Tłumaczenia na język angielski:

 • software upgrade   
   
  A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
 • upgrade   
  (verb, noun   )
   
  A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
 • update     
  (verb, noun   )
 • updating   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Uwspółcześnianie
 
Poprawienie
 
Odświeżenie, aktualizacja
 
aktualizacja
 
Unowocześnienie
 
Aktualizowanie
 
Łata w informatyce
 
Łatka w informatyce

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista
Windows Vista Upgrade Advisor
uaktualnienie aktywne
active upgrade
Uaktualnienie funkcji
Feature Upgrade
uaktualnienie systemu
system upgrade
zgłosić do Rejestru Wspólnotowego zlecenie uaktualnienia
request the Community registry to update

Przykładowe zdania z "uaktualnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W celu umożliwienia Komisji wykonania i monitorowania tego systemu pomocy, a także, w razie potrzeby, dostosowania go do zmieniających się warunków rynkowych, Komisja powinna otrzymywać od Państw Członkowskich bieżące, rzetelne oraz uaktualnione informacje
en In order to enable the Commission to implement and monitor this aid scheme and, if necessary, to adapt it swiftly to changing market conditions, the Commission should receive from Member States timely, reliable and updated information
pl Jednakże, biorąc pod uwagę opóźnienie w otrzymaniu informacji i osiągnięciu porozumienia z państwami członkowskimi, należy przyjąć trzeci zaktualizowany wykaz terenów, który będzie musiał zostać uaktualniony zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG
en Taking into account the delay in receiving the information and reaching agreement with the Member States, it is necessary to adopt a third updated list of sites, which will need to be revised in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC
pl Komitet wnosi o wycofanie omawianego wniosku i domaga się, by w swych przyszłych pracach Komisja uaktualniła odniesienia do kodów nomenklatury scalonej znajdujących się w dyrektywie ‧/‧/EWG, jak również dokonała przeglądu metod klasyfikacji
en The Committee wishes the proposal to be withdrawn and calls on the Commission, in its future work, to update references to the codes in the Common Nomenclature set out in Directive ‧/‧ and revise the methods of classification
pl A zatem przepisy muszą zostać uaktualnione, zharmonizowane i częściowo rozszerzone.
en The laws therefore need to be brought up to date, harmonised and, in part, expanded.
pl Państwa Członkowskie, zwracając się o zastosowanie wyjątku w ich przypadku, dostarczą uaktualnione uzasadnienia naukowe i techniczne
en Member States shall provide up to date scientific and technical justifications for such a derogation
pl Motywy zostały dostosowane i uaktualnione w celu zapewnienia spójności z przepisami rozporządzenia
en In order to ensure correspondence to the provisions of the Regulation, the recitals have been adapted and updated
pl Właśnie z tego powodu zdecydowałam się na zgłoszenie poprawki do sprawozdania, wyraźnie wzywającej państwa członkowskie do uaktualnienia ich ustawodawstwa w sprawie użycia Internetu przez nieletnich, szczególnie poprzez penalizację nagabywania, na podstawie definicji z Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z października 2007.
en It was for precisely this reason that I chose to table an amendment to the report, explicitly calling on Member States to update their legislation on the use of the Internet by minors, in particular by introducing the offence of grooming, as defined by the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, of October 2007.
pl Wersja uaktualniona obejmuje między innymi nowe rewizje/zmiany ENV lub wersji EN tej normy
en The upgraded version shall include, inter alia, new revisions/amendments of the ENV or the EN version of this standard
pl W czasie okresów konserwacji i remontów operatorzy systemu przesyłowego regularnie publikują uaktualnione informacje dotyczące szczegółów, spodziewanego czasu trwania i rezultatu przeprowadzanych konserwacji i remontów
en During maintenance periods, transmission system operators shall publish regularly updated information on the details of and expected duration and effect of the maintenance
pl Finansowa kwota referencyjna ustanowiona w art. ‧ decyzji ‧/‧/WE nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb z poprzednich lat oraz uaktualnionych szacunków na kolejne lata
en The financial reference laid down in Article ‧ of Decision ‧/‧/EC does no longer reflect the actual needs proved true for the previous years and the updated estimations for the following years
pl Zawiera ono również uaktualniony spis niebezpiecznych substancji występujących w zakładzie
en It shall also contain an updated inventory of the dangerous substances present in the establishment
pl Wykaz osób, podlegających środkom ograniczającym załączony do wspólnego stanowiska ‧/‧/WPZiB powinien zostać uaktualniony w celu uwzględnienia osób odpowiedzialnych za mające obecnie miejsce przypadki łamania praw człowieka znane pod nazwą operacja Murambatsvina (bezprawne niszczenie domów i wysiedlenia
en The list of persons subject to the restrictive measures annexed to Common Position ‧/‧/CFSP should be updated to incorporate those responsible for the current human rights violations known under the name Operation Murambatsvina (forcible demolition and internal displacement
pl Rząd Kanady uznaje za niezbędne przystąpienie do umowy przejściowej w ramach niniejszej wymiany listów do czasu uaktualnienia całej Umowy Kanada/Euratom z ‧ r. w celu uwzględnienia wymagań nowej kanadyjskiej polityki zabezpieczeń poprzez zmianę właściwych postanowień Umowy Kanada/Euratom z ‧ r
