wymowa: IPA: ˌstãnɔˈvjiskɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • position       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  stand
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
   
  post of employment
 • office       
  (noun, adjv   )
   
  position of responsibility
 • stance   
  (Noun  ) (noun   )
   
  opinion or point of view
   
  opinion or point of view
 • function         
  (verb, noun, adjv   )
   
  professional or official position
 • job role   
   
  The tasks and activities of an individual in a certain professional position.
 • occupational status   
  (noun  )
   
  One component of socioeconomic status, summarizing the power, income and educational requirements associated with various positions in the occupational structure (source: Research Network on Socioeconomic Status and Health).
 • angle       
  (verb, noun   )
 • appointment       
  (noun   )
 • attitude     
  (noun   )
 • bay       
  (verb, noun, adjv   )
 • berth   
  (verb, noun   )
 • condition           
  (verb, noun   )
 • emplacement   
  (noun   )
 • fellowship   
  (noun   )
 • footing   
  (noun   )
 • ground     
  (verb, noun, adjv   )
 • job         
  (noun   )
 • locality       
  (noun   )
 • location       
  (noun   )
 • pitch       
  (verb, noun   )
 • place             
  (verb, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • situation     
  (noun   )
 • stand     
  (verb, noun, ijec   )
 • standing     
  (noun, adjv   )
 • standpoint     
  (noun   )
 • state           
  (verb, noun, adjv   )
 • station           
  (verb, noun   )
 • status       
  (noun   )
 • viewpoint   
  (noun   )

Picture dictionary

position
position

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (32)

czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawie
could we clarify the position on
funkcja stanowiska
job function
hamulce postojowe włączone na stanowisku przylotu
parking brakes engaged at the arrival stand
kod stanowiska
occupation code
konkurs na stanowisko
administrative competition
opis stanowiska
job description
opis stanowiska pracy
job description
prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowania
right to be informed and to express his or her views in proceedings
rodzaje stanowisk
types of posts
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
basic posts and corresponding career brackets
stanowisko archeologiczne
archaeological site
stanowisko czasowe
temporary post
stanowisko honorowe
honorary rank
stanowisko odlotu
Departure stand
stanowisko przylotu
Arrival stand
stanowisko stałe
permanent post
stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż.
water intake platform for technological and fire fighting purpose
stanowisko Wspólnoty
Community position
stanowisko zamknięte wyłożone absorberem
absorber lined shielded enclosure
usunięcie ze stanowiska
removal from post
wspólne stanowisko
common position; joint position
wyznaczone miejsce po opuszczeniu stanowiska odlotu
remote position after departing the stand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stanowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Common Position shall be published in the Official Journal of the European Union
pl Komisja bardzo dba o wpieranie lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz wspiera działania państw członkowskich w tym względzie, gromadząc, analizując i rozpowszechniając porównywalne dane dotyczące tej dziedziny, wspierając sieci zainteresowanych stron oraz zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami na szczeblu europejskim.
en The Commission cares very much about supporting the better representation of women in senior roles and it backs the activities of Member States in this regard by collecting, analysing and disseminating comparable data for this area, supporting networks of interested parties and encouraging the sharing of experience and proven approaches at a European level.
pl wydatki związane z przeprowadzką dla urzędników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania
en the removal expenses due to officials obliged to change their place of residence on taking up duty or transferring to a new place of employment and on finally leaving the service and resettling elsewhere
pl Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady ‧/‧/WE [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Transportu i Turystyki
en Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive ‧/‧/EC [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on Transport and Tourism
pl Jeżeli ładunek podnoszony jest za pomocą dźwigu, to maksymalne dopuszczalne obciążenie wynikające ze stateczności i wytrzymałości musi być w wyraźnie widoczny sposób umieszczone na tablicy na pokładzie i na stanowiskach sterowniczych
en If loads are lifted by means of hoists the maximum authorised load deriving from stability and strength shall be prominently displayed on panels on deck and at the control stations
pl Ponadto bez względu na to, jakie stanowisko przyjmujemy, powinniśmy spokojnie przedyskutować, w jaki sposób poradzić sobie z niedawnymi informacjami wspomnianymi już przez niektórych kolegów posłów, że IPCC pomyliło się w odniesieniu do topnienia lodowców?
en Moreover, regardless of which position we take, we need to discuss calmly how we should deal with the recent information that fellow Members have also just mentioned that the IPCC made a mistake with regard to the melting of glaciers?
pl z zadowoleniem przyjmuje włączenie się do TDU przedstawicieli z dodatkowych sześciu komisji PE i popiera aktualne wysiłki stworzenia systemu wczesnego ostrzegania w Parlamencie; jest zdania, że najpóźniej w budżecie PE na ‧ r. powinno się ustanowić w Waszyngtonie stałe stanowisko, tak aby zarówno Parlament, jak i TDU mogli utrzymywać stały kontakt z Izbą Reprezentantów i Senatem USA
en Welcomes the inclusion of representatives from six additional EP Committees in the TLD and supports current efforts to establish an early-warning system within Parliament; is of the view that at, the latest, the EP budget for ‧ should establish a permanent post in Washington DC, so that both Parliament and the TLD may maintain permanent contact with the US House of Representatives and Senate
pl STANOWISKO DO OBSADZENIA
en POST TO BE FILLED
pl Państwo członkowskie inne niż to, które wprowadziło dane do VIS zgodnie z rozporządzeniem(WE) nr ‧/‧, może przekazać informację dotyczącą takich danych tylko wtedy, gdy uprzednio umożliwiło państwu członkowskiemu, które dane wprowadziło, zajęcie stanowiska w tej sprawie
en A Member State other than that which has entered the data into the VIS according to Regulation (EC) No ‧/‧ may communicate information concerning such data only if it first gives the Member State entering the data an opportunity to state its position
pl W przypadku gdy Strony nie są w stanie porozumieć się w tej kwestii w czasie wyznaczonym w ust. ‧, jedna ze Stron może zwrócić się do przewodniczącego Komitetu Przejściowego o to, by ten samodzielnie lub za pośrednictwem osoby przez siebie delegowanej wyznaczył wszystkich trzech członków w drodze losowania spośród listy kandydatów ustanowionej na mocy art. ‧ – jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżącą, jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżoną i jednego spośród arbitrów wytypowanych przez Strony na stanowisko przewodniczącego
en In the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph ‧, either Party may request the chairperson of the Interim Committee, or her or his delegate, to select all three members by lot from the list established under Article ‧, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the arbitrators selected by the Parties to act as chairperson
pl zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji
en Instructs its President to forward its position to the Council and Commission
pl Wspólne stanowisko Rady ‧/‧/WPZiB zostało przyjęte celem wprowadzenia w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ‧ wzywającej wszystkie państwa-sygnatariuszy do zapobiegania finansowaniu aktów terroryzmu poprzez, między innymi, zamrożenie funduszy i źródeł finansowych wszystkich osób, które mogą być zaangażowane w tego typu działalność
en Council Common Position ‧/‧/CSFP was adopted with the stated purpose of implementing Resolution ‧ of the Security Council of the United Nations, calling on all signatory states to prevent the financing of terrorist acts by, inter alia, freezing the funds and resources of all persons who may be involved in such acts
pl Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się od dnia ‧ lutego ‧ r
en This Common Position shall apply from ‧ February
pl Definicje (art. ‧): wspólne stanowisko jaśniej określa zakres wniosku (definicja ‧) i nałożenie odpowiedzialności za zgodność EuP (definicje ‧ i
en Definitions (Article ‧): the common position specifies more clearly the scope of the proposal (definition ‧) and the attribution of responsibility for the conformity of the EuP (definitions ‧ and
pl Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Prawna
en Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council on ‧ February ‧ with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on Legal Affairs
pl Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi & ndash; w szerokim zakresie tematów & ndash; formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
en Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
pl Komisja ze swej strony wskazała polskim władzom swoje stanowisko w kwestii oceny środków kompensacyjnych potrzebnych do zapewnienia zgodności z przepisami WE dotyczącymi pomocy publicznej.
en On the Commissions side, we have already indicated to the Polish authorities our position in assessing the compensatory measures needed to comply with EC state aid rules.
pl Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu ‧ października ‧ r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/.../WE w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany
en Position of the European Parliament adopted at first reading on ‧ October ‧ with a view to the adoption of Directive ‧/.../EC of the European Parliament and of the Council on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów mających objąć wolne stanowisko oraz kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu
en This appropriation is intended to cover travelling and subsistence expenses of candidates called upon to fill a vacant post, plus the cost of medical examinations on recruitment
pl W ciągu przysługującej mi minuty pragnę również wskazać, że różne stanowiska w sprawie Kosowa wewnątrz Unii Europejskiej skłoniły Serbię do jasnego opowiedzenia się po stronie Europy, co jest niezbędne z punktu widzenia konsolidacji pokoju i demokracji na Bałkanach oraz wypracowania konstruktywnego podejścia do integracji regionalnej zaprezentowanego podczas spotkania wysokiego szczebla w Sarajewie, do którego doszło 2 czerwca za kadencji prezydencji hiszpańskiej.
en In this one minute, I also have to point out that the different positions on Kosovo within the European Union have encouraged Serbia to make a clear commitment to Europe, which is essential for consolidating peace and democracy in the Balkans and for achieving a constructive approach to regional integration, as demonstrated by the High-Level Meeting in Sarajevo, held on 2 June under the Spanish Presidency.
pl W swoim sprawozdaniu Parlament Europejski popiera stanowisko Komisji w sprawie uprawnień wykonawczych nadanych Komisji i określa szereg warunków wobec istniejących przepisów, bez rozwiązania zasadniczych problemów.
en In this report, the European Parliament supports the Commission's position on the implementing powers conferred on the Commission and places a series of conditions on existing legislation without resolving the fundamental issues.
pl Prawne i etyczne stanowiska w tej kwestii są jasne, ale niestety są całkowicie przeciwne.
en The legal and ethical positions on this are clear, but unfortunately the two are diametrically opposed.
pl dwa stanowiska: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Grecja, Irlandia, Litwa, Węgry, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Finlandia, Szwecja
en Two seats: Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Greece, Ireland, Lithuania, Hungary, the Netherlands, Austria, Portugal, Romania, Slovakia, Finland, Sweden
pl W zielonej księdze Komisja wysyła zdecydowany sygnał na korzyść ekologicznego transportu miejskiego, a EKES podziela to stanowisko, zalecając rozważenie dalszych konkretnych inicjatyw, opartych o te pozytywne doświadczenia, oraz wzmocnienie współpracy z EBI i EBOR-em
en The Commission's Green Paper sends out a powerful message promoting eco-friendly urban transport, and the EESC agrees with this approach and recommends exploring other practical initiatives on the basis of positive experiences and through strengthened cooperation with the EIB and the EBRD
pl Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu ‧ czerwca ‧ r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr .../‧ w sprawie homologacji typu pojazdów w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg zmieniającego dyrektywę ‧/‧/WE i uchylające dyrektywy ‧/‧/WE i ‧/‧/WE
en Position of the European Parliament adopted at first reading on ‧ June ‧ with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../‧ of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive ‧/‧/EC and repealing Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29905 zdań frazy stanowisko.Znalezione w 2,957 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.