Tłumaczenia na język angielski:

  • meeting participant   
     
    A presenter or attendee in a meeting.

Przykładowe zdania z "uczestnik spotkania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Uczestnicy warsztatów z zadowoleniem powitali możliwość wzięcia udziału w spotkaniu na szczeblu eksperckim i omówienia niektórych aspektów wydawania zezwoleń na wywóz, a także innych związanych z tym kwestii
en Participants in the workshops appreciated the opportunity to meet at expert level and to discuss several aspects of export licensing, as well as other related topics
pl powinna zaprosić na spotkanie ograniczoną liczbę uczestników, starając się o zrównoważoną reprezentację organów publicznych UE, z jednej strony, i przedstawicieli świata sportu, z drugiej strony
en invite a limited number of participants to the meeting, seeking to ensure balanced participation from the EU public authorities, on the one hand, and representatives of the sports movement on the other hand
pl Sprawozdania z sesji wskazujące, które języki były używane na spotkaniu, są bardzo użytecznym narzędziem oceny, czy zapewnione kombinacje językowe odpowiadają potrzebom uczestników spotkania; w znacznej liczbie przypadków nie są one jednak opracowywane
en Session reports indicating which languages have been used during the meetings are a very useful tool for assessing whether the interpretation arrangements provided correspond to the needs of the meeting participants, but they are not prepared in a significant number of cases
pl Jednakże dowodem na istnienie porozumień cenowych i uzgadnianie zniżek są spotkania uczestników zmowy
en The agreements as to prices and rebates are established nevertheless by the cartel meetings
pl Komisja Wspólnot Europejskich informuje we właściwym czasie jego uczestników o dacie spotkania Komitetu i przesyła odpowiednią dokumentację
en The Commission of the European Communities shall, in due time, inform the participants of the date of the meeting of the Committee and transmit the relevant documentation
pl Instrukcja bezpieczeństwa spotkania powinna zobowiązywać wszystkich uczestników, by przez cały czas przebywania w miejscu spotkania nosili identyfikatory w widocznym miejscu, tak by mogły być sprawdzane przez służby ochrony
en The security instructions for the meeting shall require all persons concerned to wear and display their badges prominently at all times within the place of the meeting, so that they can be checked as needed by security personnel
pl Uczestnik wnioskujący o przeprowadzenie konsultacji obejmuje przewodnictwo i odpowiada za ustalenie czasu i miejsca spotkania dogodnego dla obu stron
en the Participant requesting consultation shall chair and be responsible for finding a mutually agreeable time and place for the meeting
pl Aby zorganizować zdarzenie lub zadanie stwórz je w & korganizer-miejscownik; i dodaj wszystkie osoby, które powinny w nim uczestniczyć na karcie Uczestnicy. & korganizer; może wysłać zaproszenia do uczestników, automatycznie (w zależności od konfiguracji planowania grupowego & korganizer-dopelniacz;) lub poprzez zaznaczenie zdarzenia albo zadania i wybór w menu Rozkład zajęć Wyślij zaproszenia do uczestników. Uczestnicy otrzymają e-mail zawierający wszystkie właściwe dla zdarzenia lub zadania informacje. Mogą następnie odpowiedzieć na propozycję spotkania, akceptując ją lub odrzucając, albo wysyłając własną sugestię. Wszystkie te informacje są wysyłane do Ciebie również e-mailem i jeśli poprawnie skonfigurowano & kmail-biernik;, odpowiedzi uczestników są automatycznie wprowadzane do Twojego kalendarza
en To organize an event or to-do, create it in & korganizer; and add all people that should attend using the attendees tab. & korganizer; can send invitations to the attendees, either automatically (depending on korganizer; group scheduling configuration), or by selecting the event or to-do and choosing the Schedule Send Invitation to Attendees menu item. The attendees get an email containing all the relevant information for the event or to-do. They can respond to the meeting proposal by accepting or rejecting it or by making a counter proposal. All this information is sent to you by email again and, if you have configured & kmail; appropriately, the attendees responses are automatically inserted in your calendar
pl Jako że pewne aspekty pakietu klimatycznego były przedmiotem organizowanego w ubiegłym tygodniu spotkania na szczycie, na którym sformułowano wymóg, aby wszelkie późniejsze zmiany w zakresie poprawek dotyczących wybranych aspektów unijnego systemu handlu przydziałami emisji były dostępne uczestnikom kolejnych szczytów, na kolejnym posiedzeniu trójstronnym w sobotę rano w Brukseli wprowadziłam do mego sprawozdania, za zgodą wszystkich sprawozdawców pomocniczych oraz w bezpośrednim następstwie szczytu, dodatkowy motyw, który został następnie zaakceptowany przez COREPER w sobotę popołudniu.
en While aspects of the climate package were on the agenda at last week's summit meeting, and a requirement from that summit that any future revisions on amendments to aspects of EU ETS be available to be considered by future summits, at the subsequent trialogue on Saturday morning in Brussels, I added, with the full support of all the shadow rapporteurs, a new recital to my report - subsequent to the summit - which was then accepted by COREPER on Saturday afternoon.
pl Spotkanie Stron odbywa się, jeżeli obecna jest wymagana liczba uczestników (kworum). Wymagana liczba uczestników zostaje osiągnięta, jeżeli obecna jest większość Stron
en The meeting of the parties shall be held when a quorum is present. a quorum is reached when a majority of the parties are present
pl Wszyscy obserwatorzy dopuszczeni na spotkanie Stron mają przestrzegać tych samych zasad i procedur, jakie stosują się do innych uczestników spotkania
en All observers admitted to a meeting of the parties shall comply with all rules and procedures applicable to other participants in the meeting
