Tłumaczenia na język angielski:

 • bug     
  (verb, noun   )
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
 • defect       
  (noun   )
 • drawback   
  (noun   )
 • fault           
  (verb, noun   )
 • flaw         
  (verb, noun   )
 • glitch   
  (noun   )
 • imperfection   
  (noun   )
 • malfunction     
  (noun   )
 • shortcoming   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Defekt, który wymaga naprawy
 
Minus
 
Niewielka wada
 
mała wada, feler
 
Wadliwość
 
techniczne niedociągnięcie
 
Słabość, brak
 
Niedostatek
 
małe niedociągnięcie
 
Niewielki defekt, niedociągnięcie
 
Wada
 
defekt
 
wada, brak, defekt
 
Skaza
 
brak samochodu
 
drobny błąd, defekt
 
minus, ale, słaby punkt
 
Rysa
 
przeciek w prokuraturze
 
niedoróbka, niedostatek, nieprawidłowość
 
skaza, mankament, niedopracowanie
 
Uszkodzenie
 
Brak
 
czas montera zabiera
 
Nawalenie
 
Uchybienie
 
niewielka wada sprzętu
 
defekt, wada urządzenia
 
Mankament
 
Drobna wada, defekt
 
potknięcie, ułomność, słabość
 
niedoskonałość, nierzetelność, uchybienie
 
feler
 
Błąd
 
drobna awaria
 
Niedoróbka
 
Awaria
 
wada, defekt
 
Niedociągnięcie
 
Drobny defekt
 
słaba strona czegoś, zła strona czegoś, ujemna strona czegoś
 
Defekt maszyny
 
Defekt, niewielka wada

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

pojedyncza usterkaisolated defect
przydział usterekbug allotment
wydanie bez usterekzero bug release
zbieżność usterekbug convergence
zero nawrotu usterekzero bug bounce

