wymowa: IPA: ˈtɔvar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • goods     
  (Noun  ) (noun   )
   
  that which is produced, traded, bought or sold
   
  that which is produced, traded, bought or sold
   
  that which is produced, traded, bought or sold
 • commodity   
  (Noun  ) (noun   )
   
  anything movable traded
   
  anything movable traded
   
  anything movable traded
 • merchandise     
  (verb, noun   )
   
  coś, co może stanowić przedmiot transakcji handlowej;
 • wares   
 • article       
  (noun   )
 • product         
  (noun   )
 • ware     
  (noun   )
 • item         
  (noun   )
   
  The basic element that holds information in Outlook (similar to a file in other programs). Items include e-mail messages, appointments, contacts, tasks, journal entries, notes, posted items, and documents.
 • good           
  (Noun  ) (advb, noun, adjv   )
 • cargo   
  (noun   )
 • drug of abuse   
  (Noun  )
 • gong   
  (noun   )
 • items   
  (noun   )
 • kind         
  (noun, adjv   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • products     
  (noun   )
 • sex object   
  (Noun  )
 • stock     
  (verb, noun, adjv   )
 • street drug   
  (Noun  )
 • stuff   
  (verb, noun   )
 • trade good   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
merchandise, commodity
 
reg. łódz. regionalizm łódzki Kategoria:Regionalizmy łódzkie tkanina
 
pot. potocznie narkotyki
 
pot. potocznie wulg. wulgarnie seksualnie atrakcyjna osoba

Picture dictionary

merchandise
merchandise

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (68)

automat do sprzedaży towarów
automatic vending machine
charakter handlowy towarów
commercial character of goods
czasowe użycie towarów
temporary use of goods
data ważności towaru
item expiration
dostawa towarów
supply of goods
dysponowanie towarami
disposal of goods
ewidencja towarów
register of goods
formuła indeksu kanału towaru
commodity channel index formula
grupa podatków dla towaru
item sales tax group
grupa rabatowa dla towarów
item discount group
grupa rozbieżności cenowych towaru
item price tolerance group
grupa towarów dodatkowych
supplementary item group
import towarów
importation of goods
kategoria towaru
category item
kod towaru
item number
Komitet ds. Statystyk Odnoszących się do Handlu Towarami z Państwami Trzecimi
Committee on statistics relating to the trading of goods with third countries
Komitet ds. Statystyki Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi
Committee for the statistics on the trading of goods between Member States
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
koszty sprzedanych towarów
cost of goods sold
manifest towarów
goods manifest
Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych
International Maritime Dangerous Goods Code
nabywca towarów
person acquiring the goods
nabywca towarów lub usług
buyer of goods and services
nadwyżka towaru
over shipment
nieodwracalnie utracone (towary)
irretrievably lost (goods)
państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów
Member State in which dispatch or transport of the goods began
podatek od towarów i usług
ad valorem tax; value added tax; VAT; value-added tax; vat
Podatek od towarów i usług
Vat; value added tax
procedury obsługi II postępowania z towarów podlegającym wymogom niefiskalnym
procedures for handling of goods with non-fiscal aspects
przeładunek towarów
movement of goods
przemieszczenie towarów
transfer of goods
przeznaczenie towaru
intended use; use of products
przywóz towarów i usług
imports of goods and services
rewizja towarów
inspection of goods
rotacja towarów
goods turnover
saldo zewnętrze towarów i usług
external balance of goods and services
swobodny przepływ towarów
free movement of goods
swobodny przepływ towarów i usług
free movement of goods and services
system śledzenia towarów
goods tracking system
towar dodatkowy
supplementary item
towar trwałego użytku
durable goods; durable good
towar używany
used goods
towary
articles; good; goods; wares
towary do odsprzedaży
goods for resale
towary ekwiwalentne
equivalent goods
towary konsumpcyjne
consumer goods
towary podlegające podatkowi akcyzowemu
goods subject to excise duties

