wymowa: IPA: ˈtɔvar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • goods     
  (Noun  ) (noun   )
   
  that which is produced, traded, bought or sold
   
  that which is produced, traded, bought or sold
 • commodity   
  (Noun  ) (noun   )
   
  anything movable traded
   
  anything movable traded
 • item         
  (noun   )
   
  The basic element that holds information in Outlook (similar to a file in other programs). Items include e-mail messages, appointments, contacts, tasks, journal entries, notes, posted items, and documents.
 • merchandise     
  (verb, noun   )
   
  coś, co może stanowić przedmiot transakcji handlowej;
 • article       
  (noun   )
 • cargo   
  (noun   )
 • gong   
  (noun   )
 • good           
  (advb, noun, adjv   )
 • items   
  (noun   )
 • kind         
  (noun, adjv   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • product         
  (noun   )
 • products     
  (noun   )
 • stock     
  (verb, noun, adjv   )
 • stuff   
  (verb, noun   )
 • ware     
  (noun   )
 • wares   

Pozostałe znaczenia:

 
merchandise, commodity
 
pot. potocznie wulg. wulgarnie seksualnie atrakcyjna osoba
 
reg. łódz. regionalizm łódzki Kategoria:Regionalizmy łódzkie tkanina
 
pot. potocznie narkotyki

Picture dictionary

merchandise
merchandise

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

automat do sprzedaży towarówautomatic vending machine
cena przywożonych towarów dumpingowychprice of dumped imports
charakter handlowy towarówcommercial character of goods
czasowe użycie towarówtemporary use of goods
data ważności towaruitem expiration
domniemany przywóz (towarów) po cenach dumpingowychallegedly dumped imports
dostawa towarówsupply of goods
dostawca towarów lub usługsupplier of goods or services
dostawy składające się z wielu partii towarówstaggered consignments
dysponowanie towaramidisposal of goods
ewidencja towarówregister of goods
formuła indeksu kanału towarucommodity channel index formula
grupa podatków dla towaruitem sales tax group
grupa rabatowa dla towarówitem discount group
grupa rozbieżności cenowych towaruitem price tolerance group
grupa towarówitem group
grupa towarów dodatkowychsupplementary item group
import towarówimportation of goods
kod towaruitem number
komentarz do towaruitem comment
Komitet ds. Statystyk Odnoszących się do Handlu Towarami z Państwami TrzecimiCommittee on statistics relating to the trading of goods with third countries
Komitet ds. Statystyki Handlu Towarami między Państwami CzłonkowskimiCommittee for the statistics on the trading of goods between Member States
komunikat informujący wyprzedzająco o dostarczeniu towarówanticipated arrival record
komunikat informujący wyprzedzająco o przewozie towarów przez granicęanticipated transit record
komunikat informujący wyprzedzająco o przybyciu towarówanticipated arrival record message
komunikat o przybyciu towarówarrival advice
komunikat przesłanie komunikatu o przybyciu towarówforwarded arrival advice
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarówUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
koszty sprzedanych towarówcost of goods sold
manifest towarówgoods manifest
miejsce dostawy (jeśli mowa o towarach)place of supply
Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów NiebezpiecznychInternational Maritime Dangerous Goods Code
nabywca towarówperson acquiring the goods
nabywca towarów lub usługbuyer of goods and services
nieodwracalnie utracone (towary)irretrievably lost (goods)
ogół towarów i usługuniverse
państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarówMember State in which dispatch or transport of the goods began
pobieranie próbek z towarów przepływającychflowing commodities sampling
podatek od towarów i usługvalue added tax; vat
posiadacz towarówholder of the goods
postępowanie z towarami II obsługa towarówhandling of goods
procedury obsługi II postępowania z towarów podlegającym wymogom niefiskalnymprocedures for handling of goods with non-fiscal aspects
przedsiębiorcy, którzy zajmują się obsługą towarówoperators who are handling goods
przemieszczanie towarów własnychmovement of own goods
przemieszczenie towarówtransfer of goods
przepisy regulujące obrót towarami niebezpiecznymidangerous goods regulation
przeznaczenie towaruintended use; use of products
przywożone towaryimports
przywóz (towarów) po cenach dumpingowychdumped imports
rewizja towarówinspection of goods
saldo zewnętrze towarów i usługexternal balance of goods and services
swobodny przepływ towarówfree movement of goods
swobodny przepływ towarów i usługfree movement of goods and services
system śledzenia towarówgoods tracking system
towar dla użytkownika indywidualnegoconsumer good
towar dodatkowysupplementary item
towar nietrwałego użytkunon-durable goods
towar pomijany w planowaniunon-direct item
towar trwałego użytkudurable goods; durable good
towar używanyused goods
towaryarticles; good; goods; wares
towary będące nowością na rynkunovelty goods
towary do odsprzedażygoods for resale
towary ekwiwalentneequivalent goods
towary konsumpcyjneconsumer goods
towary niebezpiecznedangerous goods
towary niewspólnotowenon-community goods
towary podlegające podatkowi akcyzowemugoods subject to excise duties
towary podrabiane i pirackiecounterfeit and pirated goods
towary powracającereturned goods
towary przeznaczone dla konsumenta końcowegogoods intended for final consumption
towary przywożone po cenach niedumpingowychnon-dumped imports
towary wrażliwesensitives goods
transakcje dotyczące towarów i usługtransactions in goods and services
transfery indywidualnych nierynkowych towarów i usługtransfers of individual non-market goods and services
udział przywożonych towarów w rynkumarket share of imports

