Tłumaczenia na język angielski:

  • rigid rescue boat   

Przykładowe zdania z "sztywna łódź ratownicza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sztywne łodzie ratownicze
en Rigid rescue boats
pl Urządzenia do wsiadania i podnoszenia łodzi ratowniczych powinny zapewniać bezpieczne i skuteczne przeniesienie osoby poszkodowanej na noszach
en Rescue boat embarkation and recovery arrangements shall allow for safe and efficient handling of a stretcher case
pl Pozostałe niedociągnięcia w zakresie szkolenia marynarzy i procedur wydawania im świadectw dotyczą głównie braku przepisów prawnych w odniesieniu do mniej istotnych aspektów szkolenia oferowanego przez instytucje zajmujące się kształceniem i szkoleniem marynarzy, określenia odpowiednich celów stosowania systemu norm jakości i wymagań szkoleniowych dotyczących technik przetrwania i korzystania z łodzi ratowniczych
en The remaining shortcomings as regards seafarers’ training and certification procedures mainly concern missing legal provisions in relation to minor aspects of the training provided by the Maritime Education and Training Institutions, the definition of relevant objectives for the application of the Quality Standards System and training requirements regarding personal survival techniques and the use of survival craft
pl W zależności od swojej klasy każdy statek powinien posiadać co najmniej radiowe środki ratunkowe, radarowe urządzenie odzewowe, osobiste środki ratunkowe, jednostki ratunkowe, łodzie ratownicze, świetlne sygnały alarmowe, wyrzutnie linek, wymienione w poniższej tabeli oraz odpowiednich uwagach
en Every ship shall carry at least the radio life-saving appliances, radar transponders, personal life-saving appliances, survival craft and rescue boats, distress flares, line-throwing appliances specified in the following table and relative notes, on the basis of the ship
pl Urządzenia umożliwiające wsiadanie do łodzi ratowniczej oraz do spuszczania na wodę powinny być tego rodzaju, aby wsiadanie do łodzi ratowniczej i jej spuszczanie na wodę odbywało się w jak najkrótszym czasie
en The rescue boat embarkation and launching arrangements shall be such that the rescue boat can be boarded and launched in the shortest possible time
pl Rozdział ‧ sekcja ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/WE wymagał zmian w odniesieniu do tratw ratunkowych, szybkich łodzi ratowniczych, środków ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych na istniejących statkach typu ro-ro najpóźniej do pierwszego okresowego przeglądu po dniu ‧ lipca ‧ r
en Chapter III, section ‧ of Annex I to Directive ‧/EC required modification to life-rafts, fast rescue boats, means of rescue and life jackets on existing ro-ro ships not later than the date of the first periodical survey after ‧ July
pl Mówiąc przenośnie, liberalni demokraci nie mają zamiaru tracić czasu na poszukiwanie winnego, który przegapił górę lodową: skoncentrujemy się na umieszczaniu ludzi w łodziach ratowniczych.
en Liberal Democrats are not going to waste time looking for the guy who failed to spot the iceberg: we will concentrate on getting people into lifeboats.
pl Przygotowywanie i obsługiwanie jednostek ratunkowych dokonywane na którymkolwiek stanowisku spuszczania na wodę nie powinno przeszkadzać w możliwości szybkiego przygotowania i obsługiwania jakiejkolwiek innej jednostki ratunkowej lub łodzi ratowniczej w jakimkolwiek innym miejscu
en Preparation and handling of survival craft at any one launching station shall not interfere with the prompt preparation and handling of any other survival craft or rescue boat at any other station
pl Silnik do napędu łodzi ratunkowej/ratowniczej
en Lifeboat/rescue boat propulsion engine
pl W zeszłym roku miały już miejsce takie zdarzenia jak to, że w strefie ratowniczej Libii znajdowano imigrantów przy wywróconych łodziach lub w sieciach do połowu tuńczyka.
en Last year we already had incidents where emigrants found in Libya's rescue zone were capsized or hanging onto tuna nets.
