Tłumaczenia na język angielski:

  • star         
    (verb, noun   ) [sailboat]

Did you mean: Star

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

Star
FCS Star
stara
old;
stara panna
old maid; spinster
stara struktura zatrudnienia
old career structure
stary
; seedy; decrepit; void; ancient; archaic; antediluvian; elderly; rickety; dilapidated; obsolete; venerable; lapsed; decayed; long-time; former; ramshackle; antique; junk; stale; expire; aged; crusty; old man; old; mate; buddy; bro; cobber; long in the tooth
stary jak świat
old as the hills
stary pryk
old fart
stary świat
old world
stary testament
old testament
to stara piosenka
that's an old tune
twoja stara
your mom; your mother

Przykładowe zdania z "star", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl "Ta stara pieśń mnie śpiewa". Pieśń tradycji jako przedmiot i podmiot w t"teatrze z ducha muzyki"
en "This old song sings me".Song of the tradition as the subjet and object in "Thesatre out of the Spirit Music".
pl W publikacji Ulice a námestia mesta Bratislavy (Ulica i place miasta Bratysławy) autorstwa Tivadara Ortvaya, wydanej w Bratysławie w ‧ r., na str. ‧ znajduje się następująca wzmianka: niedaleko od sklepu cukiernika Viktora Mayera, stara piekarnia Scheuermanna (dziś Lauda) piecze podkówki z makiem i orzechami włoskimi, które, jako specjalność, uczyniły Bratysławę sławną. (Ulice a námestia mesta Bratislavy; Historia miasta według nazw ulic i placów według opracowania własnego dr Tivadara Ortvaya, Bratysława, ‧ r.; druk: F. K. Wigand
en In the publication Ulice a námestia mesta Bratislavy (Streets and Squares of the City of Bratislava) by Tivadar Ortvay, published in Bratislava in ‧, page ‧ reads as follows: not far from Viktor Mayer's confectioner's shop, the old Scheuermann bakery (now Lauda) bakes the poppy-seed and walnut horseshoes which made Bratislava famous as a speciality. (Ulice a námestia mesta Bratislavy; A history of the city by names of streets and squares according to original research by Dr. Tivadar Ortvay, Bratislava, ‧; printed by F.K. Wigand
pl Nie, Bello, posłuchaj mnie.Jestem stary
en No, Belle, listen to me
pl Przywiodła mu na myśl Stary Testament i kobietę imieniem Rut, która powiedziała coś podobnego o narodzie.
en The Old Testament name came back to him with hers. It had been a woman called Ruth who had said what she had said — or something very like it.
pl A, i świetnie cię poznać, stary
en And it' s so good to meet you, man
pl Rozumiem cię, stary
en I feel you, dawg
pl Dr Watkins to mój stary przyjaciel
en Dr Watkins is a very old friend of mine
pl - Nie, przyjacielu - odparła. - Jestem za stara... a pan za młody... trzeba o mnie zapomnieć! Jeszcze niejedna pana pokocha... i pan będzie je kochał. - Nie tak, jak panią! - wykrzyknął. - Dzieciak z pana! Bądźmy rozsądni! Ja tak chcę!
en < No, my friend, > she replied; < I am too old; you are too young. Forget me! Others will love you; you will love them. > < Not as you! > he cried. < What a child you are! Come, let us be sensible. I wish it. >
pl Mój stary współlokator zakładał ją gdy wybierał się na polowanie
en My old roommate, he used to go hunting
pl Ośrodek Informowania o Migracji i Zarządzania Migracją, otwarty przez komisarza ds. rozwoju i pomocy humanitarnej oraz prezydenta Mali Amadou Toumani Tourégo w Bamako dnia 6 października, stanowi przykład praktycznego zastosowania zintegrowanego podejścia, które stara się propagować Komisja.
en The Migration Information and Management Centre, inaugurated by the Development and Humanitarian Aid Commissioner and Malian President Touré in Bamako on 6 October, exemplifies the practical application of the integrated approach that the Commission is striving to promote.
pl Gul, gul, stary
en Gobble, gobble, man
pl Niee.Nie opchnę tego, stary
en Can' t shift it, mate
pl A ja jestem za stary?
en And, what, I' m too old?
pl Spoko, stary./ Nadal jesteś bardzo zmęczony./ Porozmawiamy później
en Go back to sleep.Okay, bro. You' re still very tired
pl Hej, spokojnie stary
en Hey, take it easy, man
pl To nie takie proste stary
en Warn us next time
pl Poza tym sama mówiłaś, że jest za stary
en And you said that he' s too old
pl Stary, znalazłem ci piątkę
en Mate, I' ve found your five
pl Stary, szczerze, to całe sąsiedztwo przypomina mi trochę Eurowizję
en Mate, to be honest, that neck of the woods is all a bit Eurovision to me
pl Ta sama stara, dobra Helen
en Same old Helen
pl Dlatego biorąc udział w przygotowaniu tego sprawozdania, grupa PSE szczególnie stara się uchwycić sytuację narodu, który stracił swą uprzywilejowaną pozycję w byłej Federacji Jugosłowiańskiej, narodu, w którym rozruchy wywołane przez nacjonalistów zniszczyły cały region, zrujnowały wielu życie, pochłonęły wiele ofiar, a w odpowiedzi otrzymał ataki bombowe i rakietowe.
en That is why, by participating in the preparation of this report, the PSE Group is trying especially to grasp the situation of a nation that lost a privileged position in the former Yugoslav Federation, a nation where nationalist outbreaks have damaged the entire region, wrecked many lives, claimed a number of victims and received bombs and rockets in reply.
pl Wszystko jest w Stary i Nowym Testamencie, jak pisał Mozart
en It' s all covered in the Old and New Testimony, as wrote by Mozart
pl Zrozum stary, gdybym o tym wiedział... to szczerze, nie wspominałbym o tym, ale to, co ci powiedziałem jest prawdą
en Oh, look, mate, if I' d have known, honest, I wouldn' t have said, man, but what I' m telling you is the truth
pl Aby zakwalifikować się do oznaczenia ENERGY STAR, urządzenie do przetwarzania obrazu musi być zdefiniowane w sekcji A i odpowiadać jednemu z opisów produktów podanych w tabeli ‧ lub ‧ poniżej
en In order to qualify as ENERGY STAR, an imaging equipment product must be defined in Section A and meet one of the product descriptions in Table ‧ or ‧ below
pl Um, w porządku, stary, mam drobne
en Um, it' s all right, mate, I' ve got change
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6243 zdań frazy star.Znalezione w 4,574 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.