Tłumaczenia na język angielski:

  • united states   
  • usa   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dziewicze wyspy stanów zjednoczonychunited states virgin islands
Lista senatorów Stanów Zjednoczonych ze stanu MarylandList of United States Senators from Maryland
meksykańskie stany zjednoczoneunited mexican states; mexico
Stany ZjednoczoneAmerica; ; the USA; U.S.; U.S.A.; U.S. of A.; States; USA; United States; United States of America
stany zjednoczone amerykiunited states of america

Przykładowe zdania z "stany zjednoczone", pamięć tłumaczeniowa

add example
Trwające negocjacje w sprawie umów dwustronnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a niektórymi państwami członkowskimi w odniesieniu do wiz i informacji na temat pasażerów (Passenger Name Record- PNR) (debataOngoing negotiations on bilateral agreements between the USA and certain Member States with regard to visas and PNRs (Passenger Name Records) (debate
Stany Zjednoczone Ameryki xUnited States of America
zwraca uwagę na fakt, że obecny wzrost ceny ropy naftowej ma inny charakter niż w przeszłości, kiedy to był on powodowany podażą i miał charakter krótkotrwały; mając na uwadze, że obecny wzrost ceny ropy naftowej został głównie wywołany szybko rosnącym popytem w Chinach, lecz również wysokim zużyciem w Stanach Zjednoczonych, a także niepewnością panującą w regionach będących producentami ropy naftowej i niedostateczną podażą spowodowaną niedoinwestowaniem infrastruktury; w konsekwencji ostatni wzrost ceny ma zasadniczo trwały charakterNotes the different nature of the present oil price increase compared to those that took place in the past, which were supply-side driven and transitory; whereas the present oil-price increase has a substantial element caused by rapidly growing demand such as China but also by high consumption in the United States, alongside uncertainties in oil-producing regions, and supply fall-outs caused by lack of investment in infrastructure; consequently the recent price increase has a substantially permanent component
Celem tej linii jest uruchomienie mechanizmu znanego pod nazwą Amber Alert (Stany Zjednoczone Ameryki i Grecja) lub Alerte-Enlèvement (Francja) na terenie całej Unii Europejskiej, przy położeniu szczególnego nacisku na niezbędną łączność ponadgranicznąThe aim of this heading is to introduce throughout the European Union a mechanism known as Amber Alert (in the United States of America and Greece) and Alerte-Enlèvement (in France), while stressing the need for cross-border interconnection
decyzji ‧/WE, w odniesieniu do produktów mięsnych składających się z, lub zawierających mięso drobiowe, z ptaków bezgrzebieniowych lub z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka i dzikiego ptactwa łownego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych AmerykiDecision ‧/EC, for meat products consisting of or containing meat of poultry, ratites and farmed or wild feathered game originating in the United States of America
Powiem wam też, że jeżeli chodzi o politykę gospodarczą i monetarną, to wcale nie jest pewne, czy Stany zjednoczone są w stanie udzielić nam najlepszych sugestii.I would like to tell you too that, with regard to economic and monetary policy, it is not certain that the United States are able to give us the best suggestions.
W Stanach Zjednoczonych rozgrywa się obecnie powstanie ludowe, nowa konserwatywna rewolucja obywateli skierowana przeciwko oligarchiom finansowym.In the United States, a popular uprising, a new conservative revolution of the people against the financial oligarchies, is taking place.
zawieszające i warunkowo uchylające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Amerykisuspending and conditionally repealing Regulation (EC) No ‧/‧ establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America
Dlatego stwierdzono, że w Stanach Zjednoczonych występuje wysoki poziom konkurencjiIt was therefore concluded that there was a fair level of competition in the USA
poprzedni adres) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧ W, Palos Hills, Illinois, ‧, Stany Zjednoczoneformer location) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧W, Palos Hills, Illinois, ‧, United States of America
Postępowanie również wykazało, że krajowe ceny w Stanach Zjednoczonych są na wyższym poziomie niż ceny sprzedaży na rynku wspólnotowymThe investigation also demonstrated that US domestic prices are at a higher level than sales prices in the Community market
Stany Zjednoczone powstały w wyniku powszechnego buntu przeciwko odległemu i autokratycznemu rządowi oraz przeciwko wysokiemu opodatkowaniu. Podczas gdy Unia Europejska, dokładnie w pierwszym wersie art.The US was founded out of a popular revolt against a remote and autocratic government and against high taxation, whereas, of course, the European Union - in line 1 of Article 1 of its foundational treaty - commits itself to ever-closer union.
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Sudanu, Unii Afrykańskiej, rządom Państw Członkowskich UE, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Czadu, Libii, Erytrei, Egiptu i Chin, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wiceprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE i Rady AKPInstructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the Government of Sudan, the African Union, the governments of the EU Member States, the US, Russia, Chad, Libya, Eritrea, Egypt and China, the UN Secretary-General, the Co-Presidents of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly and the ACP Council
