Tłumaczenia na język angielski:

  • star         
    (verb, noun   ) [sailboat]

Did you mean: Star

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

Star
FCS Star; Star
stara
old; ; beldam; beldame; crone; hag; witch; old lady; woman
stara miłość nie rdzewieje
old love dies hard; old flame never dies
stara panna
old maid; spinster
stara struktura zatrudnienia
old career structure
stary
; seedy; decrepit; void; ancient; archaic; antediluvian; elderly; rickety; dilapidated; obsolete; venerable; lapsed; decayed; long-time; former; ramshackle; antique; junk; stale; expire; aged; crusty; old man; old; mate; buddy; bro; cobber; long in the tooth
stary człowiek
old man; elderly man
stary jak świat
old as the hills; ancient
stary pryk
old fart; geezer; old broad
stary świat
old world
stary testament
old testament
to stara piosenka
that's an old tune
twoja stara
your mom; your mother

Przykładowe zdania z "star", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl " Stary, nie wiem co jesz, bo nie mam oczu ale to jest po prostu wspaniałe, więc przesyłaj to nadal Aleją Przełyku "
en " Hey, bro, I don' t know what you' re eating, ' cause I don' t have any eyes, but it' s basically awesome, so keep sending it down Gullet Alley. "
pl Teraz ktoś stara się przeszkodzić mi w jego wykonaniu
en Right now someone is trying to stop me from doing it
pl Ponadto dla produktów, które spełniają wymagania zużycia energii dla trybu czuwania w trybie gotowości lub w trybie uśpienia, nie są potrzebne dalsze ograniczenia poboru mocy w celu zakwalifikowania do oznaczenia ENERGY STAR
en Additionally, for products that meet the standby-power requirements in ready or sleep mode, no further automatic power reductions are required to qualify as ENERGY STAR
pl Biedny stary Stroud
en Poor old Stroud
pl Jest brzydka i stara
en She' s ugly and old
pl Nie tym razem, stary
en Not today, pal
pl Ten stary świat nie jest dobry nie ma żadnego wyjścia
en And this old world ain' t got no back doorBecause I saw her today
pl Zdecydowanie solistą, stary, nie potrzebuję niczyjej pomocy
en I' m strictly solo, pal, I don' t need anyone' s help
pl Przypomina, że Unia Europejska stara się stworzyć model globalnego odniesienia dla dobrobytu i spójności, gdzie europejski projekt polityczny jest zgodny z zachowaniem tożsamości oraz z rozwojem uczestnictwa i demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym
en points out that the European Union strives to create a global model for prosperity and cohesion, where a Europe-wide political blueprint is reconciled with the preservation of identity, and the promotion of participation and democracy at local and regional level
pl Po co komu stara włócznia, gdy ma tyle innych gratów?
en Why would someone take an old spear... when there' s so much other junk around?
pl Na ścianie stary obraz...... rozpoczęty ale czy skończony?
en We got a song of her, from the ‧' s...... which is classic for Istanbul of the past
pl Stara traperka bez grosza przy duszy jest lepsza niż żadna matka
en A broken- down old bullwhacker' s better than no mother at all
pl Opowiedz nam o tym, stary
en Tell us about it, old boy
pl Stary cmentarz parafialny w Chrzanowie.
en The old parish cemetery in Chrzanów.
pl To ty jestes za stary dla mnie!
en Well, you' re too old for me!
pl Kończę je stary, wyluzuj
en Yeah.The tracks are coming, man, relax
pl Gamgee stary, masz tyle miejsca do siedzenia, a ty chcesz siedzieć akurat tam?
en Gadget, mate, out of all the places to sit, you want to sit there?
pl W tym kontekście nie rozumiem tego, co stara się powiedzieć Rada w dodatkowym oświadczeniu na temat podpozycji dotyczącej wzrostu i zatrudnienia (1a) oraz o polityce rolnej i wydatkach dotyczących rynku - czyli, że jeżeli kwoty będą niewystarczające, to wystąpi konieczność wnioskowania do Komisji o przedłożenie budżetu korygującego.
en In that regard, I do not understand what the Council has said in its additional statement in relation to the sub-headings on growth and employment (1a) and on agricultural policy and market-related expenditure - namely that if the amounts are insufficient, the Commission must be asked to submit an amending budget.
pl Jak tam, stary
en Howdy, partner
pl " Nieważne stary "?
en " Whatever dude? "
pl Dlaczego jakiś stary facet stoi mi w drzwiach?
en Why is an old guy standing in my doorway?
pl Zgodnie z aktualną definicją Energy Star w trybie
en As defined by the current Energy Star definition of
pl Uczestnictwo w programie znakowania ENERGY STAR
en Participation in the ENERGY STAR Labelling Program
pl Komisja nie zabiega o rejestrację ani nie otrzymuje żadnych rejestracji znaków ENERGY STAR ani jakichkolwiek odmian tych znaków w żadnym państwie
en The Commission shall not seek or obtain any registration of the ENERGY STAR marks or any variation of the marks in any country
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6243 zdań frazy star.Znalezione w 1,72 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.