Tłumaczenia na język angielski:

  • in the bank   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

bank nasion w glebie
soil seed banks
Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku
Federal Reserve Bank of New York
lokować pieniądze w banku
to place money in the bank
masz to jak w banku!
you've got it!
rachunek w banku
an account at the bank
rozrachunek w pieniądzu banku centralnego
settlement in central bank money
rozrachunek w pieniądzu banku komercyjnego
commercial bank money settlement

Przykładowe zdania z "w banku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mogą uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy, organów administracyjnych, dyrekcji, organów zarządzających lub nadzorczych Kaupthing Bank Luxembourg S.A
en They may attend debates at the shareholders' general meeting and those of the administrative, managerial or supervisory bodies of Kaupthing Bank Luxembourg SA
pl Najważniejsze instrumenty, na jakie można się w tej kwestii powołać, i które odnoszą się do krajów unijnych, pochodzą (kolejność przypadkowa) z OECD, UNDP, Komisji Europejskiej, zwłaszcza z Eurostatu, UNESCO, Banku Światowego i MOP
en In this connection, the main bodies of relevance for the EU countries are (in no particular order) the OECD, the UNDP, the European Commission, particularly Eurostat, UNESCO, the World Bank and the ILO
pl Rola systemów motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie ING Banku Śląskiego
en the role of motivation systems in human resource management in case of ing bank slaski
pl W zależności od własnej struktury aktywów i pasywów każdy bank wybiera odpowiednią dla siebie strategię refinansowania (w zależności od czasu trwania i pochodzenia aktywów), żeby zoptymalizować koszty całościowego refinansowania i ograniczyć do minimum związane z tym ryzyko
en Depending on the individual asset/liability structure, each bank will chose its appropriate refinancing strategy (in terms of duration and origins) in order to optimise its total refinancing costs and minimise the inherent risks
pl Banki w prawie wspólnotowym.
en Banks in Community Law
pl Dotyczy: zamknięcia rachunków firmowych obywateli kubańskich w banku BAWAG
en Subject: Closure of business accounts of Cuban nationals at BAWAG
pl W ten sposób nabywca BB mógłby oczekiwać, że będzie od razu korzystał z zysku z kapitału BB, co z kolei jest koniecznym warunkiem dla uzyskania maksymalnej ceny przeniesienia praw do banku
en This would provide a potential buyer of BB with the prospect of availing itself immediately of BB’s profits, which would in turn be a necessary condition for obtaining the best possible sales price
pl uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banku Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. ‧ ust
en Having regard to the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank and in particular to Article ‧ thereof
pl nalega, aby Europejski Bank Inwestycyjny wzmocnił i usprawnił instrument inwestycyjny tak, aby stanowił on realną pomoc dla sektora prywatnego w państwach AKP
en Urges the European Investment Bank to strengthen and improve the performance of the Investment Facility to make the instrument a viable resource for the private sector in ACP countries
pl W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH I EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
en ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS AND OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
pl Przeliczeń dokonuje się zgodnie z kursami wymiany opublikowanymi przez Europejski Bank Centralny na dany dzień lub, jeżeli w tym dniu kurs wymiany nie został opublikowany, stosując kurs wymiany z następnego dnia publikacji
en The exchange shall be done following the exchange rates published by the European Central Bank for that day, or, if there is no publication on that day, on the next day of publication
pl Rachunek finansowy Inwestycje bezpośrednie Za granicą--- Wniesienie/ wycofanie udziału i) MIF (z wyłączeniem banków centralnych) ii) Pozostałe sektory--- Reinwestowane zyski i) MIF (z wyłączeniem banków centralnych) ii) Pozostałe sektory--- Pozostały kapitał i) MIF (z wyłączeniem banków centralnych) ii) Pozostałe sektory W gospodarce objętej sprawozdaniem--- Wniesienie/ wycofanie udziału i) MIF (z wyłączeniem banków centralnych) ii) Pozostałe sektory zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne
en Financial account Direct investment Abroad--- Equity (i) MFIs (excluding central banks) (ii) Other sectors--- Reinvested earnings (i) MFIs (excluding central banks) (ii) Other sectors--- Other capital (i) MFIs (excluding central banks) (ii) Other sectors In the reporting economy--- Equity (i) MFIs (excluding central banks) (ii) Other sectors extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra
pl Zawiera on informacje o kwotach operacji zaciągania i udzielania pożyczek gwarantowanych w ramach budżetu ogólnego: pożyczek na wsparcie bilansu płatniczego, operacji zaciągania pożyczek na cele udzielania makroekonomicznej pomocy finansowej państwom trzecim, pożyczek zaciąganych przez Euratom w celu zapewnienia finansowania niezbędnego do zwiększenia stopnia wydajności i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w niektórych państwach trzecich oraz pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla niektórych państw trzecich
