Tłumaczenia na język angielski:

 • ably   
  (adjv   )
   
  with great ability
 • competently       
  (advb   )
 • skilfully   
  (advb   )

Przykładowe zdania z "umiejętnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
dostrzega kluczową rolę odpowiedniej polityki konkurencji w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej; przypomina, że rola polityki konkurencji może być jeszcze większa, jeżeli połączy się ją umiejętnie z polityką spójnościNotes the key role that adequate competition policy can play towards achieving the Lisbon Strategy goals; recalls that the role of competition policy can be enhanced if it is adequately coupled with a cohesion policy
Trzeba nie tylko umiejętnie przewidzieć, które sektory staną się wiodącymi w zakresie innowacyjnej i dobrej jakościowo produkcji wysokiej technologii, ale również określić, jakie narzędzia gospodarcze można oddać do dyspozycji branży przemysłowej i wytwórczej reprezentującej interesy całej Unii EuropejskiejThere is a need to foresee not only which will be the leading sectors in hi-tech, innovative, quality production, but also to pick out the economic instruments that can be made available to the industrial and manufacturing sectors representing the interests of the European Union as a whole
Stanowi ono odzwierciedlenie jego wkładu w prace komisji, której umiejętnie przewodniczył pan Sacconi, i która dokonała pogłębionej analizy zagadnień, przeprowadziła dyskusje oraz przede wszystkim wniosła wkład do roli, jaką ten Parlament odegrał w procesie przyjęcia pakietu klimatycznego. Panie przewodniczący Pöttering!It reflects the input he has made to the work of the committee, which has been skilfully chaired by Mr Sacconi, and has looked at the issues in depth, debated, and above all contributed to the part this Parliament played in adopting the climate package.
Zabij go./ Zrób to publicznie./ Niech wszyscy wiedzą,/ że Hideyoshi zginął./ I niech świat znów ogarnie wojna./ A jeśli umiejętnie/ pokierujesz tym chaosem.../ to właśnie tobie przypadnie/ władza nad całym krajem./ Marzenie... iluzjeKill him.Do it in front of all the people. Let everyone see that Hideyoshi has died
Teraz jednak, na nieszczęście wszystkich w kraju toczy nas kryzys finansowy i nawet CGL, największy związek zawodowy oświadcza, przynajmniej poprzez niektórych swoich liderów w regionie Vento: "Szczerze mówiąc naszym pracownikom grozi utrata pracy i musimy zacząć poważnie myśleć o ich miejscach pracy” Komisja zatem umiejętnie odżegnuje się od tych wszystkich kolorowych bajek z przeszłości i skupia się na 3% imigrantów, którzy mogą okazać się użyteczni, o ile mogą istnieć dobre powody do przyjazdu tych ludzi na obszar UE.Now, unfortunately for everyone, the financial crisis is squeezing everyone in our country, and even the CGL, which is the biggest trade union, is saying, at least via some of its leaders in the Veneto regions: 'Honestly, our workers are at risk of losing their jobs, and we need to start thinking seriously about their jobs'. The Commission is therefore doing well to repudiate all these lovely fairy-tales of the past and to work on that 3% of immigration that can still be useful, where there can be good grounds for people to enter the EU.
Dlatego chciałbym też podziękować sprawozdawcy, że umiejętnie próbuje włączyć Parlament w proces decyzyjny na temat pomocy dla Libanu. Ostatnie zdanie.I should therefore also like to thank the rapporteur for so skilfully endeavouring to involve Parliament in the decision-making process regarding assistance to Lebanon.
Nasz nacisk na Internet jest niewątpliwie bardzo ważny, sugeruje on jednak, że problem ten jest czymś nowym, podczas gdy wiemy doskonale, iż jest to sprawa bardzo stara i umiejętnie skrywana.Our focus on the Internet is obviously very important, but it suggests that this problem is a new one, when we clearly know that it is a very old problem and was very well hidden.
Bardzo doceniam też wybitną rolę, jaką odegrał sekretarz stanu András Kármán, który niezwykle umiejętnie i z determinacją reprezentował prezydencję węgierską.I also highly appreciate the outstanding role played by State Secretary András Kármán, who represented the Hungarian Presidency with such skill and determination.
John FuIton opisuje, jak umiejętnie pokazano stopniowe odsłanianie spokojnej śmierci Jacka GriffinaOnce again, John Fulton describes how he accomplished the graduaI revealment of Jack Griffin in peace in death
