wymowa: IPA: ṭʃɨ [t.ʂɨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • three       
  (Cardinal number  ) (noun, adjv, detr   ) [gram: cardinal number]
   
  cardinal number 3
   
  The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
   
  cardinal number 3

Pozostałe znaczenia:

 
three
 
liczba 3
 
cyfra 3

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (71)

bez trzech dni miesiąca month less three days
czterdzieści trzyforty-three
do trzech razy sztukathird time lucky; third time's a charm
dobre trzy godzinyfully three hours
dwadzieścia trzythree-and-twenty; twenty-three
dzień trzech wiedźmtriple witching day
dziewięćdziesiąt trzyninety-three
Epoka Trzech KrólestwThree Kingdoms
Góra Trzech KrzyżyThree Crosses
jeden na trzechone in three
Mickey, Donald, Goofy: Trzej muszkieterowieMickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers
mniej więcej trzy lata; jakieś trzy lata; ze trzy latasth like three years
mówić trzy po trzytalk nonsense
ona jest ode mnie starsza o trzy latashe is my elder by three years
osiemdziesiąt trzyeighty-three
Pakt trzechTripartite Pact
pełne trzy tygodniethree clear weeks
pięćdziesiąt trzyfifty-three
Plac Trzech Krzyży w WarszawieThree Crosses Square
po trzy narazthree at a time
Pokłon Trzech KróliAdoration of the Magi of 1475
przed trzema miesiącamithree months back
przez trzy kolejne latathree years running
Przygody Trzech DetektywówThree Investigators
Przygody trzech Rosjan i trzech AnglikówThe Adventures of Three Englishmen and Three Russians in South Africa
raz na trzy miesiąceonce in three months
Relikwiarz Trzech KróliShrine of the Three Kings at Cologne Cathedral
Rzeczpospolita Trojga NarodówPolish-Lithuanian-Ruthenian Commonwealth
siedemdziesiąt trzyseventy-three
stołek na trzech nogachthree legged stool
sześćdziesiąt trzysixty-three
Tragedia w trzech aktachThree Act Tragedy
trojethreesome; three
trój-three-; tri-
Trzech Czcigodnych i Pięciu CesarzyThree Sovereigns and Five Emperors
Trzech TenorówThe Three Tenors
trzejthree
Trzej KrólowieThree Kings; Three Wise Men; Magi; Biblical Magi
Trzej muszkieterowieThe Three Musketeers
Trzej teologowieThree Theologians
Trzej towarzyszeThree Comrades
trzy bite godzinythree solid hours
Trzy ChałupyTrzy Chałupy
Trzy ciała BuddyTrikaya
trzy do jednegothree to one
trzy główne zasady ochrony środowiskatrinity of principles
trzy groszetwo cents; two pennies' worth
Trzy koloryThree Colours
Trzy kolory. BiałyThree Colors: White
Trzy kolory. CzerwonyThree Colors: Red
Trzy kolory. NiebieskiThree Colors: Blue
Trzy Królestwa KoreiThree Kingdoms of Korea
trzy narazthree at a time
Trzy oblicza EwyThe Three Faces of Eve
trzy pełne tygodniethree clear weeks
Trzy pogrzeby Melquiadesa EstradyThe Three Burials of Melquiades Estrada
trzy razythrice
trzy razy w miesiącuthree times a month
trzy rodzaje spraw rodzinnych rozpoznawanych przed organem sądowymthree categories of family cases before a judicial authority
Trzy RozdziałyThree Chapters
Trzy stygmaty Palmera EldritchaThe Three Stigmata of Palmer Eldritch
Trzy wiedźmyWyrd Sisters
Trzydziestu Trzech OrientalczykówThirty-Three Orientals
trzydzieści trzythirty-three
Unia Trzech NarodówUnio Trium Nationum
w ciągu trzech dniin three days
Wieczór Trzech KróliTwelfth Night
wtrącać swoje trzy groszeadd one's twopenn'orth
wykonać w trzech egzemplarzachtriplicate
za trzy dniin three days
Zapora Trzech PrzełomówThree Gorges Dam

