Tłumaczenia na język angielski:

  • in the bank   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

bank nasion w glebie
soil seed banks
Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku
Federal Reserve Bank of New York
lokować pieniądze w banku
to place money in the bank
masz to jak w banku!
you've got it!
rachunek w banku
an account at the bank
rozrachunek w pieniądzu banku centralnego
settlement in central bank money
rozrachunek w pieniądzu banku komercyjnego
commercial bank money settlement

Przykładowe zdania z "w banku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wspieranie infrastruktur: Wspieranie projektowania, odnawiania, budowy lub funkcjonowania infrastruktur badawczych kluczowych dla wyżej wymienionych obszarów tematycznych, na przykład: podziemnych laboratoriów prowadzących badania nad geologicznym składowaniem odpadów promieniotwórczych, instalacji pilotażowych/badawczych dla urządzeń służących podziałowi i transmutacji, komponentów i podsystemów reaktorów, komór gorących, instalacji służących badaniu poważnych wypadków i badaniom termohydraulicznym, urządzeń do testowania materiału, numerycznych narzędzi symulacyjnych, instalacji radiobiologicznych, baz danych oraz banków tkanek wykorzystywanych w badaniach nad ochroną przed promieniowaniem
en Supporting infrastructures: support for the design, refurbishment, construction and/or operation of key research infrastructures required in any of the above thematic areas; for example: underground laboratories for research on geological disposal of radioactive waste, pilot/test facilities for partitioning and transmutation devices, reactor components and subsystems, hot cells, facilities for severe accident testing and thermal hydraulic testing, material testing facilities, numerical simulation tools and radio-biology facilities, databases and tissue banks for use in radiation protection research
pl Protokół (nr ‧) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
en Protocol (No ‧) on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank
pl Zgodnie z postanowieniami decyzji ‧/‧/WE Unia Europejska udzieli gwarancji na pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Republiki Południowej Afryki w wysokości do ‧ EUR
en In accordance with the provisions of Decision ‧/‧/EC, the European Union will guarantee European Investment Bank loans to South Africa up to a maximum total amount of EUR
pl Zgodnie z przepisami art ‧ tatutu, Rada Prezesów EBC przyjęla decyzję z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie przydzielenia dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Czlonkowskich i strat EBC na lata budżetowe
en In accordance with Article ‧ of the Statute, the Governing Council of the ECB adopted the Decision of ‧ ovember ‧ on the allocation of monetary income of the national central banks of participating Member States and losses of the ECB for the financial years ‧ to
pl W niektórych Państwach Członkowskich, krajowy bank centralny (lub niektóre z jego oddziałów) mogą nie być otwarte do celów prowadzenia operacji polityki pieniężnej w pewne dni robocze Eurosystemu z powodu narodowych lub regionalnych świąt
en In some Member States, the national central bank (or some of its branches) may not be open for the purpose of conducting Eurosystem monetary policy operations on certain Eurosystem business days owing to national or regional bank holidays
pl Stwierdzenie, że Republika Austrii naruszyła swoje zobowiązania z art. ‧ TFUE oraz z art. ‧ decyzji Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie pomocy państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧) udzielonej przez Austrię na prywatyzację Banku Burgenland (‧/‧/WE) w ten sposób, że w terminie nie udzieliła Komisji informacji koniecznych do obliczenia kwoty pomocy
en declare that, by failing to provide the Commission in good time with the information necessary for calculating the amount of the aid, the Republic of Austria has failed to fulfil its obligations under Article ‧ TFEU and under Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ April ‧ on State aid C ‧/‧ (ex NN ‧/‧) implemented by Austria for the privatisation of Bank Burgenland
pl Wymienione banki prywatne posiadały zabezpieczenie z pierwszeństwem zaspokojenia (zob. dokładne wyjaśnienia poniżej w pkt ‧ i ‧) i mogły łatwo wyegzekwować swoje roszczenia na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych
en These private banks had first-rank collateral (see detailed description in points ‧ and ‧ below) and could have easily enforced their claims on the basis of bank enforcement orders
pl Motyw ‧ zalecenia EBC/‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącego decyzji Rady w sprawie zmiany art. ‧ ust. ‧ Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz motyw ‧ decyzji Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zmiany art. ‧ ust. ‧ Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego przewidują możliwość wydania decyzji opóźniającej rozpoczęcie stosowania systemu rotacyjnego w celu uniknięcia sytuacji, w której częstotliwość głosowania prezesów należących do którejś z grup będzie wynosić ‧ %
en Recital ‧ of Recommendation ECB/‧/‧ of ‧ February ‧ for a Council Decision on an amendment to Article ‧.‧ of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank and recital ‧ of Decision ‧/‧/EC of the Council, meeting in the composition of the Heads of State or Government, of ‧ March ‧ on an amendment to Article ‧.‧ of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank refer to the possibility of a decision to postpone the start of the rotation system so as to avoid the situation that governors within any group have a voting frequency of ‧ %
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ stycznia ‧ r.- Bank Melli Iran przeciwko Radzie
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ January ‧- Bank Melli Iran v Council
pl Zgodnie z praktyką Komisji cena transferowa jest określona jako pozostająca nominalna wartość pomniejszona o kwotę pierwszej partii, która w całości obciąża bank będący beneficjentem środka
en According to Commission practice, the transfer value is defined as the residual nominal value less the first tranche which is payable in full by the bank benefiting from the measure
pl A wszystko to w obliczu ogłoszeń dotyczących nadmiernego ryzyka podejmowanego przez niektóre banki zachodnioeuropejskie działające w tych krajach.
en This is in the face of announcements of excessive risks taken by some Western European banks established in those countries.
