wymowa: IPA: ṭʃɨ [t.ʂɨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • three       
  (Cardinal number, Determiner, Numeral  ) (noun, adjv, detr   ) [gram: cardinal number]
   
  cardinal number 3
   
  The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
   
  cardinal number 3
   
  cardinal number 3

Pozostałe znaczenia:

 
three
 
liczba 3
 
cyfra 3

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

bez trzech dni miesiąc
a month less three days
do trzech razy sztuka
third time lucky; third time's a charm; ; third time’s a charm
dobre trzy godziny
fully three hours
dwadzieścia trzy
three-and-twenty; twenty-three
dzień trzech wiedźm
triple witching day
jeden na trzech
one in three
Mickey, Donald, Goofy: Trzej muszkieterowie
Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers
ona jest ode mnie starsza o trzy lata
she is my elder by three years
Pakt trzech
Tripartite Pact
pełne trzy tygodnie
three clear weeks
po trzy naraz
three at a time
Pokłon Trzech Króli
Adoration of the Magi of 1475
przed trzema miesiącami
three months back
przez trzy kolejne lata
three years running
Przygody Trzech Detektywów
Three Investigators
Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików
The Adventures of Three Englishmen and Three Russians in South Africa
Rada Trzech
Rada Trzech
raz na trzy miesiące
once in three months
Relikwiarz Trzech Króli
Shrine of the Three Kings at Cologne Cathedral
Rzeczpospolita Trojga Narodów
Polish-Lithuanian-Ruthenian Commonwealth
stołek na trzech nogach
three legged stool
Tragedia w trzech aktach
Three Act Tragedy
troje
threesome; three
trój-
three-; tri-
Trzech Czcigodnych i Pięciu Cesarzy
Three Sovereigns and Five Emperors
Trzech Tenorów
The Three Tenors
trzej
three
Trzej Królowie
Three Kings; Three Wise Men; Magi; Biblical Magi
Trzej muszkieterowie
The Three Musketeers
Trzej teologowie
Three Theologians
Trzej towarzysze
Three Comrades
trzy bite godziny
three solid hours
Trzy Chałupy
Trzy Chałupy
trzy do jednego
three to one
Trzy Doliny
Les Trois Vallées
trzy grosze
two cents; two pennies' worth; two pennies’ worth
Trzy kolory
Three Colours
Trzy kolory. Biały
Three Colors: White
Trzy kolory. Czerwony
Three Colors: Red
Trzy kolory. Niebieski
Three Colors: Blue
Trzy Królestwa Korei
Three Kingdoms of Korea
trzy naraz
three at a time
Trzy oblicza Ewy
The Three Faces of Eve
trzy pełne tygodnie
three clear weeks
Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady
The Three Burials of Melquiades Estrada
trzy razy
thrice; three times; threefold; triple
trzy razy w miesiącu
three times a month
trzy rodzaje spraw rodzinnych rozpoznawanych przed organem sądowym
three categories of family cases before a judicial authority
Trzy Rozdziały
Three Chapters
Trzy stygmaty Palmera Eldritcha
The Three Stigmata of Palmer Eldritch
trzy tysiące
three thousand
Trzy wiedźmy
Wyrd Sisters
trzydzieści trzy
thirty-three
Unia Trzech Narodów
Unio Trium Nationum
w ciągu trzech dni
in three days
wtrącać swoje trzy grosze
add one's twopenn'orth
za trzy dni
in three days