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "towar", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Żadne z postanowień niniejszej Sekcji nie będzie stanowiło wymogu, aby Członek stosował jej postanowienia do oznaczeń geograficznych jakiegokolwiek innego Członka w odniesieniu do towarów lub usług, których odpowiednie oznaczenie jest identyczne z określeniem zwyczajowo używanym w języku potocznym jako nazwa pospolita dla takich towarów lub usług na terytorium tego Członka
en Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that Member
pl zwraca uwagę na utrzymujący się brak świadomości odnośnie do możliwości przewozu towarów wodami śródlądowymi, w szczególności elastyczności i zrównoważonego potencjału tej formy transportu
en Notes there is still a lack of awareness of the possibilities of carriage of goods by IWT, in particular as regards the potential for flexibility and sustainability of IWT
pl wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków określonych w art. ‧ ust. ‧ pkt ‧-‧, jeżeli sprzedawca jest organizatorem sprzedaży w drodze aukcji publicznej działającym w takim charakterze, a nabyte towary zostały opodatkowane VAT w państwie członkowskim rozpoczęcia wysyłki lub transportu, zgodnie z procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży w drodze aukcji publicznej
en the intra-Community acquisition of second-hand goods, works of art, collectors' items or antiques, as defined in points to of Article ‧, where the vendor is an organiser of sales by public auction, acting as such, and VAT has been applied to the goods in the Member State in which their dispatch or transport began, in accordance with the special arrangements for sales by public auction
pl Czy należy uznać, że zgłaszający działa w złej wierze, jeżeli zgłasza on znak towarowy w celu uniemożliwienia dalszego używania znaku przez konkurenta, chociaż w momencie dokonywania zgłoszenia wie lub powinien wiedzieć, że konkurent poprzez używanie identycznego lub podobnego znaku na oznaczenie identycznych lub do złudzenia podobnych towarów lub usług nabył już dorobek o znacznej wartości?
en Is the applicant to be regarded as acting in bad faith if he applies for the trade mark in order to be able to prevent a competitor from continuing to use the sign, where, at the time he files his application, he knows or ought to know that by using an identical or similar sign for the same goods or services, or goods or services which are so similar as to be capable of being confused, the competitor has already acquired valuable property rights?
pl jakakolwiek część przychodów z jakiejkolwiek dalszej sprzedaży, dyspozycji lub użytkowania towarów przez kupującego nie przypada bezpośrednio czy też pośrednio sprzedającemu, z wyjątkiem przypadków, gdy dokonana jest odpowiednia korekta wartości, zgodnie z postanowieniami artykułu
en that no part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the goods by the buyer will accrue directly or indirectly to the seller, unless an appropriate adjustment can be made in accordance with the provisions of Article
pl W przypadku gdy płatność zostaje odroczona zgodnie z art. ‧ lit. c), bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym upływa okres przewidziany na zwolnienie towarów
en Where payment is deferred in accordance with Article ‧(c), the period shall begin on the day following the end of the period fixed for release of the goods in question
pl Towary nienadające się do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do których przyznano uprzywilejowane traktowanie taryfowe z uwagi na ich rodzaj, wymienione są w załączniku ‧ poprzez odniesienie do pozycji, w ramach której są klasyfikowane, wraz z ich wyszczególnieniem i ilością użytych denaturantów
en Goods unfit for consumption for which favourable tariff treatment is granted by reason of their nature are listed in Annex ‧ by reference to the heading under which they are classified together with the description and the quantities of the denaturants used
pl Bez uszczerbku dla przepisów wykładni Nomenklatury Scalonej brzmienie opisu towarów należy traktować jako indykatywne
en Without prejudice to the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording of the description of the goods is regarded as being for information purposes only
pl Zbieranie danych dotyczących towarów określonych w art. ‧, w odniesieniu do których nie stosuje się systemu Intrastat, zostanie uregulowane przez Komisję na mocy art. ‧ w ramach formalności określonych w ust. ‧ lit. b
en The collection of data on the goods referred to in Article ‧ to which the Intrastat system does not apply shall be regulated by the Commission pursuant to Article ‧ within the framework of the formalities referred to in paragraph ‧ (b
pl opakowania handlowe lub opakowania podstawowe tj. mające stanowić towar jednostkowy, sprzedawany użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi w miejscu zakupu
en sales packaging or primary packaging, i. e. packaging conceived so as to constitute a sales unit to the final user or consumer at the point of purchase
pl Z zastrzeżeniem postanowień art. ‧, dla towarów określonych w wykazie znajdującym się w załączniku I lub gdy właściwe organy albo główny zobowiązany uznają to za konieczne, urząd wyjścia wyznacza trasę przewozu i wpisuje w polu ‧ zgłoszenia tranzytowego co najmniej kraje, przez które przewóz będzie dokonywany, biorąc pod uwagę wszelkie informacje zgłoszone przez głównego zobowiązanego
