Tłumaczenia na język angielski:

 • bar       
  (prep, verb, noun   )
   
  uformowana bryłka cennego metalu o określonej wadze i próbie
 • ingot   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a solid block of more or less pure metal
   
  a solid block of more or less pure metal
   
  a solid block of more or less pure metal

Pozostałe znaczenia:

 
Płytka złota
 
Mała, wąska płytka metalu, np. złota
 
Kawał złota
 
cegiełka złota w skarbcu
 
'miara' złota
 
złota forma
 
Płytka odlana ze złota, srebra
 
Czworograniasta bryłka złota
 
czworograniasta listwa metalowa

Picture dictionary

bar
bar

Przykładowe zdania z "sztabka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Próbuję sprzedać ostatnie sztabki
en I' m trying to move the last two bricks
pl A epolety są koloru sztabek złota?
en And the epaulets are gold bullion?
pl Zbieraj złoto poprzez pracowanie z góry na dół. Przed ostatnią sztabką złota, podkop się na prawo i na lewo wroga. Następnie uciekaj tak szybko, jak potrafisz
en Collect the gold by working from top to bottom. Before the last gold, dig to the right of it and left of the enemy. Run up as fast as you can
pl Namaluj złote sztabki (lub inny skarb
en Paint gold pieces (or other treasure
pl złoto oznacza troy uncje złota w formie londyńskich sztabek Dobrej Dostawy (London Good Delivery), zgodnie ze standardami określonymi przez London Bullion Market Association
en gold means fine troy ounces of gold in the form of London Good Delivery bars, as specified by the London Bullion Market Association
pl Nie ma gdzie kopać, więc musisz uciekać przed wrogami i unikać spadania na beton w nieodpowiednim czasie. Spróbuj trzymać wrogów razem. Jeśli wróg ma złotą obwódkę, trzyma złotą sztabkę. Może go upuścić kiedy biegnie po betonie albo na szczycie drabiny... cierpliwości, cierpliwości!!
en There is nowhere to dig, so you must dodge the enemies and avoid falling to the concrete at the wrong time. Try to keep the enemies together. If an enemy has gold coloring, he is holding a nugget. He might drop it as he runs over the concrete or maybe at the top of a ladder... patience, patience!
pl Szczyt ten jest podobny do Kwestii Głowy. Złap wroga po prawejblisko szczytu drabiny. Podążaj na dół drabiną aby wróg spadł do pierwszego dołu. Będziesz potrzebował powtórzyć to kilka razy. Teraz musisz złapać wroga do dołu na dole daleko po prawej, możesz przejść obok niego jak zbierzesz złoto w środku żuka. Uwięź wroga na końcu rzędu cegieł pod antenami żuka. Stań na jego głowie, kop z prawej i skocz. Krok w prawo, kop z lewej i złap go ponownie kiedy będzie biegł za Tobą. Biegnij w lewo na dół, wykop cegłę na prawo od dołu i ponownie złap go w pułapkę. Zbierz sztabki złota, kop na lewo i wyjdź z lewej na beton. Gdy wróg zacznie się wspinać na zewnątrz powinien spaść w dół
en The top of this one is similar to the Head Case level. Trap the enemy to the right near the top of the ladder. Run down the ladder part way and get him to fall into the first of the pits. You will need to repeat this a few times. Now you must get the enemy into the pit at the far bottom left, so that you can run over him as you get the gold from inside the beetle. Trap the enemy at the end of the row of bricks under the beetle 's antennae. Stand on his head, dig right and drop down. Step right, dig left and trap him again as he runs in after you. Run down to the left, dig the brick to the right of the pit and trap him again. Collect the nugget, dig left and escape left onto the concrete. As the enemy climbs out he will fall into the pit
pl Pytałeś o złote sztabki z tancerką Balinese
en That' s right
pl Procedura dotycząca transakcji na regulowanym rynku złota w sztabkach
en Procedure for transactions on a regulated gold bullion market
pl Złote sztabki, które nam ukradł, miały stempel z balijską tancerką
