Tłumaczenia na język angielski:

  • statement       
    (noun   )
     
    wypowiedź stwierdzająca coś, wypowiedź wyrażająca przekonanie o czymś
     
    declaration or remark
  • proposition     
    (verb, noun   )
     
    an assertion which is provably true, but not important enough to be a theorem
  • affirmation     
    (noun   )
     
    wypowiedź stwierdzająca coś, wypowiedź wyrażająca przekonanie o czymś
  • ascertainment   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Twierdzenie
 
Zakomunikowanie
 
zdanie, pogląd, stanowisko
 
Stanowisko
 
uwaga, głos, opinia
 
Spostrzeżenie
 
Konstatacja
 
Uwaga
 
Teza
 
Skonstatowanie
 
Fraza
 
Głos w dyskusji
 
informacja, oznajmienie, wzmianka
 
Powiedzenie, ogłoszenie
 
oświadczenie, deklaracja, wypowiedź
 
Asercja
 
enuncjacja, refleksja
 
Powiedzenie
 
Zawiadomienie
 
Ustalenie
 
spostrzeżenie, sformułowanie, konstatacja
 
twierdzenie, obserwacja, ustalenie
 
Sformułowanie
 
Potwierdzenie
 
konstatowanie
 
Ogłoszenie
 
Zmiarkowanie
 
Obserwacja
 
Określenie
 
Odnotowanie, dojrzenie
 
Oświadczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

ryzyko stwierdzone dla gleby i wody
risk identified for soil and water compartment
stwierdzenie braku
negative determination
stwierdzenie dumpingu
determination of dumping
stwierdzenie lub zgłoszenie prawa własności lub posiadania majątku
assert or declare proprietary or possessory rights
stwierdzenie nieważności [aktu wspólnotowego]
annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzenie prawa obcego
proof of foreign law
stwierdzić
confirm; state; assert; verify; reason; claim; ascertain; say; allege; find; to state
stwierdzić nieważność
annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzony
absolute
tymczasowe stwierdzenie
provisional affirmative determination
tymczasowe stwierdzenie (dumpingu)
provisional determination (of dumping)

