Tłumaczenia na język angielski:

  • embossing   
    (noun   )
  • expression         
    (noun   )
  • pressing   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

olej rzepakowy tłoczony na zimnocolza (oil); rapeseed oil
oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed extra virgin olive oil
oliwa z oliwek składająca się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniaolive oil composed of refined olive oils and virgin olive oils
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed virgin olive oil
regulator ciśnienia tłoczenia skraplaczadischarge pressure control of the condenser
tłoczenie sięinflow
tłoczyćemboss; push; crowd; throng; cram; swarm; congest; squash; hustle; herd; press-up; press; print; stamp; vintage

Przykładowe zdania z "tłoczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Datowniki, pieczęcie lub numeratory i podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikamiDate, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
Przeciętny plon z dojrzałego drzewa oliwnego, na rok gospodarczy ‧/‧, oblicza się dzieląc wyprodukowaną ilość oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), przez sumęFor the ‧/‧ marketing year, the average yield per adult olive tree shall be calculated by dividing the quantity of virgin olive oil produced, as referred to in Article ‧(b), by the sum of
By umożliwić uwzględnienie tego rozwoju rynku w klasyfikacji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia oraz pozwolić na korzystanie z niego konsumentom, należy zmniejszyć maksymalną kwasowość ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i usunąć z wykazu rodzajów oliwy z oliwekTo enable this market development to be taken into account in the classification of virgin olive oils and to permit consumers to benefit from it, the maximum acidity of extra virgin olive oil should be reduced and
Pieczęć, jeżeli nie jest tłoczona, oraz podpis wyróżnia kolor inny niż kolor drukuThe stamp, unless embossed, and the signature shall be in a colour different to that of the printing
W przypadku gajów oliwnych nadających się do produkcji oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia DOP Sardegna dopuszczalna produkcja oliwek wynosi ‧ ql/haOlive groves suitable for the production of PDO Sardegna extra-virgin olive oil may not produce more than ‧ ql/ha of olives
Kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcejForged or stamped, but not further worked
Tłoczona pieczęć Komisji Wspólnot Europejskich) Państwo udzielające zezwolenia/międzynarodowy znak państwaImpressed stamp of the Commission of the European Communities) State issuing the authorization/international distinguishing sign
Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub staliSheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel
Rafinowana oliwa z pozostałości z oliwek oraz oliwa z oliwek: oliwa otrzymana z mieszanki oczyszczonej oliwy z pozostałości z oliwek oraz oliwy z oliwek pierwszego tłoczeniaRefined olive-residue oil and olive oil: oil consisting of a blend of refined olive-residue oil and virgin olive oil
Postęp osiągnięty przez producentów oraz olejarnie doprowadził do wzrostu produkcji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia oraz do spadku produkcji oliwy zwykłejThe progress achieved by producers and millers has led to an increase in the production of virgin and extra virgin olive oils and a reduction in that of ordinary oils and lampante oils
różne kategorie oliwy z oliwek i cechy specyficzne oliwy z pierwszego tłoczeniathe different categories of olive oil and the specific features of virgin oils
Olej napędowy przeznaczony do poddania działaniu kwasu siarkowego, polegającego na dodaniu do produktu podstawowego ‧ % kwasu siarkowego w proporcji ‧ litrów na ‧ m‧, czyli ‧ % objętości, a następnie zneutralizowanego roztworem ‧ % wodorotlenku sodu w proporcji ‧ litrów na ‧ m‧, czyli ‧ % objętości, a także wcześniejszemu działaniu węgla aktywnego przez wymuszone krążenie pod tłoczonym ciśnieniem w filtrze o objętości około ‧ m‧, ‧ C I cGas oil for undergoing sulphuric acid processing involving the addition to the basic products of ‧ % sulphuric acid in a quantity of ‧ litres per ‧ m‧, i. e. ‧ % by volume, followed by neutralization with ‧ % sodium hydroxide solution in a quantity of ‧ litres per ‧ m‧, i. e. ‧ % by volume, and subsequent treatment with activated carbon by forced percolation under pump pressure in a filter of about ‧ m‧.‧ C I c
Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, również napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), również ciągadła, ciągowniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia wiertniczeINTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, FOR MACHINE TOOLS OR FOR POWER-OPERATED HAND TOOLS (FOR EXAMPLE, FOR PRESSING, STAMPING, DRILLING, TAPPING, THREADING, BORING, BROACHING, MILLING, CUTTING, TURNING, DRESSING, MORTICING OR SCREWDRIVING), INCLUDING DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION DIES FOR METAL, AND ROCK-DRILLING BITS
