Tłumaczenia na język angielski:

  • rigid rescue boat   

Przykładowe zdania z "sztywna łódź ratownicza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sztywne łodzie ratownicze
en Rigid rescue boats
pl Urządzenia umożliwiające wsiadanie do łodzi ratowniczej oraz do spuszczania na wodę powinny być tego rodzaju, aby wsiadanie do łodzi ratowniczej i jej spuszczanie na wodę odbywało się w jak najkrótszym czasie
en The rescue boat embarkation and launching arrangements shall be such that the rescue boat can be boarded and launched in the shortest possible time
pl Mówiąc przenośnie, liberalni demokraci nie mają zamiaru tracić czasu na poszukiwanie winnego, który przegapił górę lodową: skoncentrujemy się na umieszczaniu ludzi w łodziach ratowniczych.
en Liberal Democrats are not going to waste time looking for the guy who failed to spot the iceberg: we will concentrate on getting people into lifeboats.
pl Urządzenia do wsiadania i podnoszenia łodzi ratowniczych powinny zapewniać bezpieczne i skuteczne przeniesienie osoby poszkodowanej na noszach
en Rescue boat embarkation and recovery arrangements shall allow for safe and efficient handling of a stretcher case
pl Jeżeli łódź ratownicza jest wliczana do pojemności jednostek ratunkowych zaś inne łodzie ratunkowe są zapełniane z pokładu wsiadania, oprócz możliwości określonej w powyższym pkt ‧ powinna istnieć możliwość wsiadania do łodzi ratowniczych z pokładu wsiadania
en If the rescue boat is included in the capacity of the survival craft and the other lifeboats are boarded from the embarkation deck the rescue boat shall, in addition to paragraph.‧, also be capable of being boarded from the embarkation deck
pl Przenośny sprzęt przeciwpożarowy dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych
en Portable fire-extinguishing equipment for lifeboats and rescue boats
pl Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro powinna być szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO
en At least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the Administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO with MSC Circ
pl zauważa, że nielegalnych imigrantów często znajdują rybacy, prywatne łodzie i pracownicy prywatni na morzu zanim zrobią to członkowie marynarki danego kraju; podkreśla potrzebę informowania tych stron o ich zobowiązaniach wynikających z prawa międzynarodowego w zakresie pomocy imigrantom w trudnej sytuacji i wzywa do stworzenia mechanizmu rekompensującego straty w działalności związane z udziałem w akcjach ratowniczych
en Notes that fishermen, private vessels and private workers at sea often encounter illegal immigrants before a country’s naval forces; stresses the need to inform such parties more clearly about their international law obligations to aid immigrants in distress and calls for a mechanism of compensation for lost work as a result of rescue operations
pl Łączność, jednostki ratunkowe i łodzie ratownicze oraz osobiste urządzenia ratunkowe (R
en Communication, survival craft and rescue boats, personal life-saving appliances (R
pl W trakcie zatwierdzania takich urządzeń do spuszczania na wodę administracja państwa bandery powinna wziąć pod uwagę fakt, że szybka łódź ratownicza jest przeznaczona do spuszczania na wodę i podnoszenia na pokład nawet w trudnych i niekorzystnych warunkach pogodowych oraz uwzględnić zalecenia przyjęte przez IMO
en When approving such appliances, the Administration of the flag State shall take into account that the fast rescue boat is intended to be launched and retrieved even under severe adverse weather conditions, and also have regard to the recommendations adopted by the IMO
pl Bez względu na przepisy rozdziału VII, część B, każda łódź ratunkowa, łódź ratownicza i tratwa ratownicza jest na stałe wyposażona w homologowane radarowe urządzenie odzewowe, przystosowane do pracy w paśmie ‧ GHz
en In addition to the provisions of Chapter VII, Part B, every lifeboat, rescue boat and life-raft shall permanently be equipped with an approved radar transponder capable of operating in the ‧ GHz band
pl Urządzenia do spuszczania na wodę szybkich łodzi ratowniczych
