wymowa: IPA: /tɛˈlɛfɔn/ tɛˈlɛfɔ̃n    

Tłumaczenia na język angielski:

 • telephone       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
 • phone           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  A device for transmitting sound (telephone)
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów;
   
  A device for transmitting conversations (telephone)
 • mobile phone   
  (noun   )
   
  a portable telephone
 • interphone   
 • phone call   

Pozostałe znaczenia:

 
telephone
 
telephone call
 
telephone number
 
połączenie wykonane za pomocą aparatu
 
numer abonenta
 
pot. potocznie numer abonenta

Did you mean: Telefon

Picture dictionary

phone, telephone
phone, telephone
phone, telephone
phone, telephone

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

(ona) będzie tu za chwilę TEL
she'll be here in a minute
a kto dzwoni TEL
who's calling, please
bardzo mi przykro, ale on właśnie wyszedł TEL
I'm terribly sorry, he's just gone out
będzie niedługo TEL
he won't be long
będziemy oczekiwać telefonu od was
we'll expect a call from you
chciałbym mówić z p. Johnsem TEL
I'd like to speak to Mr. Johns
czy chce pani zaczekać TEL
do you want to wait
czy chciałaby pani zostawić wiadomość TEL
would you like to leave a message
czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TEL
can I have your name and number, please
czy mogę poprosić z księgowością TEL
can I have the accounts department, please
czy mogę zapytać, kto dzwoni TEL
may I ask who's calling
czy może pan podać swoje nazwisko TEL
can I have your name, please
czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TEL
do you know when she'll be back
czy zechciałby go pan powiadomić, że dzwoniłem TEL
would you let him know that I called
dzwonię na prośbę pani Janowskiej TEL
I'm calling on behalf of Mrs Janowska
dzwonię w sprawie ogłoszenia TEL
I'm calling about the advertisment
Exchange przez telefon
Exchange by Phone
głuchy telefon
Chinese whispers
Inny telefon
Other Phone
integracja z telefonem
phone integration
interfejs użytkownika telefonu
Telephone User Interface
kiedy będzie z powrotem TEL
when will he be back
kiedy oczekuje go pan z powrotem TEL
when do you expect him back
kogo mam zaanonsować TEL
who shall I say is calling
kto dzwoni TEL
who's calling, please
kto mówi TEL
who's speaking, please
mówi Jan Kowalski TEL
Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdem
illegally using a mobile telephone or any other communication devices while driving
numer telefonu
phone number; number; telephone number
numer telefonu alarmowego
emergency number; emergency phone number
oczekuję telefonu od
I expect a call from
oddzwonię TEL
I'll call back
połączę panią z p. Kowalskim TEL
I'll connect you with Mr Kowalski
proszę mnie przełączyć do działu sprzedaży TEL
put me through to the sales department, please
przełączam panią TEL
I'm putting you through
przełączę panią do p. Kowalskiego TEL
I'll put you through to Mr Kowalski
Publikuj ten numer telefonu
Publish this phone number
Ręczne konfigurowanie integracji z telefonem
Manually Configure Phone Integration
Telefon
Phone; Phone Booth
telefon dla niesłyszących
telephone device for the deaf
Telefon domowy
Home Phone
telefon klawiszowy
push-button telephone
telefon komórkowy
mobile phone; mobile telephone; mobile; cellular; mobil; ; cell phone; cellular telephone; cellular phone; cell; cellphone; cell-phone
Telefon komórkowy
Mobile phone; Mobile Phone
telefon satelitarny
satellite phone; satellite telephone; satphone
Telefon służbowy
Business Phone; Work Phone
telefon stacjonarny
desk phone; landline
telefon tekstowy
text telephone
telefon tekstowy firmy Microsoft
Microsoft text telephone
to poufna rozmowa TEL
it's confidential call
Ustawienia telefonu...
Phone Settings...
z tej strony Jan Kowalski TEL
this is Jan Kowalski