en The Canadian Government considers it necessary to come to an interim agreement through the present exchange of letters until the entire Canada/Euratom Agreement of ‧ has been updated, to provide for the requirement of the new Canadian safeguards policy by amending the relevant provisions of the Canada/Euratom Agreement of
pl Nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej oblicza się zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, jednak przy zastąpieniu rzeczywistej produkcji przez uaktualniony szacunek produkcji, zwiększony jak wyżej
en The new provisional reduction in the guide price must be calculated in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧, but replacing actual production by the revised production estimate increased as above
pl Uaktualnionej strategii lizbońskiej zawdzięczamy zarys działań potrzebnych Europie do sprostania temu zadaniu.
en The renewed Lisbon Strategy has provided the framework for Europe to respond to this challenge.
pl Wniosek przygotowany przez Komisję stanowi uaktualnienie decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu i ma na celu jej dostosowanie do konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi poprzez dodanie do definicji terroryzmu publicznego nawoływania do popełniania przestępstw terrorystycznych a także szkolenia terrorystycznego i rekrutacji na potrzeby terroryzmu.
en The proposal prepared by the Commission updates the framework decision on combating terrorism and aligns it with the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism by including, in the concept of terrorism, public provocation to commit terrorist offences and recruitment and training for terrorism.
pl W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającą decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the updating of the model health certificates for intra-Community trade in semen, ova and embryos of the ovine and caprine species is to be incorporated into the Agreement
pl Proponowane rozporządzenie, będące jednym z czterech wniosków mających służyć aktualizacji wspólnotowych przepisów o środkach ulepszających żywność, ma za zadanie uaktualnić wspólnotowe zasady dotyczące środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących, uwzględniając postęp techniczny i naukowy w tej dziedzinie, jak również zmiany w prawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, w szczególności nowe prawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa żywności
en The aim of the proposed Regulation, as part of four proposals designed to overhaul the Community's rules on food improvement agents, is to update the Community rules on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties, taking into account the technological and scientific developments in this area as well as the developments in food legislation in the European Community, in particular, the new legislation on food safety
pl Do chwili obecnej Komisja nie uzyskała dowodów pełnego wdrożenia odpowiednich działań naprawczych przez pozostałych przewoźników ujętych we wspólnotowym wykazie uaktualnionym w dniu ‧ lipca ‧ r., ani przez organy sprawujące nadzór regulacyjny nad tymi przewoźnikami, pomimo skierowania do nich konkretnych wezwań
en No evidence of the full implementation of appropriate remedial actions by the other carriers included in the Community list updated on ‧ July ‧ and by the authorities with responsibility for regulatory oversight of these air carriers has been communicated to the Commission so far in spite of specific requests submitted by the latter
pl Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy śledziły rozwój najlepszych dostępnych technik oraz publikacje wszelkich nowych lub uaktualnionych konkluzji dotyczących BAT lub aby były o nich informowane
en Member States shall ensure that the competent authority follows or is informed of developments in best available techniques and of the publication of any new or updated BAT conclusions
pl Organizacja ta uaktualniła 70 swoich konwencji i okazuje się, że nawet niektóre kraje trzeciego świata i kraje rozwijające się działają szybciej niż Unia Europejska.
en The ILO has updated 70 of its conventions, and even some third-world countries and developing economies are moving faster than the European Union.
pl Jeżeli chodzi o obecny system ochrony danych przewidziany w konwencji, Inspektor nie może nie wspomnieć, że niektóre jej przepisy wymagają modyfikacji i uaktualnienia, ponieważ nie spełniają obecnych wymogów i standardów ochrony danych
en Regarding the current data protection regime in the CIS Convention, the EDPS needs to mention that a number of current Convention provisions required modification and refreshing, given that they do not meet any longer the present data protection requirements and standards
pl Punkt ‧: ECB ogłosił uaktualnione zasady udzielania zamówień w decyzji EBC z dnia ‧ lipca ‧ r. określającej zasady udzielania zamówień publicznych
en Paragraph ‧: the ECB has published updated procurement rules in a formal ECB decision (ECB Decision of ‧ July ‧ laying down the rules on procurement
pl Po dokonaniu każdej zmiany Komisja udostępnia bezzwłocznie państwom członkowskim uaktualniony wykaz zatwierdzonych zakładów
en After each amendment, the Commission shall make an updated list of the approved undertakings available to the Member States without delay
pl Uaktualnij źródło danych książki adresowej SLOX
en Update SLOX Addressbook Resource
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857 zdań frazy uaktualnienie.Znalezione w 0,609 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.