wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • interpreter   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  one who interprets speech in another language
   
  Someone who mediates between speakers of different languages.
   
  osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej
   
  one who interprets speech in another language
 • translator     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  someone who translates
   
  A person who translates written text from one language to another.
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
   
  someone who translates
 • translation   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
translator
 
interpreter
 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący

Did you mean: Tłumacz

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

Marpa Tłumacz
Marpa Lotsawa
potrzebuję tłumacza
I need an interpreter
Tłumacz
Tlumach
tłumacz niezależny
freelance translator
tłumacz zewnętrzny
freelance translator
tłumaczenia
translations
tłumaczenie
render; interpreting; rendering; interlingual rendition; ; excuse; interpretation; version; translation; construe
tłumaczenie automatyczne
machine translation
tłumaczenie maszynowe
machine translation
tłumaczenie na język obcy
two-way translation
Tłumaczów
Tłumaczów
tłumaczyć
assemble; ; interpret; expound; plead; alibi; explain; justify; turn; anglicize; excuse; to explain; to translate; explicate; translate; construe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niego
en When using videoconferencing for the purpose of remote interpretation, the competent authorities should be able to rely on the tools that are being developed in the context of European e-Justice (e.g. information on courts with videoconferencing equipment or manuals
pl Z powodu różniących się warunków pracy i innych przepisów odnoszących się do pracowników nie ustanowiono jeszcze międzyinstytucjonalnej polityki w zakresie wymiany stałych tłumaczy; mimo to odpowiednie służby nadal pracują nad rozwiązaniem tych problemów
en An interinstitutional policy for the exchange of staff interpreters has not yet been established due to different working conditions and other staff related provisions, but the services are working with a view to overcoming these difficulties
pl Sekretariat Generalny Rady tłumaczy notatki informacyjne określone w art. ‧ i udostępnia je wszystkim Państwom Członkowskim oraz Komisji
en The General Secretariat of the Council shall translate the information notes referred to in Article ‧ and make them available to all Member States and to the Commission
pl Jeszcze raz mam ci tłumaczyć zasady show- biznesu?
en Can I explain the audience principle to you?
pl Informacja podlega tłumaczeniu na inne języki urzędowe
en This information should be translated into other official languages
pl Tłumaczenie robocze, tłumaczenie ostateczne opublikowane zostanie w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
en Provisional translation; the definitive translation will be published in the European Court Reports
pl Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz
en These appropriations are intended to cover the services of external translators and typing and data-input work sent out
pl Wybrane zagadnienia przekładu tekstów kulturoznawczych na materiale tłumaczenia własnego fragmentów książki W.A. Bondariewa Rosyjska bania i łaźnie świata.
en Selected problems of the translation of the cultural-oriented texts on the bases of A.V. Bondariev's book
pl Nazwy potraw jako problem tłumaczeniowy na przykładzie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i jego niemieckiego tłumaczenia autorstwa Waltera Tiela
en Dish names as a translation problem based on "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz and his German translation by Walter Teil
pl Uznaje się za właściwe rozszerzenie współpracy Umawiających się Stron Porozumienia w celu wydłużenia czasu trwania programu wspierania literatury i czytelnictwa, obejmującego również tłumaczenie (program Ariane), ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧], a także programu wspierania działalności artystycznej i kulturalnej w wymiarze europejskim (program Kalejdoskop) ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧]
en It is appropriate to extend the cooperation of the Contracting Parties to the Agreement to include the prolongation of the programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council and that of the programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council
pl Potrzebuję tłumacza.
en I need an interpreter.
pl Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji
en Translation of studies, reports and other working documents- Quality & standardisation
pl Program Kultura (‧-‧)- Zaproszenie do składania wniosków- EACEA/‧/‧- Wsparcie działań kulturalnych: tłumaczenia literackie (część
en Culture Programme (‧-‧)- Call for proposals- EACEA/‧/‧- Support for cultural actions: literary translation (strand