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zrezygnował na trzy dni przed rozdaniem dyplomów
en He dropped out three days before graduation
pl Motywy popkulturowe i intertekstualne w twórczości Terry'ego Pratchetta na przykładzie analizy Muzyki duszy, Ruchomych obrazków i Trzech wiedźm (w polskim tłumaczeniu Piotra Cholewy)
en Popcultural and intertextual motives in the works of Terry Pratchett on the basis of the analysis of Soul Music, Moving Pictures and Wyrd Sisters (in Polish translation by Piotr Cholewa)
pl Należy przygotować, co najmniej trzy próbki końcowe, tej samej wielkości, dostosowane do ilościowych wymagań przewidzianych w ‧.A.‧ lub ‧.B
en At least three final samples shall then be prepared, of approximately the same amount and conforming to the quantitative requirements of ‧.A.‧ or ‧.B
pl Trzy lub więcej zatrzymań tego samego statku dających się powiązać z uznaną organizacją w ciągu ostatnich ‧ miesięcy (rocznie, za ostatnie ‧ miesiące; na podstawie danych paryskiego protokołu ustaleń, tokijskiego protokołu ustaleń i Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych
en Three or more recognised organisation-related detentions of the same ship over the last ‧ months (annual, for the last ‧ months; as per Paris MOU, US Coast Guard and Tokyo MOU
pl Obrady izb złożonych z trzech lub pięciu sędziów są ważne jedynie wtedy, gdy zasiada trzech sędziów
en Decisions of the chambers consisting of either three or five Judges shall be valid only if they are taken by three Judges
pl Sporządzono w Schengen, dnia dziewiętnastego czerwca roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego w jednym oryginale w języku francuskim, niderlandzkim i niemieckim, przy czym każdy z trzech tekstów jest jednakowo autentyczny, oryginały składa się w archiwach Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga, który przekazuje uwierzytelniony odpis każdej z Umawiających się Stron
en Done at Schengen, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety, in a single original in the Dutch, French and German languages, all three texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties
pl W przypadku świń, które mają więcej niż trzy do czterech miesięcy, owo badanie musi obejmować pomiar temperatury określonej proporcji trzody
en In case of pigs older than three to four months, this examination must include taking the temperature of a proportion of pigs
pl Okres przewidziany w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE ustala się na trzy miesiące
en The period laid down in Article ‧ of Decision ‧/‧/EC shall be set at three months
pl W trzy lata po ustanowieniu rady przeprowadza się przegląd jej roli i skuteczności
en A review of the role and effectiveness of the Board shall be conducted three years after its establishment
pl Urząd poszukuje kandydatów w celu utworzenia trzech list do obsadzenia trzech stanowisk przewodniczących Izb Odwoławczych
en The Office is seeking candidates to establish three shortlists for filling three posts of chairperson of the Boards of Appeal
pl Podsumowując, apelujemy do tych trzech krajów o zagwarantowanie wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń i wolności środków masowego przekazu, jak również o sprawiedliwy i uczciwy dostęp opozycji do mediów. Prosimy również o nasilenie walki z korupcją i stworzenie korzystnych warunków dla inwestycji.
en To sum up, we are asking these three countries to guarantee freedom of expression, freedom of assembly and freedom of the media as well as fair and honest access to the media for the opposition, and we are asking them to step up the fight against corruption and establish a favourable investment climate.
pl Jeżeli właściwy KBC nie gromadzi od razu danych o transakcjach zgodnie z metodą s-b-s, przekazuje się dane znajdujące się w dwóch z trzech pól nr ‧, ‧ lub ‧ (tzn. pola ‧ i ‧, pola ‧ i ‧ albo pola ‧ i
en in the event that the relevant NCB does not directly collect s-b-s information on transactions, data for two out of the three fields ‧, ‧ and ‧ must be reported (i.e. fields ‧ and ‧; fields ‧ and ‧; or fields ‧ and
pl Trzy, cztery, lepiej zamknij drzwi
en Three, four, better lock your door
pl W świetle powyższego, protokół porozumienia zawiera trzy rodzaje środków pomocy państwa, uzasadniających badanie systemu pomocy państwa z punktu widzenia wspólnotowego
en In the light of the foregoing, the memorandum of understanding contains three types of state measures justifying an examination as regards the Community system of State aid
pl Preparat Myocet okazał się równie skuteczny jak leki porównawcze we wszystkich trzech badaniach
en Myocet was as effective as the comparator medicines in all three studies
pl (ES) Panie przewodniczący! Chciałbym zacząć od wyrażenia swojego zaskoczenia wynikającego z faktu, że poświęciliśmy wczoraj - jak powiedziała pani poseł Bilbao Barandica - prawie trzy godziny na dyskusję na ten temat.
en (ES) Mr President, I should like to begin by expressing my surprise, given that, as Mrs Bilbao Barandica pointed out, we devoted almost three hours to debating this matter yesterday.
pl Państwa Członkowskie wprowadzają w życie w ciągu trzech lat począwszy od notyfikowania niniejszej dyrektywy przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, niezbędne do jej wykonania
en Member States shall bring into force such laws, regulations and administrative provisions as are necessary in order to comply with this Directive at the latest three years after notification thereof
pl " A ja nie przyjęłam żadnej z tych trzech "
en " Which I refused all three "
pl Ale po trzech dniach... powrócę w chwale
en But after three days...... l' il come back, in victory
pl Trybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów
en The Court of Justice shall form chambers consisting of three and five Judges
pl wzywa Komisję do przedstawienia wniosku legislacyjnego umożliwiającego państwom członkowskim wyłączenie z zakresu stosowania dyrektyw czwartej i siódmej dotyczących prawa spółek przedsiębiorstw, które w oparciu o dane z bilansu nie przekraczają limitów dwóch z trzech następujących kryteriów
en Calls on the Commission to present a legislative proposal that allows Member States to exempt from the scope of the ‧th and ‧th Company Law Directives companies which- on the basis of their balance-sheet data- do not exceed the limits of two of the following three criteria
pl Pozostałe trzy poprawki zgłoszone przez moją grupę dotyczą okresów, a w każdym przypadku uważamy, że okres sześciu miesięcy jest wystarczający.
en The other three amendments by my Group concern periods, for all of which we consider six months sufficient.
pl Najpóźniej w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy, Strony dokonają przeglądu obowiązujących postanowień dotyczących reguł pochodzenia w celu uproszczenia koncepcji i metod stosowanych do określania pochodzenia biorąc pod uwagę cele rozwoju Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Afryki Zachodniej
en At the latest three years after the date of entry into force of this Agreement, the Parties shall revise the provisions in force governing the rules of origin with the common aim of simplifying the concepts and methods used to determine origin in the light of the development objectives of Côte d'Ivoire and in line with those of West Africa
pl Dnia ‧ lipca ‧ r. odbyło się spotkanie władz francuskich ze służbami Komisji, po którym władze francuskie przesłały trzy pisma z datą ‧ października, ‧ października i ‧ listopada ‧ r., informujące Komisję o zmianach wprowadzonych w zgłoszonym środku pomocy
en On ‧ July ‧ a meeting took place between the French authorities and the Commission after which the French authorities sent three letters to the Commission dated ‧ October, ‧ October and ‧ November ‧ and informing it of the changes made to the measure notified
pl Raz, dwa, trzy razy w roku.- Jeśli... Jeśli
en So, moving right along
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34746 zdań frazy trzy.Znalezione w 3,495 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.