Tłumaczenia na język angielski:

  • meeting participant   
     
    A presenter or attendee in a meeting.

Przykładowe zdania z "uczestnik spotkania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji uczestnikom nadchodzącego Nadzwyczajnego Spotkania Wysokiego Szczebla, Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom krajowym Państw Członkowskich oraz krajów partnerskich uczestniczących w procesie barcelońskim, a także Eurośródziemnomorskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu
en Instructs its President to forward this resolution to the forthcoming Extraordinary High-Level Meeting, the Council, the Commission, the governments and national parliaments of the Member States and partner countries participating in the Barcelona Process and the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly
pl Kolejnym praktycznym pomysłem, który na pewno poruszę podczas spotkania Euromedu, jest apel do wszystkich uczestników spotkania w celu zapewnienia, że poszczególne kraje ratyfikują istniejące konwencje międzynarodowe.
en The second very practical idea, which I shall definitely take up at the Euromed meeting, is an appeal to all participants at that meeting to ensure that their respective countries ratify the existing international conventions.
pl Uczestnik wnioskujący o przeprowadzenie konsultacji obejmuje przewodnictwo i odpowiada za ustalenie czasu i miejsca spotkania dogodnego dla obu stron
en the Participant requesting consultation shall chair and be responsible for finding a mutually agreeable time and place for the meeting
pl Jakkolwiek istnieją przesłanki świadczące o tym, że pierwsze kontakty o charakterze antykonkurencyjnym między producentami trzech produktów z PMMA miały miejsce już w połowie lat ‧., Komisja za początkową datę przyjmuje termin spotkania w dniu ‧ stycznia ‧ r., ponieważ jest to pierwsze spotkanie o charakterze antykonkurencyjnym, na potwierdzenie którego Komisja posiada dowody od więcej niż jednego z jego uczestników
en Whilst there are indications that first anti-competitive contacts between producers of the three PMMA-products occurred already in the mid ‧s, the Commission sets the starting date with the meeting of ‧ January ‧, as this is the first anti-competitive meeting for which the Commission has confirmation from more than one of the participants
pl W tym okresie spotkania uczestników kartelu odbywały się ‧ do ‧ razy do roku; były to spotkania wielostronne, organizowane na zasadzie rotacji w krajach pochodzenia uczestników kartelu
en At this time the participants would meet ‧-‧ times a year on a multilateral basis with meetings organised on a rotating basis in the respective countries of the undertakings involved
pl Na tym spotkaniu, zwracając się do uczestników konferencji, przypomniałem moim sudańskim rozmówcom, że nasza pomoc na rzecz rozwoju jest przeznaczona na wsparcie rozwoju Sudanu, z zastrzeżeniem, że w tym kraju nastąpią prawdziwe przemiany demokratyczne, zgodnie z tym co zostało przewidziane w kompleksowym porozumieniu pokojowym.
en At this meeting, I reminded my Sudanese interlocutors, while addressing the conference, that our development aid is intended to support development in Sudan subject to a genuine democratic transformation taking place in the country, as provided for in the Comprehensive Peace Agreement.
