Tłumaczenia na język angielski:

 • statement       
  (noun   )
   
  wypowiedź stwierdzająca coś, wypowiedź wyrażająca przekonanie o czymś
   
  declaration or remark
 • proposition     
  (verb, noun   )
   
  an assertion which is provably true, but not important enough to be a theorem
 • affirmation     
  (noun   )
   
  wypowiedź stwierdzająca coś, wypowiedź wyrażająca przekonanie o czymś
 • ascertainment   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Twierdzenie
 
Zakomunikowanie
 
zdanie, pogląd, stanowisko
 
Stanowisko
 
uwaga, głos, opinia
 
Spostrzeżenie
 
Konstatacja
 
Uwaga
 
Teza
 
Skonstatowanie
 
Fraza
 
Głos w dyskusji
 
informacja, oznajmienie, wzmianka
 
Powiedzenie, ogłoszenie
 
oświadczenie, deklaracja, wypowiedź
 
Asercja
 
enuncjacja, refleksja
 
Powiedzenie
 
Zawiadomienie
 
Ustalenie
 
spostrzeżenie, sformułowanie, konstatacja
 
twierdzenie, obserwacja, ustalenie
 
Sformułowanie
 
Potwierdzenie
 
konstatowanie
 
Ogłoszenie
 
Zmiarkowanie
 
Obserwacja
 
Określenie
 
Odnotowanie, dojrzenie
 
Oświadczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

ryzyko stwierdzone dla gleby i wody
risk identified for soil and water compartment
stwierdzenie braku
negative determination
stwierdzenie dumpingu
determination of dumping
stwierdzenie lub zgłoszenie prawa własności lub posiadania majątku
assert or declare proprietary or possessory rights
stwierdzenie nieważności [aktu wspólnotowego]
annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzenie prawa obcego
proof of foreign law
stwierdzić
confirm; state; assert; verify; reason; claim; ascertain; say; allege; find; to state
stwierdzić nieważność
annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzony
absolute
tymczasowe stwierdzenie
provisional affirmative determination
tymczasowe stwierdzenie (dumpingu)
provisional determination (of dumping)

