Tłumaczenia na język angielski:

 • bug     
  (verb, noun   )
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
 • defect       
  (noun   )
 • drawback   
  (noun   )
 • fault           
  (verb, noun   )
 • flaw         
  (verb, noun   )
 • glitch   
  (noun   )
 • imperfection   
  (noun   )
 • malfunction     
  (noun   )
 • shortcoming   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
mała wada, feler
 
defekt, wada urządzenia
 
małe niedociągnięcie
 
Wada
 
Brak
 
techniczne niedociągnięcie
 
niedoróbka, niedostatek, nieprawidłowość
 
Defekt maszyny
 
drobny błąd, defekt
 
feler
 
brak samochodu
 
słaba strona czegoś, zła strona czegoś, ujemna strona czegoś
 
niedoskonałość, nierzetelność, uchybienie
 
Niedociągnięcie
 
Mankament
 
potknięcie, ułomność, słabość
 
Awaria
 
Drobny defekt
 
wada, brak, defekt
 
Wadliwość
 
skaza, mankament, niedopracowanie
 
czas montera zabiera
 
przeciek w prokuraturze
 
Niewielki defekt, niedociągnięcie
 
Skaza
 
Uszkodzenie
 
minus, ale, słaby punkt
 
drobna awaria
 
Defekt, który wymaga naprawy
 
wada, defekt
 
Minus
 
Defekt, niewielka wada
 
Rysa
 
Nawalenie
 
niewielka wada sprzętu
 
Drobna wada, defekt
 
Słabość, brak
 
Niewielka wada
 
Uchybienie
 
defekt
 
Niedoróbka
 
Błąd
 
Niedostatek

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

pojedyncza usterka
isolated defect
przydział usterek
bug allotment
wydanie bez usterek
zero bug release
zbieżność usterek
bug convergence
zero nawrotu usterek
zero bug bounce

