Tłumaczenia na język angielski:

 • statement       
  (Noun  ) (noun   )
   
  wypowiedź stwierdzająca coś, wypowiedź wyrażająca przekonanie o czymś
   
  declaration or remark
   
  declaration or remark
 • proposition     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  an assertion which is provably true, but not important enough to be a theorem
   
  an assertion which is provably true, but not important enough to be a theorem
 • affirmation     
  (noun   )
   
  wypowiedź stwierdzająca coś, wypowiedź wyrażająca przekonanie o czymś
 • ascertainment   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Twierdzenie
 
Zakomunikowanie
 
zdanie, pogląd, stanowisko
 
Stanowisko
 
uwaga, głos, opinia
 
Spostrzeżenie
 
Konstatacja
 
Uwaga
 
Teza
 
Skonstatowanie
 
Fraza
 
Głos w dyskusji
 
informacja, oznajmienie, wzmianka
 
Powiedzenie, ogłoszenie
 
oświadczenie, deklaracja, wypowiedź
 
Asercja
 
enuncjacja, refleksja
 
Powiedzenie
 
Zawiadomienie
 
Ustalenie
 
spostrzeżenie, sformułowanie, konstatacja
 
twierdzenie, obserwacja, ustalenie
 
Sformułowanie
 
Potwierdzenie
 
konstatowanie
 
Ogłoszenie
 
Zmiarkowanie
 
Obserwacja
 
Określenie
 
Odnotowanie, dojrzenie
 
Oświadczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

ryzyko stwierdzone dla gleby i wody
risk identified for soil and water compartment
stwierdzenie braku
negative determination
stwierdzenie dumpingu
determination of dumping
stwierdzenie lub zgłoszenie prawa własności lub posiadania majątku
assert or declare proprietary or possessory rights
stwierdzenie nieważności [aktu wspólnotowego]
annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzenie prawa obcego
proof of foreign law
stwierdzić
confirm; state; assert; verify; reason; claim; ascertain; say; allege; find; to state
stwierdzić nieważność
annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzony
absolute
tymczasowe stwierdzenie
provisional affirmative determination
tymczasowe stwierdzenie (dumpingu)
provisional determination (of dumping)