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "towar", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dla towarów przewożonych w procedurze TIR lub Manifestu Reńskiego lub objętych karnetem ATA, wpisać odpowiednioFor goods carried under TIR or Rhine Manifest procedures or under cover of an ATA carnet, enter
skoro niektóre środki pomocy żywnościowej mogą przyjmować formę pszenicy zwyczajnej lub pszenicy zwyczajnej o jakości nadającej się do wypieku chleba, to towary winny być dostarczane po odpowiedniej cenieWhereas, since certain food-aid measures may take the form of common wheat or common wheat of bread-making quality, the goods should be supplied at the appropriate price
Twierdzono, że przywóz towarów pochodzących z Węgier jest nieznaczny i dlatego powinien zostać pominięty przy kumulacji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoIt has been claimed that imports originating in Hungary are negligible and should therefore be disregarded for cumulation purposes in accordance with Article ‧ of the basic Regulation
Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i w żegludze śródlądowej towarów niebezpiecznych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Strony uzgadniają, że ich odpowiednie przepisy oraz procedury handlowe i celne opierają się na międzynarodowych instrumentach i normach w dziedzinie ceł i handlu, włącznie z istotnymi elementami Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego sporządzonej w Kioto dnia ‧ maja ‧ r. i zmienionej w Brukseli dnia ‧ czerwca ‧ r. (zmieniona Konwencja z Kioto), z ramami standardów dla zabezpieczenia i uproszczenia handlu globalnego WCO, zbiorem danych WCO oraz międzynarodową konwencją w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (ZHThe Parties agree that their respective trade and customs legislation, provisions and procedures shall draw on international instruments and standards applicable in the fields of customs and trade, in particular the substantive elements of the International Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs Procedures, concluded at Kyoto on ‧ May ‧ and revised at Brussels on ‧ June ‧ (the revised Kyoto Convention), the WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, the WCO data set and the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System (HS
Zgodnie z definicją zawartą w art. ‧ ust. ‧ lit. g) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych know-how musi być istotne, co oznacza, że know-how obejmuje informacje ważne i użyteczne dla nabywcy z punktu widzenia używania, sprzedaży lub odsprzedaży towarów lub usług objętych porozumieniemAccording to the definition in Article ‧(g) of the Block Exemption Regulation the know-how needs to be substantial, meaning that the know-how includes information which is significant and useful to the buyer for the use, sale or resale of the contract goods or services
TOWARY O PODWYŻSZONYM STOPNIU RYZYKA NADUŻYĆ FINANSOWYCHGOODS INVOLVING GREATER RISK OF FRAUD
Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r., zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je przy pomocy potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnegoCouncil Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ prohibiting the use of leghold traps in the Community and the introduction into the Community of pelts and manufactured goods of certain wild animal species originating in countries which catch them by means of leghold traps or trapping methods which do not meet international humane trapping standards
Nie przyznaje się refundacji w odniesieniu do takich towarów, jeżeli są one wywożone po przetworzeniu, lub w przypadku gdy stanowią składnik innych towarówNo refund shall be granted for such goods where they are exported after processing or when they are incorporated in other goods
Z wyjątkiem przypadku gdy z własnej inicjatywy dostawca użył kontenerów, a nie było to wymienione w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, dostawca nie ponosi opłat za przetrzymywanie kontenerów po upływie ‧ dni licząc od daty, kiedy towary zostają udostępnione w magazynieExcept where containers have been used on the supplier
chronionej nazwy używa się w dowolny sposób w odniesieniu do produktów objętych pozycją ‧ zharmonizowanego systemu Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli dnia ‧ czerwca ‧ rthe protected name is used in any way for products falling under heading ‧ of the Harmonized System of the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, done at Brussels on ‧ June
SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓWFREE MOVEMENT OF GOODS
