Tłumaczenia na język angielski:

  • software upgrade   
     
    A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
  • upgrade   
    (verb, noun   )
     
    A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
  • update     
    (verb, noun   )
  • updating   
    (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Uwspółcześnianie
 
Poprawienie
 
Odświeżenie, aktualizacja
 
aktualizacja
 
Unowocześnienie
 
Aktualizowanie
 
Łata w informatyce
 
Łatka w informatyce

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista
Windows Vista Upgrade Advisor
uaktualnienie aktywne
active upgrade
Uaktualnienie funkcji
Feature Upgrade
uaktualnienie systemu
system upgrade
zgłosić do Rejestru Wspólnotowego zlecenie uaktualnienia
request the Community registry to update

Przykładowe zdania z "uaktualnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przy każdym wydaniu poprawionych stron lub skonsolidowanej, uaktualnionej wersji dokonuje się zmiany w spisie treści do pakietu informacyjnego dołączonego do świadectwa homologacji typu WE, podając najnowsze daty dokonanych zmian lub datę skonsolidowanej, uaktualnionej wersji
en Each time amended pages or a consolidated, updated version are issued, the index to the information package attached to the EC type-approval certificate shall also be amended to show the most recent dates of amendment, or the date of the consolidated, updated version
pl Biorąc pod uwagę nową sytuację w zakresie nadzoru rynku, w tym nowe ramy prawne, wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie harmonizacji warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych może być ważnym punktem na drodze do uaktualnienia, uproszczenia i zastąpienia tej dyrektywy.
en Given the new market surveillance circumstances, including the new legislative framework, the proposal for a regulation on harmonised conditions for the marketing of construction products could be an important landmark on the way towards the updating, simplification and replacing of the directive.
pl Komisja uważa, że właściwe jest uaktualnienie pierwszego partnerstwa na podstawie ustaleń przyjętych w Opinii Komisji w sprawie wniosku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o członkostwo w Unii Europejskiej
en It is appropriate to update this first Partnership on the basis of the Commission's opinion on the application from the former Yugoslav Republic of Macedonia for membership of the European Union
pl W takim wypadku IM musi mieć łatwy dostęp do informacji o możliwych ograniczeniach w odnośnej infrastrukturze, do technicznych danych o wagonach (rozdział ‧.‧.‧.‧: Źródłowe bazy danych taboru kolejowego), do pliku z informacjami o niebezpiecznych towarach oraz do bieżącego, uaktualnionego stanu informacji o wagonach (rozdział ‧.‧.‧.‧: Inne bazy danych, Baza danych wagonów i jednostek intermodalnych
en In that case the IM must have easy access to the information about possible restrictions in the relevant infrastructure, to the technical wagon data (Chapter ‧.‧.‧.‧: The Rolling Stock Reference Databases), to the dangerous goods reference file and to the current, updated information status on the wagons (Chapter ‧.‧.‧.‧: Other databases, Wagon and Intermodal Unit Operational Database
pl Uaktualnienie wartości docelowej na rok ‧ nastąpiło w sytuacji o wiele niższego faktycznego deficytu w okresie ‧–‧, niż poziom przewidywany w zaleceniu
en The revision of the ‧ deficit occurred against the background of much lower deficit outcomes in the period ‧ to ‧ than foreseen in the Recommendation
pl Jeśli między podstawowym okresem b a okresem t nie następują żadne uaktualnienia, wtedy Itb staje się Itb [pic] jest prostym wskaźnikiem ze średniej arytmetycznej (odpowiednio dla użycia opisanego powyżej wzoru geometrycznego
en If between base period b and period t there is no replenishing at all Itb becomes, the simple ratio of arithmetic means (or similarly with the geometric formula described above
pl Komisja powinna przy tej okazji jednoznacznie nawiązać do uaktualnionej Europejskiej Karty Społecznej oraz Karty Praw Podstawowych UE
en With these aims in view, the EU should also make explicit reference to the revised European Social Charter and the European Charter of Fundamental Rights
pl W świetle weryfikacji przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ Protokołu z Kioto i przyjętych przez Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie, załącznik I może zostać poddany przeglądowi oraz, w stosownych przypadkach, może następnie zostać uaktualniony
en In the light of revisions provided for by Article ‧ of the Kyoto Protocol and accepted by the Community and its Member States, Annex I may be reviewed and if appropriate may then be updated
pl CHMP przyjął propozycję uaktualnienia danych dotyczących granicznych wartości MIC zawartych w punkcie ‧. ‧ charakterystyki produktu leczniczego, zgodnie z definicją Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST), ze względu na to, że wartości te odnoszą się nie tylko do czynników chorobotwórczych wykrywanych w powikłanych postaciach odmiedniczkowego zapalenia nerek, lecz również do częstych czynników chorobotwórczych w innych zakażeniach układu moczowego
