Tłumaczenia na język angielski:

  • embossing   
    (noun   )
  • expression         
    (noun   )
  • pressing   
    (noun, adjv   )

Did you mean: Tłoczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

olej rzepakowy tłoczony na zimno
colza (oil); rapeseed oil; colza; canola
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimno
first cold pressed virgin olive oil
regulator ciśnienia tłoczenia skraplacza
discharge pressure control of the condenser
Tłoczenie
pressure extraction
tłoczyć
emboss; push; crowd; throng; cram; swarm; congest; squash; hustle; herd; press-up; press; print; stamp; vintage

Przykładowe zdania z "tłoczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czysty olej roślinny z roślin oleistych produkowany poprzez tłoczenie, ekstrakcję lub inne porównywalne metody, surowy lub rafinowany, ale niezmodyfikowany chemicznie, może także być używany jako biopaliwo w poszczególnych przypadkach, gdy jego użycie jest kompatybilne z typem silnika i odpowiednimi wymogami emisyjnymi
en Pure vegetable oil from oil plants produced through pressing, extraction or comparable procedures, crude or refined but chemically unmodified, can also be used as biofuel in specific cases where its use is compatible with the type of engines involved and the corresponding emission requirements
pl Zbiór oliwek i tłoczenie oleju odbywa się w okresie od ‧ października do ‧ stycznia każdej kampanii zbioru oliwek
en The harvesting of olives and extraction of oil is carried out from ‧ October to ‧ January of each marketing year
pl średnią produkcję oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia na ‧ kg oliwek
en the average production of virgin olive oil per ‧ kilograms of olives
pl Ampułko-strzykawki (szkło typu I) z tłoczkiem (guma z teflonową powierzchnią tłoczącą) zamknięte w blistrze
en Pre-filled syringes (glass type I) with plunger (Teflon-faced rubber) sealed in a blister
pl Podpozycja ‧ obejmuje oleje otrzymane przez przetworzenie olejów objętych podpozycją ‧, zarówno mieszanych, jak i niemieszanych z oliwą z pierwszego tłoczenia oraz oleje, które nie odpowiadają właściwościom olejów przedstawionych w uwagach dodatkowych ‧ B, ‧ C i ‧ D. Oleje objęte tą podpozycją muszą posiadać zawartość ‧-monopalmitynianu glicerolu nieprzekraczającą ‧,‧ %, sumę izomerów transoleinowych mniejszą niż ‧,‧ %, sumę izomerów translinolowych + translinolenowych mniejszą niż ‧,‧ % oraz różnicę pomiędzy HPLC a teoretyczną zawartością triglicerydów z ECN‧ nieprzekraczającą
en Subheading ‧ covers oils obtained by the treatment of oils of subheading ‧, whether or not blended with virgin olive oil, and oils not having the characteristics of the oils referred to in additional notes ‧(B), ‧(C) and ‧(D). Oils of this subheading must have a content in ‧-glyceryl monopalmitate not exceeding ‧,‧ %, a sum of transoleic isomers of less than ‧,‧ %, a sum of translinoleic + translinolenic isomers of less than ‧,‧ %, and a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN‧ not exceeding
pl oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia nienadająca się do spożycia w postaci, w jakiej występuje
en virgin olive oil not fit for consumption as it is
pl zapoznanie degustatorów z licznymi wariantami węchowo-smakowo-czuciowymi jakie oferuje oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia
en to familiarize the tasters with the multiple olfactory-gustatory-tactile variants found in virgin olive oils; (b
pl Warunek nieważny w odniesieniu do oliwy z oliwek lampante z pierwszego tłoczenia (podpozycja ‧ ‧) i dla oliwy z wytłoczyn oliwek (podpozycja
en Condition not valid for virgin lampante oil (subheading ‧ ‧) and for olive-residue oil (subheading
pl Oliwa z oliwek lampante pierwszego tłoczenia
en Lampante virgin olive oil
pl Oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia produkowane na danym obszarze mają zapach owocowy i słodki smak przypominające niedawno prasowane oliwki świeże lub dojrzałe, smak delikatnej goryczy i aromat, którego intensywność zmienia się w zależności od stopnia dojrzałości oliwek prasowanych
en The extra virgin olive oils produced in the area have a fruity aroma and a flavour that is reminiscent of green or ripe recently pressed olives, slightly bitter and full-bodied, whose intensity varies with the degree of maturity of the pressed olive
pl Począwszy od ‧ dnia dojrzewania powierzchnię sera można posmarować oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia i winnym octem
en From the ‧th day, its surface may be treated with extra virgin olive oil and wine vinegar
pl Jeżeli oliwki Prasines Elies Chalkidikis wykorzystuje się do produkcji pasty, zezwala się na stosowanie napisu Πάστα από Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ (pasta wyprodukowana z oliwek Prasines Elies Chalkidikis ChNP), pod warunkiem że do przygotowania pasty wykorzystano wyłącznie oliwki Prasines Elies Chalkidikis z dodatkiem co najwyżej ‧ % oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