en It provides information on the amounts of the borrowing-and-lending operations guaranteed by the general budget: loans for balance-of-payments support, borrowing operations to provide macro-financial assistance to non-member countries, Euratom borrowings to contribute to the financing required for improving the degree of efficiency and safety of nuclear power stations in certain non-member countries and European Investment Bank loans in certain non-member countries
pl Lepiej niż w banku
en Better than the bank
pl w przypadku lokat terminowych- ‧ mln EUR na bank lub ‧ % zasobów własnych banku, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa- jeżeli odpowiedni rating krótkoterminowy sklasyfikowano co najmniej na poziomie A-‧ (S&P) lub poziomie równoważnym
en For term deposits, the lower of either EUR ‧ million per bank or ‧ % of the bank's own funds provided that the respective short-term rating is at least A-‧ (S&P) or equivalent
pl Dlatego zdecydowano się przeprowadzić transfer majątku lub kapitału, i tak np. do banku WestLB wniesiono majątek Instytucji Wspierającej Rozwój Budownictwa Mieszkaniowego (Wfa), a w przypadku NordLB wymieniony wyżej majątek funduszy celowych trzech urzędów powierniczych LTS
en It was therefore decided to undertake transfers of assets and capital: for example, in WestLB's case the assets of WfA and in NordLB’s case the above-mentioned promotion-related assets of the three LTS
pl zachęcanie do bardziej intensywnej integracji regionalnej, w tym poprzez wspieranie różnych procesów integracji regionalnej oraz do tworzenia połączeń między infrastrukturami sieciowymi, z jednoczesnym zapewnieniem komplementarności z działaniami wspieranymi przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i inne instytucje
en encouraging greater regional integration, including the support to different processes of regional integration and to the interconnection of network infrastructures, while ensuring complementarity with activities supported by European Investment Bank (EIB) and other institutions
pl Bank LBB utworzono w ‧ r. i jednocześnie przeniesiono na niego w drodze sukcesji uniwersalnej ówczesną Kasę Oszczędnościową Berlina Zachodniego (Sparkasse der Stadt Berlin West
en LBB was set up in ‧ and, at the same time, the West Berlin Savings Bank (Sparkasse der Stadt Berlin West) was transferred to it by way of universal succession
pl Pożądane jest także ujawnienie informacji o tym, czy bank ujmuje w sprawozdaniu przychody z tytułu odsetek od takich kredytów i pożyczek oraz wpływu, jaki wywiera zaprzestanie naliczania odsetek na rachunek zysków i strat banku
en It is also desirable that a bank discloses whether it recognises interest income on such loans and advances and the impact which the non-accrual of interest has on its income statement
pl Spekulacja osiągnęła taki stopień, że bank centralny zwraca uwagę na ukryte ryzyko inflacji, a w Indiach zabroniono przeprowadzania negocjacji przyszłych kontraktów żywnościowych.
en Speculation is such that central banks are drawing attention to the underlying risk of inflation, while in India the negotiation of futures contracts on foodstuffs has been banned.
pl Prócz tego mam zaoszczędzonych ‧ w banku
en And I got ‧ more saved in the bank right now
pl Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, w przypadku wkładów przyznawanych na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr ‧ w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi[‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]
en Pursuant to the transitional provisions laid down in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, for contributions granted under Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No ‧ as regards the coordination of the activities of the different Structural Funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments, as last amended by Regulation (EC) No ‧, the provisions relating to payments laid down in Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on arrangements for using the ecu for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds, as last amended by Regulation (EC) No ‧, must continue to be applied
pl ONZ, Ban Ki-moon, Bank Światowy, praktycznie wszyscy mówią nam, że dobrym posunięciem i szansą na przyszłość są obecne działania w Chinach, w Korei Południowej, gdzie ponad połowa krajowego krótkoterminowego programu gospodarczego jest skierowana na ochronę klimatu i zrównoważony rozwój.
en The UN, Ban Ki-moon, the World Bank, everyone is telling us that what is happening now in China, what is happening in South Korea, with more than half the national short-term economic programme being dedicated to climate protection and sustainable development, is the right thing and that this is where the future lies.
pl Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, urzędnicy oraz pracownicy Banku będą podlegać wewnętrznemu opodatkowaniu na rzecz Banku z tytułu pensji i honorariów otrzymywanych z Banku, zgodnie z warunkami, które zostaną ustalone, i zasadami, które będą przyjęte przez Radę Gubernatorów w okresie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej umowy
en Directors, alternate directors, officers and employees of the Bank shall be subject to an internal effective tax for the benefit of the Bank on salaries and emoluments paid by the Bank, subject to conditions to be laid down and rules to be adopted by the Board of Governors within a period of one year from the date of entry into force of this Agreement
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ concerning the collection of statistical information by the European Central Bank, and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2336227 zdań frazy w banku.Znalezione w 753,345 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.