Tłumaczenia na język angielski:

  • pregnant     
    (verb, adjv   )
  • expectant   
    (noun, adjv   )
  • expecting   
    (adjv   )
  • with child   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

kobieta w ciąży
pregnant woman; expectant mother
zajść w ciążę
to get pregnant; teem; become pregnant; conceive; get pregnant

Przykładowe zdania z "w ciąży", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie stwierdzono wpływu na przebieg kojarzenia i liczbę ciężarnych samic szczurów w grupie otrzymującej imatynib między ‧. dniem przed kojarzeniem do ‧. dnia potencjalnej ciąży
en When female rats were dosed ‧ days prior to mating and through to gestational day ‧, there was no effect on mating or on number of pregnant females
pl W związku z tym, erytropoetynę należy stosować w okresie ciąży i laktacji jedynie wtedy, kiedy potencjalne korzyści związane z podawaniem leku przeważają nad ryzykiem dla płodu
en Consequently, erythropoietin should generally be used during pregnancy and lactation only if the potential benefit outweighs the potential risk to the foetus
pl Seksualność kobiet w ciąży
en Sexuality of pregnant women
pl stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie identyfikacji artykułów pirotechnicznych i niektórych rodzajów amunicji do celów dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy
en declare that, by failing to adopt all the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ April ‧ on the identification of pyrotechnic articles and certain ammunition for the purposes of Council Directive ‧/‧/EEC on the harmonisation of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses, the Grand Duchy of Luxembourg has failed to fulfil its obligations under that directive
pl W trakcie stosowania leku Enbrel należy stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży
en People using Enbrel should not become pregnant
pl U kobiet w ciąży, u których ze względu na stan zdrowia istnieje zwiększone ryzyko powikłań po grypie, zaleca się podanie szczepionki niezależnie od okresu ciąży
en For pregnant women with medical conditions that increase their risk of complications from influenza, administration of the vaccine is recommended, irrespective of their stage of pregnancy
pl Jak to możliwe, że zaszłaś w ciążę?
en Why would you have a baby with me?
pl Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania daptomycyny w czasie ciąży
en No clinical data on pregnancies are available for daptomycin
pl Wpływ ćwiczeń Pilates na zmniejszenie dolegliwości bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży
en Impact of Pilates exercises to reduce the pain of the lumbar spine in pregnant women
pl Zmniejszenie stężenia jest bardziej wyraźne w trzecim trymestrze (do ‧ % wartości względem okresu wyjściowego, przed ciążą
en This decrease is more pronounced during the third trimester (up to ‧ % of baseline concentration before pregnancy
pl Panie przewodniczący! Mam nadzieję, że w końcu, jeżeli wszyscy będziemy współpracować, rok 2009 okaże się rokiem, w którym uda nam się rozwiązać ten ogromny konflikt, który niestety ciąży na nas zbyt długo.
en Mr President, I hope that, in the end, if we all work together, 2009 will be a year in which we can actually resolve this enormous conflict which has unfortunately been weighing down on us for too long.
pl rozpoznawanie ciąży i monitorowanie ciąż normalnych; przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu rozwoju ciąż normalnych
en to diagnose pregnancies and monitor normal pregnancies; to carry out the examinations necessary for the monitoring of the development of normal pregnancies
pl stwierdzenie, iż nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, a w każdym razie nie podając tych przepisów do wiadomości Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy
en declare that, by not adopting the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment and, in any event, by not communicating those provisions to the Commission, the Grand Duchy of Luxembourg has failed to fulfil its obligations under that directive
pl Z uwagi na fakt, iż gmina L'Aquila przyznała zamówienie publiczne na roboty budowlane, którego przedmiotem było opracowanie i realizacja linii jednoszynowego tramwaju na oponach dla celów transportu publicznego w tym mieście w ramach procedury innej niż te, które dla udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane przewiduje dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
en In so far as the Comune di l'Aquila (Municipality of Aquila) awarded a public works contract concerning the design and construction of a rubber tramway for public transport in that town by means of a procedure different to those laid down for the award of public works contracts by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under that Directive
pl Brak doświadczenia dotyczącego stosowania tenekteplazy u kobiet w ciąży
en No experience in pregnant women is available for tenecteplase
pl Należy zachować ostrożność przepisując lek kobietom w ciąży
en Caution should be exercised when prescribing to pregnant women
pl Haley jest w ciąży
en Haley' s pregnant
pl U pacjentek z chorobą Gauchera będących w ciąży lub planujących ciążę, w każdym przypadku należy dokonać oceny ryzyka i korzyści wynikających z leczenia
en In pregnant Gaucher patients and those intending to become pregnant, a risk-benefit treatment assessment is required for each pregnancy
pl Tym niemniej nie powinno się przerywać skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego u kobiet w ciąży, ponieważ zaostrzenie objawów choroby jest niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla płodu
en However, effective anti-epileptic therapy should not be interrupted during pregnancy, since the aggravation of the illness may be detrimental to both the mother and the foetus
pl Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Renagel u kobiet w ciąży lub karmiących piersią
en The safety of Renagel has not been established in pregnant or lactating women
pl Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez ‧ do ‧ godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ ‧. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego
en The potential risk of apnoea and the need for respiratory monitoring for ‧h should be considered when administering the primary immunisation series to very premature infants (born ‧ weeks of gestation) and particularly for those with a previous history of respiratory immaturity
pl Kobieta będąca w ciąży może stosować lek Atripla tylko wtedy, kiedy lekarz uzna, że jest to niezbędnie konieczne
en If you are pregnant, you should take Atripla only if you and your doctor decide it is clearly needed
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy, a w każdym razie nie informując o nich Komisji, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy
en declare that the Republic of Austria, by not adopting the laws, regulations and administrative provisions necessary to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work or by not communicating those provisions to the Commission, has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of that directive
pl Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
en Use during pregnancy and lactation
pl Bezpieczeństwo stosowania leku APTIVUS w okresie ciąży nie zostało zbadane
en The safe use of APTIVUS in pregnancy has not been established
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2329650 zdań frazy w ciąży.Znalezione w 263,841 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.