Tłumaczenia na język angielski:

  • page layout   
     
    The arrangement of text and graphics on the page of a document.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

układ stron lustrzanych
mirrored-page layout
widok układu strony
page layout view

Przykładowe zdania z "układ strony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przy podpisywaniu Umowy o przystąpieniu Republiki Greckiej do Konwencji wykonawczej Układu z Schengen z dnia ‧ czerwca ‧ roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej, dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, do której przystąpiła Republika Włoska na mocy Umowy podpisanej dnia ‧ listopada ‧ roku w Paryżu, oraz Republika Portugalska i Królestwo Hiszpanii, które przystąpiły do Konwencji z ‧ roku na mocy umów podpisanych dnia ‧ czerwca ‧ roku w Bonn, Umawiające się Strony przyjęły następujące deklaracje
en At the time of signing the Agreement on the Accession of the Hellenic Republic to the Convention implementing the Schengen Agreement of ‧ June ‧ between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on ‧ June ‧, to which the Italian Republic acceded by the Agreement signed at Paris on ‧ November ‧ and to which the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic acceded by the Accession Agreements signed at Bonn on ‧ June ‧, the Contracting Parties adopted the following Declarations
pl Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, wszedł w życie z dniem ‧ kwietnia ‧ r
en The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part entered into force on ‧ April
pl Jest dla mnie oczywiste, że przystąpienie Rumunii i Bułgarii do układu z Schengen należy zaakceptować jako zwieńczenie tego, że spełniają one te same warunki, którym podporządkowały się inne państwa, kiedy stawały się stronami układu.
en I consider it obvious that the integration of Romania and Bulgaria into the Schengen Agreement must be accepted by complying with the same rules that were complied with when other States became parties to the agreement.
pl decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zatwierdzająca program dotyczący zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego oraz wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych w niektórych strefach geograficznych przedłożony przez Francję (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en Commission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ approving the programme concerning infectious hematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia in certain geographical zones, submitted by France (OJ L ‧, ‧.‧, p
pl nalega, aby państwa członkowskie przyjęły wielosektorowe podejście do promocji zdrowia w zakresie układu krążenia i strategii profilaktyki w konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami
en Urges the Member States to adopt a multi-sectoral approach to cardiovascular health promotion and preventive strategies in consultation with all relevant stakeholders
pl Uzgodnienia dotyczące przywozu do Wspólnoty mające zastosowanie do niektórych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii, określonych w załączniku Aa) i Ab) oraz uzgodnienia dotyczące przywozu do Bułgarii mające zastosowanie do niektórych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, określonych w załączniku Ba) i Bb) do niniejszego Protokołu zastępują uzgodnienia przedstawione w załącznikach X i XI, jak określono w artykule ‧ ustęp ‧ i ‧ Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony
en The arrangements for import into the Community applicable to certain agricultural products originating in Bulgaria as set out in Annex A(a) and A(b) and the arrangements for import into Bulgaria applicable to certain agricultural products originating in the Community as set out in Annex B(a) and B(b) to this Protocol shall replace those set out in Annexes X and ‧ as referred to in Article ‧) and ‧) to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part
pl Strony nie podejmują żadnych środków ani działań powodujących, że warunki świadczenia usług przez obywateli lub przedsiębiorstwa Wspólnoty lub Czarnogóry, których siedziba mieści się na terytorium Strony innej niż Strona osoby, dla której usługi te są przeznaczone, są znacznie bardziej restrykcyjne w porównaniu z sytuacją panującą w przeddzień wejścia w życie niniejszego układu
en The Parties shall not take any measures or actions which render the conditions for the supply of services by Community and Montenegro nationals or companies which are established in a Party other than that of the person for whom the services are intended significantly more restrictive as compared to the situation existing on the day preceding the day of entry into force of this Agreement
pl Szczepienie z zastosowaniem Nobilis IB ‧ może wywoływać występowanie słabo nasilonych objawów ze strony układu oddechowego, które mogą się utrzymywać przez kilka dni, zależnie od zdrowia i kondycji kurcząt
en Vaccination with Nobilis IB ‧ may induce mild respiratory signs which may persist for a few days depending on the health and condition of the chickens
pl Mam zaszczyt potwierdzić, że Wspólnota, jak ustalono podczas negocjacji w sprawie Układu Europejskiego między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, posiada pełną wiedzę na temat problemów infrastrukturalnych i transportowych, jakie napotyka Rumunia w sektorze transportowym, oraz że tam, gdzie to stosowne, zapewni w ramach podjętych uzgodnień finansowych pomoc w zakresie sfinansowania poprawy śródlądowej infrastruktury transportowej, w tym infrastruktury drogowej, kolejowej, żeglugi śródlądowej oraz transportu kombinowanego
en I have the honour to confirm that the Community, as stated during the negotiation of the Europe Agreement between the Community and its Member States, of the one part, and Romania, of the other part, is fully apprised of the infrastructure and environmental problems facing Romania in the transport sector and that it will help, where appropriate, under the financial arrangements set up, to fund the upgrading of inland transport infrastructure, including road, rail, inland waterway and combined transport infrastructure
pl że nie narusza prawa żadnej ze stron do wpisania swych szczególnych zobowiązań na listę zgodnie z postępowaniem przewidzianym w części ‧ Układu