pl Poza uczestnikami dialogu terytorialnego w spotkaniu tym powinni uczestniczyć, w szczególności, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i sieci miast
en In addition to the parties to the territorial dialogue, the participants at the proposed meeting should include, in particular, the European Commission, the European Parliament, the Committee of the Regions and urban networks
pl W okresie od początku do połowy lat osiemdziesiątych zaczęto organizować spotkania wielostronne, a przyjmowane ustalenia stały się bardziej konkretne i miały na celu ochronę udziałów w rynku uczestników kartelu
en By the early to mid ‧s multilateral meetings began to be organised and arrangements became more solidified with the aim of maintaining their respective market shares
pl W tym przykładzie, wprowadzisz zdarzenie. Musisz zorganizować spotkanie w następny poniedziałek, dotyczące wprowadzenia Twojego nowego produktu. Twoja szefowa, Joan Holden, będzie przewodniczącą, a Ty, Jack Smith, będziesz organizatorem zdarzenia. Ponadto będzie dwóch innych uczestników: Peter Krzinski i Kirsten Friese. Joan dostarczyła Ci program spotkania. Spotkanie rozpocznie się o godzinie ‧: ‧ i zakończy o ‧. ‧. Takie samo spotkanie powinno być powtarzane w każdy poniedziałek
en In this example, you 'll enter an event. You need to arrange a meeting on the next Monday regarding launch of your new Product. Your boss Joan Holden will be the event chairwoman owner, and you, Jack Smith, will be the event organizer. There will be two more attendees (participants): Peter Krzinski and Kirsten Friese. Joan gave you the program of the meeting. The appointment will start at ‧ noon and end at ‧ pm. The same appointment should be scheduled (recurred) each Monday
pl Ucieszyła mnie tak ogromna ambicja uczestników spotkania.
en I was glad to find such a level of ambition around the table.
pl Komisja Wspólnot Europejskich informuje we właściwym czasie jego uczestników o dacie spotkania Komitetu i przesyła odpowiednią dokumentację
en The Commission of the European Communities shall, in due time, inform the participants of the date of the meeting of the Committee and transmit the relevant documentation
pl O ile w trakcie rozmów trójstronnych nie zostanie postanowione inaczej, posiedzenie w ramach procedury pojednawczej odbędzie się w trakcie tradycyjnego spotkania tych samych uczestników w terminie określonym przez Radę na ustalenie projektu budżetu
en Unless decided otherwise during the trilogue, the conciliation meeting will be held at the traditional meeting between the same participants on the date set by the Council for establishing the draft budget
pl Powinniśmy także zwrócić szczególną uwagę na argumenty Cándido Méndeza, jednego z głównych uczestników porozumienia hiszpańskiego, który brał udział w spotkaniu Rady Społeczno-Gospodarczej, mającym miejsce we wtorek, 8 lutego w Brukseli.
en We should also pay close attention to the thoughts of Cándido Méndez, one of the principle figures in the Spanish agreement, who attended the meeting of the Economic and Social Council on Tuesday, 8 February in Brussels.
pl Rozdana została ostateczna wersja projektu programu tej sesji częściowej, zgodnego z ustaleniami uczestników konferencji przewodniczących, podjętymi podczas czwartkowego spotkania z 18 września 2008 r., stosownie do artykułów 130 i 131 Regulaminu.
en The final version of the draft agenda for this part-session as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 18 September 2008, pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure has been distributed.
pl w imieniu grupy PPE-DE. - Panie Przewodniczący! W styczniu zeszłego roku, podczas zorganizowanego w Parlamencie Europejskim przesłuchania publicznego na temat nowych donatorów w Unii Europejskiej uczestnicy tegoż spotkania wyrazili nadzieję, że dyskusja na temat polityki rozwojowej nowych państw członkowskich w Unii Europejskiej znajdzie swoją kontynuację w pracach podejmowanych na forum parlamentów krajowych oraz w dalszych działaniach Parlamentu Europejskiego.
en on behalf of the PPE-DE Group. - (PL) Mr President, at a public hearing on the subject of new EU donors, held in the European Parliament in January last year, the participants expressed the hope that the discussion on the development policy of the new EU Member States would continue in the national parliaments and in the further work of the European Parliament itself.
pl Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze oświadczenie wysokiej przedstawiciel w sprawie pomocy i zwracam się do niej o zapewnienie, aby na przyszłotygodniowym spotkaniu zajęto się kwestią rzeczywistych zobowiązań do przekazania środków pomocowych na rzecz Jemenu, przez wszystkich uczestników, w czasie, w którym dzięki połączonemu wezwaniu ONZ na rzecz tego kraju udało się zmobilizować mniej niż 1% potrzebnych środków.
