Tłumaczenia na język angielski:

  • financial situation   
  • financial position   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zarządzanie w sytuacji kryzysu finansowegocrisis management

Przykładowe zdania z "sytuacja finansowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Transfer środków finansowych pomiędzy instrumentami powinien pozostać elastyczny w celu dostosowania się do nowych sytuacji i zmieniających się warunków rynkowych w czasie realizowania programu ramowegoThe transfer of resources between instruments shall be kept flexible in order to respond to new developments and changing market conditions during the Framework Programme
Wcześniej wnioskodawcy muszą podpisać honorową deklarację, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowegoProposers must previously have signed a declaration on their honour that they are not in one of the situations referred to in Article ‧ of the Financial Regulation
Należy jednak zaznaczyć, że ryzyko wynikłe z zaistniałej sytuacji (będącej skutkiem siły wyższej) zostało ograniczone poprzez zawężenie zakresu kompetencji pracownika upoważnionego do dysponowania środkami finansowymi do transakcji nieprzekraczających ‧ euroIt should be noted however that the risk due to this force majeure situation has been reduced by limiting the capacity to act as authorising officer to transactions of up to ‧ euro
Tego rodzaju podejście umożliwi PW stosowanie wyższych cen i w związku z tym poprawę jego sytuacji finansowej i gospodarczej w zakresie, w jakim przywóz po cenach dumpingowych wywarł na nią wyraźny wpływThis approach will allow the CI to charge higher prices and therefore to improve its financial and economic situation as far as it has been clearly impacted by the dumped imports
Pomimo wszystkich tych wysiłków, Komisja nie mogła otrzymać racjonalnej oceny wpływu finansowego netto notyfikowanych środków, która powinna zostać opracowana na bazie teoretycznego rachunku oddzielającego skutki deklaracji i działania, przypisywanych państwu, od każdego innego wydarzenia mogącego wpływać na sytuację FT bądź na postrzeganie tej sytuacji przez rynkiDespite all its efforts, the Commission has been unable to arrive at a reasonable assessment of the notified measures' net financial impact, which ought to be established on the basis of a theoretical calculation isolating the effects of the declarations and actions attributable to the State from any other event which may have exerted an influence on France Télécom's situation or on the perception of that situation by the markets
sytuację finansową oraz zdolność do podjęcia i wykonywania określonych usługthe financial standing and capacity to undertake and operate the specified services
Ponadto we wszystkich trzech przypadkach księgi rachunkowe przedsiębiorstw nie odzwierciedlały ich rzeczywistej sytuacji finansowejFurthermore, in all three cases, the companies’ accounts failed to reflect the true financial situation
zachęca Komisję do ułatwienia dostępu do instrumentów finansowych, takich jak Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i program ARGO, aby w sytuacjach kryzysowych państwa członkowskie mogły szybko otrzymać funduszeEncourages the Commission to make it easier to access financial instruments such as the European Refugee Fund and the ARGO Programme so as to enable Member States to obtain funding swiftly in an emergency
konieczne jest uwzględnienie przypadku, kiedy sytuacja finansowa zakładu powoduje trudności w pokrywaniu zobowiązań ubezpieczeniowychWhereas it is necessary to make provision for the case where the financial condition of the undertaking becomes such that it is difficult for it to meet its underwriting liabilities
Od kilku lat jesteśmy świadkami procesu odwracana się trendu; system finansowy boryka się z wynikającą z tej sytuacji koniecznością wyjścia z nadmiernego zadłużenia.What we are now seeing is the process of the last few years going into reverse, with the financial system grappling with the consequent need to deleverage.
Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa powinna znacznie się poprawićThe financial structure of the company should improve considerably
Podsumowując, oczekuje się że podniesienie produkcji i wielkości sprzedaży, z jednej strony, oraz dalszy spadek jednostkowych kosztów produkcji, z drugiej strony, ostatecznie połączone z umiarkowanym wzrostem cen, pozwolą przemysłowi wspólnotowemu poprawić swoją sytuację finansowąIn conclusion, it is expected that the increase in production and sales volume, on the one hand, and the further decrease in unit costs, on the other hand, eventually combined with a moderate price increase, will allow the Community industry to improve its financial situation
Dobre wyniki finansowe uzyskane przez przemysł wspólnotowy w okresie badanym z pewnością pozwoliły mu poprawić swoją sytuację w stosunku do okresu, w którym występował dumpingThe good financial results achieved by the Community industry during the period considered certainly allowed it to somewhat recover from the past dumping
Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. o strukturze ich przedsiębiorstw(-a), sytuacji finansowej przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym dochodzeniem oraz o kosztach produkcji i o sprzedaży produktu objętego dochodzeniemThe completed questionnaire will contain information on, inter alia, the structure of their company(ies), the financial situation of the company(ies), the activities of the company(ies) in relation to the product under investigation, the cost of production and the sales of the product under investigation
Sektor publiczny uratował wytwórców, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, gdyż nie wiedzieli, jaką przyjąć strategię, zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka finansowego.The public sector has rescued the manufacturers, who were in a deadlock as to the strategy to be adopted, particular in relation to financial risks.
