wymowa: IPA: ṭʃɨ [t.ʂɨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • three       
  (Cardinal number  ) (noun, adjv, detr   ) [gram: cardinal number]
   
  cardinal number 3
   
  The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
   
  cardinal number 3

Pozostałe znaczenia:

 
three
 
liczba 3
 
cyfra 3

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (71)

bez trzech dni miesiąc
a month less three days
do trzech razy sztuka
third time lucky; third time's a charm
dobre trzy godziny
fully three hours
dwadzieścia trzy
three-and-twenty; twenty-three
dzień trzech wiedźm
triple witching day
jeden na trzech
one in three
Mickey, Donald, Goofy: Trzej muszkieterowie
Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers
ona jest ode mnie starsza o trzy lata
she is my elder by three years
Pakt trzech
Tripartite Pact
pełne trzy tygodnie
three clear weeks
po trzy naraz
three at a time
Pokłon Trzech Króli
Adoration of the Magi of 1475
przed trzema miesiącami
three months back
przez trzy kolejne lata
three years running
Przygody Trzech Detektywów
Three Investigators
Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików
The Adventures of Three Englishmen and Three Russians in South Africa
raz na trzy miesiące
once in three months
Relikwiarz Trzech Króli
Shrine of the Three Kings at Cologne Cathedral
Rzeczpospolita Trojga Narodów
Polish-Lithuanian-Ruthenian Commonwealth
stołek na trzech nogach
three legged stool
Tragedia w trzech aktach
Three Act Tragedy
troje
threesome; three
trój-
three-; tri-
Trzech Czcigodnych i Pięciu Cesarzy
Three Sovereigns and Five Emperors
Trzech Tenorów
The Three Tenors
trzej
three
Trzej Królowie
Three Kings; Three Wise Men; Magi; Biblical Magi
Trzej muszkieterowie
The Three Musketeers
Trzej teologowie
Three Theologians
Trzej towarzysze
Three Comrades
trzy bite godziny
three solid hours
Trzy Chałupy
Trzy Chałupy
trzy do jednego
three to one
trzy grosze
two cents; two pennies' worth
Trzy kolory
Three Colours
Trzy kolory. Biały
Three Colors: White
Trzy kolory. Czerwony
Three Colors: Red
Trzy kolory. Niebieski
Three Colors: Blue
Trzy Królestwa Korei
Three Kingdoms of Korea
trzy naraz
three at a time
Trzy oblicza Ewy
The Three Faces of Eve
trzy pełne tygodnie
three clear weeks
Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady
The Three Burials of Melquiades Estrada
trzy razy
thrice
trzy razy w miesiącu
three times a month
trzy rodzaje spraw rodzinnych rozpoznawanych przed organem sądowym
three categories of family cases before a judicial authority
Trzy Rozdziały
Three Chapters
Trzy stygmaty Palmera Eldritcha
The Three Stigmata of Palmer Eldritch
Trzy wiedźmy
Wyrd Sisters
trzydzieści trzy
thirty-three
Unia Trzech Narodów
Unio Trium Nationum
w ciągu trzech dni
in three days
wtrącać swoje trzy grosze
add one's twopenn'orth
za trzy dni
in three days

