wymowa: IPA: ˈtɔvar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • goods     
  (Noun  ) (noun   )
   
  that which is produced, traded, bought or sold
   
  that which is produced, traded, bought or sold
 • commodity   
  (Noun  ) (noun   )
   
  anything movable traded
   
  anything movable traded
 • item         
  (noun   )
   
  The basic element that holds information in Outlook (similar to a file in other programs). Items include e-mail messages, appointments, contacts, tasks, journal entries, notes, posted items, and documents.
 • merchandise     
  (verb, noun   )
   
  coś, co może stanowić przedmiot transakcji handlowej;
 • article       
  (noun   )
 • cargo   
  (noun   )
 • gong   
  (noun   )
 • good           
  (advb, noun, adjv   )
 • items   
  (noun   )
 • kind         
  (noun, adjv   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • product         
  (noun   )
 • products     
  (noun   )
 • stock     
  (verb, noun, adjv   )
 • stuff   
  (verb, noun   )
 • ware     
  (noun   )
 • wares   

Pozostałe znaczenia:

 
merchandise, commodity
 
pot. potocznie wulg. wulgarnie seksualnie atrakcyjna osoba
 
reg. łódz. regionalizm łódzki Kategoria:Regionalizmy łódzkie tkanina
 
pot. potocznie narkotyki

Picture dictionary

merchandise
merchandise

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

automat do sprzedaży towarów
automatic vending machine
charakter handlowy towarów
commercial character of goods
czasowe użycie towarów
temporary use of goods
data ważności towaru
item expiration
dostawa towarów
supply of goods
dostawca towarów lub usług
supplier of goods or services
dysponowanie towarami
disposal of goods
ewidencja towarów
register of goods
formuła indeksu kanału towaru
commodity channel index formula
grupa podatków dla towaru
item sales tax group
grupa rabatowa dla towarów
item discount group
grupa rozbieżności cenowych towaru
item price tolerance group
grupa towarów
item group
grupa towarów dodatkowych
supplementary item group
import towarów
importation of goods
kod towaru
item number
Komitet ds. Statystyk Odnoszących się do Handlu Towarami z Państwami Trzecimi
Committee on statistics relating to the trading of goods with third countries
Komitet ds. Statystyki Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi
Committee for the statistics on the trading of goods between Member States
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
koszty sprzedanych towarów
cost of goods sold
manifest towarów
goods manifest
Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych
International Maritime Dangerous Goods Code
nabywca towarów
person acquiring the goods
nabywca towarów lub usług
buyer of goods and services
nieodwracalnie utracone (towary)
irretrievably lost (goods)
państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów
Member State in which dispatch or transport of the goods began
podatek od towarów i usług
value added tax; vat
posiadacz towarów
holder of the goods
procedury obsługi II postępowania z towarów podlegającym wymogom niefiskalnym
procedures for handling of goods with non-fiscal aspects
przemieszczenie towarów
transfer of goods
przeznaczenie towaru
intended use; use of products
rewizja towarów
inspection of goods
saldo zewnętrze towarów i usług
external balance of goods and services
swobodny przepływ towarów
free movement of goods
swobodny przepływ towarów i usług
free movement of goods and services
system śledzenia towarów
goods tracking system
towar dodatkowy
supplementary item
towar trwałego użytku
durable goods; durable good
towar używany
used goods
towary
articles; good; goods; wares
towary do odsprzedaży
goods for resale
towary ekwiwalentne
equivalent goods
towary konsumpcyjne
consumer goods
towary niebezpieczne
dangerous goods
towary niewspólnotowe
non-community goods
towary podlegające podatkowi akcyzowemu
goods subject to excise duties
towary podrabiane i pirackie
counterfeit and pirated goods
towary powracające
returned goods
towary przeznaczone dla konsumenta końcowego
goods intended for final consumption
towary wrażliwe
sensitives goods
transakcje dotyczące towarów i usług
transactions in goods and services
transfery indywidualnych nierynkowych towarów i usług
transfers of individual non-market goods and services

