Tłumaczenia na język angielski:

 • bug     
  (verb, noun   )
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
 • defect       
  (noun   )
 • drawback   
  (noun   )
 • fault           
  (verb, noun   )
 • flaw         
  (verb, noun   )
 • glitch   
  (noun   )
 • imperfection   
  (noun   )
 • malfunction     
  (noun   )
 • shortcoming   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
mała wada, feler
 
defekt, wada urządzenia
 
małe niedociągnięcie
 
Wada
 
Brak
 
techniczne niedociągnięcie
 
niedoróbka, niedostatek, nieprawidłowość
 
Defekt maszyny
 
drobny błąd, defekt
 
feler
 
brak samochodu
 
słaba strona czegoś, zła strona czegoś, ujemna strona czegoś
 
niedoskonałość, nierzetelność, uchybienie
 
Niedociągnięcie
 
Mankament
 
potknięcie, ułomność, słabość
 
Awaria
 
Drobny defekt
 
wada, brak, defekt
 
Wadliwość
 
skaza, mankament, niedopracowanie
 
czas montera zabiera
 
przeciek w prokuraturze
 
Niewielki defekt, niedociągnięcie
 
Skaza
 
Uszkodzenie
 
minus, ale, słaby punkt
 
drobna awaria
 
Defekt, który wymaga naprawy
 
wada, defekt
 
Minus
 
Defekt, niewielka wada
 
Rysa
 
Nawalenie
 
niewielka wada sprzętu
 
Drobna wada, defekt
 
Słabość, brak
 
Niewielka wada
 
Uchybienie
 
defekt
 
Niedoróbka
 
Błąd
 
Niedostatek

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

pojedyncza usterka
isolated defect
przydział usterek
bug allotment
wydanie bez usterek
zero bug release
zbieżność usterek
bug convergence
zero nawrotu usterek
zero bug bounce