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wskaźnik BMD (gęstości mineralnej tkanki kostnej) kręgosłupa lędźwiowego istotnie wzrósł w ciągu trzech miesięcyLumbar spine BMD significantly increased by ‧ months
W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja wydaje opinię w sprawie wniosku danego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie zmiany odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywyWithin three months of its receipt of a notification, the Commission shall adopt an opinion with respect to the request by the Member State concerned, and where appropriate, submit proposals to the European Parliament and to the Council to amend the relevant provisions of this Directive
Myślę, że trzy lata to długi czasI think three years is a long time
(DE) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przy stole siedzą przedstawiciele trzech stron prowadzących negocjacje w sprawie budżetu na rok 2011: Rady, Komisji i Parlamentu.(DE) Mr President, ladies and gentlemen, three equal partners are sitting around the negotiating table for the 2011 budget: the Council, the Commission and Parliament.
Mówiła, że muszę pomóc w czymś ważnym... trzem innym osobomShe told me I had to do something big...... for three other people
U pacjentów, u których występują okresy zaostrzenia stanu zapalnego stawów w przebiegu dny moczanowej etorykoksyb stosowany w dawce ‧ mg, jeden raz na dobę, przez ‧ dni łagodził umiarkowany i ciężki ból stawów oraz stan zapalny porównywalnie do indometacyny stosowanej w dawce ‧ mg, trzy raz na dobęIn patients experiencing attacks of acute gouty arthritis, etoricoxib ‧ mg once daily over an eight-day treatment period, relieved moderate to extreme joint pain and inflammation comparable to indomethacin ‧ mg three times daily
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy- co najmniej trzy loty dziennie w obie strony; loty rano i wieczorem, których rozkład powinien umożliwiać przelot tam i zpowrotem w ciągu jednego dnia i spędzenie przynajmniej ośmiu godzin w Bastii i ‧ godzin w Marsylii oraz lot w środku dniaat least three round trips per day from Monday to Friday, except on public holidays; morning and evening, to enable customers to make a return trip on the same day and spend at least ‧ hours in Bastia or ‧ hours in Marseille, and one in the middle of the day
Określone w sprawozdaniu wytyczne proceduralne ułatwią działalność budżetową trzech zaangażowanych instytucji, umożliwiając tym samym efektywne wykonanie budżetu, zwłaszcza w odniesieniu do przenoszenia środków budżetowych.The procedural guidelines set out in a report will facilitate the budgetary activities of the three institutions involved so that the budget can be implemented efficiently, particularly with regard to budgetary transfers.
Δt = T‧ – T‧T‧, zmierzona na trzech próbkach zgodnie z procedurą opisaną w dodatku ‧ do niniejszego załącznika, nie może przekraczać ‧,‧ (Δ tm ≤Δt = T‧ – T‧T‧, measured on the three samples according to the procedure described in appendix ‧ to this annex shall not exceed ‧,‧ (Δ tm ≤
Należy respektować trzy podstawowe ograniczenia w użyciu logoThree fundamental limits to the use of the logo have to be respected
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polskiappointing three Polish members and two Polish alternate members of the Committee of the Regions
nieobowiązkowo:) objawy kliniczne biegunki: Czy wystąpiły objawy biegunki w ciągu trzech miesięcy przed pobraniem próbek?voluntarily:) clinical symptoms of diarrhoea: were there symptoms of diarrhoea within the three months before the sampling?
Poszczególne zlecenia, decyzje i umowy w sprawie przyznania dotacji, które realizują takie umowy w sprawie finansowania, są zawierane lub przyjmowane nie później niż w ciągu trzech lat od dnia zawarcia danej umowy w sprawie finansowaniaThe individual contracts, grant decisions and agreements which implement such financing agreements shall be concluded or adopted no later than three years following the date of conclusion of the financing agreement
Wynika to z faktu, że rozszerzenie pociągnie za sobą konieczność koordynacji w dwóch nowych dziedzinach: po pierwsze w poszczególnych obszarach kształtowania polityk (na przykład, wewnętrzna koordynacja polityki wynagrodzeń) a po drugie pomiędzy trzema głównymi politykami makroekonomicznymi, w zakresie których różnice znacznie pogłębią się w wyniku rozszerzeniaThis is because as a result of enlargement there will be a new need for coordination in two areas: firstly, within individual policymaking areas (for example, the internal coordination of wage policy) and secondly, between the three main macro-economic policies, where the differences will increase appreciably as a result of enlargement
stopy referencyjne i dyskontowe ponownie podlegają dostosowaniu w trakcie roku, jeśli różnią się o więcej niż ‧ % od średniej stóp indykatywnych odnotowanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, za które dostępne są danethe reference and discount rates are adjusted again in the course of the year if they differ by more than ‧ % from the average of the indicative rates recorded over the last known three months