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wskaźnik BMD (gęstości mineralnej tkanki kostnej) kręgosłupa lędźwiowego istotnie wzrósł w ciągu trzech miesięcy
en Lumbar spine BMD significantly increased by ‧ months
pl W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja wydaje opinię w sprawie wniosku danego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie zmiany odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy
en Within three months of its receipt of a notification, the Commission shall adopt an opinion with respect to the request by the Member State concerned, and where appropriate, submit proposals to the European Parliament and to the Council to amend the relevant provisions of this Directive
pl Myślę, że trzy lata to długi czas
en I think three years is a long time
pl (DE) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przy stole siedzą przedstawiciele trzech stron prowadzących negocjacje w sprawie budżetu na rok 2011: Rady, Komisji i Parlamentu.
en (DE) Mr President, ladies and gentlemen, three equal partners are sitting around the negotiating table for the 2011 budget: the Council, the Commission and Parliament.
pl Mówiła, że muszę pomóc w czymś ważnym... trzem innym osobom
en She told me I had to do something big...... for three other people
pl U pacjentów, u których występują okresy zaostrzenia stanu zapalnego stawów w przebiegu dny moczanowej etorykoksyb stosowany w dawce ‧ mg, jeden raz na dobę, przez ‧ dni łagodził umiarkowany i ciężki ból stawów oraz stan zapalny porównywalnie do indometacyny stosowanej w dawce ‧ mg, trzy raz na dobę
en In patients experiencing attacks of acute gouty arthritis, etoricoxib ‧ mg once daily over an eight-day treatment period, relieved moderate to extreme joint pain and inflammation comparable to indomethacin ‧ mg three times daily
pl od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy- co najmniej trzy loty dziennie w obie strony; loty rano i wieczorem, których rozkład powinien umożliwiać przelot tam i zpowrotem w ciągu jednego dnia i spędzenie przynajmniej ośmiu godzin w Bastii i ‧ godzin w Marsylii oraz lot w środku dnia
en at least three round trips per day from Monday to Friday, except on public holidays; morning and evening, to enable customers to make a return trip on the same day and spend at least ‧ hours in Bastia or ‧ hours in Marseille, and one in the middle of the day
pl Określone w sprawozdaniu wytyczne proceduralne ułatwią działalność budżetową trzech zaangażowanych instytucji, umożliwiając tym samym efektywne wykonanie budżetu, zwłaszcza w odniesieniu do przenoszenia środków budżetowych.
en The procedural guidelines set out in a report will facilitate the budgetary activities of the three institutions involved so that the budget can be implemented efficiently, particularly with regard to budgetary transfers.
pl Δt = T‧ – T‧T‧, zmierzona na trzech próbkach zgodnie z procedurą opisaną w dodatku ‧ do niniejszego załącznika, nie może przekraczać ‧,‧ (Δ tm ≤
en Δt = T‧ – T‧T‧, measured on the three samples according to the procedure described in appendix ‧ to this annex shall not exceed ‧,‧ (Δ tm ≤
pl Należy respektować trzy podstawowe ograniczenia w użyciu logo
en Three fundamental limits to the use of the logo have to be respected
pl w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski
en appointing three Polish members and two Polish alternate members of the Committee of the Regions
pl nieobowiązkowo:) objawy kliniczne biegunki: Czy wystąpiły objawy biegunki w ciągu trzech miesięcy przed pobraniem próbek?
en voluntarily:) clinical symptoms of diarrhoea: were there symptoms of diarrhoea within the three months before the sampling?
pl Poszczególne zlecenia, decyzje i umowy w sprawie przyznania dotacji, które realizują takie umowy w sprawie finansowania, są zawierane lub przyjmowane nie później niż w ciągu trzech lat od dnia zawarcia danej umowy w sprawie finansowania
en The individual contracts, grant decisions and agreements which implement such financing agreements shall be concluded or adopted no later than three years following the date of conclusion of the financing agreement
pl Wynika to z faktu, że rozszerzenie pociągnie za sobą konieczność koordynacji w dwóch nowych dziedzinach: po pierwsze w poszczególnych obszarach kształtowania polityk (na przykład, wewnętrzna koordynacja polityki wynagrodzeń) a po drugie pomiędzy trzema głównymi politykami makroekonomicznymi, w zakresie których różnice znacznie pogłębią się w wyniku rozszerzenia
en This is because as a result of enlargement there will be a new need for coordination in two areas: firstly, within individual policymaking areas (for example, the internal coordination of wage policy) and secondly, between the three main macro-economic policies, where the differences will increase appreciably as a result of enlargement
pl stopy referencyjne i dyskontowe ponownie podlegają dostosowaniu w trakcie roku, jeśli różnią się o więcej niż ‧ % od średniej stóp indykatywnych odnotowanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, za które dostępne są dane
