Tłumaczenia na język angielski:

  • that (it) goes without saying   

Przykładowe zdania z "to się rozumie samo przez się; nie ma dwóch zdań", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To rozumie się samo przez się i nawet ci, którzy nie są członkami Komisji Gospodarczej i Walutowej przyznają, że ma to kluczowe znaczenie.
en This goes without saying, and even those who are not members of the Committee on Economic and Monetary Affairs will agree that it is vital.
pl W związku z tym Komisja uważa, że rozumie się samo przez się, iż nie mogą istnieć umowy dodatkowe lub milczące, na mocy których państwo miałoby zwolnić banki z ich zobowiązań, o ile oferta udziałów potrzebnych do rekapitalizacji nie zostanie w wystarczającej mierze subskrybowana
en In this connection, the Commission considers that it goes without saying that there cannot be collateral or implicit agreement whereby the State would exonerate the bank from their obligation if the recapitalisation offer was insufficiently subscribed
pl Uważamy zatem za sprawę zasadniczą, aby Parlament mógł wydelegować trzech wyspecjalizowanych przedstawicieli do udziału w radzie i rozumie się samo przez się, że muszą oni mieć takie same prawo głosu, jak wszyscy pozostali członkowie tej rady.
en We therefore consider it essential that Parliament should be able to send three specialised representatives to serve on the Board, and it goes without saying that they must have the same voting rights as all the other Board members.
pl Czy ma miejsce używanie w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ zdanie drugie lit. a) dyrektywy ‧/‧/EWG, jeżeli osoba trzecia bez zgody właściciela znaku towarowego wskazuje oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym jako słowo kluczowe (keyword) w wyszukiwarce, tak aby po wpisaniu oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym jako hasła w wyszukiwarce wyświetlał się, w bloku reklamowym oddzielonym przestrzennie od wykazu wyników wyszukiwania, elektroniczny odnośnik (link) do strony osoby trzeciej promującej towary lub usług identyczne z tymi, dla których został zarejestrowany znak towarowy, przy czym chociaż odnośnik ten oznaczony jest jako link sponsorowany, sama reklama nie zawiera ani oznaczenia, ani jakiejkolwiek odniesienia do właściciela znaku towarowego lub oferowanych przez niego towarów?
en Is there use for the purposes of Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC where a third party provides as a keyword to a search engine operator a sign which is identical with a trade mark, without the consent of the proprietor of that trade mark, so that, on inputting the sign identical with the trade mark as a search term into the search engine, an electronic promotional link to the third party’s website advertising identical goods or services appears in an advertising block set apart from the list of search results, that link is marked as a sponsored link and the advertisement itself does not comprise the sign nor contain any reference to the trade mark proprietor or to the products it is offering for sale?
pl W tym kontekście, rozumie się samo przez się, że należy wskazać nie tylko racjonalne aspekty, lecz trzeba także uwzględnić stronę emocjonalną
en It goes without saying that this should not be limited to the rational aspect, but that the emotional side must also be addressed
pl Jeśli chodzi o wdrażanie i późniejsze działania, uważam za bardzo ważne, by nie tylko Komisja, ale także parlamenty krajowe poniosły za to główną odpowiedzialność, ponieważ rozumie się samo przez się, że wydalenia te muszą także zostać skutecznie wdrożone.
en As regards implementation and follow-up, I consider it very important that not only the Commission but also national parliaments bear a major responsibility for this, as it goes without saying that these expulsions must also be implemented effectively.
pl Rozumie się samo przez się, że wina nadal rozkłada się zarówno na winnych odcięcia gazu, jak i na winnych tego, że Bułgaria została z rezerwami, które nie wystarczają, aby mogła przetrzymać kryzys gazowy.
en It goes without saying that blame is still being apportioned by both whoever is guilty of cutting off the gas and whoever is guilty of the fact that Bulgaria has ended up with reserves which are not sufficient for it to withstand this gas crisis.
pl Rozumie się samo przez się, że przyjazność dla środowiska nie powinna się nigdy odbywać kosztem bezpieczeństwa i dlatego zgłosiliśmy poprawki w tym względzie.
