Tłumaczenia na język angielski:

  • teratogenicity   

Przykładowe zdania z "teratogenność", pamięć tłumaczeniowa

add example
W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matkiIn teratology studies in rats and rabbits, foetal resorptions and malformations occurred in rats at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including anophthalmia, agnathia, and hydrocephaly) and in rabbits at ‧ mg kg‧ day-‧ (including cardiovascular and renal anomalies, such as ectopia cordis and ectopic kidneys, and diaphragmatic and umbilical hernia), in the absence of maternal toxicity
Teratogenność jest podejrzewanym skutkiem działania klasy leków ERATeratogenicity is a suspected class effect of ERAs
W badaniu teratogenności na szczurach obserwowano fetotoksyczność, ale nie teratogenność najwyższej badanej dawki (‧ mg/kg mc./dobę); żadnych działań nie obserwowano przy niższym poziomie dawkowania (‧ mg/kg mc./dobę), który odpowiada ekspozycji znacznie wyższej niż uzyskiwana po podaniu zalecanych dawek leczniczychIn a teratology study in rats, foetotoxic but not teratogenic effects were observed at the highest dose evaluated (‧ mg/kg/day); no effects were observed at a lower level (‧ mg/kg/day) which corresponds to an exposure well in excess of that produced by the therapeutic recommended dose
W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matkiIn teratology studies in rats and rabbits, foetal resorptions and malformations occurred in rats at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including anophthalmia, agnathia, and hydrocephaly) and in rabbits at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including cardiovascular and renal anomalies, such as ectopia cordis and ectopic kidneys, and diaphragmatic and umbilical hernia), in the absence of maternal toxicity
Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej po stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMGGiven in high doses (> ‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
Badania rozrodczości przeprowadzone u zwierzat nie wykazały teratogenności i nie wykazały wpływu na płodność samców i samicReproductive studies in animals have not shown evidence of teratogenicity and showed no effect on male or female fertility
Badanie teratogenności obejmuje badanie toksycznego wpływu na embrion i zarodekThe teratogenicity study covers embryo and foetotoxicity
Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej po stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMGGiven in high doses (‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
Badanie teratogennościTeratogenicity study
TeratogennośćTeratogenicity
Szczegółowe badania nad teratogennością muszą być przeprowadzone na przynajmniej dwóch odpowiednio wybranych gatunkachSpecific teratogenic studies must be carried out in at least two suitable species
Badania toksycznego wpływu na reprodukcję łącznie z teratogennościąReproduction toxicity studies including teratogenicity
Badania teratogennościTeratogenicity studies
Badanie przedurodzeniowej toksyczności rozwojowej (badanie teratogennościPrenatal developmental toxicity study (teratogenicity study
• Thelin ma działanie teratogenne. o Stosowanie skutecznej metody antykoncepcji u kobiet w wieku rozrodczym. o Możliwa interakcja z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i zwiększone ryzyko występowania zakrzepów z zatorami. o Konieczność poinformowania pacjentek o teratogenności leku, stosowaniu antykoncepcji, jeśli to konieczne o potrzebie przeprowadzenia testu ciążowego oraz o sposobie postępowania w przypadku zajścia w ciążę. o Skierowanie pacjentek, które zajdą w ciążę, do lekarza specjalizującego się lub posiadającego doświadczenie w zakresie teratologii i jej rozpoznawania, w celu przeprowadzenia oceny i uzyskania poradyThe physician information about Thelin should contain the following key elements: That Thelin is teratogenic o Use of effective contraception in women of child bearing age o Possible interaction with oral contraceptives and increased risk of thromboembolism o Need to advise female patients about teratogenicity, contraception, if necessary the need for pregnancy testing and what to do if they become pregnant o Referral of patients who become pregnant to a physician specialised or experienced in teratology and its diagnosis for evaluation and advice
W tej ostatniej grupie badań (dotyczących embriotoksyczności, teratogenności i toksyczności rozwojowej) zaobserwowane działania niepożądane zostały uznane za wtórne do działania hipoglikemizującego wywołanego przez lek u samic i ich młodychIn the latter (covering embryotoxicity, teratogenicity and developmental toxicity), undesirable effects observed were considered to be secondary to the hypoglycaemic effects induced by the compound in dams and in offspring
W przypadku gdy badanie teratogenności na szczurze daje wynik pozytywny, badanie na drugim gatunku nie jest niezbędne, z wyjątkiem sytuacji, w której przegląd wszystkich najważniejszych badań wskazuje, że dopuszczalne dzienne pobranie (ADI) byłoby oparte na teratogenności u szczurówIf the rat study is positive for teratogenicity, a study in a second species is not necessary except where a review of all the core studies indicates that the ADI would be based on the rat teratogenicity
Badanie to jest wymagane, jeśli teratogenność nie została zbadana w uprzednio przeprowadzonych badaniach płodnościThis study is required if teratogenicity has not been examined in the fertility study
badania przedurodzeniowej toksyczności rozwojowej (badanie teratogennościprenatal developmental toxicity study (teratogenicity study
Komisja oceniła dowody dotyczące rakotwórczego działania di(‧-etyloheksylo)ftalanu i przeprowadziła konsultacje z właściwymi biegłymi, wyznaczonymi przez Państwa Członkowskie i mającymi specjalne kwalifikacje odnoszące się do działania rakotwórczego, mutagenności i teratogennościWhereas the Commission has examined the evidence for the carcinogenicity of di(‧-ethylhexyl)phthalate, and has consulted the appropriate experts designated by Member States and having special qualifications with respect to either carcinogenicity, mutagenicity and teratogenicity
Dane z badań na zwierzętach nie wykazały dowodów na teratogennośćAnimal data revealed no evidence of teratogenicity
W przypadku substancji lub produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt produkujących żywność, należy przeprowadzić badania skutków oddziaływania toksycznego na zarodek/płód, włącznie z teratogennościąIn the case of substances or medicinal products intended for use in food producing animals, studies of embryotoxic/fetotoxic effects, including teratogenicity, shall be carried out
Wyższe współczynniki bezpieczeństwa można zastosować w celu uzasadnienia dodatkowych źródeł niepewności danych lub w przypadku, gdy NOAEL został ustalony na podstawie określonego decydującego punktu końcowego, na przykład teratogennościHigher safety factors might be applied to account for additional sources of uncertainty in data or where the NOAEL is set on the basis of a particular critical endpoint, such as teratogenicity
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72 zdań frazy teratogenność.Znalezione w 0,234 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.