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "towar", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dla towarów przewożonych w procedurze TIR lub Manifestu Reńskiego lub objętych karnetem ATA, wpisać odpowiednio
en For goods carried under TIR or Rhine Manifest procedures or under cover of an ATA carnet, enter
pl skoro niektóre środki pomocy żywnościowej mogą przyjmować formę pszenicy zwyczajnej lub pszenicy zwyczajnej o jakości nadającej się do wypieku chleba, to towary winny być dostarczane po odpowiedniej cenie
en Whereas, since certain food-aid measures may take the form of common wheat or common wheat of bread-making quality, the goods should be supplied at the appropriate price
pl Twierdzono, że przywóz towarów pochodzących z Węgier jest nieznaczny i dlatego powinien zostać pominięty przy kumulacji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
en It has been claimed that imports originating in Hungary are negligible and should therefore be disregarded for cumulation purposes in accordance with Article ‧ of the basic Regulation
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i w żegludze śródlądowej towarów niebezpiecznych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Strony uzgadniają, że ich odpowiednie przepisy oraz procedury handlowe i celne opierają się na międzynarodowych instrumentach i normach w dziedzinie ceł i handlu, włącznie z istotnymi elementami Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego sporządzonej w Kioto dnia ‧ maja ‧ r. i zmienionej w Brukseli dnia ‧ czerwca ‧ r. (zmieniona Konwencja z Kioto), z ramami standardów dla zabezpieczenia i uproszczenia handlu globalnego WCO, zbiorem danych WCO oraz międzynarodową konwencją w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (ZH
en The Parties agree that their respective trade and customs legislation, provisions and procedures shall draw on international instruments and standards applicable in the fields of customs and trade, in particular the substantive elements of the International Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs Procedures, concluded at Kyoto on ‧ May ‧ and revised at Brussels on ‧ June ‧ (the revised Kyoto Convention), the WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, the WCO data set and the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System (HS
pl Zgodnie z definicją zawartą w art. ‧ ust. ‧ lit. g) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych know-how musi być istotne, co oznacza, że know-how obejmuje informacje ważne i użyteczne dla nabywcy z punktu widzenia używania, sprzedaży lub odsprzedaży towarów lub usług objętych porozumieniem
en According to the definition in Article ‧(g) of the Block Exemption Regulation the know-how needs to be substantial, meaning that the know-how includes information which is significant and useful to the buyer for the use, sale or resale of the contract goods or services
pl TOWARY O PODWYŻSZONYM STOPNIU RYZYKA NADUŻYĆ FINANSOWYCH
en GOODS INVOLVING GREATER RISK OF FRAUD
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r., zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je przy pomocy potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego
en Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ prohibiting the use of leghold traps in the Community and the introduction into the Community of pelts and manufactured goods of certain wild animal species originating in countries which catch them by means of leghold traps or trapping methods which do not meet international humane trapping standards
pl Nie przyznaje się refundacji w odniesieniu do takich towarów, jeżeli są one wywożone po przetworzeniu, lub w przypadku gdy stanowią składnik innych towarów
en No refund shall be granted for such goods where they are exported after processing or when they are incorporated in other goods
pl Z wyjątkiem przypadku gdy z własnej inicjatywy dostawca użył kontenerów, a nie było to wymienione w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, dostawca nie ponosi opłat za przetrzymywanie kontenerów po upływie ‧ dni licząc od daty, kiedy towary zostają udostępnione w magazynie
en Except where containers have been used on the supplier
pl chronionej nazwy używa się w dowolny sposób w odniesieniu do produktów objętych pozycją ‧ zharmonizowanego systemu Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli dnia ‧ czerwca ‧ r
en the protected name is used in any way for products falling under heading ‧ of the Harmonized System of the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, done at Brussels on ‧ June
pl SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
en FREE MOVEMENT OF GOODS
