Tłumaczenia na język angielski:

  • meeting participant   
     
    A presenter or attendee in a meeting.

Przykładowe zdania z "uczestnik spotkania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ucieszyła mnie tak ogromna ambicja uczestników spotkania.
en I was glad to find such a level of ambition around the table.
pl Jednakże dowodem na istnienie porozumień cenowych i uzgadnianie zniżek są spotkania uczestników zmowy
en The agreements as to prices and rebates are established nevertheless by the cartel meetings
pl mając na uwadze, że uczestnicyspotkania na szczycie UE-Rosja uzgodnili odłożenie ustanowienia tych czterech wspólnych przestrzeni do następnego spotkania na szczycie UE-Rosja, które odbędzie się w Moskwie w maju ‧ roku
en whereas, at the ‧th EU-Russia Summit, the participants agreed to postpone the establishment of the four common areas until the next EU-Russia Summit in Moscow in May
pl W końcu, pragnę zauważyć, że szczyt G20 miał do wykonania pewne zadanie w związku z przesłaniem skierowanym do uczestników szczytu przez pana Dominika Strauss-Kahna w przeddzień spotkania: "System nie zostanie odbudowany, jeśli nie zostanie rozwiązana kwestia toksycznych aktywów”.
en Finally, I note that the G20 had a task to carry out, following a message sent to it by Dominique Strauss-Kahn on the eve of its work: 'The system will not recover whilst the question of toxic assets remains unresolved'.
pl Uczestnicy warsztatów z zadowoleniem powitali możliwość wzięcia udziału w spotkaniu na szczeblu eksperckim i omówienia niektórych aspektów wydawania zezwoleń na wywóz, a także innych związanych z tym kwestii
en Participants in the workshops appreciated the opportunity to meet at expert level and to discuss several aspects of export licensing, as well as other related topics
pl Na każdym spotkaniu sekretariat, na odpowiedzialność przewodniczącego, sporządza listę obecności obejmującą, w miarę potrzeby, władze, organizacje i organy reprezentowane przez uczestników
en At each meeting, the secretariat shall draw up, under the responsibility of the Chair, an attendance list specifying, where appropriate, the authorities, organisations or bodies to which the participants belong
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji uczestnikom nadchodzącego Nadzwyczajnego Spotkania Wysokiego Szczebla, Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom krajowym Państw Członkowskich oraz krajów partnerskich uczestniczących w procesie barcelońskim, a także Eurośródziemnomorskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu
en Instructs its President to forward this resolution to the forthcoming Extraordinary High-Level Meeting, the Council, the Commission, the governments and national parliaments of the Member States and partner countries participating in the Barcelona Process and the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly
pl Warsztaty zorganizowane w Afryce na temat CWC dla państw nie będących stroną (miejsce spotkania w Afryce Północnej/Środkowej, do ustalenia, trzy dni, pierwszy kwartał ‧ r.)- uczestników mają sponsorować organy decyzyjne państw nie będących stroną, oraz odpowiednie organizacje regionalne/subregionalne
en Workshop on the CWC for States not Party in Africa (venue in Southern/Central Africa, tbd, three days, first quarter ‧), participants to be sponsored from decision-making bodies in States not Party, and relevant regional/sub-regional organisations
pl Spotkanie Stron odbywa się, jeżeli obecna jest wymagana liczba uczestników (kworum). Wymagana liczba uczestników zostaje osiągnięta, jeżeli obecna jest większość Stron
en The meeting of the parties shall be held when a quorum is present. a quorum is reached when a majority of the parties are present
pl O ile w trakcie rozmów trójstronnych nie zostanie postanowione inaczej, posiedzenie w ramach procedury pojednawczej odbędzie się w trakcie tradycyjnego spotkania tych samych uczestników w terminie określonym przez Radę na ustalenie projektu budżetu
en Unless decided otherwise during the trilogue, the conciliation meeting will be held at the traditional meeting between the same participants on the date set by the Council for establishing the draft budget
pl Uczestnik wnioskujący o przeprowadzenie konsultacji obejmuje przewodnictwo i odpowiada za ustalenie czasu i miejsca spotkania dogodnego dla obu stron
en the Participant requesting consultation shall chair and be responsible for finding a mutually agreeable time and place for the meeting
pl Powinniśmy także zwrócić szczególną uwagę na argumenty Cándido Méndeza, jednego z głównych uczestników porozumienia hiszpańskiego, który brał udział w spotkaniu Rady Społeczno-Gospodarczej, mającym miejsce we wtorek, 8 lutego w Brukseli.
en We should also pay close attention to the thoughts of Cándido Méndez, one of the principle figures in the Spanish agreement, who attended the meeting of the Economic and Social Council on Tuesday, 8 February in Brussels.
pl Zobaczysz, że jesteś organizatorem spotkania. Kliknij na przycisk Nowy, aby dodać innych uczestników
en You will see that you are the organizer of the event. Click the New button to add the other attendees
pl Chcielibyśmy również tutaj wyrazić naszą opinię, że społeczność cywilna musi być aktywnym uczestnikiem jako alternatywa dla spotkania głów państw i rządów w Limie.
en Here we should also state our opinion that civil society must be an active participant as an alternative to the Summit of Heads of State and Government in Lima.
pl Wszyscy obserwatorzy dopuszczeni na spotkanie Stron mają przestrzegać tych samych zasad i procedur, jakie stosują się do innych uczestników spotkania
en All observers admitted to a meeting of the Parties shall comply with all rules and procedures applicable to other participants in the meeting
