Tłumaczenia na język angielski:

  • parental leave   

Przykładowe zdania z "urlop wychowawczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dylematy matek – urlop wychowawczy czy powrót do pracy? Praca zawodowa, a życie rodzinne kobiet
en Dilemmas of mothers - child care leave or back to work? Professional work and family life of women
pl Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego
en The duration of maternity or parental leaves is not counted
pl Na każde dziecko urzędnikowi przysługuje do sześciu miesięcy urlopu wychowawczego bez prawa do wynagrodzenia podstawowego, który może być wykorzystany podczas pierwszych dwunastu lat po urodzeniu się lub przysposobieniu dziecka
en An official shall be entitled to up to six months of parental leave without basic salary for every child, to be taken during the first twelve years after the birth or adoption of the child
pl Kwota zasiłku na dziecko pobieranego w okresie bezpłatnego urlopu wychowawczego zależy od jego długości i ostatniego poziomu dochodów.
en The amount of child benefit drawn during unwaged maternity leave depends on its duration and the most recent level of income.
pl W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, każdy ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka
en To reconcile family and professional life, everyone shall have the right to protection from dismissal for a reason connected with maternity and the right to paid maternity leave and to parental leave following the birth or adoption of a child
pl Grupa ECR wysunęła poprawkę, w której odniosła się do szeregu spraw będących konsekwencją klauzuli o obowiązkowym pełnopłatnym urlopie wychowawczym, toteż zwracam się z prośbą do moich koleżanek i kolegów posłów, aby udzielili wspomnianej poprawce swojego poparcia i uczynili przedmiotowe sprawozdanie wykonalnym.
en The ECR has put forward an amendment which deals with many of the issues created by the full pay compulsory leave clause and I would ask my colleagues to support this amendment and make this report workable.
pl Komitet z zadowoleniem przyjmuje również podjęcie przez europejskich partnerów społecznych kwestii przeglądu dyrektywy w sprawie urlopów wychowawczych
en The Committee also welcomes the fact that the European social partners are reviewing the directive on parental leave
pl podkreśla konieczność dalszego kształcenia podczas urlopu wychowawczego, tak aby pomóc kobietom w sprostaniu zmieniającym się wymaganiom w miejscu pracy
en Stresses the need for training measures to be provided during parental leave in order to help women cope with changing job requirements
pl Po trzecie, pracodawcy muszą ułatwić pracownikom pobyt na urlopie wychowawczym, w razie konieczności przy wsparciu ze strony państwa.
en Thirdly, employers must facilitate parental leave for their employees, with support from the state if necessary.
pl Urlop wychowawczy lub ze względów rodzinnych
en Parental or family leave
pl szczególne działania mające na celu pogodzenie działalności zawodowej z życiem rodzinnym i prywatnym, mianowicie poprzez usługi opieki nad dziećmi i usługi zdrowotne, elastyczność organizacji i godzin pracy, system urlopów macierzyńskich i ojcowskich, oraz system urlopów wychowawczych i rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem urlopu ojcowskiego i jego ochrony oraz płatnych urlopów wychowawczych dla obojga rodziców
en specific policies to make it possible to reconcile work with family and personal life, covering childcare and other care services, flexible work organisation and hours, and maternity, paternity, parental and family leave, with specific provision for paternity leave and the protection thereof and for parental leave with financial cover for both parents
pl Podczas urlopu wychowawczego członkowi personelu tymczasowego przysługuje dodatek w wysokości ‧,‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty w przypadku urlopu w częściowym wymiarze czasu pracy, jednakże członek personelu tymczasowego nie może podejmować żadnej innej pracy zarobkowej
en During parental leave, the member of temporary staff shall be entitled to an allowance of EUR ‧,‧ per month or ‧ % of such sum if on half-time leave but may not engage in any other gainful employment
pl zachęca państwa członkowskie do wspólnej refleksji nad ewentualnymi reformami, które mogłyby zapewnić trwałość systemów emerytur i opieki społecznej, a także do wprowadzenia w nich takich rozwiązań, które gwarantowałyby kobietom objęcie uprawnieniami emerytalnymi okresów urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
en Calls on the Member States to enter into a coordinated debate on possible reforms likely to ensure the sustainability of pension and social security systems and, as part of those reforms, to introduce arrangements ensuring that periods of maternity and parental leave taken by women count towards their pension entitlements
pl w związku z tym wzywa państwa członkowskie do powielania najlepszych praktyk w zakresie długości urlopu macierzyńskiego, który w poszczególnych państwach członkowskich trwa od ‧ do ‧ tygodni, jak również w zakresie urlopów wychowawczych, opieki i nadzoru przed porodem, gwarancji dochodów podczas ciąży i powrotu na to samo stanowisko; pragnie także, aby państwa członkowskie podjęły środki i przewidziały sankcje przeciw przemocy i znęcaniu się w rodzinie
