wymowa: IPA: ṭʃɨ [t.ʂɨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • three       
  (Cardinal number  ) (noun, adjv, detr   ) [gram: cardinal number]
   
  cardinal number 3
   
  The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
   
  cardinal number 3

Pozostałe znaczenia:

 
three
 
liczba 3
 
cyfra 3

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (71)

bez trzech dni miesiąc
a month less three days
do trzech razy sztuka
third time lucky; third time's a charm
dobre trzy godziny
fully three hours
dwadzieścia trzy
three-and-twenty; twenty-three
dzień trzech wiedźm
triple witching day
jeden na trzech
one in three
Mickey, Donald, Goofy: Trzej muszkieterowie
Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers
ona jest ode mnie starsza o trzy lata
she is my elder by three years
Pakt trzech
Tripartite Pact
pełne trzy tygodnie
three clear weeks
po trzy naraz
three at a time
Pokłon Trzech Króli
Adoration of the Magi of 1475
przed trzema miesiącami
three months back
przez trzy kolejne lata
three years running
Przygody Trzech Detektywów
Three Investigators
Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików
The Adventures of Three Englishmen and Three Russians in South Africa
raz na trzy miesiące
once in three months
Relikwiarz Trzech Króli
Shrine of the Three Kings at Cologne Cathedral
Rzeczpospolita Trojga Narodów
Polish-Lithuanian-Ruthenian Commonwealth
stołek na trzech nogach
three legged stool
Tragedia w trzech aktach
Three Act Tragedy
troje
threesome; three
trój-
three-; tri-
Trzech Czcigodnych i Pięciu Cesarzy
Three Sovereigns and Five Emperors
Trzech Tenorów
The Three Tenors
trzej
three
Trzej Królowie
Three Kings; Three Wise Men; Magi; Biblical Magi
Trzej muszkieterowie
The Three Musketeers
Trzej teologowie
Three Theologians
Trzej towarzysze
Three Comrades
trzy bite godziny
three solid hours
Trzy Chałupy
Trzy Chałupy
trzy do jednego
three to one
trzy grosze
two cents; two pennies' worth
Trzy kolory
Three Colours
Trzy kolory. Biały
Three Colors: White
Trzy kolory. Czerwony
Three Colors: Red
Trzy kolory. Niebieski
Three Colors: Blue
Trzy Królestwa Korei
Three Kingdoms of Korea
trzy naraz
three at a time
Trzy oblicza Ewy
The Three Faces of Eve
trzy pełne tygodnie
three clear weeks
Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady
The Three Burials of Melquiades Estrada
trzy razy
thrice
trzy razy w miesiącu
three times a month
trzy rodzaje spraw rodzinnych rozpoznawanych przed organem sądowym
three categories of family cases before a judicial authority
Trzy Rozdziały
Three Chapters
Trzy stygmaty Palmera Eldritcha
The Three Stigmata of Palmer Eldritch
Trzy wiedźmy
Wyrd Sisters
trzydzieści trzy
thirty-three
Unia Trzech Narodów
Unio Trium Nationum
w ciągu trzech dni
in three days
wtrącać swoje trzy grosze
add one's twopenn'orth
za trzy dni
in three days

