Tłumaczenia na język angielski:

 • bug     
  (verb, noun   )
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
 • defect       
  (noun   )
 • drawback   
  (noun   )
 • fault           
  (verb, noun   )
 • flaw         
  (verb, noun   )
 • glitch   
  (noun   )
 • imperfection   
  (noun   )
 • malfunction     
  (noun   )
 • shortcoming   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
mała wada, feler
 
defekt, wada urządzenia
 
małe niedociągnięcie
 
Wada
 
Brak
 
techniczne niedociągnięcie
 
niedoróbka, niedostatek, nieprawidłowość
 
Defekt maszyny
 
drobny błąd, defekt
 
feler
 
brak samochodu
 
słaba strona czegoś, zła strona czegoś, ujemna strona czegoś
 
niedoskonałość, nierzetelność, uchybienie
 
Niedociągnięcie
 
Mankament
 
potknięcie, ułomność, słabość
 
Awaria
 
Drobny defekt
 
wada, brak, defekt
 
Wadliwość
 
skaza, mankament, niedopracowanie
 
czas montera zabiera
 
przeciek w prokuraturze
 
Niewielki defekt, niedociągnięcie
 
Skaza
 
Uszkodzenie
 
minus, ale, słaby punkt
 
drobna awaria
 
Defekt, który wymaga naprawy
 
wada, defekt
 
Minus
 
Defekt, niewielka wada
 
Rysa
 
Nawalenie
 
niewielka wada sprzętu
 
Drobna wada, defekt
 
Słabość, brak
 
Niewielka wada
 
Uchybienie
 
defekt
 
Niedoróbka
 
Błąd
 
Niedostatek

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

pojedyncza usterka
isolated defect
przydział usterek
bug allotment
wydanie bez usterek
zero bug release
zbieżność usterek
bug convergence
zero nawrotu usterek
zero bug bounce