en However the CHMP welcomed the idea to update the MIC breakpoints in section ‧ of the SPC to include the clinical MIC breakpoints as defined by the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) in section ‧ of the SPC as these breakpoints are not only related to the pathogens found in complicated pyelonephritis, but to common urinary pathogens found in other urinary indications
pl Należy określić warunki korzystania z prawa do obrony przez przewoźników podlegających decyzjom przyjętym przez Komisję w celu uaktualnienia wykazu wspólnotowego
en It is necessary to lay down conditions for the exercise of the rights of defence of the carriers subject to the decisions adopted by the Commission in order to update the Community list
pl Komisja publikuje wykaz tych urzędów w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz w razie potrzeby dokonuje jego uaktualnienia
en The Commission shall publish the list of these offices in the Official Journal of the European Communities and, if appropriate, update this list
pl Nie jest konieczne zgłoszenie właściwym organom uaktualnionej monografii Farmakopei Europejskiej lub krajowej farmakopei państwa członkowskiego, jeżeli zgodność z uaktualnioną monografią zostanie wprowadzona w życie w ciągu sześciu miesięcy od jej publikacji, a w dokumentacji dopuszczonego produktu leczniczego zamieszczone zostanie odniesienie do wydania aktualnego
en There is no need to notify the competent authorities of an updated monograph of the European pharmacopoeia or a national pharmacopoeia of a Member State in the case that compliance with the updated monograph is implemented within six months of its publication and reference is made to the current edition in the dossier of an authorised medicinal product
pl Wszystkie procesy dotyczące jednostek Kioto zainicjowane przez rejestry określone w rozdziale VI, z wyjątkiem procesów zewnętrznego przekazywania jednostek Kioto, są sfinalizowane, gdy zarówno CITL, jak i ITL poinformują rejestr wspólnotowy, że nie wykryły żadnych rozbieżności w przesłanej do nich propozycji, a rejestr wspólnotowy pomyślnie prześle obydwu dziennikom transakcji potwierdzenie, że zapisy zostały uaktualnione zgodnie z propozycją
en All processes concerning Kyoto units initiated by Chapter ‧ registries except the external transfer of Kyoto units process shall be final when both the ITL and the CITL inform the Community registry that they have not detected any discrepancies in the proposal sent to them and the Community registry has successfully sent confirmation to both transaction logs that the records were updated in accordance with the proposal
pl monitorować podejmowane działania, w tym wyniki testów i prób, a po dokonaniu wraz z państwami członkowskimi oceny i ewaluacji wspomnianych działań, sporządzać sprawozdanie – w terminie dnia ‧ czerwca ‧ r. dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące zgromadzonych doświadczeń i wniosków na przyszłość, w tym, w razie konieczności, dokonywać we współpracy z państwami członkowskimi przeglądu i dostosowania niniejszego zalecenia, a także uaktualnienia załączników i wytycznych odnośnie do stosowania systemu
en monitor and follow up the action taken, including the results of trials and testing, and, after the assessment and evaluation of this action carried out in cooperation with the Member States, report, by ‧ June ‧, to the European Parliament and the Council on the experience gained and implications for the future, including, if necessary, a review and adaptation of this Recommendation, involving the updating of the Annexes and guidance material, in cooperation with the Member States
pl Właściwe jest uaktualnienie i uproszczenie załącznika I, zalecane przez inicjatywę SLIM (uproszczone prawodawstwo dla rynku wewnętrznego
en It is appropriate to modernise and to simplify Annex I as envisaged by the SLIM initiative (simpler legislation for the internal market
pl przeprowadzenia przeglądu i uaktualnienia wspólnego stanowiska Rady ‧/‧/PESC z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotyczącego konferencji przeglądowej stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z ‧ r., której zatwierdzenie planowane jest na posiedzenie Rady Europejskiej w grudniu ‧ r., w ramach przygotowań do osiągnięcia pozytywnych wyników podczas konferencji przeglądowej stron NPT w ‧ r., która jeszcze bardziej umocni wszystkie trzy istniejące filary NPT; zobowiązania się do osiągnięcia celu ewentualnego całkowitego rozbrojenia jądrowego, zgodnie z propozycją konwencji o broni jądrowej
en review and update Council Common Position ‧/‧/PESC of ‧ April ‧ relating to the ‧ Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, to be endorsed at the December ‧ European Council meeting, in preparation for a successful outcome at the ‧ NPT Review Conference which will further strengthen all three existing pillars of the NPT; commit to the aim of eventual total nuclear disarmament, as contained in the proposal for a Nuclear Weapons Convention
pl Dyrektywa ‧/WE powinna zostać uaktualniona zgodnie z ostatnimi zmianami Konwencji SOLAS, które weszły w życie dnia ‧ lipca ‧ r
en Directive ‧/EC should be updated in accordance with the recent amendments to the SOLAS Convention, which entered into force on ‧ July
pl Ratyfikacja i wdrażanie uaktualnionych konwencji MOP (głosowanie