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Alkohol musi być w pełni wykorzystany w okresie trzech lat od dnia pierwszego wycofania
en The alcohol must be fully used within three years of the date of first removal
pl Mają nabór w te trzy wieczory, w, które ty zmieniasz się w wilka
en They have orientation on the three nights you' re wolfy
pl Jak wiemy, agencje tworzą trzy różne typy klasyfikacji: sektora publicznego, firm i instrumentów finansowych.
en As you know, CRAs rate three different sectors - the public sector, companies and structured finance instruments.
pl W ujęciu ogólnym reprezentatywna sprzedaż krajowa była prowadzona przez trzy przedsiębiorstwa
en Three companies had globally representative domestic sales
pl Komisja pragnie zawrzeć umowy z odpowiednio wykwalifikowanymi podmiotami i instytutami w celu przeprowadzenia jednego lub więcej spośród następujących sondaży w ciągu najbliższych trzech lat
en The Commission is looking to conclude agreements with bodies and institutes suitably qualified to carry out one or more of the following surveys for the next three years
pl W projektach jednorocznych muszą uczestniczyć instytucje kultury z co najmniej trzech państw, natomiast projekty wieloletnie muszą dotyczyć instytucji kultury z co najmniej pięciu państw uczestniczących w programie Kultura
en The annual projects must involve cultural operators from at least three States and respectively the multi-annual projects must involve cultural operators from at least five States participating in the Culture ‧ programme
pl Opowiedz mi o tych trzech miesiącach nocnych dyżurów
en Tell me about these ‧ months of nights
pl W wartościach bezwzględnych przewoźnicy Beneluksu są nadal najbardziej aktywni na rynku kabotażu, czego dowodem jest fakt, że ‧ % wszystkich przewozów kabotażowych w ‧ r. należy zaliczyć na poczet tych trzech państw
en In absolute terms, the Benelux hauliers continue to be the most active on the cabotage market, ‧ % of the total cabotage performance in ‧ being to the account of these three countries alone
pl Każdy wycinek do badań lub próbkę (których łącznie jest trzy) należy poddać, zgodnie z powyższą procedurą, działaniu promieniowania, w taki sposób, aby napromieniowanie każdego punktu na wycinku do badań lub próbce wywołało taki sam skutek w zastosowanej międzywarstwie, jak promieniowanie słoneczne o ‧ W/m‧ przez ‧ godzin
en Each test piece or sample (total number ‧ pieces) shall be subjected, in accordance with the procedure above, to radiation such that the radiation on each point of the test piece or sample produces on the interlayer used the same effect as that which would be produced by solar radiation of ‧ W/m‧ for ‧ hours
pl W przypadku gdy Strony nie są w stanie porozumieć się w tej kwestii w czasie wyznaczonym w ust. ‧, jedna ze Stron może zwrócić się do przewodniczącego Komitetu Przejściowego o to, by ten samodzielnie lub za pośrednictwem osoby przez siebie delegowanej wyznaczył wszystkich trzech członków w drodze losowania spośród listy kandydatów ustanowionej na mocy art. ‧ – jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżącą, jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżoną i jednego spośród arbitrów wytypowanych przez Strony na stanowisko przewodniczącego
en In the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph ‧, either Party may request the chairperson of the Interim Committee, or her or his delegate, to select all three members by lot from the list established under Article ‧, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the arbitrators selected by the Parties to act as chairperson
pl – To wielka oszczędność czasu – odpowiedział Kupiec. – Zostało to obliczone przez specjalistów. Tygodniowo oszczędza się pięćdziesiąt trzy minuty.
en < Because they save a tremendous amount of time, > said the merchant. < Computations have been made by experts. With these pills, you save fifty-three minutes in every week. >
pl Stowarzyszenie reprezentujące przemysł Indii stwierdziło, że rzeczywista średnia ważona wysokość dla trzech spółek poddanych badaniu znajdowała się poniżej progu de minimis i w związku z tym
en The Association representing the industry in India claimed that the genuine weighted average subsidy amount of the three investigated companies was below the de minimis threshold and therefore
pl korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do odczytywania poczty elektronicznej
en mobile phone usage in the last three months for private purposes for reading e-mails
pl Oczywiście, jako kobieta i matka trojga dzieci chciałabym, aby matki mogły pozostać przy dzieciach tak długo, jak to tylko możliwe.
en Obviously, as a woman and mother of three children, I want mothers to be able to stay with their babies for as long as possible.
pl Kworum Rady Zarządzającej tworzy Komisja, stowarzyszenie ARTEMISIA oraz przynajmniej trzech przedstawicieli państw członkowskich ARTEMIS
en the quorum of the Governing Board shall be constituted by the Commission, ARTEMISIA and at least three ARTEMIS Member States representatives
pl Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
en The Annual Report as well as a shorter version containing only the Executive Summary and the Statistics are available on the European Ombudsman's website in all ‧ official languages at
pl kontrole są przeprowadzane z częstotliwością zapewniającą sprawdzenie przynajmniej raz na trzy miesiące takiej liczby statków wspólnotowych, która obejmuje ‧% lub więcej wagi wyładunków dorsza
en inspections shall be undertaken at such frequency with the aim that during a three-month period a number of Community vessels that account for ‧ % or more by weight of cod landings are inspected at least once
pl Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od przedłożenia wniosku Radzie środki nie zostaną przez nią przyjęte, Komisja przyjmuje zaproponowane środki i niezwłocznie je stosuje, chyba że Rada odrzuciła te środki zwykłą większością
en If, three months after the proposals were submitted to it, the Council has not adopted any measures, the Commission shall adopt the measures proposed and implement them immediately unless the Council has rejected those measures by a simple majority
pl We wszystkich trzech płaszczyznach przykłada się drgania harmoniczne
en Sinusoidal vibrations shall be applied in all three planes
pl W świetle przeglądu wymienionych kryteriów i wymogów we wszystkich trzech przypadkach należy przedłużyć okres ważności ekologicznych kryteriów i wymogów na okres jednego roku
en In the light of the review of those criteria and requirements, it is appropriate in all three cases to prolong the period of validity of the ecological criteria and the requirements for a period of one year
pl Dla pociągu można zdefiniować charakterystyczną obwiednię wyznaczoną trzema wartościami zmian ciśnienia P‧, P‧ i P
en The train can be defined by an envelope curve signature unique to that provided by the three pressure variations P‧, P‧ and P
pl W otwartych badaniach podtrzymujących, trwających przez ponad trzy lata, nie obserwowano oznak zmniejszenia skuteczności
en In open continuation trials lasting for more than three years there were no signs of decreasing efficacy
pl W terminie trzech miesięcy od wydania opinii przez urząd, Komisja aktualizuje – zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ – wykaz tradycyjnej żywności z państw trzecich, z uwzględnieniem opinii urzędu, właściwych przepisów prawa unijnego i wszelkich innych uzasadnionych czynników istotnych dla podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie
en Within three months of the Authority giving its opinion, the Commission shall, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article ‧, update the list of traditional foods from third countries, taking account of the opinion of the Authority, any relevant provisions of Union law and any other legitimate factors relevant to the matter under consideration
pl Oliwa, zwłaszcza ta z oliwek odmiany koroneiki, ale również z odmiany tsounati przechowywana jest w odpowiednich warunkach od jednego do trzech miesięcy, do czasu uzyskania w kadziach pożądanej mieszanki
en The olive oil made primarily from the koroneiki variety but also from the tsounaki variety is stored appropriately for one to three months until it is mixed in drums
pl W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego tiret drugie, rozporządzenie wykonawcze może określić, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧, przypadki, w których pokrycie straty zysków traktowane jest jako wydatek bezpośrednio związany z niezbędnymi środkami, z zastrzeżeniem warunków określonych w tym celu w ust. ‧, jak również ograniczeń czasowych stosowanych w takich wypadkach, przy czym maksymalny termin wynosi trzy lata
en By way of derogation from the second indent of the first subparagraph an implementing Regulation may specify, in accordance with the procedure laid down in Article ‧, cases in which compensation for loss of earnings shall be considered to be expenditure directly relating to necessary measures subject to the conditions specified in this respect in paragraph ‧ as well as the time limitations applicable to those cases, with a maximum of three years
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34746 zdań frazy trzy.Znalezione w 3,525 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.