en the reference and discount rates are adjusted again in the course of the year if they differ by more than ‧ % from the average of the indicative rates recorded over the last known three months
pl Poprawki przyjęte zgodnie z ustępem ‧ lub ‧ wejdą w życie w stosunku do stron, które przyjęły je w ciągu dziewięćdziesięciu dni po otrzymaniu przez depozytariusza ich dokumentów ratyfikacji, zatwierdzenia, formalnego potwierdzenia lub przyjęcia co najmniej przez trzy czwarte stron, które przyjęły poprawki do danego protokołu, chyba że protokół stanowi inaczej
en Amendmends adopted in accordance with paragraphs ‧ or ‧ above shall enter into force between Parties having accepted them on the ‧th day after the receipt by the Depositary of their instrument of ratification, approval, formal confirmation or acceptance by at least three-fourths of the Parties who accepted the amendments to the Protocol concerned, except as may otherwise be provided in such Protocol
pl Pomiary są wykonywane w następujących trzech ustawieniach warunków działania silnika
en The measurement shall be performed in the following three sets of conditions of engine operation
pl w okresie trzech miesięcy po zakończeniu realizacji polityki likwidacji stad oraz oczyszczania i odkażania, o których mowa w lit. a) i b
en during a period of at least three months following the completion of the stamping out policy and cleansing and disinfection referred to in points (a) and (b
pl zatwierdzić wyłącznie albo przyznanie pomocy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o szkolenie i pracę (na okres dwóch lat trwania umowy) albo przyznanie pomocy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych uprzednio na podstawie umowy o szkolenie i pracę, których umowy zostały przekształcone w umowy na czas nieokreślony (przez okres trzech lat licząc od przekształcenia formy umowy
en to authorise, on a mutually exclusive basis, either the grant of assistance for workers recruited on training and work experience contracts (for the two years’ duration of such contracts) or the grant of assistance for those workers recruited previously on training and work experience contracts which were subsequently converted into open-ended contracts (for the three years from that conversion)?
pl Pozostałe trzy dawki podaje się w trzech kolejnych dniach po leczeniu mieloablacyjnym, przy czym pierwszą z tych dawek podaje się w dniu przeszczepienia komórek pnia
en The remaining three doses are given on three consecutive days after myeloablative therapy, with the first dose given on the day of the stem cell transplant
pl wnioskodawca posiadający stopień akademicki w dyscyplinie technicznej otrzymany na uniwersytecie lub innej instytucji szkolnictwa wyższego uznanej przez właściwy organ, trzy lata doświadczenia w pracy w środowisku obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego przy reprezentatywnym zespole prac bezpośrednio związanych z obsługą techniczną statku powietrznego, wraz z sześcioma miesiącami obserwacji zadań bazowej obsługi technicznej
en an applicant holding an academic degree in a technical discipline, from a university or other higher educational institution recognised by the competent authority, three years of experience working in a civil aircraft maintenance environment on a representative selection of tasks directly associated with aircraft maintenance including six months of observation of base maintenance tasks
pl oświadczenia o średniej rocznej liczbie zatrudnionych oraz liczbie osób zajmujących stanowiska kierownicze u usługodawcy lub przedsiębiorcy budowlanego w ciągu ostatnich trzech lat
en a statement of the average annual manpower and the number of managerial staff of the service provider or contractor in the last three years
pl W przypadku gdy w dowolnym roku, w którym występują niekorzystne skutki określone w ust. ‧, lub istnieje prawdopodobieństwo ich wystąpienia, wielkość przywozu przekracza poziom opierający się na możliwościach dostępu do rynku, definiujących przywóz jako wartość procentową odpowiadającą spożyciu krajowemu w okresie poprzednich trzech lat
en If the volume of imports in any year in which the adverse effects referred to in paragraph ‧ arise or are likely to arise exceeds a level based on market access opportunities defined as the percentage of the corresponding domestic consumption during the three previous years
pl Poproszę po trzy z każdego rodzaju.
en Please give me three of each kind.
pl Dlatego zdecydowano się przeprowadzić transfer majątku lub kapitału, i tak np. do banku WestLB wniesiono majątek Instytucji Wspierającej Rozwój Budownictwa Mieszkaniowego (Wfa), a w przypadku NordLB wymieniony wyżej majątek funduszy celowych trzech urzędów powierniczych LTS
en It was therefore decided to undertake transfers of assets and capital: for example, in WestLB's case the assets of WfA and in NordLB’s case the above-mentioned promotion-related assets of the three LTS
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34746 zdań frazy trzy.Znalezione w 9,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.