wymowa: IPA: ˌstɛrɛˈɔtɨp

Tłumaczenia na język angielski:

 • stereotype   
  (verb, noun   )
   
  A representation of a usage distinction. A stereotype is a subclass of an existing element with the same attributes and relationships as that element but with a different intent and possibly additional constraints.
   
  uproszczona konstrukcja myślowa zawierająca irracjonalne bądź fałszywe przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, instytucji, osób, a najczęściej innych grup społecznych;
 • cliché   
  (noun   )
 • stereo   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
poligr. poligrafia rodzaj matrycy drukarskiej do druku wypukłego

Przykładowe zdania z "stereotyp", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To było stereotyp- najgorszy rodzaj
en It was a cliché- the worst kind
pl Matka - Polka - ideał wiecznie żywy? Stereotypy płciowe jako droga do seksizmu.
en The Polish Mother" an everliving ideal? Gender stereotypes as a way leading to sexism"
pl podkreśla potrzebę kontynuowania debaty na temat marketingu i reklamy oraz ich rolę w kształtowaniu i utrwalaniu stereotypów płciowych
en Emphasises the need for an ongoing debate on marketing and advertising and their role in creating and perpetuating gender stereotypes
pl Stereotypy o Afryce w wybranych filmach świata zachodniego
en Stereotypes of Africa in some Western films
pl podkreśla, że stereotypy w reklamach nadawanych podczas telewizyjnych programów dla dzieci stanowią szczególny problem w związku z ich potencjalnym wpływem na socjalizację do ról związanych z płcią, a następnie na samoocenę dzieci, postrzeganie przez nie członków rodzin i świata zewnętrznego
en Stresses that stereotypes in advertising on children's television programmes are a particular problem because of their potential impact on gender socialisation and, subsequently, children's views of themselves, of their family members and of the outside world
pl Wpływ utajonych stereotypów na formułowanie sądów w warunkach uprzedniej aktywizacji automatycznego bądź refleksyjnego systemu wartościowania.
en The influence of implicit stereotypes on judgments with automatic and reflective evaluation system.
pl mając na uwadze, że nadal istniejące stereotypy dotyczące możliwości edukacyjnych i zawodowych dostępnych dla kobiet przyczyniają się do utrzymania nierówności
en whereas the stereotypes which still exist with regard to the educational and occupational options available to women help to perpetuate inequalities
pl W razie ich zastosowania powinny one odpowiadać stereotypom i konwencjom przyjętym wśród danej populacji
en Where used, these should follow accepted stereotypes and conventions for the intended population
pl Stereotypy o Niemcach, Żydach i Polakach.
en Stereotypes about Germans, Jews and Poles.
pl Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych fizycznie
en Stereotypes and prejudices against persons with physical disabilities
pl Zmiana stereotypu Włochów wśród stypendystów programu Erasmus - analiza socjologiczna.
en Change in the stereotype of Italians among students of the Erasmus programme - sociological analysis
pl Stereotypy tworzą i utrzymują nierówności w każdym obszarze życia, tym samym wyrządzając nieopisaną szkodę całemu społeczeństwu i znacznie ograniczając skuteczność wysiłków na rzecz osiągnięcia równości.
en Stereotypes establish and maintain inequalities in every area of life, thus causing untold damage to the whole of society and significantly reducing the effectiveness of efforts to create equality.
pl ciężar stereotypów
en stereotypes
pl Wizerunek Rosji i Rosjan w polskich tygodnikach opiniotwórczych w latach 2006-2007. Nowe tendencje i zmiany w stereotypie
en Russia and Russian in Polish weekly magazines of opinion in 2007-2007. Newternds and changes in stereotype
pl Stereotypy płci w "Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN".
en Stereotypes of sex and gender in "The New PWN Dictionary of Polish Usage"
pl Wreszcie, Komisja wkrótce na nowo uruchomi kampanię uświadamiającą skierowaną do przedsiębiorstw i dotyczącą stereotypów związanych z płcią.
en Finally, the Commission will shortly relaunch an awareness-raising campaign for enterprises about gender stereotypes.
pl Kobiety w polityce? Dlaczego nie?! Działalność kobiet w Parlamencie Europejskim przykładem przełamywania stereotypu płci w polityce
en Women in politics? Why not?! Activities of women in the European Parliament as an example of overcoming gender stereotypes in politics
pl Stereotyp Murzyna w literaturze polskiej a obraz Afrykanina w "Hebanie" Ryszarda Kapuścińskiego
en Stereotype of Black in polish literature and the image of African in "Heban" by Ryszard Kapuściński
pl wznowienie wysiłków w kierunku propagowania równości w domu, sprawiedliwszego podziału obowiązków domowych i rodzinnych oraz eliminowanie stereotypów za pomocą kampanii informacyjnych i pobudzania świadomości zbiorowej
en renewed efforts to promote equality at home, a fairer division of household and family obligations and the elimination of stereotypes through public information and awareness campaigns
pl To, co w sprawozdaniu określa się jako "wykorzystywanie stereotypów” może być jedynie szybkim sposobem na połączenie danego produktu z określoną grupą konsumentów.
en What the report calls 'stereotyping' may be just a quick way to link a product to a particular group of consumers.
pl Sądzę, że ustanowienie zasad dla marketingu i reklamy powinno mieć miejsce na szczeblu krajowym, lecz krytyczne podejście do mediów i zdroworozsądkowe podważanie stereotypów związanych z płcią zaczyna się na etapie edukacji i wychowania.
en I think that establishing rules for marketing and advertising is something that should be done at national level, however, and criticism of the media and healthy questioning of sex stereotypes begins with education and upbringing.
pl podkreśla szczególną odpowiedzialność środków przekazu, w szczególności radiowych i telewizyjnych europejskich nadawców publicznych, w upowszechnianiu właściwego wizerunku imigracji oraz przeciwdziałaniu stereotypom
en Emphasises the particular responsibility of the media (in particular European public radio and television broadcasters) in the dissemination of an accurate image of immigration and in countering stereotypes
pl Tłumaczenie własne fragmentów pracy Ałły Siergiejewej "Rosjanie: stereotypy zachowania, tradycje, mentalność" a problemy przekładu leksyki bezekwiwalentowej.
en Own translation of fragments of book Alla Sergeyeva's "Russians: stereotypes of behaviour, traditions, mentality" and the problems of translation the non-equivalence vocabulary.
pl Potrzebujemy długofalowej edukacji kobiet i mężczyzn, która obali stereotypy i wszystkim będzie uświadamiać potrzebę walki z tym zjawiskiem.
en We need long-term education of women and men which will remove stereotypes and make everyone understand the need to fight this phenomenon.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 862 zdań frazy stereotyp.Znalezione w 0,416 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.