Tłumaczenia na język angielski:

  • in the bank   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

bank nasion w glebie
soil seed banks; buried seeds; soil seed potential
Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku
Federal Reserve Bank of New York
lokować pieniądze w banku
to place money in the bank
masz to jak w banku!
you've got it!
rachunek w banku
an account at the bank
rozrachunek w pieniądzu banku centralnego
settlement in central bank money
rozrachunek w pieniądzu banku komercyjnego
commercial bank money settlement

Przykładowe zdania z "w banku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Obecnie powinniśmy rozważyć, po pierwsze: konsekwencje modelu pobierania opłat od emitentów, powszechnie stosowanego przez agencje ratingowe; po drugie: zależność banków i innych inwestorów instytucjonalnych od ocen zdolności kredytowej; po trzecie, ocenę długów państwowych, która nie jest tak prostą sprawą; po czwarte, zwiększenie przejrzystości w celu lepszego rozwiązywania konfliktu interesów; oraz po piąte, zapewnienie większej konkurencji i większej różnorodności na tym rynku agencji ratingowych, który jest obecnie skoncentrowany w zbyt niewielu rękach.
en We shall now consider, first, the consequences of the issuer-pays model, which is widespread among rating agencies; second, the dependence of the banks and other institutional investors on credit ratings; third, the rating of sovereign debt - which is not a straightforward matter; fourth, increasing transparency in order to manage conflicts of interest better; and fifth, creating more competition and diversity in this rating agencies market, which is currently concentrated in too few hands.
pl Z zastrzeżeniem artykułu ‧ i ‧ kapitał ryzyka oraz subsydia do oprocentowania, finansowane ze środków Funduszu, są zarządzane przez Bank w imieniu Wspólnoty, zgodnie z jego statutem oraz zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu finansowym, określonym w artykule
en Subject to Articles ‧ and ‧, risk capital and interest rate subsidies financed from the Fund
pl Co najmniej co dwa lata lub na wniosek Państwa Członkowskiego objętego derogacją, Komisja i Europejski Bank Centralny składają Radzie sprawozdania w sprawie postępów dokonanych przez Państwa Członkowskie objęte derogacją w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej
en At least once every two years, or at the request of a Member State with a derogation, the Commission and the European Central Bank shall report to the Council on the progress made by the Member States with a derogation in fulfilling their obligations regarding the achievement of economic and monetary union
pl uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. ‧ ust
en Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular to Article ‧.‧ thereof
pl Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank oraz Bank of England opłaciły już ‧ % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC, obowiązującego do dnia ‧ kwietnia ‧ r. zgodnie z decyzją EBC
en Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank and the Bank of England have already paid up ‧ % of their share in the ECB’s subscribed capital as applicable until ‧ April ‧ under Decision ECB
pl Rada i Bank w porozumieniu z Komisją decydują o procedurach technicznych w zakresie zarządzania rachunkiem, w tym dotyczących ustalania odsetek na tym rachunku
en The technical procedures for the management of the account, including those relating to the fixing of the rates of interest on it, shall be decided upon by the Council and the Bank in agreement with the Commission
pl pośrednicy finansowi, w tym banki i firmy ubezpieczeniowe, które stanowią ogniwo łączące pożyczkodawców i pożyczkobiorców
en financial intermediaries, such as banks and insurance companies
pl Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia przez rządy państw członkowskich na szczeblu szefów państw lub rządów, których walutą jest euro z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
en Decision taken by common accord, at the level of heads of state or government, by the governments of the Member States having the euro as their currency of ‧ May ‧ appointing a Member of the Executive Board of the European Central Bank
pl W przypadku środków dotyczących obszarów obrotu kapitałowego i transakcji płatniczych lub obrotu aktywami zagranicznymi lub złotem, niezbędne jest porozumienie z Niemieckim Bankiem Federalnym
en In case of measures related to trade in capital assets, payment transactions or trade in foreign valuables and gold, agreement with the German Federal Bank shall be made
pl Plan działań w sprawie wymogów statystycznych Unii Gospodarczej i Walutowej, opracowany przez Komisję Europejską (Eurostat) w ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym, określa jako priorytet opracowanie podstawy prawnej obejmującej krótkoterminową statystykę kosztu pracy
en The Action Plan on Economic and Monetary Union statistical requirements, produced by the European Commission (Eurostat) in close collaboration with the European Central Bank, identifies as a priority the development of a legal basis covering short-term labour cost statistics
pl Pożyczki te dowodzą wszechstronnego charakteru zaangażowania Banku w przyspieszanie eliminacji luk rozwojowych w okresie po akcesji.
en These loans highlight the versatile extent of the Bank's involvement in accelerating the process of bridging the development gaps during the post-accession period.
pl Od dnia przystąpienia Bułgaria i Rumunia dokonają wpłat następujących kwot odpowiadających ich udziałom w kapitale wpłacanym na kapitał subskrybowany określony w artykule ‧ Protokołu nr ‧ ustanawiającego Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego załączonego do Konstytucji.Bułgaria
en From the date of the accession, Bulgaria and Romania shall pay the following amounts corresponding to their share of the capital paid in for the subscribed capital as defined in Article ‧ of Protocol No ‧ on the Statute of the European Investment Bank, annexed to the Constitution:Bulgaria
