Tłumaczenia na język angielski:

 • software upgrade   
   
  A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
 • upgrade   
  (verb, noun   )
   
  A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
 • update     
  (verb, noun   )
 • updating   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Uwspółcześnianie
 
Poprawienie
 
Odświeżenie, aktualizacja
 
aktualizacja
 
Unowocześnienie
 
Aktualizowanie
 
Łata w informatyce
 
Łatka w informatyce

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista
Windows Vista Upgrade Advisor
uaktualnienie aktywne
active upgrade
Uaktualnienie funkcji
Feature Upgrade
uaktualnienie systemu
system upgrade
zgłosić do Rejestru Wspólnotowego zlecenie uaktualnienia
request the Community registry to update

Przykładowe zdania z "uaktualnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ze względu na postęp naukowy i techniczny w dziedzinie terapii zaawansowanych, odzwierciedlony w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającym dyrektywę ‧/‧/WE oraz rozporządzenie (WE) nr ‧/‧, należy dostosować załącznik I. Należy zatem uaktualnić definicje i szczegółowe wymagania naukowe i techniczne dla produktów leczniczych terapii genowej oraz produktów leczniczych somatycznej terapii komórkowej
en Due to scientific and technical progress in the field of advanced therapies, as reflected in Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on advanced therapy medicinal products and amending Directive ‧/‧/EC and Regulation (EC) No ‧/‧, it is appropriate to adapt Annex I. The definitions and detailed scientific and technical requirements for gene therapy medicinal products and somatic cell therapy medicinal products should be updated
pl Zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach ‧ i ‧) oraz ewolucji prawa Unii
en They have been updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention, in the light of the drafting adjustments made to the text of the Charter by that Convention (notably to Articles ‧ and ‧) and of further developments of Union law
pl Wysłanie ETI lub uaktualnionej ETI od jednego RU do następnego w łańcuchu transportowym
en sending ETI or updated ETI from one RU to the next in the transport chain
pl CalibrationPointerNewestRecord jest indeksem ostatniego, uaktualnionego zapisu kalibracyjnego
en calibrationPointerNewestRecord is the index of the last updated calibration record
pl Cieszę się, że Komisja wkrótce zakończy pracę nad nową, uaktualnioną decyzję ramową.
en I am glad that the commission will soon have completed a new updated framework resolution.
pl Zazwyczaj dane i informacje o efektach działalności organizacji (załącznik ‧ pkt ‧ lit. e)) zmieniają się corocznie i muszą być uaktualnione w deklaracji środowiskowej, chociaż zatwierdzaniu podlegają jedynie zmiany
en Normally the data and information on the organisation
pl Jedynie te organizacje są zwolnione z obowiązku corocznego zatwierdzenia uaktualnionych informacji (patrz: przykłady poniżej), o ile w ich przypadku nie występują
en Only these organisations are therefore exempt from the yearly validation of updated information (see examples below), unless they have
pl Wysokość finansowania odpowiada ‧ % stopy referencyjnej określonej i uaktualnionej w rozporządzeniu ministra gospodarki (o której mowa w art. ‧ ust. ‧ ustawy nr ‧/‧), obowiązującej w dniu, w którym wpłynął wniosek do podmiotu zarządzającego MCC w imieniu regionu Marche
en % of the reference rate, indicated and updated by a decree of the Ministry of Production Activities (referred to in Article ‧ of Legislative Decree No ‧/‧), in force on the date the application is received by MCC, the Region's managing body
pl Komisja publikuje kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego, jak również ich uaktualnienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (seria L
en The Commission shall publish the eco-label criteria, and updates thereof, in the Official Journal of the European Communities (L series
pl Komisja przekazuje państwom członkowskim wszelkie nowe i uaktualnione wykazy otrzymane od właściwego organu danego kraju trzeciego zgodnie z akapitem drugim i trzecim i udostępnia je opinii publicznej w celach informacyjnych
en The Commission shall provide the Member States with any new and updated lists that it receives from the competent authority of the third country in accordance with the second and third subparagraphs and shall make them available to the public for information purposes
pl Uaktualnij do & HEAD
en Update to & HEAD
pl Uaktualnienie, usunięte
en Update, Deleted
pl intensywnie dążyć do zwiększenia podaży niewykwalifikowanej siły roboczej poprzez: poprawę mobilności regionalnej, reformę systemów kształcenia i szkolenia w celu podniesienia ich jakości i lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, a także poprzez realizację uaktualnionej strategii uczenia się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa starszych pracowników w rynku pracy