pl Wszystkie państwa członkowskie powinny akceptować takie uwierzytelnienie i nie mogą nakładać innych wymogów formalnych poza tym, co przewiduje ust. ‧ i ‧, zgodnie z celem zmniejszenia do koniecznego minimum kosztów tłumaczenia i uwierzytelnienia
en All Member States are to accept this attestation and are not to impose any formal requirement other than those laid down in paragraphs ‧ and ‧, in keeping with the aim of minimising translation and certification costs
pl Matka tłumaczyła mi, że kiedy staniemy nad Dunajem, a ona usłyszy strzał, skoczy do rzeki, a ja mam skoczyć za nią
en My mother explained to me... that when we stood next to the Danube and she heard the shot... she would jump behind me and I should jump into the river
pl Tłumacze konferencyjni
en Conference interpreters
pl w pełni uwzględnić różnorodność językową – jedną z kluczowych cech dziedzictwa europejskiego – oraz ulepszyć funkcję wielojęzyczności na stronie biblioteki, a zwłaszcza zająć się sprawą wyszukiwania międzyjęzykowego i tłumaczenia automatycznego
en Fully take into account linguistic diversity as one of the key characteristics of Europe's heritage, and enhance the multilingual features of the Europeana site, in particular by tackling cross-language search and automatic translation
pl Duża i pogłębiająca się nierównowaga zewnętrzna- którą częściowo tłumaczy się jednym z najwyższych w UE wskaźników inwestycji- jeżeli utrzyma się w średnim okresie, może wpłynąć negatywnie na wyniki gospodarcze
en The high and widening external imbalances, that are partly explained by one of the highest investment ratios in the EU, if continued in the medium term, might affect the performance of the economy
pl Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia
en In addition to remuneration, this payment includes contributions to a life insurance scheme and insurance against sickness, accident and death, and reimbursement, for freelance translators whose business address is not at the place of employment, of travel expenses and payment of fixed travel allowances
pl Tłumaczenie patentów wyłącznie na języki angielski, francuski i niemiecki wyrządziłoby poważną szkodę włoskim przedsiębiorstwom, które musiałyby ponosić niezwykle wysokie koszty technicznych tłumaczeń swoich patentów.
en Translating patents exclusively into English, French and German would cause serious harm to Italian enterprises, which would have to bear extremely high costs for the technical translation of patents they file.
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych związanych z innymi rodzajami posiedzeń, jak posiedzeń ad hoc lub innych posiedzeń ekspertów (w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby- wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne
en This appropriation is intended to cover the operating expenses of other meetings such as ad hoc group meetings or other meetings of experts (including travel and subsistence expenses, interpretation costs if necessary, and the hire of rooms if necessary
pl Jeśli dokument nie jest wypełniony w języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym dokonuje się formalności celnych, eksporter lub importer może zostać zobowiązany do dostarczenia tłumaczenia na język urzędowy tego państwa
en If the document is not filled out in an official language of the Member State where the customs formalities are being completed, the exporter or importer may be required to provide a translation into such official language
pl Państwa członkowskie zapewniają procedurę lub mechanizm sprawdzający, czy podejrzani lub oskarżeni mówią w języku postępowania karnego i czy go rozumieją oraz czy potrzebują pomocy tłumacza ustnego
en Member States shall ensure that a procedure or mechanism is in place to ascertain whether suspected or accused persons speak and understand the language of the criminal proceedings and whether they need the assistance of an interpreter
pl Pani komisarz, panie i panowie! Nim oddam głos uczestnikom debaty, pozwolę sobie - jako osoba odpowiedzialna za kwestie wielojęzyczności w Prezydium Parlamentu - odczytać zalecenie z ulotki przygotowanej dla nowych posłów o sposobie przemawiania umożliwiającym prawidłowe tłumaczenie, aby ten cud bez precedensu w żadnej innej instytucji mógł bez przeszkód funkcjonować.
en - Commissioner, ladies and gentlemen, before giving the floor to the various speakers for this debate, I am going to allow myself - being, as I am, responsible for multilingual issues in Parliament's Bureau - to read you some advice from a leaflet prepared for new MEPs on how to speak so that the interpreting can be correctly done, and so that this miracle, without compare or precedent in any other institution, can continue to operate daily.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5146 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 2,79 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.