wymowa: IPA: /tɛˈlɛfɔn/ tɛˈlɛfɔ̃n    

Tłumaczenia na język angielski:

 • telephone       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
   
  Content transmitted via telephone.
   
  Treść przesyłana przez telefon.
   
  a device used for two-way talking with other people
 • phone           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  A device for transmitting sound (telephone)
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  A device for transmitting conversations (telephone)
   
  A device for transmitting conversations (telephone)
 • mobile phone   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a portable telephone
   
  portable telephone
 • phone call   
 • interphone   
 • telephone set   
  (Noun  )
 • telephonic   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
telephone
 
telephone call
 
telephone number
 
połączenie wykonane za pomocą aparatu
 
numer abonenta
 
pot. potocznie numer abonenta

Did you mean: Telefon

Picture dictionary

phone, telephone
phone, telephone
telephone, phone
telephone, phone

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (71)

(ona) będzie tu za chwilę TEL
she'll be here in a minute
a kto dzwoni TEL
who's calling, please
bardzo mi przykro, ale on właśnie wyszedł TEL
I'm terribly sorry, he's just gone out
będzie niedługo TEL
he won't be long
będziemy oczekiwać telefonu od was
we'll expect a call from you
chciałbym mówić z p. Johnsem TEL
I'd like to speak to Mr. Johns
czy chce pani zaczekać TEL
do you want to wait
czy chciałaby pani zostawić wiadomość TEL
would you like to leave a message
czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TEL
can I have your name and number, please
czy mogę poprosić z księgowością TEL
can I have the accounts department, please
czy mogę zapytać, kto dzwoni TEL
may I ask who's calling
czy może pan podać swoje nazwisko TEL
can I have your name, please
czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TEL
do you know when she'll be back
czy zechciałby go pan powiadomić, że dzwoniłem TEL
would you let him know that I called
dzwonię na prośbę pani Janowskiej TEL
I'm calling on behalf of Mrs Janowska
dzwonię w sprawie ogłoszenia TEL
I'm calling about the advertisment
Exchange przez telefon
Exchange by Phone
głuchy telefon
Chinese whispers
Inny telefon
Other Phone
integracja z telefonem
phone integration
interfejs użytkownika telefonu
Telephone User Interface
kiedy będzie z powrotem TEL
when will he be back
kiedy oczekuje go pan z powrotem TEL
when do you expect him back
kogo mam zaanonsować TEL
who shall I say is calling
kto dzwoni TEL
who's calling, please
kto mówi TEL
who's speaking, please
mówi Jan Kowalski TEL
Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdem
illegally using a mobile telephone or any other communication devices while driving
numer telefonu
phone number; number; telephone number
numer telefonu alarmowego
emergency number; emergency phone number
oczekuję telefonu od
I expect a call from
oddzwonię TEL
I'll call back
połączę panią z p. Kowalskim TEL
I'll connect you with Mr Kowalski
proszę mnie przełączyć do działu sprzedaży TEL
put me through to the sales department, please
przełączam panią TEL
I'm putting you through
przełączę panią do p. Kowalskiego TEL
I'll put you through to Mr Kowalski
Publikuj ten numer telefonu
Publish this phone number
Ręczne konfigurowanie integracji z telefonem
Manually Configure Phone Integration
Telefon
Phone; Phone Booth
telefon dla niesłyszących
telephone device for the deaf
Telefon domowy
Home Phone
telefon klawiszowy
push-button telephone
telefon komórkowy
mobile phone; mobile telephone; mobile; cellular; mobil; ; cell phone; cellular telephone; cellular phone; cell; celly; cellphone; cell-phone
Telefon komórkowy
Mobile phone; Mobile Phone
telefon satelitarny
satellite phone; satellite telephone; satphone
Telefon służbowy
Business Phone; Work Phone
telefon stacjonarny
desk phone; landline
telefon tekstowy
text telephone
telefon tekstowy firmy Microsoft
Microsoft text telephone
Telefon Tel Aviv
Telefon Tel Aviv
Ustawienia telefonu...
Phone Settings...