en Calls on the Member States to adopt best practices as regards the length of maternity leave, which varies among the Member States from ‧ to ‧ weeks, and as regards parental leave, ante-natal care and counselling, a guaranteed income during pregnancy and returning to the same job; similarly, hopes that the Member States will take measures and provide for penalties against domestic violence and abuse
pl Wpływ na prawo do zmiany okresu „urlopu wychowawczego
en Effect on the right to obtain an alteration of the duration of ‘child-care leave
pl Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszy
en A temporary assignment may include replacements of EMA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long-term sickness) or to work on specific short-term projects
pl Przedstawione propozycje obejmują kwestie polityki rodzinnej zmierzającej do wsparcia odnowy pokoleń, szczególnie poprzez usprawnienie środków pozwalających godzić życie zawodowe z życiem prywatnym i rodzinnym (rozwój systemu placówek opieki nad dziećmi i urlopów wychowawczych, zwiększenie elastyczności w organizacji czasu pracy, organizowanie dorocznego forum poświęconego problemom demograficznym
en The proposals set out impact on family policy in order to promote demographic renewal by improving methods for reconciling professional, private and family life (by developing childcare facilities, parental leave, improving flexible work arrangements, and holding an annual European demographic forum
pl W przypadku gdy urlop wychowawczy wykorzystywany jest w częściowym wymiarze czasu pracy, maksymalny okres określony w akapicie pierwszym ulega podwojeniu
en Where parental leave is taken in the form of half-time leave, the maximum period provided for in the first paragraph shall be doubled
pl włączenia do głównego nurtu i konkretne działania mające na celu poprawę dostępu do zatrudnienia, a także zwiększenie trwałego uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, w celu likwidacji bezpośredniej i pośredniej segregacji na rynku pracy ze względu na płeć, w tym poprzez podjęcie działań na rzecz eliminacji przyczyn różnic w poziomie wynagrodzeń obydwu płci; należy położyć szczególny nacisk na kobiety pragnące powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a także na kobiety zwolnione z pracy, którym brakuje niewielu lat do uzyskania uprawnień emerytalnych
en mainstreaming and specific action to improve access to employment and increase sustainable participation and progress of women in employment, and to eliminate direct and indirect gender-based segregation in the labour market including by addressing the roots of the gender pay gaps; special attention should be given to women wishing to re-enter the job market after maternity or parental leave, and women made redundant who have only a few years left to qualify for pension rights
pl Takie formy elastyczności czasu pracy mogą również oznaczać korzyści dla pracowników, umożliwiając im łączenie w pozytywny sposób czynności oraz obowiązków zawodowych i pozazawodowych poprzez pracę w elastycznych godzinach, stosowanie systemu rozliczania czasu pracy, urlopy rodzicielskie i wychowawcze, możliwość pracy na pełen etat lub w niepełnym wymiarze godzin itp
en Such forms of working time flexibility can also benefit workers through possibilities to positively combine work and non-work activities and responsibilities, by making use of flexi-time arrangements, working time accounts, parental or educational leaves, options to switch between fulltime and part-time work, etc
pl wzywa państwa członkowskie do równomiernego rozłożenia kosztów świadczeń związanych z urlopem macierzyńskim i wychowawczym, aby kobiety przestały być droższą siłą roboczą niż mężczyźni
en Urges the Member States to mutualise the costs of maternity and parental leave allowances in order to ensure that women no longer represent a more costly source of labour than men
pl Małżonek lub osoby uznawane za osoby pozostające na utrzymaniu członka personelu w okresie aktywnego zatrudnienia bądź przebywającego na urlopie z przyczyn osobistych, urlopie na czas pełnienia służby wojskowej, urlopie wychowawczym lub rodzinnym, którego miejsce pobytu jest nieznane przez okres dłuższy niż jeden rok, otrzymują tymczasowo rentę pośmiertną, do której byliby uprawnieni zgodnie z przepisami niniejszego załącznika
en The spouse or persons recognised as dependants of a staff member being on active employment, leave on personal grounds, leave for military service, parental leave or family leave whose whereabouts are unknown for more than one year provisionally receive the survivor's pension to which they would be entitled under this Annex
pl Kobieta w mieście ma mieszkanie z wygodami, łatwy dostęp do techniki, oświaty i kultury, prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, możliwość pracy i korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych.
en A woman in the city will have a flat with all mod cons, easy access to equipment, education and culture, a right to maternity and parental leave, and the opportunity to work and enjoy the benefits of civilisation.
pl Wiele wątków poruszono w tej debacie, ja chciałbym zwrócić państwa uwagę na kwestię urlopów macierzyńskich i wychowawczych.
en I stress the issue of maternal and parental leave.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3363 zdań frazy urlop wychowawczy.Znalezione w 0,817 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.