Tłumaczenia na język angielski:

  • financial situation   
  • financial position   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "sytuacja finansowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ocena Komisji dotyczy po pierwsze adekwatności restrukturyzacji operacyjnej, a następnie perspektyw rynku i ich wpływu na plan restrukturyzacji, wreszcie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po wprowadzeniu w życie planu restrukturyzacji
en The Commission’s assessment examines firstly whether the operational restructuring is adequate, then looks at market prospects and their impact on the restructuring plan, and lastly considers the firm's financial situation once the restructuring plan has been implemented
pl mając na uwadze, że dodatkowo w odniesieniu do ogólnych ram dostępu do funduszy strukturalnych obecny etap negocjacji perspektyw finansowych i reformy polityki spójności jest bardzo ważny dla przyszłości regionów peryferyjnych i w związku z tym konieczna jest obrona i zabezpieczenie wyjątkowej sytuacji tych regionów poprzez dalsze zapewnianie priorytetowego wsparcia finansowego
en whereas, in addition, with regard to the general framework for access to Structural Funds, the present period of negotiation of the financial perspectives and of the reform of cohesion policy is a crucial one for the future of the outermost regions, and it is therefore essential to defend and safeguard, in this connection, the unique situation of those regions by continuing to provide prioritised financial support
pl urzędujący przewodniczący. - (SL) Chciałbym podkreślić zdanie Rady, zgodnie z którym kluczową odpowiedzią na obecną sytuację panującą na rynku finansowym jest stałe wdrażanie trzech programów roboczych, które Rada przyjęła już podczas prezydencji portugalskiej.
en President-in-Office. - (SL) I would like to emphasise the Council's opinion, which is that the key response to the current situation in the financial market is consistent implementation of the three working programmes already adopted by the Council during the Portuguese Presidency.
pl (LV) Uważam, że do określenia sytuacji na rynkach finansowych możemy wykorzystać znane powiedzenie: "zabawa się skończyła i teraz mamy porannego kaca”.
en (LV) I think that we can use a familiar phrase to describe the situation on the financial markets: 'the party is over, and now it is the morning after.'
pl Trybunał uważa, że sprawozdania z realizacji finansowej za rok obrachunkowy ‧ oraz sprawozdania finansowe na dzień ‧ grudnia ‧ r. rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego EFR za dany rok obrachunkowy oraz ich sytuację finansową na koniec tego roku
en the Court is of the opinion that the reports on financial implementation for the financial year ‧ and the financial statements at ‧ December ‧ reliably reflect the revenue and expenditure relating to the sixth, seventh, eighth and ninth EDFs for the financial year and their financial situation at the end of the year
pl Analiza finansowa jako instrument oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
en Financial analysis as the instrument of an assessment of the financial situation of the enterprise.
pl Rozpoczęcie realizacji kolejnych działań na rzecz kompleksowej reformy służby zdrowia w celu poprawy jej sytuacji finansowej
en Start implementing further steps towards a comprehensive reform of the health sector with a view to improving its financial situation
pl Środki zawarte w tytule Rezerwy przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie w dwóch sytuacjach: a) kiedy podczas tworzenia budżetu nie istniał żaden akt prawny dla danych działań; oraz b) kiedy istnieją poważne podstawy pozwalające zakwestionować właściwość środków lub możliwości wykorzystania, w warunkach bezpiecznego zarządzania finansowego, środków wprowadzonych w danych liniach budżetowych
en The appropriations in the Title Reserves are intended for two circumstances only: (a) where no basic act exists for the action concerned when the budget is established; and (b) where there are serious grounds for doubting the adequacy of the appropriations or the possibility of implementing, under conditions consonant with sound financial management, the appropriations entered in the headings concerned
