Tłumaczenia na język angielski:

  • financial situation   
  • financial position   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "sytuacja finansowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl stwierdza, że procedury udzielania pomocy finansowej w wielu przypadkach utrudniane są przez konieczność uzyskania licznych informacji, co stanowi kolejne utrudnienie w momencie, gdy konieczne jest sprawne udzielenie pomocy obywatelom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w kraju trzecim; zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości uproszczenia i ujednolicenia procedur udzielania pomocy
en Notes that the procedures for granting financial assistance are often slowed down by the amount of consultation that needs to be carried out, thus creating an additional difficulty at a time when Union citizens in an emergency situation in a third country require straightforward assistance; calls on the Commission to look into the possibility of streamlining and standardising the procedures for granting such assistance
pl (PT) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Trudna sytuacja Qimondy pogorszyła się w wyniku wystąpienia kryzysu finansowego i gospodarczego.
en (PT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Qimonda's difficult situation has been made worse by the emergence of the financial and economic crisis.
pl W rzeczywistości, na mocy postanowień rozporządzenia (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2009 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, zakres EFG został czasowo poszerzony, ponieważ miał on służyć do interweniowania w sytuacjach powstałych bezpośrednio w wyniku globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, jeśli miało miejsce "co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw”.
en In effect, under Regulation (EC) No 546/2009 of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund, the scope of the EGF was temporarily widened as it was expected to be able to intervene in situations like this, as a direct result of the global financial and economic crisis, if there are 'at least 500 redundancies over a period of four months in an enterprise in a Member State, including workers made redundant in its suppliers or downstream producers'.
pl Stwierdzał ponadto, że ilości i ceny produktu objętego postępowaniem przywożonego z tego kraju mają, pośród innych skutków, negatywny wpływ na udział w rynku i poziom cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy, co ma znaczące niekorzystne skutki dla ogólnych wyników i sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego
en It further stated that the volumes and prices of the imported product concerned from this country had, among other consequences, a negative impact on the market share held and on the level of prices charged by the Community industry, resulting in substantial adverse effects on the overall performance and the financial situation of the Community industry
pl Wnioskodawca twierdził również, że nastąpił wzrost przywozu produktu objętego postępowaniem z Białorusi i Rosji oraz że ilości i ceny przywożonego produktu miały nadal negatywny wpływ na udział w rynku, sprzedawane ilości oraz poziom cen stosowanych przez producentów wspólnotowych, skutkiem czego miały w znacznym stopniu negatywny wpływ na ogólne wyniki i sytuację finansową przemysłu wspólnotowego
en The applicant also claimed that imports of the product concerned from Belarus and Russia have increased and the volumes and the prices of the imported product have continued to have a negative impact on the market share held, the quantities sold and the level of prices charged by the Community industry, resulting in substantial adverse effects on the overall performance and financial situation of the Community industry
pl Zgodnie z ogólnymi zasadami ustanowionymi w punkcie ‧.‧ wytycznych, pomoc państwa udzielana bez nakładania obowiązków na jej odbiorców i taka, której celem jest poprawa sytuacji przedsiębiorstw i zwiększenie ich płynności finansowej, lub obliczana na podstawie ilości produkowanych lub sprzedawanych produktów, cen produktu, wyprodukowanych jednostek lub środków produkcji, oraz która w rezultacie prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji odbiorcy lub zwiększenia dochodów odbiorcy jest, jako pomoc operacyjna, niezgodna ze wspólnym rynkiem
en According to the general principles laid down in point ‧.‧ of the Guidelines, aid which is granted without imposing any obligations on the part of recipients and which is intended to improve the situation of undertakings and increase their business liquidity, or is calculated on the quantity produced or marketed, products prices, units produced or the means of production, and which has the effect of reducing the recipient’s production costs or improving the recipient’s income is, as operating aid, incompatible with the common market
pl Zrównoważenie wyników bilansu, które spowodowało wątpliwości Komisji, stanowi informację księgową, która – w tym przypadku oraz rozpatrywana oddzielnie – nie daje całkowitego obrazu rzeczywistej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
en The balancing of the accounts, which gave rise to the Commission’s doubts, is an accounting method which, in the case in point and taken in isolation, does not give a complete picture of the undertaking’s real financial soundness
pl Przyglądając się sytuacji w Belgii, Trybunał Obrachunkowy również twierdzi, że dużą część środków finansowych wydatkowanych w Walonii - zwłaszcza w Hainaut - roztrwoniono.