en it does not prejudice the right of any Member to schedule its specific commitments in accordance with the approach under Part ‧ of the Agreement
pl niezbędne jest zawarcie Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, podpisanego w Brukseli dnia ‧ marca ‧ r. w celu osiągnięcia celów Wspólnoty określonych w szczególności w art. ‧ i ‧ Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
en Whereas it is necessary to conclude the European Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, signed in Brussels on ‧ March ‧ in order to achieve the objectives of the Community set out in particular in Articles ‧ and ‧ of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community
pl Projekt decyzji Rady w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych (COM‧ [‧]- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
en Proposal for a Council decision concerning the conclusion of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a Framework Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the general principles for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in Community programmes (COM ‧ [‧]- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
pl Układ Europejski z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Węgierską, z drugiej strony (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Europe Agreement of ‧ December ‧ establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Hungary, of the other part (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Ze względu na większe ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony układu krążenia w przypadku stosowania dawki ‧ mg dwa razy na dobę w badaniu APC (patrz punkt ‧. ‧), pacjenci z FAP stosujący celekoksyb powinni poddać się okresowym badaniom, aby uniknąć niepotrzebnego narażenia pacjentów z FAP, u których celekoksyb nie jest skuteczny (patrz punkt ‧. ‧, ‧. ‧, ‧. ‧ i
en As the cardiovascular risks of celecoxib were increased with the ‧ mg twice daily dose in the APC trial (section ‧), the response of the FAP patient to celecoxib should be re-examined periodically in order to avoid unnecessary exposure in FAP patients for whom celecoxib is not effective (sections ‧, ‧, ‧ and
pl Układ Europejski z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Estońską, z drugiej strony (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Europe Agreement of ‧ June ‧ establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl W odniesieniu do praktyk niezgodnych z ustępem ‧ ppkt iii) niniejszego artykułu takie właściwe środki, jeśli GATT znajduje do nich zastosowanie, mogą być podjęte tylko zgodnie z procedurami i na warunkach ustalonych przez Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu lub przez jakikolwiek inny odpowiedni dokument wynegocjowany pod jego auspicjami, który ma zastosowanie między Stronami
en With reference to practices incompatible with paragraph ‧ (iii) of this Article, such appropriate measures, when the GATT is applicable to them, may only be adopted in accordance with the procedures and under the conditions laid down by GATT or by any other relevant instrument negotiated under its auspices and applicable between the Parties
pl Decyzja Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
en Council Decision of ‧ July ‧ on the signing and provisional application of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
pl Do czasu przyznania równoważnych praw osobom i podmiotom gospodarczym na mocy niniejszego układu, pozostaje on bez wpływu na prawa gwarantowane tym osobom i podmiotom postanowieniami istniejących umów wiążących jedno lub kilka państw członkowskich, z jednej strony, i Albanię, z drugiej strony
en This Agreement shall not, until equivalent rights for individuals and economic operators have been achieved under this Agreement, affect rights ensured to them through existing Agreements binding one or more Member States, on the one hand, and Albania, on the other
pl Objawy ze strony układu nerwowego: w kontrolowanych badaniach klinicznych u pacjentów przyjmujących efawirenz w dawce ‧ mg wraz z innymi lekami przeciwretrowirusowymi często występowały, między innymi, następujące działania niepożądane: zawroty głowy, bezsenność, senność, zaburzenia koncentracji i zaburzenia snu
en Nervous system symptoms: in clinical controlled trials, frequently reported adverse reactions in patients receiving ‧ mg efavirenz with other antiretroviral agents included, but were not limited to: dizziness, insomnia, somnolence, impaired concentration and abnormal dreaming
pl Układ europejski z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Turcją, z drugiej strony (Dz.U. ‧ z ‧.‧.‧, str
en Europe Agreement of ‧ December ‧ establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Turkey, of the other part (OJ ‧, ‧.‧.‧, p
pl UWZGLĘDNIAJĄC Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Bułgarią, z drugiej strony (zwany dalej Układem Europejskim), który został podpisany w Brukseli dnia ‧ marca ‧ r. i wszedł w życie ‧ lutego ‧ r
en HAVING REGARD TO the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bulgaria, of the other part (hereinafter referred to as the Europe Agreement), which was signed in Brussels on ‧ March ‧ and entered into force on ‧ February
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie zawarcia Protokołu dostosowującego handlowe aspekty Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyniki negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych [‧], w szczególności jej art. ‧ ust
en Having regard to Council Decision ‧/EC of ‧ April ‧ on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions, and in particular Article ‧) thereof
pl sektorową politykę przemysłową wynikającą z wzajemnych konsultacji pomiędzy przemysłem (łącznie ze stronami biorącymi udział w negocjacjach dot. układów zbiorowych), Komisją i Radą
en sectoral industrial policy arising from joint consultation between industry (including social consultation), the Commission and the Council
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Council Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Strony potwierdzą swoją wolę prowadzenia handlu między sobą zgodnie z Układem
en The Parties reaffirm their will to conduct trade between them in accordance with that Agreement
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172960 zdań frazy układ strony.Znalezione w 9,14 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.