Przykładowe zdania z "usterka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W razie awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku połowowego kapitan statku przesyła faksem informacje wymienione w pkt ‧ do ośrodka kontroli państwa bandery i do FMC Mozambiku we właściwym czasie
en Where the continuous satellite monitoring equipment installed on board a fishing vessel develops a technical fault or breaks down, the master of the vessel shall transmit the information specified in point ‧ to the Control Centre of the flag State and Mozambique’s FMC in good time
pl Wskaźnik o charakterze wyłącznie akustycznym musi być wyraźnie słyszalny i musi wykazywać znaczącą zmianę częstotliwości w przypadku jakiejkolwiek usterki
en If it is entirely auditory it must be clearly audible and show a marked change of frequency in the event of any malfunction
pl Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę usterek stwierdzonych w trakcie drogowej kontroli przydatności pojazdu do ruchu zgodnie z wytycznymi podanymi w załączniku do niniejszego zalecenia
en Member States should assess deficiencies detected at roadside inspections of the roadworthiness of a vehicle in accordance with the guidelines set out in the Annex to this recommendation
pl zagwarantowanie, by system działał bezawaryjnie, by pojawienie się usterek w jego funkcjach było natychmiast zgłaszane (niezawodność) oraz by przechowywane dane nie ulegały uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego działania systemu (integralność
en ensure that the functions of the system perform without fault, that the appearance of faults in the functions is immediately reported (reliability) and that stored data cannot be corrupted by system malfunctions (integrity
pl Ponadto nie mogą zawierać usterek konstrukcyjnych ani fabrycznych mających szkodliwy wpływ na ich sprawne funkcjonowanie lub zachowanie
en Moreover, they must incorporate no structural or manufacturing defect detrimental to their proper functioning or behaviour
pl W trakcie oceny usterek należy uwzględnić wymogi homologacji w momencie homologacji, pierwszej rejestracji lub pierwszego dopuszczenia do ruchu
en Requirements for type-approval at the time of approval, first registration or first entry into service should be taken into consideration during the defect assessment
pl Taka oferta powinna obejmować co najmniej właściwe procedury i narzędzia służące do pobierania informacji o zasobach z zakresu infrastruktury technicznej; opisywać warunki dostępu do różnych elementów składających się na infrastrukturę techniczną oraz korzystania z nich; zawierać procedury i narzędzia służące do zamawiania i rezerwowania dostępu oraz zarządzania usterkami; a także ustalać docelowe poziomy świadczonych usług i sankcje za nieosiągnięcie tych poziomów
en At a minimum, the reference offer should contain the relevant procedures and tools for retrieving civil engineering asset information; describe the access and usage conditions to the different elements which make up the civil engineering infrastructure; describe the procedures and tools for access ordering, provisioning and fault management; and fix target service levels and the penalties for breach of those service levels
pl Aby anulować uwagi odnoszące się do usterek, gdy pojazd został doprowadzony do stanu zadowalającego, wystarczy wprowadzić w polu ‧ przeznaczonym do tego celu uwagę
en When an endorsement concerning defects is to be cancelled after the vehicle has been restored to a satisfactory state, it is sufficient to state, under item ‧ provided for the purpose
pl Pozycja ‧ na dzisiejszej liście usterek
en Item ‧ on today' s glitch list
pl sygnały ostrzegawcze wskazujące na wewnętrzną usterkę urządzenia rejestrującego
en warning signals indicating the internal malfunctioning of the recording equipment
pl Należy obsługiwać kotłownię... by ogrzewać na zmianę różne części hotelu... usuwać powstające usterki... zabezpieczać budynek przed żywiołami
en This consists mainly of running the boiler...... heating different parts of the hotel on a daily rotating basis...... repairing damage as it occurs...... and doing repairs so the elements can' t get a foothold
pl Działalność sektora Power Turbo Systems grupy Alstom odnotowała bardzo duże straty, których przyczyną były poważne usterki turbin gazowych wielkiej mocy GT‧/GT‧, jakie miały miejsce w roku ‧, stanowiących najważniejszy model z całej gamy modeli sprzedawanych przez Alstom w tym sektorze
en Alstom’s Power Turbo-Systems business has suffered very heavy losses due to the serious dysfunctional problems in ‧ with the GT‧/GT‧ heavy-duty gas turbines, which are the main model in the range marketed by Alstom in this sector
pl Państwo Członkowskie, które przerwało żeglugę statku albo zawiadomiło właściciela o takim zamiarze, w przypadku gdy stwierdzone usterki nie zostały naprawione, zawiadamia w ciągu siedmiu dni o decyzji o podjętym lub zamierzonym środku organ Państwa Członkowskiego, który wystawił świadectwo lub ostatnio je odnowił
en A Member State which has prevented a vessel from proceeding, or has notified the owner of its intention to do so if the defects found are not corrected, shall inform the authority in the Member State which issued or last renewed the certificate, within seven days, of the decision which it has taken or intends to take
pl Monitorowanie to musi odbywać się w sposób ciągły lub z odpowiednią częstotliwością, w celu zapewnienia pewności wykrywania usterek we właściwym czasie
en This monitoring shall be continuous, or at a suitable frequency to ensure reliable detection of failure in good time
pl Ta kategoria ma związek z poprzednią, w której często ten sam sprzęt elektroniczny wykorzystywany jest do diagnozowania usterek, a następnie do usuwania ich za pośrednictwem jednostek sterowania elektronicznego
en This category is linked to the preceding one, in that often the same electronic tools are used to diagnose the fault, and then make the necessary adjustments via the ECUs to deal with it
pl niewymienione usterki lub inne informacje mogą być sygnalizowane tylko za pomocą migającego sygnału ostrzegawczego
en non-specified faults or other information shall be indicated only by the flashing of the warning signal
pl CardNumberCodriverSlotBegin identyfikuje kartę włożoną do szczeliny karty współkierowcy na początku usterki
en cardNumberCodriverSlotBegin identifies the card inserted in the co-driver slot at the beginning of the fault
pl usterek w zharmonizowanych normach, o których mowa w art. ‧ ust
en shortcomings in harmonised standards as referred to in Article
pl Wytyczne dotyczące oceny awarii, w tym usterek technicznych oraz innych nieprawidłowości, ujawnionych w trakcie badań okresowych pojazdów zostały podzielone na trzy następujące grupy
en The guidelines for assessing failures, including technical defects and other non-compliances, that are found during periodic testing of vehicles are categorised in three groups, as follows
pl Wymagania ogólne dotyczące wzrokowych sygnałów ostrzegawczych, które mają sygnalizować kierowcy wystąpienie pewnych ściśle określonych uszkodzeń (lub usterek) w obrębie wyposażenia hamulcowego pojazdu silnikowego, określone są w poniższych podpunktach
en The general requirements for optical warning signals whose function is to indicate to the driver certain specified failures (or defects) within the braking equipment of the power-driven vehicle or, where appropriate, its trailer, are set out in the following sub-paragraphs
pl Sygnały mogą zostać wyłączone dopiero po sprawdzeniu przez układ hamulcowy w czasie postoju pojazdu, czy w układzie nie występuje żadne z określonych uszkodzeń lub usterek
en With the vehicle stationary, the braking system shall verify that none of the specified failures or defects are present before extinguishing the signals
pl wykrywanie zdarzeń i/lub usterek
en detection of events and/or faults
pl wykrywać wszelkie poważne usterki techniczne pojazdu; szczególne usterki stwarzające zagrożenie w ruchu, oraz usuwać je w odpowiedni sposób
en Detect any major technical faults in their vehicles, in particular those posing a safety hazard, and have them remedied in an appropriate fashion
pl Każdą kategorię usterek należy określić w odniesieniu do stanu technicznego pojazdu w następujący sposób
en Each defect category should be defined by reference to the condition of the vehicle as follows
pl Wydaje mi się że to usterka
en Must be broken
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 613 zdań frazy usterka.Znalezione w 0,426 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.