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "telefon", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Załóż podsłuch na jej telefon biurowy i domowy
en Put a tap on her offiice line and the house
pl Niech telefon zadzwoni dwa razy i wtedy odłóż słuchawkę
en Just let the phone ring twice and then hang up
pl Każdy operator macierzysty zapewnia również przesłanie odpowiedniego powiadomienia na telefon komórkowy lub inne urządzenie, przykładowo za pomocą wiadomości SMS, wiadomości poczty elektronicznej lub poprzez okno dialogowe w komputerze, gdy usługi transmisji danych w roamingu osiągną ‧ % przyjętego limitu finansowego lub objętościowego
en Each home provider shall also ensure that an appropriate notification is sent to the roaming customer’s mobile telephone or other device, for example by an SMS message, an e-mail or a pop-up window on the computer, when the data roaming services have reached ‧ % of the agreed financial or volume limit
pl Telefon był z automatu na ulicy Dupont
en Call came from a pay phone in Dupont circle
pl Jak dla mnie, to każdy telefon jest dobry
en Seem to me one phone is as good as the next
pl Posiedź przy telefonie, to się umówimy
en I' d stick by the phone to find out where to meet us
pl Żadnych notatek, nagrań, zdjęć, telefonów
en No taking no notes, recording, photographs, cell phones
pl Wkrótce wszyscy zintegrują swój telewizor z telefonem i komputerem!
en Soon every home will integrate their television, phone and computer!
pl Zapewnia się tajemnicę korespondencji, szczególnie za pośrednictwem poczty, telegrafu lub telefonu. Odstąpienie od tej zasady jest dopuszczalne na mocy postanowienia sądu.
en Secrecy of communications is guaranteed, particularly regarding postal, telegraphic and telephonic communications, except in the event of a court order.
pl Interoperacyjność ładowarek i telefonów komórkowych (debata
en Interoperability of mobile chargers (debate
pl Zaleca się dodanie numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej
en It is recommended that telephone and fax numbers or the e-mail address be given
pl Badanie percepcji marek telefonów komórkowych z zastosowaniem metody skalowania wielowymiarowego
en Research of cellphones brands perception with application of the multidimensional scaling method
pl Nikt nie odbiera telefonu
en Nobody' s answering the phone
pl nazwisko lub nazwa, pełny adres i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie substancji lub preparatu do obrotu, albo producenta, importera lub dystrybutora
en the name, full address and telephone number of the person responsible for placing the substance or preparation on the market, whether manufacturer, importer or distributor
pl Nie chciałem ci mówić przez telefon
en I didn' t want to tell you over the phone
pl Żadnego telefonu, żadnego adresu
en No phone, no address
pl nazwa, adres, numer telefonu
en name, address and telephone No
pl Taką samą ilość można uzyskać poprzez recykling około 5 kilogramów starych telefonów komórkowych.
en The same amount can be obtained through the recycling of approximately 5 kg of old mobile phones.
pl Hej, szefie, masz telefon
en Hey, boss, you' ve got a call
pl klient korzystający z roamingu oznacza klienta operatora świadczącego usługi naziemnej publicznej łączności ruchomej za pomocą naziemnej publicznej sieci ruchomej umiejscowionej we Wspólnocie, którego umowa lub uzgodnienia z jego operatorem macierzystym umożliwiają korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia w celu wykonywania lub odbierania połączeń, wysyłania lub odbierania wiadomości SMS lub dokonywanie transmisji danych z komutacją pakietów w sieci odwiedzanej, dzięki uzgodnieniom między operatorem sieci macierzystej a operatorem sieci odwiedzanej
en roaming customer means a customer of a provider of terrestrial public mobile communications services, by means of a terrestrial public mobile network situated in the Community, whose contract or arrangement with his home provider permits the use of a mobile telephone or other device to make or to receive calls, to send or receive SMS messages, or to use packet switched data communications on a visited network by means of arrangements between the operator of the home network and the operator of the visited network
pl To był telefon z biura
en That was my office on the phone
pl Wszelkie oświadczenia, w tym informacje przedstawiane w związku z doborem próby, wypełnione kwestionariusze i aktualizacje zawartych w nich informacji, składane przez zainteresowane strony, należy składać na piśmie, zarówno na papierze, jak i w formie elektronicznej, oraz należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony
en All submissions, including information submitted for the selection of the samples, completed questionnaires and updates thereof, made by interested parties must be made in writing in both paper and electronic format, and must indicate the name, address, e-mail address, telephone and fax numbers of the interested party
pl Mogę rozszyfrować starożytny język, ale zagadkowe telefony mnie nie bawią
en I may decipher ancient languages, but cryptic messages don' t amuse me
pl To był już czwart raz w tym samym tygodniu kiedy otrzymałam taki telefon
en And this was the fourth time this week I' d gotten such a call
pl Adres e-mail lub telefon osoby kontaktowej
en E-mail or telephone of the official contact
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6138 zdań frazy telefon.Znalezione w 1,159 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.