en Looking at the situation in Belgium, the Court of Auditors, too, says that a large proportion of the funds spent in Wallonia - Hainaut, in particular - was misspent.
pl Współpraca finansowa jest na tyle elastyczna, aby zapewnić stałą zgodność działań z celami decyzji o Stowarzyszeniu Zamorskim oraz uwzględniać zmiany zachodzące w sytuacji gospodarczej, priorytetach i celach zainteresowanych KTZ, w szczególności dzięki rocznemu sprawozdaniu z wykonywania oraz oceny w połowie okresu lub, w danym przypadku, dorocznego przeglądu JDP określonego w art. ‧ ust
en Financial cooperation shall be sufficiently flexible to ensure that operations are kept constantly in line with the objectives of the Overseas Association Decision and take account of any changes occurring in the economic situation, priorities and objectives of the OCT concerned, in particular by means of the annual implementation report and the mid-term or, if applicable, the annual review SPD referred to in Article
pl Ponieważ zgłoszony tryb dopłat dotyczy sprzedaży przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, władze włoskie powołały się (na potrzeby dokonania własnej oceny) na wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
en Given that the notified scheme applied to the sale of firms in financial difficulty, the Italian authorities argued that it should be assessed under the rescue and restructuring guidelines
pl Jednostka powinna ujawnić informacje, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie wpływu transakcji płatności w formie akcji na zysk lub stratę jednostki w danym okresie oraz na jej sytuację finansową
en An entity shall disclose information that enables users of the financial statements to understand the effect of share-based payment transactions on the entity’s profit or loss for the period and on its financial position
pl Rozporządzenie stosuje się do wkładu finansowego Wspólnoty przyznawanego państwom członkowskim w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych, określonych w tym rozporządzeniu, dotyczących niektórych środków zwalczania chorób w sytuacjach, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/EWG
en That Regulation applies to Community financial contributions granted to Member States in respect of eligible expenditure as defined therein for certain disease eradication measures in the situations referred to in Article ‧ of Decision ‧/‧/EEC
pl Sprawozdanie finansowe stanowi uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności jednostki
en Financial statements are a structured representation of the financial position and financial performance of an entity
pl Sytuacja finansowa Martinair sprawia jednak, że trudno jest temu przedsiębiorstwu zebrać fundusze na inwestycje w flotę samolotów
en Martinair's financial situation, however, makes it difficult to raise finance for investment in its fleet
pl Sytuacja, w której władze publiczne [...] wniosły wkład finansowy w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia podstawowego, jest, podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu, podstawową kwestią rozpatrywaną w obecnym postępowaniu i w związku z tym należy niniejszym przypomnieć motywy ‧ do ‧ rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych
en The issue of financial contribution by a government, within the meaning of Article ‧ of the basic Regulation, is, as in the original investigation, central to this proceeding and recitals ‧ to ‧ of the definitive duty Regulation are hereby recalled
pl Biorąc pod uwagę niepewną sytuację finansową stoczni, Komisja nie może wykluczyć, że Stoczni Szczecińskiej przyznano dalszą pomoc państwa podobnego rodzaju
en Considering the precarious financial situation of the yard, the Commission cannot rule out the possibility that further State aid of a similar nature has been granted to SSN
pl W przypadku rodzaju towarów określonych w załączniku ‧c, aby uzyskać zezwolenie na złożenie gwarancji pełnym pokryciem, główny zobowiązany musi wykazać, że nie tylko spełnia warunki art. ‧, ale również jego sytuacja finansowa jest stabilna, posiada wystarczające doświadczenie w zakresie procedury tranzytu wspólnotowego i bardzo ściśle współpracuje z organami celnymi oraz ma wpływ na dokonywane przewozy
en To be authorised to furnish a comprehensive guarantee in respect of the types of goods referred to in Annex ‧c, a principal must demonstrate, not only that he meets the conditions of Article ‧, but also that his finances are sound, that he has sufficient experience of the Community transit procedure and either that he cooperates very closely with the customs authorities or that he is in command of transport operations
pl Parlament powinien przyjąć ten wniosek bez poprawek, ponieważ jego celem jest rozszerzenie zakresu funduszu na sytuacje związane z kryzysem gospodarczym i finansowym.
en Parliament should adopt this proposal unamended as it aims to extend the scope of the EGF to situations of economic and financial crisis.
