Tłumaczenia na język angielski:

 • ably   
  (adjv   )
   
  with great ability
 • competently       
  (advb   )
 • skilfully   
  (advb   )

Przykładowe zdania z "umiejętnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dlatego, panie i panowie, będę głosować za kompromisem, znalezionym umiejętnie i dzięki wielkiej pracy przez pana Kirkhope'a, między Radą, wszystkimi państwami członkowskimi Rady - o ile pamiętam - Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.
en That is why, ladies and gentlemen, I will vote for the compromise found, skilfully and through a lot of work, by Mr Kirkhope, between the Council, all the Member States of the Council - as I recall -, the European Parliament and the European Commission.
pl Jeżeli podatki są umiejętnie wydawane, mogą one spowodować wzrost wydajności gospodarki
en If taxes are spent well, they can boost an economy's productivity
pl - (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Lawirują państwo umiejętnie wokół artykułów Traktatów.
en - (EL) Madam President, Commissioner, you have slalomed your way around the articles of the Treaties with consummate legal skill.
pl Co gorsza, ci Czesi mają popularnego i nieprzyjemnie inteligentnego prezydenta, który jest nie tylko przeciwny traktatowi lizbońskiemu, lecz potrafi też umiejętnie zwracać uwagę na coraz głębszy deficyt demokracji w Unii.
en To make matters worse, those Czechs have a popular president with a disagreeably sharp intellect who not only opposes the Treaty of Lisbon, but can competently call attention to the ever-widening democratic deficit in the Union.
pl Zapomniałem, jak umiejętnie potrafisz się zajmować tymi rzeczami
en I' d forgotten howtalented you are at all this stuff
pl Histeria ta jest umiejętnie podtrzymywana wystąpieniami przewodniczącego Komisji, a także byłego przewodniczącego Parlamentu, poprzez straszenie niewyobrażalnymi kataklizmami wskutek zmian klimatycznych.
en This hysteria is cleverly maintained through the speeches by the President of the Commission, and also by the former President of Parliament, presenting us with the unimaginable cataclysms which they claim will result from climate change.
pl Trzeba nie tylko umiejętnie przewidzieć, które sektory staną się wiodącymi w zakresie innowacyjnej i dobrej jakościowo produkcji wysokiej technologii, ale również określić, jakie narzędzia gospodarcze można oddać do dyspozycji branży przemysłowej i wytwórczej reprezentującej interesy całej Unii Europejskiej
en There is a need to foresee not only which will be the leading sectors in hi-tech, innovative, quality production, but also to pick out the economic instruments that can be made available to the industrial and manufacturing sectors representing the interests of the European Union as a whole
pl Umiejętnie wygrywa pasje i uprzedzenia senatorów
en I have observed that he is very clever... in following the passions and the prejudices of the senators
pl Nie jest to wcale łatwe zadanie, zwłaszcza dlatego, że konflikty regionalne, takie jak problem izraelsko-palestyński, nie jest łatwo rozwiązać - lub nawet czasami umiejętnie z nimi postępować.
en This is not an easy task, not least because regional conflicts, such as the Israeli-Palestinian problem, are not easy to resolve - or even to cope with, sometimes.
pl Europejskie społeczeństwo się starzeje, co uznaje się za czynnik działający na jego niekorzyść, ważne jest więc, by Europa umiejętnie wykorzystywała swój kapitał ludzki, szczególnie osoby starsze, a przez to bardziej doświadczone i często mogące przekazać innym rozległą wiedzę.
en While the European population is ageing and this is seen as a negative factor, it is important for Europe to be able to make good use of its human capital, especially people who are older and therefore have more experience and often important knowledge to pass on.
pl Teraz jednak, na nieszczęście wszystkich w kraju toczy nas kryzys finansowy i nawet CGL, największy związek zawodowy oświadcza, przynajmniej poprzez niektórych swoich liderów w regionie Vento: "Szczerze mówiąc naszym pracownikom grozi utrata pracy i musimy zacząć poważnie myśleć o ich miejscach pracy” Komisja zatem umiejętnie odżegnuje się od tych wszystkich kolorowych bajek z przeszłości i skupia się na 3% imigrantów, którzy mogą okazać się użyteczni, o ile mogą istnieć dobre powody do przyjazdu tych ludzi na obszar UE.
en Now, unfortunately for everyone, the financial crisis is squeezing everyone in our country, and even the CGL, which is the biggest trade union, is saying, at least via some of its leaders in the Veneto regions: 'Honestly, our workers are at risk of losing their jobs, and we need to start thinking seriously about their jobs'. The Commission is therefore doing well to repudiate all these lovely fairy-tales of the past and to work on that 3% of immigration that can still be useful, where there can be good grounds for people to enter the EU.