Przykładowe zdania z "stwierdzenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Po ostatecznym ujawnieniu wnioskodawca stwierdził, że te same urządzenia produkcyjne nie są podstawą do uznania tkanin z włókien poliestrowych wykonanych z wcześniej barwionej przędzy za jeden produkt
en Subsequent to the final disclosure, the applicant claimed that common production facilities were no basis for a finding that PFF woven from pre-dyed yarns should be considered as a single product
pl I właśnie dlatego muszę z zupełną jasnością stwierdzić, że powinniśmy zająć się przedmiotowym problemem.
en This is why I need to make it abundantly clear that we need to really address the problem.
pl Z tego względu, jeżeli wymienione nienależne płatności nie zostały odzyskane przez państwa członkowskie do końca roku budżetowego, w którym zostały stwierdzone, są one wyłączone z rocznych rachunków agencji płatniczych
en It is for this reason that, if these undue payments have not been recovered by the Member States by the end of the financial year in which they are detected, they should be excluded from the annual accounts of the paying agencies
pl do powodu złośliwych procesów rozrostowych układu chłonnego, stwierdzono znaczne zmniejszenie konieczności przetoczeń krwi i poprawę odpowiedzi hemoglobiny na leczenie (p < ‧, ‧). na Stwierdzono także złagodzenie objawów zmęczenia mierzonych za pomocą funkcjonalnej skali zmęczenia podczas leczenia przeciwnowotworowego (Functional Assessment of Cancer Therapy-ia fatigue – FACT-fatigue). en ol
en Improvement in fatigue, as measured by the Functional Assessment of Cancer Therapy-fatigue (FACT-fatigue) scale, was also observed. ct
pl stwierdzenie, że kwota żądana przez stronę skarżącą jest zasadna i zgodna z umowami
en declare it for law that the sum claimed by the applicant is justified and according to the contracts
pl Kiedy nie stosować leku ADENURIC: • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na febuksostat (substancja czynna leku ADENURIC) lub którykolwiek z pozostałych składników tych tabletek
en Do not take ADENURIC if you are: If you are allergic (hypersensitive) to febuxostat, the active ingredient of ADENURIC, or any of the other ingredients in these tablets
pl Skarżący, który jest urzędnikiem Komisji wnosi o stwierdzenie nieważności dotyczącego go sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od ‧ kwietnia ‧ r. do ‧ grudnia ‧ r. oraz wnosi o zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę, jaką miał ponieść
en The applicant, who is a Commission official, seeks the annulment of his career development report for the period from ‧.‧.‧ to ‧.‧.‧ and an order that financial reparation be made for the non-material damage which he claims to have suffered
pl Odnosząc się do tej kwestii, należy zauważyć, że w czasie trwania OD, jak stwierdzono w motywie ‧, wspomniany producent USA nadal produkował znaczące ilości skóry zamszowej w USA z przeznaczeniem na sprzedaż na rynku krajowym
en In this respect, it should be noted that throughout the IP, as mentioned in recital ‧, the USA producer was still producing considerable quantities of chamois leather in the USA for sale on its domestic market
pl Urząd stwierdził w swojej opinii z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej wykorzystania preparatu jako dodatku paszowego dla koni, że jego stosowanie może polepszyć pozorną strawność błonnika u gatunków docelowych
en The Authority concluded in its opinion of ‧ June ‧ concerning the use as a feed additive for horses that the use of that preparation can improve the apparent fibre digestibility in the target species
pl – Miło mi pana poznać, sir. Elizabeth tyle mi o panu opowiadała. – Nie mogę powiedzieć tego samego o panu – stwierdził Daintry.
en < How do you do, sir. Elizabeth has spoken such a lot about you. > < I can’t say the same, > Daintry said.
pl Jednakże Rada Unii Europejskiej jako taka, nie jest, jak już stwierdziłem, uprawniona do komentowania prac konferencji międzyrządowej z uwagi na jej charakter prawny.
en However, the Council of the European Union as such is not, as I say, entitled to comment on the work of the Intergovernmental Conference in view of the judicial nature of that Conference.
pl Dziś mogę jedynie stwierdzić z żalem, że odmawia im się praw językowych zarówno w dziedzinie edukacji, jak i praktyki religijnej w języku rumuńskim.
en Today, I can only find, with regret, that their linguistic rights are refused and ignored, whether we speak of education or religious practice in the Romanian language.
pl W badaniach, w których Aranesp podawano za pomocą wstrzyknięcia podskórnego stwierdzono, że ból w miejscu wstrzyknięcia był związany z leczeniem
en Injection site pain was reported as attributable to treatment in studies where Aranesp was administered via subcutaneous injection
pl W odniesieniu do tych państw, w przypadku których stwierdzono niski poziom współpracy (mniej niż ‧ % całości wielkości przywozu do Wspólnoty w trakcie ODP), rezydualny margines dumpingu ustalono zgodnie z art. ‧ rozporządzenia podstawowego, tj. na podstawie dostępnych faktów
en For those countries where the level of cooperation was found to be low (less than ‧ % of all volumes imported to the Community during the RIP), the residual dumping margin was determined in accordance with Article ‧ of the basic Regulation, i.e. on the basis of facts available
pl Nie stwierdzono wpływu na przebieg kojarzenia i liczbę ciężarnych samic szczurów w grupie otrzymującej imatynib między ‧. dniem przed kojarzeniem do ‧. dnia potencjalnej ciąży
en When female rats were dosed ‧ days prior to mating and through to gestational day ‧, there was no effect on mating or on number of pregnant females
pl stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie R ‧/‧-‧, doręczonej przedstawicielom skarżącej w dniu ‧ października ‧ r
