wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • translator     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  someone who translates
   
  A person who translates written text from one language to another.
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
   
  someone who translates
   
  someone who translates
 • interpreter   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  one who interprets speech in another language
   
  Someone who mediates between speakers of different languages.
   
  osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej
   
  one who interprets speech in another language
   
  one who interprets speech in another language
 • conversion   
  (noun   )
 • interpretation   
  (noun   )
 • rendering   
  (noun   )
 • translation   
  (noun   )
 • version     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
translator
 
interpreter
 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący

Did you mean: Tłumacz

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (19)

Marpa Tłumacz
Marpa Lotsawa
potrzebuję tłumacza
I need an interpreter
Tłumacz
Tlumach
tłumacz niezależny
freelance translator
tłumacz zewnętrzny
freelance translator
tłumaczenia
translations; version
tłumaczenie
render; interpreting; rendering; ; interlingual rendition; excuse; interpretation; version; translation; construe; conversion
tłumaczenie automatyczne
machine translation
tłumaczenie maszynowe
machine translation
tłumaczenie na język obcy
two-way translation
Tłumaczów
Tłumaczów
tłumaczyć
assemble; ; interpret; expound; plead; alibi; explain; justify; turn; anglicize; excuse; to explain; to translate; explicate; translate; construe; overset