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ stanowi w art. ‧ ust. ‧, że w celu realizacji wymogów EBC dotyczących sprawozdawczości statystycznej Europejski Bank Centralny (EBC), wspomagany przez krajowe banki centralne (KBC), ma prawo do zbierania informacji statystycznych w granicach bazowej populacji sprawozdawczej oraz tego, co jest konieczne do realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC
en Regulation (EC) No ‧/‧ provides in Article ‧ that, for the fulfilment of its statistical reporting requirements, the European Central Bank (ECB), assisted by the national central banks (NCBs), has the right to collect statistical information within the limits of the reference reporting population and of what is necessary to carry out the tasks of the European System of Central Banks (ESCB
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniająca decyzję Rady ‧/‧/WE w celu rozszerzenia zakresu gwarancji wspólnotowej przyznanej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu o pożyczki udzielane na przedsięwzięcia w Chorwacji (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en Council Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ amending Council Decision ‧/‧/EC so as to extend the Community guarantee granted to the European Investment Bank to cover loans for projects in Croatia (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Owszem, ale różnica polega na tym, że angielskie banki były w pełni zależne od systemu amerykańskiego i pojawiło się ryzyko upadłości na skalę, jakiej nie doświadczyliśmy - była to kwestia na debatę między nami a Komisją - w innych państwach członkowskich.
en Yes, but the difference is that, as the English banks were completely involved in the American system, there was a risk of bankruptcy that we did not experience to the same extent - this was a matter for debate between the Commission and ourselves - in the other Member States.
pl Problemy związane z funkcjonowaniem tych rynków odczuwa się jednak najdotkliwiej w sektorze bankowości, gdzie poniesiono znaczne straty, a braki płynności rynku zaowocowały potrzebą wsparcia ze strony banków centralnych.
en Problems in the functioning of these markets have been felt, though, most severely within the banking sector, where substantial losses have been incurred and market liquidity shortages have required support by central banks.
pl Organ lub organy autoryzują procesy przygotowywania tkanki i komórki, które bank tkanek może przeprowadzać zgodnie z wymogami określonymi w art. ‧ g
en It or they shall authorise the tissue and cell preparation processes which the tissue establishment may carry out in accordance with the requirements referred to in Article ‧(g
pl Neoliberalna ideologia dominująca w Europejskim Banku Centralnym (EBC), która oznacza, że cały czas wisi nad nami widmo inflacji, nawet przy znacznych rezerwach mocy produkcyjnych, czyni ze strefy euro zakładnika rynków finansowych.
en The neoliberal ideology that is dominant in the European Central Bank (ECB), which means that there is an ever-lurking threat of inflation, even when there is considerable untapped productive capacity, is making the euro area a hostage to the financial markets.
pl przedsiębiorstwo Caixa Sabadell: bank oszczędnościowy głównie działający w dziedzinie bankowości detalicznej
en for Caixa Sabadell: savings bank mainly active in retail banking
pl Aby w pełni wykorzystać kapitał, tzn. rozszerzyć ‧ % aktywów ważonych ryzykiem o wskaźnik ‧,‧ (tzn. ‧ podzielone przez współczynnik wypłacalności w wysokości ‧ %), bank musi dokonać ‧,‧-krotnego refinansowania na rynkach finansowych
en In order to use the capital in full, i.e. to expand its ‧ % risk-adjusted assets by a factor of ‧,‧ (i.e. ‧ divided by a solvency ratio of ‧), the bank must refinance itself on the financial markets ‧,‧ times over
pl Jeżeli bank prowadzi szeroko zakrojoną działalność powierniczą, to ze względu na możliwość powstania potencjalnego Zobowiązania w wypadku niewypełnienia obowiązków związanych z działalnością powierniczą, bank powinien ujawnić ten fakt i podać zakres tej działalności w sprawozdaniu finansowym
en If the bank is engaged in significant trust activities, disclosure of that fact and an indication of the extent of those activities is made in its financial statements because of the potential liability if it fails in its fiduciary duties
pl Na rachunkach w bankach komercyjnych znajdują się jedynie środki potrzebne do natychmiastowych wypłat oraz środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania związane z grzywnami nałożonymi przez Komisję, w odniesieniu do których postępowanie jest w toku
en Only funds needed for immediate payment are placed with Commercial Banks, together with the restricted cash in connection with fines issued by the Commission for which the case is still open
pl Ocena rezerw w bankach na przykładzie Banku Spółdzielczego X
en Estimate of reserve in banks on example of X Cooperative Bank
pl w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
en on a recommendation from the Council of the European Union on the appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank
pl X. GWARANCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DLA EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NA POKRYCIE STRAT PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z POŻYCZKAMI NA POTRZEBY PROJEKTÓW W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH AZJI I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
en X. EUROPEAN COMMUNITY GUARANTEE TO THE EUROPEAN INVESTMENT BANK AGAINST LOSSES UNDER LOANS FOR PROJECTS IN CERTAIN ASIAN AND LATIN AMERICAN COUNTRIES
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2336227 zdań frazy w banku.Znalezione w 293,003 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.