Przykładowe zdania z "stwierdzenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
en declare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations to implement fully that directive
pl Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w piśmie Komisji z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącej odzyskania pomocy państwa przyznanej Space Park Development GmbH & Co. KG przez władze niemieckie
en Application for annulment of the decision contained in a letter from the Commission of ‧ October ‧ concerning the recovery of State aid granted by the German authorities to Space Park Development GmbH & Co. KG
pl W razie stwierdzenia uchybienia w wypełnianiu zobowiązań może przyjąć zalecenia
en If it finds that obligations have not been met, it may adopt recommendations
pl stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r
en Annul the Commission decision of ‧ February
pl Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i h) – Środki, które mają być stosowane w gospodarstwach, w których stwierdzono występowanie ogniska LPAI
en Article ‧(b) and (h)- Measures to be applied on holdings where outbreaks of LPAI are confirmed
pl Jedna zainteresowana strona stwierdziła, iż z uwagi na silne powiązania między cenami mineralnego oleju napędowego i cenami biodiesla, wzrost cen biodiesla, który był większy od wzrostu cen mineralnego oleju napędowego, zwłaszcza w Niemczech, mógł spowodować spadek sprzedaży producentów zaopatrujących rynek tego państwa członkowskiego
en One interested party argued that because of a strong correlation between mineral diesel prices and biodiesel prices, the increase of the biodiesel prices, which was sharper than the increase of the mineral diesel prices, especially in Germany, would have caused a drop in sales for the producers supplying the market of this Member State
pl Stwierdziliśmy, że miałaś rację wcześniej
en We decided you made a good point earlier
pl - Jeszcze za wcześnie! - stwierdził, spoglądając na zegar fryzjera, kukający właśnie dziewiątą.
en < It is still too early, > he thought, looking at the hairdresser’s cuckoo-clock, that pointed to the hour of nine.
pl Jeżeli w dokumencie czasowego przywozu nie zostało przepisowo stwierdzone zwolnienie z wynikających z niego zobowiązań, organy celne kraju przywozu uznają (przed lub po terminie ważności dokumentu), jako dowód powrotnego wywozu pojazdu lub części zamiennych, przedstawienie zaświadczenia według wzoru podanego w załączniku ‧ do niniejszej Konwencji, wystawionego przez organ urzędowy (konsula, urząd celny, policję, burmistrza, urzędnika sądowego itp.) i stwierdzającego, że wymieniony pojazd lub części zamienne zostały okazane temu organowi i znajdują się poza krajem przywozu
en If temporary importation papers have not been regularly discharged, the customs authorities of the country of importation shall (whether the papers have expired or not) accept as evidence of re-exportation of the vehicle or component parts the presentation of a certificate based on the standard form shown in Annex ‧ to this Convention issued by an official authority (consul, customs, police, mayor, judicial officer, etc.), attesting the facts that the vehicle or component parts in question have been presented to it and are outside the country of importation
pl Wreszcie stwierdzono, że już etap ‧ pozwoli beneficjentowi na przywrócenie rentowności oraz że wkrótce nastąpi wydanie niezbędnych zezwoleń dla tego projektu
en Finally, it was established that already phase ‧ should enable the beneficiary to restore viability, and that the necessary authorisation for this project was on its way
pl Uważamy, że w sprawozdaniu nie stwierdzono dość jasno, iż punktem wyjścia dla opracowywania polityki rybołówstwa muszą być kryteria środowiskowe i zrównoważonego rozwoju.
en We believe that the report does not make it clear that the fisheries policy must be devised with environmental and sustainability criteria as the starting point.
pl W ramach badania mającego na celu stwierdzenie, czy dane przedsiębiorstwo posiada status MŚP, Komisja stosuje zalecenie w sprawie MŚP
en To establish whether a firm constitutes a SME, the Commission applies the SME Recommendation
pl określenie i sprawdzenie systemu rachunkowości i w miarę potrzeb sprawdzenie systemów przewidzianych przez intendenta do dostarczania i potwierdzania informacji księgowych; księgowy jest upoważniony do kontroli przestrzegania kryteriów stwierdzenia prawidłowości
en laying down and validating the accounting system and, where appropriate, validating systems laid down by the authorising officer to supply or justify accounting information; the accounting officer shall be empowered to verify that validation criteria are respected
pl jednostki dokonujące kontroli przedwysyłkowej odrzucą cenę kontraktową uzgodnioną pomiędzy eksporterem a importerem jedynie w przypadku, kiedy mogą wykazać, że ich stwierdzenia na temat niezadowalającej ceny są oparte na procesie weryfikacyjnym zgodnym z kryteriami ustalonymi w punktach b) do e
en preshipment inspection entities shall only reject a contract price agreed between an exporter and an importer if they can demonstrate that their findings of an unsatisfactory price are based on a verification process which is in conformity with the criteria set out in subparagraphs (b) through (e
pl Wniosek o stwierdzenie nieważności dyrektywy Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG dotyczącą włączenia parakwatu jako substancji biologicznie czynnej (Dz.U. L ‧, str
