wymowa: IPA: /ˈs̪t̪ajɲa/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • stable   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  building for animals with hoofs
   
  A building or structure usually with stalls that is used to house and feed horses, cattle or other animals.
   
  budynek, pomieszczenie dla koni, niekiedy też dla innych zwierząt gospodarskich (bydła, owiec)
   
  budynek, pomieszczenie dla koni;
   
  building for animals with hoofs
   
  building for animals with hoofs
 • barn   
  (noun   )
 • horse stables   
 • stables   
 • horse barn   
  (Noun  )
 • mew   
  (verb, noun   )
 • stall   
  (verb, noun   )
 • stalls   
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • stud   
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stable

Picture dictionary

stable
stable

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

przegroda w stajni
stalls; stall; loose boxes
stajnia Augiasza
Augean stables
stajnia uwięziowa
tethered stalls
stajnie królewskie
royal stables

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stajnia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl I ta rzecz zostaje w stajni
en Oh, and that thing has to stay in the stables
pl Mój brat i ja, razem z grupą, próbowaliśmy spalić stajnie w miejskich barakach.Ale jeden z żołnierzy rozpoznał mnie i mojego brata, więc przyszliśmy tu, by znaleźć Fidela
en My brother and I, with a group...... tried to burn down the stable at the town barracks...... but one of the soldiers identified my brother...... so we came here to find Fidel
pl Zabierz mnie do swej stajni
en Take me to your stable
pl Jest tu dom zarządcy, padok, piękne stajnie
en There' s also a caretaker' s house, a paddock, a barn, some very nice stables
pl Do gościa ze Stajni Tumbleweed
en A guy over at, uh, Tumbleweed Stables
pl Wszystkie odpowiedzi są w stajniach
en Every answer lay at the livery
pl d) od przyjazdu do kraju wysyłki, przebywał w gospodarstwach objętych nadzorem weterynaryjnym, był umieszczony w wydzielonych stajniach bez możliwości kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia
en d) since its entry into the country of dispatch, it has been resident on holdings under veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equidae of lower health status
pl Należy wskazać jednak, że zarządzanie stajniami koni wyścigowych i szkołami jeździeckimi nie jest charakterystyczną działalnością rolniczą (jest to działalność rekreacyjna, kulturalna i sportowa
en It should be noted, however, that the management of racehorse stables and riding schools is not a characteristic agricultural activity (it is a recreational, cultural and sporting activity
pl Widziałem tego faceta w stajni Pegaza
en There' s the man I saw at the Pegasus stable
pl Należy wskazać jednak, że zarządzanie stajniami koni wyścigowych i szkołami jeździeckimi nie jest charakterystyczną działalnością rolniczą (jest to część Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej: Dział ‧) (porównaj
en It should be noted, however, that the management of racehorse stables and riding schools is not a characteristic agricultural activity (it is a part of Sports activities and amusement and recreation activities: Division ‧) (cf
pl są utrzymywane w stajni lub na pastwisku, a dokument identyfikacyjny może być niezwłocznie okazany przez posiadacza
en stabled or on pasture, and the identification document can be produced without delay by the keeper
pl Poproś o świeżego konia w stajni
en Get a fresh horse at the stable, tell them you work for me
pl Była to jedna z tych oberży, wspólnych wszystkim prowincjonalnym przedmieściom, gdzie stajnie są przestronne, pokoje małe, a pośrodku podwórza kury wydziobują owies spod ubłoconych bryczek komiwojażerów;
en It was the inn that is in every provincial faubourg, with large stables and small bedrooms, where one sees in the middle of the court chickens pilfering the oats under the muddy gigs of the commercial travellers
pl Wygląda jak stajnia
en This looks like a stable
pl Można by rzec, że drzwi do stajni zostały zamknięte gdy koń był na pastwisku.
en It might be said that the barn door has just been closed when the horse is in the field, and that would be true to say.
pl Gdybyś był naprawdę zakochany, to w porównaniu do czegoś innego byłoby to jak złoto i ołów, jak wino i błoto, jak górskie powietrze i smród stajni
en If you were really in love... this would be to the other as gold to lead... as fine wine to muddy water... as mountain air to the stench of stables
pl Sprzęt rolniczy oraz urządzenia produkcyjne (łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami
en Farming equipment and production facilities (including irrigation systems, greenhouses and stables
pl Ten, co prowadzi stajnie?
en He runs the livery?
pl A tamtą synagogę przeznaczymy na stajnię
en Their synagogue, can you see it?- That' s not a villa!
pl Muszę iść do stajni spojrzeć na Frou Frou
en I must go to the stables and look at Frou Frou
pl Raz przyszła panienka do stajni, gdzie on czyścił konia
en One day the girl appeared in the stable and said
pl Lubił stodołę i stajnie, lubił, jak ojciec Rouault otwartą dłonią mierzył w jego dłoń i nazywał go swoim zbawcą. Lubił małe saboty panny Emmy, ich suchy stuk na wymytej kuchennej posadzce; wsunięte na buciki, podwyższały ją trochę, a kiedy szła przed nim, drewno obcasów migało szybko, klapiąc w skórzane podeszwy.
en He liked the granary and the stables; he liked old Rouault, who pressed his hand and called him his saviour; he like the small wooden shoes of Mademoiselle Emma on the scoured flags of the kitchen - her high heels made her a little taller; and when she walked in front of him, the wooden soles springing up quickly struck with a sharp sound against the leather of her boots.
pl Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, poświadczam, że wyżej opisany koń spełnia wymagania określone w pkt ‧ lit. a), b), c), e), f), g) oraz h) Załącznika do decyzji ‧/EWG był trzymany w oficjalnie zatwierdzonym gospodarstwie pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym od momentu wprowadzenia na terytorium Australii w dniu... (mniej niż ‧ dni) i podczas tego okresu był umieszczony w wydzielonej stajni, bez kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia, z wyłączeniem czasu trwania zawodów
en I, the undersigned, certify that the above horse meets the requirements set out in point III(a), (b), (c), (e), (f), (g) and (h) of Annex ‧ to Decision ‧/EEC and that is has been kept on officially approved holdings under official veterinary supervisions since entering the territory of Australia on... (less than ‧ days) and during that period has been kept in separated stabling out of contact with equidae of lower health status, except during the competitions
pl d) od momentu wjazdu do państwa trzeciego wysyłki, jego terytorium lub części, przebywał w gospodarstwach pod nadzorem weterynaryjnym, i w tym okresie trzymany był w oddzielnej stajni i nie miał styczności ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia, z wyjątkiem zawodów odbywających się w ramach opisanych powyżej zawodów jeździeckich
en d) since its entry into the third country, territory or part thereof of dispatch, it has been resident on holdings under veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equidae of a lower health status, except during the competitions held in the framework of the equestrian events specified above
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 157 zdań frazy stajnia.Znalezione w 0,25 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.