wymowa: IPA: /tɛˈlɛfɔn/ tɛˈlɛfɔ̃n    

Tłumaczenia na język angielski:

 • telephone       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
 • phone           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  A device for transmitting sound (telephone)
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  A device for transmitting conversations (telephone)
 • mobile phone   
  (noun   )
   
  a portable telephone
 • interphone   
 • phone call   

Pozostałe znaczenia:

 
telephone
 
telephone call
 
telephone number
 
połączenie wykonane za pomocą aparatu
 
numer abonenta
 
pot. potocznie numer abonenta

Picture dictionary

telephone, phone
telephone, phone
phone, telephone
phone, telephone

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

(ona) będzie tu za chwilę TEL
she'll be here in a minute
a kto dzwoni TEL
who's calling, please
bardzo mi przykro, ale on właśnie wyszedł TEL
I'm terribly sorry, he's just gone out
będzie niedługo TEL
he won't be long
będziemy oczekiwać telefonu od was
we'll expect a call from you
chciałbym mówić z p. Johnsem TEL
I'd like to speak to Mr. Johns
czy chce pani zaczekać TEL
do you want to wait
czy chciałaby pani zostawić wiadomość TEL
would you like to leave a message
czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TEL
can I have your name and number, please
czy mogę poprosić z księgowością TEL
can I have the accounts department, please
czy mogę zapytać, kto dzwoni TEL
may I ask who's calling
czy może pan podać swoje nazwisko TEL
can I have your name, please
czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TEL
do you know when she'll be back
czy zechciałby go pan powiadomić, że dzwoniłem TEL
would you let him know that I called
dzwonię na prośbę pani Janowskiej TEL
I'm calling on behalf of Mrs Janowska
dzwonię w sprawie ogłoszenia TEL
I'm calling about the advertisment
Exchange przez telefon
Exchange by Phone
głuchy telefon
Chinese whispers
Inny telefon
Other Phone
integracja z telefonem
phone integration
interfejs użytkownika telefonu
Telephone User Interface
kiedy będzie z powrotem TEL
when will he be back
kiedy oczekuje go pan z powrotem TEL
when do you expect him back
kogo mam zaanonsować TEL
who shall I say is calling
kto dzwoni TEL
who's calling, please
kto mówi TEL
who's speaking, please
mówi Jan Kowalski TEL
Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdem
illegally using a mobile telephone or any other communication devices while driving
numer telefonu
phone number; number; telephone number
numer telefonu alarmowego
emergency number; emergency phone number
oczekuję telefonu od
I expect a call from
oddzwonię TEL
I'll call back
połączę panią z p. Kowalskim TEL
I'll connect you with Mr Kowalski
proszę mnie przełączyć do działu sprzedaży TEL
put me through to the sales department, please
przełączam panią TEL
I'm putting you through
przełączę panią do p. Kowalskiego TEL
I'll put you through to Mr Kowalski
Publikuj ten numer telefonu
Publish this phone number
Ręczne konfigurowanie integracji z telefonem
Manually Configure Phone Integration
Telefon
Phone; Phone Booth
telefon dla niesłyszących
telephone device for the deaf
Telefon domowy
Home Phone
telefon klawiszowy
push-button telephone
telefon komórkowy
mobile phone; mobile telephone; mobile; cellular; mobil; ; cell phone; cellular telephone; cellular phone; cell; cellphone; cell-phone
Telefon komórkowy
Mobile phone; Mobile Phone
telefon satelitarny
satellite phone; satellite telephone; satphone
Telefon służbowy
Business Phone; Work Phone
telefon stacjonarny
desk phone; landline
telefon tekstowy
text telephone
telefon tekstowy firmy Microsoft
Microsoft text telephone
to poufna rozmowa TEL
it's confidential call
Ustawienia telefonu...
Phone Settings...
z tej strony Jan Kowalski TEL
this is Jan Kowalski

