Tłumaczenia na język angielski:

  • pregnant     
    (verb, adjv   )
  • expectant   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kobieta w ciążypregnant woman; expectant mother
Kobieta w ciążyGravida
nadciśnienie tętnicze w ciąży#rzucawkaeclampsia
zajść w ciążęto get pregnant

Przykładowe zdania z "w ciąży", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia lekiem Irbesartan Winthrop, należy natychmiast skonsultować się z lekarzemIf you become pregnant during therapy with Irbesartan Winthrop, please inform and see your doctor without delay
Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty ‧. ‧ iWhen pregnancy is diagnosed, treatment with angiotensin ‧ receptor antagonists should be stopped immediately, and, if appropriate, alternative therapy should be started (see sections ‧ and
Ciąża W przypadku zamiaru zajścia w ciążę należy zasięgnąć porady lekarzaPregnancy Please consult your doctor if you plan to become pregnant
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł Estreli, ponieważ nie chcę, by pojawiła się jakakolwiek niejasność w następującej kwestii: nie trzeba mówić, że w trakcie ciąży i bezpośrednio po niej kobiety mają szczególne potrzeby, a w żywotnym interesie całego społeczeństwa jest spełnienie tych potrzeb, zatem to społeczeństwo musi również ponieść za to znaczną część odpowiedzialności.I have voted in favour of the Estrela report because I do not want there to be any misunderstanding about the following: it goes without saying that women have particular needs during and immediately after pregnancy, that it is very much in the interests of society as a whole that these needs are met and that society, therefore, must also bear a great deal of the responsibility for this.
Namawiam zatem przemysł alkoholowy do wzięcia na siebie odpowiedzialności za ostrzeganie młodych ludzi i kobiet w ciąży o alkoholu.And I urge the drinks industry to take responsibility itself for warning young people and pregnant women about alcohol.
Ciąża i karmienie piersią W przypadku ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceutyPregnancy and breast-feeding Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine during pregnancy and breast-feeding
Postawa kobiet w powiecie bocheńskim wobec palenia czynnego i biernego w ciąży i w okresie karmienia piersiąThe womens attitude to active and passive smoking during pregnancy and the breastfeeding period in the Bochnia region.
Zauważył, że była w ciążyHe noticed she was pregnant
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciążyCaution should be exercised when prescribing to pregnant women
Jeśli pacjentka przyjmowała lek Atripla w czasie ciąży, lekarz może zlecić regularne badania krwi oraz inne badania diagnostyczne w celu obserwacji rozwoju dzieckaIf you have taken Atripla during your pregnancy, your doctor may request regular blood tests and other diagnostic tests to monitor the development of your child
jeśli pacjentka jest w ciążyif you are pregnant
Ciąża Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania nityzynonu u kobiet w ciążyPregnancy There are no adequate data from the use of nitisinone in pregnant women
Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenieWhen pregnancy is diagnosed, treatment with angiotensin ‧ receptor antagonists should be stopped immediately, and, if appropriate, alternative therapy should be started
W razie potrzeby można rozważyć stosowanie preparatu Lantus podczas ciążyThe use of Lantus may be considered in pregnancy, if necessary
stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, a w każdym razie nie powiadamiając Komisji o ich ustanowieniu, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywydeclare that, by not adopting, and in any event by not notifying to the Commission, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, the Hellenic Republic has failed to fulfil its obligations under that directive
Samice z młodymi poniżej czterech tygodni życia lub samice w ostatnich dwu tygodniach ciąży można trzymać pojedynczoFemales with kittens under four weeks of age or in the last two weeks of pregnancy may be housed singly
Nakładając w ramach swojego ustawodawstwa obowiązek uzyskania pozwolenia na pracę przez obywateli państw trzecich będących małżonkami pracowników migrujących Unii Europejskiej i nie doprowadzając do zgodności swego ustawodawstwa z prawem wspólnotowym, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz WspólnotyDeclares that, by imposing in its legislation an obligation on nationals of non-member countries married to migrant workers from the European Union to obtain a work permit and by failing to bring its legislation into line with Community law, the Grand Duchy of Luxembourg has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ of the Council of ‧ October ‧ on freedom of movement for workers within the Community
Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania agalzydazy beta u kobiet w ciążyThere are no adequate data from the use of agalsidase beta in pregnant women
Mniej preferencyjne traktowanie kobiety związane z ciążą lub urlopem macierzyńskim stanowi dyskryminację w rozumieniu niniejszej dyrektywyLess favourable treatment of a woman related to pregnancy or maternity leave shall constitute discrimination within the meaning of this Directive
stwierdzenie, że poprzez wprowadzenie zakazu swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian zmodyfikowanych genetycznie oraz zakazując wpisania odmian zmodyfikowanych genetycznie do krajowego katalogu odmian Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w całości, a w szczególności na mocy jej art. ‧ i ‧, jak również na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/WE, a w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ i artdeclare that, by introducing a ban on the free movement of seed derived from genetically modified varieties and by prohibiting the registration of genetically modified varieties in the national catalogue of varieties, the Republic of Poland has failed to comply with its obligations under Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council in its entirety, and in particular pursuant to Articles ‧ and ‧ thereof, as well as its obligations under Council Directive ‧/‧/EC, and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenieWhen pregnancy is diagnosed, treatment with AIIRAs should be stopped immediately, and, if appropriate, alternative therapy should be started
Jeśli lek podano nieumyślnie w okresie ciąży lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę przyjmując ten preparat, należy ją poinformować o potencjalnym ryzyku dla płoduIf this medicinal product is used inadvertently during pregnancy, or if the patient becomes pregnant while taking this medicinal product, the patient should be informed of the potential hazard to the foetus
Nifedypina nie powinna być stosowana u kobiet, które w najbliższej przyszłości zamierzają zajść w ciążę (patrz punktNifedipine should not be used by women who intend to get pregnant in the near future (see section
Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania rasagiliny u kobiet w ciążyFor rasagiline no clinical data on exposed pregnancies is available
W przypadku zajścia w ciążę w okresie leczenia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzemSee your doctor as soon as possible if you become pregnant during treatment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2329648 zdań frazy w ciąży.Znalezione w 317,739 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.