Tłumaczenia na język angielski:

  • rigid rescue boat   

Przykładowe zdania z "sztywna łódź ratownicza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sztywne łodzie ratownicze
en Rigid rescue boats
pl Szybkie łodzie ratownicze
en Fast rescue boats
pl W zeszłym roku miały już miejsce takie zdarzenia jak to, że w strefie ratowniczej Libii znajdowano imigrantów przy wywróconych łodziach lub w sieciach do połowu tuńczyka.
en Last year we already had incidents where emigrants found in Libya's rescue zone were capsized or hanging onto tuna nets.
pl Użytkownicy RIS oznaczają różne grupy użytkowników, łącznie z kapitanami łodzi, operatorami RIS, operatorami śluz/mostów, organami administracji żeglugi śródlądowej, operatorami portów i terminali, operatorami w centrach kryzysowych służb ratowniczych, kierownikami floty, załadowcami ładunku i pośrednikami
en RIS users means all different user groups including boat masters, RIS operators, lock/bridge operators, waterway authorities, port and terminal operators, operators in calamity centres of emergency services, fleet managers, cargo shippers and freight brokers
pl Przechowywanie łodzi ratowniczych (R
en Stowage of rescue boats (R
pl zainstalowana szybka łódź ratownicza jest obsługiwana przez urządzenie do spuszczania na wodę zgodne z przepisami ppkt
en the fast rescue boat installed is served by a launching appliance complying with the provisions of paragraph
pl Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/Okólnik
en At least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO, with MSC Circ
pl należy założyć, że wszystkie łodzi ratunkowe i wszystkie łodzie ratownicze zainstalowane na burcie statku, na którą statek się przechyla w wyniku uszkodzenia, są wychylone przy pełnym obciążeniu i gotowe do spuszczenia
en all lifeboats and rescue boats fitted on the side to which the ship has heeled after having sustained damage shall be assumed to be swung out fully loaded and ready for lowering
pl Urządzenia do spuszczania na wodę szybkich łodzi ratowniczych
en Fast rescue boat launching appliances
pl Reguła VII/‧ ust. ‧ lit. b) i ust. ‧ lit. b): (Liczba i typy jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczych
en Regulations VII/‧)(b) and (b) (Number and types of survival craft and rescue boats
pl Jednakże powinno być możliwe spuszczenie na wodę wszystkich łodzi ratowniczych, o ile okaże się to konieczne z wykorzystaniem falenia, jeżeli statek porusza się na spokojnej wodzie z jakąkolwiek prędkością nieprzekraczającą ‧ węzłów
en However all rescue boats shall be capable of being launched, where necessary utilising painters, with the ship making headway at speeds up to ‧ knots in calm water
pl Bez względu na przepisy reguły VII/‧ ust. ‧ lit. b), ust. ‧ lit. b) i ust. ‧a, dla statków rybackich, których kadłub jest zbudowany zgodnie z zasadami uznanej organizacji, do eksploatacji na wodach o dużej koncentracji grubego lodu dryfującego, zgodnie z regułą II/‧ Załącznika do Protokołu Torremolinos, wymagania ust. ‧ lit. b), ust. ‧ lit. b) lub ‧a lit. b), dotyczące łodzi ratowniczych/łodzi ratunkowych, są przynajmniej częściowo spełnione i jednostki te posiadają zdolność pomieszczenia wszystkich osób znajdujących się na statku
en Notwithstanding the provisions of Regulation VII/‧ (b), (b), and (‧a), for fishing vessels whose hull is built to comply with the rules of a recognised organisation for operation in waters with heavy drift ice concentration in compliance with Regulation II/‧ of the Annex to the Torremolinos Protocol, the rescue boat/lifeboat required in (b), (b) or (‧a)(b) shall at least be partially covered (as defined in Regulation VII/‧) and shall have sufficient capacity to accommodate all persons on board
pl Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych
en Compass for lifeboats and rescue boats
pl Przenośny sprzęt przeciwpożarowy dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych
en Portable fire-extinguishing equipment for lifeboats and rescue boats
pl Jeżeli łódź ratownicza jest wliczona do pojemności jednostek ratunkowych, powinna istnieć możliwość wyłowienia jej w tym okresie czasu wraz z jej wyposażeniem jednostki ratunkowej i obciążeniem co najmniej ‧ osobami, co stanowi zatwierdzoną dopuszczalną pojemność łodzi ratowniczej
en If the rescue boat is included in the capacity of the survival craft, this recovery time shall be possible when loaded with its survival craft equipment and the approved rescue boat complement of at least ‧ persons
pl Przygotowywanie i obsługiwanie jednostek ratunkowych dokonywane na którymkolwiek stanowisku spuszczania na wodę nie powinno przeszkadzać w możliwości szybkiego przygotowania i obsługiwania jakiejkolwiek innej jednostki ratunkowej lub łodzi ratowniczej w jakimkolwiek innym miejscu
en Preparation and handling of survival craft at any one launching station shall not interfere with the prompt preparation and handling of any other survival craft or rescue boat at any other station
pl Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych
en Searchlights for use in Lifeboats and Rescue Boats
pl Nadmuchiwane łodzie ratownicze
en Inflated rescue boats
pl Czas wyławiania łodzi ratowniczej w pełni wyposażonej i obciążonej dopuszczalną liczbą osób nie powinien przekraczać ‧ minut na w miarę spokojnym morzu
en Recovery time of the rescue boat shall be not more than ‧ minutes in moderate sea conditions when loaded with its full complement of persons and equipment
pl łódź towarzysząca: łódź służąca do celów transportowych, ratowniczych i roboczych
en ship's boat: a boat for use in transport, rescue, salvage and work duties
pl Każda szybka łódź ratownicza powinna być obsługiwana za pomocą odpowiedniego urządzenia do spuszczania na wodę, zatwierdzonego przez administrację państwa bandery
en Each fast rescue boat shall be served by a suitable launching appliance approved by the Administration of the flag State
pl Co najmniej dwóch członków załogi każdej szybkiej łodzi ratowniczej jest przeszkolonych i odbywa regularne ćwiczenia z uwzględnieniem sekcji A-VI/‧ tabeli A
en At least two crews of each fast rescue boat shall be trained and drilled regularly having regard to section A-VI/‧, table A
pl W przypadku gdy budowa lub wielkość statku pasażerskiego typu ro-ro uniemożliwiają wyposażenie statku w szybką łódź ratowniczą zgodnie z ppkt.‧, szybka łódź ratownicza może być zainstalowana w miejsce istniejącej łodzi ratunkowej, która jest zatwierdzona jako łódź ratownicza lub w miejsce łodzi przeznaczonych do użycia w nagłych wypadkach, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań
en In the case where the arrangement or size of an existing ro-ro passenger ship is such as to prevent the installation of the fast rescue boat required by paragraph.‧, the fast rescue boat may be installed in place of an existing lifeboat which is accepted as a rescue boat or boat for use in an emergency, provided that all of the following conditions are met
pl W zależności od swojej klasy każdy statek powinien posiadać co najmniej radiowe środki ratunkowe, radarowe urządzenie odzewowe, osobiste środki ratunkowe, jednostki ratunkowe, łodzie ratownicze, świetlne sygnały alarmowe, wyrzutnie linek, wymienione w poniższej tabeli oraz odpowiednich uwagach
en Every ship shall carry at least the radio life-saving appliances, radar transponders, personal life-saving appliances, survival craft and rescue boats, distress flares, line-throwing appliances specified in the following table and relative notes, on the basis of the ship
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3596 zdań frazy sztywna łódź ratownicza.Znalezione w 2,077 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.