wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • interpreter   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  one who interprets speech in another language
   
  Someone who mediates between speakers of different languages.
   
  osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej
   
  one who interprets speech in another language
 • translator     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  someone who translates
   
  A person who translates written text from one language to another.
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
   
  someone who translates
 • translation   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
translator
 
interpreter
 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący

Did you mean: Tłumacz

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

Marpa Tłumacz
Marpa Lotsawa
potrzebuję tłumacza
I need an interpreter
Tłumacz
Tlumach
tłumacz niezależny
freelance translator
tłumacz zewnętrzny
freelance translator
tłumaczenia
translations
tłumaczenie
render; interpreting; rendering; ; interlingual rendition; excuse; interpretation; version; translation; construe
tłumaczenie automatyczne
machine translation
tłumaczenie maszynowe
machine translation
tłumaczenie na język obcy
two-way translation
Tłumaczów
Tłumaczów
tłumaczyć
assemble; ; interpret; expound; plead; alibi; explain; justify; turn; anglicize; excuse; to explain; to translate; explicate; translate; construe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Regulamin wymaga jednakowego traktowania wszystkich języków, a komisja proponuje po prostu, aby zamiast pisemnych tłumaczeń pełnych sprawozdań z posiedzeń na wszystkie języki wprowadzić audiowizualne tłumaczenie na każdy język.
en The Rules of Procedure require every language to be treated equally, and what the committee is proposing is simply that, instead of a written verbatim translation in every language, we have an audiovisual translation in every language.
pl Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym ***I (głosowanie
en Rights to interpretation and translation in criminal proceedings ***I (vote
pl "Fałszywi przyjaciele tłumacza" w j. polskim i ukraińskim na materiale wybranych przykładów z literatury ukraińskiej
en Translator's "false friends" in Polish and Ukrainian on the material of three texts translated from Ukrainian to Polish.
pl Podniesione zarzuty: Naruszenie zasady ‧ ust. ‧ lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie oceniła, że strona skarżąca nie dostarczyła wszystkich koniecznych dowodów istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego, na którym opierał się sprzeciw; naruszenie zasady ‧ ust. ‧ w związku z zasadą ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza nieprawidłowo stwierdziła, że przedstawione przez stronę skarżącą tłumaczenia nie były wystarczająco jasne i dobrze usystematyzowane
en Pleas in law: Infringement of Rule ‧(a)(ii) of Commission Regulation (EC) No ‧/‧, as the Board of Appeal wrongly assessed that the applicant did not file all the necessary proof of existence, validity and scope of protection of its earlier trade mark upon which the opposition was based; infringement of Rule ‧ in connection with Rule ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧, as the Board of Appeal wrongly considered that the translations filed by the applicant were not sufficiently clear and well-structured
pl Problemy przekładu tekstu naukowego na materiale tłumaczenia własnego fragmentów pracy A.D. Szmielowa "Russkaja jazykowaja model mira"
en Some translation problems of scientific text based on own translation A. D. Šmelov's work "Russkaja jazykovaja model mira"
pl Dokumenty przekazywane Komisji, o których mowa w niniejszym artykule, są sporządzane w jednym z języków urzędowych instytucji Unii Europejskiej lub dołączane jest do nich poświadczone tłumaczenie na jeden z tych języków
en The documents referred to in this Article sent to the Commission shall be in one of the official languages of the institutions of the European Union or accompanied by a certified translation in one of those languages
pl Państwo członkowskie, w którym zamierza działać zarządca lub likwidator, może wymagać tłumaczenia na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych tego państwa członkowskiego
en The Member State in which the administrator or liquidator wishes to act may require a translation into the official language or one of the official languages of that Member State
pl w przypadku konkursów dla tłumaczy konferencyjnych, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe, uznane zostaną wyłącznie dokumenty potwierdzające doświadczenie w tłumaczeniach konferencyjnych, wyraźnie wskazujące liczbę dni pracy oraz języki robocze
en in the case of competitions for conference interpreters, where professional experience is required, documents will be taken into consideration only if they show that the experience relates specifically to conference interpreting and clearly indicate the number of days and the languages interpreted
pl Aby wspierać adekwatność tłumaczenia ustnego i pisemnego oraz skuteczny dostęp do niego, państwa członkowskie podejmują starania w celu stworzenia rejestru lub rejestrów niezależnych tłumaczy pisemnych i tłumaczy ustnych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje
en In order to promote the adequacy of interpretation and translation and efficient access thereto, Member States shall endeavour to establish a register or registers of independent translators and interpreters who are appropriately qualified
pl Środki te przeznaczone są na wydatki związane z zatrudnieniem personelu czasowego i na pokrycie kosztów tłumaczenia, powielania (plany, rysunki, wykresy) oraz maszynopisania zlecanych na zewnątrz
en This appropriation is intended to cover expenditure on the employment of temporary staff and the costs of translation, reproduction (plans, drawings, graphs) and typing work sent out
pl Tłumaczenie slangu. Analiza strategii tłumaczeniowych w napisach filmowych w polskiej wersji językowej filmu "Stary, Kocham Cię"
en Translation of slang. A case study of the subtitling strategies in the Polish subtitled version of "I Love You, Man"
pl Czy mogę zwrócić uwagę na jeden błąd w tłumaczeniu? W niemieckim tłumaczeniu "władze samorządowe miast” zostały przetłumaczone jako Städte [miasta].
en May I point out one error in the translation: 'municipalities' has been translated as 'Städte' in German.
pl odnotowuje, że w ‧ r. objętość tłumaczeń wyniosła ‧ stron w Komisji (‧ tłumaczy), ‧ stron w Parlamencie (‧ tłumaczy) oraz ‧ stron w Radzie (‧ tłumaczy
en Notes that, in ‧, the volume of translations was ‧ pages in the Commission (‧ translators), ‧ pages in the Parliament (‧ translators) and ‧ pages in the Council (‧ translators
pl Instytucje zobowiązują się do zapewnienia posiadania wszelkich praw do zwielokrotniania, tłumaczenia i rozpowszechniania wszystkich elementów składowych publikacji
en The institutions shall undertake to guarantee all reproduction, translation and distribution rights in respect of all the constituent elements of a publication
pl Umawiające się Strony odstępują od wzajemnych roszczeń dotyczących zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem wydatków poniesionych, w razie potrzeby, na rzecz biegłych lub świadków, a także tłumaczy ustnych i pisemnych niebędących pracownikami administracji publicznej
en The Contracting Parties shall waive all claims on each other for the reimbursement of expenses incurred pursuant to this Agreement, except, as appropriate, for expenses to experts and witnesses, and those to interpreters and translators who are not public service employees
pl Z tego względu jedynym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest tłumaczenie na wszystkie 22 oficjalne języki.
en The only instrument for this purpose is, therefore, translation into all 22 official languages.
pl Przygotowałam się do tego, żeby mówić w języku angielskim, co tłumaczy zmianę języka.
en I have prepared to speak in English which accounts for the change of language.
pl Tłumaczenie na podstawie angielskich napisów:Kozi GG ‧ ‧, pozdrawiam
en BULGARlAN NATlONAL TELEVlSION presented a BOYANA FlLM production
pl Inne tłumaczenia
en Other translations
pl Należy unikać korzystania ze skrótów takich jak czynnik m, które są znaczące tylko wtedy, gdy w tłumaczeniu na lokalny język słowo multiplying faktycznie zaczyna się od litery m. (Fakt, iż istniejące prawodawstwo nieustannie odnosi się do wyrażeń R i S, gdy mowa odpowiednio o ryzyku i bezpieczeństwie, pokazuje jedynie, że przepisy te zostały sporządzone w języku angielskim bez przykładania większej wagi do potrzeb użytkowników mówiących innymi językami
en The use of abbreviations such as m-factor which are meaningful only where local language translations of multiplying indeed begin with the letter m should be avoided. (The fact that under existing legislation there is constant reference to R and S phrases, for risk and safety respectively, merely shows that the legislation has been drafted in English, with little regard for the needs of other language users
pl Uruchomię oddzielne łączę i będę tłumaczyć
en I' il set up a separate channel and translate their conversation
pl Obraz Chin w powieściach chińskich przełomu XX XXI wieku (Na podstawie wybranych utworów tłumaczonych na język polski)
en Image of China in the novels of chiness authors in turn of XX/XXI Century on the basis of selected Works translated into Polish.
pl Mnie nie musisz się tłumaczyć
en You do not need and give me explanations
pl Wniosek o wyrażenie zgody składa się do właściwych organów państwa wydającego, wraz z informacjami, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej ‧/‧/WSiSW, oraz tłumaczeniem zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tej decyzji
en A request for consent shall be submitted to the competent authority of the issuing State, accompanied by the information mentioned in Article ‧ of Framework Decision ‧/‧/JHA and a translation as referred to in Article ‧ thereof
pl "Dzień, w którym mnie wasz przyjmie świat", czyli tłumaczenie piosenek na potrzeby pełnometrażowych filmów animowanych
en "Part of Your World", or translating songs for feature-length animated films
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5146 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 2,082 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.