Przykładowe zdania z "usterka", pamięć tłumaczeniowa

add example
W razie awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku połowowego kapitan statku przesyła faksem informacje wymienione w pkt ‧ do ośrodka kontroli państwa bandery i do FMC Mozambiku we właściwym czasieWhere the continuous satellite monitoring equipment installed on board a fishing vessel develops a technical fault or breaks down, the master of the vessel shall transmit the information specified in point ‧ to the Control Centre of the flag State and Mozambique’s FMC in good time
Wskaźnik o charakterze wyłącznie akustycznym musi być wyraźnie słyszalny i musi wykazywać znaczącą zmianę częstotliwości w przypadku jakiejkolwiek usterkiIf it is entirely auditory it must be clearly audible and show a marked change of frequency in the event of any malfunction
Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę usterek stwierdzonych w trakcie drogowej kontroli przydatności pojazdu do ruchu zgodnie z wytycznymi podanymi w załączniku do niniejszego zaleceniaMember States should assess deficiencies detected at roadside inspections of the roadworthiness of a vehicle in accordance with the guidelines set out in the Annex to this recommendation
zagwarantowanie, by system działał bezawaryjnie, by pojawienie się usterek w jego funkcjach było natychmiast zgłaszane (niezawodność) oraz by przechowywane dane nie ulegały uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego działania systemu (integralnośćensure that the functions of the system perform without fault, that the appearance of faults in the functions is immediately reported (reliability) and that stored data cannot be corrupted by system malfunctions (integrity
Ponadto nie mogą zawierać usterek konstrukcyjnych ani fabrycznych mających szkodliwy wpływ na ich sprawne funkcjonowanie lub zachowanieMoreover, they must incorporate no structural or manufacturing defect detrimental to their proper functioning or behaviour
W trakcie oceny usterek należy uwzględnić wymogi homologacji w momencie homologacji, pierwszej rejestracji lub pierwszego dopuszczenia do ruchuRequirements for type-approval at the time of approval, first registration or first entry into service should be taken into consideration during the defect assessment
Taka oferta powinna obejmować co najmniej właściwe procedury i narzędzia służące do pobierania informacji o zasobach z zakresu infrastruktury technicznej; opisywać warunki dostępu do różnych elementów składających się na infrastrukturę techniczną oraz korzystania z nich; zawierać procedury i narzędzia służące do zamawiania i rezerwowania dostępu oraz zarządzania usterkami; a także ustalać docelowe poziomy świadczonych usług i sankcje za nieosiągnięcie tych poziomówAt a minimum, the reference offer should contain the relevant procedures and tools for retrieving civil engineering asset information; describe the access and usage conditions to the different elements which make up the civil engineering infrastructure; describe the procedures and tools for access ordering, provisioning and fault management; and fix target service levels and the penalties for breach of those service levels
Aby anulować uwagi odnoszące się do usterek, gdy pojazd został doprowadzony do stanu zadowalającego, wystarczy wprowadzić w polu ‧ przeznaczonym do tego celu uwagęWhen an endorsement concerning defects is to be cancelled after the vehicle has been restored to a satisfactory state, it is sufficient to state, under item ‧ provided for the purpose
Pozycja ‧ na dzisiejszej liście usterekItem ‧ on today' s glitch list
sygnały ostrzegawcze wskazujące na wewnętrzną usterkę urządzenia rejestrującegowarning signals indicating the internal malfunctioning of the recording equipment
Należy obsługiwać kotłownię... by ogrzewać na zmianę różne części hotelu... usuwać powstające usterki... zabezpieczać budynek przed żywiołamiThis consists mainly of running the boiler...... heating different parts of the hotel on a daily rotating basis...... repairing damage as it occurs...... and doing repairs so the elements can' t get a foothold
Działalność sektora Power Turbo Systems grupy Alstom odnotowała bardzo duże straty, których przyczyną były poważne usterki turbin gazowych wielkiej mocy GT‧/GT‧, jakie miały miejsce w roku ‧, stanowiących najważniejszy model z całej gamy modeli sprzedawanych przez Alstom w tym sektorzeAlstom’s Power Turbo-Systems business has suffered very heavy losses due to the serious dysfunctional problems in ‧ with the GT‧/GT‧ heavy-duty gas turbines, which are the main model in the range marketed by Alstom in this sector
Państwo Członkowskie, które przerwało żeglugę statku albo zawiadomiło właściciela o takim zamiarze, w przypadku gdy stwierdzone usterki nie zostały naprawione, zawiadamia w ciągu siedmiu dni o decyzji o podjętym lub zamierzonym środku organ Państwa Członkowskiego, który wystawił świadectwo lub ostatnio je odnowiłA Member State which has prevented a vessel from proceeding, or has notified the owner of its intention to do so if the defects found are not corrected, shall inform the authority in the Member State which issued or last renewed the certificate, within seven days, of the decision which it has taken or intends to take
Monitorowanie to musi odbywać się w sposób ciągły lub z odpowiednią częstotliwością, w celu zapewnienia pewności wykrywania usterek we właściwym czasieThis monitoring shall be continuous, or at a suitable frequency to ensure reliable detection of failure in good time
Ta kategoria ma związek z poprzednią, w której często ten sam sprzęt elektroniczny wykorzystywany jest do diagnozowania usterek, a następnie do usuwania ich za pośrednictwem jednostek sterowania elektronicznegoThis category is linked to the preceding one, in that often the same electronic tools are used to diagnose the fault, and then make the necessary adjustments via the ECUs to deal with it
niewymienione usterki lub inne informacje mogą być sygnalizowane tylko za pomocą migającego sygnału ostrzegawczegonon-specified faults or other information shall be indicated only by the flashing of the warning signal
CardNumberCodriverSlotBegin identyfikuje kartę włożoną do szczeliny karty współkierowcy na początku usterkicardNumberCodriverSlotBegin identifies the card inserted in the co-driver slot at the beginning of the fault
usterek w zharmonizowanych normach, o których mowa w art. ‧ ustshortcomings in harmonised standards as referred to in Article
Wytyczne dotyczące oceny awarii, w tym usterek technicznych oraz innych nieprawidłowości, ujawnionych w trakcie badań okresowych pojazdów zostały podzielone na trzy następujące grupyThe guidelines for assessing failures, including technical defects and other non-compliances, that are found during periodic testing of vehicles are categorised in three groups, as follows
Wymagania ogólne dotyczące wzrokowych sygnałów ostrzegawczych, które mają sygnalizować kierowcy wystąpienie pewnych ściśle określonych uszkodzeń (lub usterek) w obrębie wyposażenia hamulcowego pojazdu silnikowego, określone są w poniższych podpunktachThe general requirements for optical warning signals whose function is to indicate to the driver certain specified failures (or defects) within the braking equipment of the power-driven vehicle or, where appropriate, its trailer, are set out in the following sub-paragraphs
Sygnały mogą zostać wyłączone dopiero po sprawdzeniu przez układ hamulcowy w czasie postoju pojazdu, czy w układzie nie występuje żadne z określonych uszkodzeń lub usterekWith the vehicle stationary, the braking system shall verify that none of the specified failures or defects are present before extinguishing the signals
wykrywanie zdarzeń i/lub usterekdetection of events and/or faults
wykrywać wszelkie poważne usterki techniczne pojazdu; szczególne usterki stwarzające zagrożenie w ruchu, oraz usuwać je w odpowiedni sposóbDetect any major technical faults in their vehicles, in particular those posing a safety hazard, and have them remedied in an appropriate fashion
Każdą kategorię usterek należy określić w odniesieniu do stanu technicznego pojazdu w następujący sposóbEach defect category should be defined by reference to the condition of the vehicle as follows
Wydaje mi się że to usterkaMust be broken
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 613 zdań frazy usterka.Znalezione w 0,7 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.