Tłumaczenia na język angielski:

  • rigid rescue boat   

Przykładowe zdania z "sztywna łódź ratownicza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sztywne łodzie ratownicze
en Rigid rescue boats
pl Każda szybka łódź ratownicza jest obsługiwana za pomocą odpowiedniego urządzenia do spuszczania na wodę, zatwierdzonego przez administrację państwa bandery
en Each fast rescue boat shall be served by a suitable launching appliance approved by the administration of the flag State
pl Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/Okólnik
en At least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO by MSC/Circ
pl W przypadku gdy budowa lub wielkość statku pasażerskiego typu ro-ro uniemożliwiają wyposażenie statku w szybką łódź ratowniczą zgodnie z ppkt.‧, szybka łódź ratownicza może być zainstalowana w miejsce istniejącej łodzi ratunkowej, która jest zatwierdzona jako łódź ratownicza lub w miejsce łodzi przeznaczonych do użycia w nagłych wypadkach, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań
en In the case where the arrangement or size of an existing ro-ro passenger ship is such as to prevent the installation of the fast rescue boat required by paragraph.‧, the fast rescue boat may be installed in place of an existing lifeboat which is accepted as a rescue boat or boat for use in an emergency, provided that all of the following conditions are met
pl Co najmniej dwóch członków załogi każdej szybkiej łodzi ratowniczej powinno być przeszkolonych i odbywać regularne ćwiczenia z uwzględnieniem sekcji VI/‧ tabeli A
en At least two crews of each fast rescue boat shall be trained and drilled regularly having regard to section A-VI/‧, table A
pl Szybkie łodzie ratownicze
en Fast rescue boats
pl łódź towarzysząca: łódź służąca do celów transportowych, ratowniczych i roboczych
en ship's boat: a boat for use in transport, rescue, salvage and work duties
pl Każda szybka łódź ratownicza powinna być obsługiwana za pomocą odpowiedniego urządzenia do spuszczania na wodę, zatwierdzonego przez administrację państwa bandery
en Each fast rescue boat shall be served by a suitable launching appliance approved by the Administration of the flag State
pl Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych
en Searchlights for use in Lifeboats and Rescue Boats
pl W trakcie zatwierdzania takich urządzeń do spuszczania na wodę administracja państwa bandery powinna wziąć pod uwagę fakt, że szybka łódź ratownicza jest przeznaczona do spuszczania na wodę i podnoszenia na pokład nawet w trudnych i niekorzystnych warunkach pogodowych oraz uwzględnić zalecenia przyjęte przez IMO
en When approving such appliances, the Administration of the flag State shall take into account that the fast rescue boat is intended to be launched and retrieved even under severe adverse weather conditions, and also have regard to the recommendations adopted by the IMO
pl Pozostałe niedociągnięcia w zakresie szkolenia marynarzy i procedur wydawania im świadectw dotyczą głównie braku przepisów prawnych w odniesieniu do mniej istotnych aspektów szkolenia oferowanego przez instytucje zajmujące się kształceniem i szkoleniem marynarzy, określenia odpowiednich celów stosowania systemu norm jakości i wymagań szkoleniowych dotyczących technik przetrwania i korzystania z łodzi ratowniczych
en The remaining shortcomings as regards seafarers’ training and certification procedures mainly concern missing legal provisions in relation to minor aspects of the training provided by the Maritime Education and Training Institutions, the definition of relevant objectives for the application of the Quality Standards System and training requirements regarding personal survival techniques and the use of survival craft
pl Rozdział ‧ sekcja ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/WE wymagał zmian w odniesieniu do tratw ratunkowych, szybkich łodzi ratowniczych, środków ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych na istniejących statkach typu ro-ro najpóźniej do pierwszego okresowego przeglądu po dniu ‧ lipca ‧ r
en Chapter III, section ‧ of Annex I to Directive ‧/EC required modification to life-rafts, fast rescue boats, means of rescue and life jackets on existing ro-ro ships not later than the date of the first periodical survey after ‧ July
pl Łączność, jednostki ratunkowe i łodzie ratownicze oraz osobiste urządzenia ratunkowe (R
en Communication, survival craft and rescue boats, personal life-saving appliances (R
pl Reflektor radarowy do łodzi ratunkowych i ratowniczych
en Radar reflector for lifeboats and rescue boats
pl tak aby łódź ratownicza ani urządzenia do jej przechowywania nie przeszkadzały w operowaniu jednostką ratunkową na którymkolwiek innym stanowisku spuszczania na wodę
en so that neither the rescue boat nor its stowage arrangements will interfere with the operation of any survival craft at any other launching station
pl Przechowywanie łodzi ratowniczych (R
en Stowage of rescue boats (R
pl Do każdej łodzi ratowniczej i motorowej jednostki ratunkowej powinna zostać przydzielona osoba umiejąca uruchamiać i obsługiwać silnik
en Every rescue boat and motorised survival craft shall have a person assigned who is capable of operating the engine and carrying out minor adjustments
pl Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych
en Compass for lifeboats and rescue boats
pl Przygotowywanie i obsługiwanie jednostek ratunkowych dokonywane na którymkolwiek stanowisku spuszczania na wodę nie powinno przeszkadzać w możliwości szybkiego przygotowania i obsługiwania jakiejkolwiek innej jednostki ratunkowej lub łodzi ratowniczej w jakimkolwiek innym miejscu
en Preparation and handling of survival craft at any one launching station shall not interfere with the prompt preparation and handling of any other survival craft or rescue boat at any other station
pl Urządzenia umożliwiające wsiadanie do łodzi ratowniczej oraz do spuszczania na wodę powinny być tego rodzaju, aby wsiadanie do łodzi ratowniczej i jej spuszczanie na wodę odbywało się w jak najkrótszym czasie
en The rescue boat embarkation and launching arrangements shall be such that the rescue boat can be boarded and launched in the shortest possible time
pl Na statkach, które nie posiadają łodzi ratunkowych lub łodzi ratowniczych, powinien znajdować się co najmniej kombinezon do nurkowania
en Ships not carrying a lifeboat or a rescue boat shall for rescue purposes be provided with at least one immersion suit
pl łódź ratowniczą, za wyjątkiem, gdy organ administracji uznaje, że z uwagi na wielkość i manewrowność statku, bliskość dostępnych służb poszukiwawczych i ratowniczych, oraz system ostrzegania meteorologicznego, eksploatację statku na obszarze nienarażonym na ciężkie warunki atmosferyczne lub okresowy charakter tej eksploatacji, wymóg ten nie jest konieczny
en a rescue boat, except where the administration is satisfied that because of the size and the manoeuvrability of the vessel, the near availability of search and rescue facilities and meteorological warning systems, the operation of the vessel in areas not susceptible to heavy weather or the seasonal characteristics of the operation, such provision is unnecessary.`
pl Urządzenia do wsiadania i podnoszenia łodzi ratowniczych powinny zapewniać bezpieczne i skuteczne przeniesienie osoby poszkodowanej na noszach
en Rescue boat embarkation and recovery arrangements shall allow for safe and efficient handling of a stretcher case
pl Dla jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczych
en For survival craft and rescue boats
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3596 zdań frazy sztywna łódź ratownicza.Znalezione w 3,185 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.