en The ratification and implementation of the updated ILO conventions (vote
pl Komisja, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego, podejmuje decyzję o uaktualnieniu wspólnotowego wykazu, kiedy tylko będzie to wymagane na mocy ust. ‧, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, i w oparciu o wspólne kryteria
en The Commission, acting on its own initiative or at the request of a Member State, shall decide to update the Community list as soon as this is required under paragraph ‧, in accordance with the procedure referred to in Article ‧ and on the basis of the common criteria
pl Przykładami mogą być przewodnik IEC ‧ w obszarze norm technicznych dotyczących produktów elektrotechnicznych i elektronicznych (z powodzeniem wprowadzony w ‧ r. i niedawno uaktualniony), zatwierdzona w ‧ r. norma ISO/TR ‧, obowiązująca w obszarze opracowywania i rozwoju produktów, ponad ‧ Norm jakości dotyczących emisji i odporności (ETSI/CENELEC), jak również Kodeks postępowania ISO/‧ zaproponowany przez Help Desk Environment, jedną z komórek organizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN
en For instance, the IEC ‧, successfully introduced as early as ‧ and updated recently, on technical standards for electrotechnical and electronic products; ISO/TR ‧, ratified in ‧, on the design and development of products; the ‧ and more ETSI/Cenelec Emissions and immunity quality standards; and finally the ISO/‧ code of conduct promoted by the CEN Environment Help Desk
pl Należy przyjąć standardowe współczynniki emisji określone przez IPCC, zaczerpnięte z wytycznych IPCC z ‧ r. (IPCC Inventory Guidelines) lub kolejnych uaktualnionych wersji tych wytycznych, chyba że współczynniki emisji dla danej działalności, określone przez niezależne akredytowane laboratoria za pomocą akceptowanych metod analitycznych są bardziej dokładne
en Default IPCC emission factors, taken from the ‧ IPCC Inventory Guidelines or subsequent updates of these Guidelines, shall be used unless activity-specific emission factors derived by independent accredited laboratories using accepted analytical methods are more accurate
pl Właśnie z tego powodu zdecydowałam się na zgłoszenie poprawki do sprawozdania, wyraźnie wzywającej państwa członkowskie do uaktualnienia ich ustawodawstwa w sprawie użycia Internetu przez nieletnich, szczególnie poprzez penalizację nagabywania, na podstawie definicji z Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z października 2007.
en It was for precisely this reason that I chose to table an amendment to the report, explicitly calling on Member States to update their legislation on the use of the Internet by minors, in particular by introducing the offence of grooming, as defined by the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, of October 2007.
pl Ocena i weryfikacja (lit. a)–c)): Zużycie energii w stanie włączenia w odbiornikach telewizyjnych testuje się w stanie, w jakim odbiornik jest dostarczany klientowi, zgodnie z uaktualnioną normą IEC‧, za pomocą dynamicznego sygnału wideo transmisji (Metody pomiaru poboru mocy przez urządzenia dźwiękowe, wizyjne i pokrewne
en Assessment and verification (points a) to c)): the television shall be tested for its on-mode power consumption in its condition as delivered to the customer, according to the revised IEC‧ standard, using the dynamic broadcast video signal (Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment
pl Uzależniając przyznanie i wypłacenie zasiłku z tytułu przerwy w pracy zawodowej, przewidzianego w prawie krajowym, od warunku, żeby dana osoba miała siedzibę lub miejsce zamieszkania w Belgii, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. ‧ WE, art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty oraz art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, zmienionego i uaktualnionego rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r
en Declares that, by making the granting and payment of a benefit under the career-break benefit scheme subject to the condition that the person concerned is habitually resident in Belgium, the Kingdom of Belgium has failed to fulfil its duties under Article ‧ EC, Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ of the Council of ‧ October ‧ on freedom of movement for workers within the Community, Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December
pl Komisja zobowiązała się do stworzenia spójnych ram rynku wewnętrznego dla usług społeczeństwa informacyjnego i usług medialnych w drodze uaktualnienia ram prawnych, którym podlegają usługi audiowizualne, przy czym pierwszym krokiem w tym kierunku był wniosek Komisji z ‧ r. dotyczący uaktualnienia dyrektywy o telewizji bez granic i przekształcenia jej w dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych
en The Commission has committed itself to creating a consistent internal market framework for information society services and media services by modernising the legal framework for audiovisual services, starting with a Commission proposal in ‧ to modernise the Television without Frontiers Directive and transform it into a Directive on Audiovisual Media Services
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857 zdań frazy uaktualnienie.Znalezione w 0,481 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.