wymowa: IPA: ˌstãnɔˈvjiskɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • position       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  stand
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
   
  post of employment
   
  post of employment
   
  stand
 • office       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  position of responsibility
   
  position of responsibility
 • attitude     
  (noun   )
 • function         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  professional or official position
   
  professional or official position
 • stance   
  (Noun  ) (noun   )
   
  opinion or point of view
   
  opinion or point of view
   
  opinion or point of view
 • post       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • berth   
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • job         
  (noun   )
 • pitch       
  (verb, noun   )
 • place             
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • situation     
  (Noun  ) (noun   )
 • job role   
   
  The tasks and activities of an individual in a certain professional position.
 • occupational status   
  (noun  )
   
  One component of socioeconomic status, summarizing the power, income and educational requirements associated with various positions in the occupational structure (source: Research Network on Socioeconomic Status and Health).
 • angle       
  (verb, noun   )
 • appointment       
  (noun   )
 • bay       
  (verb, noun, adjv   )
 • billet   
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • capacity         
  (noun   )
 • condition           
  (verb, noun   )
 • emplacement   
  (noun   )
 • fellowship   
  (noun   )
 • footing   
  (noun   )
 • ground     
  (verb, noun, adjv   )
 • locality       
  (noun   )
 • location       
  (noun   )
 • military position   
  (Noun  )
 • side     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
 • spot       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
 • stand     
  (verb, noun, ijec   )
 • standing     
  (noun, adjv   )
 • standpoint     
  (noun   )
 • state           
  (verb, noun, adjv   )
 • station           
  (verb, noun   )
 • status       
  (noun   )
 • viewpoint   
  (noun   )

Picture dictionary

position
position

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (33)

czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawie
could we clarify the position on
funkcja stanowiska
job function
hamulce postojowe włączone na stanowisku przylotu
parking brakes engaged at the arrival stand
kod stanowiska
occupation code
konkurs na stanowisko
administrative competition
opis stanowiska
job description
opis stanowiska pracy
job description
prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowania
right to be informed and to express his or her views in proceedings
rodzaje stanowisk
types of posts
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
basic posts and corresponding career brackets
stanowisko archeologiczne
archaeological site
stanowisko czasowe
temporary post
stanowisko honorowe
honorary rank
stanowisko odlotu
Departure stand
stanowisko przylotu
Arrival stand
stanowisko stałe
permanent post
stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż.
water intake platform for technological and fire fighting purpose
stanowisko Wspólnoty
Community position
stanowisko zamknięte wyłożone absorberem
absorber lined shielded enclosure
usunięcie ze stanowiska
removal from post
wspólne stanowisko
common position; joint position
wyznaczone miejsce po opuszczeniu stanowiska odlotu
remote position after departing the stand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stanowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nastawione obroty i kierunek naporu śruby napędowej powinny być utrzymywane do czasu przejęcia sterowania przez stanowisko lokalne, chyba że uznane zostanie to za praktycznie niemożliwe
en Unless it is considered impracticable, the preset speed and direction of thrust of the propeller shall be maintained until local control is in operation
pl Dyrektor określa, które stanowiska mają zostać obsadzone w wyniku egzaminu lub konkursu, oraz określa testy, które muszą zdać kandydaci na poszczególne stanowiska
en The Director shall determine which posts are to be filled by examination or competition, and shall lay down the tests which candidates for such posts will be required to take
pl mając na uwadze, że stowarzyszenie ASEAN zaczęło zajmować bardziej zdecydowane stanowisko w sprawie nadużyć reżimu wojskowego w Birmie oraz nalega, by Birma poprawiła sytuację w zakresie poszanowania praw człowieka i wkroczyła na ścieżkę demokracji
en whereas ASEAN has started to take a more robust stance against the abuses by the military regime in Burma and insists that Burma improve its human rights record and embrace democracy
pl Stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej w Rundzie Doha
en The European Union’s negotiating position in the Doha Round
pl W związku z upływem kadencji jednego z zastępców dyrektora Europolu konieczne jest mianowanie na to stanowisko innej osoby
en Due to the expiry of the term of office of a Deputy Director of Europol, it is necessary to appoint a Deputy Director
pl Rada Europejska obradująca w Lizbonie w dniach ‧ i ‧ marca ‧ r. wyznaczyła Unii nowy cel strategiczny zbudowania konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do podtrzymywania wzrostu ekonomicznego i charakteryzującej się większą ilością lepszej jakości stanowisk, a także większą spójnością społeczną, w ten sposób odzyskując warunki dla pełnego zatrudnienia
en The European Council of Lisbon of ‧ and ‧ March ‧ has agreed on a new strategic goal for the Union to build a competitive and dynamic knowledge-based economy capable of sustaining economic growth with more and better jobs and greater social cohesion and so to regain the conditions for full employment
pl Zgodnie z art. ‧ Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Irlandia jest związana aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją
en In accordance with Article ‧ of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Ireland is bound by the basic act and, as a consequence, by this Decision
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich Parlament stwierdził, że stanowisko to jest niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego i w związku z tym od ‧ maja ‧ r., czyli dnia wyznaczenia przez Radę na członka Komisji, Antonio Tajani znajduje się w takiej sytuacji
en Parliament noted that, pursuant to Article ‧ of the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage, this post was incompatible with that of Member of the European Parliament and that Antonio Tajani's mandates had therefore been incompatible since ‧ May ‧, the date of his nomination by the Council as a member of the Commission
pl na piśmie. - (PL) - Głosowałem dziś przeciwko rezolucji na temat spotkania Rady Europejskiej w Brukseli, ponieważ nie zgadzam się ze stanowiskiem większości posłów dotyczącym co najmniej dwóch zagadnień omawianych na szczycie UE.
en Today I voted against the resolution of the Council of Europe meeting in Brussels, because I do not agree with the position of the majority of Members on at least two of the issues discussed at the EU Summit.
pl przyjmując do wiadomości wspólne stanowisko Rady z dnia ‧ października ‧ r., w którym zniesione zostają restrykcje oraz embargo na handel bronią nałożone na Libię, co otwiera drogę do pełnego uczestnictwa tego kraju w procesie barcelońskim
en taking note of the Council Common Position ‧/‧/CFSP of ‧ October ‧ lifting the restrictive measures and the arms embargo against Libya, which paves the way for the full involvement of that country in the Barcelona process
pl Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Transportu i Turystyki
en Recommendation for second reading on the Council common position with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on Transport and Tourism
pl Komisja oficjalnie doradziła organom kraju wywozu wszczęcie przeglądu tymczasowego oraz stworzyła dla wszystkich bezpośrednio zainteresowanych stron możliwość przedstawienia swych stanowisk na piśmie oraz wniosków o wysłuchanie
en The Commission officially advised the authorities of the exporting country of the initiation of the interim review and gave all parties directly concerned the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing
pl Wszystkie zainteresowane strony zostają niniejszym poproszone o przedstawienie swych stanowisk na piśmie i dostarczenie dowodów na ich poparcie
en All interested parties are hereby invited to make their views known in writing and to provide supporting evidence
pl koszty budowy, utworzenia i utrzymania stanowisk do pobierania opłat za przejazd i innych systemów płatności
en the costs of constructing, establishing and maintaining toll booths and other payment systems
pl Z drugiej strony nie ma wątpliwości - jak to słusznie powiedział poseł Salafranca Sanchéz-Neyra - że z biegiem czasu Marokańczycy wnieśli w życie Afryki bardzo istotny wkład, co oznacza, że możemy uznawać ich nie tylko za przyjaciół, ale za partnerów o poglądach szczególnie zbliżonych do stanowiska Unii Europejskiej.
en On the other hand, there is no doubt - as Mr Salafranca Sanchéz-Neyra rightly said - that over time the people of Morocco have made a series of important contributions to Africa, which mean that we can consider them not only friends, but particularly close to the positions held by the European Union.
pl Mimo że organizacje międzynarodowe, jak na przykład Fair Play Alliance, skupiają się na warunkach produkcji pamiątek z przyszłorocznej olimpiady, to jestem zdania, że Parlament Europejski powinien zająć stanowisko w tej sprawie.
en Although international organisations like the Fair Play Alliance, for example, are concentrating on conditions for the manufacture of souvenirs for next year's Olympics, I am of the view that the European Parliament should take a stance on this matter.
pl Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
en Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
pl Znają państwo stanowisko prezydenta Obamy w kwestii tego teatru działań - Afganistanu i Pakistanu - oraz mianowania specjalnego przedstawiciela.
en You have seen the position of President Obama on this theatre - Afghanistan-Pakistan - and the appointment of a special representative.
pl Kolejnym punktem porządku dziennego jest stanowisko Komisji w sprawie używania języków mniejszościowych w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.
en The next item is the Commission's statement on the use of minority languages within the framework of the European cultural heritage.
pl Nazwisko i stanowisko przedstawiciela spółki, które wystawiła fakturę handlową
en The name and function of the official of the company which has issued the commercial invoice
pl Instytucje tak zróżnicowane jak te walczące w obronie praw człowieka, praw ludów tubylczych lub pochodzenia afrykańskiego, praw kobiet, pracowników czy też o ochronę środowiska od pewnego czasu domagają się większego udziału w procesach decyzyjnych dotyczących polityki, gospodarki i spraw społecznych, pomimo trudności, które muszą pokonać, by ich stanowisko uwzględniono jako głos pełnoprawnych partnerów
en Institutions as diverse as those fighting to protect human rights, the rights of indigenous peoples or those of African descent and women's, workers' and environmental rights have been demanding greater participation in the political, economic and social decision-making processes, despite the difficulties they face in being heard as partners with full rights
pl Zgodnie z art. ‧ regulaminu pracowniczego pracownicy instytucji są powiadamiani o wakujących stanowiskach w Urzędzie, gdy organ właściwy do mianowania zdecyduje, że należy obsadzić te stanowiska
en In accordance with Article ‧ of the Staff Regulations, vacant posts within the Office shall be notified to the staff of the institutions once the appointing authority decides that a post is to be filled
pl Celem niniejszego wspólnego stanowiska jest zapobieganie oraz zwalczanie poważnych przestępstw i przestępczości zorganizowanej, w tym terroryzmu, poprzez zapewnienie podjęcia przez Państwa Członkowskie środków niezbędnych w celu poprawy współpracy między ich właściwymi organami ścigania oraz między nimi i organami tego rodzaju w państwach trzecich poprzez wymianę danych o paszportach z Interpolem
en The purpose of this Common Position is to prevent and combat serious and organised crime, including terrorism, by ensuring that Member States take the measures necessary to improve cooperation between their competent law enforcement authorities and between them and such authorities in third Countries by exchanging passport data with Interpol
pl Jako przewodniczący Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Tybetu w pełni popieram to stanowisko.
en As President of the European Parliament's Tibet Intergroup, I fully endorse this position.
pl Z uwagą zapoznaliśmy się ze stanowiskiem Rady i dlatego nasze czytanie jako Parlamentu Europejskiego jest zdyscyplinowane i nie wychodzi poza wieloletnie ramy finansowe.
en We have taken careful note of the Council's position, and therefore Parliament's reading is disciplined and does not go beyond the multiannual financial framework.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29905 zdań frazy stanowisko.Znalezione w 3,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.