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "telefon", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Organ odpowiedzialny za wystawienie (nazwa, adres i numer telefonu
en Authority responsible for issue (name, address and telephone No
pl Nazwa, adres, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej instytucji/podmiotu zamawiającego
en Name, address, telephone and fax number, e-mail address of the contracting authority/entity
pl Spółka Garmin mogłaby być w pewnym stopniu wiarygodnym dostawcą baz danych zawierających mapy cyfrowe dla producentów telefonów komórkowych lub operatorów sieci komórkowych, tym samym działając jako trzeci dostawca map na rynku
en Garmin could be to a certain extent a credible supplier of navigable digital map databases for handset manufacturers or MNOs, therefore acting as a third map supplier on the market
pl Będę miał włączony telefon komórkowy, w razie gdybyś chciała zadzwonić
en I' m gonna have my cell phone on, in case you need to call me or anything
pl wydatki związane z zakupem, wynajmem, utrzymaniem i konserwacją sprzętu telekomunikacyjnego oraz inne wydatki związane z telekomunikacją, w tym koszty związane z komunikowaniem się przez telefon, telegraf, teleks i za pomocą elektronicznego przesyłania danych
en expenditure relating to the purchase, rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure, including charges for communications by telephone, telegraph and telex and via electronic data transmission
pl Założę blokadę na telefon
en I' m going to put a lock on the telephone
pl Będę czekał na telefon od ciebie
en Mom didn' t call back?No
pl – Naprawdę się z nią widziałeś? – Rozmawiałem z nią przez telefon. Z budki. Jest na wsi, u twojej matki. – Wiem o tym.
en < Did you really see her? > < I spoke to her on the telephone. At a call box. She’s in the country with your mother. > < I know. >
pl Są to bardzo ważne nowe działania dotyczące sektora o wartości przychodów ponad 300 miliardów euro, wiodącego w Europie pod względem jej roli lidera w dziedzinie telefonów komórkowych i szybkiego Internetu.
en Those are very important new measures for a sector that is worth more than EUR 300 billion in revenues and that is leading Europe's global lead in mobile phones and high-speed Internet.
pl Szanujący przepisy Callum nie odbiera moich telefonów
en " Respectful, by the book " Callum, and now he' s not answering my calls
pl Dobrze pamiętam telefon, w którym usłyszałem, że potrzebują mnie w Japonii
en I remember distinctly a phone call saying I needed to be in Japan
pl Mam prawo do telefonu
en I' m entitled to my phone call
pl Telefon do ciebie
en You' re wanted on the phone
pl Chyba zostawiłem tu telefon
en I think I left my phone in here
pl Twój telefon jest bardzo ważny
en Your call is very important
pl nieobowiązkowo) urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: telefon komórkowy z dostępem do Internetu
en optional) devices used to access the Internet at home: Internet-enabled mobile phone
pl Z drugiej jednak strony, informacja uzyskana przez użytkownika może być retransmitowana przez inny system – na przykład telefony komórkowe GSM – i umożliwić jego zlokalizowanie
en On the other hand, information received by the user can be retransmitted by another system- e.g. mobile phones- thereby making it possible to pinpoint the location of the user
pl powody braku dostępu do Internetu w domu: zbyt wysokie koszty dostępu (telefon, subskrypcja DSL itp
en reason for not having access to the Internet at home: access costs too high (telephone, DSL subscription etc
pl Następnego dnia dostałem telefon
en Next day a get a call
pl Jeśli nie odbierzesz telefonu, natychmiast przyjadę do domu
en If you don' t answer the phone, I will go home right now
pl Wszelka komunikacja i wymiana informacji, o których mowa niniejszym tytule, może odbywać się, zgodnie z wyborem instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego, za pomocą poczty, faksu, środków elektronicznych zgodnie z ust. ‧ i ‧, telefonu w przypadkach i okolicznościach określonych w ust. ‧ lub za pomocą połączenia tych środków komunikacji
en All communication and information exchange referred to in this Title may be made by post, fax, electronic means in accordance with paragraphs ‧ and ‧, telephone in the cases and circumstances referred to in paragraph ‧, or a combination of those means, according to the choice of the contracting authority/entity
pl Sięgam po telefon
en I' m reaching for my phone
pl Przez telefon jest niedostępna
en Przez telefon jest niedostêpna
pl Poodłączaliśmy wszystkie telefony
en The phones are disconnected
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6138 zdań frazy telefon.Znalezione w 2,717 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.