pl Zadaję panu to pytanie, ponieważ konsumentom narzucono umiejętnie opinię i przekonanie, że kupują produkt spożywczy, w przypadku którego przemysł, który go wytworzył, wprowadził na rynek i przetransportował jest obecnie ważniejszy niż produkt rolny, sam surowiec.
en I put this question to you because the perception and attitude have been skilfully conveyed to consumers that they are buying a foodstuff where the industry that processes it, markets it and transports it is now more important than the agricultural product, the raw material itself.
pl W sprawozdaniu nie tylko przedstawiano tę inicjatywę w sposób bardziej szczegółowy, ale także umiejętnie zwrócono uwagę na zagrożenie przeistaczania się tego rodzaju inicjatyw w wydarzenia PR.
en The report not only outlines the initiative in more detail, but also adequately attends to the dangers of such European years becoming PR exercises.
pl Dobrze i umiejętnie poprowadzony będzie sunął gładko jak piłka po trawie
en Guided and pedalled a- right, she' il roll smooth as a ball on a green
pl Jak na razie, umiejętnie manipuluje
en She manipulative yet completely docile
pl (DE) Pani przewodnicząca! Nasi koledzy posłowie negocjowali bardzo umiejętnie i uzgodnili bardzo dobrą rezolucję między grupami.
en (DE) Madam President, our fellow Members have negotiated very skilfully and have agreed on a very good resolution with the groups.
pl Prezydencja bardzo umiejętnie skłoniła Radę do kompromisów, które zapewne nie wrócą na stół, jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w pierwszym czytaniu.
en The Presidency has very skilfully extracted compromises from the Council that would most likely not appear on the table again if a first reading agreement could not be achieved.
pl dostrzega kluczową rolę odpowiedniej polityki konkurencji w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej; przypomina, że rola polityki konkurencji może być jeszcze większa, jeżeli połączy się ją umiejętnie z polityką spójności
en Notes the key role that adequate competition policy can play towards achieving the Lisbon Strategy goals; recalls that the role of competition policy can be enhanced if it is adequately coupled with a cohesion policy
pl w imieniu grupy S&D - Panie Przewodniczący! Myślę, że pani komisarz umiejętnie, jak zawsze, przewidziała nasze pytania.
en on behalf of the S&D Group. - Mr President, I think that the Commissioner, skilfully as usual, anticipated the questions that we have.
pl Do władz lokalnych mają zostać wybrani zdolni i aktywni ludzie, którzy będą umiejętnie pracować nad funduszami UE.
en Capable and active people should be elected to local authorities to work skilfully with EU funds.
pl Należy jednak wskazać cienką granicę między wspieraniem, regulowaniem i egzekwowaniem - granicę, którą sprawozdawca umiejętnie nakreślił, ale która wymaga bardzo wielu rozważań praktycznych i politycznych.
en There is, however, a fine line to be drawn between supporting, regulating and enforcing - a line that the rapporteur has skilfully explored but that embodies a great number of political and practical considerations.
pl Nawet te osiągnięcia są teraz zagrożone z powodu rosnącej potęgi fundamentalistycznych ruchów islamistów, finansowanych przez takie kraje jak Arabia Saudyjska - Wersal zachodnich dochodów z ropy - oraz umiejętnie wspieranych za sprawą biernej kapitulacji cywilizacji zachodniej.
en Even those achievements are now under threat as the worldwide ideological Islamic fundamentalist movement gains power, funded as it is by countries such as Saudi Arabia - courtesy of Western oil revenues - and ably assisted by the supine surrender of western civilisation.
pl Główny Prokurator Trybunału, Luis Moreno-Ocampo umiejętnie pomagał Trybunałowi umacniać bezstronność tej instytucji na arenie międzynarodowej.
en The Court's Chief Prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, has skilfully helped the Court to strengthen its impartiality globally.
pl I to dość umiejętnie
en And not badly, by the way
pl Dlatego tak jak młodym ludziom trzeba umiejętnie dawkować wiedzę o świecie, tak samo trzeba nauczyć ich prawidłowego odżywiania, które skutkuje głodem wiedzy, a taki głód jest jak najbardziej wskazany.
en It follows that just as it is important to impart knowledge about the world wisely to young people, so too must young people be taught about sensible nutrition that results in a hunger for knowledge. That type of hunger is highly desirable.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy umiejętnie.Znalezione w 0,375 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.