Tłumaczenia na język angielski:

  • embossing   
    (noun   )
  • expression         
    (noun   )
  • pressing   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

olej rzepakowy tłoczony na zimno
colza (oil); rapeseed oil
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimno
first cold pressed virgin olive oil
regulator ciśnienia tłoczenia skraplacza
discharge pressure control of the condenser
tłoczyć
emboss; push; crowd; throng; cram; swarm; congest; squash; hustle; herd; press-up; press; print; stamp; vintage

Przykładowe zdania z "tłoczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Datowniki, pieczęcie lub numeratory i podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami
en Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
pl Przeciętny plon z dojrzałego drzewa oliwnego, na rok gospodarczy ‧/‧, oblicza się dzieląc wyprodukowaną ilość oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), przez sumę
en For the ‧/‧ marketing year, the average yield per adult olive tree shall be calculated by dividing the quantity of virgin olive oil produced, as referred to in Article ‧(b), by the sum of
pl By umożliwić uwzględnienie tego rozwoju rynku w klasyfikacji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia oraz pozwolić na korzystanie z niego konsumentom, należy zmniejszyć maksymalną kwasowość ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i usunąć z wykazu rodzajów oliwy z oliwek
en To enable this market development to be taken into account in the classification of virgin olive oils and to permit consumers to benefit from it, the maximum acidity of extra virgin olive oil should be reduced and
pl Pieczęć, jeżeli nie jest tłoczona, oraz podpis wyróżnia kolor inny niż kolor druku
en The stamp, unless embossed, and the signature shall be in a colour different to that of the printing
pl W przypadku gajów oliwnych nadających się do produkcji oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia DOP Sardegna dopuszczalna produkcja oliwek wynosi ‧ ql/ha
en Olive groves suitable for the production of PDO Sardegna extra-virgin olive oil may not produce more than ‧ ql/ha of olives
pl Kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej
en Forged or stamped, but not further worked
pl Tłoczona pieczęć Komisji Wspólnot Europejskich) Państwo udzielające zezwolenia/międzynarodowy znak państwa
en Impressed stamp of the Commission of the European Communities) State issuing the authorization/international distinguishing sign
pl Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali
en Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel
pl Rafinowana oliwa z pozostałości z oliwek oraz oliwa z oliwek: oliwa otrzymana z mieszanki oczyszczonej oliwy z pozostałości z oliwek oraz oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia
en Refined olive-residue oil and olive oil: oil consisting of a blend of refined olive-residue oil and virgin olive oil
pl Postęp osiągnięty przez producentów oraz olejarnie doprowadził do wzrostu produkcji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia oraz do spadku produkcji oliwy zwykłej
en The progress achieved by producers and millers has led to an increase in the production of virgin and extra virgin olive oils and a reduction in that of ordinary oils and lampante oils
pl różne kategorie oliwy z oliwek i cechy specyficzne oliwy z pierwszego tłoczenia
en the different categories of olive oil and the specific features of virgin oils
pl Olej napędowy przeznaczony do poddania działaniu kwasu siarkowego, polegającego na dodaniu do produktu podstawowego ‧ % kwasu siarkowego w proporcji ‧ litrów na ‧ m‧, czyli ‧ % objętości, a następnie zneutralizowanego roztworem ‧ % wodorotlenku sodu w proporcji ‧ litrów na ‧ m‧, czyli ‧ % objętości, a także wcześniejszemu działaniu węgla aktywnego przez wymuszone krążenie pod tłoczonym ciśnieniem w filtrze o objętości około ‧ m‧, ‧ C I c
en Gas oil for undergoing sulphuric acid processing involving the addition to the basic products of ‧ % sulphuric acid in a quantity of ‧ litres per ‧ m‧, i. e. ‧ % by volume, followed by neutralization with ‧ % sodium hydroxide solution in a quantity of ‧ litres per ‧ m‧, i. e. ‧ % by volume, and subsequent treatment with activated carbon by forced percolation under pump pressure in a filter of about ‧ m‧.‧ C I c
pl Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, również napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), również ciągadła, ciągowniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia wiertnicze
en INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, FOR MACHINE TOOLS OR FOR POWER-OPERATED HAND TOOLS (FOR EXAMPLE, FOR PRESSING, STAMPING, DRILLING, TAPPING, THREADING, BORING, BROACHING, MILLING, CUTTING, TURNING, DRESSING, MORTICING OR SCREWDRIVING), INCLUDING DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION DIES FOR METAL, AND ROCK-DRILLING BITS
