Tłumaczenia na język angielski:

 • ably   
  (Adverbial  ) (adjv   )
   
  with great ability
   
  with great ability
 • competently       
  (advb   )
 • skilfully   
  (advb   )

Lemmas

Przykładowe zdania z "umiejętnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Stanowiska przewodniczącego Rady oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa stanowią potężne narzędzie, które umiejętnie wykorzystane może pozytywnie wzmocnić wizerunek Unii Europejskiej.
en The positions of the President-in-Office of the Council and the High Representative for the Common Foreign and Security Policy are a potent weapon which, if competently deployed, may positively strengthen the image of the European Union.
pl Dlatego, panie i panowie, będę głosować za kompromisem, znalezionym umiejętnie i dzięki wielkiej pracy przez pana Kirkhope'a, między Radą, wszystkimi państwami członkowskimi Rady - o ile pamiętam - Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.
en That is why, ladies and gentlemen, I will vote for the compromise found, skilfully and through a lot of work, by Mr Kirkhope, between the Council, all the Member States of the Council - as I recall -, the European Parliament and the European Commission.
pl Prezydencja bardzo umiejętnie skłoniła Radę do kompromisów, które zapewne nie wrócą na stół, jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w pierwszym czytaniu.
en The Presidency has very skilfully extracted compromises from the Council that would most likely not appear on the table again if a first reading agreement could not be achieved.
pl Bardzo doceniam też wybitną rolę, jaką odegrał sekretarz stanu András Kármán, który niezwykle umiejętnie i z determinacją reprezentował prezydencję węgierską.
en I also highly appreciate the outstanding role played by State Secretary András Kármán, who represented the Hungarian Presidency with such skill and determination.
pl Osoba ta umiejętnie przekazuje kolegom, interesariuszom Fundacji i ogółowi społeczeństwa pomysły, idee i koncepty, zarówno w mowie, jak i na piśmie
en You will be able to communicate ideas, thoughts and concepts to colleagues, the Foundation stakeholders and audience clearly and with ease, both verbally and in writing
pl Nie jest to wcale łatwe zadanie, zwłaszcza dlatego, że konflikty regionalne, takie jak problem izraelsko-palestyński, nie jest łatwo rozwiązać - lub nawet czasami umiejętnie z nimi postępować.
en This is not an easy task, not least because regional conflicts, such as the Israeli-Palestinian problem, are not easy to resolve - or even to cope with, sometimes.
pl Trzeba nie tylko umiejętnie przewidzieć, które sektory staną się wiodącymi w zakresie innowacyjnej i dobrej jakościowo produkcji wysokiej technologii, ale również określić, jakie narzędzia gospodarcze można oddać do dyspozycji branży przemysłowej i wytwórczej reprezentującej interesy całej Unii Europejskiej
en There is a need to foresee not only which will be the leading sectors in hi-tech, innovative, quality production, but also to pick out the economic instruments that can be made available to the industrial and manufacturing sectors representing the interests of the European Union as a whole
pl Jeżeli podatki są umiejętnie wydawane, mogą one spowodować wzrost wydajności gospodarki
en If taxes are spent well, they can boost an economy's productivity
pl John FuIton opisuje, jak umiejętnie pokazano stopniowe odsłanianie spokojnej śmierci Jacka Griffina
en Once again, John Fulton describes how he accomplished the graduaI revealment of Jack Griffin in peace in death
pl Nawet te osiągnięcia są teraz zagrożone z powodu rosnącej potęgi fundamentalistycznych ruchów islamistów, finansowanych przez takie kraje jak Arabia Saudyjska - Wersal zachodnich dochodów z ropy - oraz umiejętnie wspieranych za sprawą biernej kapitulacji cywilizacji zachodniej.
en Even those achievements are now under threat as the worldwide ideological Islamic fundamentalist movement gains power, funded as it is by countries such as Saudi Arabia - courtesy of Western oil revenues - and ably assisted by the supine surrender of western civilisation.
pl (PT) Panie przewodniczący! Propagowany w strategii Europa 2020 inteligentny wzrost możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy umiejętnie zmobilizujemy różnoraki potencjał, będący nieodłącznym elementem europejskiej różnorodności.
