Tłumaczenia na język angielski:

 • bar       
  (prep, verb, noun   )
   
  uformowana bryłka cennego metalu o określonej wadze i próbie
 • ingot   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a solid block of more or less pure metal
   
  a solid block of more or less pure metal

Pozostałe znaczenia:

 
cegiełka złota w skarbcu
 
Płytka odlana ze złota, srebra
 
'miara' złota
 
złota forma
 
Mała, wąska płytka metalu, np. złota
 
czworograniasta listwa metalowa
 
Płytka złota
 
Kawał złota
 
Czworograniasta bryłka złota

Picture dictionary

bar
bar

Przykładowe zdania z "sztabka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wszystkie sztabki?All of us are?
Państwo Członkowskie może wyłączyć z programu małe sztabki lub płytki o masie do ‧ gMember States may exclude from the scheme small bars or wafers of a weight of ‧ g or less
złoto oznacza troy uncje złota w formie londyńskich sztabek Dobrej Dostawy (London Good Delivery), zgodnie ze standardami określonymi przez London Bullion Market Associationgold means fine troy ounces of gold in the form of London Good Delivery bars, as specified by the London Bullion Market Association
obuwie o zastosowaniu sportowym w rozumieniu uwagi ‧ do podpozycji do działu ‧ Nomenklatury Scalonej, tzn. i) obuwie o zastosowaniu sportowym, które posiada lub w którym przewiduje się możliwość dodania kolców, kołków, korków, zacisków, sztabek lub podobnych; oraz ii) buty łyżwiarskie, buty narciarskie, buty do biegów narciarskich, buty snowboardowe, buty zapaśnicze, buty bokserskie oraz buty kolarskiesports footwear within the meaning of subheading note ‧ to Chapter ‧ of the combined nomenclature, i.e. (i) footwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for the attachment of, spikes, sprigs, stops, clips, bars or the like, and (ii) skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes
Liechtenstein zostaje wyłączony ze zbierania danych dotyczących wymiany towarowej, w której płatności dokonywane są monetami lub sztabkami złota lub srebraLiechtenstein shall be exempted from collecting data on trade in coins and bars of gold and silver
Pozwolisz mi pokazać tę sztabkę chłopakom?Do you mind if É take this bar of goÉd and show it to the boys?
Platyna, srebro, złoto w sztabkachPlatinum, silver, and some bullion
Jest bardzo podobna do kształtu pola wokół sztabek magnesu i możecie zobaczyć ten kształt przesuwając kompas wokół niejIt' s very similar to the shape of the field around the bar magnets and you can see that shape by moving a compass around it
Państwa członkowskie mogą przyznać podatnikom, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej, zwykle dostarczają złoto do celów przemysłowych, prawo wyboru opodatkowania dostaw sztabek lub płytek złota, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ pkt ‧, innemu podatnikowi, które byłyby w innym przypadku zwolnione na mocy artMember States may allow taxable persons who, in the course of their economic activity, normally supply gold for industrial purposes, the right to opt for the taxation of supplies of gold bars or wafers, as referred to in point of Article ‧, to another taxable person, which would otherwise be exempt pursuant to Article
Idź pomiędzy górą i dołem, by zmiażdżyć wroga. Zbieraj sztabki złota, gdzie tylko się da. Jeśli wróg zbierze sztabkę, może tylko porzucić ją w pustym miejscu. Więc pozwól mu biegać przez nie i czekaj cierpliwieKeep going between the top and bottom to dodge the enemy. Pick up nuggets when you can. If the enemy gets one he can only drop it in one of the empty spaces. So keep him running through them and wait patiently
Stąd pochodzą te sztabkiThat' s where these bricks
Złote sztabki, które nam ukradł, miały stempel z balijską tancerkąThe gold bricks he stole from us had a Balinese dancer stamped on them
Cześć! Witaj w grze KGoldrunner! Ideą tej gry jest zebranie wszystkich sztabek złota, a potem wspięcie się na samą górę planszy i przejście na następny poziom. Ukryta drabina pojawi się w chwili kiedy podniesiesz ostatnią sztabkę. Bohater (zielona figura) jest Twoim przedstawicielem. Żeby zebrać sztabki po prostu wskaż myszą gdzie ma on iść. Przy pierwszej okazji grawitacja weźmie górę i bohater spadaHi! Welcome to KGoldrunner! The idea of the game is to pick up all the gold nuggets, then climb to the top of the playing area and move up to the next level. A hidden ladder will appear as you collect the last nugget. The hero, at the top left, is your deputy. To collect the nuggets, just point the mouse where you want him to go. At first gravity takes over and he falls
