Tłumaczenia na język angielski:

  • united states   
  • usa   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dziewicze wyspy stanów zjednoczonych
united states virgin islands
Lista senatorów Stanów Zjednoczonych ze stanu Maryland
List of United States Senators from Maryland
meksykańskie stany zjednoczone
united mexican states; mexico
Stany Zjednoczone
America; ; the USA; U.S.; U.S.A.; U.S. of A.; States; USA; United States; United States of America; US
stany zjednoczone ameryki
united states of america

Przykładowe zdania z "stany zjednoczone", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oficjalna dewiza Stanów Zjednoczonych brzmi "Bogu ufamy”.
en The official motto of the USA is 'In God we Trust.'
pl Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Domenico Antonio Basile zamiast Salvatore Tatarelli
en Delegation for relations with the United States: Domenico Antonio Basile to replace Salvatore Tatarella
pl Trzy lub więcej zatrzymań tego samego statku dających się powiązać z uznaną organizacją w ciągu ostatnich ‧ miesięcy (rocznie, za ostatnie ‧ miesiące; na podstawie danych paryskiego protokołu ustaleń, tokijskiego protokołu ustaleń i Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych
en Three or more recognised organisation-related detentions of the same ship over the last ‧ months (annual, for the last ‧ months; as per Paris MOU, US Coast Guard and Tokyo MOU
pl Uważam, że możliwe jest dalsze polepszenie stosunków pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi - jak to opisano we wspólnym projekcie rezolucji - poprzez wzmocnienie współpracy gospodarczej i zasad ochrony danych osobowych oraz zwrócenie się do władz USA o zwiększenie przejrzystości prowadzonej przez nie polityki zagranicznej i obronnej.
en I believe that relations between the European Union and the United States can improve still further, as indicated in the joint motion for a resolution, by strengthening economic cooperation and rules regarding the protection of personal data, and asking the United States authorities for greater transparency in terms of their foreign and defence policy.
pl W ‧,Stany Zjednoczone produkowały ‧ miliardów papierosów rocznie
en In ‧ ‧ ‧, the U. S. was producing ten billion cigarettes a year
pl W wielu dziedzinach, począwszy od wspólnej reakcji na obecny kryzys finansowy i gospodarczy, po kwestię walki ze zmianami klimatycznymi czy wspieranie praw człowieka i dwustronne stosunki gospodarcze, pojawiła się nadzieja, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone będą w nich rzeczywiście współpracować i przewodzić
en In many areas, from a common response to the current financial and economic crisis, to the issue of climate change or the promotion of human rights, to the bilateral economic relationship, there is genuine hope that the EU and the US will work together and provide leadership
pl podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii; wzywa Komisję do dalszej intensyfikacji już doskonałych stosunków z naukowcami rosyjskimi w szczególności oraz do zbadania możliwości i ograniczeń współpracy w tej dziedzinie ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chinami i Indiami; zwraca się do Komisji o zacieśnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Japonią w celu harmonizacji procesu nadawania patentów w zakresie nanonauki i nanotechnologii; podkreśla, że dialog powinien zostać wzmocniony zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez Światową Organizację Handlu
en Stresses the importance of international cooperation in the field of nanosciences and nanotechnologies; calls on the Commission to intensify further the already excellent relations with Russian scientists in particular and to investigate the possibilities and limitations of cooperation in this area with the USA, Japan, China and India; calls on the Commission to enhance international cooperation with a view to harmonising nanoscience and nanotechnology patent application processing between the EU, the USA and Japan; stresses that dialogue should be intensified in compliance with the WTO obligations
pl Chciałabym, żeby jednak ze wspólnotowego podejścia do tego problemu i użycia innych narzędzi ze sfery relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi wykrystalizowała się jakaś metoda rozwiązania tego problemu.
en I do hope, however, that the Community approach to this matter and recourse to other instruments derived from the relationship between the European Union and the United States will result in some method of resolving the problem.
