Tłumaczenia na język angielski:

  • united states   
  • usa   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dziewicze wyspy stanów zjednoczonych
united states virgin islands
Lista senatorów Stanów Zjednoczonych ze stanu Maryland
List of United States Senators from Maryland
meksykańskie stany zjednoczone
united mexican states; mexico
Stany Zjednoczone
America; ; the USA; U.S.; U.S.A.; U.S. of A.; States; USA; United States; United States of America
stany zjednoczone ameryki
united states of america

Przykładowe zdania z "stany zjednoczone", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Strona skarżąca: Entegris, Inc. (Billerica, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: T. Ludbrook, barrister, i M. Rosser, solicitor
en Applicant: Entegris, Inc. (Billerica, United States) (represented by: T. Ludbrook, Barrister and M. Rosser, Solicitor
pl Niemniej jednak w przypadku tego programu, a także jednego programu objętego kontrolą w Zjednoczonym Królestwie, ustanowienie konsorcjum lokalnych szkół, działającego na podstawie pisemnej umowy oraz korzystającego z pomocy koordynatora, stanowi nowatorską i wartą polecenia praktykę, odnoszącą pozytywny wpływ na skuteczne administrowanie projektami i programem
en Nevertheless, in the case of this programme and one UK project also audited, the establishment of a consortium of local schools or colleges operating under written agreements and with the assistance of a coordinator constitutes an innovative and worthwhile practice, contributing positively to the efficient administration of the projects and the programme
pl W świetle niniejszej decyzji niezbędne jest uchylenie decyzji Komisji ‧/WE zmieniającej decyzję ‧/EWG w sprawie wykazu zakładów w Stanach Zjednoczonych Ameryki zatwierdzonych do celu przywozu świeżego mięsa do Wspólnoty oraz decyzję Rady ‧ ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa, ostatnio zmienioną decyzją Komisji ‧/WE
en in the light of this Decision it is necessary to repeal Commision Decision ‧/EC amending Decision ‧/EEC on the list of establishments in the United States of America approved for the purpose of importing fresh meat into the Community and amending Council Decision ‧/EEC drawing up a list of third countries from which the Member States authorise imports of bovine animals, swine, fresh meat and meat products, as amended by Commission Decision ‧/EC
pl System polityczny Stanów Zjednoczonych na tle porównawczym w analizach Konstantego Grzybowskiego.
en The Political System of the United States of America in a Comparative Background of the Analysis of Konstanty Grzybowski.
pl Z perspektywy macierzystego Państwa Członkowskiego składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane dzieli się w następujący sposób: Państwo Członkowskie siedziby zarządu, pozostałe Państwa Członkowskie, pozostałe Państwa EOG, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Japonia, pozostałe państwa trzecie (reszta świata
en From the perspective of the home Member State the gross reinsurance premiums accepted, premiums written are broken down as follows: Member State of the head office, other Member States, other EEA countries, Switzerland, United States of America, Japan, other third countries (rest of the world
pl dotyczące zmiany załącznika ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, odnoszącego się do importu produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i Stanów Zjednoczonych
en amending Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards the import of cervid products from Canada and the United States
pl Jest to sprawa fumus persecutionis, ponieważ oskarżenia są oparte na bardzo słabych dowodach; 2. Stany Zjednoczone naciskają na państwo europejskie w sprawie ekstradycji mimo że nie sprecyzowały podstaw prawnych tego żądania; 3. zablokowano rachunki bankowe obywatela Europy, co oznacza, że nie może on uzyskać od swoich zwolenników żadnej pomocy finansowej.
en This is a case of fumus persecutionis, because the accusations are very weak; 2. the United States is putting pressure on a European country to extradite, even though it has not yet specified the legal grounds for this request; 3. a citizen's European bank accounts have been closed, meaning that he cannot receive any financial assistance in Europe from his supporters.
pl Jeżeli chodzi o cyber ataki, o których Pan Poseł mówi, to chcę Panu powiedzieć, że Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zaprzecza, że wydał PayPal, Visie i MasterCard jakiekolwiek bezpośrednie wytyczne, więc nie mam nic do powiedzenia w sprawie podjętych przez te firmy decyzji o obsługiwaniu WikiLeaks - bądź nie.
en Regarding the cyber attacks that you have mentioned, let me tell you that the United States State Department denies having issued any direct instructions to PayPal, Visa or MasterCard, so I do not have any comment to make on decisions by companies to service - or not to service - WikiLeaks.
pl Jak podkreśla raport z ‧ r. pt. ‧-Years Assessment on Nanotechnology Initiative, Stany Zjednoczone są uznawane w świecie za lidera B&R w dziedzinie nanotechnologii- roczna suma inwestycji publicznych i prywatnych wynosi w USA ‧ mld dolarów, co stanowi w przybliżeniu jedną trzecią wydatków światowych na tę dziedzinę
en As pointed out in the ‧ report on The National Nanotechnology Initiative at Five Years, the United States is the acknowledged leader in nanotechnology R&D at world level, with annual public and private investment of US $ ‧ billion, accounting for approximately one third of world spending
pl W poprzednim dochodzeniu w celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej jako odpowiedni kraj o gospodarce rynkowej wykorzystano Stany Zjednoczone Ameryki
en In the previous investigation the United States of America was used as an appropriate market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of the People's Republic of China
pl Na mocy dyrektywy ‧/WE, rośliny truskawki (Fragaria L.), przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z krajów pozaeuropejskich, innych niż kraje basenu Morza Śródziemnego, Australia, Nowa Zelandia, Kanada i kontynentalne stany Stanów Zjednoczonych Ameryki, nie mogą zasadniczo być wprowadzane do Wspólnoty
en Under Directive ‧/EC, plants of strawberry (Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in non-European countries, other than Mediterranean countries, Australia, New Zealand, Canada and the continental states of the United States of America, may not in principle be introduced into the Community
pl Wspólnota w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi musi przyjąć zdecydowane stanowisko, by zagwarantować, że dane ze SWIFT nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż związane z finansowaniem terroryzmu.