Łączy je również wstydliwy fakt, że żadnej z tych konwencji nie popierają kraje zamieszkane przez dużą część ludzkości, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Irak, Pakistan, Rosja i Izrael.Shamefully, neither Convention has the support of countries representing a large part of humanity, such as the United States, China, India, Iraq, Pakistan, Russia and Israel.
Pozwolenia na wywóz powinny być przyznawane z uwzględnieniem kwalifikowalności tych produktów w ramach danych kontyngentów Stanów Zjednoczonych według Zharmonizowanej Taryfy Celnej Stanów Zjednoczonych AmerykiExport licences should be allocated taking into account the eligibility of those products for the US quota in question as described in the Harmonized Tariff Schedule of the United States of America
Dodatkowe informacje: a) adres bez zmian; b) w listopadzie ‧ r. przeniesiony z aresztu w Stanach Zjednoczonych do JemenuOther information: (a) Address is previous address, (b) transferred from United States custody to Yemen in November
W ramach takiego porozumienia Stany Zjednoczone musiałyby ograniczyć swoje powodujące zakłócenia w handlu wsparcie lub dopłaty krajowe do 14,5 miliarda dolarów amerykańskich.With an agreement, the United States would have had to reduce their trade-distorting domestic support or subsidies to USD 14.5 billion.
Dlatego plan Ahtisaariego został przyjęty przez większość państw UE oraz Stany Zjednoczone.That is why most EU countries and the USA accepted the Aktisari plan.
Niestety istnieją również pewne granice współpracy międzynarodowej, tak więc obecnie możemy jedynie ubolewać nad jednogłośną decyzją Kongresu Stanów Zjednoczonych na temat stuprocentowego skanowania ładunków w portach UE.Unfortunately, there are limits to international cooperation and at present we can only deplore the US Congress's unilateral decision on 100% scanning of container cargo in EU ports.
Ponieważ władze wydają się być w lepszych stosunkach, a korzyści wynikające z bliskiej współpracy stają się wyraźniejsze, Amerykanie mogą stać się bardziej skłonni do nowych ustępstw w zakresie dostępu do wewnętrznego rynku w Stanach Zjednoczonych.As the authorities come to be on better terms and as the benefits of close cooperation become clearer, the Americans may also become more willing to make new concessions on access to the internal US market.
potępia przeniesienie setek mężczyzn schwytanych przez oddziały amerykańskie po inwazji na Afganistan w ‧ r. do nielegalnego centrum przetrzymywania więźniów w Guantánamo, w którym według licznych zeznań świadków tortury i inne nienależyte zachowania personelu Stanów Zjednoczonych były na porządku dziennym, oraz wzywa do jego niezwłocznego zamknięciaCondemns the transfer of hundreds of men captured by US troops after the invasion of Afghanistan in ‧ to the illegal Guantánamo detention centre, where torture and other ill-treatment by US personnel have, according to numerous testimonies, been commonplace occurrences, and calls for its immediate closure
Stanowisko, które zostanie przyjęte przez Wspólnotę Europejską wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej przeglądu specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części ‧ załącznika C do umowy, opiera się na załączonym projekcie decyzjiThe position to be adopted by the European Community for a decision by the Management Entities under the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment on revising the imaging equipment specifications in Annex C, part VII, to the Agreement shall be based on the attached draft decision
W wyniku wykrycia przez właściwe władze Szwajcarii stilboestrolu w mięsie wołowym przywiezionym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, decy zją Komisji ‧/WE wprowadzono kolejne zmiany w środkach kontroli we wspólnotowych punktach kontroli granicznej w celu włączenia specjalnych testów na obecność stylbenówCommission Decision ‧/EC further amended the inspection measures at Community border inspection posts to include specific testing for stilbenes following the detection by the competent authorities of Switzerland of diethylstilboestrol (DES) in beef meat imported from the United States
Komisja przewiduje w tym celu ponowne wykorzystanie Stanów Zjednoczonych Ameryki, tak jak to miało miejsce w przypadku dochodzenia, które doprowadziło do wprowadzenia środków względem przywozu produktu objętego postępowaniem z Chińskiej Republiki LudowejThe Commission envisages using the United States of America again for this purpose as was done in the investigation which led to the imposition of measures on imports of the product concerned from the People’s Republic of China
Decyzją Komisji ‧/‧/WE zatwierdzono programy zwalczania salmonelli w stadach kur hodowlanych, przedstawione przez Stany Zjednoczone Ameryki, Izrael, Kanadę i TunezjęCommission Decision ‧/‧/EC approved control programmes submitted by the United States of America, Israel, Canada and Tunisia as regards Salmonella in flocks of breeding hens
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 103710 zdań frazy stany zjednoczone.Znalezione w 18,049 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.