Przykładowe zdania z "stwierdzenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zważywszy, że eksportujące przedsiębiorstwa współpracujące podczas postępowania stanowiły tylko ‧ % wywozu podczas okresu badanego w pierwotnym postępowaniu, a niemal ‧ % w obecnym postępowaniu, oraz że całkowity wywóz z ChRL do Wspólnoty zmniejszył się z ‧ ton do ‧ ton, uzasadnione jest stwierdzenie, że spadek ten może być częściowo wyjaśniony przez fakt, iż tlenki cynku były przywożone w postaci mieszaniny z krzemionką
en Considering that the exporting companies cooperating in this investigation only represented ‧ % of the exports during the IP of the original, but close to ‧ % in the current investigation and that the total exports from the PRC into the Community have dropped from ‧ tonnes to ‧ tonnes, it is reasonable to conclude that part of this decrease could be explained by the imports of zinc oxides presented mixed with silica
pl Jeżeli jednostka stwierdzi, że definicja składnika aktywów jest spełniona, ujmuje przekazany jej składnik rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z paragrafem ‧ MSR ‧ i w momencie początkowego ujęcia tego składnika wycenia jego cenę nabycia w wysokości wartości godziwej zgodnie z paragrafem ‧ tego standardu
en If the entity concludes that the definition of an asset is met, it shall recognise the transferred asset as an item of property, plant and equipment in accordance with paragraph ‧ of IAS ‧ and measure its cost on initial recognition at its fair value in accordance with paragraph ‧ of that Standard
pl Bez uszczerbku dla przewidzianej w umowie możliwości zastosowania kar, kandydaci lub oferenci i wykonawcy, którzy są winni złożenia fałszywych oświadczeń, lub w przypadku których dowiedziono poważnych uchybień w zakresie spełniania przez nich zobowiązań umownych w ramach wcześniejszej procedury udzielania zamówień, są wykluczani ze wszystkich umów i dotacji z budżetu Wspólnoty na okres maksymalnie dwóch lat od dnia, kiedy stwierdzone zostało naruszenie, potwierdzone w postępowaniu kontradyktoryjnym z wykonawcą
en Without prejudice to the application of penalties laid down in the contract, candidates or tenderers and contractors who have been guilty of making false declarations or have been found to have seriously failed to meet their contractual obligations in an earlier procurement procedure shall be excluded from all contracts and grants financed by the Community budget for a maximum of two years from the time when the infringement is established, as confirmed after an adversarial procedure with the contractor
pl W swej ocenie firma PWC stwierdziła, że biorąc pod uwagę duże różnice metodologiczne, szczegółowe porównanie tych trzech wycen byłoby zarówno zadaniem skomplikowanym, jak i, co ważniejsze, mało istotnym
en In their assessment PWC concluded that given the large methodological differences, a detailed comparison between the three assessments would be both a complex task to assemble and, more importantly, of little relevance
pl biorca lub szczep macierzysty nie spełnia warunków i), ale należy do gatunku, w stosunku do którego dysponuje się długą historią bezpiecznego wykorzystania w pracach biologicznych w laboratorium i/lub przemyśle, bez stwierdzenia szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne
en the recipient or parental strain does not meet the conditions of paragraph (i) but it belongs to a species for which there is a long record of biological work including safety in the lab and/or industry, showing no adverse effects on human health and the environment
pl tytułem ewentualnym, stwierdzenie, zgodnie z art. ‧ i ‧ WE, że decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. odmawiająca dostępu do dokumentów, których udostępnienia zażądała skarżąca we wniosku z dnia ‧ czerwca ‧ r., jest nieważna
en alternatively, declare in accordance with Articles ‧ and ‧ EC that the Commission's decision of ‧ October ‧ refusing access to the documents for which access was requested by the applicant in an application dated ‧ June ‧ is void
pl Jak stwierdziła Komisja, przed opracowaniem propozycji ujednoliconego modelu podziału kosztów konieczna będzie gruntowna analiza istniejących możliwości
en It will also be necessary, as highlighted by the Commission, to carry out an in-depth analysis of existing possibilities before proposals for a harmonised cost-sharing model of cost allocation are put forward
pl Jeżeli stwierdzono brak kworum, wszystkie punkty porządku obrad, w sprawie których wymagane jest głosowanie, zostają odłożone na następny dzień obrad, w którym Zgromadzenie Plenarne, bez względu na liczbę obecnych członków, może głosować prawomocnie w sprawie punktów, które zostały przeniesione
en If it is established that there is no quorum, all items on the agenda which require voting shall be postponed until the following meeting day, when the Plenary Assembly may hold a valid vote on these items whatever the number of members present
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich Parlament stwierdził, że stanowisko to jest niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego i w związku z tym od ‧ maja ‧ r., czyli dnia wyznaczenia przez Radę na członka Komisji, Antonio Tajani znajduje się w takiej sytuacji
en Parliament noted that, pursuant to Article ‧ of the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage, this post was incompatible with that of Member of the European Parliament and that Antonio Tajani's mandates had therefore been incompatible since ‧ May ‧, the date of his nomination by the Council as a member of the Commission
pl Po upływie terminu składania uwag na temat ujawnienia, dwóch chińskich producentów eksportujących stwierdziło, że USA nie jest odpowiednim krajem analogicznym, ponieważ od lutego ‧ r. trwa postępowanie w sprawie praktyk antykonkurencyjnych oraz ustaleń cenowych na amerykańskim rynku WPO, którym objęte są zarówno firmy współpracujące, jak i osiem innych z USA
en After the expiry of the deadline to submit comments on the disclosure, two Chinese exporting producers argued that the USA did not constitute an appropriate analogue country as since January ‧ there is an on-going investigation for anti-competitive behaviours and price fixing in the American PSF market, involving the cooperating as well as eight other companies in the US
