wymowa: IPA: ˌtũnɛˈzɨjsjci

Tłumaczenia na język angielski:

  • Tunisian   
     
    odnoszący się do państwa Tunezja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

republika tunezyjskarepublic of tunisia; tunisia
Tunezyjskie Siły PowietrzneTunisian Air Force

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tunezyjski", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obywatelstwo: tunezyjskieNationality: Tunisian
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tunezyjską z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (‧/‧- COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (AVCEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision concerning the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union (‧/‧- COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
Gwarancje odnoszące się do ilości zostaną zapewnione zgodnie z procedurami uzgodnionymi między Tunezyjskim Zarządem Handlu a Dyrekcją Generalną ds. rolnictwa Komisji Wspólnot EuropejskichThe guarantees relating to quantities will be met in accordance with the procedures agreed between the Tunisian Board of Trade and the Directorate-General for Agriculture of the Commission of the European Communities
w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiejon the conclusion of the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
Decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the conclusion of a Protocol on financial and technical cooperation between the European Economic Community and the Republic of Tunisia (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
zaniepokojony zakazem organizacji kongresu Tunezyjskiej Ligi Praw Człowieka (LTDH), przewidzianego na ‧-‧ maja ‧ r., jak również użyciem siły i aktami przemocy wobec obrońców praw człowieka i obserwatorów międzynarodowychexpressing concern at the ban imposed on the Congress of the Tunisian Human Rights League (LTDH), which was to have been held on ‧ and ‧ May ‧, and at the use of force and acts of violence against defenders of human rights and international observers
Nr paszportu: L‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ r.). w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmieniePassport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on ‧.‧.‧) under the heading Natural persons shall be replaced by
dnia ‧ kwietnia ‧ r. została podpisana Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką TunezyjskąWhereas the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Republic of Tunisia was signed on ‧ April
Numer paszportu: L‧ (paszport tunezyjski wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ rPassport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on
Obywatelstwo: a) tunezyjskie; b) belgijskie (od ‧.‧.‧ rNationality: (a) Tunisian (b) Belgian (since
Chciałabym wyrazić solidarność z narodem tunezyjskim, który - wiedziony słusznymi aspiracjami demokratycznymi oraz dążeniem do poprawy warunków socjalnych i dostępu do zatrudnienia - poprowadził swój kraj do historycznego politycznego przełomu.I would like to express my solidarity with the Tunisian people, who, prompted by legitimate democratic aspirations and a desire for better social conditions and easier access to employment, have brought their country to a historic political watershed.
Nr paszportu: Z‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., traci ważność dnia ‧.‧.‧ rPassport No: Z‧ (Tunisian passport number issued on ‧.‧.‧ which expires on
Z tego względu mogę jedynie cieszyć się z przyjęcia przedmiotowego projektu rezolucji w sprawie sytuacji politycznej w Tunezji, w której Parlament wyraża swoją solidarność z narodem tunezyjskim.Therefore, I cannot but welcome the adoption of this motion for a resolution on the political situation in Tunisia, in which Parliament extends its solidarity to the Tunisian people.
Ewentualna operacja Fronteksu na tunezyjskich wodach musiałaby być oczywiście prowadzona we współpracy z władzami Tunezji.If we had a Frontex operation in Tunisian waters, we would, of course, need to do this in cooperation with the Tunisian authorities.
Nr paszportu: M‧ (paszport tunezyjski wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ r.). w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmieniePassport No: M‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on ‧.‧.‧). under the heading Natural persons shall be replaced with the following
Czy nie powinniśmy wyciągnąć wniosków z tego, co się dzieje w tak zwanych krajach arabskich i od wschodnich partnerów zażądać tego, czego nie potrafiliśmy zażądać od niektórych rządów, szczególnie tunezyjskiego, libijskiego czy egipskiego? Panie Komisarzu!Should we not draw lessons from what is happening in what are called the Arab countries and not demand of our Eastern partners what we did not demand of some governments, notably those of Tunisia, Libya or Egypt?
Wielu z uchodźców, którzy dotarli na granicę tunezyjską, przybyło z Egiptu i niektóre państwa członkowskie współpracowały blisko z Tunezyjczykami, aby zapewnić tym ludziom transport morski lub lotniczy z powrotem do domu, a także aby czuwać nad tymi, którzy wracają do Afryki.For a lot of refugees who arrived at the Tunisian border, their home was Egypt, and some Member States have been working closely with the Tunisians to provide transport by sea or by plane to get people back home, and also to watch over those who will be heading back to Africa.
Z ogromną przyjemnością informuję państwa, że w ramach serii naszych spotkań międzyparlamentarnych gościmy dzisiaj delegację Parlamentu Tunezji, której przewodniczy pan Salah Tabarki, przewodniczący Komisji ds. Politycznych, Praw Człowieka i Spraw Zagranicznych tunezyjskiej Izby Przedstawicieli.Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to inform you that, as part of our series of interparliamentary meetings, we are being visited by a delegation from the Parliament of Tunisia headed by Mr Salah Tabarki, Chair of the Committee on Political Affairs, Human Rights and Foreign Affairs of the Tunisian House of Representatives.
Głosując za przyjęciem przedmiotowego projektu rezolucji w sprawie Tunezji jasno wyrażam moje pełne poparcie dla narodu tunezyjskiego i zainicjowanej przez niego historycznej rewolucji demokratycznej.In voting for this motion for a resolution on Tunisia, I am clearly expressing my full support for the Tunisian people and for the historic democratic revolution that they have started.
Obywatelstwo: tunezyjskieNationality Tunisian
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 521 zdań frazy tunezyjski.Znalezione w 0,296 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.