Tłumaczenia na język angielski:

  • parental leave   

Przykładowe zdania z "urlop wychowawczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
podkreśla istnienie ogromnych dysproporcji pomiędzy emeryturami pracowniczymi mężczyzn i kobiet ze względu na przerwy w życiu zawodowym związane z obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci lub krewnych w podeszłym wieku; zwraca się do państw członkowskich o podjęcie środków mających na celu zagwarantowanie, że przerwy w karierze zawodowej związane z macierzyństwem i urlopami wychowawczymi przestaną mieć niekorzystny wpływ na wyliczenie wysokości emerytury; zachęca państwa członkowskie do rozważenia możliwości wprowadzenia subwencji do emerytur w zależności od liczby wychowywanych dzieci i do uznania przez społeczeństwo roli pomocy drugiej osobieHighlights the massive disparity in average occupational pension between men and women due to career breaks taken to care for children or elderly relatives; calls upon the Member States to take action in order to ensure that taking maternity or parental leave no longer constitutes a penalty when pension entitlements are calculated; urges the Member States to envisage bonuses to be added to pensions on the basis of the number of children raised, and to recognise the role of the carer in society
Ze skutkiem od dnia ‧ lipca ‧ r. kwotę dodatku z tytułu urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. ‧a akapit drugi i trzeci regulaminu pracowniczego, ustala się na ‧,‧ EUR, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko – na ‧,‧ EURWith effect from ‧ July ‧, the amount of the parental leave allowance referred to in the second and third paragraphs of Article ‧a of the Staff Regulations shall be EUR ‧,‧, and shall be EUR ‧,‧ for single parents
Dlatego nakłaniałabym, aby wynagrodzenia kobiet zostały zagwarantowane w okresie urlopu wychowawczego w sposób opisany w omawianym sprawozdaniu.I would therefore argue that women's salaries should be assured during maternity leave in the manner described in the report under discussion.
Urlop okolicznościowy, wychowawczy i rodzinny nie może wykraczać poza okres trwania umowySpecial leave and parental and family leave shall not extend beyond the term of the contract
podkreśla konieczność dalszego kształcenia podczas urlopu wychowawczego, tak aby pomóc kobietom w sprostaniu zmieniającym się wymaganiom w miejscu pracyStresses the need for training measures to be provided during parental leave in order to help women cope with changing job requirements
Urlop wychowawczyParental Leave
Podczas urlopu wychowawczego członek personelu tymczasowego nadal uczestniczy w systemie zabezpieczenia społecznego; utrzymane jest prawo do świadczeń emerytalnych, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu oraz dodatek edukacyjnyDuring parental leave, the member of temporary staff's membership of the social security scheme shall continue; the acquisition of pension rights, dependent child allowance and education allowance shall be maintained
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMEA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszyA temporary assignment may include replacements of EMEA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long term sickness) or to work on specific short-term projects
Przedstawione propozycje obejmują kwestie polityki rodzinnej zmierzającej do wsparcia odnowy pokoleń, szczególnie poprzez usprawnienie środków pozwalających godzić życie zawodowe z życiem prywatnym i rodzinnym (rozwój systemu placówek opieki nad dziećmi i urlopów wychowawczych, zwiększenie elastyczności w organizacji czasu pracy, organizowanie dorocznego forum poświęconego problemom demograficznymThe proposals set out impact on family policy in order to promote demographic renewal by improving methods for reconciling professional, private and family life (by developing childcare facilities, parental leave, improving flexible work arrangements, and holding an annual European demographic forum
Jednakże warunkiem niezbędnym jest przyjęcie za punkt wyjścia do dyskusji faktu, iż większość zaproponowanych środków, takich jak obniżenie wieku emerytalnego, ostrożna polityka prorodzinna, dobre warunki urlopu wychowawczego itp. są realizowane w ramach zasady pomocniczości.However, an essential condition is that the starting point for the discussion is that most of the measures proposed, such as a later retirement age, a prudent family policy, good conditions for parental leave etc., come under the subsidiarity principle.
wzywa ponadto Państwa Członkowskie do podjęcia działań gwarantujących, że kobiety nie będą poszkodowane przy obliczaniu wysokości przysługujących im emerytur ze względu na przerwy w zatrudnieniu spowodowane urlopem macierzyńskim lub wychowawczymFurthermore, calls on the Member States to take action to ensure that when their pension entitlement is calculated women are not penalised for gaps in their employment record caused by maternity leave or parental leave
proponuje, żeby w krajowych przepisach prawa zagwarantowano pracownikom podwykonawców w łańcuchach produkcyjnych możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego, oraz żeby skutecznie wdrażano dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego i wychowawczegoProposes that the possibility of reconciling family life with work be safeguarded in law at national level for workers in subcontracting undertakings in production chains and that the directives on maternity and parental leave be effectively implemented
Jeśli nie wprowadzimy tej zasady, to wszelkie próby stworzenia urlopów ojcowskich lub wychowawczych zakończą się niepowodzeniem, ze względu na rzeczywistość finansową.If this is not implemented, then all attempts to provide paternity or parental leave will fail, on account of the financial realities.
