Tłumaczenia na język angielski:

  • cytotoxicity   
  • drug toxicity   
  • mld   
  • neurotoxicity   
  • pesticide toxicity   
  • teratogenicity   
  • toxicity   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "teratogenność", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej po stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMG
en Given in high doses (> ‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
pl Potwierdzone dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po podaniu inhibitorów ACE w trakcie pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające, niemniej nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka
en Epidemiological evidence regarding the risk of teratogenicity following exposure to ACE inhibitors during the first trimester of pregnancy has not been conclusive; however, a small increase in risk cannot be excluded
pl Badanie teratogenności
en Teratogenicity study
pl Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej po stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMG
en Given in high doses (‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
pl Komisja oceniła dowody dotyczące rakotwórczego działania di(‧-etyloheksylo)ftalanu i przeprowadziła konsultacje z właściwymi biegłymi, wyznaczonymi przez Państwa Członkowskie i mającymi specjalne kwalifikacje odnoszące się do działania rakotwórczego, mutagenności i teratogenności
en Whereas the Commission has examined the evidence for the carcinogenicity of di(‧-ethylhexyl)phthalate, and has consulted the appropriate experts designated by Member States and having special qualifications with respect to either carcinogenicity, mutagenicity and teratogenicity
pl Muszą one trwać przez okres co najmniej dwóch pokoleń potomnych i mogą być połączone z badaniami nad embriotoksycznością włącznie z badaniami nad teratogennością
en They must extend over at least two filial generations and may be combined with embryotoxicity including teratogenic studies
pl Teratogenność jest podejrzewanym skutkiem działania klasy leków ERA
en Teratogenicity is a suspected class effect of ERAs
pl • Thelin ma działanie teratogenne. o Stosowanie skutecznej metody antykoncepcji u kobiet w wieku rozrodczym. o Możliwa interakcja z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i zwiększone ryzyko występowania zakrzepów z zatorami. o Konieczność poinformowania pacjentek o teratogenności leku, stosowaniu antykoncepcji, jeśli to konieczne o potrzebie przeprowadzenia testu ciążowego oraz o sposobie postępowania w przypadku zajścia w ciążę. o Skierowanie pacjentek, które zajdą w ciążę, do lekarza specjalizującego się lub posiadającego doświadczenie w zakresie teratologii i jej rozpoznawania, w celu przeprowadzenia oceny i uzyskania porady
en The physician information about Thelin should contain the following key elements: That Thelin is teratogenic o Use of effective contraception in women of child bearing age o Possible interaction with oral contraceptives and increased risk of thromboembolism o Need to advise female patients about teratogenicity, contraception, if necessary the need for pregnancy testing and what to do if they become pregnant o Referral of patients who become pregnant to a physician specialised or experienced in teratology and its diagnosis for evaluation and advice
pl Jeżeli uzyskany wynik badania teratogenności jest negatywny lub niejednoznaczny, przeprowadza się kolejne badanie toksyczności rozwojowej na drugim gatunku, w miarę możliwości na króliku
en If a negative or an equivocal result for teratogenicity is observed, another developmental toxicity study shall be conducted in a second species, preferably the rabbit
pl badania przedurodzeniowej toksyczności rozwojowej (badanie teratogenności
en prenatal developmental toxicity study (teratogenicity study
pl Badanie to jest wymagane, jeśli teratogenność nie została zbadana w uprzednio przeprowadzonych badaniach płodności
en This study is required if teratogenicity has not been examined in the fertility study
pl Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej przy stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMG
en Given in high doses (‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
pl Toksyczność dotycząca rozrodu włącznie z teratogennością
en Reproductive toxicity including teratogenicity
pl Embriotoksyczność/fetotoksyczność, łącznie z teratogennością
en Embryotoxicity/fetotoxicity, including teratogenicity
pl W tej ostatniej grupie badań (dotyczących embriotoksyczności, teratogenności i toksyczności rozwojowej) zaobserwowane działania niepożądane zostały uznane za wtórne do działania hipoglikemizującego wywołanego przez lek u samic i ich młodych
en In the latter (covering embryotoxicity, teratogenicity and developmental toxicity), undesirable effects observed were considered to be secondary to the hypoglycaemic effects induced by the compound in dams and in offspring
pl badanie funkcji rozrodczej należy przeprowadzić i rozszerzyć na przynajmniej dwa pokolenia linii żeńskiej (Ż‧, Ż‧) i można je połączyć z badaniem teratogennością
en Studies of reproductive function must be carried out and extend over at least two filial generations (F‧, F‧) and may be combined with a teratogenicity study
pl W przypadku gdy badanie teratogenności na szczurze daje wynik pozytywny, badanie na drugim gatunku nie jest niezbędne, z wyjątkiem sytuacji, w której przegląd wszystkich najważniejszych badań wskazuje, że dopuszczalne dzienne pobranie (ADI) byłoby oparte na teratogenności u szczurów
en If the rat study is positive for teratogenicity, a study in a second species is not necessary except where a review of all the core studies indicates that the ADI would be based on the rat teratogenicity
pl W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matki
en In teratology studies in rats and rabbits, foetal resorptions and malformations occurred in rats at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including anophthalmia, agnathia, and hydrocephaly) and in rabbits at ‧ mg kg‧ day-‧ (including cardiovascular and renal anomalies, such as ectopia cordis and ectopic kidneys, and diaphragmatic and umbilical hernia), in the absence of maternal toxicity
pl Badania teratogenności wykonano podając ciągłą dożylną infuzję eptyfibatydu ciężarnym samicom szczura w całkowitych dawkach dobowych nie przekraczających ‧ mg/kg mc./dobę (dawka około ‧ razy przekraczająca zalecaną maksymalną dawkę dobową u człowieka, w przeliczeniu na powierzchnię ciała) i ciężarnym samicom królika w całkowitych dawkach dobowych nie przekraczających ‧ mg/kg mc./dobę (dawka około ‧ razy przekraczająca zalecaną maksymalną dawkę dobową u człowieka w przeliczeniu na powierzchnię ciała
en Teratology studies have been performed by continuous intravenous infusion of eptifibatide in pregnant rats at total daily doses of up to ‧ mg/kg/day (about ‧ times the recommended maximum daily human dose on a body surface area basis) and in pregnant rabbits at total daily doses of up to ‧ mg/kg/day (about ‧ times the recommended maximum daily human dose on a body surface area basis
pl toksyczny wpływ na rozrodczość włącznie z teratogennością; oraz
en reproduction toxicity including teratogenicity; and
pl Badania teratogenności prowadzono na szczurach i królikach z zastosowaniem dawek wynoszących odpowiednio do ‧ mg/kg mc./dobę i do ‧ mg/kg mc./dobę
en Teratology studies have been conducted in rats and rabbits at doses of up to ‧ mg/kg/day and ‧ mg/kg/day, respectively
pl Badanie toksyczności dla zarodka i płodu przeprowadzone na małpach Cynomolgus nie wykazało oznak teratogenności
en An embryo-foetal toxicity study in Cynomolgus monkeys revealed no signs of teratogenicity
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72 zdań frazy teratogenność.Znalezione w 0,332 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.