wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • interpreter   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  one who interprets speech in another language
   
  Someone who mediates between speakers of different languages.
   
  osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej
   
  one who interprets speech in another language
 • translator     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  someone who translates
   
  A person who translates written text from one language to another.
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
   
  someone who translates
 • translation   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
translator
 
interpreter
 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

Marpa TłumaczMarpa Lotsawa
potrzebuję tłumaczaI need an interpreter
TłumaczTlumach
tłumacz niezależnyfreelance translator
tłumacz zewnętrznyfreelance translator
tłumaczeniatranslations
tłumaczenierender; interpreting; rendering; ; interlingual rendition; excuse; interpretation; version; translation; construe
tłumaczenie amatorskie nfan translation
tłumaczenie automatycznemachine translation
tłumaczenie maszynowemachine translation
tłumaczenie na język obcytwo-way translation
tłumaczenie nieprofesjonalne nfan translation
Tłumaczenie Stron InternetowychWeb Translation
tłumaczenie symultaniczneinterpreting
tłumaczenie z języka ojczystego na język obcytwo-way translation
TłumaczówTłumaczów
tłumaczyćassemble; ; interpret; expound; plead; alibi; explain; justify; turn; anglicize; excuse; to explain; to translate; explicate; translate; construe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tłumaczenie symultaniczne w Parlamencie Europejskim. Próba analizy tłumaczeń z języka polskiego na język angielski i niemiecki.Simultaneous interpreting in the European Parliament. An attempt at analysis of interpreters' performances from Polish into English and German.
Prawo osób, które nie mówią w języku postępowania karnego lub go nie rozumieją, do tłumaczenia ustnego i do tłumaczenia pisemnego jest zapisane w art. ‧ EKPC, zgodnie z jego wykładnią zawartą w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaThe right to interpretation and translation for those who do not speak or understand the language of the proceedings is enshrined in Article ‧ of the ECHR, as interpreted in the case-law of the European Court of Human Rights
W tym rozdziale większość wydatków przypadła na dwie pozycje, mianowicie ‧ Tłumacze konferencyjni (‧ %) i artykuł ‧ Usługi zewnętrzne (‧ %In this chapter the majority of spending came from two items, namely item ‧ Conference interpreters (‧ %) and article ‧ Outside services (‧ %
Postać „małego człowieka” w literaturze rosyjskiej. Przekład fragmentów opowiadania Jelieny Czyżowej Dom Aniutki na język polski i komentarz warsztatowy tłumacza.The „little man” in Russian literature. Russian-Polish translation of passages from Nyutochkin House by Yelena Chizhova and translator`s workshop commentary.
Średnie ceny eksportowe z Norwegii do Rosji wahały się między ‧ a ‧ r. od ‧,‧ NOK/kg do ‧,‧ NOK/kg, co w dużym stopniu tłumaczy się zarówno wzrostem sprzedaży świeżego pstrąga w stosunku do zamrożonego pstrąga, który okazał się tańszy, jak również międzynarodową konkurencjąAverage export prices from Norway to Russia have fluctuated between ‧ and ‧ from NOK ‧,‧ per kg to NOK ‧,‧ per kg, which is explained to a great extent by the switch from frozen trout to fresh trout, which was less expensive, but also by the international competition
To wiele tłumaczyThat explains a lot
Nie muszę ci się z niczego tłumaczyćI don' t have to explain why I condone what I condone to you
Młodopolskie tłumaczenia Horacego w twórczości Lucjana RydlaModern translations of Horace in Lucjan Rydel's writings.
Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta dla celów tłumaczenia i publikacji w Dzienniku UrzędowymAfter the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes and voting intentions will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
Środki stylistyczne i cechy formalne poezji Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu na język hiszpańskiFigures of speech and formal characteristics of Wisława Szymborska’s poetry in translation into Spanish
w przypadku środka ochronnego lub postępowania zbiorowego, kopia wydanych w danej sprawie wyroków (jeżeli nie została sporządzona w języku francuskim, należy dołączyć poświadczone tłumaczeniein the event of a safeguard or collective procedure measure, a copy of any judgment to this effect (if the judgment is not drawn up in French, it must be accompanied by a certified translation
Ważne jest, aby to podkreślić, ponieważ dziś niektórzy politycy rumuńscy tłumaczą konieczność zreorganizowania administracji, twierdząc, że jest to jedyny sposób, aby Rumunia pozyskała więcej pieniędzy z funduszy strukturalnych.It is important to highlight this, because today some Romanian politicians explain the necessity of administrative reorganisation by claiming that this is the only way Romania can receive more money from the Structural Funds.
Chodzi o obniżenie do minimum kosztów tłumaczenia i uwierzytelniania.The objective is to reduce the costs for translation and certification to the minimum.
Zgodnie z Kodeksem postępowania pod koniec każdego spotkania kierownik grupy tłumaczy ustnych, w porozumieniu z sekretariatem organu organizującego spotkanie, sporządza listę zamówionych, ale nie wykorzystanych usług językowychAccording to the Code of Conduct, at the end of each meeting the head of the team of interpreters is required, in agreement with the secretariat of the meeting, to draw up for the Director of Interpretation a list of the interpretation facilities requested but not used
(NL) Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować tłumaczom za ich pracę po godzinach.(NL) Mr President, I should like to thank the interpreters for working overtime.
Mamy nadzieję, że dojdzie do poprawy sytuacji w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej, co tłumaczy dlaczego RPA wprowadza zmiany: ze strachu, że na nie nikt nie przyjedzie.It is to be hoped that this situation will have improved by the time of the World Cup, as this may explain why South Africa is making changes: out of fear that the visitors will stay away.
Z tego będziesz się tłumaczył policjiYou will just have to explain that to the police
Czy Tatoeba naprawdę pomaga tłumaczom?Does Tatoeba really help translators?
Z drugiej strony, można zatrudnić więcej stałych tłumaczy np. w przypadku języków portugalskiego i greckiego, gdyż koszty podróży dla greckich i portugalskich PTK są powyżej średniej w stosunku do wszystkich PTKOn the other hand, more permanent interpreters might be recruited, for example, for Portuguese and Greek, as travel costs for Greek and Portuguese ACIs are above the average for all the ACIs
W takim przypadku datą doręczenia dokumentu jest data doręczenia dokumentu i jego tłumaczenia zgodnie z prawem państwa członkowskiego przyjmującegoIn that case, the date of service of the document shall be the date on which the document accompanied by the translation is served in accordance with the law of the Member State addressed
Tłumaczy to straty w udziale w rynku, niski poziom cen sprzedaży i utratę rentowności przez przemysł wspólnotowyThis explained the loss in market share, the low level of sales prices and the loss in profitability achieved by the Community industry
To tłumaczyłoby agresywne zachowanie, katapleksję, utratę pamięci, a nawet drgawkiIt would explain the aggressive behavior, the cataplexy, the memory loss, even the twitching
Przekład a nauczanie języka angielskiego Tłumaczenia audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego jako obcegoTranslation and English Language Teaching: Audiovisual Translation as a Means of Teaching English as a Foreign Language
Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w Zbiorze Orzeczeń TrybunałuProvisional translation; the definitive translation will be published in the European Court Reports
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5146 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 4,151 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.