Poprawki przyjęte zgodnie z ustępem ‧ lub ‧ wejdą w życie w stosunku do stron, które przyjęły je w ciągu dziewięćdziesięciu dni po otrzymaniu przez depozytariusza ich dokumentów ratyfikacji, zatwierdzenia, formalnego potwierdzenia lub przyjęcia co najmniej przez trzy czwarte stron, które przyjęły poprawki do danego protokołu, chyba że protokół stanowi inaczejAmendmends adopted in accordance with paragraphs ‧ or ‧ above shall enter into force between Parties having accepted them on the ‧th day after the receipt by the Depositary of their instrument of ratification, approval, formal confirmation or acceptance by at least three-fourths of the Parties who accepted the amendments to the Protocol concerned, except as may otherwise be provided in such Protocol
Pomiary są wykonywane w następujących trzech ustawieniach warunków działania silnikaThe measurement shall be performed in the following three sets of conditions of engine operation
w okresie trzech miesięcy po zakończeniu realizacji polityki likwidacji stad oraz oczyszczania i odkażania, o których mowa w lit. a) i bduring a period of at least three months following the completion of the stamping out policy and cleansing and disinfection referred to in points (a) and (b
zatwierdzić wyłącznie albo przyznanie pomocy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o szkolenie i pracę (na okres dwóch lat trwania umowy) albo przyznanie pomocy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych uprzednio na podstawie umowy o szkolenie i pracę, których umowy zostały przekształcone w umowy na czas nieokreślony (przez okres trzech lat licząc od przekształcenia formy umowyto authorise, on a mutually exclusive basis, either the grant of assistance for workers recruited on training and work experience contracts (for the two years’ duration of such contracts) or the grant of assistance for those workers recruited previously on training and work experience contracts which were subsequently converted into open-ended contracts (for the three years from that conversion)?
Pozostałe trzy dawki podaje się w trzech kolejnych dniach po leczeniu mieloablacyjnym, przy czym pierwszą z tych dawek podaje się w dniu przeszczepienia komórek pniaThe remaining three doses are given on three consecutive days after myeloablative therapy, with the first dose given on the day of the stem cell transplant
wnioskodawca posiadający stopień akademicki w dyscyplinie technicznej otrzymany na uniwersytecie lub innej instytucji szkolnictwa wyższego uznanej przez właściwy organ, trzy lata doświadczenia w pracy w środowisku obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego przy reprezentatywnym zespole prac bezpośrednio związanych z obsługą techniczną statku powietrznego, wraz z sześcioma miesiącami obserwacji zadań bazowej obsługi technicznejan applicant holding an academic degree in a technical discipline, from a university or other higher educational institution recognised by the competent authority, three years of experience working in a civil aircraft maintenance environment on a representative selection of tasks directly associated with aircraft maintenance including six months of observation of base maintenance tasks
oświadczenia o średniej rocznej liczbie zatrudnionych oraz liczbie osób zajmujących stanowiska kierownicze u usługodawcy lub przedsiębiorcy budowlanego w ciągu ostatnich trzech lata statement of the average annual manpower and the number of managerial staff of the service provider or contractor in the last three years
W przypadku gdy w dowolnym roku, w którym występują niekorzystne skutki określone w ust. ‧, lub istnieje prawdopodobieństwo ich wystąpienia, wielkość przywozu przekracza poziom opierający się na możliwościach dostępu do rynku, definiujących przywóz jako wartość procentową odpowiadającą spożyciu krajowemu w okresie poprzednich trzech latIf the volume of imports in any year in which the adverse effects referred to in paragraph ‧ arise or are likely to arise exceeds a level based on market access opportunities defined as the percentage of the corresponding domestic consumption during the three previous years
Poproszę po trzy z każdego rodzaju.Please give me three of each kind.
Dlatego zdecydowano się przeprowadzić transfer majątku lub kapitału, i tak np. do banku WestLB wniesiono majątek Instytucji Wspierającej Rozwój Budownictwa Mieszkaniowego (Wfa), a w przypadku NordLB wymieniony wyżej majątek funduszy celowych trzech urzędów powierniczych LTSIt was therefore decided to undertake transfers of assets and capital: for example, in WestLB's case the assets of WfA and in NordLB’s case the above-mentioned promotion-related assets of the three LTS
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34746 zdań frazy trzy.Znalezione w 9,529 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.