Tłumaczenia na język angielski:

  • united states   
  • usa   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dziewicze wyspy stanów zjednoczonych
united states virgin islands
Lista senatorów Stanów Zjednoczonych ze stanu Maryland
List of United States Senators from Maryland
meksykańskie stany zjednoczone
united mexican states; mexico
Stany Zjednoczone
America; ; the USA; U.S.; U.S.A.; U.S. of A.; States; USA; United States; United States of America
stany zjednoczone ameryki
united states of america

Przykładowe zdania z "stany zjednoczone", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeżeli chodzi o interwencję w Chile oraz ustawiczne interwencje w Ameryce Łacińskiej, Kissinger i generał Alexander Haig stwierdzili, co następuje: jeżeli Stanom Zjednoczonym coś nie odpowiada, interweniują i doprowadzają do zmiany rządu.
en With regard to the intervention in Chile and the continued interventions in Latin America, Kissinger and General Alexander Haig said the following: if the United States is disturbed by something, it will intervene and bring about a regime change.
pl Istnieją obawy, że będzie torturowany; a ponieważ jego rodzina właśnie otrzymała zgodę na wjazd do Stanów Zjednoczonych, można mieć uzasadnione obawy o jego życie.
en There are fears that he will be tortured; his family has just been allowed entry to the United States and there are fears for his life.
pl Pierwsze Damy XX i XXI wieku w polityce Stanów Zjednoczonych. Hillary Clinton - od first lady do prezydenta
en The First Ladies in the USA XX/XXI centuries. Hillary Clinton - from first lady to president.
pl Od czasów Patmos, od 1995 r., przemierzyliśmy Dunaj, Morze Adriatyckie, Morze Bałtyckie, Amazonkę, Morze Arktyczne (we wrześniu ubiegłego roku), a obecnie czynimy przygotowania do żeglugi Nilem w Egipcie oraz rzeką Mississippi w Stanach Zjednoczonych, w obu przypadkach w przyszłym roku.
en Since Patmos, since 1995, we have traversed the Danube, the Adriatic Sea, the Baltic Sea, the Amazon, the Arctic Sea (last September), and we are now making preparations to sail the Nile in Egypt and the Mississippi River in the United States, both next year.
pl Możemy wszakże również łatwo dostrzec przedłużenie europejskiej tradycji humanistycznej w innych regionach świata, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale też i gdzie indziej - myślę tutaj o Azji.
en However, we can also easily perceive what is the extension of the European humanist tradition in relation to other regions of the world, notably the United States, but equally elsewhere, and I am thinking here of what can exist in Asia.
pl Po drugie, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wykorzystują dość cynicznie działania i wydarzenia w Iranie do wzniecania ruchów wojennych przeciwko Iranowi, a sądzę że reakcja byłaby tu całkowicie nieproporcjonalna.
en Furthermore, the activities in Iran and the events in Iran are being used quite cynically by the United States and its allies to foment a war movement against Iran, and I think that response would be entirely disproportionate.
pl Koncesje taryfowe Wspólnoty w odniesieniu do produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, są zawieszone, począwszy od ‧ marca ‧ r
en The tariff concessions of the Community are hereby suspended as from ‧ March ‧ in respect of products originating in the United States of America listed in the Annex to this Regulation
pl Jeśli chodzi o informowanie, również w ramach MSAG, Francja wzięła także udział w dwóch seminariach w Montevideo (Urugwaj) prowadzonych przez Stany Zjednoczone w lutym i marcu ‧ r
en In the area of awareness-raising, also in the MSAG framework, France also took part in two seminars in Montevideo (Uruguay) run by the United States in February and March
pl Panie i panowie! Wierzę, że po tygodniu rozmów w ramach posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej okaże się, czy UE i Stany Zjednoczone rzeczywiście poczują międzynarodową odpowiedzialność, czy też postanowią utrzymywać swoje czysto populistyczne stanowisko.
en Ladies and gentlemen, I believe that in one week of discussions in the Transatlantic Council it will become clear whether the EU and the US really feel a true global responsibility or whether they are maintaining a purely populist stance.
pl Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy zgodnie z decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen
en This Decision constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis in which the United Kingdom does not take part, in accordance with Council Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis
pl Rola mediów w systemach demokratycznych (na przykładzie Stanów Zjednoczonych)
en The role of media in democratic systems (in the United States of America)
pl Model postępowania administracyjnego w Stanach Zjednoczonych
en The United States of America Administrative Procedure Law Model
pl Dlatego rozporządzenie (WE) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty przepisów dotyczących taryfy celnej ustanowionych w decyzji nr ‧ Wspólnej Rady wydanej na podstawie Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi [‧] powinno zostać odpowiednio zmienione
en Regulation (EC) No ‧ of ‧ June ‧ implementing for the Community the tariff provisions of Decision No ‧ of the Joint Council under the Interim Agreement on Trade and Trade-related matters between the European Community and the United Mexican States should therefore be amended accordingly
pl wielkość w tonach i wartość w euro przywozu do Wspólnoty i odsprzedaży dokonanej na rynku wspólnotowym w okresie od dnia ‧ kwietnia ‧ r. do dnia ‧ marca ‧ r. w odniesieniu do przywożonego produktu objętego postępowaniem pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
en the volume in metric tonnes and value in euro of imports into and resales made in the Community market during the period ‧ April ‧ to ‧ March ‧ of the imported product concerned originating in the United States of America
pl Emigracja solidarnościowa do Stanów Zjednoczonych na przykładzie wybranych artystów polskich.
en Solidarity emigration to the United States of America on sample of the selected polish artists.
pl ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ‧ r. w ramach niektórych kontyngentów GATT
en establishing the allocation of export licences for cheese to be exported to the United States of America in ‧ under certain GATT quotas
pl Nie możemy wchodzić w sprawę, w której rząd Stanów Zjednoczonych posiada wyłączne kompetencje.
en We cannot interfere in a matter in which the United States' Government has sole competence.
pl Prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych Ameryki
en The Immigration Law of the United States of America
pl wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych nr ‧TX‧ E‧ otrzymuje brzmienie
en the row for the United States embryo collection team No ‧TX‧ E‧ is replaced by the following
pl Dotyczy: umowy pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi w sprawie handlu winem
en Subject: Wine agreement with the USA
pl Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych
en AGREEMENT between the European Community and the United States of America on precursors and chemical substances frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ imposing a definitive anti-dumping duty on imports of grain oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in the United States of America and Russia
pl W odniesieniu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi
en With reference to the Agreement between the European Community and the United States of America on sanitary measures to protect public and animal health in trade in live animals and animal products
pl Niniejsza Umowa zastępuje w całości Umowę zawartą w ‧ roku między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającą program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego
en This Agreement replaces the ‧ Agreement Between the European Community and the United States Renewing a Programme of Cooperation in Higher Education and Vocational Education and Training in its entirety
pl Jednakże pierwszy akapit stosuje się jedynie do czasu wejścia w życie, najpóźniej do dnia ‧ grudnia ‧ r., porozumienia wynikającego z prowadzonych ze Stanami Zjednoczonymi negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie handlu winem i metod enologicznych, w szczególności o ochronieoznaczeń geograficznych
en However, the first subparagraph shall apply only until the entry into force of the agreement resulting from the negotiations with the United States of America with a view to concluding an agreement on trade in wine and on oenological practices and the protection of geographical indications in particular, and until ‧ December ‧ at the latest
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 103710 zdań frazy stany zjednoczone.Znalezione w 19,64 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.