en I welcome the High Representative's announcement today on aid and ask her to ensure that next week's meetings address actual commitments of aid money to Yemen, from all participants, at a time when the UN's consolidated appeal for the country has generated less than 1% of the funds needed.
pl Spotkanie Stron odbywa się, jeżeli obecna jest wymagana liczba uczestników (kworum). Wymagana liczba uczestników zostaje osiągnięta, jeżeli obecna jest większość Stron
en The meeting of the parties shall be held when a quorum is present. a quorum is reached when a majority of the parties are present
pl Rozdana została ostateczna wersja projektu programu zgodnego z ustaleniami uczestników konferencji przewodniczących, podjętymi podczas czwartkowego spotkania z 28 sierpnia 2008 roku, stosownie do artykułów 130 i 131 Regulaminu.
en The final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 28 August 2008 pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure has been distributed.
pl Spotkania informacyjne dla uczestników mają w szczególności za zadanie:
en Specifically, the briefings aim for the participant to:
pl Zobaczysz, że jesteś organizatorem spotkania. Kliknij na przycisk Nowy, aby dodać innych uczestników
en You will see that you are the organizer of the event. Click the New button to add the other attendees
pl Chcielibyśmy również tutaj wyrazić naszą opinię, że społeczność cywilna musi być aktywnym uczestnikiem jako alternatywa dla spotkania głów państw i rządów w Limie.
en Here we should also state our opinion that civil society must be an active participant as an alternative to the Summit of Heads of State and Government in Lima.
pl Instrukcja bezpieczeństwa spotkania powinna zobowiązywać wszystkich uczestników, by przez cały czas przebywania w miejscu spotkania nosili identyfikatory w widocznym miejscu, tak by mogły być sprawdzane przez służby ochrony
en The security instructions for the meeting shall require all persons concerned to wear and display their badges prominently at all times within the place of the meeting, so that they can be checked as needed by security personnel
pl W dniu ‧ maja ‧ r. ministrowie odpowiedzialni za zagadnienia audiowizualne w kilku państwach członkowskich, zebrani na nieformalnym spotkaniu w Cannes, z zadowoleniem powitali inicjatywę Parlamentu Europejskiego dotyczącą działania przygotowawczego MEDIA International i zachęcili Komisję do dalszego rozwijania tej inicjatywy oraz zbadania stosowności i możliwości przedstawienia wniosku dotyczącego programu pomocowego mającego promować współpracę między specjalistami z branży audiowizualnej w Europie i krajach trzecich, z zapewnieniem wzajemnych korzyści wszystkim uczestnikom
en On ‧ May ‧, at an informal gathering in Cannes, ministers responsible for audiovisual matters from a number of Member States welcomed the European Parliament’s initiative on the preparatory action MEDIA International and encouraged the Commission to pursue the development of this initiative and to examine the desirability and the possibility of presenting a proposal for a support programme to promote cooperation between European audiovisual industry professionals and industry professionals in third countries for the mutual benefit of all participants
pl zauważa, że spotkania przewodniczących wyspecjalizowanych komisji Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, na przykład posiedzenia przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Spraw Konstytucyjnych czy Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, stanowią również narzędzie wymiany informacji i opinii ze względu na ograniczoną liczbę uczestników
en Observes that meetings of the chairs of specialised committees of the European Parliament and of the national parliaments, such as the meetings of the chairs of the Committee on Foreign Affairs, of the Committee on Constitutional Affairs and of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, are, because of the limited number of participants, also a tool for sharing information and exchanging views
pl Wszyscy obserwatorzy dopuszczeni na spotkanie Stron mają przestrzegać tych samych zasad i procedur, jakie stosują się do innych uczestników spotkania
en All observers admitted to a meeting of the Parties shall comply with all rules and procedures applicable to other participants in the meeting
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25219 zdań frazy uczestnik spotkania.Znalezione w 17,444 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.