Przykładowe zdania z "usterka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl usterek karty kierowcy z datą, czasem i numerem wydania karty kierowcy
en the faults in the driver card with date and time and driver card issue number
pl Jeśli wskaźnik nieprawidłowego działania układu OBD zarejestruje nieprawidłowe działanie w czasie cyklu przygotowania wstępnego, usterkę można zidentyfikować i naprawić
en If the OBD malfunction indicator registers a malfunction during a preconditioning cycle, the fault may be identified and repaired
pl Jeżeli silnik pracuje w normalnych warunkach działania i nie ma usterek w układzie hamulcowym, jak w przypadku badań homologacyjnych dla tego typu, urządzenie ostrzegawcze nie może wysyłać sygnałów, za wyjątkiem sygnału podczas napełniania zbiornika(-ów) energii po uruchomieniu silnika
en When the engine is running under normal operating conditions and there are no faults in the braking system, as is the case in approval tests for this type, the warning device shall give no signal except during the time required for charging the energy reservoir(s) after start-up of the engine
pl powinny być monitorowane za pomocą przyrządów, które zapewniają sygnalizację akustyczną i wizualną w sterówce w wypadku wystąpienia usterek
en there shall be monitoring by means of instruments which set off acoustic and visual signals in the wheelhouse in the event of malfunction
pl W razie awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku połowowego kapitan statku przesyła faksem informacje wymienione w pkt ‧ do ośrodka kontroli państwa bandery i do FMC Mozambiku we właściwym czasie
en Where the continuous satellite monitoring equipment installed on board a fishing vessel develops a technical fault or breaks down, the master of the vessel shall transmit the information specified in point ‧ to the Control Centre of the flag State and Mozambique’s FMC in good time
pl w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep
en on the assessment of defects during roadworthiness testing in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
pl DROBNE USTERKI (MiD
en MINOR DEFECTS (MiD
pl opisem wskaźnika nieprawidłowego działania wykorzystywanego przez układ do sygnalizowania obecności usterki kierowcy pojazdu
en a description of the malfunction indicator (MI) used by the OBD system to signal the presence of a fault to a driver of the vehicle
pl Pozycja ‧ na dzisiejszej liście usterek
en Item ‧ on today' s glitch list
pl W przypadku usterki jednego ze świateł kierunkowskazów, która nie polega na zwarciu obwodu, drugie ze świateł musi nadal migać lub świecić się nie migając, przy czym częstotliwość migania może w takiej sytuacji różnić się od częstotliwości określonych powyżej
en In the event of failure, other than a short circuit, of one direction indicator lamp, the other must continue to flash, or remain lit, but the frequency in this state may be different from that specified, unless the vehicle is fitted with a telltale
pl Informacje przechowywane na karcie kierowcy lub warsztatowej dotyczące usterki związanej z posiadaczem karty (wymagania ‧ i
en Information, stored in a driver or a workshop card, related to a fault associated to the card holder (requirement ‧ and
pl zorganizowanie dokonania napraw wszystkich usterek wykrytych podczas regularnej obsługi lub zgłoszonych przez właściciela przez uprawnioną instytucję obsługi technicznej
en organise for all defects discovered during scheduled maintenance or reported by the owner to be corrected by an approved maintenance organisation
pl Czy to oznacza, że dziś po południu będziemy mieli prawo do wykorzystania czasu bez ograniczeń, czy też jest to usterka techniczna?
en Does that mean we will have the privilege of unlimited use of time this afternoon, or is there a technical error?
pl Zapewnienie bezpiecznego utrzymania, inspekcji i rutynowej pracy zgodnie z podręcznikiem utrzymania i innymi odnośnymi instrukcjami i zadaniami odpowiednimi dla określonego rodzaju statku powietrznego, jak na przykład wykrywanie i usuwanie usterek, naprawy, regulacje, wymiany, ustawienia i kontrole funkcjonalne, takie jak, w miarę potrzeby, praca silnika, itp
en Ensure safe performance of maintenance, inspections and routine work according to the maintenance manual and other relevant instructions and tasks as appropriate for the type of aircraft, for example troubleshooting, repairs, adjustments, replacements, rigging and functional checks such as engine run, etc, if required
pl „Życie z usterką”. Konstruowanie narracji o chorobie przez osoby cierpiące na zaburzenia nerwicowe
en Living with damage. Constructing narratives about illness by people suffering from neurotic disorders
pl Państwo członkowskie, które przyznało zatwierdzenie wzoru WE, musi je wycofać, jeżeli przyrządy wykonane zgodnie z zatwierdzonym wzorem wykazują usterki ogólnej natury utrudniające ich zamierzone użytkowanie
en The Member State which has granted EC pattern approval must withdraw it if the instruments constructed according to an approved pattern reveal in service a defect of a general nature which makes them unsuitable for their intended use
pl Europejski Inspektor Ochrony Danych zaleca ogólnie, żeby w celu usunięcia opisanych usterek Rada zmieniła tekst inicjatywy lub ujęła wspomniane elementy w ramowej decyzji Rady o ochronie danych w trzecim filarze
en More in general, the EDPS recommends the Council to deal with the shortcomings of the initiative, either by amending the text of the initiative and/or by including these elements in a Council Framework Decision on data protection in the third pillar
pl Państwo Członkowskie, które przerwało żeglugę statku albo zawiadomiło właściciela o takim zamiarze, w przypadku gdy stwierdzone usterki nie zostały naprawione, zawiadamia w ciągu siedmiu dni o decyzji o podjętym lub zamierzonym środku organ Państwa Członkowskiego, który wystawił świadectwo lub ostatnio je odnowił
en A Member State which has prevented a vessel from proceeding, or has notified the owner of its intention to do so if the defects found are not corrected, shall inform the authority in the Member State which issued or last renewed the certificate, within seven days, of the decision which it has taken or intends to take
pl Państwo Członkowskie, które zarządziło przerwanie żeglugi statku albo przerwę taką zamierza zarządzić jeśli usterki nie zostaną usunięte, informuje właściwe organy państwa, w którym świadectwo zdolności żeglugowej lub dokumenty, o których mowa w art. ‧ zostały wydane, o przyczynach podjęcia lub zamiaru podjęcia takiej decyzji
en A Member State which has interrupted the passage of a vessel, or has indicated its intention to do so if the defects are not corrected, shall inform the competent authorities of the Member State where the navigability licence or the other documents referred to in Article ‧ were issued of the reasons for the decision it has taken or it intends to take
pl zgłaszanie, za pośrednictwem dziennika pokładowego, uprawnionej instytucji wszystkich usterek wykrytych podczas eksploatacji
en report to the approved organisation through the logbook all defects found during operations
pl W razie awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku połowowego kapitan statku prześle faksem informacje wymienione w pkt ‧ do ośrodka kontroli państwa bandery i do FMC Wysp Świętego Tomasza i Książęcej we właściwym czasie
en Where the continuous satellite monitoring equipment installed on board a fishing vessel develops a technical fault or breaks down, the skipper of the vessel shall transmit the information specified in point ‧ to the Control Centre of the flag State and São Tomé and Príncipe’s FMC in good time
pl Kod wyjaśniający, dlaczego zarejestrowano zdarzenie lub usterkę
en Code explaining why an event or a fault has been recorded
pl Należy zapewnić uziemienie nadwozia wagonu na wypadek usterek wysokonapięciowego wyposażenia pociągu lub zerwania przewodu jezdnego
en Earth bonding of the coach body shall be provided in case of failures in the high-voltage train equipment or of breakage of the contact wire
pl Lista załogi, plan kontroli pożarowej, a na statkach pasażerskich-plan kontroli usterek
en The muster list, fire control plan, and for passenger ships, a damage control plan
pl usterka wczytywania danych
en downloading fault
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 613 zdań frazy usterka.Znalezione w 0,612 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.