wymowa: IPA: ˈtɔvar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • goods     
  (Noun  ) (noun   )
   
  that which is produced, traded, bought or sold
   
  that which is produced, traded, bought or sold
 • commodity   
  (Noun  ) (noun   )
   
  anything movable traded
   
  anything movable traded
 • item         
  (noun   )
   
  The basic element that holds information in Outlook (similar to a file in other programs). Items include e-mail messages, appointments, contacts, tasks, journal entries, notes, posted items, and documents.
 • merchandise     
  (verb, noun   )
   
  coś, co może stanowić przedmiot transakcji handlowej;
 • article       
  (noun   )
 • cargo   
  (noun   )
 • gong   
  (noun   )
 • good           
  (advb, noun, adjv   )
 • items   
  (noun   )
 • kind         
  (noun, adjv   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • product         
  (noun   )
 • products     
  (noun   )
 • stock     
  (verb, noun, adjv   )
 • stuff   
  (verb, noun   )
 • ware     
  (noun   )
 • wares   

Pozostałe znaczenia:

 
merchandise, commodity
 
pot. potocznie wulg. wulgarnie seksualnie atrakcyjna osoba
 
reg. łódz. regionalizm łódzki Kategoria:Regionalizmy łódzkie tkanina
 
pot. potocznie narkotyki

Picture dictionary

merchandise
merchandise

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

automat do sprzedaży towarów
automatic vending machine
charakter handlowy towarów
commercial character of goods
czasowe użycie towarów
temporary use of goods
data ważności towaru
item expiration
dostawa towarów
supply of goods
dostawca towarów lub usług
supplier of goods or services
dysponowanie towarami
disposal of goods
ewidencja towarów
register of goods
formuła indeksu kanału towaru
commodity channel index formula
grupa podatków dla towaru
item sales tax group
grupa rabatowa dla towarów
item discount group
grupa rozbieżności cenowych towaru
item price tolerance group
grupa towarów
item group
grupa towarów dodatkowych
supplementary item group
import towarów
importation of goods
kod towaru
item number
Komitet ds. Statystyk Odnoszących się do Handlu Towarami z Państwami Trzecimi
Committee on statistics relating to the trading of goods with third countries
Komitet ds. Statystyki Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi
Committee for the statistics on the trading of goods between Member States
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
koszty sprzedanych towarów
cost of goods sold
manifest towarów
goods manifest
Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych
International Maritime Dangerous Goods Code
nabywca towarów
person acquiring the goods
nabywca towarów lub usług
buyer of goods and services
nieodwracalnie utracone (towary)
irretrievably lost (goods)
państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów
Member State in which dispatch or transport of the goods began
podatek od towarów i usług
value added tax; vat
posiadacz towarów
holder of the goods
procedury obsługi II postępowania z towarów podlegającym wymogom niefiskalnym
procedures for handling of goods with non-fiscal aspects
przemieszczenie towarów
transfer of goods
przeznaczenie towaru
intended use; use of products
rewizja towarów
inspection of goods
saldo zewnętrze towarów i usług
external balance of goods and services
swobodny przepływ towarów
free movement of goods
swobodny przepływ towarów i usług
free movement of goods and services
system śledzenia towarów
goods tracking system
towar dodatkowy
supplementary item
towar trwałego użytku
durable goods; durable good
towar używany
used goods
towary
articles; good; goods; wares
towary do odsprzedaży
goods for resale
towary ekwiwalentne
equivalent goods
towary konsumpcyjne
consumer goods
towary niebezpieczne
dangerous goods
towary niewspólnotowe
non-community goods
towary podlegające podatkowi akcyzowemu
goods subject to excise duties
towary podrabiane i pirackie
counterfeit and pirated goods
towary powracające
returned goods
towary przeznaczone dla konsumenta końcowego
goods intended for final consumption
towary wrażliwe
sensitives goods
transakcje dotyczące towarów i usług
transactions in goods and services
transfery indywidualnych nierynkowych towarów i usług
transfers of individual non-market goods and services