en (PT) Mr President, the smart growth advocated in the Europe 2020 strategy can only be achieved if we intelligently mobilise the various types of potential inherent in European diversity.
pl Zapomniałem, jak umiejętnie potrafisz się zajmować tymi rzeczami
en I' d forgotten howtalented you are at all this stuff
pl Do władz lokalnych mają zostać wybrani zdolni i aktywni ludzie, którzy będą umiejętnie pracować nad funduszami UE.
en Capable and active people should be elected to local authorities to work skilfully with EU funds.
pl Nie kwestionuję jego cech osobowych, ani jego kwalifikacji, którymi umiejętnie się chwali.
en He, as an individual, is not in question, nor are his skills which, I might add, he shows off with some talent.
pl Jak na razie, umiejętnie manipuluje
en She manipulative yet completely docile
pl Inteligentne systemy transportu i kontroli ruchu oraz nawigacja satelitarna zapewniają liczne możliwości poprawy mobilności, pod warunkiem, że będziemy w stanie umiejętnie je wykorzystać.
en Intelligent transport systems and traffic control systems, and satellite navigation offer a wealth of opportunities to improve mobility, provided we take advantage of them.
pl Dlatego tak jak młodym ludziom trzeba umiejętnie dawkować wiedzę o świecie, tak samo trzeba nauczyć ich prawidłowego odżywiania, które skutkuje głodem wiedzy, a taki głód jest jak najbardziej wskazany.
en It follows that just as it is important to impart knowledge about the world wisely to young people, so too must young people be taught about sensible nutrition that results in a hunger for knowledge. That type of hunger is highly desirable.
pl - (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Lawirują państwo umiejętnie wokół artykułów Traktatów.
en - (EL) Madam President, Commissioner, you have slalomed your way around the articles of the Treaties with consummate legal skill.
pl w imieniu grupy S&D - Panie Przewodniczący! Myślę, że pani komisarz umiejętnie, jak zawsze, przewidziała nasze pytania.
en on behalf of the S&D Group. - Mr President, I think that the Commissioner, skilfully as usual, anticipated the questions that we have.
pl Zabij go./ Zrób to publicznie./ Niech wszyscy wiedzą,/ że Hideyoshi zginął./ I niech świat znów ogarnie wojna./ A jeśli umiejętnie/ pokierujesz tym chaosem.../ to właśnie tobie przypadnie/ władza nad całym krajem./ Marzenie... iluzje
en Kill him.Do it in front of all the people. Let everyone see that Hideyoshi has died
pl Główny Prokurator Trybunału, Luis Moreno-Ocampo umiejętnie pomagał Trybunałowi umacniać bezstronność tej instytucji na arenie międzynarodowej.
en The Court's Chief Prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, has skilfully helped the Court to strengthen its impartiality globally.
pl Ale to właśnie traktat lizboński i karta praw podstawowych przetrwają jako wieczne świadectwo prezydencji kierowanej umiejętnie, skutecznie i z wdziękiem.
en But it is the Treaty of Lisbon and the Charter that will endure as the lasting testament to a Presidency managed with skill, efficiency and charm.
pl dostrzega kluczową rolę odpowiedniej polityki konkurencji w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej; przypomina, że rola polityki konkurencji może być jeszcze większa, jeżeli połączy się ją umiejętnie z polityką spójności
en Notes the key role that adequate competition policy can play towards achieving the Lisbon Strategy goals; recalls that the role of competition policy can be enhanced if it is adequately coupled with a cohesion policy
pl Rozmowy przeprowadzone podczas tych trzech konferencji będą całkowicie jawne oraz opublikowane na naszych stronach internetowych i streszczone tak umiejętnie, jak to tylko możliwe. Oczywiście jestem do państwa dyspozycji, jeżeli chcecie państwo pomówić jeszcze o nadziejach i obawach związanych z tym tematem.
en All the outcomes of these three events will be absolutely public, put on our websites and communicated in the best manner, and of course I am around and always open to continue to discuss your hopes and your fears.
pl Dobrze i umiejętnie poprowadzony będzie sunął gładko jak piłka po trawie
en Guided and pedalled a- right, she' il roll smooth as a ball on a green
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy umiejętnie.Znalezione w 0,254 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.