Tłumaczenia na język angielski:

  • teratogenicity   

Przykładowe zdania z "teratogenność", pamięć tłumaczeniowa

add example
W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matkiIn teratology studies in rats and rabbits, foetal resorptions and malformations occurred in rats at ‧ mg kg‧ day-‧ (including anophthalmia, agnathia, and hydrocephaly) and in rabbits at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including cardiovascular and renal anomalies, such as ectopia cordis and ectopic kidneys, and diaphragmatic and umbilical hernia), in the absence of maternal toxicity
Badania nad teratogennośćStudies on teratogenicity
Badania rozrodczości przeprowadzone u zwierzat nie wykazały teratogenności i nie wykazały wpływu na płodność samców i samicReproductive studies in animals have not shown evidence of teratogenicity and showed no effect on male or female fertility
Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej po stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMGGiven in high doses (> ‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matkiIn teratology studies in rats and rabbits, foetal resorptions and malformations occurred in rats at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including anophthalmia, agnathia, and hydrocephaly) and in rabbits at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including cardiovascular and renal anomalies, such as ectopia cordis and ectopic kidneys, and diaphragmatic and umbilical hernia), in the absence of maternal toxicity
W tej ostatniej grupie badań (dotyczących embriotoksyczności, teratogenności i toksyczności rozwojowej) zaobserwowane działania niepożądane zostały uznane za wtórne do działania hipoglikemizującego wywołanego przez lek u samic i ich młodychIn the latter (covering embryotoxicity, teratogenicity and developmental toxicity), undesirable effects observed were considered to be secondary to the hypoglycaemic effects induced by the compound in dams and in offspring
Teratogenność W badaniu, w którym królikom podawano doustnie alitretinoinę, wywoływała ona powstawanie ogólnych wad rozwojowych podczas stosowania dawki ‧ razy większej od dawki podawanej miejscowo u ludziTeratogenicity In an oral dose-ranging study in rabbits, alitretinoin induced gross malformations at a dose ‧ times the topical human dose
Badania teratogenności prowadzono na szczurach i królikach z zastosowaniem dawek wynoszących odpowiednio do ‧ mg/kg mc./dobę i do ‧ mg/kg mc./dobęTeratology studies have been conducted in rats and rabbits at doses of up to ‧ mg/kg/day and ‧ mg/kg/day, respectively
Badania funkcji rozrodczej należy prowadzić i rozszerzyć na przynajmniej dwa pokolenia potomne (F‧, F‧) u przynajmniej jednego gatunku, zazwyczaj szczura, a także można je połączyć z badaniem teratogennościStudies of reproductive function must be carried out and extend over at least two filial generations (F‧, F‧) in at least one species, usually a rodent, and may be combined with a teratogenicity study
W badaniu teratogenności na szczurach obserwowano fetotoksyczność, ale nie teratogenność najwyższej badanej dawki (‧ mg/kg mc./dobę); żadnych działań nie obserwowano przy niższym poziomie dawkowania (‧ mg/kg mc./dobę), który odpowiada ekspozycji znacznie wyższej niż uzyskiwana po podaniu zalecanych dawek leczniczychIn a teratology study in rats, foetotoxic but not teratogenic effects were observed at the highest dose evaluated (‧ mg/kg/day); no effects were observed at a lower level (‧ mg/kg/day) which corresponds to an exposure well in excess of that produced by the therapeutic recommended dose
toksyczność lub inne szkodliwe właściwości (np. kancerogenność, mutagenność, teratogennośćtoxicity or other noxious properties (e.g. carcinogenicity, mutagenicity, teratogenicity
Potwierdzone dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po podaniu inhibitorów ACE w trakcie pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające, niemniej nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzykaEpidemiological evidence regarding the risk of teratogenicity following exposure to ACE inhibitors during the first trimester of pregnancy has not been conclusive; however, a small increase in risk cannot be excluded
Badania toksycznego wpływu na reprodukcję łącznie z teratogennościąReproduction toxicity studies including teratogenicity
badanie funkcji rozrodczej należy przeprowadzić i rozszerzyć na przynajmniej dwa pokolenia linii żeńskiej (Ż‧, Ż‧) i można je połączyć z badaniem teratogennościąStudies of reproductive function must be carried out and extend over at least two filial generations (F‧, F‧) and may be combined with a teratogenicity study
Badanie toksyczności dla zarodka i płodu przeprowadzone na małpach Cynomolgus nie wykazało oznak teratogennościAn embryo-foetal toxicity study in Cynomolgus monkeys revealed no signs of teratogenicity
Komisja oceniła dowody dotyczące rakotwórczego działania di(‧-etyloheksylo)ftalanu i przeprowadziła konsultacje z właściwymi biegłymi, wyznaczonymi przez Państwa Członkowskie i mającymi specjalne kwalifikacje odnoszące się do działania rakotwórczego, mutagenności i teratogennościWhereas the Commission has examined the evidence for the carcinogenicity of di(‧-ethylhexyl)phthalate, and has consulted the appropriate experts designated by Member States and having special qualifications with respect to either carcinogenicity, mutagenicity and teratogenicity
Nie wykryto dowodów na teratogenność u szczurów i królikówThere was no evidence of teratogenicity in rats or rabbits
Badania teratogennościTeratogenicity studies
Badania teratogenności wykonano podając ciągłą dożylną infuzję eptyfibatydu ciężarnym samicom szczura w całkowitych dawkach dobowych nie przekraczających ‧ mg/kg mc./dobę (dawka około ‧ razy przekraczająca zalecaną maksymalną dawkę dobową u człowieka, w przeliczeniu na powierzchnię ciała) i ciężarnym samicom królika w całkowitych dawkach dobowych nie przekraczających ‧ mg/kg mc./dobę (dawka około ‧ razy przekraczająca zalecaną maksymalną dawkę dobową u człowieka w przeliczeniu na powierzchnię ciałaTeratology studies have been performed by continuous intravenous infusion of eptifibatide in pregnant rats at total daily doses of up to ‧ mg/kg/day (about ‧ times the recommended maximum daily human dose on a body surface area basis) and in pregnant rabbits at total daily doses of up to ‧ mg/kg/day (about ‧ times the recommended maximum daily human dose on a body surface area basis
TeratogennośćTeratogenicity
U szczurów i królików nie uzyskano dowodów embriotoksyczności, toksyczności dla płodu lub teratogenności leku do poziomu dawek działających toksycznie na samice ciężarne, stanowiących ‧-krotność dawki dla człowieka w przypadku szczurów i ‧-krotność dawki dla człowieka w przypadku królikówIn rats and rabbits no evidence has been seen of embryotoxicity, foetotoxicity or teratogenicity up to maternotoxic doses leading to fifty times exposure as compared to humans in rats and seven times in rabbits
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72 zdań frazy teratogenność.Znalezione w 0,439 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.