wymowa: IPA: ṭʃɨ [t.ʂɨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • three       
  (Cardinal number  ) (noun, adjv, detr   ) [gram: cardinal number]
   
  cardinal number 3
   
  The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
   
  cardinal number 3

Pozostałe znaczenia:

 
three
 
liczba 3
 
cyfra 3

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (71)

bez trzech dni miesiąca month less three days
czterdzieści trzyforty-three
do trzech razy sztukathird time lucky; third time's a charm
dobre trzy godzinyfully three hours
dwadzieścia trzythree-and-twenty; twenty-three
dzień trzech wiedźmtriple witching day
dziewięćdziesiąt trzyninety-three
Epoka Trzech KrólestwThree Kingdoms
Góra Trzech KrzyżyThree Crosses
jeden na trzechone in three
Mickey, Donald, Goofy: Trzej muszkieterowieMickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers
mniej więcej trzy lata; jakieś trzy lata; ze trzy latasth like three years
mówić trzy po trzytalk nonsense
ona jest ode mnie starsza o trzy latashe is my elder by three years
osiemdziesiąt trzyeighty-three
Pakt trzechTripartite Pact
pełne trzy tygodniethree clear weeks
pięćdziesiąt trzyfifty-three
Plac Trzech Krzyży w WarszawieThree Crosses Square
po trzy narazthree at a time
Pokłon Trzech KróliAdoration of the Magi of 1475
przed trzema miesiącamithree months back
przez trzy kolejne latathree years running
Przygody Trzech DetektywówThree Investigators
Przygody trzech Rosjan i trzech AnglikówThe Adventures of Three Englishmen and Three Russians in South Africa
raz na trzy miesiąceonce in three months
Relikwiarz Trzech KróliShrine of the Three Kings at Cologne Cathedral
Rzeczpospolita Trojga NarodówPolish-Lithuanian-Ruthenian Commonwealth
siedemdziesiąt trzyseventy-three
stołek na trzech nogachthree legged stool
sześćdziesiąt trzysixty-three
Tragedia w trzech aktachThree Act Tragedy
trojethreesome; three
trój-three-; tri-
Trzech Czcigodnych i Pięciu CesarzyThree Sovereigns and Five Emperors
Trzech TenorówThe Three Tenors
trzejthree
Trzej KrólowieThree Kings; Three Wise Men; Magi; Biblical Magi
Trzej muszkieterowieThe Three Musketeers
Trzej teologowieThree Theologians
Trzej towarzyszeThree Comrades
trzy bite godzinythree solid hours
Trzy ChałupyTrzy Chałupy
Trzy ciała BuddyTrikaya
trzy do jednegothree to one
trzy główne zasady ochrony środowiskatrinity of principles
trzy groszetwo cents; two pennies' worth
Trzy koloryThree Colours
Trzy kolory. BiałyThree Colors: White
Trzy kolory. CzerwonyThree Colors: Red
Trzy kolory. NiebieskiThree Colors: Blue
Trzy Królestwa KoreiThree Kingdoms of Korea
trzy narazthree at a time
Trzy oblicza EwyThe Three Faces of Eve
trzy pełne tygodniethree clear weeks
Trzy pogrzeby Melquiadesa EstradyThe Three Burials of Melquiades Estrada
trzy razythrice
trzy razy w miesiącuthree times a month
trzy rodzaje spraw rodzinnych rozpoznawanych przed organem sądowymthree categories of family cases before a judicial authority
Trzy RozdziałyThree Chapters
Trzy stygmaty Palmera EldritchaThe Three Stigmata of Palmer Eldritch
Trzy wiedźmyWyrd Sisters
Trzydziestu Trzech OrientalczykówThirty-Three Orientals
trzydzieści trzythirty-three
Unia Trzech NarodówUnio Trium Nationum
w ciągu trzech dniin three days
Wieczór Trzech KróliTwelfth Night
wtrącać swoje trzy groszeadd one's twopenn'orth
wykonać w trzech egzemplarzachtriplicate
za trzy dniin three days
Zapora Trzech PrzełomówThree Gorges Dam

