Tłumaczenia na język angielski:

  • meeting participant   
     
    A presenter or attendee in a meeting.

Przykładowe zdania z "uczestnik spotkania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Poza uczestnikami dialogu terytorialnego w spotkaniu tym powinni uczestniczyć, w szczególności, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i sieci miast
en In addition to the parties to the territorial dialogue, the participants at the proposed meeting should include, in particular, the European Commission, the European Parliament, the Committee of the Regions and urban networks
pl Komisja zwołuje spotkanie uczestników w sprawie przedyskutowania tego sprawozdania do dnia ‧ czerwca każdego roku
en The Commission shall convene a meeting of stakeholders to discuss this report by ‧ June each year
pl Spotkanie Stron odbywa się, jeżeli obecna jest wymagana liczba uczestników (kworum). Wymagana liczba uczestników zostaje osiągnięta, jeżeli obecna jest większość Stron
en The meeting of the parties shall be held when a quorum is present. a quorum is reached when a majority of the parties are present
pl Jednocześnie tak znaczna liczba uczestników spotkania w Kopenhadze daje mi nadzieję, że działania tak dużej liczby sojuszników będą miały w ostatecznym rozrachunku szansę powodzenia.
en At the same time, the large number of participants at the meeting in Copenhagen fills me with hope that the action of such a large number of allies will ultimately have a chance of success.
pl Ucieszyła mnie tak ogromna ambicja uczestników spotkania.
en I was glad to find such a level of ambition around the table.
pl Na każdym spotkaniu sekretariat, na odpowiedzialność przewodniczącego, sporządza listę obecności obejmującą, w miarę potrzeby, władze, organizacje i organy reprezentowane przez uczestników
en At each meeting, the secretariat shall draw up, under the responsibility of the Chair, an attendance list specifying, where appropriate, the authorities, organisations or bodies to which the participants belong
pl zauważa, że spotkania przewodniczących wyspecjalizowanych komisji Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, na przykład posiedzenia przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Spraw Konstytucyjnych czy Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, stanowią również narzędzie wymiany informacji i opinii ze względu na ograniczoną liczbę uczestników
en Observes that meetings of the chairs of specialised committees of the European Parliament and of the national parliaments, such as the meetings of the chairs of the Committee on Foreign Affairs, of the Committee on Constitutional Affairs and of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, are, because of the limited number of participants, also a tool for sharing information and exchanging views
pl Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze oświadczenie wysokiej przedstawiciel w sprawie pomocy i zwracam się do niej o zapewnienie, aby na przyszłotygodniowym spotkaniu zajęto się kwestią rzeczywistych zobowiązań do przekazania środków pomocowych na rzecz Jemenu, przez wszystkich uczestników, w czasie, w którym dzięki połączonemu wezwaniu ONZ na rzecz tego kraju udało się zmobilizować mniej niż 1% potrzebnych środków.
en I welcome the High Representative's announcement today on aid and ask her to ensure that next week's meetings address actual commitments of aid money to Yemen, from all participants, at a time when the UN's consolidated appeal for the country has generated less than 1% of the funds needed.
pl Uczestnicy warsztatów z zadowoleniem powitali możliwość wzięcia udziału w spotkaniu na szczeblu eksperckim i omówienia niektórych aspektów wydawania zezwoleń na wywóz, a także innych związanych z tym kwestii
en Participants in the workshops appreciated the opportunity to meet at expert level and to discuss several aspects of export licensing, as well as other related topics
pl Rozdana została ostateczna wersja projektu porządku obrad obecnej sesji miesięcznej zgodnego z ustaleniami uczestników konferencji przewodniczących, podjętymi podczas czwartkowego spotkania z 20 listopada 2008 r., stosownie do artykułów 130 i 131 Regulaminu.
en The final version of the draft agenda for this part-session as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday 20 November 2008 pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure has been distributed.
pl uważa, że UE musi podjąć znaczne wysiłki w celu zwiększenia rozwoju technologicznego w zakresie dostosowywania, aby wesprzeć naszą gospodarkę oraz przekazać te technologie rozwijającym się krajom świata; wierzy, że rozwój skutecznych, bezpiecznych i tanich technologii stanowi jeden z podstawowych sposobów dostosowywania do zmian klimatycznych i uważa, że uczestnicy kolejnej(ego) konferencji/spotkania stron w Poznaniu (COP ‧) winni skoncentrować się na tej kwestii
en Considers that the EU has to undertake substantial efforts to increase technological development in adaptation measures in order to support its economy and transfer those technologies to the developing world; believes that development of effective, safe and cheap technologies is an essential way in which to adapt to climate change and considers that the next Conference/Meeting of the Parties in Poznan (COP ‧) should focus on that issue
pl W końcu, pragnę zauważyć, że szczyt G20 miał do wykonania pewne zadanie w związku z przesłaniem skierowanym do uczestników szczytu przez pana Dominika Strauss-Kahna w przeddzień spotkania: "System nie zostanie odbudowany, jeśli nie zostanie rozwiązana kwestia toksycznych aktywów”.