pl Do Komisji wpłynęła skarga na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (podstawowe rozporządzenie) dotycząca przywozu dumpingowego kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA), pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (omawiany kraj), powodującego istotne szkody dla przemysłu wspólnotowego
en The Commission has received a complaint pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ (the basic Regulation), alleging that imports of trichloroisocyanuric acid (TCCA), originating in the United States of America (the country concerned), are being dumped and are thereby causing material injury to the Community industry
pl Skutek ‧ % dodatkowego cła przywozowego ad valorem na przywóz ze Stanów Zjednoczonych produktów wymienionych w zmienionym załączniku I odpowiada, w skali roku, wartości handlu nieprzekraczającej ‧,‧ milionów USD
en The effect of a ‧ % ad valorem additional import duty on imports from the United States of the products in the amended Annex I represents, over one year, a value of trade that does not exceed USD ‧,‧ million
pl W następstwie przyjęcia American Jobs Creation Act z ‧ r. przez Stany Zjednoczone Ameryki, Wspólnota przyjęła rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ zawieszające stosowanie dodatkowych ceł, ustanowionych na mocy rozporządzenia Rady
en Following the adoption by the United States of the American Jobs Creation Act of ‧, the Community adopted Council Regulation (EC) No ‧/‧ suspending the application of the additional customs duties set out in Council Regulation
pl Strona skarżąca: Inovis, Inc. (Alpharetta, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: R. Black i B. Ladas, Solicitors
en Applicant: Inovis, Inc. (Alpharetta, United States) (represented by: R. Black and B. Ladas, Solicitors
pl Państwom Członkowskim powinno się zatem przyznać odstępstwo na czas ograniczony w odniesieniu do wprowadzania kłód dębowych (Quercus L.) z korą ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
en The Member States should therefore be granted a derogation, for a limited period of time, for the introduction of oak (Quercus L.) logs with bark from the United States of America
pl Dodatek A: Federacyjna Republika Brazylii, Kanada, Chińska Republika Ludowa, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Republika Korei, Meksyk, Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki
en Appendix A: Federative Republic of Brazil, Canada, People’s Republic of China, France, Germany, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russian Federation, United Kingdom, United States of America
pl W imieniu Monsanto Company – ‧ N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri ‧, Stany Zjednoczone Ameryki
en On behalf of Monsanto Company, ‧ N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri ‧, United States of America
pl Skarga zawiera informacje i dowody wykazujące, że środki wywierają istotne skutki w handlu usługami między UE i Stanami Zjednoczonymi oraz we wspólnotowym sektorze gier losowych, a także potencjalnie mają znaczący wpływ na gospodarkę Wspólnoty
en The complaint contains information and evidence showing that the impact of the measures has been serious both on the services trade between the EU and the US and on the Community gambling sector, with potential significant impact on the economy of the Community
pl Strona skarżąca: Intel Corp. (Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki) (przedstawiciele: N. Green, I. Forrester, QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla, Barristers, A. Parr i R. MacKenzie, Solicitors
en Applicant: Intel Corp. (Wilmington, United States of America) (represented by: N. Green, I. Forrester, QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla, Barristers, A. Parr and R. MacKenzie, Solicitors
pl W celu zapewnienia sprawnego postępu w negocjacjach, przepisy rozporządzenia (EWG) nr ‧ powinny być rozszerzone, a procesy enologiczne Stanów Zjednoczonych określone w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr ‧ ust. ‧ lit. b) powinny nadal być dopuszczane na zasadach przejściowych do chwili wejścia w życie Porozumienia będącego wynikiem negocjacji, jednak nie dłużej niż do dnia ‧ grudnia ‧ r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧ zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr
en With a view to ensuring the smooth progress of these negotiations, the provisions of Regulation (EEC) No ‧ should be extended and the United States oenological processes referred to in ‧(b) of the Annex to Regulation (EEC) No ‧ should continue to be authorised on a transitional basis until the entry into force of the agreement resulting from the negotiations, but not later than ‧ December ‧, as agreed by the Council in Regulation (EC) No ‧, amending Regulation (EEC) No
pl Pierwsze sygnały dochodzące z Waszyngtonu są w każdym razie zachęcające, a zatem sprawą o zasadniczym znaczeniu będzie zapewnienie dobrej współpracy między UE a Stanami Zjednoczonymi. Chodzi bowiem o to, żeby nasze stanowisko było w miarę możliwości ambitne i żeby zagwarantować w związku z tym, by najważniejsze gospodarki wschodzące poszły za tym przykładem.