en The Community must take a firm stance in the negotiations with the US to ensure that SWIFT data cannot be used for any other purposes than those linked to terrorism financing.
pl Doktryna Busha- rewolucja czy ewolucja w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki?
en Bush Doctrine - revolution or evolution in the security policy of the United States of America?
pl Tak było w sprawie danych dotyczących nazwiska pasażera, czyli PNR, w związku z którą istnieje porozumienie PNR podpisane ze Stanami Zjednoczonymi w 2007 roku, które jest obecnie renegocjowane właśnie na skutek inicjatywy Parlamentu.
en This was the case, for example, with regard to the Passenger Name Record or PNR, in connection with which there is a PNR agreement, concluded with the United States in 2007, the renegotiation of which is currently in progress, upon the very initiative of Parliament.
pl Jak możemy prosić Stany Zjednoczone, aby swoją polityką nie zagrażały pokojowi w Europie, skoro patrzymy przez palce, jak Rosjanie jawnie popierają irański reżim?
en How can we ask the US not to jeopardise peace in Europe through its policy, while we make allowances for the Russians' more than obvious support for the Iranian regime?
pl z głębokim zaniepokojeniem zwraca uwagę na zagrożenie, jakie dla umocnienia pokoju w Gwinei Bissau i stabilności regionu Afryki Zachodniej stanowi przeładunek narkotyków pochodzących aż z Kolumbii i Afganistanu oraz handel ludźmi, a także wzywa agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby przy odpowiednim wsparciu ze strony ECOWAS opracowały regionalny plan działania, by sprostać temu wyzwaniu
en Draws attention, with deep concern, to the threat that the transhipment of drugs from as far afield as Colombia and Afghanistan and human trafficking poses to the consolidation of peace in Guinea-Bissau and to the stability of the West African region, and calls on the United Nations agencies, with appropriate support from ECOWAS, to develop a regional plan of action to address this challenge
pl Doktryna Monroe i Sojusz dla Postępu - Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Jamesa Monroe i Johna F. Kennedy'ego.SMS
en Monroe Doctrine and Alliance for Progress - Latin America in foreign policy during the presidency of James Monroe and John Fitzgerald Kennedy.
pl Współczesna Polonia w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych - Asymilacja czy zachowanie własnej tożsamości?
en The contemporary Polonia in Germany, the United Kingdom and the United States of America - assimilation or keeping own identity?
pl działaniom związanym z benchmarkingiem prowadzonym wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i krajami wschodzącymi i nakierowanym na ocenę i zapobieganie zagrożeniom
en benchmarking measures with the USA, Japan and emerging countries on risk assessment and prevention
pl Oczekujemy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na równorzędnych zasadach.
en We expect cooperation with the United States to take place on equal terms.
pl Zgodnie z decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen Zjednoczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, nie jest nim związane ani nie podlega jego stosowaniu, ponieważ stanowi ono element dorobku Schengen
en In accordance with Council Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis, the United Kingdom has not taken part in the adoption of Regulation (EC) No ‧/‧ and is not bound by it or subject to its application as it constitutes a development of provisions of the Schengen acquis
pl W dniu ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Kohlberg Kravis & Roberts & Co L.P. (KKR, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Pages Jaunes Groupe S.A.(Pages Jaunes, Francja), będącym spółką zależną przedsiębiorstwa France Telecom, w drodze zakupu akcji
en On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Kohlberg Kravis & Roberts & Co L.P. (KKR, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Pages Jaunes Groupe SA (Pages Jaunes, France), subsidiary of France Telecom, by way of purchase of shares
pl Niezależnie od tego uważam jednak, że optymizm ten należy zdecydowanie ostudzić, po pierwsze w Stanach Zjednoczonych, gdzie gaz łupkowy jest rzeczywiście wykorzystywany na szeroką skalę.
en That said, I think that this optimism should be considerably tempered, first in the United States, where shale gas is indeed widely used.
pl W dniu ‧ stycznia ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Blackfriars Corporation (Blackfriars, Zjednoczone Królestwo, należące do Blackfriars Group, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami Vink Holding B.V. (Niderlandy), Vink Nordic Holding AS (Dania) i Vink Kunststoffe GmbH (Niemcy), razem Vink Holding, w drodze zakupu udziałów
en On ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which Blackfriars Corporation (Blackfriars, United Kingdom, part of the Blackfriars Group, USA), acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of Vink Holding B.V. (Netherlands) Vink Nordic Holding AS (Denmark) and Vink Kunststoffe GmbH (Germany), collectively Vink Holding, by way of purchase of shares
pl Wspólnota powinna zatwierdzić dla realizacji swoich celów w sferze zewnętrznych stosunków gospodarczych Umowę ramową o współpracy wynegocjowaną z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi
en Whereas the Community should approve, for the attainment of its aims in the sphere of external economic relations, the Framework Agreement for cooperation negotiated with the United Mexican States
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 103711 zdań frazy stany zjednoczone.Znalezione w 26,02 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.