en When Prasines Elies Chalkidikis are used for the production of paste, the indication Πάστα από Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ (Paste made from Prasines Elies Chalkidikis PDO) may be used, if the paste is produced using only Prasines Elies Chalkidikis with the addition of up to ‧ % extra virgin olive oil only
pl Nie naruszając przepisów art. ‧, przetargi na minimalną ilość ‧ ton są przeprowadzane w odniesieniu do dziennej kwoty pomocy za składowanie przez ‧ dni, w opieczętowanych kadziach i zgodnie z warunkami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia luzem, odpowiadającej jednej z trzech kategorii określonych w załączniku I, część ‧, do rozporządzenia (WE) nr
en Without prejudice to Article ‧, tenders for a minimum quantity of ‧ tonnes shall be made in respect of the amount of aid per day, for the private storage for ‧ days in sealed vats and in accordance with the conditions laid down in this Regulation of virgin olive oil in bulk in one of the three categories listed in Part I of Annex I to Regulation (EC) No
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia podlega poniższej klasyfikacji
en Virgin olive oil shall be classified and designated as follows
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia Chianti Classico produkowana jest z oliwek wyprodukowanych w gajach oliwnych wpisanych do rejestru, składających się w co najmniej ‧ % z roślin odmiany Frantoio, Correggiolo, Moraiolo, Leccino, które mogą być jedynym gatunkiem drzew w danym gaju lub występować łącznie, i w nie więcej niż ‧ % z roślin innych odmian pochodzących z określonego obszaru
en Chianti Classico extra virgin olive oil must be produced from olive from registered olives groves in a proportion of at least ‧ % from the varieties Frantoio, Correggiolo, Moraiolo and Leccino, alone or together, and no more than ‧ % from other local varieties
pl W świetle faktu, że nadal trwają badania nowych metod oceny organoleptycznej skierowane na poszerzenie zakresu pozytywnych cech oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz, aby dać organom odpowiedzialnym za rozwój nowych, bardziej wszechstronnych metod dostateczną ilość czasu na ustalenie takich metod, data, z którą ma być stosowany art. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧ powinna być odroczona o rok
en In view of the fact that research into new organoleptic evaluation methods aimed at widening the range of positive attributes of virgin olive oils is still under way, and in order to give the bodies in charge of developing new more comprehensive methods sufficient time to establish such methods, the date on which Article ‧(c) of Regulation (EC) No ‧ is to apply should be postponed by one year
pl W chwili dopuszczenia do spożycia oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra Irpinia – Colline dell’Ufita objęta CHNP posiada następujące właściwości fizyczne, chemiczne i organoleptyczne
en When released for consumption Irpinia- Colline dell’Ufita PDO extra virgin olive oil has the following physical, chemical and organoleptic characteristics
pl oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia
en Virgin olive oil
pl Zwykła oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia
en Ordinary virgin olive oil
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o następujących właściwościach fizycznych i chemicznych
en Extra virgin olive oil with the following physical and chemical characteristics
pl Logo dla oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra składa się z kwiatu o ‧ płatkach, zaczerpniętego ze zdobienia lokalnej, ręcznie malowanej, ceramicznej wazy, w kolorze żółtym, pomarańczowym, ciemnoczerwonym i brązowym, który okrąża napis Irpinia Colline dell'Ufita
en The logo for the extra virgin olive oil is made up of a flower with ‧ petals, taken from a decoration on a local hand-painted ceramic vase, in yellow, orange, dark red and brown, encircling the words Irpinia Colline dell'Ufita
pl Nadmierne tłoczenie winogron jest zabronione
en The over-pressing of grapes shall be prohibited
pl Tokaji fordítás przygotowuje się, wlewając moszcz lub wino do tłoczonego miąższu aszú
en the Tokaji fordítás shall be prepared by pouring must or wine on the pressed aszú pulp
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości
en Extra virgin olive oil
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra otrzymywana z owoców drzewa oliwkowego (Olea europea L) różnych odmian: Picudo, Picual lub Marteño, Hojiblanca, Lucio, Nevadillo de Alhama de Granada i Loaime
en Extra virgin olive oil obtained from the olives of the olive tree (Olea europea, L.) belonging to the following varieties: Picudo, Picual or Marteño, Hojiblanca, Lucio, Nevadillo de Alhama de Granada and Loaime
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 649 zdań frazy tłoczenie.Znalezione w 0,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.