en Without prejudice to Article ‧, for goods on the list of Annex I, or when the competent authorities or the principal consider it necessary, the office of departure shall specify a prescribed itinerary and enter in box ‧ of the transit declaration at least the countries to be transited, taking into account any details communicated by the principal
pl Stawką podatku stosowaną do wewnątrzwspólnotowego nabywania towarów jest stawka obowiązująca w momencie, gdy podatek staje się wymagalny
en The tax rate applicable to the intra-Community acquisition of goods shall be that in force when the tax becomes chargeable
pl Konsum jest spółdzielnią sprzedającą towary konsumpcyjne, w tym żywność i artykuły spożywcze, w okręgu Jämtland
en Konsum is a cooperative society which sells consumer goods, including food and groceries, throughout the Jämtland County
pl Mowa tu o takich kwestiach, jak rola euro, wpływ WPZiB i EPBiO na wzrost międzynarodowego znaczenia UE, możliwość włączenia do europejskiej strategii bezpieczeństwa także kwestii towarów i interesów mających strategiczne znaczenie dla Europy, jak to już robią inne potęgi gospodarcze świata
en The role of the euro and the impact of the CFSP and the ESDP on the growth of the EU's international role also come to mind, as does the possible inclusion within the European security strategy of the issue of goods and interests that are strategic for Europe, as is already the case with other global economic powers
pl Opracowanie narzędzi do klasyfikowania towarów
en Development of a tool for classifying goods
pl Potwierdzenie wspólnotowego statusu towarów
en Proof of Community status
pl towarów, o których wiadomo, że są przedmiotem działań naruszających przepisy celne
en goods known to be subject to operations in breach of customs legislation
pl Środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia przez uzupełnienie go, określające przypadki, w których organy celne mogą zezwolić na wykorzystanie towarów ekwiwalentnych w ramach odprawy czasowej, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
en The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, by supplementing it, laying down the cases in which the customs authorities may authorise the use of equivalent goods under temporary admission, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
pl W przypadku gdy właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się instytucja lub organizacja będąca odbiorcą, nie są w stanie ustalić na podstawie posiadanych informacji, czy wymieniony we wniosku o udzielenie zwolnienia towar można uznać za specjalnie przeznaczony do celów edukacyjnych, zatrudnienia lub podnoszenia kwalifikacji osób niepełnosprawnych, stosuje się procedurę ustanowioną w art
en Where the competent authority of the Member State in which is situated the institution or organization to which an article is consigned is unable to decide on the basis of information at his disposal whether the article for which admission free of import duties has been requested should be regarded as being specially designed for the education, employment or social advancement of handicapped persons, the procedure laid down in Article ‧ shall apply
pl Ceny importowe cif są w tym celu porównywane z cenami reprezentatywnymi towaru na rynku światowym lub wspólnotowym rynku przywozowym
en Cif import prices shall be checked to that end, against the representative prices for the product on the world market or on Community import market for that product
pl Do tej pory nie sporządzono żadnych przepisów w tej kwestii, choć istnieje prawodawstwo dotyczące transportu niebezpiecznych towarów drogami samochodowymi i kolejowymi.
en No rules have so far been drawn up on that, although there is legislation on the transport of dangerous goods by road and rail.
pl Przywóz zgłoszony do dopuszczenia do swobodnego obrotu jest zwolniony z ceł antydumpingowych nałożonych w art. ‧, pod warunkiem że przywożone towary zostały wyprodukowane przez spółki, od których Komisja przyjmuje zobowiązania i których nazwy są wymienione w odpowiednim rozporządzeniu Komisji, ze zmianami, oraz że zostały one przywiezione zgodnie z przepisami takiego rozporządzenia Komisji
en Imports declared for release into free circulation shall be exempt from the anti-dumping duties imposed by Article ‧, provided that they are produced by companies from which undertakings are accepted by the Commission and whose names are listed in the relevant Commission Regulation, as from time to time amended, and have been imported in conformity with the provisions of the same Commission Regulation
pl Pierwsza kolumna podaje numer pozycji lub działu użytego w Zharmonizowanym Systemie, druga kolumna podaje opis towarów użyty w tym systemie dla danej pozycji lub działu
en The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonised System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter
pl ZAŁĄCZNIK E.‧ dotyczący bezcłowego przywozu towarów w zamian za towary uprzednio wywiezione
en ANNEX E.‧ concerning the duty-free replacement of goods
pl należy przestrzegać wszystkich innych zasad dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych
en All other rules concerning the transport of dangerous goods by road must be observed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36305 zdań frazy towar.Znalezione w 3,444 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.