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "telefon", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dostaliśmy telefon od starego przyjaciela
en FRED:We got a call from an old friend
pl korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do odczytywania poczty elektronicznej
en mobile phone usage in the last three months for private purposes for reading e-mails
pl Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej (Internet lub X.‧), które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroli
en Such information shall include the following where they exist: names, telephone, telex and fax numbers, and e-mail addresses (Internet or X.‧) which may be used for general communications between Control Centres
pl Kiedy telefon zacznie dzwonić w sprawie urazów, będziesz chciała, żebyś tego nie mówiła.Telefon nie będzie dzwonił Nudy
en When that phone starts ringing with traumas, You' re gonna wish you hadn' t said that. the phone' s not gonna ring
pl Numer telefonu
en Phone number
pl Wszyscy przewoźnicy lotniczy sprzedający przewozy lotnicze we Wspólnocie mają obowiązek zapewnić, aby wyciąg z najważniejszych przepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu przywozu pasażerów i ich bagażu, w tym określenie czasu przewidzianego na wypłacenie odszkodowania oraz informacja o możliwości dokonania specjalnej deklaracji bagażu, zostały udostępnione pasażerom we wszystkich punktach sprzedaży, łącznie ze sprzedażą za pośrednictwem telefonu lub internetu
en All air carriers shall, when selling carriage by air in the Community, ensure that a summary of the main provisions governing liability for passengers and their baggage, including deadlines for filing an action for compensation and the possibility of making a special declaration for baggage, is made available to passengers at all points of sale, including sale by telephone and via the Internet
pl mając na uwadze przetrzymywanie w areszcie domowym Aung San Suu Kyi, która nie może korzystać z telefonu, ani przyjmować gości bez zezwolenia rządowego na jej widzenie, nieustające prześladowania Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) oraz brak chęci szczerej i otwartej debaty w Konwencie Narodowym
en whereas Aung San Suu Kyi remains under house arrest without access to telephone communication and with visitors requiring government permission to see her, the NLD has faced continued harassment, and the National Convention has not allowed genuine open debate
pl Egzekwowanie przepisów dotyczących małych przesyłek osobistych wysyłanych do osób prywatnych lub zamawianych na odległość (na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet) i dostarczanych konsumentom
en Enforcement of these rules on small consignments sent to private persons or ordered remotely (for example, by mail, by telephone or via the Internet) and delivered to the consumer
pl Ale ja to słyszałem, przez telefon
en But I heard it all, inspector, over the telephone.What exactly did you hear, Mr. Wendice?
pl { Nazwa i adres } { Tel } { Faks } { e-mail }
en { Name and address } { tel } { fax } { e-mail }
pl Potrzebuję mojego portfela i mojego telefonu
en I need my wallet and my phone
pl Czy mógłby mi pan powiedzieć jaki jest numer pańskiego telefonu komórkowego?
en Could you please tell me what your cell phone number is?
pl Telefon, telegraf, teleks, telewizja
en Telephone, telegraph, telex, television
pl Dostałem telefon, i powiedziałem, " Wiem do kogo zadzwonię
en They gave me one phone call,And I said, " I know who I' m gonna call
pl Właściciel tego telefonu może okazać się piękną kobietą...... i już nigdy nie wrócisz
en Besides, the owner of that phone might be a beautiful woman...... and you might never come back again
pl Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opłatami za wynajem i konserwację sprzętu oraz na inne wydatki związane z telekomunikacją (sieć transmisyjna, centrale telefoniczne, telefony, telefony przenośne i tym podobny sprzęt, telefaksy, teleksy, koszty instalacji, itp
en This appropriation is intended to cover expenditure relating to the rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure (transmission networks, telephone exchanges, telephones, mobile telephones and similar equipment, fax machines, telex machines, installation costs, etc
pl Rue Olivier de Serres Angers Technopole BP ‧ FR-‧ Beaucouzé Cedex Francja Tel: +‧ ‧ ‧ Faks
en Rue Olivier de Serres Angers Technopole BP ‧ FR-‧ Beaucouzé Cedex France Tel: +‧ ‧ ‧ Fax
pl przy przedkładaniu wniosków o pomoc prawną, dostarczania władzom, do których występuje się z wnioskiem, informacji o nazwisku i szczegółach kontaktu łącznie z numerami telefonu i faksu, władz wnioskujących oraz, jeżeli to możliwe, osobie odpowiedzialnej za wystąpienie z wnioskiem
en when submitting requests for assistance, to provide the requested authorities with the name and contact details, including telephone and fax numbers, of the authority and, if possible, the person responsible for issuing the request
pl Po pierwsze, specjalny telefon dla zaginionych dzieci.
en The first is a missing children's hotline.
pl Okay, okay, okay, powinny tu być telefony
en Okay, okay, okay, the phones should be right here
pl Sverige Κύπρος Baxter Medical AB Baxter Hellas ΕΠΕ Torshamnsgatan ‧ Εθνάρχου Μακαρίου ‧ S-‧ Kista Ηλιούπολη Tel.: +‧-‧ ‧ GR-‧ Αθήνα, Ελλάδα Τηλ
en Baxter Hellas ‧ GR
pl Connor!/ Początek wojny pomiędzy/ ludźmi a maszynami./ ‧ miliardy istnień ludzkich zniknęło/ z powierzchni ziemi w jednej chwili./ A ja miałem poprowadzić resztkę, która została/ z rasy ludzkiej do ostatecznego zwycięstwa./ Nie stało się tak./ Nie spadły żadne bomby./ Komputery nie przejęły kontroli./ Powstrzymaliśmy Dzień Sądu./ Powinienem czuć się bezpiecznie.../... ale tak nie jest./ Żyję więc odcięty od świata./ Żadnego telefonu, żadnego adresu./ Nikt i nic nie może mnie znaleźć./ Wymazałem wszystkie/ powiązania z przeszłością,/ Ale niezależnie od moich starań.../... nie mogę wymazać swych snów.../... moich koszmarów
en Connor!The beginning of a war between man and machines./ Three billion lives/ would vanish in an instant./ And I would lead what was left of/ the human race to ultimate victory./ It hasn' t happened./ No bombs fell./ Computers didn' t take control. We stopped Judgment Day
pl Daj go do telefonu!
en Put him on the phone!
pl Jeżeli w państwie członkowskim, w którym wprowadzono do obrotu substancję lub mieszaninę, istnieje oficjalny organ doradczy (może to być organ odpowiedzialny za przyjmowanie informacji odnoszących się do zagrożeń dla zdrowia, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE), wystarczy podać numer telefonu tego organu
en If an official advisory body exists in the Member State where the substance or mixture is placed on the market (this may be the body responsible for receiving information relating to health referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Article ‧ of Directive ‧/‧/EC), its telephone number shall be given and can suffice
pl Nie mam adresu, numeru telefonu, pieniędzy ani czasu
en That means no address, no phone, no money, no time
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6138 zdań frazy telefon.Znalezione w 1,126 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.