Tłumaczenia na język angielski:

  • parental leave   

Przykładowe zdania z "urlop wychowawczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Urlop okolicznościowy, wychowawczy i rodzinny nie może wykraczać poza okres trwania umowy
en Special leave and parental and family leave shall not extend beyond the term of the contract
pl Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszy
en A temporary assignment may include replacements of EMA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long-term sickness) or to work on specific short-term projects
pl Urlop wychowawczy
en Parental Leave
pl Jeśli nie wprowadzimy tej zasady, to wszelkie próby stworzenia urlopów ojcowskich lub wychowawczych zakończą się niepowodzeniem, ze względu na rzeczywistość finansową.
en If this is not implemented, then all attempts to provide paternity or parental leave will fail, on account of the financial realities.
pl Urlop wychowawczy lub ze względów rodzinnych
en Parental or family leave
pl Kobieta w mieście ma mieszkanie z wygodami, łatwy dostęp do techniki, oświaty i kultury, prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, możliwość pracy i korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych.
en A woman in the city will have a flat with all mod cons, easy access to equipment, education and culture, a right to maternity and parental leave, and the opportunity to work and enjoy the benefits of civilisation.
pl W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym każdy ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka
en To reconcile family and professional life, everyone shall have the right to protection from dismissal for a reason connected with maternity and the right to paid maternity leave and to parental leave following the birth or adoption of a child
pl Urlop wychowawczy
en Parental leave
pl Zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński i urlop dla ojca, urlop wychowawczy i inne urlopy specjalne
en Sick leave, maternity and paternity leave, parental leave and other special leave
pl dodatków za urlop wychowawczy lub rodzinny
en parental or family leave allowance
pl Czy w sytuacji, gdy pracownicy, którzy wykorzystają prawo do bezpłatnego urlopu wychowawczego w ustawowym wymiarze dwóch lat, tracą po jego zakończeniu prawo do urlopu wypoczynkowego za rok poprzedzający narodziny dziecka, a w większości przypadków (‧ %) pracownikiem, którego to dotyczy, jest kobieta, ma miejsce pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn?
en Is there indirect discrimination on grounds of sex within the meaning of Article ‧(c) of the Equal Treatment Directive of ‧ July ‧ (Directive ‧/‧/EC, OJ ‧ L ‧, p. ‧), if, in the case of employees who take the full two years' parental leave permissible by law, the entitlement to annual leave from the year preceding the birth expires before the end of the parental leave, and the majority of the workers affected are women (‧ %)?
pl W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko, o których mowa w akapicie pierwszym oraz podczas pierwszych trzech miesięcy urlopu wychowawczego, gdy z takiego urlopu korzysta ojciec podczas urlopu macierzyńskiego lub którekolwiek z rodziców bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub w trakcie lub bezpośrednio po urlopie z tytułu przysposobienia, dodatek wynosi ‧,‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty, jeżeli członek personelu tymczasowego korzysta z urlopu w częściowym wymiarze czasu pracy
en The allowance shall be EUR ‧,‧ per month, or ‧ % of such sum if the member of temporary staff is on half-time leave, for the single parents referred to in the first subparagraph and during the first three months of parental leave where such leave is taken by the father during maternity leave or by either parent immediately after maternity leave or during or immediately after adoption leave
pl Istnieją najlepsze praktyki, których przykładem jest Portugalia, jeżeli chodzi o żłobki i przedszkola, udoskonalenie systemów urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i urlopów wychowawczych, a także polityki godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową.
en There are best practices, specifically in Portugal, as regards crèches and nursery schools, improving maternity, paternity and parental leave systems, as well as policies to balance family and working life.
pl W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko, o których mowa w akapicie pierwszym oraz podczas pierwszych trzech miesięcy urlopu wychowawczego, gdy z takiego urlopu korzysta ojciec podczas urlopu macierzyńskiego lub którekolwiek z rodziców bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub w trakcie lub bezpośrednio po urlopie z tytułu przysposobienia, dodatek wynosi ‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty, jeżeli urzędnik korzysta z urlopu w częściowym wymiarze czasu pracy
en The allowance shall be EUR ‧ per month, or ‧ % of such sum if the official is on half-time leave, for the single parents referred to in the first paragraph and during the first three months of parental leave where such leave is taken by the father during maternity leave or by either parent immediately after maternity leave or during or immediately after adoption leave
pl Pomysł, że płatny urlop wychowawczy skutecznie zachęci kobiety do rodzenia dzieci, jest pomysłem naiwnym.
en The idea that paid maternity leave will encourage women to have children is naive.
pl Urlop wychowawczy.
en Child care leave.