pl w chwili przyznania dotacji nie może znajdować się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia finansowego
en it must not be, at the time of the award of the grant, in one of the situations referred to in Article ‧, Article ‧, or point (a) of Article ‧ of the Financial Regulation
pl Nacisk zostanie położony na aspekty: organizacyjny, finansowy i regulacyjny systemów opieki zdrowotnej (ocenę kosztów, skuteczności i korzyści różnych interwencji, w tym tych dotyczących bezpieczeństwa pacjentów), ich wdrożenie i skuteczność, sprawność oraz zapewnianie równych warunków (w tym grupom osób w niekorzystnej sytuacji
en Focus will be on organisational, financial and regulatory aspects of health systems (assessing the cost, efficiency and benefits of different interventions including as regards patient safety), their implementation and their outcomes in terms of effectiveness, efficiency and equity (including disadvantaged groups
pl Nie dostarczono żadnych nowych informacji w tym zakresie, a zatem argumentacja przedstawiona powyżej (motywy od ‧ do ‧) została potwierdzona i na tej podstawie uznaje się, że jakikolwiek wpływ nałożenia cła antydumpingowego na ogólną sytuację finansową użytkowników będzie prawdopodobnie znikomy
en No new information was provided in this respect and therefore the reasoning provided above (recitals ‧ to ‧) is confirmed and on this basis it is considered that any impact from the imposition of an anti-dumping duty on the financial situation of users is likely to be negligible overall
pl zobowiązania pozabilansowe, ukazujące należności i zobowiązania nie zawarte w bilansie, które mogłyby mieć materialny wpływ na aktywa i pasywa, sytuację finansową lub wynik danego podmiotu
en off-balance-sheet commitments showing entitlements and obligations not included in the balance sheet which could have a material impact on the assets and liabilities, the financial situation or the result of the entity concerned
pl przyznawanie pomocy finansowej dużym rodzinom, z myślą o przyczynieniu się do powstrzymania spadku liczby ludności, a także pomoc dla samotnych rodziców wychowujących jedno lub więcej dzieci, razem ze środkami ułatwiającymi im wejście lub powrót na rynek pracy, zważywszy, że ten model jest coraz bardziej rozpowszechniony i że trudności, jakie napotyka rodzic znajdujący się w takiej sytuacji, są o wiele większe niż te, z którymi spotykają się rodziny z dwojgiem rodziców
en granting financial aid to large families, with a view to helping arrest population decline, as well as aid for single parents raising one child or more, together with measures to facilitate their entry into or return to the labour market, recalling that this situation is more and more widespread and that the difficulties facing parents in such circumstances are far greater than those facing two-parent families
pl W akapitach ‧ rozporządzenia tymczasowego tymczasowo ustalono, że w związku z sytuacją finansową Hynix, żadne odpowiednie finansowanie nie było dostępne na rynku oraz, że banki wiedziały w czasie przyznawania środków z października ‧ r., że nie odzyskają swoich pieniędzy zainwestowanych w Hynix lub mu pożyczonych
en Recitals ‧ to ‧ of the provisional Regulation provisionally concluded that due to the financial situation of Hynix, no corresponding financing was available to it in the market and that the banks knew at the time of the October ‧ measures that they would not recover their money invested in/lent to Hynix
pl Dla ratowania sytuacji finansowej w Unii nie wystarczy pomoc dużym instytucjom finansowym.
en Restoring the EU's financial situation will require more than assistance to large financial institutions.
pl Determinanty wyboru metody konsolidacji wspólnych przedsięwzięć i jej wpływ na sytuację majątkowo-finansową grupy kapitałowej
en Determinants of choice of methods for the consolidation of jointly controlled entities and its impact on the capital group’s financial situation.