en It goes without saying that environmental friendliness should never be at the expense of safety, and this is why we have tabled amendments to this effect.
pl To, że Europa musi sprostać wyzwaniom globalizacji i współzawodnictwa - nie zawsze uczciwego - wymuszonego przez gospodarkę światową, rozumie się samo przez się.
en It goes without saying that Europe must be equal to the challenges of globalisation and competition - not always fair competition - forced upon us by the world economy.
pl Samo przez się rozumie się, że jest to dyskusja w granicach określonych w Traktacie, a ponadto, że opiera się ona na strategii budżetowej i gospodarczej uznanej za właściwą w aktualnych okolicznościach i w tym przypadku zalecanej Grecji, z niewątpliwą korzyścią dla tego państwa.
en It is logical that it is debated within the limits set out in the treaty and, furthermore, that it is done based on the budgetary and economic strategy considered to be appropriate to the current circumstances, and which, in this case, is recommended to Greece, from which it will, no doubt, benefit.
pl To, że powinien przeprosić, rozumie się samo przez się.
en It stands to reason that he should apologize to her.
pl (NL) Panie przewodniczący! Głosowałem, co rozumie się samo przez się, za przyjęciem rezolucji, chociaż nie można rzecz jasna sądzić, iż ten w sumie niewinny dokument wywrze jakieś wrażenie na totalitarnym komunistycznym reżimie chińskim, z którym mimo wszystko tak chętnie handlujemy.
en (NL) Mr President, it goes without saying that I voted in favour of this resolution; although, of course, we cannot allow ourselves to think that this ultimately innocuous resolution will make much impression on the totalitarian communist regime in China, with whom we nonetheless are so happy to trade.
pl W tych okolicznościach rozumie się samo przez się, że dopóki nie będzie jasności co do wprowadzenia tej umowy w życie, dopóki nie będzie zgody, dopóty nie podejmiemy dalszych rozmów na temat nowej umowy o partnerstwie.
en In these circumstances it goes without saying that our position is that, as long as there is no clarity about implementing this agreement, as long as there is no agreement, we will not engage in any further talks about the new partnership agreement.
pl Rozumie się samo przez się, że musimy uzyskać oszczędności w tej dziedzinie, jeśli wiemy, że w niektórych państwach członkowskich na tysiąc mieszkańców przypada aż 550 samochodów z silnikiem na benzynę lub olej napędowy, a w innych państwach członkowskich przypada ich tylko 100 czy 120.
en It goes without saying that we have to make savings there when we know that there are some Member States in which there are 550 cars for every 1 000 members of the population - petrol and diesel engines - and others where there are 100 or 120.
pl uważa, że według szeroko rozpowszechnionej wśród MŚP opinii proponowany przez RMSR MSSF dla MŚP jest zdecydowanie zbyt skomplikowany i w wielu miejscach zawiera odniesienia do pełnego MSSF; jest zdania, że dodatkowe zobowiązania są zbyt obszerne, a nakład pracy w odniesieniu do obowiązku dostarczenia informacji jest niewspółmierny; wyraża zaniepokojenie faktem, że projekt został opracowany z myślą o stosunkowo dużych MŚP (ponad ‧ pracowników) i przekonuje, że większość MŚP ma mniejsze rozmiary; przyjmuje do wiadomości, że MŚP są ponadto zaniepokojone tym, że RMSR zamierza zmieniać ten standard co dwa lata; zauważa jednakże, że może to stanowić użyteczny środek przejściowy dla większych, rozwijających się MŚP, podkreśla jednak, ze nie może to stanowić kroku w kierunku przymusowej harmonizacji
en Considers that there is a widely shared view among SMEs that the IFRS for SMEs proposed by the IASB is far too complicated for them and, in addition, refers in many places to the full IFRS; takes the view that the obligations regarding appendices are too comprehensive and that the burden in relation to the requirement to provide information is disproportionate to any benefits arising therefrom; is concerned that the draft was designed with relatively large SMEs (of over fifty employees) in mind and asserts that most SMEs are smaller in size; notes that SMEs are also concerned that the IASB intends to change the standard every two years; nevertheless, notes it could be a useful optional transition for larger, expanding SMEs, but underlines that this must not be a way station on the road to enforced harmonisation
pl Wiem, że UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie, ale chciałabym prosić państwa członkowskie, w których występują problemy, by traktowały innych obywateli tak samo jak własnych. Moim zdaniem w tym względzie istnieje problem, którym musimy się zająć.