pl Po trzecie, najlepszym sposobem, aby zaradzić kryzysowi światowej gospodarki, jest utrzymywanie reform strukturalnych i polityki makroekonomicznej, która pozwoliła przywrócić stabilny stan rachunków publicznych i wzmocnić stabilność naszych gospodarek, poprawić możliwości wzrostu i znaleźć się w lepszej sytuacji niż wcześniej, aby stawić czoła trudnościom finansowym.
en Third point: the best way of dealing with the crisis in the global economy is to maintain the structural reforms and macroeconomic policies that have enabled us to get our public accounts back on track, improve the stability of our economies, improve our capacity for growth and be in a better position than before to face up to financial turbulence.
pl Na szczycie w Limie poruszone zostaną następujące tematy: polepszenie sytuacji pokojowej na świecie, dostosowanie systemów działania międzynarodowych instytucji do potrzeb XXI-ego wieku, rozwiązywanie problemów środowiskowych i żywnościowych, opracowanie lepszych systemów kontroli finansowej.
en Making the world a more peaceful place, adapting its institutions to the needs of the 21st century, tackling environmental and food problems, developing better financial controls: all these issues are on the agenda in Lima.
pl Anulowanie zadłużenia przez firmę AESA poprawiło sytuację finansową przedmiotowych stoczni o kwotę ‧ mln EUR
en AESA’s debt cancellation improved the financial situation of the concerned shipyards by EUR ‧ million
pl W przedmiotowym sprawozdaniu poddaje się krytyce wzrost podejrzeń o nadużycia finansowe, zarówno jeśli chodzi o ich liczbę, jak i wartość, w porównaniu z całkowitą liczbą nieprawidłowości stwierdzonych w niektórych państwach członkowskich (w Polsce, Rumunii i Bułgarii) i wzywa się Komisję, odpowiednie agencje unijne oraz państwa członkowskie do podjęcia środków mających zapewnić, aby środki europejskie nie były przedmiotem działań korupcyjnych oraz do wprowadzenia odstraszających sankcji w sytuacjach, gdy stwierdzono korupcję i nadużycia finansowe.
en This report criticises the increase in suspicions of fraud, both in number and volume, compared with the total number of irregularities found in certain Member States (Poland, Romania and Bulgaria), and calls on the Commission, the relevant Union agencies and Member States to take measures to ensure that European funds are not subject to corruption and to adopt dissuasive sanctions where corruption and fraud are found.
pl Wynikło to częściowo z faktu, że wszystkie podmioty gospodarcze na rynku wspólnotowym miały możliwość podniesienia cen po wzroście kosztów surowców (patrz: motyw ‧), a przemysł wspólnotowy mógł poprawić swą sytuację finansową wskutek zmniejszenia kosztów ogólnych
en This resulted partially from the fact that all operators on the Community market were able to raise their prices after an increase in the raw material costs (see recital ‧), and the Community industry could improve its financial situation due to a reduction in overhead costs
pl Nawet jeśli władze francuskie utrzymują, że opinia poprzedniego Prezesa-Dyrektora Generalnego FT nie była trafna – biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich została sformułowana – tym niemniej została ona dokładnie potwierdzona również przez nowe, powołane w październiku ‧ r., kierownictwo FT, które podczas przesłuchania w dniu ‧ grudnia ‧ r. przed senacką komisją finansową, również stwierdziło, że grupa znajdowała się w sytuacji przymusowej: W obliczu gigantycznego zadłużenia, wydaje się, że Przedsiębiorstwo nie oszacowało sytuacji grupy, której notowania spadały oraz która nie miała już dostępu do rynków kapitałowych ...
en Although the French authorities maintain that the opinion of France Télécom's former CEO is irrelevant in view of the circumstances in which it was formulated, it nevertheless remains that that opinion was borne out by the new CEO appointed in October ‧ when, at his hearing on ‧ December ‧ before the Senate finance committee, he also stated that the group was in a worrying situation: Despite being faced with huge debts, the company did not seem to have woken up to the fact that its credit rating was being downgraded, that it no longer had access to the capital markets
pl Niemałą ironią jest to, że w chwili obecnej Komisja ubolewa nad fatalną sytuacją finansową, w jakiej przemysł ten się znajduje.
en It is more than a little ironic now to find the Commission lamenting the terrible financial plight in which the industry finds itself.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 144919 zdań frazy sytuacja finansowa.Znalezione w 31,543 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.