pl Obszar produkcji oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia Seggiano obejmuje następujące gminy w prowincji Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano i część gminy Castell’Azzara
en The production area of Seggiano extra virgin olive oil covers the following municipalities in Grosseto province: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano and part of Castell’Azzara
pl Dodanie zagęszczonego moszczu winogronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowego nie zwiększa początkowej objętości świeżo tłoczonych winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji lub nowego wina w trakcie fermentacji o więcej niż ‧ % w strefie uprawy winorośli A, ‧ % w strefie uprawy winorośli B oraz ‧,‧ % w strefie uprawy winorośli C, o których mowa w załączniku IX
en The addition of concentrated grape must or rectified concentrated grape must shall not have the effect of increasing the initial volume of fresh crushed grapes, grape must, grape must in fermentation or new wine still in fermentation by more than ‧ % in wine-growing zone A, ‧ % in wine-growing zone B and ‧,‧ % in wine-growing zone C referred to in Annex IX
pl Nadmierne tłoczenie winogron jest zabronione
en The over-pressing of grapes shall be prohibited
pl Formularz oceny oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
en Profile sheet for virgin olive oil
pl oliwa stanowiąca mieszankę rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
en Oil consisting of a blend of refined olive oil and virgin olive oil
pl Plantatorzy oliwek zrzeszeni w organizacji producentów składają, w określonym terminie, do niej, indywidualny wniosek o przyznanie pomocy, zawierający dowód, że oliwki były tłoczone w zatwierdzonej olejarni
en Olive growers who are members of a producer organization shall, by a date to be determined, submit to the organization an individual aid application providing evidence that the olives have been pressed at an approved mill
pl Oleje ujęte w podpozycji ‧ ‧ obejmują oleje uzyskiwane przez przetwarzanie olejów ujętych w podpozycjach ‧ ‧, zmieszane lub nie oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia, które nie mają cech olejów, określonych w pkt. I i II, pod warunkiem, że ich zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji ‧ w triglicerydach nie przekracza ‧ %
en Oils under subheading ‧ ‧ includes oils obtained by the treatment of oils falling within subheading ‧ ‧, whether or not blended with virgin olive oil, not having the characteristics of the oils referred to at points I and ‧ provided they have a content in saturated fatty acids at the ‧-position in the triglycerides not exceeding ‧ %.`
pl EUR/tonę w odniesieniu do oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra
en EUR ‧/tonne for extra virgin olive oil
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra otrzymywana z owoców drzewa oliwnego (Olea europea, L.) następujących odmian: Hojiblanca, Picual lub Marteño, Arbequina, Lechín de Sevilla ou Zorzaleño, Gordal de Archidona, Picudo, Verdial de Vélez-Málaga i Verdial de Huévar
en Extra virgin olive oil, obtained from olives (Olea europea, L.) of the varieties Hojiblanca, Picual or Marteño, Arbequina, Lechín de Sevilla or Zorzaleño, Gordal de Archidona, Picudo, Verdial de Vélez-Málaga and Verdial de Huévar
pl oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia półoczyszczona (lub oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, zwykła
en Semi-fine virgin olive oil (or ordinary virgin olive oil
pl W odniesieniu do odstępstwa dotyczącego orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych) i innych nasion oleistych przeznaczonych do tłoczenia oleju oraz w kwestii zastosowania najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w pkt ‧.‧.‧ załącznika odstępstwo dotyczy jedynie przesyłek, które są oznakowane poprzez wyraźne wskazanie ich przeznaczenia i zawierają wskazówkę produkt należy poddać procesowi tłoczenia oleju w celu produkcji rafinowanego oleju roślinnego
en As regards the exception of groundnuts (peanuts) and other oilseeds for crushing and the application of the maximum levels laid down in point ‧.‧.‧ of the Annex, the exception only applies to consignments which are clearly labelled showing their use and bearing the indication product to be subject to crushing for the production of refined vegetable oil
pl Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
en Extra virgin olive oil
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 649 zdań frazy tłoczenie.Znalezione w 0,661 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.