Tłumaczenia na język angielski:

 • statement       
  (noun   )
   
  wypowiedź stwierdzająca coś, wypowiedź wyrażająca przekonanie o czymś
   
  declaration or remark
 • proposition     
  (verb, noun   )
   
  an assertion which is provably true, but not important enough to be a theorem
 • affirmation     
  (noun   )
   
  wypowiedź stwierdzająca coś, wypowiedź wyrażająca przekonanie o czymś
 • ascertainment   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Twierdzenie
 
Zakomunikowanie
 
zdanie, pogląd, stanowisko
 
Stanowisko
 
uwaga, głos, opinia
 
Spostrzeżenie
 
Konstatacja
 
Uwaga
 
Teza
 
Skonstatowanie
 
Fraza
 
Głos w dyskusji
 
informacja, oznajmienie, wzmianka
 
Powiedzenie, ogłoszenie
 
oświadczenie, deklaracja, wypowiedź
 
Asercja
 
enuncjacja, refleksja
 
Powiedzenie
 
Zawiadomienie
 
Ustalenie
 
spostrzeżenie, sformułowanie, konstatacja
 
twierdzenie, obserwacja, ustalenie
 
Sformułowanie
 
Potwierdzenie
 
konstatowanie
 
Ogłoszenie
 
Zmiarkowanie
 
Obserwacja
 
Określenie
 
Odnotowanie, dojrzenie
 
Oświadczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

ryzyko stwierdzone dla gleby i wody
risk identified for soil and water compartment
stwierdzenie braku
negative determination
stwierdzenie dumpingu
determination of dumping
stwierdzenie lub zgłoszenie prawa własności lub posiadania majątku
assert or declare proprietary or possessory rights
stwierdzenie nieważności [aktu wspólnotowego]
annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzenie prawa obcego
proof of foreign law
stwierdzić
confirm; state; assert; verify; reason; claim; ascertain; say; allege; find; to state
stwierdzić nieważność
annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzony
absolute
tymczasowe stwierdzenie
provisional affirmative determination
tymczasowe stwierdzenie (dumpingu)
provisional determination (of dumping)