en The gold bricks he stole from us had a Balinese dancer stamped on them
pl Możesz zostawić wroga w miejscu w którym jest. Idź na prawo do złota. Nie bierz go jeszcze, lecz idź go góry po dwie sztabki, które są po lewo. Teraz możesz wrócić na dół gdzie byłeś poprzednio i ukończyć planszę
en You can leave the enemy where he is. Go nearly to the gold at the bottom right. Do not pick it up yet, but go up and get the two nuggets at the top left. Then you can come back down to where you were and complete the level
pl Mamy ponad ‧ sztabek do przeniesienia a ja muszę mieć alibi
en We need everyone.We' ve more than ‧ bars to move, and I must have my alibi
pl Zacznij od zabicia wrogów. Kiedy pospadają w miejscu po prawej, idź na dół i w lewą stronę aby spadli dalej i przestali zostawiać złoto. Jeśli przejdą więcej niż jedną trzecią drogi, będą trwale złapani. Teraz zmierz się z trzema puzzlami do przekopania i przejścia. Możliwe, że będzie trzeba przejść kilka razy aby opróżnić miejsce. Na koniec, zbierz sztabki po prawej stronie
en Start by killing the enemies. When they fall into the space at the right, move down and to the left to get them to drop further in and stop them getting the gold. If they go more than one third of the way in, they will be premanently trapped. Now tackle the three dig-and-run puzzles. You may have to make several trips to empty an area. Finally, collect the rightmost nugget
pl obuwie o zastosowaniu sportowym w rozumieniu uwagi ‧ do podpozycji do działu ‧ Nomenklatury Scalonej, tzn. i) obuwie o zastosowaniu sportowym, które posiada lub w którym przewiduje się możliwość dodania kolców, kołków, korków, zacisków, sztabek lub podobnych; oraz ii) buty łyżwiarskie, buty narciarskie, buty do biegów narciarskich, buty snowboardowe, buty zapaśnicze, buty bokserskie oraz buty kolarskie
en sports footwear within the meaning of subheading note ‧ to Chapter ‧ of the combined nomenclature, i.e. (i) footwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for the attachment of, spikes, sprigs, stops, clips, bars or the like, and (ii) skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes
pl Liechtenstein zostaje wyłączony ze zbierania danych dotyczących wymiany towarowej, w której płatności dokonywane są monetami lub sztabkami złota lub srebra
en Liechtenstein shall be exempted from collecting data on trade in coins and bars of gold and silver
pl złoto w postaci sztabki lub płytki o masie akceptowanej przez rynki kruszców opatrzone próbą równą lub większą niż ‧ tysięcznych, bez względu na to, czy jest reprezentowane przez papiery wartościowe czy też nie
en gold, in the form of a bar or a wafer of weights accepted by the bullion markets, of a purity equal to or greater than ‧ thousandths, whether or not represented by securities
pl Przesuń się w lewo od centrum i idź wyżej, wtedy można spaść i poruszać się w lewo lub prawo aby zebrać całe złoto. Pozostaw sztabki w przestrzeni o kształcie U na koniec. Zignoruj wroga. Pozostaw go uwięzionego
en Move to left of centre and go high, then you can drop and move left or right to get all the gold. Leave the nugget in the U-shaped space till last. Ignore the enemy. Let him stay trapped
pl Każdą bryłkę i sztabkę Co doda mi chwały
en With those nuggets dugIt' s glory they' il gimme
pl Sztabkę złota na dole po lewej stronie pozostaw na koniec. Fałszywe cegły dają dostęp do większości bryłek, ale nie są poukładane symetrycznie
en Leave the bottom left nugget till last. False bricks give you access to most of the nuggets, but they are not symmetrically placed
pl Sztabka złota?
en A bar of gold?
pl Nie mówię o sztabkach złota
en I' m not talking gold bars
pl Stąd pochodzą te sztabki
en That' s where these bricks
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy sztabka.Znalezione w 0,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.