pl podkreśla konieczność wspierania kobiet w ich karierze zawodowej, także poprzez aktywne strategie polityczne dotyczące godzenia życia prywatnego, zawodowego i rodzinnego; nalega, aby Komisja i państwa członkowskie promowały zarówno wspólny urlop wychowawczy, jak i urlop ojcowski oraz równomiernie rozłożyły koszty świadczeń związanych z urlopem macierzyńskim i wychowawczym, tak aby kobiety przestały być droższą siłą roboczą niż mężczyźni; podkreśla również konieczność organizowania kampanii podnoszących poziom świadomości społecznej na temat unikania wzorców rodzinnych opierających się na stereotypach dotyczących płci, podkreślając jednocześnie znaczenie zagwarantowania elastycznych warunków pracy, rozszerzania dostępu do opieki nad dziećmi oraz gwarantowania pełnego uczestnictwa w systemach emerytalnych kobietom posiadającym dzieci
en Stresses the need for women to be supported in their careers, including through proactive policies to balance private, working and family life; urges the Commission and Member States to promote both shared parental leave and paternity leave, and to mutualise the cost of maternity and parental leave so that women no longer represent a workforce which is more costly than men; and underlines the need for awareness raising campaigns to avoid gender stereotyped family patterns, while highlighting the importance of ensuring flexible working conditions, increasing access to childcare and guaranteeing full participation in pension schemes for women with children
pl Podczas urlopu wychowawczego urzędnikowi przysługuje dodatek w wysokości ‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty w przypadku urlopu w częściowym wymiarze czasu pracy, jednakże urzędnik nie może podejmować żadnej innej pracy zarobkowej
en During parental leave, the official shall be entitled to an allowance of EUR ‧ per month or ‧ % of such sum if on half-time leave but may not engage in any other gainful employment
pl Dlatego właśnie w pełni popieram wezwanie do przedłużenia urlopu macierzyńskiego, a w szczególności do zachęcania ojców, aby brali urlopy wychowawcze, i do zapewnienia elastycznych warunków pracy.
en This is why I fully support the calls for increasing the duration of parental leave, and in particular increasing the incentives for fathers to take parental leave, and flexible working conditions.
pl Po trzecie, pracodawcy muszą ułatwić pracownikom pobyt na urlopie wychowawczym, w razie konieczności przy wsparciu ze strony państwa.
en Thirdly, employers must facilitate parental leave for their employees, with support from the state if necessary.
pl Wpływ na prawo do zmiany okresu „urlopu wychowawczego
en Effect on the right to obtain an alteration of the duration of ‘child-care leave
pl w związku z tym wzywa państwa członkowskie do powielania najlepszych praktyk w zakresie długości urlopu macierzyńskiego, który w poszczególnych państwach członkowskich trwa od ‧ do ‧ tygodni, jak również w zakresie urlopów wychowawczych, opieki i nadzoru przed porodem, gwarancji dochodów podczas ciąży i powrotu na to samo stanowisko; pragnie także, aby państwa członkowskie podjęły środki i przewidziały sankcje przeciw przemocy i znęcaniu się w rodzinie
en Calls on the Member States to adopt best practices as regards the length of maternity leave, which varies among the Member States from ‧ to ‧ weeks, and as regards parental leave, ante-natal care and counselling, a guaranteed income during pregnancy and returning to the same job; similarly, hopes that the Member States will take measures and provide for penalties against domestic violence and abuse
pl podkreśla duże znaczenie partnerów społecznych, którzy odnieśli juz pewne sukcesy w reformowaniu rynku pracy poprzez zawarcie umów w sprawie urlopu wychowawczego, pracy w niepełnym wymiarze godzin, umów na nieokreślony czas pracy, pracy na odległość i uczenia się przez całe życie
en Highlights the valuable role played by the social partners which already achieved some success in reforming labour markets, namely through the conclusion of agreements on parental leave, part-time work and fixed-term contracts, as well as telework and lifelong learning
pl Takie formy elastyczności czasu pracy mogą również oznaczać korzyści dla pracowników, umożliwiając im łączenie w pozytywny sposób czynności oraz obowiązków zawodowych i pozazawodowych poprzez pracę w elastycznych godzinach, stosowanie systemu rozliczania czasu pracy, urlopy rodzicielskie i wychowawcze, możliwość pracy na pełen etat lub w niepełnym wymiarze godzin itp
en Such forms of working time flexibility can also benefit workers through possibilities to positively combine work and non-work activities and responsibilities, by making use of flexi-time arrangements, working time accounts, parental or educational leaves, options to switch between fulltime and part-time work, etc
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3363 zdań frazy urlop wychowawczy.Znalezione w 1,68 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.