wymowa: IPA: ˌstãnɔˈvjiskɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • position       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  stand
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
   
  post of employment
 • office       
  (noun, adjv   )
   
  position of responsibility
 • stance   
  (Noun  ) (noun   )
   
  opinion or point of view
   
  opinion or point of view
 • function         
  (verb, noun, adjv   )
   
  professional or official position
 • job role   
   
  The tasks and activities of an individual in a certain professional position.
 • occupational status   
  (noun  )
   
  One component of socioeconomic status, summarizing the power, income and educational requirements associated with various positions in the occupational structure (source: Research Network on Socioeconomic Status and Health).
 • angle       
  (verb, noun   )
 • appointment       
  (noun   )
 • attitude     
  (noun   )
 • bay       
  (verb, noun, adjv   )
 • berth   
  (verb, noun   )
 • condition           
  (verb, noun   )
 • emplacement   
  (noun   )
 • fellowship   
  (noun   )
 • footing   
  (noun   )
 • ground     
  (verb, noun, adjv   )
 • job         
  (noun   )
 • locality       
  (noun   )
 • location       
  (noun   )
 • pitch       
  (verb, noun   )
 • place             
  (verb, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • situation     
  (noun   )
 • stand     
  (verb, noun, ijec   )
 • standing     
  (noun, adjv   )
 • standpoint     
  (noun   )
 • state           
  (verb, noun, adjv   )
 • station           
  (verb, noun   )
 • status       
  (noun   )
 • viewpoint   
  (noun   )

Picture dictionary

position
position

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (32)

czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawie
could we clarify the position on
funkcja stanowiska
job function
hamulce postojowe włączone na stanowisku przylotu
parking brakes engaged at the arrival stand
kod stanowiska
occupation code
konkurs na stanowisko
administrative competition
opis stanowiska
job description
opis stanowiska pracy
job description
prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowania
right to be informed and to express his or her views in proceedings
rodzaje stanowisk
types of posts
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
basic posts and corresponding career brackets
stanowisko archeologiczne
archaeological site
stanowisko czasowe
temporary post
stanowisko honorowe
honorary rank
stanowisko odlotu
Departure stand
stanowisko przylotu
Arrival stand
stanowisko stałe
permanent post
stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż.
water intake platform for technological and fire fighting purpose
stanowisko Wspólnoty
Community position
stanowisko zamknięte wyłożone absorberem
absorber lined shielded enclosure
usunięcie ze stanowiska
removal from post
wspólne stanowisko
common position; joint position
wyznaczone miejsce po opuszczeniu stanowiska odlotu
remote position after departing the stand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stanowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Chile
en Instructs its President to forward its position to the Council and Commission, and the governments and parliaments of the Member States and the Republic of Chile
pl Zgodnie z art. ‧ i ‧ Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i bez uszczerbku dla art. ‧ tego protokołu Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani decyzja ta nie ma zastosowania do Irlandii
en In accordance with Articles ‧ and ‧ of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, and without prejudice to Article ‧ of the said Protocol, Ireland is not taking part in the adoption of this Decision and is not bound by or subject to its application
pl na piśmie. - (RO) Wspólne stanowisko jest satysfakcjonujące w kontekście wniosków, które Parlament zgłosił w ramach głosowań przy pierwszym czytaniu, jak również poprawek zaproponowanych przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
en in writing. - (RO) The common position satifies the demands made by Parliament in its votes for the first reading, as well as the amendments proposed by the Committee on Employment and Social Affairs.
pl W opinii Urzędu to raczej arbitralne stanowisko, że podatek od zużycia energii elektrycznej do celów nieprodukcyjnych jest zwolniony w przypadkach, gdy działalność produkcyjna zajmuje nieco ponad ‧ % całkowitej powierzchni budynku
en In the Authority's view, it is rather arbitrary that a tax on electricity consumption for non-production purposes is exempted in cases where production activities occupy slightly above ‧ % of the total building space
pl Stanowisko starzenia realizuje cykl SDBC i zapewnia odpowiedni przepływ spalin, składniki spalin i temperaturę spalin przy wlocie do układu oczyszczania
en The ageing bench shall follow the SDBC and deliver appropriate exhaust flow, exhaust constituents, and exhaust temperature to the aftertreatment system inlet
pl W konsekwencji z zadowoleniem przyjmuję pozytywne stanowisko Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, podkreślone w sprawozdaniu pana posła sprawozdawcy Casa w sprawie przyjęcia przez Słowację wspólnej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r.
en Consequently, I welcome the positive position of the European Commission and of the European Parliament as highlighted in the report by the rapporteur, Mr Casa, on the adoption by Slovakia of the single currency on 1 January 2009.
pl Urząd poszukuje kandydatów w celu utworzenia trzech list do obsadzenia trzech stanowisk przewodniczących Izb Odwoławczych
en The Office is seeking candidates to establish three shortlists for filling three posts of chairperson of the Boards of Appeal
pl Taka ratyfikacja lub przystąpienie pozostają bez uszczerbku dla stanowiska Austrii, Irlandii i Luksemburga
en Such ratification or accession shall be without prejudice to the position of Austria, Ireland and Luxembourg
pl Natychmiast opuść stanowisko kontrolne
en Leave the control booth immediately
pl Rada jest zdania, że jej wspólne stanowisko wnosi znaczną wartość dodaną w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów
en Council holds the view that its common position provides a considerable added value as compared to the legislation currently in force
pl Reagując na tę nierównowagę, Europa musi przyjąć zróżnicowane stanowiska i poszukać nowych metod pracy, ponieważ to logiczne, że jeżeli świat się zmienił, to my powinniśmy zmienić nasze metody pracy.
en In response to this imbalance, Europe needs to take different positions and look for new ways of working, because it is logical that, if the world has changed, we should change our working methods.
pl Punkty dotyczące przyjęcia aktu lub wspólnego stanowiska w sprawie projektu aktu prawnego lub propozycji przyjęcia środka na podstawie postanowień tytułu ‧ Traktatu o Unii Europejskiej nie są umieszczane we wstępnym porządku obrad przed upływem sześciotygodniowego okresu przewidzianego w pkt ‧ Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej
en Items relating to the adoption of an act or a common position on a legislative proposal or a proposal for a measure to be adopted in accordance with Title ‧ of the Treaty on European Union shall not be placed on the provisional agenda for a decision until the six-week period provided for in point ‧ of the Protocol on the role of national parliaments in the European Union has elapsed
pl Broniła ona również bardzo odważnie stanowiska Parlamentu Europejskiego w trójstronnej rozmowie, upewniając się, by nasze argumenty zostały użyte w sposób skuteczny.
en She also defended Parliament's position very courageously in the trialogue and ensured that our arguments were conveyed effectively.
pl Środki określone w art. ‧ i ‧ niniejszego wspólnego stanowiska podlegają przeglądowi w terminie ‧ miesięcy od jego przyjęcia lub wcześniej w świetle postanowień Rady Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Sudanie
en The measures referred to in Articles ‧ and ‧ of this Common Position shall be reviewed ‧ months after its adoption, or earlier, in the light of the determinations of the Security Council regarding the situation in Sudan
pl Ponadto chciałabym poznać stanowisko dotyczące znacznego wzrostu liczby pracowników Komitetu Regionów między rokiem 2009 a 2010.
en In addition, I would like to know the opinion regarding the significant increase in staff in the Committee of the Regions between 2009 and 2010.
pl uwzględniając wspólne stanowisko ‧/WPZiB odnoszące się do udziału Unii Europejskiej w popieraniu wcześniejszego wejścia w życie Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT)[‧], w szczególności jego art. ‧ i
en Having regard to Council Common Position ‧/CFSP of ‧ July ‧ relating to the European Union
pl Jestem gotowy wrócić na stanowisko
en I' m back, faithful to the position
pl Te same uprawnienia przysługują członkom personelu, którzy kończą pracę w centrum i wracają do kraju, gdzie zajmowali stanowisko przed rozpoczęciem pracy w centrum; członek personelu otrzymuje kwotę równorzędną, jeżeli przeprowadza się do innego kraju
en The same entitlement shall apply when staff members leave the service of the Centre and return to the country where they were in post before joining the Centre or the equivalent cost if the staff member moves to another country
pl W tym kontekście podzielamy stanowisko, że konieczne jest bardziej holistyczne podejście do wkładu wolontariatu do europejskiej spójności gospodarczej i społecznej.
en Here we share the view that we need a more holistic approach to the contribution of volunteering to Europe's economic and social cohesion.
pl Komisja zauważa, że taka interpretacja polskich przepisów prawnych jest niezgodna ze wszystkim stanowiskami, które do tej pory wyrażała Polska, a także z treścią i logiką samego rozdziału ‧a
en The Commission notes that this interpretation of Polish law is at odds with all the submissions from Poland to date and with the text and logic of Chapter ‧a itself
pl kosztów podróży służbowych urzędników i pracowników czasowych (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy
en travel expenses due to officials and temporary staff (including their families) on taking up duty, leaving the institution or transfer to another place of employment
pl Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Common Position shall be published in the Official Journal of the European Union
pl Baronessa Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND zostaje niniejszym mianowana na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa na okres od dnia ‧ grudnia ‧ r. do końca trwającej wówczas kadencji Komisji
en Baroness Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND is hereby appointed High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy for the period from ‧ December ‧ until the end of the current term of office of the Commission
pl uwzględniając wspólne stanowiska Rady ‧/‧/WPZiB w sprawie zwalczania terroryzmu i ‧/‧/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, obydwa z dnia ‧ grudnia ‧ r., oraz rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu
en having regard to Council Common Positions ‧/‧/CFSP on combating terrorism and ‧/‧/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, both of ‧ December ‧, and Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
pl Wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB ma zastosowanie do dnia ‧ października ‧ r
en Common Position ‧/‧/CFSP applies until ‧ October
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29905 zdań frazy stanowisko.Znalezione w 2,773 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.