Po trzecie, jak monitorować działania rynków finansowych, aby nie powtórzyła się sytuacja kryzysowa z rynków hipotecznych.Thirdly, how to monitor financial markets in order to avoid a repetition of the crisis in mortgage lending?
Jednakże kontynuacja dumpingowego przywozu z ChRL w połączeniu z dodatkową falą dumpingowego przywozu z Wietnamu, który nie był przyczyną szkody w poprzednim dochodzeniu, spowodowały, że przemysł wspólnotowy nie osiągnął zadawalającej sytuacji finansowej i nie w pełni zregenerował się po szkodliwej sytuacjiHowever, the continuation of dumped imports from the PRC combined with the additional surge of dumped imports from Vietnam, which were not a cause of injury in the previous investigation, prevented the Community industry from reaching a satisfying financial situation and fully recovering from the injurious situation
Dochodzenie wykazało, że na wymagania kapitałowe kilku producentów wspólnotowych negatywnie wpłynęła ich trudna sytuacja finansowaThe investigation showed that capital requirements of several Community producers have been adversely affected by their difficult financial situation
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Apator S.A. w oparciu o analizę wskaźnikowąThe Evaluation of APATOR's S.A. [PLC] Financial Situation Using Ratio Analysis
Ustalono w trakcie pierwotnego dochodzenia, że system PZPD stanowi subsydium wyrównawcze, jako że GOI przyznaje wkłady finansowe spółce poprzez zrzekanie się dochodu rządowego w postaci podatków bezpośrednich od zysków, wynikających z wywozu, które w innej sytuacji byłyby należne, jeśli spółka nie wystąpiłaby z wnioskiem o zwolnienie podatkoweIt was determined during the original investigation that the ITES is a countervailable subsidy, as the GOI confers a financial contribution to the company by forgoing government revenue in the form of direct taxes on profits from exports which would otherwise be due if the income tax exemptions were not claimed by the company
Wpływ systemów emerytalnych na sytuację finansową państw europejskich.Influence of pension schemes on financial stability of European countries.
W związku z powyższym w żadnym wypadku nie można uznać, że zwykłe porównanie tendencji w wielkości przywozu po cenach dumpingowych z ChRL z sytuacją finansową przemysłu unijnego można by zinterpretować jako czynnik naruszający związek przyczynowy między przywozem po cenach dumpingowych i szkodą wyrządzoną przemysłowi unijnemuIn view of the above, by no means can it be concluded that the comparison of the mere trends of volumes of dumped imports from the PRC and the financial performance of the Union industry could be interpreted as a factor breaking the causal link between dumped imports and the injury suffered by the Union industry
w odniesieniu do zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia, dobrą sytuację finansową, wystarczającą dla spełnienia zobowiązań tych osóbin respect of the guarantee waiver, a good financial standing which is sufficient to fulfil the commitments of the said persons
Bez uszczerbku dla art. ‧-‧, dominujące instytucje kredytowe w poszczególnych Państwach Członkowskich spełniają w zakresie określonym i w sposób przewidziany w art. ‧ zobowiązania ustanowione na mocy art. ‧, ‧, ‧ oraz sekcji ‧ na podstawie skonsolidowanej sytuacji finansowej tych instytucji kredytowychWithout prejudice to Articles ‧ to ‧, parent credit institutions in a Member State shall comply, to the extent and in the manner prescribed in Article ‧, with the obligations laid down in Articles ‧, ‧, ‧ and Section ‧ on the basis of their consolidated financial situation
WPŁYW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIK DZIAŁALNOŚCISIGNIFICANCE OF FINANCIAL INSTRUMENTS FOR FINANCIAL POSITION AND PERFORMANCE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 144919 zdań frazy sytuacja finansowa.Znalezione w 13,439 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.