Tłumaczenia na język angielski:

  • page layout   
     
    The arrangement of text and graphics on the page of a document.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

układ stron lustrzanych
mirrored-page layout
widok układu strony
page layout view

Przykładowe zdania z "układ strony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bez uszczerbku dla innych form współpracy przewidzianej w niniejszym Układzie organy administracyjne Stron udzielają sobie wzajemnej pomocy w sprawach celnych
en Without prejudice to other forms of cooperation provided for in this Agreement, the administrative authorities of the Parties will provide each other with mutual assistance on customs matters
pl Projekt – Decyzja nr .../... Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony z dnia ... w sprawie przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawartych w Układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu
en Draft- Decision No .../... of the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, of ... with regard to the provisions on the coordination of social security systems contained in the Stabilisation and Association Agreement
pl Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego skierowanego do Rady w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a państwami Ameryki Środkowej z drugiej strony (‧/‧(INI))- Komisja Spraw Zagranicznych
en Report with a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on the negotiating mandate for an association agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the countries of Central America, of the other part (‧/‧(INI))- Committee on Foreign Affairs
pl Uwzględniając Układy europejskie ustanawiające stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii i Rumunią, z drugiej strony, państwa te należy wyłączyć z listy kwalifikujących się miejsc przeznaczenia
en In view of the Europe Agreements establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part and the Republic of Bulgaria and Romania, these two countries must be excluded from the list of eligible destinations
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tunezyjską z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (‧/‧- COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (AVC
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision concerning the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union (‧/‧- COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie zawarcia Protokołu dostosowującego handlowe aspekty Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Słowacką z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyniki negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych[‧], w szczególności jej art. ‧ ust
en Having regard to Council Decision ‧/EC of ‧ April ‧ on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Slovak Republic, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the Parties on new mutual agricultural concessions, and in particular Article ‧) thereof
pl w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów ‧ i ‧ oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony
en in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Arab Republic of Egypt concerning reciprocal liberalisation measures on agricultural products, processed agricultural products and fish and fishery products, the replacement of Protocols ‧ and ‧ and their annexes and amendments to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part
pl Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, załączniki i protokołydo niego załączone oraz deklaracje dołączone do Aktu Końcowego są niniejszym zatwierdzonew imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
en The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, the Annexes and Protocols annexed thereto and the declarations attached to the Final Act are hereby approved on behalf of the European Community and the European Atomic Energy Community
pl MAJĄC NA UWADZE, że Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zwany dalej układem eurośródziemnomorskim, został podpisany w Brukseli dnia ‧ listopada ‧ r. i wszedł w życie z dniem ‧ czerwca ‧ r
en WHEREAS the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, hereinafter referred to as the Euro-Mediterranean Agreement, was signed in Brussels on ‧ November ‧ and entered into force on ‧ June
pl jest to maksimum siły przyłożonej do główki urządzenia spinającego, gdy jest ona wciśnięta przy prędkości s mm/s ± ‧% i odłączonym układzie przenoszenia
en this is the maximum force applied to the coupling head when it is forced rearward at a speed of s mm/s ± ‧ %, the transmission being uncoupled
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony, w szczególności jego art
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Republic of Albania, and in particular Article ‧ thereof
pl Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (‧/‧- COM‧- C‧ ‧/‧- ‧/‧(AVC)]- Komisja Spraw Zagranicznych
en Recommendation: on the proposal for a Council and Commission decision on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (‧/‧- COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC)]- Committee on Foreign Affairs
pl Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii i jej państw członkowskich drugi Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
en The Second Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union, is hereby approved on behalf of the Union and its Member States
pl W badaniach klinicznych wykazano, że cetyryzyna w zalecanych dawkach wywołuje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego o nieznacznym nasileniu, w tym senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy
en Clinical studies have shown that cetirizine at the recommended dosage has minor undesirable effects on the CNS, including somnolence, fatigue, dizziness and headache
pl Układ Europejski z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Łotewską z drugiej strony (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Europe Agreement of ‧ June ‧ establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Decyzja Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
en Proposal for a Council decision concerning the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (AVC
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ grudnia ‧r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Czarnogóry z drugiej strony (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
en European Parliament legislative resolution of ‧ December ‧ on the proposal for a Council and Commission decision on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
pl Zgodnie z art. ‧ układu eurośródziemnomorskiego strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczegółowym wymagane do wypełnienia ich zobowiązań wynikających z powyższego układu i dbają o osiągnięcie określonych w nim celów
en In terms of Article ‧ of the Euro-Mediterranean Agreement, the Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under the Agreement and shall see to it that the objectives set out in the Agreement are attained
pl przeprowadzenia przeglądu i uaktualnienia wspólnego stanowiska Rady ‧/‧/PESC z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotyczącego konferencji przeglądowej stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z ‧ r., której zatwierdzenie planowane jest na posiedzenie Rady Europejskiej w grudniu ‧ r., w ramach przygotowań do osiągnięcia pozytywnych wyników podczas konferencji przeglądowej stron NPT w ‧ r., która jeszcze bardziej umocni wszystkie trzy istniejące filary NPT; zobowiązania się do osiągnięcia celu ewentualnego całkowitego rozbrojenia jądrowego, zgodnie z propozycją konwencji o broni jądrowej
en review and update Council Common Position ‧/‧/PESC of ‧ April ‧ relating to the ‧ Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, to be endorsed at the December ‧ European Council meeting, in preparation for a successful outcome at the ‧ NPT Review Conference which will further strengthen all three existing pillars of the NPT; commit to the aim of eventual total nuclear disarmament, as contained in the proposal for a Nuclear Weapons Convention
pl Zgodnie z art. ‧ układu eurośródziemnomorskiego strony podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań z tytułu układu eurośródziemnomorskiego i dbają o osiągnięcie określonych w nim celów
en In terms of Article ‧ of the Euro-Mediterranean Agreement, the Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under the Euro-Mediterranean Agreement and shall see to it that the objectives set out in the Euro-Mediterranean Agreement are attained
pl Strony nie podejmują żadnych środków ani działań powodujących, że warunki świadczenia usług przez obywateli lub przedsiębiorstwa Wspólnoty lub Albanii, których siedziba mieści się na terytorium Strony innej niż Strona, na terytorium której ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania usługobiorca, są znacznie bardziej restrykcyjne w porównaniu z sytuacją panującą w przeddzień daty wejścia w życie niniejszego układu
en The Parties shall not take any measures or actions which render the conditions for the supply of services by Community and Albanian nationals or companies which are established in a Party other than that of the person for whom the services are intended significantly more restrictive as compared to the situation existing on the day preceding the date of entry into force of this Agreement
pl Układ euro-śródziemnomorski ustanawia stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej - stowarzyszenie, które od dnia 1 stycznia 2007 r. funkcjonowało na zasadach tymczasowych.
en The Euro-Mediterranean agreement establishes an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, and the protocol is to update the agreement, taking account of the accession of the Republic of Bulgaria and of Romania to the European Union, which has been provisionally applied since 1 January 2007.
pl Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Państwem Izrael z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Reczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej. [COM ‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC)]- Komisja Spraw Zagranicznych
en Recommendation on the proposal for a Council Decision concerning the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union [COM‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC)]- Committee on Foreign Affairs
pl Umawiające się Strony przyznają sobie nawzajem klauzulę największego uprzywilejowania w wymianie handlowej zgodnie z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu
en The Contracting Parties shall grant each other most-favoured-nation treatment in their trade in accordance with the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade
pl U zakażonych wirusem grypy pacjentów z przewlekłymi chorobami serca i (lub) układu oddechowego łączna częstość występowania powikłań ze strony dolnych dróg oddechowych (głównie zapalenia oskrzeli) leczonych antybiotykami wynosiła ‧ % w grupie placebo i ‧ % w populacji leczonej oseltamiwirem (p
en In influenza-positive patients with chronic cardiac and/or respiratory disease, the combined incidence of lower respiratory tract complications (mainly bronchitis) treated with antibiotics was ‧ % in the placebo group and ‧ % in the oseltamivir treated population (p
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172960 zdań frazy układ strony.Znalezione w 12,037 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.