Tłumaczenia na język angielski:

 • bug     
  (verb, noun   )
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
 • defect       
  (noun   )
 • drawback   
  (noun   )
 • fault           
  (verb, noun   )
 • flaw         
  (verb, noun   )
 • glitch   
  (noun   )
 • imperfection   
  (noun   )
 • malfunction     
  (noun   )
 • shortcoming   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
mała wada, feler
 
defekt, wada urządzenia
 
małe niedociągnięcie
 
Wada
 
Brak
 
techniczne niedociągnięcie
 
niedoróbka, niedostatek, nieprawidłowość
 
Defekt maszyny
 
drobny błąd, defekt
 
feler
 
brak samochodu
 
słaba strona czegoś, zła strona czegoś, ujemna strona czegoś
 
niedoskonałość, nierzetelność, uchybienie
 
Niedociągnięcie
 
Mankament
 
potknięcie, ułomność, słabość
 
Awaria
 
Drobny defekt
 
wada, brak, defekt
 
Wadliwość
 
skaza, mankament, niedopracowanie
 
czas montera zabiera
 
przeciek w prokuraturze
 
Niewielki defekt, niedociągnięcie
 
Skaza
 
Uszkodzenie
 
minus, ale, słaby punkt
 
drobna awaria
 
Defekt, który wymaga naprawy
 
wada, defekt
 
Minus
 
Defekt, niewielka wada
 
Rysa
 
Nawalenie
 
niewielka wada sprzętu
 
Drobna wada, defekt
 
Słabość, brak
 
Niewielka wada
 
Uchybienie
 
defekt
 
Niedoróbka
 
Błąd
 
Niedostatek

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

pojedyncza usterka
isolated defect
przydział usterek
bug allotment
wydanie bez usterek
zero bug release
zbieżność usterek
bug convergence
zero nawrotu usterek
zero bug bounce

