wymowa: IPA: ˌstãnɔˈvjiskɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • position       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  stand
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
   
  post of employment
 • office       
  (noun, adjv   )
   
  position of responsibility
 • stance   
  (Noun  ) (noun   )
   
  opinion or point of view
   
  opinion or point of view
 • function         
  (verb, noun, adjv   )
   
  professional or official position
 • job role   
   
  The tasks and activities of an individual in a certain professional position.
 • occupational status   
  (noun  )
   
  One component of socioeconomic status, summarizing the power, income and educational requirements associated with various positions in the occupational structure (source: Research Network on Socioeconomic Status and Health).
 • angle       
  (verb, noun   )
 • appointment       
  (noun   )
 • attitude     
  (noun   )
 • bay       
  (verb, noun, adjv   )
 • berth   
  (verb, noun   )
 • condition           
  (verb, noun   )
 • emplacement   
  (noun   )
 • fellowship   
  (noun   )
 • footing   
  (noun   )
 • ground     
  (verb, noun, adjv   )
 • job         
  (noun   )
 • locality       
  (noun   )
 • location       
  (noun   )
 • pitch       
  (verb, noun   )
 • place             
  (verb, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • situation     
  (noun   )
 • stand     
  (verb, noun, ijec   )
 • standing     
  (noun, adjv   )
 • standpoint     
  (noun   )
 • state           
  (verb, noun, adjv   )
 • station           
  (verb, noun   )
 • status       
  (noun   )
 • viewpoint   
  (noun   )

Picture dictionary

position
position

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (32)

czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawiecould we clarify the position on
funkcja stanowiskajob function
hamulce postojowe włączone na stanowisku przylotuparking brakes engaged at the arrival stand
kod stanowiskaoccupation code
konkurs na stanowiskoadministrative competition
moje stanowisko jest takie, żemy position is that
opis stanowiskajob description
opis stanowiska pracyjob description
opuszczenie przez statek powietrzny stanowiska odlotudepart from the departure stand
prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowaniaright to be informed and to express his or her views in proceedings
przeniesienie na inne stanowiskoreassignment
przybycie statku powietrznego na stanowisko przylotuarrive at the arrival stand
rodzaje stanowisktypes of posts
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble karierybasic posts and corresponding career brackets
stanowisko archeologicznearchaeological site
stanowisko czasowetemporary post
stanowisko honorowehonorary rank
stanowisko kontrolnetest lane
stanowisko odlotuDeparture stand
stanowisko pracyjob
stanowisko przechylającetilting bench
stanowisko przylotuArrival stand
stanowisko stałepermanent post
stanowisko statkowevessels post
stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż.water intake platform for technological and fire fighting purpose
stanowisko WspólnotyCommunity position
stanowisko wzorcowe, którego dotyczy badanie poziomu wynagrodzeńsalary survey reference job
stanowisko zamknięte wyłożone absorberemabsorber lined shielded enclosure
urzędnik zwolniony ze stanowiska z powodu nienależytego wykonywania obowiązkówofficial dismissed for incompetence
usunięcie ze stanowiskaremoval from post
wspólne stanowiskocommon position; joint position
wyznaczone miejsce po opuszczeniu stanowiska odloturemote position after departing the stand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stanowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
podkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowegoStresses that natural disasters, and in particular forest fires, have this year placed in considerable danger monuments and archaeological sites that are of major importance to the European cultural heritage; draws attention, in this connection, to the threat to Ancient Olympia, birthplace of the Olympic Games and, in particular, its museum, as a World Heritage Site; requests that resources be made available immediately for the purposes of restoration should sites forming part of European cultural heritage be damaged by continuing forest fires
Wspólnota przyjmuje do wiadomości południowoafrykańskie stanowisko w sprawie stosowania sacharozy, koncentratu moszczu winogronowego lub rektyfikowanego koncentratu moszczu winogronowego, lecz jest zmuszona potwierdzić swoje prawo do zmiany obecnego systemu na zasadzie autonomicznościThe Community takes note of the South African position on the use of sucrose, concentrated grape must or rectified grape must but has to reaffirm its right to amend the present system on an autonomous basis
We wszystkich pozostałych przypadkach stanowisko Wspólnoty we Wspólnym Komitecie lub we wspólnych grupach sektorowych, określane jest przez Radę, stanowiącą na wniosek Komisji kwalifikowaną większością głosówIn all other cases the position of the Community in the Joint Committee or Joint Sectoral Committees shall be determined by the Council, acting by qualified majority on a proposal from the Commission
druga część:ściślejszej współpracy na szczeblu konsularnym, prowadzącej do tworzenia łączonych stanowisk konsularnychSecond part:and enhanced consular cooperation leading to the creation of joint consular posts
Po przeprowadzonych w dniu ‧ września ‧ r. konsultacjach z Komisją właściwe organy Kazachstanu (CAC) przedstawiły ustnie swoje stanowisko na posiedzeniu Komitet dsFollowing to consultations with the Commission held on ‧ September ‧, the competent authorities of Kazakhstan (CAC) were heard by the Air Safety Committee on ‧ November
zagwarantować, w przypadku badań wykonywanych w wielu miejscach, że, jeżeli jest to potrzebne, wyznaczona zostanie na stanowisko głównego badacza osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkoleniem i doświadczeniem do nadzoru nad powierzoną fazą lub fazami badańensure, in the event of a multisite study, that, if needed, a principal investigator is designated, who is appropriately trained, qualified and experienced to supervise the delegated phase(s) of the study
***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, ‧/‧/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i ‧/‧/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- komisja ITRE***II Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives ‧/‧/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, ‧/‧/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and ‧/‧/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- ITRE Committee
W odniesieniu do poprawek PE, wobec których Rada odeszła od stanowiska KomisjiRegarding the European Parliament amendments where the Council has deviated from the Commission position
Jeżeli Państwo Członkowskie zaangażuje się w spór w rozumieniu artykułu ‧ Zmienionego Porozumienia, to stanowisko tego Państwa Członkowskiego w zakresie wykładni Porozumienia, w trakcie trwania tej procedury, jest koordynowane z Komisją w porozumieniu z pozostałymi Państwami CzłonkowskimiShould a Member State become involved in a dispute settlement procedure within the meaning of Article ‧ of the Revised Agreement, the position of the Member State on points of interpretation of the Agreement in this procedure shall be coordinated with the Commission after consultation with the other Member States
Zakaz tortur w prawie międzynarodowym publicznym. Stan normatywny i stanowisko opinii publicznejProhibition of torture in public international law. Normative status and position of the public