Prezydencja bardzo umiejętnie skłoniła Radę do kompromisów, które zapewne nie wrócą na stół, jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w pierwszym czytaniu.The Presidency has very skilfully extracted compromises from the Council that would most likely not appear on the table again if a first reading agreement could not be achieved.
Histeria ta jest umiejętnie podtrzymywana wystąpieniami przewodniczącego Komisji, a także byłego przewodniczącego Parlamentu, poprzez straszenie niewyobrażalnymi kataklizmami wskutek zmian klimatycznych.This hysteria is cleverly maintained through the speeches by the President of the Commission, and also by the former President of Parliament, presenting us with the unimaginable cataclysms which they claim will result from climate change.
W sprawozdaniu nie tylko przedstawiano tę inicjatywę w sposób bardziej szczegółowy, ale także umiejętnie zwrócono uwagę na zagrożenie przeistaczania się tego rodzaju inicjatyw w wydarzenia PR.The report not only outlines the initiative in more detail, but also adequately attends to the dangers of such European years becoming PR exercises.
Osoba ta umiejętnie przekazuje kolegom, interesariuszom Fundacji i ogółowi społeczeństwa pomysły, idee i koncepty, zarówno w mowie, jak i na piśmieYou will be able to communicate ideas, thoughts and concepts to colleagues, the Foundation stakeholders and audience clearly and with ease, both verbally and in writing
Nie kwestionuję jego cech osobowych, ani jego kwalifikacji, którymi umiejętnie się chwali.He, as an individual, is not in question, nor are his skills which, I might add, he shows off with some talent.
Co gorsza, ci Czesi mają popularnego i nieprzyjemnie inteligentnego prezydenta, który jest nie tylko przeciwny traktatowi lizbońskiemu, lecz potrafi też umiejętnie zwracać uwagę na coraz głębszy deficyt demokracji w Unii.To make matters worse, those Czechs have a popular president with a disagreeably sharp intellect who not only opposes the Treaty of Lisbon, but can competently call attention to the ever-widening democratic deficit in the Union.
Elastyczność jelita jest umiejętnie ustalana przez specjalistę na podstawie stopnia jędrności i zwiększenia się jego objętościThe elasticity of the gut is skilfully determined by the technician according to its degree of turgidity and the increase in its volume
(DE) Pani przewodnicząca! Nasi koledzy posłowie negocjowali bardzo umiejętnie i uzgodnili bardzo dobrą rezolucję między grupami.(DE) Madam President, our fellow Members have negotiated very skilfully and have agreed on a very good resolution with the groups.
Dobrze i umiejętnie poprowadzony będzie sunął gładko jak piłka po trawieGuided and pedalled a- right, she' il roll smooth as a ball on a green
Korzyścią płynącą z przedmiotowego wniosku jest to, że umiejętnie połączyliśmy te dwa aspekty.The benefit of this proposal is that we have skilfully combined the two things.
- (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Lawirują państwo umiejętnie wokół artykułów Traktatów.- (EL) Madam President, Commissioner, you have slalomed your way around the articles of the Treaties with consummate legal skill.
Zapomniałem, jak umiejętnie potrafisz się zajmować tymi rzeczamiI' d forgotten howtalented you are at all this stuff
I to dość umiejętnieAnd not badly, by the way
Nie jest to wcale łatwe zadanie, zwłaszcza dlatego, że konflikty regionalne, takie jak problem izraelsko-palestyński, nie jest łatwo rozwiązać - lub nawet czasami umiejętnie z nimi postępować.This is not an easy task, not least because regional conflicts, such as the Israeli-Palestinian problem, are not easy to resolve - or even to cope with, sometimes.
Dlatego tak jak młodym ludziom trzeba umiejętnie dawkować wiedzę o świecie, tak samo trzeba nauczyć ich prawidłowego odżywiania, które skutkuje głodem wiedzy, a taki głód jest jak najbardziej wskazany.It follows that just as it is important to impart knowledge about the world wisely to young people, so too must young people be taught about sensible nutrition that results in a hunger for knowledge. That type of hunger is highly desirable.
Musimy umiejętnie wykorzystać własne zasoby, które niepotrzebnie zostały porzucone.We must skilfully use the resources we already have and which have been abandoned unnecessarily.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy umiejętnie.Znalezione w 0,498 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.