wymowa: IPA: ˌtũnɛˈzɨjsjci

Tłumaczenia na język angielski:

 • Tunisian   
  (Adjectival  )
   
  odnoszący się do państwa Tunezja
   
  pertaining to Tunisia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

dinar tunezyjski
Tunisian dinar; dinar
republika tunezyjska
republic of tunisia; tunisia
Republika Tunezyjska
Tunisia; Republic of Tunisia; Tunisian Republic

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tunezyjski", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nr paszportu: Z‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., traci ważność dnia ‧.‧.‧ r
en Passport No: Z‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expires on
pl Do takich wniosków musi być załączona kopia umowy kupnazawartej z eksporterem tunezyjskim
en Such applications must be accompanied by a copy of the purchase contract concluded with the Tunisian exporter
pl Tunezyjskie osoby prawne uczestniczą w działaniach pośrednich [‧] na podstawie programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniających się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwanego dalej
en Article ‧ Terms of cooperation ‧. Tunisian legal entities shall participate in indirect actions under the European Community framework programme for research, technological development and demonstration activities contributing towards the creation of the European Research Area, hereinafter
pl Obywatelstwo: tunezyjskie
en Nationality: Tunisian
pl Udzieliłem mojego poparcia przedmiotowemu projektowi rezolucji i przyłączam się do wyrazów solidarności z narodem tunezyjskim, który - wiedziony słusznymi aspiracjami demokratycznymi oraz dążeniem do poprawy warunków socjalnych i dostępu do zatrudnienia - poprowadził swój kraj do historycznego politycznego przełomu.
en I have given my support to this motion for a resolution, and join in expressing solidarity with the Tunisian people, who, prompted by legitimate democratic aspirations and a desire for better social conditions and easier access to employment, have brought their country to a historic political watershed.
pl Numer paszportu: a) E‧ (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia ‧.‧.‧ r., stracił ważność z dniem ‧.‧.‧ r.); b) ‧ (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia ‧.‧.‧ r., stracił ważność z dniem ‧.‧.‧ r.); c) ‧ (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia ‧.‧.‧ r. w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie); d) ‧ (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia ‧.‧.‧ r. przez konsulat Bośni i Hercegowiny w Londynie, stracił ważność z dniem ‧.‧.‧ r
en Passport No: (a) E‧ (Tunisian passport issued in Islamabad on ‧.‧.‧, expired on ‧.‧.‧); (b) ‧ (Bosnia and Herzegovina passport issued on ‧.‧.‧, expired on ‧.‧.‧); (c) ‧ (Bosnia and Herzegovina passport, issued on ‧.‧.‧ in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina); (d) ‧ (Bosnia and Herzegovina passport issued on ‧.‧.‧ by the Consular Office of Bosnia and Herzegovina in London, expired on
pl Nr paszportu: P‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., traci ważność dnia ‧.‧.‧ r
en Passport No: P‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expires on
pl Obywatelstwo: a) tunezyjskie; b) Bośnia i Hercegowina
en Nationality: (a) Tunisian, (b) Bosnia and Herzegovina
pl Chciałabym wyrazić solidarność z narodem tunezyjskim, który - wiedziony słusznymi aspiracjami demokratycznymi oraz dążeniem do poprawy warunków socjalnych i dostępu do zatrudnienia - poprowadził swój kraj do historycznego politycznego przełomu.
en I would like to express my solidarity with the Tunisian people, who, prompted by legitimate democratic aspirations and a desire for better social conditions and easier access to employment, have brought their country to a historic political watershed.
pl Nr paszportu: L‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ r.). w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
en Passport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on ‧.‧.‧) under the heading Natural persons shall be replaced by
pl Jutro odbędzie się rozprawa apelacyjna górników z regionu Gafsa zwalczających korupcję i przeciwstawiających się wyzyskowi, któremu poddawani są w tym tunezyjskim zagłębiu węglowym. Na rozprawie tej nie można się spodziewać wydania sprawiedliwego wyroku w tej sprawie, tak jak podczas pierwszej rozprawy.
en Tomorrow there will be the appeal hearing of the Gafsa workers, who are fighting against corruption and against their exploitation in this Tunisian coal mining area, with a denial of justice that we saw during the first hearing.