en I know the EU does not have competence in this area, but could I ask Member States, where there are problems, to deal with citizens as they would with their own, and I do think there is an issue here that we need to take action on.
pl Rozumie, że Komisja dostrzega potrzebę rozpowszechnienia i poszerzenia obecnych sieci oraz że podejście tematyczne ma pierwszeństwo wobec geograficznego; uważa niemniej, że te dwa podejścia mają w rzeczywistości charakter uzupełniający, który należy wykorzystać: ze względu na to, że dostrzega się potrzebę ochrony i odzwierciedlenia różnorodności, przy opracowywaniu tematów należy uwzględnić ich wymiar terytorialny; co więcej, kluczowym celem, do którego należy dążyć, jest synergia między różnymi sieciami, odzwierciedlająca ich komplementarność zarówno na płaszczyźnie tematycznej, jak i terytorialnej
en understands why the Commission feels the need to make existing networks larger and more general, and why the thematic approach is taking precedence over the geographical approach, but believes that these two approaches can actually be usefully dovetailed: since there is a recognised need to safeguard and reflect diversity, the regional and local patterns of diversity must be taken into account when deciding on themes; synergy between the various networks is also essential, reflecting their complementary features in both thematic and geographical terms
pl Powiedziałem już, co to jest wolność społeczna; co się tyczy równości, to nie należy przez to słowo rozumieć, że rozmiary władzy i bogactwa mają być bezwzględnie takie same; lecz w zastosowaniu do władzy, że ma ona być za słaba na jakikolwiek gwałt i ma być wykonywana jedynie na mocy stopnia i praw; w zastosowaniu zaś do bogactwa, że żaden obywatel nie ma być dosyć bogaty na to, by mógł kupić innego, a żaden dość biedny, by musiał się sprzedawać:
en I have already defined civil liberty; by equality, we should understand, not that the degrees of power and riches are to be absolutely identical for everybody; but that power shall never be great enough for violence, and shall always be exercised by virtue of rank and law; and that, in respect of riches, no citizen shall ever be wealthy enough to buy another, and none poor enough to be forced to sell himself:
pl Cieszę się, że tu jestem./ Wychowałam się w Charlestown,/ w tej małej społeczności.../ gdzie wszyscy się o siebie troszczą./ Przyjaciele byli jak rodzina./ Wstydzę się rzeczy,/ które robiłem.../ Nie wiem,/ gdzie się tego nauczyłem./ Minęło siedem lat,/ kolejne Święta, urodziny.../ Nie wiedziałam,/ jak wygląda mój syn./ Robiliśmy szybką akcję,/ jeśli było trzeba.../ przez co nas aresztowali./ Później.../ Walka z samym sobą,/ strata, rozumiesz?/ Rozczarowanie samym sobą./ Gniew, rozczarowanie, desperacja./ To jak, kiedy facet siedzi w barze/ i wchodzi ksiądz./ Facet mówi:/ " Zaczekaj chwilę./ Przykro mi to mówić/ i marnować twój czas,/ ale tak się składa,/ że wiem, że Boga nie ma. "/ Ksiądz na to:/ " A skąd wiesz? "
en I' m grateful to be here today.Growing up in Charlestown in, you know, a small- knit community...... we took care of each other, were protected. My friends were really like my family
pl Rozumiem, że inne regiony europejskie prawdopodobnie mają ten sam problem, a sytuacja nie jest dużo lepsza (a może jest?), lecz dzisiaj mówię o moim regionie. A więc w tym przypadku chcielibyśmy mieć możliwość dotarcia do Europy Zachodniej i Środkowej przez Polskę, jak tylko Polska przyłączy się do naszego systemu kolejowego.