en Annulment of Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC to include paraquat as an active substance (OJ ‧ L ‧, p
pl Dopóki nie stwierdzimy wyraźnie w rezolucjach tego Parlamentu, kto jest odpowiedzialny za obecny kryzys, rezolucje te nie będą skuteczne.
en Until the responsibility for this crisis is made clear in resolutions of this Parliament, then the resolutions themselves cannot be effective.
pl Statki wspólnotowe nie biorą udziału w czynnościach związanych z przeładunkiem ryb ze statku podmiotu niebędącego Umawiającą się Stroną lub na taki statek, który, jak zauważono lub w inny sposób stwierdzono, uczestniczył w działalności połowowej na obszarze regulowanym NAFO
en Community vessels shall not engage in trans-shipment operations of fish from or to a non-contracting party vessel which has been sighted or otherwise identified as having engaged in fishing activities in the NAFO Regulatory Area
pl Podobne odstępstwa zostały przyznane innym Państwom Członkowskim w celu przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania, i stwierdzono, że są one skuteczne
en Similar derogations have been granted to other Member States to counter tax avoidance and have been found to be effective
pl Podobnie jak we wcześniejszych dochodzeniach stwierdzono, że wszystkie rozmaite typy i gatunki jakościowe potażu mają te same podstawowe cechy fizyczne i chemiczne i w zasadzie to samo zastosowanie podstawowe
en As in the previous investigations, it was established that the different types and qualities of potash all share the same basic physical and chemical characteristics and essentially the same basic use
pl Odstępstwo przewidziane w ust. ‧ jest udzielane jedynie wówczas, gdy urzędowy lekarz weterynarii potwierdzi w trakcie urzędowego dochodzenia wymienionego w art. ‧ ust. ‧, że w gospodarstwie spełnione zostały niżej wymienione warunki w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu wirusa pryszczycy pomiędzy jednostkami produkcyjnymi wymienionymi w ust. ‧, przez co najmniej dwa okresy inkubacyjne od daty stwierdzenia ogniska pryszczycy
en The derogation provided for in paragraph ‧ shall only be granted after the official veterinarian has confirmed at the time of the official investigation referred to in Article ‧), that the following conditions to prevent the spread of foot-and-mouth disease virus between the production units referred to in paragraph ‧, have been in place for at least two incubation periods prior to the date the outbreak of foot-and-mouth disease was identified on the holding
pl W sumarycznej analizie wszystkich dorosłych i młodzieży (N = ‧) biorących udział w badaniu nad leczniczym stosowaniem oseltamiwiru w dawce ‧ mg dwa razy na dobę przez ‧ dni stwierdzono skrócenie średniego czasu trwania choroby o około jeden dzień z ‧, ‧ dnia (‧ % przedział ufności ‧, ‧ – ‧, ‧ dni) w grupie placebo do ‧, ‧ dnia (‧ % przedział ufności ‧, ‧ – ‧, ‧ dnia; p ≤
en In a pooled analysis of all influenza-positive adults and adolescents (N = ‧) enrolled into treatment studies, oseltamivir ‧ mg twice daily for ‧ days reduced the median duration of influenza illness by approximately one day from ‧ days (‧ % CI ‧ ‧ days) in the placebo group to ‧ days (‧ % CI ‧ ‧ days; p
pl Ten rodzaj stwierdzeń nie służy naszym interesom.
en That kind of claim does not serve our interests.
pl Tak jak w poprzednim dochodzeniu dotyczącym obejścia środków, stwierdzono, że wywóz przez TSI do Wspólnoty w OD stanowił, według danych Eurostatu, ‧ % przywozu wspólnotowego z Tajlandii
en As was found in the previous anti-circumvention investigation, it was established that TSI’s exports to the Community in the IP accounted for ‧ % of Community imports from Thailand as shown by Eurostat
pl stwierdzenie, że Republika Malty uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, nie spełniając przesłanek określonych w art. ‧ tej dyrektywy odnośnie do polowań na przepiórki (coturnix coturnix) i turkawkę (streptopelia turtur) w trakcie przelotu wiosennego
en declare that, by failing to meet the conditions set out in Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC on the conservation of wild birds the Republic of Malta has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of the said Directive for the hunting of Quails (coturnix coturnix) and Turtle Doves (streptopelia turtur) on spring migration
pl Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia ‧ października ‧ r.- Milella i Campanella przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy- Wybory- Przedstawiciele sekcji lokalnej komitetu pracowniczego Komisji, reprezentującej pracowników zatrudnionych w Luksemburgu, do centralnego komitetu pracowniczego Komisji- Zasada całościowego proporcjonalnego podziału wyników wyborów- Skarga o stwierdzenie nieważności- Dopuszczalność
en Case F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of ‧ October ‧- Milella and Campanella v Commission (Staff case- Officials- Elections- Staff Committee- Appointment of representatives of the Commission's Local Staff Committee for Luxembourg to the Central Staff Committee of the Commission- Principle of overall proportional allocation of election results- Action for annulment- Admissibility
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36614 zdań frazy stwierdzenie.Znalezione w 9,057 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.