Przykładowe zdania z "stwierdzenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W punkcie ‧. ‧ również stwierdzono rozbieżności w tekście ChPL zatwierdzonym w poszczególnych państwach członkowskich odnośnie do zaleceń w kwestii dawkowania leku u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek i wątroby
en In section ‧ there are also differences in SPC across Member States in relation to the dosage recommendation in patients with renal and hepatic impairment
pl Nie ma potrzeby wykonywania powyższego monitoringu na zwierzętach, u których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wyniku badań przeprowadzonych zgodnie z pkt ‧ lub
en This need not be carried out on animals when no abnormalities have been detected under points ‧ or
pl Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. dotyczącej indywidualnej decyzji w sprawie zatwierdzenia pomocy w ramach programu kształcenia ustawicznego, będącego częścią programu Jean Monnet
en annul Commission Decision C ‧ of ‧ August ‧ relating to the individual decision to award subsidies within the framework of the Lifelong Learning Programme, Jean Monnet sub-programme
pl Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. informującej stronę skarżącą, iż nie spełniła ona wymogów zdatności fizycznej wymaganej do pełnienia służby w Komisji Europejskiej
en Annul the decision of ‧ May ‧ informing the applicant that she did not satisfy the requirements of physical fitness for the performance of duties with the European Commission
pl Jeżeli państwowe władze nadzorujące stwierdzą, że posiadacz certyfikatu nie spełnia już takich wymogów bądź warunków, podejmują one odpowiednie działania, zapewniając jednocześnie ciągłość służb, pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu
en If a national supervisory authority finds that the holder of a certificate no longer satisfies such requirements or conditions, it shall take appropriate measures while ensuring continuity of services on condition that safety is not compromised
pl Upoważnienie do wprowadzenia odstępstw powinno przestać obowiązywać, jeśli zostanie stwierdzone, że szczególne warunki ustanowione w niniejszej decyzji są niewystarczające, aby zapobiegać wprowadzaniu organizmów szkodliwych do Wspólnoty lub warunki te nie były przestrzegane
en That authorisation to provide for derogations should be terminated if it is established that the specific conditions laid down in this Decision are not sufficient to prevent the introduction of harmful organisms into the Community or have not been complied with
pl W przypadku stwierdzenia niektórych naruszeń z art. ‧, ‧ i ‧ lub wymagań i środków z załącznika ‧ można przyjąć zasady zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧, dotyczące pozbawienia prawa do używania oznakowania wykazanego w załączniku V
en Rules on withdrawal of the indication shown in Annex V where certain infringements of Articles ‧, ‧ and ‧ or of the requirements and measures in Annex ‧ are detected may be adopted in accordance with the procedure laid down in Article
pl Procedura dotycząca stwierdzenia dumpingu i ustalenia szkody
en Procedure for the determination of dumping and injury
pl W przypadku otrzymania skargi lub gdy inspektor na podstawie swoich obserwacji na pokładzie stwierdzi, że marynarze są przemęczeni, inspektor przeprowadza bardziej szczegółową inspekcję, zgodnie z ust. ‧, w celu określenia, czy zarejestrowane godziny pracy i odpoczynku odpowiadają normom określonym w dyrektywie ‧/WE oraz czy są należycie przestrzegane, biorąc pod uwagę inne informacje dotyczące działania statku
en If a complaint has been received or the inspector from his own observations on board believes that the seafarers may be unduly fatigued, the inspector shall conduct a more detailed inspection, pursuant to paragraph ‧, to determine whether the working hours or rest periods recorded conform to the standards laid down in Directive ‧/EC and that they have been duly observed, taking into account other records relating to the operation of the ship
pl stwierdzenie, że poprzez ustanowienie tych samych przesłanek w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych w Portugalii, co przesłanki ustanowione w dziedzinie działalności gospodarczej, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. ‧ WE
en A declaration that the Portuguese Republic, by imposing in respect of the provision of building services in Portugal the same requirements as in respect of establishment, has failed to fulfil its obligations under Article ‧ EC
pl Stwierdzono również, że zgodnie z zasadami rachunkowości Indii, środki otrzymane z DEPBS mogą być księgowane zgodnie z zasadą memoriałową jako przychód na rachunku z działalności operacyjnej, po wywiązaniu się z zobowiązania wywozowego
en It was also found that in accordance with Indian accounting standards, DEPBS credits can be booked on an accrual basis as income in the commercial accounts, upon fulfilment of the export obligation
pl przyjął do wiadomości stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że ‧% środków przeniesionych na rok ‧ było przeznaczonych na zobowiązania zarejestrowane w grudniu ‧ r., a ich większa część dotyczyła umów o wykonanie badań w roku
en noted the Court of Auditors' finding that ‧ % of appropriations carried over into ‧ related to commitments entered into in December ‧ and that the majority of these related contracts for studies to be carried out in
pl Celem przeglądu okresowego było wprowadzenie zmian w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ lub jego uchylenie w przypadku stwierdzenia, że na niektóre systemy kamer pochodzące z Japonii należy nałożyć środki, które w konsekwencji objęłyby również systemy kamer telewizyjnych objęte środkami na mocy rozporządzenia (WE) nr