środki polityki rynku pracy wspierające powrót do zatrudnienia po urlopie rodzicielskim (w tym wsparcie dla osób podejmujących pracę na własny rachunek) oraz środki przeciwdziałające spadkowi kwalifikacji i dochodów (m.in. elastyczne modele dalszego szkolenia w okresie urlopu wychowawczego lub kontynuacji zatrudnienia w zmniejszonym wymiarze godzinLabour-market policy measures to encourage parents to begin work again after a career break (including support for starting up own businesses) and to protect women against having to do work for which they are overqualified and loss of income (e.g. flexible further training models available during the career pause or continued employment with reduced hours
urlop macierzyński lub wychowawczymaternity or parental leave; or
dodatków za urlop wychowawczy lub rodzinnyparental or family leave allowance
W przypadku, gdy urlop wychowawczy wykorzystywany jest w częściowym wymiarze czasu pracy, maksymalny okres określony w akapicie pierwszym ulega podwojeniuWhere parental leave is taken in the form of half-time leave, the maximum period provided for in the first paragraph shall be doubled
W wypadku śmierci członka personelu, która nastąpiła podczas, gdy był on aktywnie zatrudniony lub podczas gdy przebywał na urlopie z przyczyn osobistych, na urlopie na czas pełnienia służby wojskowej, na urlopie wychowawczym lub rodzinnym, pozostały przy życiu małżonek, pod warunkiem, że w chwili śmierci byli oni małżeństwem od co najmniej roku i z zastrzeżeniem postanowień art. ‧ regulaminu pracowniczego oraz art. ‧ niniejszego załącznika, jest uprawniony do renty pośmiertnej w wysokości ‧ % praw emerytalnych nabytych przez członka personelu do chwili śmierciWhere a staff member dies being on active employment, leave on personal grounds, leave for military service, parental leave or family leave, the surviving spouse shall be entitled, provided that the couple were married for at least one year at the time of his death and subject to the provisions of Article ‧ of the Staff Regulations and Article ‧ of this Annex, to the survivor's pension equal to ‧ % of the retirement pension rights acquired for the staff member at the time of death
Podobnie właściwe jest wprowadzenie przepisów w sprawie urlopów rodzinnych oraz, szczególnie, prawa do bardziej elastycznego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu z tytułu adopcji oraz urlopu wychowawczego, a także urlopu w przypadku poważnej choroby członka rodzinySimilarly, it is appropriate to introduce provisions on family-related leave and, more particularly, the right to more flexible maternity leave, paternity leave, adoption and parental leave as well as leave in case of serious illness of a family member
Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia ‧ grudnia ‧ r. uznającej wniosek złożony przez skarżącą w dniu ‧ grudnia ‧ r. w przedmiocie decyzji organu powołującego z dnia ‧ listopada ‧ r. odnośnie do daty rozpoczęcia urlopu wychowawczego skarżącej za niedopuszczalnyAnnulment of the Appointing Authority's decision of ‧ December ‧ declaring inadmissible the applicant's request of ‧ December ‧ concerning the Appointing Authority's decision of ‧ November ‧ on the date that the applicant's parental leave started
Na każde dziecko członkowi personelu przysługuje do dwóch miesięcy urlopu wychowawczego bez prawa do uposażenia zasadniczego; urlop ten ma być wykorzystany podczas pierwszych dwunastu lat po narodzinach lub adopcji dzieckaA staff member shall be entitled to up to two months of parental leave without basic salary for every child, to be taken during the first ‧ months after the birth or adoption of the child
Dotyczy: urlopu wychowawczego wykorzystywanego przez ojcaSubject: Paternity leave
W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko, o których mowa w akapicie pierwszym oraz podczas pierwszych trzech miesięcy urlopu wychowawczego, gdy z takiego urlopu korzysta ojciec podczas urlopu macierzyńskiego lub którekolwiek z rodziców bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub w trakcie lub bezpośrednio po urlopie z tytułu przysposobienia, dodatek wynosi ‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty, jeżeli urzędnik korzysta z urlopu w częściowym wymiarze czasu pracyThe allowance shall be EUR ‧ per month, or ‧ % of such sum if the official is on half-time leave, for the single parents referred to in the first paragraph and during the first three months of parental leave where such leave is taken by the father during maternity leave or by either parent immediately after maternity leave or during or immediately after adoption leave
Ważne jest też, by instytucje publiczne i przedsiębiorstwa uwzględniały trudności, jakie ojcowie małych dzieci napotykają w karierze zawodowej, jeśli chcą wziąć urlop wychowawczy lub zmniejszyć wymiar czasu pracy ze względów rodzinnychIt is important to ensure that the public and private sectors do not misunderstand the problems that fathers of small children may encounter in their careers when it comes to taking parental leave or working shorter hours for family reasons
Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczegoThe duration of maternity or parental leaves is not counted
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3363 zdań frazy urlop wychowawczy.Znalezione w 0,806 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.