pl Rada stwierdziła, że mając na uwadze interes Wspólnoty, istnieje potrzeba tymczasowego dostosowanie istniejących środków w celu uniknięcia nagłych i nadmiernie negatywnych skutków dla importerów i użytkowników w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przystępujących do Unii Europejskiej (zwanych dalej nowymi Państwami Członkowskimi) bezpośrednio po rozszerzeniu
en The Council concluded that it was in the interest of the Community to provide for the temporary adaptation of the existing measures so as to avoid a sudden and excessively negative impact on importers and users in the ‧ new Member States acceding to the European Union (the EU-‧) immediately following enlargement
pl Rzeczywista wartość stężenia gazu kalibracyjnego musi mieścić się w granicach ± ‧ % danych stwierdzonych
en The true concentration of a calibration gas shall be within ± ‧ per cent of the stated figure
pl Nie stwierdzono znamiennych farmakokinetycznych lub farmakodynamicznych interakcji po jednoczesnym stosowaniu irbesartanu i warfaryny, leku metabolizowanego przez CYP‧C
en No significant pharmacokinetic or pharmacodynamic interactions were observed when irbesartan was coadministered with warfarin, a medicinal product metabolised by CYP‧C
pl W przypadku kiedy właściwe władze stwierdzą popełnienie naruszeń, podejmą one odpowiednie działania, zgodnie z ich prawem krajowym, włącznie z wszczęciem postępowania administracyjnego przeciwko odpowiedzialnym za nie osobom fizycznym lub prawnym
en Where the competent authorities find that infringements have been committed, they shall take appropriate action including, in accordance with their national laws, the initiation of administrative proceedings against the natural or legal persons responsible
pl dostarcza, na wniosek instytucji właściwej innego państwa członkowskiego, informacji dotyczących stopnia wcześniejszej lub późniejszej niezdolności do pracy oraz, w przypadku gdy jest to możliwe, informacji pozwalających na stwierdzenie, czy niezdolność ta zaistniała w następstwie wypadku przy pracy w rozumieniu ustawodawstwa stosowanego przez instytucję tego innego państwa członkowskiego
en upon request by the competent institution of another Member State, provide information concerning the degree of the previous or subsequent incapacity for work, and where possible, information making it possible to determine whether the incapacity is the result of an accident at work within the meaning of the legislation applied by the institution in the other Member State
pl W decyzji stwierdzono, że transakcja znacząco utrudniłaby skuteczną konkurencję na szeregu tras do i z Irlandii
en The decision concludes that the transaction would significantly impede effective competition on a number of routes to and from Ireland
pl Kiedy się w końcu obudziłem, stwierdziłem
en That wasn' t a dream. "
pl Badanie ‧ było podwójnie ślepym, porównawczym badaniem obejmującym ‧ pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na podanie jednego lub więcej inhibitorów TNF lub u których stwierdzono brak tolerancji na tego typu leczenie
en Study ‧ was a double blind comparative study which included ‧ patients that had experienced an inadequate response or intolerance to one or more TNF inhibitor therapies
pl stwierdzenie, na podstawie art. ‧ WE, nieważności decyzji Komisji nr C ‧ wersja ostateczna, z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącej planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w latach ‧-‧r., notyfikowanego przez Bułgarię zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE
en on the basis of Article ‧ EC, to annul in its entirety Commission Decision C ‧ final of ‧ October ‧ concerning the national allocation plan for the period from ‧ to ‧ for the allocation of greenhouse gas emissions allowances, which was adopted by Bulgaria pursuant to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia podstawowego zbadano, czy pomimo wstępnego stwierdzenia wystąpienia dumpingu wyrządzającego szkodę istnieją istotne powody, aby stwierdzić, że przyjęcie tymczasowych środków antydumpingowych w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Wspólnoty
en In accordance with Article ‧ of the basic Regulation, it was examined whether, despite the provisional conclusion on injurious dumping, compelling reasons existed for concluding that it was not in the Community interest to adopt provisional anti-dumping measures in this particular case
pl Rada potwierdza uczestnictwo danego Państwa Członkowskiego po konsultacji z ministrem spraw zagranicznych Unii i po stwierdzeniu, w razie potrzeby, że warunki uczestnictwa zostały spełnione.
en The Council shall confirm the participation of the Member State concerned, after consulting the Union Minister for Foreign Affairs and after noting, where necessary, that the conditions of participation have been fulfilled.
pl Stwierdzono napromieniowanie w jednej z nich
en One was found to be irradiated
pl Sprawa T-‧/‧: Postanowienie Sądu z dnia ‧ lutego ‧ r.- Alisei przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności- Działania zewnętrzne Europejskiego Funduszu Rozwoju- Zakończenie audytu i przyjęcie sprawozdania końcowego- Czynność związana wyłącznie z kontekstem umownym- Brak właściwości- Brak bezpośredniego oddziaływania- Niedopuszczalność- Skarga o odszkodowanie- Oczywista niedopuszczalność
en Case T-‧/‧: Order of the General Court of ‧ February ‧- Alisei v Commission (Action for annulment- External action and EDF- Termination of audit and adoption of final report- Measure of a purely contractual nature- Lack of jurisdiction- No direct concern- Inadmissibility- Action for damages- Manifest inadmissibility
pl Władze węgierskie odwołują się do decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego hiszpańskich ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, w której Komisja stwierdziła, że opiera się ona jedynie na wstępnych założeniach
en The Hungarian authorities refer to the decision on the opening of the formal investigation procedure concerning Spain’s corporation tax laws, where the Commission stated that it was based only on a preliminary assumption
pl Kiedy nie stosować leku ABILIFY jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku ABILIFY
en Do not take ABILIFY if you are allergic (hypersensitive) to aripiprazole or any of the other ingredients of ABILIFY
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36614 zdań frazy stwierdzenie.Znalezione w 4,628 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.