Peter W. zbudował to w ‧. Widziałeś prorocze litery GR? Straszne! Kiedy zbierzesz rząd złota z lewej na dole, poczekaj tam aż pierwszy wróg uczynnie wpadnie do dołka pod Tobą. Kiedy przejdziesz na prawą stronę, zbierz sztabki oprócz trzech znajdujących się pod drabiną. Pozostaw je na koniec. Zbierz złoto nad uwięzionym wrogiem, wejdź po drabinie, wykop w dół cztery cegły, poczekaj aż zaczną się pojawiać, następnie wykop jedną więcej, wspinaj ponownie w górę, ponownie wykop dwie pierwsze i droga będzie otwarta do skoku, zbierz złoto i wyjdź nad głową wroga. Kiedy uwolnisz wroga, wycofaj się szybko do miejsca gdzie możesz go złapać i uśmiercić. Po jednej lub dwóch próbach pojawi się nieszkodliwy po lewejPeter W. composed this in ‧. Do you see the prophetic letters GR? Spooky! When you collect the row of gold at bottom left, wait there and the first enemy will obligingly fall into the pit above you. When you move over to the right side, collect all nuggets except the three hanging under a ladder. Leave them till last. To get the gold above the trapped enemy, climb the ladder, dig down four bricks, wait till they start to re-appear, then dig one more, climb back up, re-dig the first two and the way will be clear to fall in, collect the gold and escape over the enemy 's head. When you release the enemy, retreat quickly to where you can trap and kill him. After one or two tries he will re-appear harmlessly over on the left
To tutaj znalazłam jego ciało./ Wątpię że to są chińskie sztabkiThis is right about where his body was.I doubt that' s Chinese barrettes
Państwa członkowskie mogą wyłączyć z niniejszej procedury szczególnej małe sztabki lub płytki o masie ‧ grama lub mniejszejMember States may exclude from this special scheme small bars or wafers of a weight of ‧ g or less
Dlaczego jest w sztabkach??Why is it in bars?
Statek załadowany złotem,...... ‧ skrzyń po ‧ sztabek każda,...... wypłynął z Sado i będzie u naszego wybrzeża jutro w nocyA vessel loaded with a ton of gold, ‧ chests with ‧ bars each, has sailed and should be in coastal view tomorrow night
Przesuń się w lewo od centrum i idź wyżej, wtedy można spaść i poruszać się w lewo lub prawo aby zebrać całe złoto. Pozostaw sztabki w przestrzeni o kształcie U na koniec. Zignoruj wroga. Pozostaw go uwięzionegoMove to left of centre and go high, then you can drop and move left or right to get all the gold. Leave the nugget in the U-shaped space till last. Ignore the enemy. Let him stay trapped
Zbieraj złoto poprzez pracowanie z góry na dół. Przed ostatnią sztabką złota, podkop się na prawo i na lewo wroga. Następnie uciekaj tak szybko, jak potrafiszCollect the gold by working from top to bottom. Before the last gold, dig to the right of it and left of the enemy. Run up as fast as you can
Mamy ponad ‧ sztabek do przeniesienia a ja muszę mieć alibiWe need everyone.We' ve more than ‧ bars to move, and I must have my alibi
Nie ma gdzie kopać, więc musisz uciekać przed wrogami i unikać spadania na beton w nieodpowiednim czasie. Spróbuj trzymać wrogów razem. Jeśli wróg ma złotą obwódkę, trzyma złotą sztabkę. Może go upuścić kiedy biegnie po betonie albo na szczycie drabiny... cierpliwości, cierpliwości!!There is nowhere to dig, so you must dodge the enemies and avoid falling to the concrete at the wrong time. Try to keep the enemies together. If an enemy has gold coloring, he is holding a nugget. He might drop it as he runs over the concrete or maybe at the top of a ladder... patience, patience!
Tradycyjnie rury instalacyjne były wykonane z miedzi, tj. miedzi odzyskanej, miedzi nowo rafinowanej (miedzi katodowej) lub sztabek miedzianych oraz w pewnym zakresie – ze staliTraditionally, plumbing tubes were mainly made of copper, i.e. recycled copper, newly refined copper (cathode copper) or copper ingots, and to some extent steel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy sztabka.Znalezione w 0,309 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.