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT
en Translation at CDT
pl Tłumaczy się to różnorodnością rodzajów odchodów, płynnych, stałych, a najczęściej mieszanych, i związku z tym ich składowaniem, zarówno odnośnie do ich typu (płyty obornikowe, kanały gnojowe), jak ich pojemności, oraz w związku z faktem, że te inwestycje dotyczące składowania, powierzchni betonowanych i zadaszenia miejsc składowania podlegają ograniczeniom technicznym lub wyjątkowo niskim pułapom finansowym
en That was the result of a large variety of effluent- liquid, solid and most often mixed- and therefore of effluent storage in terms of both its nature (slurry or dung pits) and its capacity, and because of that investments in storage, land concreted-over and coverage for exercise areas were subject to technical limits or particularly low financial ceilings
pl Zła krew nie tłumaczy serca i wątroby
en Bad blood doesn' t explain the heart or the liver
pl Powtarzam to również po angielsku w razie gdyby tłumaczenie było niedokładne, ponieważ jest to najważniejsza część mojej przemowy.
en I repeat this in English, in case of an inexact interpretation, because that is the most important part of my speech.
pl TŁUMACZENIA PISEMNE
en TRANSLATIONS
pl Tłumaczenie dla podwójnego odbiorcy na przykładzie filmu animowanego Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit.
en Dual audience in translation – the analysis of two Polish translations of the animated film Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit
pl Sekretarze Generalni instytucji, świadomi konieczności lepszego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich [pkt ‧ lit. b)], w znacznym stopniu zwiększyli współpracę międzyinstytucjonalną i przygotowali program wzajemnego udostępniania stałych tłumaczy; wyrażają oni determinację zwiększenia współpracy w tej dziedzinie
en The Secretaries-General of the institutions, being aware of the need to make better use of the human resources available (see point ‧(b)), have very significantly stepped up interinstitutional cooperation and have initiated a programme of mutual provision of staff interpreters; they are determined to increase cooperation in this field
pl kopię zezwolenia udzielonego przez państwo członkowskie odniesienia oraz tłumaczenie zezwolenia na jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego otrzymującego wniosek
en a copy of the authorisation granted by the reference Member State as well as a translation of the authorisation into an official language of the Member State receiving the application
pl Literacki styl Ernesta Hemingwaya w polskich tłumaczeniach. Próby zachowania stylu Hemingwaya przez polskich tłumaczy wybranych opowiadań
en Ernest Hemingway's literary style in Polish translations. Polish translators' attempts to render Hemingway's style in selected short stories
pl Wnioski należy składać w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język angielski, francuski lub niemiecki w stosownych przypadkach
en Proposals must be submitted in one of the official languages of the European Community together with a translation in English, French or German, where appropriate
pl Używa kuli tłumaczącej jako broni.Jak to działa?
en It' s using the translator ball as a weapon
pl Problemy przekładu tekstów informacyjno-kulturoznawczych na materiale tłumaczenia własnego fragmentów przewodnika "Köln" na jezyk polski i rosyjski
en Translation problems of cultural-informative texts in Russian and Polish on basis of own translation of an German guidebook „Köln”
pl Chciałbym zwrócić uwagę na podjęcie przez ten trybunał także programów archiwizacji i tłumaczenia dokumentów informujących o prowadzonych przez niego pracach, oraz na programy ochrony ofiar.
en I should like to highlight the programme undertaken by the Court involving the archiving and translation of documents relating to its work. I should also like to mention the victim protection programmes it has set up.
pl Bez ciebie zostanę z Barrym i będę się tłumaczył nieznajomym
en Not I want that no stranger knows about my situation
pl Zagadnienie to jest całkiem proste: teksty będące czysto roboczymi dokumentami podlegają ograniczeniom językowym, jednakże wszystkie dokumenty, które mogą potencjalnie być adresowane do opinii publicznej, nawet o charakterze technicznym, muszą być traktowane w pełni wielojęzycznie: muszą być tłumaczone na wszystkie języki.
en The problem is quite straightforward: texts which are purely working documents are subject to linguistic constraints, but all documents which might potentially be addressed to the public, even if of a technical nature, must be handled on a fully multilingual basis: they must be translated into all languages.
pl Deklaracja sprzeciwu i inne dokumenty przekazane Komisji zredagowane są w jednym z urzędowych języków Wspólnoty lub dołączone jest do nich tłumaczenie na jeden z urzędowych języków Wspólnoty
en The statement of objection and all documents forwarded to the Commission shall be in one of the official Community languages or accompanied by a translation into one of the official Community languages
pl Stałe Przedstawicielstwo Hiszpanii składa w Sekretariacie Generalnym Rady, co najmniej siedem tygodni przed danym posiedzeniem Rady, wniosek przedstawiciela Hiszpanii zamierzającego używać jednego z wymienionych języków podczas swoich wystąpień ustnych (poprzez tłumaczenie ustne z tego języka); ostateczne potwierdzenie wniosku nastąpi najpóźniej ‧ dni kalendarzowych przed posiedzeniem Rady
en At least seven weeks before the Council meeting, the Permanent Representation of Spain shall send the General Secretariat of the Council the request for a Spanish representative to use one of the above languages during his speeches (passive interpretation); definite confirmation of the request will be made at the latest ‧ calendar days before the Council meeting
pl Usługi translatorskie niezbędne do działania Urzędu są, co do zasady, świadczone przez Ośrodek Tłumaczenia dla Organów Unii
en The translation services required for the functioning of the Office are in principle provided by the Translation Centre of the Bodies of the Union
pl w przypadku umowy timeshare dotyczącej jednej konkretnej nieruchomości przedsiębiorca zapewniał konsumentowi uwierzytelnione tłumaczenie umowy w języku lub jednym z języków państwa członkowskiego, w którym położona jest nieruchomość, o ile jest to język urzędowy Wspólnoty
en in the case of a timeshare contract concerning one specific immovable property, the trader provide the consumer with a certified translation of the contract in the language or one of the languages of the Member State in which the property is situated, provided it is an official language of the Community
pl Decyzja nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiająca program wsparcia w dziedzinie książek i czytelnictwa, obejmującego również tłumaczenie (Ariane) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ establishing a programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Musiałem się ze wszystkiego tłumaczyć
en I know he did, believe me.I had to answer to every one of them
pl wyraża zadowolenie z podjęcia przez Komisję środków mających na celu położenie kresu opóźnieniu w tłumaczeniu na nowe języki UE tekstów będących w trakcie kodyfikacji; ubolewa nad faktem, że Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu tylko ‧ inicjatyw na rzecz kodyfikacji w roku ‧, pomimo że zapowiedziała około ‧, oraz ‧ inicjatyw w roku ‧, chociaż zapowiedziała około
en Welcomes the fact that the Commission has taken steps to put an end to the delay in the translation into the new official languages of the European Union of the texts being codified; deplores the fact that, despite approximately ‧ codification initiatives having been announced for ‧ and approximately ‧ for ‧, the Commission has forwarded only ‧ and ‧ proposals respectively to Parliament
pl Też musisz iść, by tłumaczyć
en You have to go
pl " Jak wiele rzeczy przed i po.../ wszystko staje się/ pogłoską i pośmiewiskiem "./ Tłumaczenie
en How many things before and after "" All melt into gossip and laughter "
pl Analiza tłumaczenia na język polski wybranych wierszy Rafaela Alberti
en Analysis of the translation into Polish of selected poems by Rafael Alberti
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5146 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 1,454 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.