pl Projekty obejmują przyjęcie metod zbierania danych, które przy kompilacji oraz przekazywaniu danych ze sprawozdań statystycznych dotyczących handlu towarami między Państwami Członkowskimi wykorzystują skomputeryzowane centrale wymiany danych
en The projects include the adoption of data collection methods which use computerised data exchange for compiling and transmitting statistical returns on the trading of goods between Member States
pl Towar mają ukryty w skrzynce na listy
en The drug' s hidden in the mailbox
pl informacja o niebezpiecznych towarach
en dangerous goods information
pl Uwagi: Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy towary są przewożone między terenami prywatnymi położonymi po obu stronach drogi
en Comments: A situation can easily occur where goods are transferred between private premises situated on both sides of a road
pl Stwierdzając, że w ramach towarów klasyfikowanych do klasy ‧ oznaczenie HAITRANSFER pozostaje w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku z odpowiednimi towarami, i że oznaczenie HAIRTRANSFER wskazuje odpowiedniemu kręgowi konsumentów przeznaczenie towarów z klasy ‧ i w związku z tym, generalnie odznacza się również wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związkiem z odpowiednimi towarami z klasy ‧, Sąd dokonał błędnej wykładni przepisu, o którym mowa i błędnie go zastosował
en By its finding that the sign HAIRTRANSFER in respect of the goods applied for in Class ‧ has a sufficiently direct and genuine link to the goods concerned and that the sign HAIRTRANSFER indicates the intended purpose of the goods in Class ‧ to the relevant public, and therefore in its entirety also shows a sufficiently direct and genuine link to the goods concerned in Class ‧, the Court of First Instance misinterpreted and misapplied the provision at issue
pl ZHARMONIZOWANE KODY TOWARÓW DOTYCZĄCE DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA OBJĘTYCH POSTANOWIENIAMI VPA
en THE HARMONISED COMMODITY CODES FOR TIMBER AND WOOD PRODUCTS COVERED UNDER THE VPA
pl skomputeryzowany system oznacza skomputeryzowany system kontrolowania przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym ustanowionym decyzją nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r
en computerised system means the computerised system for monitoring the movement of excisable products set up by Decision No ‧/‧/EC
pl można uznać, że wprowadzenie towaru do obrotu na terenie kolejnego Państwa Członkowskiego, następujące później niż import na terytorium Państwa, w którym wydano orzeczenie uwalniające od odpowiedzialności karnej jest czynem odrębnym, a przez to karalnym, czy też przeciwnie, za czyn nierozerwalnie związany z importem?
en can the sale of the goods in another Member State following their importation into the Member State where the acquittal was given be regarded as independent conduct which may therefore be punished or, instead, as conduct forming an integral part of the importation?
pl Do celów niniejszej decyzji i zgodnie z przepisami krajowymi mikroprzedsiębiorstwo w gospodarce socjalnej powinno oznaczać mikroprzedsiębiorstwo, które wytwarza towary i usługi w ramach jednoznacznej misji społecznej lub które świadczy usługi dla członków społeczności w celu niedochodowym
en For the purposes of this Decision and in line with national provisions, micro-enterprise in the social economy should mean a micro-enterprise which produces goods and services with a clear social mission or which provides services to members of the community with a non-profit purpose
pl Zużyte meble, tekstylia oraz inne produkty, takie jak sprzęt elektroniczny, są sprzedawane lub przekazywane na cele dobroczynne albo innym stowarzyszeniom, które zbierają i rozdają takie towary
en Used furniture, textiles and other products such as electronic equipment, shall be sold or given to charity or to other associations which collect and redistribute such goods
pl mogą zakłócać konkurencję przez faworyzowanie niektórych podmiotów lub niektórych towarów
en are capable of distorting competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods
pl Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak towarowy w kształcie białej matowej wygładzanej butelki dla towarów z klasy ‧ (zgłoszenie nr
en Community trade mark concerned: Three-dimensional trade mark in the shape of a frosted white bottle for goods in class ‧ (application No
pl Towary opisane w kolumnie ‧ załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie ‧ wspomnianej tabeli
en The goods described in column ‧ of the annexed table are classified within the Combined Nomenclature under the CN codes indicated in column ‧ of the said table
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36305 zdań frazy towar.Znalezione w 8,543 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.