Tłumaczenia na język angielski:

  • thomas   

Przykładowe zdania z "thomas", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie myśli, że wątpię, Thomas
Do not think me a doubting Thomas
Pamiętam miejsce w moim sercu, gdzie kiedyś przebywał Thomas
I remember the place in my heart where thomas once sat
Thomas, przyprowadź Desmonda.Jest w dżipie na końcu ścieżki
He' s in the jeep by the end of the footpath
Głos zabrali: Gunnar Hökmark (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Thomas Mann, w imieniu grupy PPE-DE, Magda Kósáné Kovács, w imieniu grupy PSE, Siiri Oviir, w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes, w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka, w imieniu grupy GUE/NGL, Roger Helmer, niezrzeszony, José Albino Silva Peneda, Alejandro Cercas, Jean Marie Beaupuy, Jean Lambert, Jacek Protasiewicz, Maria Matsouka, Philip Bushill-Matthews, Joan Calabuig Rull, Gábor Harangozó i Günter Verheugen
The following spoke: Gunnar Hökmark (draftsman of the opinion of the ITRE Committee), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (draftsman of the opinion of the FEMM Committee), Thomas Mann, on behalf of the PPE-DE Group, Magda Kósáné Kovács, on behalf of the PSE Group, Siiri Oviir, on behalf of the ALDE Group, Claude Turmes, on behalf of the Verts/ALE Group, Jiří Maštálka, on behalf of the GUE/NGL Group, Roger Helmer, Non-attached Member, José Albino Silva Peneda, Alejandro Cercas, Jean Marie Beaupuy, Jean Lambert, Jacek Protasiewicz, Maria Matsouka, Philip Bushill-Matthews, Joan Calabuig Rull, Gábor Harangozó and Günter Verheugen
Głos zabrali: Werner Kuhn w imieniu grupy PPE, Brian Simpson w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Bradbourn w imieniu grupy ECR, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch i Corien Wortmann-Kool
The following spoke: Werner Kuhn, on behalf of the PPE Group, Brian Simpson, on behalf of the S&D Group, Gesine Meissner, on behalf of the ALDE Group, Eva Lichtenberger, on behalf of the Verts/ALE Group, Philip Bradbourn, on behalf of the ECR Group, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch and Corien Wortmann-Kool
Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE, Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, i Dalia Grybauskaitė
The following spoke: Thomas Mann, on behalf of the PPE-DE Group, Panagiotis Beglitis, on behalf of the PSE Group, Ryszard Czarnecki, Non-attached Member, and Dalia Grybauskaitė
Wybrane, siedemnastowieczne koncepcje państwa i władzy: Thomas Hobbes i Johannes Althusius
Selected, seventeenth century concepts of state and authority: Thomas Hobbes and Johannes Althusius
Przeciw: Thomas Wise
Against: Thomas Wise
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Wielkie Księstwo Luksemburga) w dniu ‧ marca ‧ r.- Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine de Schorlemer, Jacques Funck, Marc Meyer i Jean Petitdidier przeciwko Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group SA, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ)- interwenienci: Dexia Luxpart SA i in
Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation, Luxembourg lodged on ‧ March ‧- Audiolux S.A., BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine de Schorlemer, Jacques Funck, Marc Meyer et Jean Petitdidier v Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group SA, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ)- Interveners: Dexia Luxpart SA e.a
Thomas Meyer-Falk (nr
by Mr Thomas Meyer-Falk (No
Burmistrz Red Thomas ma plan na przyszłość.Zapewnić więcej miejsc pracy, poprawić edukację...... wprowadzić więcej udogodnień, i zmniejszyć podatki
Mayor Red Thomas ' progress platform... means more jobs, better education... bigger civic improvements and lower taxes
Wykładni art. ‧ część A ust. ‧ lit. j) tej dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że w takich jak rozpatrywane przed sądem krajowym okolicznościach, osoba- taka jak Thomas Eulitz, będący wspólnikiem w spółce, która wniosła skargę do sądu krajowego, świadczący usługi jako nauczyciel w ramach kursów kształcenia organizowanych przez podmiot trzeci- nie może zostać uznana za osobę nauczającą prywatnie w rozumieniu tego przepisu
Article ‧A(j) of that directive must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, a person such as Mr Eulitz, a partner in the claimant in the main proceedings, who performs teaching work for training courses offered by another body, cannot be regarded as having given tuition privately within the meaning of that provision
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof- Austria)- Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch przeciwko Giselli Weller-Lindhorst
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof- Austria)- Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch v Gisela Weller-Lindhorst
Głos zabrał Thomas Mann, stwierdzając, że osoba niebędąca posłem do Parlamentu Europejskiego wykorzystała salę posiedzeń plenarnych do celów prowadzenia kampanii wyborczej (Przewodnicząca udzieliła odpowiedzi, że zostanie to sprawdzone
The following spoke: Thomas Mann, to say that a someone who was not a Member of the European Parliament had used the Chamber for purposes of election campaigning (The President said that this would be investigated
Niniejszym pan Thomas JANSON zostaje mianowany członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na miejsce pana Unona WESTERLUNDA na czas pozostający do końca kadencji, czyli do dnia ‧ września ‧ r
Mr Thomas JANSON is hereby appointed a member of the Economic and Social Committee in place of Mr Uno WESTERLUND for the remainder of the latter's term of office, which runs until ‧ September
Thomas może cię zawieźć
I was going to have Thomas drive you
Sprawozdawcą był Thomas ETTY
The rapporteur was Mr Etty
Agent specjalny Thomas?