pl Zasadniczy wzrost wielkości przywozów z ChRL po cenach, które utrzymywały się znacznie poniżej cen przemysłu wspólnotowego, oraz wzrost ich udziału w rynku w badanym okresie zbiegły się w czasie z widocznym pogorszeniem się ogólnej sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego w tym samym okresie
en The substantial increase in the volume of imports from the PRC and their gain in market share during the period considered, at prices which were only a fraction of those of the Community industry, coincided with the evident deterioration of the overall financial situation of the Community industry during the same period
pl Gdyby kraj związkowy Burgenland pozostał właścicielem BB, obie gwarancje pozostałyby bez zmian; kwoty gwarancyjne nadal byłyby pomniejszane o roczny zysk BB, podobnie jak w mocy pozostałoby zobowiązanie BB do płatności w razie poprawy sytuacji finansowej
en As long as the Province of Burgenland remained the owner of BB, the two guarantees would have remained unchanged, the amounts guaranteed would have been further reduced by BB’s annual profits and BB’s better-fortune obligation would have remained unchanged
pl W komentarzu z dnia ‧ maja ‧ r. władze francuskie oświadczyły, że kwota pomocy niezbędna do restrukturyzacji Euromoteurs nie uwzględniała perspektywy zwrotu bezprawnej i niezgodnej pomocy otrzymanej przez spółkę i że tego typu ewentualny zwrot, mógłby w konsekwencji znacząco pogorszyć sytuację finansową Euromoteurs
en In their comments dated ‧ May ‧, the French authorities stated that the amount of aid needed to restructure Euromoteurs did not take into account the prospect of a reimbursement of the unlawful incompatible aid received by the company and that such a reimbursement, were it to take place, would have the effect of seriously undermining Euromoteurs’ financial situation
pl Rozporządzenie to stosuje się do wkładu finansowego Wspólnoty przyznawanego państwom członkowskim w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych, określonych w tym rozporządzeniu, dotyczących niektórych środków zwalczania chorób w sytuacjach, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/EWG
en That Regulation applies to Community financial contributions granted to Member States in respect of eligible expenditure as defined therein for certain disease eradication measures in the situations referred to in Article ‧ of Decision ‧/‧/EEC
pl z zadowoleniem przyjmuje koncepcję Komisji, zgodnie z którą część środków finansowych powinna być przekazywana w formie pożyczek, gdyż niektóre działania mogą doprowadzić do sytuacji korzystnych dla wszystkich zainteresowanych stron, również w krajach rozwijających się
en Welcomes the Commission’s idea that part of the finance should be given in the form of loans because some activities can create a win-win situation also in developing countries
pl Chciałbym Pana zapytać: jaka jest sytuacja z zobowiązaniami finansowymi?
en I would like to ask you: What is the situation with financial liabilities?
pl Komisja w swoim komunikacie z dnia ‧ października ‧ r. zatytułowanym Od kryzysu finansowego do odnowy: europejskie ramy działania ogłosiła powołanie grupy ekspertów pod przewodnictwem Jacquesa de Larosière’a (grupa de Larosière’a), która ma za zadanie przeanalizować organizację europejskich instytucji finansowych, aby zapewnić solidny nadzór ostrożnościowy, prawidłowe funkcjonowanie rynków oraz pogłębienie europejskiej współpracy w dziedzinie nadzoru stabilności finansowej, a także mechanizm wczesnego ostrzegania i zarządzania w sytuacji kryzysowej, w tym zarządzanie transgranicznymi i przekrojowymi rodzajami ryzyka, a ponadto zbadać kwestię współpracy między Unią Europejską i innymi głównymi jurysdykcjami, by pomóc w zachowaniu stabilności finansowej w skali globalnej
en The Commission announced in its Communication of ‧ October ‧ entitled From financial crisis to recovery: A European framework for action, that it had set up a group of experts, chaired by Mr Jacques de Larosière (the de Larosière Group), to consider the organisation of European financial institutions to ensure prudential soundness, the orderly functioning of markets and stronger European cooperation on financial stability oversight, early warning mechanisms and crisis management, including the management of cross-border and cross-sectoral risks, and also to look at cooperation between the European Union and other major jurisdictions to help safeguard financial stability at the global level
pl Część środków przeznaczona jest do wykorzystania na projekty zmierzające do poprawy sytuacji kobiet i poprawienia równowagi między mężczyznami i kobietami, szczególnie poprzez popieranie aktywnego udziału kobiet w gospodarczych i politycznych procesach decyzyjnych, z należytym uwzględnieniem rozporządzenia finansowego
en Part of this appropriation is intended to be used for projects to improve the situation of women and to achieve a better balance between men and women, in particular by promoting women's active participation in economic and political decision-making, with due regard for the provisions of the Financial Regulation
pl c) rozszerzenie i wzmocnienie przepisów dotyczących środ ków uznaniowych, które może stosować Eurosystem w sy tuacji pojawienia się wątpliwości dotyczących sytuacji finansowej kontrahenta
en c) to enhance and strengthen the provisions on discretionary measures that the Eurosystem may invoke to address concerns regarding the financial soundness of a counterparty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 144919 zdań frazy sytuacja finansowa.Znalezione w 14,887 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.