Przykładowe zdania z "usterka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zdarzenia i usterki zgodnie z lit. a) pkt ‧, ‧ i ‧ wraz z numerem VRN prowadzonego pojazdu
en the events and faults according to point (a), and with the
pl W trakcie oceny usterek należy uwzględnić wymogi homologacji w momencie homologacji, pierwszej rejestracji lub pierwszego dopuszczenia do ruchu
en Requirements for type-approval at the time of approval, first registration or first entry into service should be taken into consideration during the defect assessment
pl Odbiornik gazu nie może być dopuszczony do użytkowania, dopóki wszystkie usterki nie zostaną usunięte
en The appliance shall not be approved for use until all defects have been eliminated
pl usterka drukarki
en printer fault
pl zorganizowanie dokonania napraw wszystkich usterek wykrytych podczas regularnej obsługi lub zgłoszonych przez właściciela przez uprawnioną instytucję obsługi technicznej
en organise for all defects discovered during scheduled maintenance or reported by the owner to be corrected by an approved maintenance organisation
pl Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia usterek w obszarach przeznaczonych dla pasażerów oraz reagowanie zgodnie z przepisami i procedurami
en Assess the potential of a defect within the passenger areas and react according to rules and procedures
pl Gdy silnik pracuje w normalnych warunkach eksploatacji i główny układ hamulcowy nie ma usterek, urządzenie ostrzegawcze nie może dawać sygnałów, z wyjątkiem tego okresu, jaki jest potrzebny do naładowania zbiornika(-ów) energii po uruchomieniu silnika
en WHEN THE ENGINE IS RUNNING UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS AND THERE ARE NO FAULTS IN THE BRAKING SYSTEM, THE WARNING DEVICE MUST GIVE NO SIGNAL EXCEPT DURING THE TIME REQUIRED FOR CHARGING THE ENERGY RESERVOIR(S) AFTER START-UP OF THE ENGINE
pl Monitorowanie to musi odbywać się w sposób ciągły lub z odpowiednią częstotliwością, w celu zapewnienia pewności wykrywania usterek we właściwym czasie
en This monitoring shall be continuous, or at a suitable frequency to ensure reliable detection of failure in good time
pl Należy obsługiwać kotłownię... by ogrzewać na zmianę różne części hotelu... usuwać powstające usterki... zabezpieczać budynek przed żywiołami
en This consists mainly of running the boiler...... heating different parts of the hotel on a daily rotating basis...... repairing damage as it occurs...... and doing repairs so the elements can' t get a foothold
pl W przypadku tego rodzaju usterki eksploatacja statku powietrznego jest możliwa pod warunkiem, że wadliwe fotele nie będą zajmowane przez pasażerów
en Operation of the aircraft is possible under the condition that the deficient seats are not occupied by any passengers
pl W tym celu skutki każdej usterki oprogramowania lub jego awarii, zgłoszone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sprawozdawczości i oceny zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, porównuje się ze skutkami określonymi dla danego systemu zgodnie ze schematem klasyfikacji stopnia ciężkości, o którym mowa w sekcji ‧ punktu ‧.‧.‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en For that purpose, the effects from a software malfunction or failure reported according to the relevant requirements on reporting and assessment of safety occurrences shall be assessed in comparison with the effects identified for the system concerned as per the severity classification scheme established in Section ‧.‧.‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl Jeżeli usterka elementu składowego uniemożliwia wysłanie prawidłowych danych dla parametru, zamiast danych parametru używa się wskaźnika błędu opisanego w tabeli
en If a component failure prevents the transmission of valid data for a parameter, the error indicator as described in Table ‧ should be used in place of that parameter
pl Większość usterek to drobne i peryferyjne błędy... które się zmieniły sześć tygodni temu
en The majority of the breakdowns were minor or peripheral...... until about six weeks ago
pl Każda usterka nienaprawiona przed lotem jest odnotowywana odpowiednio w systemie dokumentacji obsługi technicznej statku powietrznego zgodnie z przepisami pkt M.A.‧ lub systemie rejestracji technicznej przewoźnika ujętym w przepisach pkt M.A
en Any defect not rectified before flight shall be recorded in the M.A.‧ aircraft maintenance record system or M.A.‧ operator
pl Nowe przepisy muszą być opracowane z uwzględnieniem niedostatków i usterek europejskiego nakazu aresztowania.
en We must draft this new legislation with a clear working memory as to the flaws and obstacles of the European Arrest Warrant.
pl USTERKI DROBNE
en MINOR DEFECTS
pl Zezwolenie takie wydaje się zazwyczaj, gdy świadectwo zdatności do lotu jest tymczasowo nieważne, na przykład z powodu usterki lub w sytuacji gdy świadectwo zdatności do lotu nie może zostać wydane, przykładowo ze względu na brak zgodności statku powietrznego z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdatności do lotu, lub w przypadku gdy zgodności takiej nie wykazano, a statek powietrzny mimo wszystko jest w stanie wykonać bezpieczny lot
en Such a permit is generally issued when a certificate of airworthiness is temporarily invalid, for example as the result of a damage, or when a certificate of airworthiness cannot be issued for instance when the aircrafts does not comply with the essential requirements for airworthiness or when compliance with those requirements has not yet been shown, but the aircrafts is nevertheless capable of performing a safe flight
pl USTERKI ISTOTNE(UI
en MAJOR DEFECTS (MaD
pl Jednolity rynek lotniczy nie zostanie osiągnięty, jeśli pozostaną takie usterki, gdy nadal będą takie opóźnienia w procedurach i gdy nie ma miejsca na zdrowy rozsądek w sektorze lotniczym.
en A single aviation market is not going to be achieved while distortions remain, while delays in procedure persist and while common sense is not applied to the aviation sector.
pl generuje rekord audytu (wyjąwszy pracę w trybie kalibracyjnym) (wewnętrzna usterka VU
en generate an audit record (except in calibration mode) (VU internal fault
pl Urządzenie rejestrujące musi być zdolne do wykrywania usterek w swoim działaniu
en The recording equipment must self-detect faults
pl W ramach wykonywania dyrektywy ‧/‧/WE opracowano niniejszy dokument zawierający wytyczne, których stosowanie zaleca się państwom członkowskim w celu oceny usterek (zarówno usterek technicznych, jak i innych nieprawidłowości) stwierdzonych podczas kontroli drogowych pojazdów
en In the framework of implementing Directive ‧/‧/EC, this document lists guidelines which Member States are recommended to apply for assessing defects (defined as both technical defects and other non-compliances) that are found during technical roadside inspections of vehicles
pl zezwolić na kontynuowanie przez kontener podróży z zastosowaniem odpowiednich procedur, które nie niosą za sobą ryzyka przemytu, utraty lub zniszczenia zawartości kontenera, przy jednoczesnym odnotowaniu usterki kontenera na dokumentach tranzytowych
en allow the container to go forward under appropriate procedures which do not involve any risk of smuggling or loss or damage to the container
pl FaultEndTime jest datą i godziną zakończenia usterki
en faultEndTime is the date and time of end of fault
pl Jeżeli uczestnik nie jest w stanie usunąć usterek w zakresie bezpieczeństwa lub błędów konfiguracji (np. wyni kających z zainfekowania systemu złośliwym oprogramowaniem), po ich trzykrotnym wystąpieniu BC dostar czający SSP może trwale zablokować dane identyfikacyjne wszystkich użytkowników od danego uczestnika
en If a participant is unable to eliminate security-related faults or configuration errors (e.g. resulting from malware infected systems) after three occurrences, the SSP-providing CBs may permanently block all the participant 's user IDs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 613 zdań frazy usterka.Znalezione w 1,14 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.