wymowa: IPA: ˌstɛrɛˈɔtɨp

Tłumaczenia na język angielski:

 • stereotype   
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  A representation of a usage distinction. A stereotype is a subclass of an existing element with the same attributes and relationships as that element but with a different intent and possibly additional constraints.
   
  uproszczona konstrukcja myślowa zawierająca irracjonalne bądź fałszywe przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, instytucji, osób, a najczęściej innych grup społecznych;
 • cliché   
  (noun   )
 • stereo   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
poligr. poligrafia rodzaj matrycy drukarskiej do druku wypukłego

Przykładowe zdania z "stereotyp", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Polski i niemiecki stereotyp w oczach studentów
en The German and Polish stereotype in the eyes of students
pl Od kultu prawdziwej kobiecości do kobiety wyzwolonej: podążając śladami ewolucji kobiecych stereotypów od epoki wiktoriańskiej do lat 20-stych
en From the Cult of “True Womanhood” to the Flapper: Tracing the Evolution of Women’s Stereotypes from the Victorian Age to the 1920s
pl mając na uwadze powszechność dyskryminacji ze względu na płeć w mediach, a także mając na uwadze, że obecność stereotypów płciowych w reklamie i mediach można uznać za część tego typu dyskryminacji
en whereas gender discrimination in the media is still widespread; whereas gender stereotyping in advertising and the media can be considered part of this discrimination
pl Nazwa & stereotypu
en & Stereotype name
pl Wreszcie, Komisja wkrótce na nowo uruchomi kampanię uświadamiającą skierowaną do przedsiębiorstw i dotyczącą stereotypów związanych z płcią.
en Finally, the Commission will shortly relaunch an awareness-raising campaign for enterprises about gender stereotypes.
pl Stereotypy kobiet w reklamie telewizyjnej.
en Woman's stereotypes i TV commercials.
pl Białorusini i Polacy- charakterystyka, wzajemne postrzeganie i stereotypy
en Byelorussians and Poles - characteristics, mutual perceptions and stereotypes
pl Państwa Członkowskie mają możliwość współpracy ze społeczeństwem obywatelskim oraz organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza tymi, które działają w obszarze równości płci oraz likwidacji ubóstwa, w celu przełamania ustawicznego i międzypokoleniowego ubóstwa poprzez zajęcie się stereotypami w instytucjach szkolnych (w odniesieniu do wyborów dokonywanych przez chłopców i dziewczynki) oraz poprzez rozwijanie skutecznych kursów dla dorosłych, które byłyby dostępne, rozwijałyby poszukiwane umiejętności oraz wychodziły naprzeciw potrzebom tychże kobiet
en Member States have the opportunity to work with civil society, and NGOs, especially those who work in the area of gender equality and poverty eradication, to break this lifelong and intergenerational poverty by addressing the stereotyping in educational institutions with regards to girls' and boys' career choices and by developing effective adult educational courses that are accessible, develop marketable skills and meet the needs of these women
pl Stereotypy dotyczace Nowej Huty w świadomości licealistów krakowskich szkół średnich
en Streotypes about Nowa Huta as Functioning in the Minds of Secondary School Students from Krakow
pl Boom Bollywood i zmiana stereotypu indyjskości w Polsce
en Bollywood boom and changing stereotypes of indianness in Polan
pl zwraca uwagę w szczególności na potrzebę usuwania przekazów uwłaczających ludzkiej godności i propagujących stereotypy płciowe z podręczników, zabawek, gier wideo i komputerowych, Internetu i nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), a także z reklam nadawanych w różnych mediach
en Draws attention in particular to the need to eliminate from textbooks, toys, video and computer games, the Internet and the new information and communications technologies (ICTs), and from advertising through different types of media, messages which are contrary to human dignity and which convey gender stereotypes
pl Francuz sąsiadem Brytyjczyka. Rekonstrukcja współczesnego stereotypu Francuza w osobistym doświadczeniu Brytyjczyków osiedlających się we Francji.
en When a Frenchman neighbours a Briton. Reconstructing the modern stereotype of a Frenchman through the personal experience of Britons settling in France.
pl Funkcjonowanie kobiet na rynku pracy – stereotypy i rzeczywistość
en Women in the Labour Market: Stereotypes and Reality
pl Stereotyp kobiety w oczach Polaków i Hiszpanów a osobowość i płeć psychologiczna.
en Stereotype of woman among Poles and Spanish and personality and gender.
pl Stereotypy w mentalności mieszkańców Ameryki Łacińskiej
en Stereotypes in mentality of people of Latin America
pl Kulturowe stereotypy i uprzedzenia wobec Indusów w twórczości Rudyarda Kiplinga na tle opinii George'a Orwella
en Cultural stereotypes and prejudices against Indians in Rudyard Kipling's writings against a background of George Orwell's opinion
pl podkreśla konieczność opracowania polityki koncentrującej się na zwalczaniu od wczesnych lat życia stereotypów dotyczących płci w edukacji, w tym wyeliminowania ich z programów szkolnych i podręczników, zapewnienia nauczycielom i studentom szkolenia uświadamiającego oraz zachęcania chłopców i dziewcząt do obierania nietradycyjnych ścieżek edukacyjnych
en Insists on the need to develop policies that focus on combating gender stereotypes in education from an early age, including eliminating them from school curricula and textbooks, providing awareness training to teachers and students and encouraging boys and girls to embrace non-traditional educational paths
pl "Stereotypy narodowościowe w języku czeskim i polskim"
en "National stereotypes in Czech and Polish language"
pl Językowy stereotyp i autostereotyp Polaka i Rosjanina
en Linguistic stereotypes and self-stereotypes of Poles and Russians
pl Abyśmy mogli dokonać postępu, musimy odłożyć na bok wszelkie stereotypy, uogólnienia i uprzedzenia.
en In order for us to be able to make progress, we must set aside all stereotypes, generalisations and prejudices.
pl Ukraińskie stereotypy o NATO
en Ukrainian stereotypes about NATO
pl Stereotypy męża i żony w rosyjskich paremiach (aspekt genderowy)
en Gender husband and wife's stereotype based on Russian proverbs and sayings
pl Podkreśla, że komunikacja, szczególnie poprzez środki masowego przekazu, odgrywa decydującą rolę dla integracji kobiet migrantek i wnosi o promowanie działań wobec środków masowego przekazu służących wykorzystaniu związanego z nimi potencjału i zaradzeniu niedostatkowi informacji zarówno w społeczności imigrantów, jak i w społecznościach ich przyjmujących, w celu przezwyciężenia stereotypów i negatywnych przesądów
en stresses that communication, particularly through the media, plays a key role in the integration of migrant women and calls for the promotion of media-related initiatives to harness the potential in this area and make good the information deficit in both immigrant and host communities in order to overcome stereotypes and negative prejudice
pl Stereotypy narodowe i płciowe. Konteksty społeczne i pedagogiczne
en National and gender stereotypes. Social and pedagogical context
pl Muzułmanki w Polsce –stereotypy a rzeczywistość
en Muslim women in Poland – stereotypes and reality
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 862 zdań frazy stereotyp.Znalezione w 0,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.