Dla zachowania spójności wskazane byłoby ujęcie w tym artykule także szczegółowych przepisów dotyczących pracowników oddelegowanych przez krajowe służby dyplomatyczne, zatrudnionych na czas określony na stałym stanowisku w ESDZ zamiast umieszczania tych przepisów w proponowanym nowym art. ‧b ustFor reasons of coherence, it would be appropriate to include in this article also the specific provisions concerning staff seconded from national diplomatic services engaged to fill temporarily a permanent post in the EEAS rather than introducing them in the proposed new Article ‧b
Stanowisko instytucji Unii EuropejskiejThe approach followed by the EU institutions
ponownie wzywa Komisję, aby zapewniła, że wśród personelu pracującego każdorazowo w każdej delegacji Komisji w państwie trzecim będzie urzędnik odpowiedzialny za dialog dotyczący praw człowieka, i zwraca się do Komisji o zadbanie o to, by osoby zajmujące takie stanowisko były obecne podczas prowadzenia wszelkich form dialogu politycznego, oraz domaga się przyjęcia środków niezbędnych do wywiązania się z tego zadania przez Komisję, łącznie ze zwiększeniem jej zasobów finansowych i ludzkichRenews its call on the Commission to ensure that, within the staff serving at any given time in each Commission delegation in a third country, an EU official is in charge of the human rights dialogue and consultations, and requests it to ensure that the persons responsible for such matters are present whenever any form of political dialogue is being conducted; to this end, calls for the adoption of the necessary measures in order to enable the Commission to fulfil this task, including increasing its financial and human resources
Jednakże wydaje się, że władze lokalne obstają przy swoim stanowisku.The local authorities, however, seem to be standing their ground.
oświadczenia o średniej rocznej liczbie zatrudnionych oraz liczbie osób zajmujących stanowiska kierownicze u usługodawcy lub przedsiębiorcy budowlanego w ciągu ostatnich trzech lata statement of the average annual manpower and the number of managerial staff of the service provider or contractor in the last three years
odnotowuje stanowisko Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), że rachunki rzetelnie odzwierciedlają wydatki i dochody szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), z wyjątkiem opisanych poniżej problemówNotes that, notwithstanding the problems detailed below, the European Court of Auditors (ECA) is of the opinion that the accounts reliably reflect the revenue and expenditure relating to the Sixth, Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDFs
Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i kontrargumentów w kwestiach związanych z dochodzeniem, takich jak dumping, szkoda, związek przyczynowy oraz interes UniiThe Hearing Officer will also provide opportunities for a hearing involving parties to take place which would allow different views to be presented and rebuttal arguments offered on issues pertaining, among others, to dumping, injury, causal link and Union interest
Poprawka ‧ została przyjęta co do zasady we wspólnym stanowisku poprzez odniesienie do udziału społeczeństwa w art. ‧ ustAmendment ‧ was taken in principle in the common position by making a reference to public participation in Article
Dzisiejsze głosowanie, jak powiedział sprawozdawca, pan Jadot, umacnia stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej sprawie i jest wyraźnym sygnałem dla nazbyt nieśmiałej Rady Europejskiej.As the rapporteur Mr°Jadot said, today's vote strengthens the European Parliament's position on the issue and sends out a strong signal to an overly timid European Council.
Wspólnota w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi musi przyjąć zdecydowane stanowisko, by zagwarantować, że dane ze SWIFT nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż związane z finansowaniem terroryzmu.The Community must take a firm stance in the negotiations with the US to ensure that SWIFT data cannot be used for any other purposes than those linked to terrorism financing.
Nie uważam, jakoby na ludność Czech należało wywierać nacisk z uwagi na negatywne stanowisko ich prezydenta, komunikując im, że jeśli będą mieć wątpliwości, to nie dostaną stanowiska komisarza.I do not think that the people of the Czech Republic should be pressurised, due to the disruptive stance of their President, by means of an announcement that, if there is any doubt, they will not get a commissioner.
Razem z panem posłem Pannellą musimy jutro opuścić nasze stanowiska pracy i pospiesznie udać się do Włoch, aby próbować wypracować formy pokojowego oporu wobec tego nowego sposobu zaprzeczania demokracji.Mr Pannella and I must leave our work tomorrow and hasten to Italy to try and create forms of non-violent resistance against this new form of denial of democracy.
Wspólne Stanowisko Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczące konferencji przeglądowej ‧ na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWCCouncil Common Position ‧/‧/CFSP of ‧ March ‧ relating to the ‧ Review Conference of the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC
Komisja zrobiła to, co konieczne, a nam, deputowanym do Parlamentu Europejskiego, i państwom członkowskim zabrakło, jak mi się wydaje, woli politycznej do przyjęcia rozstrzygającego stanowiska w tej sprawie.The Commission has done what it undertook to do, but we - the Members of the European Parliament - and the Member States have, I think, lacked the political will to take a clear-cut position on the issue.
uwzględniając swoje stanowisko z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ oraz rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROWhaving regard to its position of ‧ December ‧ on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ and Regulation (EC) No ‧/‧ on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29905 zdań frazy stanowisko.Znalezione w 7,311 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.