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "towar", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia – m.in. przez jego uzupełnienie – dotyczące wyłączania towarów lub przepływów ze statystyk dotyczących handlu zagranicznego, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
en The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, relating to the exclusion of goods or movements from external trade statistics, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
pl Formalności dotyczące importu towarów, o których mowa w art. ‧, są takie same jak formalności przewidziane we wspólnotowych przepisach celnych obowiązujących przy imporcie towarów na obszar celny Wspólnoty
en The formalities relating to the importation of the goods referred to in Article ‧ shall be the same as those laid down by the Community customs provisions in force for the importation of goods into the customs territory of the Community
pl Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Z mojego punktu widzenia dzisiejsze wnioski na ten temat są bardzo pozytywne i stanowią bardzo jasno przesłanie dla państw członkowskich, mianowicie że europejski system kolejowy potrzebuje korytarzy specjalnie przeznaczonych dla transportu towarów.
en Mr President, honourable Members, today's conclusions on this subject are extremely positive from my point of view, and help to send a very clear message to Member States, namely that the European railway system needs corridors that are in some way dedicated to freight.
pl Powinny to naprawić inne wnioski legislacyjne - w szczególności wniosek dotyczący kwalifikacji zawodowych - a w tych propozycjach istotne będzie potwierdzenie, że zdrowie jest dziedziną specyficzną: nie towarem rządzącym się wyłącznie prawami rynku, lecz raczej najdroższym skarbem obywateli.
en Other legislative proposals should remedy this - in particular, the proposal regarding professional qualifications - and in those proposals, it will be important to reaffirm that health is a sector with specific characteristics and not a commodity governed solely by the laws of the market, but rather the most precious asset that citizens have.
pl Stawki refundacji stosowane od dnia ‧ października ‧ r. do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu
en Rates of refunds applicable from ‧ October ‧ to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
pl Procedura zwrotu ceł i odprawa czasowa w celu uszlachetniania czynnego pozwala na dokonanie zwrotu lub zawieszenie cła i należności przywozowych odnoszących się do towarów pochodzących z zagranicy, które zostały użyte w celu uzyskania produktów wywożonych
en The drawback procedure and temporary admission for inward processing allow a refund of, or conditional relief from, import duties and taxes to be granted in respect of foreign goods used to obtain exported products
pl Z zasady podatki płaci się w kraju spożycia, z wyjątkiem towarów przewożonych wewnątrz Unii Europejskiej.
en As a rule, duties are payable in the country of consumption, except with regard to goods transported within the European Union.
pl Wszystkie towary określone w załączniku IV
en All items specified in Annex IV
pl postanowienia dotyczące PWI muszą być bezpośrednio związane z wykorzystaniem, sprzedażą lub odsprzedażą towarów lub usług przez nabywcę lub jego klientów
en The IPR provisions must be directly related to the use, sale or resale of goods or services by the buyer or his customers
pl formalności dotyczące wprowadzenia tych towarów do Wspólnoty są załatwiane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr
en the formalities relating to the entry of such goods into the Community shall be completed in accordance with Regulation (EEC) No
pl Swobodny przepływ towarów
en Free movement of goods
pl Każdy pojazd transportujący towary niebezpieczne musi posiadać: c) urządzenia niezbędne do wykonania dodatkowych i specjalnych środków podanych w instrukcjach pisemnych określonych w ppkt
en Each transport unit carrying dangerous goods must be fitted with; (c) the equipment needed to permit the carrying-out of the supplementary and special measures as indicated in the written instructions referred to in point
pl Świetnie, dawajcie towar na zaplecze
en Brilliant.Put it in the back
pl całkowita wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do osób posiadających numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku VAT dokonanych przez wszystkie podmioty gospodarcze zidentyfikowane dla potrzeb podatku VAT w Państwie Członkowskim dostarczającym informację
en the total value of all intra-Community supplies of goods to persons holding a VAT identification number by all operators identified for the purposes of VAT in the Member State providing the information