en I understand that other European regions possibly have the same problem as well and the situation is not any better (is it?), but today I am talking about my region and therefore in this case, we would like to have the opportunity to reach Western and Central Europe through Poland, once Poland has joined our rail track.
pl Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, co obejmuje także przemieszczenia pomiędzy dwiema miejscowościami w tym samym Państwie Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, które obowiązuje decyzja OECD, zgoda, o której mowa w art. ‧, może być wyrażona w sposób milczący i, w przypadku gdy nie został zgłoszony sprzeciw ani zastrzeżone warunki, przemieszczanie może rozpocząć się po upływie ‧ dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art
en When a shipment of waste takes place within the Community, including shipments between localities in the same Member State, with transit via one or more third countries to which the OECD Decision applies, and the waste is destined for recovery, the consent referred to in Article ‧ may be provided tacitly, and if no objection has been lodged or no conditions have been specified, the shipment may start ‧ days after the date of transmission of the acknowledgement by the competent authority of destination in accordance with Article
pl Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, co obejmuje także przemieszczenia pomiędzy dwiema miejscowościami w tym samym Państwie Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, których nie obowiązuje decyzja OECD, stosuje się art
en When a shipment of waste takes place within the Community, including shipments between localities in the same Member State, with transit via one or more third countries to which the OECD Decision does not apply, and the waste is destined for recovery, Article ‧ shall apply
pl Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, co obejmuje także przemieszczenia pomiędzy dwiema miejscowościami w tym samym Państwie Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, które obowiązuje decyzja OECD, zgoda, o której mowa w art. ‧ może być wyrażona w sposób milczący i w przypadku, gdy nie został zgłoszony sprzeciw ani zastrzeżone warunki, przemieszczanie może rozpocząć się po upływie ‧ dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art
en When a shipment of waste takes place within the Community, including shipments between localities in the same Member State, with transit via one or more third countries to which the OECD Decision applies, and the waste is destined for recovery, the consent referred to in Article ‧ may be provided tacitly, and if no objection has been lodged or no conditions have been specified, the shipment may start ‧ days after the date of transmission of the acknowledgement by the competent authority of destination in accordance with Article
pl Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, co obejmuje także przemieszczenia pomiędzy dwiema miejscowościami w tym samym Państwie Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, które obowiązuje decyzja OECD, zgoda, o której mowa w art. ‧, może być wyrażona w sposób milczący i w przypadku gdy nie został zgłoszony sprzeciw ani zastrzeżone warunki, przemieszczanie może rozpocząć się po upływie ‧ dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art
en When a shipment of waste takes place within the Community, including shipments between localities in the same Member State, with transit via one or more third countries to which the OECD Decision applies, and the waste is destined for recovery, the consent referred to in Article ‧ may be provided tacitly, and if no objection has been lodged or no conditions have been specified, the shipment may start ‧ days after the date of transmission of the acknowledgement by the competent authority of destination in accordance with Article
pl Bez uszczerbku dla zakresu działalności, która może zostać uznana za kabotaż na podstawie odnośnego ustawodawstwa krajowego, niniejszy harmonogram nie obejmuje morskich usług kabotażowych, przez które rozumie się przewozy pasażerskie lub przewozy towarów między portem znajdującym się w Państwie Członkowskim a innym portem znajdującym się w tym samym Państwie Członkowskim oraz ruch rozpoczynający się i kończący w tym samym porcie znajdującym się w Państwie Członkowskim, pod warunkiem że ruch ten odbywa się wyłącznie na wodach terytorialnych danego Państwa Członkowskiego
en Without prejudice to the scope of activities which may be considered as cabotage under the relevant national legislation, this schedule does not include maritime cabotage services, which are assumed to cover transportation of passengers or goods between a port located in a Member State and another port located in the same Member State and traffic originating and terminating in the same port located in a Member State provided that this traffic remains within this Member State's territorial waters
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3031744 zdań frazy to się rozumie samo przez się; nie ma dwóch zdań.Znalezione w 928,918 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.