Obszar produkcji oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia Seggiano obejmuje następujące gminy w prowincji Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano i część gminy Castell’AzzaraThe production area of Seggiano extra virgin olive oil covers the following municipalities in Grosseto province: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano and part of Castell’Azzara
Dodanie zagęszczonego moszczu winogronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowego nie zwiększa początkowej objętości świeżo tłoczonych winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji lub nowego wina w trakcie fermentacji o więcej niż ‧ % w strefie uprawy winorośli A, ‧ % w strefie uprawy winorośli B oraz ‧,‧ % w strefie uprawy winorośli C, o których mowa w załączniku IXThe addition of concentrated grape must or rectified concentrated grape must shall not have the effect of increasing the initial volume of fresh crushed grapes, grape must, grape must in fermentation or new wine still in fermentation by more than ‧ % in wine-growing zone A, ‧ % in wine-growing zone B and ‧,‧ % in wine-growing zone C referred to in Annex IX
Nadmierne tłoczenie winogron jest zabronioneThe over-pressing of grapes shall be prohibited
Formularz oceny oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniaProfile sheet for virgin olive oil
oliwa stanowiąca mieszankę rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniaOil consisting of a blend of refined olive oil and virgin olive oil
Plantatorzy oliwek zrzeszeni w organizacji producentów składają, w określonym terminie, do niej, indywidualny wniosek o przyznanie pomocy, zawierający dowód, że oliwki były tłoczone w zatwierdzonej olejarniOlive growers who are members of a producer organization shall, by a date to be determined, submit to the organization an individual aid application providing evidence that the olives have been pressed at an approved mill
Oleje ujęte w podpozycji ‧ ‧ obejmują oleje uzyskiwane przez przetwarzanie olejów ujętych w podpozycjach ‧ ‧, zmieszane lub nie oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia, które nie mają cech olejów, określonych w pkt. I i II, pod warunkiem, że ich zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji ‧ w triglicerydach nie przekracza ‧ %Oils under subheading ‧ ‧ includes oils obtained by the treatment of oils falling within subheading ‧ ‧, whether or not blended with virgin olive oil, not having the characteristics of the oils referred to at points I and ‧ provided they have a content in saturated fatty acids at the ‧-position in the triglycerides not exceeding ‧ %.`
EUR/tonę w odniesieniu do oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstraEUR ‧/tonne for extra virgin olive oil
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra otrzymywana z owoców drzewa oliwnego (Olea europea, L.) następujących odmian: Hojiblanca, Picual lub Marteño, Arbequina, Lechín de Sevilla ou Zorzaleño, Gordal de Archidona, Picudo, Verdial de Vélez-Málaga i Verdial de HuévarExtra virgin olive oil, obtained from olives (Olea europea, L.) of the varieties Hojiblanca, Picual or Marteño, Arbequina, Lechín de Sevilla or Zorzaleño, Gordal de Archidona, Picudo, Verdial de Vélez-Málaga and Verdial de Huévar
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia półoczyszczona (lub oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, zwykłaSemi-fine virgin olive oil (or ordinary virgin olive oil
W odniesieniu do odstępstwa dotyczącego orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych) i innych nasion oleistych przeznaczonych do tłoczenia oleju oraz w kwestii zastosowania najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w pkt ‧.‧.‧ załącznika odstępstwo dotyczy jedynie przesyłek, które są oznakowane poprzez wyraźne wskazanie ich przeznaczenia i zawierają wskazówkę produkt należy poddać procesowi tłoczenia oleju w celu produkcji rafinowanego oleju roślinnegoAs regards the exception of groundnuts (peanuts) and other oilseeds for crushing and the application of the maximum levels laid down in point ‧.‧.‧ of the Annex, the exception only applies to consignments which are clearly labelled showing their use and bearing the indication product to be subject to crushing for the production of refined vegetable oil
Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczeniaExtra virgin olive oil
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 649 zdań frazy tłoczenie.Znalezione w 0,306 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.