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Alkohol musi być w pełni wykorzystany w okresie trzech lat od dnia pierwszego wycofaniaThe alcohol must be fully used within three years of the date of first removal
Mają nabór w te trzy wieczory, w, które ty zmieniasz się w wilkaThey have orientation on the three nights you' re wolfy
Jak wiemy, agencje tworzą trzy różne typy klasyfikacji: sektora publicznego, firm i instrumentów finansowych.As you know, CRAs rate three different sectors - the public sector, companies and structured finance instruments.
W ujęciu ogólnym reprezentatywna sprzedaż krajowa była prowadzona przez trzy przedsiębiorstwaThree companies had globally representative domestic sales
Komisja pragnie zawrzeć umowy z odpowiednio wykwalifikowanymi podmiotami i instytutami w celu przeprowadzenia jednego lub więcej spośród następujących sondaży w ciągu najbliższych trzech latThe Commission is looking to conclude agreements with bodies and institutes suitably qualified to carry out one or more of the following surveys for the next three years
W projektach jednorocznych muszą uczestniczyć instytucje kultury z co najmniej trzech państw, natomiast projekty wieloletnie muszą dotyczyć instytucji kultury z co najmniej pięciu państw uczestniczących w programie KulturaThe annual projects must involve cultural operators from at least three States and respectively the multi-annual projects must involve cultural operators from at least five States participating in the Culture ‧ programme
Opowiedz mi o tych trzech miesiącach nocnych dyżurówTell me about these ‧ months of nights
W wartościach bezwzględnych przewoźnicy Beneluksu są nadal najbardziej aktywni na rynku kabotażu, czego dowodem jest fakt, że ‧ % wszystkich przewozów kabotażowych w ‧ r. należy zaliczyć na poczet tych trzech państwIn absolute terms, the Benelux hauliers continue to be the most active on the cabotage market, ‧ % of the total cabotage performance in ‧ being to the account of these three countries alone
Każdy wycinek do badań lub próbkę (których łącznie jest trzy) należy poddać, zgodnie z powyższą procedurą, działaniu promieniowania, w taki sposób, aby napromieniowanie każdego punktu na wycinku do badań lub próbce wywołało taki sam skutek w zastosowanej międzywarstwie, jak promieniowanie słoneczne o ‧ W/m‧ przez ‧ godzinEach test piece or sample (total number ‧ pieces) shall be subjected, in accordance with the procedure above, to radiation such that the radiation on each point of the test piece or sample produces on the interlayer used the same effect as that which would be produced by solar radiation of ‧ W/m‧ for ‧ hours
W przypadku gdy Strony nie są w stanie porozumieć się w tej kwestii w czasie wyznaczonym w ust. ‧, jedna ze Stron może zwrócić się do przewodniczącego Komitetu Przejściowego o to, by ten samodzielnie lub za pośrednictwem osoby przez siebie delegowanej wyznaczył wszystkich trzech członków w drodze losowania spośród listy kandydatów ustanowionej na mocy art. ‧ – jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżącą, jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżoną i jednego spośród arbitrów wytypowanych przez Strony na stanowisko przewodniczącegoIn the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph ‧, either Party may request the chairperson of the Interim Committee, or her or his delegate, to select all three members by lot from the list established under Article ‧, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the arbitrators selected by the Parties to act as chairperson
– To wielka oszczędność czasu – odpowiedział Kupiec. – Zostało to obliczone przez specjalistów. Tygodniowo oszczędza się pięćdziesiąt trzy minuty.< Because they save a tremendous amount of time, > said the merchant. < Computations have been made by experts. With these pills, you save fifty-three minutes in every week. >
Stowarzyszenie reprezentujące przemysł Indii stwierdziło, że rzeczywista średnia ważona wysokość dla trzech spółek poddanych badaniu znajdowała się poniżej progu de minimis i w związku z tymThe Association representing the industry in India claimed that the genuine weighted average subsidy amount of the three investigated companies was below the de minimis threshold and therefore
korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do odczytywania poczty elektronicznejmobile phone usage in the last three months for private purposes for reading e-mails
Oczywiście, jako kobieta i matka trojga dzieci chciałabym, aby matki mogły pozostać przy dzieciach tak długo, jak to tylko możliwe.Obviously, as a woman and mother of three children, I want mothers to be able to stay with their babies for as long as possible.