Przykładowe zdania z "usterka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeżeli w tym okresie wykryje się usterki interoperacyjności, laboratorium właściwe do przeprowadzenia badań interoperacyjności rozpoznaje przyczyny problemów z pomocą wszystkich zainteresowanych producentów i zachęca ich do wprowadzenia niezbędnych poprawek
en If during this period, interoperability faults are found, the laboratory in charge of interoperability tests shall identify the causes of the problems with the help of all manufacturers involved and shall invite them to realise the necessary modifications
pl Wymagania ogólne dotyczące wzrokowych sygnałów ostrzegawczych, które mają sygnalizować kierowcy wystąpienie pewnych ściśle określonych uszkodzeń (lub usterek) w obrębie wyposażenia hamulcowego pojazdu silnikowego, określone są w poniższych podpunktach
en The general requirements for optical warning signals whose function is to indicate to the driver certain specified failures (or defects) within the braking equipment of the power-driven vehicle or, where appropriate, its trailer, are set out in the following sub-paragraphs
pl Jeśli chodzi o sprawy, za które komisja jest odpowiedzialna, sprawy gospodarcze i walutowe, kwestie przedsiębiorstw, konkurencji, podatków i unii celnej, walkę przeciwko przestępstwom podatkowym i ogólnym oszustwom w statystykach europejskich, a w szczególności rozdział poświęcony statystyce, oczywiście z przyjemnością przyjmujemy postępy budżetowe, podejście budżetowe, ale oczywiście znaleźliśmy także usterki.
en With regard to the matters that the Committee is responsible for, economic and monetary affairs, the field of enterprise, competition, taxation and customs union, the fight against tax fraud and general fraud in European statistics and, in particular, the chapter on statistics, we do of course welcome the budgetary advances, the budgetary approach, but of course we have also, found inadequacies.
pl Tam gdzie jest to konieczne dla ochrony zdrowia pracowników wszelkie usterki muszą być wskazywane przez urządzenia ostrzegawcze
en Any breakdown must be indicated by a control system where this is necessary for workers
pl T.Faults Usterki sprzętu, oprogramowania, procedur komunikacyjnych mogą spowodować, że VU znajdzie się w stanie naruszającym jego bezpieczeństwo
en T.Faults Faults in hardware, software, communication procedures could place the VU in unforeseen conditions compromising its security
pl Przydzielony poziom gwarantowania oprogramowania jest współmierny do najpoważniejszego skutku, jaki może wywołać usterka oprogramowania lub jego awaria, zgodnie z sekcją ‧ punktu ‧.‧.‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en An allocated software assurance level shall be commensurate with the most severe effect that software malfunctions or failures may cause, as referred to in Section ‧ of point ‧.‧.‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl Dane dotyczące usterek
en Faults data
pl Dlatego kierowca musi być powiadamiany o zmianie stanu systemu lub o usterce, która modyfikuje jego parametry
en Therefore a change in status or a malfunction which modifies system performance needs to be made apparent to the driver
pl POWAŻNE USTERKI
en MAJOR DEFECTS
pl była wykonywana techniczna obsługa miejsc pracy, oraz maszyn i urządzeń, zwłaszcza wymienionych w załącznikach I i II, a każda zauważona usterka, mogąca zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, była usuwana w najszybszym możliwym terminie
en technical maintenance of the workplace and of the equipment and devices, and in particular those referred to in Annexes I and II, is carried out and any faults found which are liable to affect the safety and health of workers are rectified as quickly as possible
pl Wyczerpujący dokument opisujący wszystkie podzespoły, do których podłączono czujniki, wraz ze strategią wykrywania usterek i aktywacji wskaźnika MI (ustalona liczba cykli jazdy lub metoda statystyczna), obejmujący wykaz odpowiednich wtórnych odczytanych parametrów dla każdego podzespołu monitorowanego przez układ OBD
en A comprehensive document describing all sensed components with the strategy for fault detection and MI activation (fixed number of driving cycles or statistical method), including a list of relevant secondary sensed parameters for each component monitored by the OBD system
pl Systemy grzewcze i wentylacyjne powinny być wyposażane w urządzenia monitorujące i alarmowe w celu zapewnienia szybkiej identyfikacji i skutecznego usuwania wszelkich usterek i błędów
en Heating and ventilation systems should be equipped with monitoring devices and alarms to ensure that any faults can be quickly identified and promptly rectified
pl RLB_‧ W przypadku wykrycia wewnętrznej usterki w czasie auto testu funkcja SEF generuje rekord audytu (usterka czujnika
en Upon detection of an internal fault during self-test, the SEF shall generate an audit record (sensor fault
pl W przypadku gdy wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z kryteriami określonymi w dodatku ‧ nie są zadowalające dla władzy homologacyjnej, na pojazdy użytkowane należące do tego samego typu, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mają takie same usterki, rozszerza się środki zaradcze, określone w art. ‧ ust. ‧ oraz w załączniku X do dyrektywy ‧/EWG, zgodnie z pkt ‧ dodatku
en Where the type-approval authority is not satisfied with the results of the tests in accordance with the criteria defined in Appendix ‧, the remedial measures referred to in Article ‧ and in Annex X to Directive ‧/EEC are extended to vehicles in service belonging to the same vehicle type which are likely to be affected with the same defects in accordance with section ‧ of Appendix
pl każda techniczna lub medyczna usterka odnosząca się do właściwości lub działania wyrobu, prowadząca z przyczyn określonych w lit. a) do systematycznego wycofywania wyrobów tego samego typu przez wytwórcę
en any technical or medical reason in relation to the characteristics or performance of a device for the reasons referred to in subparagraph (a), leading to systematic recall of devices of the same type by the manufacturer
pl Odbiornik gazu nie może być dopuszczony do użytkowania, dopóki wszystkie usterki nie zostaną usunięte
en The appliance shall not be approved for use until all defects have been eliminated
pl Aby anulować uwagi odnoszące się do usterek, gdy pojazd został doprowadzony do stanu zadowalającego, wystarczy wprowadzić w polu ‧ przeznaczonym do tego celu uwagę
en When an endorsement concerning defects is to be cancelled after the vehicle has been restored to a satisfactory state, it is sufficient to state, under item ‧ provided for the purpose
pl Sygnały alarmu wizualnego mogą być wyłączane jedynie wówczas, kiedy usterka, które je włączyła, zostanie usunięta
en The visual alarm signals may only be switched off when the malfunctions which set them off have been corrected
pl kombinacja piktogramów zdarzeń lub usterek
en event or fault pictograms combination
pl usterka karty (w przypadku gdy ta karta jest przedmiotem zdarzenia
en card fault (where this card is the subject of the event
pl Każda usterka statku powietrznego, która nie stwarza poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu, naprawiana jest w jak najkrótszym terminie po tym, jak została po raz pierwszy wykryta, w terminach określonych w danych dotyczących obsługi technicznej
en Any aircraft defect that would not hazard seriously the flight safety shall be rectified as soon as practicable, after the date the aircraft defect was first identified and within any limits specified in the maintenance data
pl Informacje przechowywane w przyrządzie rejestrującym dotyczące usterek (wymaganie
en Information, stored in a vehicle unit, related to faults (requirement
pl W celu spełnienia wymogów zawartych w ppkt ‧.‧.‧.‧ i ‧.‧.‧.‧ oraz za zgodą organu homologacyjnego producent musi podjąć właściwe kroki w celu wykazania, że pokładowy system diagnostyczny wskaże usterkę po wystąpieniu przerwy w połączeniu
en In meeting the requirements of paragraphs ‧.‧.‧.‧ and ‧.‧.‧.‧, and with the agreement of the approval authority, the manufacturer shall take appropriate steps to demonstrate that the OBD system will indicate a fault when disconnection occurs
pl CardNumberDriverSlotEnd identyfikuje kartę włożoną do szczeliny karty kierowcy na końcu usterki
en cardNumberDriverSlotEnd identifies the card inserted in the driver slot at the end of the fault
pl Sumy zatrzymane są to kwoty należności, których otrzymanie uwarunkowane jest wykonaniem umów oraz które nie są płacone aż do momentu spełnienia określonych warunków umowy lub do momentu usunięcia usterek
en Retentions are amounts of progress billings which are not paid until the satisfaction of conditions specified in the contract for the payment of such amounts or until defects have been rectified
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 613 zdań frazy usterka.Znalezione w 0,448 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.