Tłumaczenia na język angielski:

  • pregnant     
    (verb, adjv   )
  • expectant   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kobieta w ciąży
pregnant woman; expectant mother
zajść w ciążę
to get pregnant

Przykładowe zdania z "w ciąży", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
en declare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations to implement fully that directive
pl Kobietom należy zalecić, aby poinformowały lekarza, jeżeli w trakcie leczenia zajdą w ciążę bądź zamierzają zajść w ciążę
en Women should be advised to notify their physician if they become pregnant, or intend to become pregnant, during therapy
pl W przypadku ART, ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jest związane głównie z liczbą przeniesionych zarodków, ich jakości i wieku pacjentki
en In patients undergoing ART procedures the risk of multiple pregnancy is related mainly to the number of embryos replaced, their quality and the patient age
pl Należy zachować ostrożność, przepisując lek kobietom w ciąży
en Caution should be exercised when prescribing to pregnant women
pl Jest tu matka w ‧- tym tygodniu bliźniaczej ciąży
en Great to have you here.But I have a job
pl Zadowolenie kobiet z opieki realizowanej przez położną w trakcie ciąży, porodu i połogu
en Satisfaction of woman from custody (protection) realized by midwife in the course of pregnancy, delivery and puerperium
pl W przypadku, gdy ekspozycja na AIIRAs miała miejsce od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego w celu skontrolowania czaszki i czynności nerek płodu
en Should exposure to AIIRAs have occurred from the second trimester of pregnancy, ultrasound check of renal function and skull is recommended
pl W latach ‧- tych i ‧- tych, prowadzono badania nad lekiem o nazwie Ephemerol,... który podawano wybranej grupie kobiet w ciąży
en Back in the ' ‧s and ' ‧s, there was an experimental drug called Ephemerol prescribed to a sizeable group of pregnant women
pl Stosowanie produktu Ribavirin Teva jest przeciwwskazane w czasie ciąży
en The use of Ribavirin is contraindicated during pregnancy
pl wzywa do organizowania kampanii informacyjnych w celu podnoszenia świadomości kobiet w ciąży odnośnie do znaczenia zrównoważonej i zdrowej diety stanowiącej optymalne źródło niektórych składników odżywczych w ciąży oraz uświadamianie kobietom i ich partnerom znaczenia karmienia piersią; przypomina, że karmienie piersią, odstawienie od piersi dopiero po osiągnięciu przez dziecko wieku sześciu miesięcy, karmienie zdrową żywnością oraz kontrolowanie wielkości porcji może tylko pomóc uniknąć nadwagi lub otyłości u dzieci; podkreśla jednak, że karmienie piersią nie jest jedynym sposobem zwalczania otyłości oraz że zrównoważone nawyki żywieniowe nabywane są w długim okresie; podkreśla, że podczas kampanii uświadamiających należy przypominać, że karmienie piersią jest sprawa osobistą i powinno się odbywać z poszanowaniem wolnej woli i wyboru kobiety
en Calls for information campaigns to raise awareness among pregnant women about the importance of a balanced and healthy diet, with an optimal provision of some nutrients during pregnancy, and for women and their partners to be made aware about the importance of breastfeeding; recalls that breastfeeding, delaying weaning until babies are six months old, introducing children to healthy foods and controlling portion sizes can all help to prevent children becoming overweight or obese; stresses, however, that breastfeeding is not the sole means of fighting obesity, and that balanced eating habits are acquired over a long period; emphasises that awareness campaigns should bear in mind that breastfeeding is a private matter and should respect women's free will and choice
pl Nie zapewniając, aby statki rybackie pływające pod jego banderą, które muszą być wyposażone w urządzenia do monitorowania pozycji przez satelitę, zostały rzeczywiście w nie zaopatrzone w zależności od typu statku nie później niż do dnia ‧ czerwca ‧ r. lub do dnia ‧ stycznia ‧ r., Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r
en Declares that by failing to ensure that fishing vessels which fly its flag and must be equipped with satellite-tracking devices were in fact equipped with such devices, according to the type of vessel concerned, on ‧ June ‧ or ‧ January ‧, the Hellenic Republic has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing a control system applicable to the common fisheries policy, as amended by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April
pl Nie zaleca się jego stosowania w pierwszym trymestrze ciąży oraz u kobiet planujących zajść w ciążę
en Its use during the first trimester of pregnancy and in women planning to become pregnant is not recommended
pl Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku CHAMPIX
en You should not take CHAMPIX while you are pregnant
pl Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze ciąży oraz wzrasta w drugim i trzecim trymestrze
en Insulin requirements usually fall during the first trimester and increase during the second and third trimesters
pl Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty ‧. ‧ i
en When pregnancy is diagnosed, treatment with AIIRAs should be stopped immediately, and, if appropriate, alternative therapy should be started (see sections ‧ and
pl Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy tej dyrektywy
en Declares that, by failing to adopt, within the prescribed period, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ establishing a framework for Community action in the field of water policy, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under that directive
pl Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczone
en For cetirizine very rare clinical data on exposed pregnancies are available
pl Obliczenie wynagrodzenia, do którego uprawniona jest pracownica w ciąży podczas jej tymczasowego przeniesienia
en Calculation of the salary to which a pregnant worker is entitled during the period of her temporary transfer
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną, a w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji, Republika Malty uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
en declare that, by failing to adopt the laws, regulations or administrative provisions necessary to comply with Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on assistance in cases of transit for the purposes of removal by air or, in any event, by failing to notify such provisions to the Commission, the Republic of Malta has failed to fulfil its obligations under that Directive
pl Lek Keppra nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne
en Keppra should not be used during pregnancy unless clearly necessary
pl Republika Włoska uchybiała zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r., w sprawie odpadów, zmienionej przez dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r
en the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on waste, as amended by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ March
pl Doxagamma ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne
en Doxagamma ‧ mg prolonged release tablets and associated names should not be used during pregnancy unless clearly needed
pl Należy poinformować lekarza prowadzącego o ciąży lub o zamiarze zajścia w ciążę przed zażyciem leku EMEND
en It is important that you tell your doctor if you are
pl Wobec faktu, że przedsiębiorstwo publiczne ANAS SpA powierzyło Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vincenza-Padova pA budowę i zarządzanie autostradami Valtrompia i Pedemontana Veneta Ovest w drodze udzielenia koncesji bezpośrednich, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w sytuacji, w której nie zostały zachowane przesłanki konieczne dla tego trybu, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, a w szczególności art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ tej dyrektywy
en Declares that, since the public invitation ANAS S.p.A. awarded the contract for the construction and management of the Valtrompia and Pedemontana Veneta Ovest motorways to the Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova p.a. by direct concession without prior publication of a contract notice, where the requirements for such a concession were not met, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ coordinating the procedures for the award of public works contracts and in particular Articles ‧ and ‧, and thereof
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2329650 zdań frazy w ciąży.Znalezione w 487,095 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.