pl Run na banki w Polsce w 1925 roku. Próba ujęcia behawioralnego.
en Bank run in 1925. Behavioral perspective.
pl Aspekt ten nadal będzie kluczowy dla naszego zaangażowania w Afganistanie, i wyrażać się może we wsparciu politycznym posłanek do nowego afgańskiego parlamentu, czy też we wspieraniu uczestnictwa kobiet w lokalnych projektach rozwojowych, takich jak dobrze znany National Solidarity Programme, który od 2002 roku finansowany jest ze środków Banku Światowego.
en This will remain a key aspect of our engagement in Afghanistan, be it in the political support to women MPs in the new Afghan Parliament or through our support to women's participation in local development projects such as the widely-recognised National Solidarity Programme, which we have been funding through the World Bank since 2002.
pl działalność kredytowa banków spółdzielczych na przykładzie banku spółdzielczego w przasnyszu
en Credit activity of co - operative banks on the example of the Bank Spółdzielczy in Przasnysz
pl W odniesieniu do małych MIF, niebędących instytucjami kredytowymi, krajowe banki centralne, które zdecydują się na zwolnienie małych MIF z pełnej sprawozdawczości, powinny o tym poinformować zainteresowane instytucje, lecz nadal jako minimum powinny gromadzić dane odnoszące się do bilansu ogólnego, co najmniej z częstotliwością roczną, tak aby można monitorować wielkość sprawozdawczego
en With regard to small MFIs that are not credit institutions, national central banks that decide to relieve small MFIs of full reporting requirements should inform the institutions concerned thereof, but continue, as a minimum, to collect data relating to the total balance sheet at least at an annual frequency so that the size of the reporting
pl Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie projektów dwóch rozporządzeń Rady dotyczących medali i żetonów podobnych do monet euro (CON
en Opinion of the European Central Bank of ‧ October ‧ on a proposal for two Council Regulations concerning medals and tokens similar to euro coins (CON
pl kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie powiatowego banku spółdzielczego w sokołowie podlaskim
en Credits for small and medium-sized enterprises as an example of the District Co-operative Bank in Sokolow Podlaski
pl zakupów dokonywanych przez Europejski Bank Centralny lub krajowy bank centralny uczestniczącego w trzecim etapie UGW Państwa Członkowskiego w sektorze publicznym Państwa Członkowskiego nieuczestniczącego w trzecim etapie zbywalnych papierów dłużnych tego ostatniego
en purchases by the European Central Bank or the national central bank of a Member State participating in stage three of EMU, from the public sector of a Member State not participating in stage three, of marketable debt instruments of the latter
pl dla celów artykułu ‧ ustęp ‧ określa zasady stosowane do operacji finansowych podejmowanych w ramach zadań Banku
en for the purposes of Article ‧), determine the principles applicable to financing operations undertaken within the framework of the Bank's task
pl Jeżeli okaże się konieczne, w ramach niniejszej umowy, ustalenie dla celów niniejszej umowy, czy dana waluta jest w pełni wymienialna, ustalenie takie zostanie dokonane przez Bank, z uwzględnieniem zabezpieczenia jego interesów finansowych, po konsultacji, jeżeli okaże się to konieczne, z Międzynarodowym Funduszem Walutowym
en Whenever it shall become necessary under this Agreement to determine whether any currency is fully convertible for the purposes of this Agreement, such determination shall be made by the Bank, taking into account the paramount need to preserve its own financial interests, after consultation, if necessary, with the International Monetary Fund
pl Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady określającego zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (CON
en Opinion of the European Central Bank of ‧ February ‧ concerning the proposal for a Council regulation laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the temporal coverage of price collection in the harmonised index of consumer prices (CON
pl Jak mieliśmy okazję przekonać się w praktyce i na co uwagę zwracało wielu mówców, ubiegłoroczne testy warunków skrajnych nie osiągnęły swojego celu, jakim było wskazanie tych banków, które cieszą się niezbędnym zaufaniem swoich klientów, kredytodawców i krajowych organów nadzorujących.
en As we have seen in practice, and as various speakers have pointed out, last year's stress tests did not achieve their objective of highlighting which banks enjoy the necessary confidence of their consumers, their creditors and the national regulatory authorities.
pl Zgodnie z tym zobowiązaniem Niemcy zapewnią, że koncern Bankgesellschaft do ‧ października ‧ r. prawomocnie sprzeda Berliner Bank jako podmiot komercyjny łącznie z co najmniej: marką, wszystkimi należącymi do marki powiązaniami z klientami, oddziałami i ich personelem w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego postępowania (zamknięcie procedury do dnia ‧ lutego ‧ r
en It accordingly undertakes to ensure that the group sells the Berliner Bank division as an economic entity, including at least its trade name, all customer relations associated with the trade name, as well as branch offices and staff in a legally effective, open, transparent and non‐discriminatory procedure by ‧ October ‧ (closing by ‧ February
pl W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. ‧ lit. d) Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, i zgodnie z ust. ‧ lit. d) niniejszego artykułu, przyjąć decyzję stanowiącą, że bank centralny spełnia warunki tej litery i że jego ratingi kredytowe są zwolnione ze stosowania niniejszego rozporządzenia
en In order to ensure the uniform application of paragraph ‧(d), the Commission may, upon submission of a request by a Member State, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article ‧ and in accordance with paragraph ‧(d) of this Article, adopt a decision stating that a central bank falls within the scope of that point and that its credit ratings are therefore exempt from the application of this Regulation
pl W tych ramach Zarząd udziela niezbędnych instrukcji krajowym bankom centralnym
en In doing so the Executive Board shall give the necessary instructions to national central banks
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2336225 zdań frazy w banku.Znalezione w 315,783 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.