Tłumaczenia na język angielski:

  • embossing   
    (noun   )
  • expression         
    (noun   )
  • pressing   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

olej rzepakowy tłoczony na zimno
colza (oil); rapeseed oil
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimno
first cold pressed virgin olive oil
regulator ciśnienia tłoczenia skraplacza
discharge pressure control of the condenser
tłoczyć
emboss; push; crowd; throng; cram; swarm; congest; squash; hustle; herd; press-up; press; print; stamp; vintage

Przykładowe zdania z "tłoczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oliwki dozwolonych odmian pochodzące z zarejestrowanych gajów oliwnych: oliwa jest tłoczona i poddawana dalszej obróbce w zarejestrowanych przedsiębiorstwach kontrolowanych przez Consejo regulador (radę regulacyjną
en Olives of the varieties authorised, from registered olive groves; oil is extracted and packed in registered plants under the supervision of the Regulatory Board
pl Ampułko-strzykawki (szkło typu I) z tłoczkiem (guma z teflonową powierzchnią tłoczącą) zamknięte w blistrze
en Pre-filled syringes (glass type I) with plunger (Teflon-faced rubber) sealed in a blister
pl Definicje kategorii oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, zawarte w załączniku do rozporządzenia nr ‧/EWG, odwołują się do oceny organoleptycznej przeprowadzanej przy zastosowaniu konkretnej metody
en Whereas the definitions of the categories of virgin olive oil in the Annex to Regulation No ‧/EEC refer to an organoleptic assessment based on a particular method
pl Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia o maksymalnej zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, wyrażonej w postaci kwasu oleinowego, wynoszącej powyżej ‧ g na ‧ g, i/lub której pozostałe właściwości spełniają wymagania określone dla tej kategorii
en Virgin olive oil having a free acidity, in terms of oleic acid, of more than ‧ g per ‧ g and/or the other characteristics of which comply with those laid down for this category.`
pl Urządzenia grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza wyposażone w komorę spalania, wokół której powietrze grzewcze tłoczone jest do układu rozprowadzającego lub do pomieszczenia, muszą spełniać następujące wymogi
en Forced-air heating appliances consisting of a combustion chamber around which the heating air is conducted under pressure to a distribution system or to a room shall meet the following requirements
pl Dzięki technikom uprawnym, szczególnym warunkom glebowo-klimatycznym obszaru oraz specjalnej wiedzy i badaniom związanym z uprawą tych roślin otrzymuje się oliwę z pierwszego tłoczenia doskonałej jakości i o specyficznych cechach
en Cultivation methods, the special soil and weather conditions of the area and specific knowledge and research associated with the cultivation of olive trees contribute to the production of top quality extra virgin olive oil with distinctive characteristics
pl OLIWA Z OLIWEK – SKŁADAJĄCA SIĘ Z RAFINOWANEJ OLIWY Z OLIWEK ORAZ OLIWY Z OLIWEK Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA
en OLIVE OIL- COMPOSED OF REFINED OLIVE OILS AND VIRGIN OLIVE OILS
pl CPA ‧.‧.‧: Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
en CPA ‧.‧.‧: Paper and paperboard, creped, crinkled, embossed or perforated
pl We środy zawsze był w niej ścisk; tłoczono się nie tyle, by kupić lekarstwo, co by zasięgnąć porady, bo imć Homais cieszył się w okolicznych wioskach wielką sławą.
en On Wednesdays his shop was never empty, and the people pushed in less to buy drugs than for consultations. So great was Homais’ reputation in the neighbouring villages.
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia extra klasy
en Class ‧.‧ Extra-virgin olive oil
pl Folia ołowiana (także tłoczona, pocięta według kształtu, perforowana, powlekana, drukowana lub łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym) o ciężarze (bez podłoża) nieprzekraczającym ‧ kg/m
en LEAD FOIL (WHETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPE, PERFORATED, COATED, PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFORCING MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING ‧ KG/M
pl Wytłoki z winogron oznaczają pozostałości powstałe w wyniku tłoczenia świeżych winogron, sfermentowane lub nie
en Grape marc shall mean the residue from the pressing of fresh grapes, whether or not fermented