pl Decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the conclusion of a Protocol on financial and technical cooperation between the European Economic Community and the Republic of Tunisia (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl DECYZJA RADY z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską w sprawie przywozu do Wspólnoty konserwowanych mieszanek owocowych pochodzących z Tunezji
en COUNCIL DECISION of ‧ March ‧ on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Republic of Tunisia on the import into the Community of preserved fruit salads originating in Tunisia
pl Wielu z uchodźców, którzy dotarli na granicę tunezyjską, przybyło z Egiptu i niektóre państwa członkowskie współpracowały blisko z Tunezyjczykami, aby zapewnić tym ludziom transport morski lub lotniczy z powrotem do domu, a także aby czuwać nad tymi, którzy wracają do Afryki.
en For a lot of refugees who arrived at the Tunisian border, their home was Egypt, and some Member States have been working closely with the Tunisians to provide transport by sea or by plane to get people back home, and also to watch over those who will be heading back to Africa.
pl Nr paszportu: L‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ r
en Passport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on
pl W następstwie restrukturyzacji administracji tunezyjskiej właściwy organ do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury oraz małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich został zmieniony na
en Following a restructuring of the Tunisian administration, the competent authority for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products and bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods has changed to the
pl Zwracam się do szefa misji UE poprzez pana osobę, ponieważ uważam interwencję Parlamentu Europejskiego za niezbędną, by podjął się on dyskusji na temat tej kwestii z władzami tunezyjskimi, zwracam się też o realizowanie wytycznych dotyczących obrońców praw człowieka, jako że związkowcy zawodowi są przetrzymywani w więzieniu, my zaś jesteśmy w posiadaniu raportów mówiących o mających tam miejsce torturach, zwracam się również do szefostwa misji o branie udziału w procesach, poznawanie rodzin i zwracanie się do władz tunezyjskich z prośbą o wyjaśnienia odnośnie do represji, która ma tam teraz miejsce.
en I am asking the EU head of mission - through you, because I believe the European Parliament's intervention is necessary - for this matter to be raised for discussion with the Tunisian authorities, for the Guidelines on Human Rights Defenders to be followed, since trade unionists are being imprisoned and we have several accounts of torture, and for the heads of mission to attend trials, meet families and ask for an explanation from the Tunisian authorities of the repression taking place there.
pl wzywa władze tunezyjskie go przedstawienia wszelkich koniecznych wyjaśnień dotyczących internautów z Zarzis
en Calls on the Tunisian authorities to provide all the requisite explanations concerning the case of the Zarsis Internet-users
pl Nie powiedziano mi, że delegacja tunezyjska jest tu obecna, ale kiedy pan o niej wspomniał, pomachali do nas.
en Although I was not told that a Tunisian delegation is present, they waved when you mentioned it.
pl Dla tych z Państwa, którzy byli wcześniej nieobecni, dzisiaj był u mnie tunezyjski minister spraw zagranicznych w ramach swojej pierwszej podróży zagranicznej do Unii Europejskiej, ponieważ go zaprosiłam i ponieważ wie, jak wiele znaczymy, nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłym tygodniu, miesiącu czy roku.
en For some of you who were not here earlier, the Tunisian Foreign Minister was in my office today, making his very first visit outside Tunisia to the European Union because I invited him and because he knows how important we are, not just today but next week and next month and next year.
pl Numer paszportu: L‧ (paszport tunezyjski wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ r
en Passport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on
pl Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) Bośnia i Hercegowina
en Nationality: (a) Tunisian, (b) Bosnia and Herzegovina
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 521 zdań frazy tunezyjski.Znalezione w 0,386 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.