Projekty obejmują przyjęcie metod zbierania danych, które przy kompilacji oraz przekazywaniu danych ze sprawozdań statystycznych dotyczących handlu towarami między Państwami Członkowskimi wykorzystują skomputeryzowane centrale wymiany danychThe projects include the adoption of data collection methods which use computerised data exchange for compiling and transmitting statistical returns on the trading of goods between Member States
Towar mają ukryty w skrzynce na listyThe drug' s hidden in the mailbox
informacja o niebezpiecznych towarachdangerous goods information
Uwagi: Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy towary są przewożone między terenami prywatnymi położonymi po obu stronach drogiComments: A situation can easily occur where goods are transferred between private premises situated on both sides of a road
Stwierdzając, że w ramach towarów klasyfikowanych do klasy ‧ oznaczenie HAITRANSFER pozostaje w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku z odpowiednimi towarami, i że oznaczenie HAIRTRANSFER wskazuje odpowiedniemu kręgowi konsumentów przeznaczenie towarów z klasy ‧ i w związku z tym, generalnie odznacza się również wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związkiem z odpowiednimi towarami z klasy ‧, Sąd dokonał błędnej wykładni przepisu, o którym mowa i błędnie go zastosowałBy its finding that the sign HAIRTRANSFER in respect of the goods applied for in Class ‧ has a sufficiently direct and genuine link to the goods concerned and that the sign HAIRTRANSFER indicates the intended purpose of the goods in Class ‧ to the relevant public, and therefore in its entirety also shows a sufficiently direct and genuine link to the goods concerned in Class ‧, the Court of First Instance misinterpreted and misapplied the provision at issue
ZHARMONIZOWANE KODY TOWARÓW DOTYCZĄCE DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA OBJĘTYCH POSTANOWIENIAMI VPATHE HARMONISED COMMODITY CODES FOR TIMBER AND WOOD PRODUCTS COVERED UNDER THE VPA
skomputeryzowany system oznacza skomputeryzowany system kontrolowania przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym ustanowionym decyzją nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ rcomputerised system means the computerised system for monitoring the movement of excisable products set up by Decision No ‧/‧/EC
można uznać, że wprowadzenie towaru do obrotu na terenie kolejnego Państwa Członkowskiego, następujące później niż import na terytorium Państwa, w którym wydano orzeczenie uwalniające od odpowiedzialności karnej jest czynem odrębnym, a przez to karalnym, czy też przeciwnie, za czyn nierozerwalnie związany z importem?can the sale of the goods in another Member State following their importation into the Member State where the acquittal was given be regarded as independent conduct which may therefore be punished or, instead, as conduct forming an integral part of the importation?
Do celów niniejszej decyzji i zgodnie z przepisami krajowymi mikroprzedsiębiorstwo w gospodarce socjalnej powinno oznaczać mikroprzedsiębiorstwo, które wytwarza towary i usługi w ramach jednoznacznej misji społecznej lub które świadczy usługi dla członków społeczności w celu niedochodowymFor the purposes of this Decision and in line with national provisions, micro-enterprise in the social economy should mean a micro-enterprise which produces goods and services with a clear social mission or which provides services to members of the community with a non-profit purpose
Zużyte meble, tekstylia oraz inne produkty, takie jak sprzęt elektroniczny, są sprzedawane lub przekazywane na cele dobroczynne albo innym stowarzyszeniom, które zbierają i rozdają takie towaryUsed furniture, textiles and other products such as electronic equipment, shall be sold or given to charity or to other associations which collect and redistribute such goods
mogą zakłócać konkurencję przez faworyzowanie niektórych podmiotów lub niektórych towaróware capable of distorting competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak towarowy w kształcie białej matowej wygładzanej butelki dla towarów z klasy ‧ (zgłoszenie nrCommunity trade mark concerned: Three-dimensional trade mark in the shape of a frosted white bottle for goods in class ‧ (application No
Towary opisane w kolumnie ‧ załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie ‧ wspomnianej tabeliThe goods described in column ‧ of the annexed table are classified within the Combined Nomenclature under the CN codes indicated in column ‧ of the said table
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36305 zdań frazy towar.Znalezione w 7,299 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.