pl Powinna istnieć możliwość wsiadania do łodzi ratowniczej i bezpośredniego spuszczania na wodę z miejsc przechowywania wraz osobami wyznaczonymi jako jej załoga, kiedy łódź ratownicza znajduje się na statku
en The rescue boat shall be capable of being boarded and launched directly from the stowed position with the number of persons assigned to crew the rescue boat on board
pl Szybkie łodzie ratownicze
en Fast rescue boats
pl Do każdej łodzi ratowniczej i motorowej jednostki ratunkowej powinna zostać przydzielona osoba umiejąca uruchamiać i obsługiwać silnik
en Every rescue boat and motorised survival craft shall have a person assigned who is capable of operating the engine and carrying out minor adjustments
pl Podczas kolejnych ćwiczeń powinny być, w miarę możliwości, opuszczane łodzie ratunkowe i łodzie ratownicze zgodnie z przepisami regulacji SOLAS III/‧ ppkt ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ i
en Lifeboats and rescue boats shall be lowered at successive drills in accordance with the provision of SOLAS regulation III/‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, and
pl Urządzenia do spuszczania na wodę szybkich łodzi ratowniczych
en Fast rescue boat launching appliances
pl Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/Okólnik
en At least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO by MSC/Circ
pl Jeżeli łódź ratownicza jest wliczana do pojemności jednostek ratunkowych zaś inne łodzie ratunkowe są zapełniane z pokładu wsiadania, oprócz możliwości określonej w powyższym pkt ‧ powinna istnieć możliwość wsiadania do łodzi ratowniczych z pokładu wsiadania
en If the rescue boat is included in the capacity of the survival craft and the other lifeboats are boarded from the embarkation deck the rescue boat shall, in addition to paragraph.‧, also be capable of being boarded from the embarkation deck
pl Dla jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczych
en For survival craft and rescue boats
pl łódź towarzysząca: łódź służąca do celów transportowych, ratowniczych i roboczych
en ship's boat: a boat for use in transport, rescue, salvage and work duties
pl Łączność, jednostki ratunkowe i łodzie ratownicze oraz osobiste urządzenia ratunkowe (R
en Communication, survival craft and rescue boats, personal life-saving appliances (R
pl W trakcie zatwierdzania takich urządzeń do spuszczania na wodę administracja państwa bandery bierze pod uwagę fakt, że szybka łódź ratownicza jest przeznaczona do spuszczania na wodę i podnoszenia na pokład nawet w trudnych i niekorzystnych warunkach pogodowych oraz uwzględnia zalecenia przyjęte przez IMO
en When approving such appliances, the administration of the flag State shall take into account that the fast rescue boat is intended to be launched and retrieved even under severe adverse weather conditions, and also have regard to the recommendations adopted by the IMO
pl Jeżeli łódź ratownicza jest wliczona do pojemności jednostek ratunkowych, powinna istnieć możliwość wyłowienia jej w tym okresie czasu wraz z jej wyposażeniem jednostki ratunkowej i obciążeniem co najmniej ‧ osobami, co stanowi zatwierdzoną dopuszczalną pojemność łodzi ratowniczej
en If the rescue boat is included in the capacity of the survival craft, this recovery time shall be possible when loaded with its survival craft equipment and the approved rescue boat complement of at least ‧ persons
pl W przypadku gdy budowa lub wielkość statku pasażerskiego typu ro-ro uniemożliwiają wyposażenie statku w szybką łódź ratowniczą zgodnie z ppkt.‧, szybka łódź ratownicza może być zainstalowana w miejsce istniejącej łodzi ratunkowej, która jest zatwierdzona jako łódź ratownicza lub w miejsce łodzi przeznaczonych do użycia w nagłych wypadkach, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań
en In the case where the arrangement or size of an existing ro-ro passenger ship is such as to prevent the installation of the fast rescue boat required by paragraph.‧, the fast rescue boat may be installed in place of an existing lifeboat which is accepted as a rescue boat or boat for use in an emergency, provided that all of the following conditions are met
pl łodzi ratunkowych i jednostek ratowniczych oraz
en Lifeboats and rescue boats and
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3596 zdań frazy sztywna łódź ratownicza.Znalezione w 1,497 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.