wymowa: IPA: ˌstɛrɛˈɔtɨp

Tłumaczenia na język angielski:

 • stereotype   
  (verb, noun   )
   
  A representation of a usage distinction. A stereotype is a subclass of an existing element with the same attributes and relationships as that element but with a different intent and possibly additional constraints.
   
  uproszczona konstrukcja myślowa zawierająca irracjonalne bądź fałszywe przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, instytucji, osób, a najczęściej innych grup społecznych;
 • cliché   
  (noun   )
 • stereo   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
poligr. poligrafia rodzaj matrycy drukarskiej do druku wypukłego

Przykładowe zdania z "stereotyp", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Reaktywność a skłonność do stosowania stereotypów, dotyczących określonych typów twarzy.
en Reactivity and propensity to use stereotypes connected with certain types of face features
pl podkreśla ważną rolę przemysłu kulturalnego w walce ze stereotypami związanymi z płcią, promowaniu równości mężczyzn i kobiet oraz zmienianiu mentalności; zwraca się do państw członkowskich o zachęcanie i popieranie inicjatyw podejmowanych przez przemysł kulturalny w tym kierunku
en Stresses the important role of cultural industries in the fight against gender stereotypes, promoting equality between men and women and changing mentalities; invites the Member States to encourage cultural industries to transmit those ideas through their initiatives
pl Stereotypy płci w reklamie
en Stereotypes of sex in publicity
pl Stereotypy płci w podręcznikach do nauki języka czeskiego jako obcego
en Gender stereotypes in Czech textbooks for foreigners.
pl odnotowuje potrzebę prowadzenia szkoleń ustawicznych skierowanych do pracowników mediów i we współpracy z nimi, a takżę akcji kształtujących świadomość społeczeństwa na temat negatywnych skutków stereotypów płciowych
en Notes the need to conduct continuous training for and in collaboration with media professionals, and awareness training for society on the negative effects of gender stereotypes
pl Po pierwsze: sama już forma ogłoszenia inicjatywy bez konsultacji z rządami pozostałych państw stanowi niebezpieczny precedens; utrwala bowiem stereotyp cichego tandemu niemiecko-francuskiego, który rozstrzyga kluczowe sprawy Unii bez pytania o zdanie partnerów.
en Firstly, the way of announcing the initiative itself, carried out without consultations with the governments of the remaining countries, sets a dangerous precedent; in fact, it perpetuates the stereotype of the quiet Franco-German tandem, which decides on the key issues of the EU without asking its partners for their opinions.
pl Czeskie i polskie stereotypy narodowościowe utrwalone w związkach frazeologicznych i zbiorowej świadomości. Analiza porównawcza
en Czech and polish national stereotypes preserved in phrasal verbs/idiomatic compounds and collective consciousness. Comparative analysis.
pl Podkreśla znaczenie szkolenia specjalistów z różnych sektorów (lekarzy, nauczycieli, osób pracujących w mediach itd.) i urzędników władz publicznych wszystkich szczebli oraz pracowników sektora usług w zakresie kompetencji międzykulturowych oraz mediacji społecznej i kulturowej w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju dyskryminujących, obraźliwych lub pozbawionych wrażliwości zachowań, zwalczania stereotypów oraz uwrażliwienia tych specjalistów na szczególne potrzeby osób o różnych cechach i potrzebach
en highlights the importance of training professionals from various sectors (doctors, teachers, media professionals, etc.) and personnel of public authorities at all levels, as well as from the service industry, in intercultural competencies and in social and cultural mediation, in order to eliminate any discriminatory, insulting or insensitive behaviour, to question stereotypes and to sensitise such professionals to the specific needs of persons having different characteristics and needs
pl Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą przyjąć środki niezbędne do zwiększenia wartości pracy, rozwiązania problemu różnic w wynagrodzeniach i wyeliminowania stereotypów związanych z zawodami i sektorami, w których kobiety zawsze były dyskryminowane.
en The European Commission and the Member States must adopt the measures needed to enhance the value of work, overcome pay differences and eliminate stereotypes linked to the jobs and sectors which always discriminate against women.
pl część pierwsza: całość tekstu z wyjątkiem słów wzorców rodzinnych opierających się na stereotypach dotyczących płci
en st part: Text as a whole excluding the words to avoid gender stereotyped family patterns
pl Stereotypy mazowieckie w kulturze dawnej Polski.
en The stereotypes of Mazowsze region in the Polish culture.
pl Imperialny wizerunek współczesnej Rosji. Między stereotypem, anachronizmem i modernizacją.
en Contemporary Russias imperial image. Between stereotype, anachronism and modernization.
pl Dzisiaj utrzymanie tej imitacji nie wymaga stosowania masowego terroru - wystarczą stereotypy zachowań i publicznej świadomości, które zachowały się jeszcze z czasów stalinowskich.
en Today, mass terror is not needed for imitation: there are enough stereotypes of public consciousness and behaviour preserved from the Stalinist era.
pl Stereotyp czarownicy a kult płodności
en Stereotype of a witch and the cult of fertility
pl mając na uwadze, że odpowiedzialna reklama może mieć pozytywny wpływ na społeczne postrzeganie takich kwestii jak obraz ciała, role płci i normalność; mając na uwadze, że reklama może być skutecznym środkiem w walce ze stereotypami
en whereas responsible advertising can have a positive influence over society's perceptions of issues such as body image, gender roles and normality; whereas advertising can be an effective tool in challenging and tackling stereotypes
pl Stereotyp Polaka w twórczości Fiodora Dostojewskiego
en Polish stereotype in Fyodor Dostoevsky's literary output
pl Stereotypy i uprzedzenia we wzajemnym postrzeganiu Polaków i Niemców
en Stereotypes and prejudices in mutual perception of Poles and Germans
pl Stereotyp zawodu bibliotekarza w opinii społecznej
en The stereotype of the librarian profession in the public opinion.
pl Ponieważ to jest stereotyp
en Because it is the stereotype
pl "Stereotypy w bułgarskich dowcipach etnicznych - różne stopnie obcości"
en Stereotypes in bulgarian jokes - various degrees of strangeness
pl Rola stereotypów w komunikacji międzykulturowej.Na przykładzie kultur polskiej i włoskiej
en The Role of Stereotypes in the Intercultural Communication on the Example of Polish and Italian Cultures
pl Stereotypy w języku na podstawie wybranych zagadnień.
en Language stereotypes based on different issues.
pl Stereotypy płci a ich wpływ na postrzeganie kobiecości/męskości
en The impact of sex- stereotypes on perceiving feminity and masculinity
pl Ponadto uwypuklam potrzebę wprowadzenia programów edukacyjnych w szkołach, aby uniknąć dziedziczenia stereotypów dotyczących kobiet.
en Furthermore, I would like to stress the need for educational programmes in schools to avoid the legacy of stereotypes associated with women.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 862 zdań frazy stereotyp.Znalezione w 0,293 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.