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia
en Virgin olive oil
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra
en extra virgin olive oil
pl w przypadku Stamptec: produkcja i sprzedaż części i komponentów tłoczonych z metalu
en for Stamptec: manufacture and sale of pressed metal parts and components
pl Postęp osiągnięty przez producentów oraz olejarnie doprowadził do wzrostu produkcji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia oraz do spadku produkcji oliwy zwykłej
en The progress achieved by producers and millers has led to an increase in the production of virgin and extra virgin olive oils and a reduction in that of ordinary oils and lampante oils
pl W tym kontekście należy ustanowić, że w odniesieniu do wszystkich ilości oliwy z pierwszego tłoczenia, mogących kwalifikować się do objęcia pomocą, wykrycie naruszenia dotyczącego właściwości fizyczno-chemicznych kategorii oliwy wyszczególnionej w deklaracji należy traktować jako wykrycie poważnego naruszenia w ewidencji towarowej
en In this context, it should be laid down that the discovery of an infringement concerning the physico-chemical properties of the category of oil in the declaration may be viewed as a serious irregularity in the stock records of all virgin olive oils which may be eligible for aid
pl Ponieważ obecnie nie ma obiektywnej metody badania niektórych cech organoleptycznych, które znacznie poprawiają oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia w zakresie smaku, aromatu i koloru, takie cechy nie mogą pojawiać się na oznaczeniach
en As there is no objective method at present of verifying certain organoleptic characteristics that greatly enhance virgin olive oils as regards flavour, aroma and colour, such attributes cannot appear on the labels
pl charakterystyczny zapach oliwy z oliwek tłoczonych w nowych włóknach esparto
en characteristic flavour of oil obtained from olives pressed in new esparto mats
pl Filtrowanie i odwirowywanie osadu drożdżowego winiarskiego nie jest traktowane jako tłoczenie, jeśli uzyskane produkty są solidnej jakości, autentyczne i posiadają dobrą jakość handlową
en Filtering and centrifuging of wine lees shall not be considered as pressing where the products obtained are of sound, genuine and merchantable quality
pl Oliwa z oliwek uzyskana w drodze rafinacji oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, o zawartości wolnych kwasów, wyrażonej jako zawartość kwasu oleinowego, nie większej niż ‧ g na ‧ g, oraz o innych cechach charakterystycznych zgodnych z ustalonymi dla tej kategorii
en Olive oil obtained by refining virgin olive oil, having a free acidity content expressed as oleic acid, of not more than ‧ g per ‧ g, and the other characteristics of which comply with those laid down for this category
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o zawartości wolnych kwasów, wyrażonej jako zawartość kwasu oleinowego, nie większej niż ‧ g na ‧ g, oraz o innych cechach charakterystycznych zgodnych z cechami ustalonymi dla tej kategorii
en Virgin olive oil having a maximum free acidity, in terms of oleic acid, of ‧ g per ‧ g, the other characteristics of which comply with those laid down for this category
pl gastronomiczna jakość i właściwości organoleptyczne oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (dodatek smakowy, kolor, smak) posiadają rozbieżności związane z różnymi odmianami, obszarami, zbiorami, oznaczeniami PDO/PGI itd
en Gastronomic qualities and organoleptic characteristics of virgin olive oil (flavour, colour, taste) have nuances connected with the varieties, areas, harvests, PDOs/PGIs etc
pl wynikającej z analizy próbek, określonych w art. ‧ lit. a), obecności olejów nieodpowiadających cechom oliwy pierwszego tłoczenia, określonym w pkt. ‧ Załącznika do rozporządzenia nr ‧/EWG
en the existence, based on an analysis of the samples referred to in Article ‧(a), of oils that do not comply with the characteristics of virgin olive oils set out in point ‧ of the Annex to Regulation No ‧/EEC
pl EUR/tonę oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości, lub
en EUR ‧/tonne for extra virgin olive oil, or
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 649 zdań frazy tłoczenie.Znalezione w 0,662 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.