pl Powinniśmy także zwrócić szczególną uwagę na argumenty Cándido Méndeza, jednego z głównych uczestników porozumienia hiszpańskiego, który brał udział w spotkaniu Rady Społeczno-Gospodarczej, mającym miejsce we wtorek, 8 lutego w Brukseli.
en We should also pay close attention to the thoughts of Cándido Méndez, one of the principle figures in the Spanish agreement, who attended the meeting of the Economic and Social Council on Tuesday, 8 February in Brussels.
pl Zobaczysz, że jesteś organizatorem spotkania. Kliknij na przycisk Nowy, aby dodać innych uczestników
en You will see that you are the organizer of the event. Click the New button to add the other attendees
pl Kolejnym praktycznym pomysłem, który na pewno poruszę podczas spotkania Euromedu, jest apel do wszystkich uczestników spotkania w celu zapewnienia, że poszczególne kraje ratyfikują istniejące konwencje międzynarodowe.
en The second very practical idea, which I shall definitely take up at the Euromed meeting, is an appeal to all participants at that meeting to ensure that their respective countries ratify the existing international conventions.
pl Na każdym spotkaniu sekretariat, na odpowiedzialność przewodniczącego, sporządza listę obecności obejmującą, w miarę potrzeby, władze, organizacje i organy reprezentowane przez uczestników
en At each meeting, the secretariat shall draw up, under the responsibility of the Chair, an attendance list specifying, where appropriate, the authorities, organisations or bodies to which the participants belong
pl Spotkania będą się odbywać w kraju, w którym znajduje się przewodniczący, chyba że uczestnik lub organizacja międzynarodowa zaoferuje się być gospodarzem spotkania, a jego oferta zostanie przyjęta
en Meetings are to be held in the country where the Chair is located, unless a Participant or an international organisation offers to host a meeting and this offer has been accepted
pl Członkowie STECF oraz uczestnicy spotkań przez niego organizowanych nie są uprawnieni do kopiowania części lub całości danych w celu ich wykorzystania poza spotkaniem
en The members of the STECF and participants of meetings that it organises are not permitted to make a copy of part or all of the data for use outside of the meeting
pl Warsztaty zorganizowane w Afryce na temat CWC dla państw nie będących stroną (miejsce spotkania w Afryce Północnej/Środkowej, do ustalenia, trzy dni, pierwszy kwartał ‧ r.)- uczestników mają sponsorować organy decyzyjne państw nie będących stroną, oraz odpowiednie organizacje regionalne/subregionalne
en Workshop on the CWC for States not Party in Africa (venue in Southern/Central Africa, tbd, three days, first quarter ‧), participants to be sponsored from decision-making bodies in States not Party, and relevant regional/sub-regional organisations
pl Rozdana została ostateczna wersja projektu programu zgodnego z ustaleniami uczestników konferencji przewodniczących, podjętymi podczas czwartkowego spotkania z 28 sierpnia 2008 roku, stosownie do artykułów 130 i 131 Regulaminu.
en The final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 28 August 2008 pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure has been distributed.
pl Uczestnikami spotkania będą także organizacje międzynarodowe oraz organizacje regionalne znad Morza Czarnego. Liczymy na dyskusje, w których z zadowoleniem zostanie przyjęta i poparta zwiększona pomoc UE dla współpracy regionalnej Morza Czarnego oraz zostaną określone obszary priorytetowe dla skoordynowanego działania.
en International and Black Sea regional organisations will also participate and we look forward to discussions that would welcome and endorse increased EU support to Black Sea regional cooperation and determine the priority areas for coordinated action.
pl Chcielibyśmy również tutaj wyrazić naszą opinię, że społeczność cywilna musi być aktywnym uczestnikiem jako alternatywa dla spotkania głów państw i rządów w Limie.
en Here we should also state our opinion that civil society must be an active participant as an alternative to the Summit of Heads of State and Government in Lima.
pl Jestem również wdzięczny pozostałym uczestnikom, zwłaszcza panu Junckerowi, który był twarzą Europy na spotkaniu MFW w Waszyngtonie i wykonał tam bardzo dobrą pracę.
en I am also grateful to the other participants, in particular to Mr Juncker, who was the face of Europe at the IMF meeting in Washington and made a very good job of it.
pl W okresie od początku do połowy lat osiemdziesiątych zaczęto organizować spotkania wielostronne, a przyjmowane ustalenia stały się bardziej konkretne i miały na celu ochronę udziałów w rynku uczestników kartelu
en By the early to mid ‧s multilateral meetings began to be organised and arrangements became more solidified with the aim of maintaining their respective market shares
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji uczestnikom nadchodzącego Nadzwyczajnego Spotkania Wysokiego Szczebla, Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom krajowym Państw Członkowskich oraz krajów partnerskich uczestniczących w procesie barcelońskim, a także Eurośródziemnomorskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu
en Instructs its President to forward this resolution to the forthcoming Extraordinary High-Level Meeting, the Council, the Commission, the governments and national parliaments of the Member States and partner countries participating in the Barcelona Process and the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly
pl Rozdana została ostateczna wersja projektu porządku obrad obecnej sesji miesięcznej zgodnego z ustaleniami uczestników konferencji przewodniczących, podjętymi podczas czwartkowego spotkania z 20 listopada 2008 r., stosownie do artykułów 130 i 131 Regulaminu.
en The final version of the draft agenda for this part-session as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday 20 November 2008 pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure has been distributed.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25219 zdań frazy uczestnik spotkania.Znalezione w 5,071 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.