Kworum Rady Zarządzającej tworzy Komisja, stowarzyszenie ARTEMISIA oraz przynajmniej trzech przedstawicieli państw członkowskich ARTEMISthe quorum of the Governing Board shall be constituted by the Commission, ARTEMISIA and at least three ARTEMIS Member States representatives
Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw ObywatelskichThe Annual Report as well as a shorter version containing only the Executive Summary and the Statistics are available on the European Ombudsman's website in all ‧ official languages at
kontrole są przeprowadzane z częstotliwością zapewniającą sprawdzenie przynajmniej raz na trzy miesiące takiej liczby statków wspólnotowych, która obejmuje ‧% lub więcej wagi wyładunków dorszainspections shall be undertaken at such frequency with the aim that during a three-month period a number of Community vessels that account for ‧ % or more by weight of cod landings are inspected at least once
Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od przedłożenia wniosku Radzie środki nie zostaną przez nią przyjęte, Komisja przyjmuje zaproponowane środki i niezwłocznie je stosuje, chyba że Rada odrzuciła te środki zwykłą większościąIf, three months after the proposals were submitted to it, the Council has not adopted any measures, the Commission shall adopt the measures proposed and implement them immediately unless the Council has rejected those measures by a simple majority
We wszystkich trzech płaszczyznach przykłada się drgania harmoniczneSinusoidal vibrations shall be applied in all three planes
W świetle przeglądu wymienionych kryteriów i wymogów we wszystkich trzech przypadkach należy przedłużyć okres ważności ekologicznych kryteriów i wymogów na okres jednego rokuIn the light of the review of those criteria and requirements, it is appropriate in all three cases to prolong the period of validity of the ecological criteria and the requirements for a period of one year
Dla pociągu można zdefiniować charakterystyczną obwiednię wyznaczoną trzema wartościami zmian ciśnienia P‧, P‧ i PThe train can be defined by an envelope curve signature unique to that provided by the three pressure variations P‧, P‧ and P
W otwartych badaniach podtrzymujących, trwających przez ponad trzy lata, nie obserwowano oznak zmniejszenia skutecznościIn open continuation trials lasting for more than three years there were no signs of decreasing efficacy
W terminie trzech miesięcy od wydania opinii przez urząd, Komisja aktualizuje – zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ – wykaz tradycyjnej żywności z państw trzecich, z uwzględnieniem opinii urzędu, właściwych przepisów prawa unijnego i wszelkich innych uzasadnionych czynników istotnych dla podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawieWithin three months of the Authority giving its opinion, the Commission shall, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article ‧, update the list of traditional foods from third countries, taking account of the opinion of the Authority, any relevant provisions of Union law and any other legitimate factors relevant to the matter under consideration
Oliwa, zwłaszcza ta z oliwek odmiany koroneiki, ale również z odmiany tsounati przechowywana jest w odpowiednich warunkach od jednego do trzech miesięcy, do czasu uzyskania w kadziach pożądanej mieszankiThe olive oil made primarily from the koroneiki variety but also from the tsounaki variety is stored appropriately for one to three months until it is mixed in drums
W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego tiret drugie, rozporządzenie wykonawcze może określić, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧, przypadki, w których pokrycie straty zysków traktowane jest jako wydatek bezpośrednio związany z niezbędnymi środkami, z zastrzeżeniem warunków określonych w tym celu w ust. ‧, jak również ograniczeń czasowych stosowanych w takich wypadkach, przy czym maksymalny termin wynosi trzy lataBy way of derogation from the second indent of the first subparagraph an implementing Regulation may specify, in accordance with the procedure laid down in Article ‧, cases in which compensation for loss of earnings shall be considered to be expenditure directly relating to necessary measures subject to the conditions specified in this respect in paragraph ‧ as well as the time limitations applicable to those cases, with a maximum of three years
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34746 zdań frazy trzy.Znalezione w 3,396 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.