Tłumaczenia na język angielski:

  • page layout   
     
    The arrangement of text and graphics on the page of a document.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

układ stron lustrzanych
mirrored-page layout
widok układu strony
page layout view

Przykładowe zdania z "układ strony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Układ Europejski z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Węgierską, z drugiej strony (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Europe Agreement of ‧ December ‧ establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Hungary, of the other part (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, który wszedł w życie w dniu ‧ stycznia ‧ r., Wspólnota zezwala na stosowanie bezcłowego dostępu do przywozu do Wspólnoty produktów pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i objętych kodami CN ‧ i ‧ w granicach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego ‧ ton (waga netto
en Under Article ‧ of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, which entered into force on ‧ January ‧, the Community is to allow duty-free access for imports into the Community of products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia falling within CN codes ‧ and ‧, within the limit of an annual tariff quota of ‧ tonnes (net weight
pl uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w szczególności jego art
en Having regard to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part and in particular Article ‧ thereof
pl MAJĄC NA UWADZE, że Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, zwany dalej Układem eurośródziemnomorskim, został podpisany w Luksemburgu dnia ‧ czerwca ‧ r. i wszedł w życie z dniem ‧ czerwca ‧ r
en WHEREAS the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, hereinafter referred to as the Euro-Mediterranean Agreement, was signed in Luxembourg on ‧ June ‧ and entered into force on ‧ June
pl Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej
en Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union
pl Układy zbiorowe zorientowane na praktykę były w przeszłości negocjowane przez ich strony.
en Practice-oriented collective agreements have been negotiated on this by the parties to such agreements in the past.
pl zobowiązania podjęte w ramach przedłużenia okresu, w którym Republika Czeska będzie mogła wyjątkowo udzielać pomocy państwa dla celów restrukturyzacji jej sektora hutnictwa zgodnie z Układem Europejskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Czeską z drugiej strony, nie zostały wykonane, lub
en the conditions for the transitional arrangements contained in this Title have not been fulfilled, or that
pl UWZGLĘDNIAJĄC odpowiednie prawa i obowiązki Stron wynikające z Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu w odniesieniu do traktowania towarów, w szczególności napojów alkoholowych pochodzących z terytorium drugiej Strony
en TAKING INTO ACCOUNT their respective rights and obligations under the General Agreement on Tariffs and Trade with respect to the treatment of goods, and particularly alcoholic beverages, originating in the territory of the other party
pl sektorową politykę przemysłową wynikającą z wzajemnych konsultacji pomiędzy przemysłem (łącznie ze stronami biorącymi udział w negocjacjach dot. układów zbiorowych), Komisją i Radą
en sectoral industrial policy arising from joint consultation between industry (including social consultation), the Commission and the Council
pl Choroby układu krążenia na wybranych polskich stronach internetowych.
en Cardiovascular diseases in selected websites
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- House of Lords- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ protokołu dodatkowego podpisanego w dniu ‧ listopada ‧ r., załączonego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją i dotyczącego środków, jakie należy przyjąć celem ich wprowadzenia w życie (Dz.U. ‧ L ‧, str. ‧)- Prawo państwa członkowskiego do wprowadzania nowych ograniczeń w wjeździe obywateli tureckich na jego terytorium celem wykonywania tam swobody przedsiębiorczości
en Reference for a preliminary ruling- House of Lords- Interpretation of Article ‧ of the Additional Protocol, signed on ‧ November ‧, annexed to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey and on measures to be taken for their entry into force (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Whether a Member State may introduce new restrictions on entry for Turkish nationals seeking to establish themselves in business in that State
pl Układ Europejski z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Cypryjską z drugiej strony (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Europe Agreement of ‧ May ‧ establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Cyprus, of the other part (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, został podpisany w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich dnia ‧ października ‧ r
en The Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, was signed on behalf of the Community and its Member States at Brussels on ‧ October
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zawarcia Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w szczególności jej art. ‧ ust
en Having regard to Council Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ on the conclusion of an Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, and in particular Article ‧ thereof
pl Niniejszym w imieniu Wspólnoty zatwierdza się protokół do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, odnoszący się do Umowy ramowej między Wspólnotą Europejska a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych
en The Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a Framework Agreement between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the general principles for the participation of the Former Yugoslav Republic of Macedonia in Community programmes is hereby approved on behalf of the Community
pl z zadowoleniem przyjmuje zakończenie po trzynastomiesięcznej przerwie negocjacji technicznych w sprawie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między rządem serbskim a UE; zachęca obydwie strony do poczynienia wszelkich niezbędnych w celu uniknięcia opóźnień technicznych przed podpisaniem układu, aby podpisanie to mogło mieć miejsce przed końcem ‧ r.; uważa, że podpisanie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowi ważny krok na drodze do przystąpienia do UE
en Welcomes the completion of technical negotiations on an SAA between the Serbian Government and the EU after a ‧-month break; encourages both parties to make all the necessary arrangements in order to avoid technical delays prior to signature of the SAA, so that the signature can take place before the end of ‧; regards the signature of the SAA as an important step in the road towards EU accession
pl Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (zwany dalej Układem), został podpisany w Luksemburgu dnia ‧ czerwca ‧ r
en A Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, (hereinafter referred to as SAA) was signed in Luxembourg on ‧ June
pl w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii
en on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Republic of Albania
pl zebrani w Brukseli dnia ‧ lutego ‧ roku w celu podpisania Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony, zwanego dalej
en meeting at Brussels on ‧ February ‧ for the signature of the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, hereinafter referred to as
pl Układ europejski z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czeską, z drugiej strony (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en Europe Agreement of ‧ October ‧ establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Czech Republic, of the other part (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Pacjenci powinni pozostawać pod obserwacją, aby monitorować występowanie działań niepożądanych zależnych od dawki, szczególnie ze strony układu nerwowego
en Patients should be monitored carefully for dose-related adverse reactions, especially nervous system symptoms
pl do czasu wejścia w życie Układu Europejskiego, jego postanowieniom w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem nadano moc począwszy od dnia ‧ grudnia ‧ r., w drodze Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia ‧ marca ‧ r. [‧]
en Whereas pending the entry into force of the Europe Agreement, its provisions on trade and trade-related matters have been given effect since ‧ December ‧ by an Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, signed in Brussels on ‧ March
pl Z powodu możliwości różnic w osobniczej wrażliwości, szczególnie na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki, u niektórych pacjentów może wystąpić senność lub inne objawy ze strony centralnego układu nerwowego
en Due to possible different individual sensitivity, some patients might experience somnolence or other central nervous system related symptoms, especially at the beginning of treatment or following a dose increase
pl Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej
en The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to sign, on behalf of the European Community and its Member States, the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union
pl dołączenie do niniejszego Układu Protokołu dodatkowego, na mocy którego Europejska Wspólnota Gospodarcza może stać się stroną niniejszego Układu, umożliwia Wspólnocie wykonywanie tych kompetencji
en Whereas the addition to the said Agreement of an Additional Protocol enabling the European Economic Community to become a Contracting Party to the said Agreement enables the Community to exercise that competence
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172960 zdań frazy układ strony.Znalezione w 40,961 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.