en Fast rescue boat launching appliances
pl łódź ratowniczą, za wyjątkiem, gdy organ administracji uznaje, że z uwagi na wielkość i manewrowność statku, bliskość dostępnych służb poszukiwawczych i ratowniczych, oraz system ostrzegania meteorologicznego, eksploatację statku na obszarze nienarażonym na ciężkie warunki atmosferyczne lub okresowy charakter tej eksploatacji, wymóg ten nie jest konieczny
en a rescue boat, except where the administration is satisfied that because of the size and the manoeuvrability of the vessel, the near availability of search and rescue facilities and meteorological warning systems, the operation of the vessel in areas not susceptible to heavy weather or the seasonal characteristics of the operation, such provision is unnecessary.`
pl Nadmuchiwane łodzie ratownicze
en Inflated rescue boats
pl tak aby łódź ratownicza ani urządzenia do jej przechowywania nie przeszkadzały w operowaniu jednostką ratunkową na którymkolwiek innym stanowisku spuszczania na wodę
en so that neither the rescue boat nor its stowage arrangements will interfere with the operation of any survival craft at any other launching station
pl Jednakże powinno być możliwe spuszczenie na wodę wszystkich łodzi ratowniczych, o ile okaże się to konieczne z wykorzystaniem falenia, jeżeli statek porusza się na spokojnej wodzie z jakąkolwiek prędkością nieprzekraczającą ‧ węzłów
en However all rescue boats shall be capable of being launched, where necessary utilising painters, with the ship making headway at speeds up to ‧ knots in calm water
pl Każda szybka łódź ratownicza jest obsługiwana za pomocą odpowiedniego urządzenia do spuszczania na wodę, zatwierdzonego przez administrację państwa bandery
en Each fast rescue boat shall be served by a suitable launching appliance approved by the administration of the flag State
pl łódź towarzysząca: łódź służąca do celów transportowych, ratowniczych i roboczych
en ship's boat: a boat for use in transport, rescue, salvage and work duties
pl W trakcie zatwierdzania takich urządzeń do spuszczania na wodę administracja państwa bandery bierze pod uwagę fakt, że szybka łódź ratownicza jest przeznaczona do spuszczania na wodę i podnoszenia na pokład nawet w trudnych i niekorzystnych warunkach pogodowych oraz uwzględnia zalecenia przyjęte przez IMO
en When approving such appliances, the administration of the flag State shall take into account that the fast rescue boat is intended to be launched and retrieved even under severe adverse weather conditions, and also have regard to the recommendations adopted by the IMO
pl Pozostałe niedociągnięcia w zakresie szkolenia marynarzy i procedur wydawania im świadectw dotyczą głównie braku przepisów prawnych w odniesieniu do mniej istotnych aspektów szkolenia oferowanego przez instytucje zajmujące się kształceniem i szkoleniem marynarzy, określenia odpowiednich celów stosowania systemu norm jakości i wymagań szkoleniowych dotyczących technik przetrwania i korzystania z łodzi ratowniczych
en The remaining shortcomings as regards seafarers’ training and certification procedures mainly concern missing legal provisions in relation to minor aspects of the training provided by the Maritime Education and Training Institutions, the definition of relevant objectives for the application of the Quality Standards System and training requirements regarding personal survival techniques and the use of survival craft
pl Ćwiczenia opuszczania statku (w tym opuszczenie łodzi ratowniczej i łodzi ratunkowej na wodę
en Abandon ship drill (including lowering a rescue and a lifeboat to the water
pl Szybkie łodzie ratownicze
en Fast rescue boats
pl Liczba i typ jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczych
en Number and types of survival craft and rescue boats
pl Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/Okólnik
en At least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO, with MSC Circ
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3596 zdań frazy sztywna łódź ratownicza.Znalezione w 3,277 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.