pl Podmiot skupujący płaci agencji interwencyjnej cenę zakupu ryżu przed odbiorem towaru, w terminie ‧ dni od powiadomienia o przyjęciu wniosku określonego w art
en The purchaser shall pay the intervention agency the purchase price for the rice, before the goods are removed, within ‧ days from the notification of acceptance of the application referred to in Article
pl w przypadku Rasperia/Basic Element: działalność w sektorach energii, towarów, lotnictwa, inżynierii, usług finansowych; w sektorze budowlanym i materiałów budowlanych
en for Rasperia/Basic Element: activities in energy, commodities, aviation, engineering, financial services, construction, construction materials
pl Ja, niżej podpisany, jako eksporter towarów opisanych powyżej
en I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf
pl Właściwe organy Państw Członkowskich przekażą Komisji, z własnej inicjatywy lub na jej wniosek, wszelkie informacje będące w ich posiadaniu, włącznie z dokumentacją techniczną, aby mogła ona ocenić, czy zwolnienie z należności celnych przywozowych określonego towaru może przynieść uszczerbek wytwarzaniu towarów równoważnych na terytorium Wspólnoty
en The competent authorities of the Member States shall provide the Commission, on their own initiative or at the latter
pl Zmiany te obejmują interoperacyjność pomiędzy celnymi systemami komputerowymi różnych krajów Pozwolą one w szczególności na odprawę celną towarów w siedzibie zgłaszającego, niezależnie od punktu wejścia do obszaru Wspólnoty, punktu wyjścia lub punktu dostawy tych towarów - tak zwaną "odprawę scentralizowaną”.
en These changes include interoperability between national computerised customs systems. They will allow, in particular, customs clearance of goods at the place of establishment of the declarant, irrespective of the place of entry into, exit from or supply within the Community of those goods - so-called 'centralised clearance'.
pl Główni zobowiązani nakładają zamknięcia celne nie później niż z chwilą zwolnienia towarów
en Principals shall affix seals no later than when the goods are released
pl Rozporządzeniem Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanowiono nomenklaturę towarów, zwaną dalej Nomenklaturą Scaloną i określono konwencyjne stawki celne wspólnej taryfy celnej
en Council Regulation (EEC) No ‧/‧ established a goods nomenclature, hereinafter referred to as the Combined Nomenclature, and set out the conventional duty rates of the Common Customs Tariff
pl W takim wypadku IM musi mieć łatwy dostęp do informacji o możliwych ograniczeniach w odnośnej infrastrukturze, do technicznych danych o wagonach (rozdział ‧.‧.‧.‧: Źródłowe bazy danych taboru kolejowego), do pliku z informacjami o niebezpiecznych towarach oraz do bieżącego, uaktualnionego stanu informacji o wagonach (rozdział ‧.‧.‧.‧: Inne bazy danych, Baza danych wagonów i jednostek intermodalnych
en In that case the IM must have easy access to the information about possible restrictions in the relevant infrastructure, to the technical wagon data (Chapter ‧.‧.‧.‧: The Rolling Stock Reference Databases), to the dangerous goods reference file and to the current, updated information status on the wagons (Chapter ‧.‧.‧.‧: Other databases, Wagon and Intermodal Unit Operational Database
pl Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się w szczególności do kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi zezwoleń na transport komercyjny, zdolności środka transportu, kontroli weterynaryjnych zdrowia zwierząt, kontroli weterynaryjnych zdrowia i higieny, włącznie z kontrolą mięsa, inspekcji zdrowia roślin oraz kontroli przewozu niebezpiecznych towarów i odpadów
en This paragraph shall apply in particular to monitoring compliance with rules on commercial transport permits, roadworthiness of means of transport, veterinary inspections and animal health checks, veterinary checks on health and hygiene, including meat inspections, plant health inspections and monitoring the transportation of dangerous goods and hazardous waste
pl Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji
en Goods in transit or storage on the day on which this Decision becomes applicable should be covered by transitional provisions allowing them to benefit from the extended system of cumulation
pl większa świadomość w zakresie podwójnego zastosowania pewnych towarów oraz zwiększona zdolność do identyfikacji towarów podwójnego zastosowania związanych z bronią masowego rażenia i środkami jej przenoszenia
en enhanced understanding of the dual-use nature of certain commodities and improved capability to identify those dual-use commodities related to weapons of mass destruction and their means of delivery
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36305 zdań frazy towar.Znalezione w 5,711 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.