Special Agent Thomas?
Głos zabrali: Milan Gaľa, w imieniu grupy PPE-DE, Mary Honeyball, w imieniu grupy PSE, Jules Maaten, w imieniu grupy ALDE, Bart Staes, w imieniu grupy Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, w imieniu grupy GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN, Kathy Sinnott, w imieniu grupy IND/DEM, John Bowis, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Bairbre de Brún, Urszula Krupa, Françoise Grossetête, Karin Scheele, Arūnas Degutis, Thomas Ulmer, Csaba Sándor Tabajdi, Péter Olajos, Adamos Adamou i Markos Kyprianou
The following spoke: Milan Gaľa, on behalf of the PPE-DE Group, Mary Honeyball, on behalf of the PSE Group, Jules Maaten, on behalf of the ALDE Group, Bart Staes, on behalf of the Verts/ALE Group, Kartika Tamara Liotard, on behalf of the GUE/NGL Group, Zdzisław Zbigniew Podkański, on behalf of the UEN Group, Kathy Sinnott, on behalf of the IND/DEM Group, John Bowis, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Bairbre de Brún, Urszula Krupa, Françoise Grossetête, Karin Scheele, Arūnas Degutis, Thomas Ulmer, Csaba Sándor Tabajdi, Péter Olajos, Adamos Adamou and Markos Kyprianou
Głos zabrali: Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Alessandro Foglietta w imieniu grupy UEN, Irena Belohorská niezrzeszona, Richard Seeber, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Margrete Auken, Jens-Peter Bonde, Luca Romagnoli, Thomas Ulmer, Karin Scheele, Kathy Sinnott, Frederika Brepoels, Linda McAvan, Avril Doyle i Stavros Dimas
The following spoke: Horst Schnellhardt, on behalf of the PPE-DE Group, Dorette Corbey, on behalf of the PSE Group, Vittorio Prodi, on behalf of the ALDE Group, Caroline Lucas, on behalf of the Verts/ALE Group, Jonas Sjöstedt, on behalf of the GUE/NGL Group, Johannes Blokland, on behalf of the IND/DEM Group, Alessandro Foglietta, on behalf of the UEN Group, Irena Belohorská, Non-attached Member, Richard Seeber, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Margrete Auken, Jens-Peter Bonde, Luca Romagnoli, Thomas Ulmer, Karin Scheele, Kathy Sinnott, Frederika Brepoels, Linda McAvan, Avril Doyle and Stavros Dimas
Zaś ‧ marca Thomas Sandefur, dyrektor firmy Brown & Williamson pana zwolnił?
And on March ‧,Thomas Sandefur, C. E. O. of Brown & Williamson, had you fired
Głos zabrali: Nirj Deva w imieniu grupy PPE-DE, Harlem Désir w imieniu grupy PSE, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif i José Manuel Barroso
The following spoke: Nirj Deva, on behalf of the PPE-DE Group, Harlem Désir, on behalf of the PSE Group, Silvana Koch-Mehrin, on behalf of the ALDE Group, Marie-Hélène Aubert, on behalf of the Verts/ALE Group, Tobias Pflüger, on behalf of the GUE/NGL Group, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif and José Manuel Barroso
Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu i Sari Essayah w imieniu grupy PPE
Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu and Sari Essayah, on behalf of the PPE Group
Głos zabrali: Leopold Józef Rutowicz, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, Johannes Blokland, Jim Allister, Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Marian Harkin, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jacky Henin, Thomas Wise, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller, Šarūnas Birutis, Umberto Guidoni, Péter Olajos, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Dan Jørgensen, Horst Schnellhardt, Justas Vincas Paleckis, Ambroise Guellec, Marie-Noëlle Lienemann, Thomas Ulmer, Nikolaos Sifunakis, András Gyürk, Adam Gierek, Zsolt László Becsey, Joseph Muscat, Richard Seeber, Proinsias De Rossa i Stavros Dimas
The following spoke: Leopold Józef Rutowicz, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, Johannes Blokland, Jim Allister, Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Marian Harkin, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jacky Henin, Thomas Wise, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller, Šarūnas Birutis, Umberto Guidoni, Péter Olajos, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Dan Jørgensen, Horst Schnellhardt, Justas Vincas Paleckis, Ambroise Guellec, Marie-Noëlle Lienemann, Thomas Ulmer, Nikolaos Sifunakis, András Gyürk, Adam Gierek, Zsolt László Becsey, Joseph Muscat, Richard Seeber, Proinsias De Rossa and Stavros Dimas
Sprawozdawcą był Thomas McDONOGH
The rapporteur was Mr McDonogh
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 784 zdań frazy thomas.Znalezione w 0,933 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.