en The first signals coming from Washington are, in any case, encouraging so it will be crucial to ensure good cooperation between the EU and the US in order for our positions to be as ambitious as possible and to ensure that, consequently, the major emerging economies will follow suit.
pl Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki potwierdza Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej, że wrażliwa technologia jądrowa, zdefiniowana jako każda informacja (obejmująca informacje zawarte w obiekcie do produkcji lub utylizacji lub jego istotnej części składowej), która nie jest publicznie dostępna, a która jest istotna dla projektowania, budowy, produkcji, prowadzenia lub utrzymania obiektu do wzbogacania uranu albo ponownego przetwarzania paliwa jądrowego lub obiektu do produkcji ciężkiej wody, lecz niezawierająca danych poufnych [‧], może być przekazywana do Wspólnoty poza umową o współpracy, na mocy sekcji ‧ i ‧ Aktu o energii atomowej Stanów Zjednoczonych
en The Government of the United States of America confirms to the European Atomic Energy Community that sensitive nuclear technology, defined as any information (including information incorporated in a production or utilization facility or important component part thereof) which is not available to the public and which is important to the design, construction, fabrication, operation or maintenance of a uranium enrichment or nuclear fuel reprocessing facility or a facility for the production of heavy water, but not including Restricted Data, may be transferred to the Community outside an agreement for cooperation pursuant to sections ‧ and ‧ of the U.S
pl W odniesieniu do cen importowych, jakie powinny być zastosowane przy przywozie do Wspólnoty, są powody, aby sądzić, że kształtowałyby się one na poziomie dumpingowym, zważywszy w szczególności, że wywóz znacznej ilości produktów z Singapuru na rynki państw trzecich, gdzie nie obowiązują środki (m.in. Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Malezja, Indonezja, Republika Korei, Izrael i Tajlandia), odbywa się po cenach dumpingowych
en As to the price into the Community of imports of the like product should they resume, there is good reason to believe that these would be at dumped levels in particular given that a significant quantity of Singaporean exports to other third country markets, which have no measures in force (such as United States of America, Canada, Malaysia, Indonesia, the Republic of Korea, Israel and Thailand), are made at dumped prices
pl komisarz. - W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych należy powiedzieć, że, nowa administracja zobowiązała się do wprowadzenia ograniczeń, które są zdecydowanie ambitniejsze, niż proponowane przez poprzednią administrację.
en Member of the Commission. - Regarding the United States, the new Administration has committed to reductions which are considerably more ambitious than those of the previous administration.
pl Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego powinna być zatwierdzona
en The Agreement between the European Community and the United States of America renewing a programme of cooperation in higher education and vocational education and training should be approved
pl Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów prawnego dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen
en This Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis in which the United Kingdom does not take part, in accordance with Council Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis
pl Nalegam na Stany Zjednoczone i Radę, by wspólnie z Parlamentem podjęły się ciężkiej pracy po jutrzejszym głosowaniu i by nie podążały drogą dwustronnych porozumień oraz nie marzyły o zburzeniu solidarności, ale byśmy pracowali wspólnie na rzecz ochrony bezpieczeństwa przy jednoczesnej ochronie praw podstawowych.
en I urge the United States and Council to work very seriously together with us after our vote tomorrow, and not to choose bilateral routes or dream about breaking the solidarity, but to work together to protect fundamental rights while we protect security.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 103710 zdań frazy stany zjednoczone.Znalezione w 10,804 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.