en Finally, I note that the G20 had a task to carry out, following a message sent to it by Dominique Strauss-Kahn on the eve of its work: 'The system will not recover whilst the question of toxic assets remains unresolved'.
pl Uczestnicy misji odwiedzili również centrum ekspedycyjne, a następnie w kolejnym dniu odbyli podróż do Berlina na spotkanie z przedstawicielem Gazpromu 6 stycznia 2009 r.
en They also visited the dispatching centre and then the next day they travelled to Berlin to meet the Gazprom representative on 6 January 2009.
pl Jestem również wdzięczny pozostałym uczestnikom, zwłaszcza panu Junckerowi, który był twarzą Europy na spotkaniu MFW w Waszyngtonie i wykonał tam bardzo dobrą pracę.
en I am also grateful to the other participants, in particular to Mr Juncker, who was the face of Europe at the IMF meeting in Washington and made a very good job of it.
pl Spotkania informacyjne dla uczestników mają w szczególności za zadanie:
en Specifically, the briefings aim for the participant to:
pl W okresie od początku do połowy lat osiemdziesiątych zaczęto organizować spotkania wielostronne, a przyjmowane ustalenia stały się bardziej konkretne i miały na celu ochronę udziałów w rynku uczestników kartelu
en By the early to mid ‧s multilateral meetings began to be organised and arrangements became more solidified with the aim of maintaining their respective market shares
pl Instrukcja bezpieczeństwa spotkania powinna zobowiązywać wszystkich uczestników, by przez cały czas przebywania w miejscu spotkania nosili identyfikatory w widocznym miejscu, tak by mogły być sprawdzane przez służby ochrony
en The security instructions for the meeting shall require all persons concerned to wear and display their badges prominently at all times within the place of the meeting, so that they can be checked as needed by security personnel
pl powinna zaprosić na spotkanie ograniczoną liczbę uczestników, starając się o zrównoważoną reprezentację organów publicznych UE, z jednej strony, i przedstawicieli świata sportu, z drugiej strony
en invite a limited number of participants to the meeting, seeking to ensure balanced participation from the EU public authorities, on the one hand, and representatives of the sports movement on the other hand
pl W Kopenhadze oczekiwania były bardzo wysokie, a w Cancún - zdecydowanie realistyczniejsze, w wyniku czego ocena spotkania w Kopenhadze była bardzo negatywna, a spotkania w Cancún - bardzo pozytywna, i to zarówno z punktu widzenia jego uczestników, jak i ogólnie mediów.
en In Copenhagen, the expectations were very high, and in Cancún the expectations were much more realistic, as a result of which the assessment of Copenhagen was very negative, while the assessment of Cancún, both by those who took part and by the media in general, was very positive.
pl Spotkania będą się odbywać w kraju, w którym znajduje się przewodniczący, chyba że uczestnik lub organizacja międzynarodowa zaoferuje się być gospodarzem spotkania, a jego oferta zostanie przyjęta
en Meetings are to be held in the country where the Chair is located, unless a Participant or an international organisation offers to host a meeting and this offer has been accepted
pl Jednakże dowodem na istnienie porozumień cenowych i uzgadnianie zniżek są spotkania uczestników zmowy
en The agreements as to prices and rebates are established nevertheless by the cartel meetings
pl Uczestnikami spotkania będą także organizacje międzynarodowe oraz organizacje regionalne znad Morza Czarnego. Liczymy na dyskusje, w których z zadowoleniem zostanie przyjęta i poparta zwiększona pomoc UE dla współpracy regionalnej Morza Czarnego oraz zostaną określone obszary priorytetowe dla skoordynowanego działania.
en International and Black Sea regional organisations will also participate and we look forward to discussions that would welcome and endorse increased EU support to Black Sea regional cooperation and determine the priority areas for coordinated action.
pl Rozdana została ostateczna wersja projektu programu zgodnego z ustaleniami uczestników konferencji przewodniczących, podjętymi podczas czwartkowego spotkania z 28 sierpnia 2008 roku, stosownie do artykułów 130 i 131 Regulaminu.
en The final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 28 August 2008 pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure has been distributed.
pl Powinniśmy także zwrócić szczególną uwagę na argumenty Cándido Méndeza, jednego z głównych uczestników porozumienia hiszpańskiego, który brał udział w spotkaniu Rady Społeczno-Gospodarczej, mającym miejsce we wtorek, 8 lutego w Brukseli.
en We should also pay close attention to the thoughts of Cándido Méndez, one of the principle figures in the Spanish agreement, who attended the meeting of the Economic and Social Council on Tuesday, 8 February in Brussels.
pl Chcielibyśmy również tutaj wyrazić naszą opinię, że społeczność cywilna musi być aktywnym uczestnikiem jako alternatywa dla spotkania głów państw i rządów w Limie.
en Here we should also state our opinion that civil society must be an active participant as an alternative to the Summit of Heads of State and Government in Lima.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25219 zdań frazy uczestnik spotkania.Znalezione w 4,971 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.