pl Wszyscy obserwatorzy dopuszczeni na spotkanie Stron mają przestrzegać tych samych zasad i procedur, jakie stosują się do innych uczestników spotkania
en All observers admitted to a meeting of the parties shall comply with all rules and procedures applicable to other participants in the meeting
pl Członkowie STECF oraz uczestnicy spotkań przez niego organizowanych nie są uprawnieni do kopiowania części lub całości danych w celu ich wykorzystania poza spotkaniem
en The members of the STECF and participants of meetings that it organises are not permitted to make a copy of part or all of the data for use outside of the meeting
pl W okresie od początku do połowy lat osiemdziesiątych zaczęto organizować spotkania wielostronne, a przyjmowane ustalenia stały się bardziej konkretne i miały na celu ochronę udziałów w rynku uczestników kartelu
en By the early to mid ‧s multilateral meetings began to be organised and arrangements became more solidified with the aim of maintaining their respective market shares
pl W tym przykładzie, wprowadzisz zdarzenie. Musisz zorganizować spotkanie w następny poniedziałek, dotyczące wprowadzenia Twojego nowego produktu. Twoja szefowa, Joan Holden, będzie przewodniczącą, a Ty, Jack Smith, będziesz organizatorem zdarzenia. Ponadto będzie dwóch innych uczestników: Peter Krzinski i Kirsten Friese. Joan dostarczyła Ci program spotkania. Spotkanie rozpocznie się o godzinie ‧: ‧ i zakończy o ‧. ‧. Takie samo spotkanie powinno być powtarzane w każdy poniedziałek
en In this example, you 'll enter an event. You need to arrange a meeting on the next Monday regarding launch of your new Product. Your boss Joan Holden will be the event chairwoman owner, and you, Jack Smith, will be the event organizer. There will be two more attendees (participants): Peter Krzinski and Kirsten Friese. Joan gave you the program of the meeting. The appointment will start at ‧ noon and end at ‧ pm. The same appointment should be scheduled (recurred) each Monday
pl Na spotkaniu tym Uczestnicy ustalą, czy kryteria te zostały spełnione
en At this meeting the participants will establish whether these criteria have been met
pl Aby zorganizować zdarzenie lub zadanie stwórz je w & korganizer-miejscownik; i dodaj wszystkie osoby, które powinny w nim uczestniczyć na karcie Uczestnicy. & korganizer; może wysłać zaproszenia do uczestników, automatycznie (w zależności od konfiguracji planowania grupowego & korganizer-dopelniacz;) lub poprzez zaznaczenie zdarzenia albo zadania i wybór w menu Rozkład zajęć Wyślij zaproszenia do uczestników. Uczestnicy otrzymają e-mail zawierający wszystkie właściwe dla zdarzenia lub zadania informacje. Mogą następnie odpowiedzieć na propozycję spotkania, akceptując ją lub odrzucając, albo wysyłając własną sugestię. Wszystkie te informacje są wysyłane do Ciebie również e-mailem i jeśli poprawnie skonfigurowano & kmail-biernik;, odpowiedzi uczestników są automatycznie wprowadzane do Twojego kalendarza
en To organize an event or to-do, create it in & korganizer; and add all people that should attend using the attendees tab. & korganizer; can send invitations to the attendees, either automatically (depending on korganizer; group scheduling configuration), or by selecting the event or to-do and choosing the Schedule Send Invitation to Attendees menu item. The attendees get an email containing all the relevant information for the event or to-do. They can respond to the meeting proposal by accepting or rejecting it or by making a counter proposal. All this information is sent to you by email again and, if you have configured & kmail; appropriately, the attendees responses are automatically inserted in your calendar
pl Uczestnikami spotkania będą także organizacje międzynarodowe oraz organizacje regionalne znad Morza Czarnego. Liczymy na dyskusje, w których z zadowoleniem zostanie przyjęta i poparta zwiększona pomoc UE dla współpracy regionalnej Morza Czarnego oraz zostaną określone obszary priorytetowe dla skoordynowanego działania.
en International and Black Sea regional organisations will also participate and we look forward to discussions that would welcome and endorse increased EU support to Black Sea regional cooperation and determine the priority areas for coordinated action.
pl W dniu ‧ maja ‧ r. ministrowie odpowiedzialni za zagadnienia audiowizualne w kilku państwach członkowskich, zebrani na nieformalnym spotkaniu w Cannes, z zadowoleniem powitali inicjatywę Parlamentu Europejskiego dotyczącą działania przygotowawczego MEDIA International i zachęcili Komisję do dalszego rozwijania tej inicjatywy oraz zbadania stosowności i możliwości przedstawienia wniosku dotyczącego programu pomocowego mającego promować współpracę między specjalistami z branży audiowizualnej w Europie i krajach trzecich, z zapewnieniem wzajemnych korzyści wszystkim uczestnikom
en On ‧ May ‧, at an informal gathering in Cannes, ministers responsible for audiovisual matters from a number of Member States welcomed the European Parliament’s initiative on the preparatory action MEDIA International and encouraged the Commission to pursue the development of this initiative and to examine the desirability and the possibility of presenting a proposal for a support programme to promote cooperation between European audiovisual industry professionals and industry professionals in third countries for the mutual benefit of all participants
pl Jednocześnie tak znaczna liczba uczestników spotkania w Kopenhadze daje mi nadzieję, że działania tak dużej liczby sojuszników będą miały w ostatecznym rozrachunku szansę powodzenia.
en At the same time, the large number of participants at the meeting in Copenhagen fills me with hope that the action of such a large number of allies will ultimately have a chance of success.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25219 zdań frazy uczestnik spotkania.Znalezione w 5,69 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.