en Annulment of the decision of the Third Board of Appeal of the OHIM of ‧ October ‧ served to the representatives of the applicant on ‧ October ‧, in Case R
pl Władze francuskie stwierdziły, że gdyby prywatni inwestorzy nie byli poręczycielami, państwo nie wygłosiłoby takiego oświadczenia
en They add that, if the private investors had not stood guarantors, the State would not have made such an announcement
pl • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na romiplostym lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nplate
en if you are allergic (hypersensitive) to romiplostim or to any of the other ingredients of Nplate
pl Sprawa C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- L & D SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Julius Sämann Ltd (Odwołanie- Wspólnotowy znak towarowy- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i art. ‧- Graficzny znak towarowy Aire Limpio- Wspólnotowy, krajowe i międzynarodowe graficzne znaki towarowe przedstawiające choinkę z odmiennymi nazwami- Sprzeciw uprawnionego- Częściowa odmowa rejestracji- Stwierdzenie występowania szczególnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego na podstawie dowodów dotyczących innego znaku
en Case C-‧/‧ P: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ July ‧- L & D SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Julius Sämann Ltd (Appeal- Community trade mark- Regulation (EC) No ‧/‧- Articles ‧(b) and ‧- Figurative mark Aire Limpio- Community, national and international figurative marks representing a fir tree with various names- Opposition by the proprietor- Partial refusal to register- Inference of the particularly distinctive character of the earlier mark from evidence relating to another mark
pl Skarżąca utrzymuje, że w związku z wydaniem orzeczeń w sprawach Jülich i SAFBA Komisja była zobowiązana do podjęcia środków niezbędnych do usunięcia stwierdzonego w tych orzeczeniach naruszenia prawa, a zatem posiadała w tym zakresie stosowne kompetencje
en The applicant claims that, as a result of the judgments in Jülich and SAFBA, the Commission was under an obligation and therefore had the competence to take the measures necessary to rectify the illegality identified in those judgments
pl Nawet jeśli istnieją różnice pomiędzy Państwami Członkowskimi, można stwierdzić pozytywne rezultaty, jakie przyniosła Europejska Strategia na rzecz Zatrudnienia (EES) na rynku pracy (obniżenie średniej stopy bezrobocia w UE i wzrost wskaźnika uczestnictwa siły roboczej wśród ludności w wieku produkcyjnym
en Despite differences between the Member States, the report highlights the positive impact that the European Employment Strategy (EES) has had on the labour market (reducing the average unemployment rate in the EU and increasing the rate of participation in the workforce amongst the working-age population
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. uzupełniającej postanowienia art. ‧ Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia ‧ czerwca ‧ r., a w każdym razie nie przekazując ich Komisji, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy wspomnianej dyrektywy
en declare that, by failing to adopt all the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ supplementing the provisions of Article ‧ of the Convention implementing the Schengen Agreement of ‧ June ‧ and, in any event, by failing to communicate them to the Commission, the Kingdom of Belgium has failed to fulfil its obligations under that directive
pl Fakt, iż margines swobodnej oceny organów krajowych w zakresie stwierdzenia braku zapotrzebowania żywieniowego stanowi przedmiot jedynie ograniczonej kontroli sądowej, jest zgodny z prawem wspólnotowym pod warunkiem, że krajowa procedura kontroli sądowej decyzji podjętych w tej dziedzinie przez te organy pozwala sądowi rozpatrującemu skargę o stwierdzenie nieważności takiej decyzji na skuteczne zastosowanie- w ramach kontroli jej zgodności z prawem –odpowiednich zasad i norm prawa wspólnotowego
en The fact that the discretion enjoyed by the national authorities as regards the establishment of an absence of nutritional need is subject to only limited review by the courts is compatible with Community law, on condition that the national procedure for judicial review of the decisions in that regard taken by those authorities enables the court or tribunal seised of an application for annulment of such a decision effectively to apply the relevant principles and rules of Community law when reviewing its legality
pl Emma pocieszała go ckliwie jak małą sierotkę i raz czy dwa stwierdziła nawet, patrząc na księżyc: - One obie, tam, w górze, cieszą się na pewno naszą miłością.
en Emma none the less consoled him with caressing words as one would have done a lost child, and she sometimes even said to him, gazing at the moon - < I am sure that above there together they approve of our love. >
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności dokonania kontroli wyrywkowej oraz – w razie stwierdzenia takiej konieczności – umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący, importerzy i producenci unijni zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie – zgodnie ze specyfikacją zawartą w zawiadomieniu o wszczęciu – podstawowych informacji na temat ich działalności mającej związek z produktem objętym postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem (od dnia ‧ października ‧ r. do dnia ‧ września ‧ r
en In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all exporting producers, importers and Union producers were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the notice of initiation, basic information on their activities related to the product concerned during the investigation period (‧ October ‧ – ‧ September
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36614 zdań frazy stwierdzenie.Znalezione w 8,998 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.