Tłumaczenia na język angielski:

  • star         
    (verb, noun   ) [sailboat]

Did you mean: Star

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

Star
FCS Star
stara
old;
stara panna
spinster; old maid
stara struktura zatrudnienia
old career structure
stary
; seedy; decrepit; void; ancient; archaic; antediluvian; elderly; rickety; dilapidated; obsolete; venerable; lapsed; decayed; long-time; former; ramshackle; antique; junk; stale; expire; aged; crusty; old; mate; buddy; bro; cobber; old man; long in the tooth
stary jak świat
old as the hills
stary pryk
old fart
stary świat
old world
stary testament
old testament
to stara piosenka
that's an old tune
twoja stara
your mom; your mother

Przykładowe zdania z "star", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komisja nadal stara się stworzyć jednolity rynek środków farmaceutycznych, wspierając badania i rozwój poprzez uatrakcyjnienie UE dla inwestycji i stworzenie systemów, które zapewniają pacjentowi większy wybór poprzez przystępność cenową raz dostępność leków
en The Commission remains committed to completing the single market in pharmaceuticals by encouraging research and development through making the EU more attractive for investment and establishing systems which provide more patient choice through the affordability and availability of medicines
pl Banknot ‧ marek fińskich-- stara seria
en markka banknote, old series
pl Oznakowanie efektywności energetycznej Energy Star jest stosowane na całym świecie
en The Energy Star energy-efficiency label is used worldwide
pl Żeby nie skłamać, stary, nie mam pojęcia co robić
en To tell you the truth, man, I' m not sure what to do
pl Stary, powinieneś zobaczyć tę umowę
en Dude, you should really take a look at that contract
pl Aby monitor kwalifikował się do oznaczenia ENERGY STAR, żadna ze zmierzonych wartości dla żadnego z testowanych egzemplarzy nie może przekraczać wartości granicznych określonych w specyfikacji ENERGY STAR
en None of the test values for any of the units tested may exceed the ENERGY STAR specification for the model to be ENERGY STAR qualified
pl Chodz, stary, zbierajmy sie
en Come on, man, let' s go
pl Stary, wyglądam jakbym jechał obóz
en Dude, I look like I' m going to Farrakhan day camp
pl Przy planowaniu inspekcji Agencja stara się zachować równowagę w zakresie udziału upoważnionych urzędników z różnych państw członkowskich
en In planning inspections the Agency shall endeavour to balance the participation of authorised personnel from different Member States
pl Powiedz, stary, jesteś szczęśliwy w wielkim świecie?
en Tell me, my man, you happy here in the big world?
pl Mimo że EBC stara się spełniać wymogi dyrektywy UE, progi nie były regularnie aktualizowane, jak wymagają przepisy tej dyrektywy
en Although the ECB strives to meet the requirements of the EU Directive, the thresholds were not systematically updated according to the requirements of the Directive
pl Posłuchaj stary, mamy ‧ minut
en Listen, man, we' ve got five minutes.The warden let me come in here to talk to you about Montana' s murder
pl Hej, stary, puść dziewczynę!
en Let the girl go!
pl Witaj, stary
en Welcome, buddy
pl Wali się ten stary domSłyszę straszny trzask
en This old house is falling down...... around my ears
pl Masz kozackie rzuty, stary
en You' re throwing some wicked heat out there man.- Thanks, man
pl Rysuj, rysuj, stary
en Shut up, and continue to work, old boy
pl Nie jesteś troszkę za stary?
en Aren' t you a little old for this now?
pl Ścisłe stosowanie obowiązujących dyrektyw i rozporządzeń, m.in. ostatniej dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, dyrektywy w sprawie oznakowania i jej ośmiu dyrektyw wykonawczych, dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, dyrektywy w sprawie ekoprojektu, rozporządzenia w sprawie Energy Star (wspólnotowego programu znakowania sprawności energetycznej urządzeń biurowych), przyczyni się do zrealizowania wytyczonych celów
en Rigorous implementation of existing directives and regulations such as the recent Directive on Energy End-Use Efficiency and Energy Services, the Labelling Directive and its eight implementing Directives, the Energy Performance of Buildings Directive, the Eco-Design Directive and the Energy Star Regulation will help to achieve the expected goals
pl Ja też stary jestem ale siły mam dość
en Old... but still strong
pl Stary, trzy słowa:Potrzebuję nowych rolek
en Dude, two words: need new skates
pl Gandalfie, stary przyjacielu...... to będzie noc godna zapamiętania
en Gandalf, my old friend...... this will be a night to remember
pl Jak się pan czuje, panie Star?
en How are you feeling, Mr Star?
pl Dlaczegoż nie możecie zamilknąć, stary Jawtuchu
en Why don' t you keep your mouth shut, dear old Yavtukh?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6243 zdań frazy star.Znalezione w 2,665 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.