en intensify efforts to increase the supply of skilled labour by: improving the regional mobility, reforming the education and training systems to ensure their quality and relevance to the labour market needs and implementing the revised lifelong learning strategy with a special focus on the participation of older workers
pl Zapewni to uaktualnione ramy prawne, które będą nadążały za rozwojem sytuacji na rynku i zapewnią jaśniejsze oraz bardziej spójne podejście do gromadzenia danych dotyczących turystyki. Ponadto zapewni to skuteczniejsze monitorowanie sektora w celu lepszego zrozumienia potrzeb konsumenckich.
en This will permit an updated legal framework that is in step with market developments and offers a clearer and more coherent approach to collecting data on tourism, and it will also ensure more effective monitoring of the sector for a better understanding of consumer needs.
pl Okresem referencyjnym dla ustalenia wartości w uaktualnionych wykazach jest rok poprzedzający przewidzianą datę zakończenia analizy
en The reference period for the establishment of values in the updated inventories shall be the year before that analysis is to be completed
pl Konieczne jest uchylenie niektórych nieaktualnych przepisów Wspólnego Podręcznika[‧] oraz uaktualnienie innych przepisów w celu ujednolicenia ich z przepisami wspólnotowymi w zakresie swobodnego przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej
en It is necessary to repeal certain outdated provisions of the Common Manual and update certain other provisions in order to bring them into line with Community provisions on the right to move freely, enjoyed by citizens of the European Union, nationals of States parties to the Agreement on the European Economic Area and nationals of the Swiss Confederation
pl Przedmiotowe rozporządzenie zostanie de facto uaktualnione i chcielibyśmy bardzo je zaktualizować, udoskonalić i uczynić je bardziej spójnym.
en This Regulation will, in fact, be brought up to date, and we would very much like to update it, improve it and make it more coherent.
pl Ponadto należy uaktualnić wykaz w celu uwzględnienia ostatnich zmian dotyczących kategorii zwierząt lub produktów, których kontrolowanie jest dozwolone w niektórych punktach kontroli granicznej, zatwierdzonych uprzednio zgodnie z decyzją ‧/‧/WE oraz organizacji centrów kontroli działających w ramach tych punktów
en In addition, the list of border inspection posts should be updated to take account of recent changes regarding categories of animals or products that can be checked at certain border inspection posts already approved in accordance with Decision ‧/‧/EC and the organisation of inspection centres at those posts
pl Komisja przekazuje państwom członkowskim wszelkie nowe i uaktualnione wykazy otrzymane od właściwego organu przedmiotowego kraju trzeciego zgodnie z tym ustępem i udostępnia je opinii publicznej w celach informacyjnych
en The Commission shall provide the Member States with any new and updated lists that it receives from the competent authority of the third country concerned in accordance with this paragraph and shall make them available to the public for information purposes
pl Jak państwo wiedzą, w 2008 roku uaktualniliśmy ten dokument we współpracy z Komisją i Parlamentem.
en As you know, we have updated it in cooperation with the Commission and Parliament in 2008.
pl Na podstawie tej uaktualnionej informacji Komisja może zadecydować o przedłużeniu, zmianie lub wygaśnięciu odstępstwa
en On the basis of this updated information, the Commission may decide to prolong, modify or terminate the derogation
pl Ile wpisów chcesz uaktualnić?
en How many entries would you like to update?
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧ powinno ponadto zostać uaktualnione w celu wzięcia pod uwagę zmian w nomenklaturze stosowanej odnośnie do refundacji wywozowych do produktów rolnych określonych w rozporządzeniu (EWG) nr ‧, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]
en Regulation (EC) No ‧ should, in addition, be updated in order to take account of changes to the nomenclature applicable to export refunds on agricultural products provided for in Regulation (EEC) No ‧, as amended by Regulation (EC) No
pl Pożądane jest przyjęcie uaktualnionej listy osób, grup i podmiotów, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr
en It is desirable to adopt an updated list of persons, groups and entities to which Regulation (EC) No ‧ applies
pl prom pasażerski typu ro-ro oznacza morski statek pasażerski według definicji zawartej w rozdziale ‧ ‧ Konwencji SOLAS w jej uaktualnionej wersji
en ro-ro passenger ferry means a seagoing passenger vessel as defined in Chapter ‧ ‧ of SOLAS, in its up-to-date version
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857 zdań frazy uaktualnienie.Znalezione w 1,305 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.