en The purpose of this interim review was to amend or repeal Regulation (EC) No ‧/‧ should it be determined that measures are to be imposed on certain camera systems originating in Japan which would consequently also cover television camera systems subject to measures under Regulation (EC) No
pl W jednym z jego wniosków stwierdzono, że w trakcie obecnej kadencji Komisji osiągnięto znaczny postęp.
en It concludes that considerable progress has been achieved during the term of the current Commission.
pl Jeżeli konsolidacja prowadzi do stwierdzenia wewnętrznych sprzeczności, na przykład rozbieżnych definicji lub terminów w różnych tekstach, należy wówczas jak najszybciej przedstawić prawodawcy ogólny przeredagowany tekst zastępujący tekst skonsolidowany
en If consolidation reveals internal contradictions, such as definitions or wording that differ from one text to another, an overall reformulation replacing the consolidated text should therefore be submitted to the legislative authorities as quickly as possible
pl Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty ‧. ‧ i
en When pregnancy is diagnosed, treatment with angiotensin ‧ receptor antagonists should be stopped immediately, and, if appropriate, alternative therapy should be started (see sections ‧ and
pl Na koniec grupa Íslenskt sement ehf. zakwestionowała stwierdzenie, że prawo do ponownego nabycia przez spółkę aktywów, z których ma prawo korzystać, za łączną kwotę ‧ mln ISK stanowi pomoc państwa, z uwagi na to, iż ta infrastruktura produkcyjna ma niewielką wartość rynkową
en Finally, Íslenskt sement ehf. contested that the company’s right to reacquire the assets it has the right to use for a total of ISK ‧ million contains State aid since these specialised cement production facilities were of little market value
pl Stowarzyszenie reprezentujące przemysł Indii stwierdziło, że rzeczywista średnia ważona wysokość dla trzech spółek poddanych badaniu znajdowała się poniżej progu de minimis i w związku z tym
en The Association representing the industry in India claimed that the genuine weighted average subsidy amount of the three investigated companies was below the de minimis threshold and therefore
pl Należy również wskazać liczbę i rodzaj stwierdzonych przekroczeń oraz podjęte działania
en The number and type of infringements and the action taken should also be indicated
pl Bez wątpienia poprę panią poseł in 't Veld i pana posła Lambertsa, którzy stwierdzili, że musimy należycie monitorować konkurencję i myśleć o tym, co dzieje się w sektorze rolnym, w którym jest bardzo niewielu kupujących i masa producentów. Komisja nie zajmowała się tym nigdy wcześniej, a gdyby to był sektor przemysłu, natychmiast rzuciłaby się do kartelu kupujących.
en Without doubt, I would join Mrs in 't Veld and Mr Lamberts in saying that we need to have proper monitoring of competition, and to think about what is happening in the agricultural sector, which has very few buyers and a huge number of producers - something that has never worried the Commission before, whereas if this had been the industrial sector, it would have immediately thrown itself into the buyers' cartel.
pl w razie nieuwzględnienia powyższego wniosku, o stwierdzenie w trybie art. ‧ WE niezgodności z prawem i niemożności zastosowania art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w zakresie, w jakim nie pozwala na uwzględnienie przez Komisję występowania bezcłowego i nieograniczonego kontyngentami ilościowymi importu w celu ustalenia pochodnej ceny interwencyjnej
en as a secondary matter, declare, pursuant to Article ‧ EC, Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ unlawful and inapplicable, inasmuch as it does not allow the Commission to take into consideration the existence of imports bearing zero duty and not subject to a quota for the purposes of the fixing of the derived intervention price
pl Ponadto, odpowiedź wirusologiczną stwierdzono u ‧ %, ‧ % i ‧ % pacjentów z mutacjami ‧, ‧ oraz ‧ z powyższych mutacji proteazy HIV, związanych ze zmniejszoną wrażliwością in vitro na lopinawir
en In addition, virologic response was observed in ‧ %, ‧ % and ‧ % patients with ‧, ‧, and ‧ mutations of the above mutations in HIV protease associated with reduced in vitro susceptibility to lopinavir
pl Skarga o stwierdzenie nieważności
en Action for annulment
pl W celu zmierzenia się z brakami stwierdzonymi w ramach przygotowań do uczestnictwa w Schengen, następujące rodzaje dzialań kwalifikują się do finansowania w ramach środków Schengen:--- inwestycje w budowę, odnowienie lub polepszenie stanu infrastruktury na przejściach granicznych oraz powiązanych z nimi budynków;--- inwestycje we wszelkie rodzaje sprzętu operacyjnego (np
en In order to address the shortcomings identified in the preparation for participation in Schengen, the following types of action shall be eligible for financing under the Schengen Facility:--- investment in construction, renovation or upgrading of border crossing infrastructure and related buildings,--- investments in any kind of operating equipment (e.g. laboratory equipment, detection tools, Schengen Information System ‧ hardware and software, means of transport),--- training of border guards,--- support to costs for logistics and operations
pl Skarga opiera się zasadniczo na dwóch zarzutach zmierzających do stwierdzenia nieważności całej decyzji
en The action is based, primarily, on two pleas for the annulment of the whole of the decision
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36614 zdań frazy stwierdzenie.Znalezione w 4,916 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.