wymowa: IPA: /ˈs̪t̪ajɲa/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • stable   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  building for animals with hoofs
   
  A building or structure usually with stalls that is used to house and feed horses, cattle or other animals.
   
  budynek, pomieszczenie dla koni, niekiedy też dla innych zwierząt gospodarskich (bydła, owiec)
   
  budynek, pomieszczenie dla koni;
   
  building for animals with hoofs
 • barn   
  (noun   )
 • horse stables   
 • mew   
  (verb, noun   )
 • stables   
 • stall   
  (verb, noun   )
 • stud   
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stable

Picture dictionary

stable
stable

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

przegroda w stajni
stalls; stall
stajnia Augiasza
Augean stables
stajnia uwięziowa
tethered stalls

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stajnia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zaprowadźcie konie do stajni
en You can stable your horses
pl Wcale mnie to nie dziwi, pokazał mi zresztą ząb; napiliśmy się obaj kawy. Pytałem, czy cię widział, powiedział, że nie, ale że widział w stajni dwa konie, to znaczy interesy nieźle idą.
en That doesn’t surprise me; and he showed me his tooth; we had some coffee together. I asked him if he had seen you, and he said not, but that he had seen two horses in the stables, from which I conclude that business is looking up.
pl " Ma swoją lożę w operze, stajnię wyścigową, piękne obrazy i własną winnicę "
en " He has a box at the opera, a racing stable, wonderful paintings and his own vineyards. "
pl Ja, niżej podpisany, poświadczam, że koń powyżej opisany spełnia wymagania ustalone w pkt ‧ lit. a), b), c), e), f), g) i h) załącznika ‧ do decyzji ‧/EWG i że przebywał na terenie zatwierdzonym oficjalnie, chronionym przed owadami przenoszącymi choroby, pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym od momentu wprowadzenia na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich w dniu... (mniej niż ‧ dni) i podczas tego okresu był umieszczony w wydzielonej stajni, bez kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych o słabszym stanie zdrowia, z wyłączeniem czasu trwania zawodów
en I, the undersigned, certify that the above horse meets the requirements set out in point ‧ (a), (b), (c), (e), (f), (g) and (h) of Annex ‧ to Decision ‧/EEC and that it has been kept under official veterinary supervision on approved premises protected from vector insects since entering the territory of the United Arab Emirates on... (less than ‧ days) and during that period has been kept in separated stabling out of contact with equidae of lower health status, except during the competitions
pl Sprawdziłem też w stajni
en I even checked the stables
pl Chodźmy do innej stajni
en Let' s look at another barn
pl Ja, niżej podpisany, poświadczam, że wyżej opisany koń spełnia wymagania pkt ‧ lit. a), b), c), e), f), g) i h) załącznika ‧ do decyzji ‧/EWG i był trzymany w oficjalnie zatwierdzonym gospodarstwie pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii od momentu wwozu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu... (mniej niż ‧ dni) i został w tym czasie umieszczony w wydzielonej stajni bez możliwości kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia, z wyjątkiem czasu trwania zawodów
en I, the undersigned, certify that the above horse meets the requirements set out in point ‧ (a), (b), (c), (e), (f), (g) and (h) of Annex ‧ to Decision ‧/EEC and that it has been kept on officially approved holdings under official veterinary supervision since entering the territory of the United States of America on... (less than ‧ days) and during that period has been kept in separated stabling out of contact with equidae of lower health status, except during the competitions
pl W okresie izolacji koń musi być trzymany w stajniach chronionych przed nosicielami chorób, co najmniej w okresie od dwóch godzin przed zachodem słońca do dwóch godzin po wschodzie słońca następnego dnia
en During the isolation period the horse must be confined to the vector-protected stables at least from two hours prior to sunset until two hours after sunrise the next day
pl Może powinieneś mnie zabrać do stajni
en Maybe you should take me to the stable
pl Powiedziałeś " stajnie "
en What stables?
pl Wiozę Moondance Alexander ze Stajni Tumbleweed
en I got Moondance Alexander from Tumbleweed Stables
pl Przygotowywałem parę nowych dźwięków z moją stajnią
en I was laying down some tunes with my stable
pl Chyba wyważy drzwi od stajni
en It sounds Iike it' s going to break the staII door
pl To był jej groom w białych obcisłych spodniach! nim musiała się zadowolić! Skończywszy robotę, odchodził i już się nie pokazywał, bo Karol po powrocie sam prowadził konia do stajni, zdejmował mu siodło i zakładał kantar, a służąca przynosiła pęk słomy i ciskała byle jak do żłobu.
en And this was the groom in knee-britches with whom she had to be content! His work done, he did not come back again all day, for Charles on his return put up his horse himself, unsaddled him and put on the halter, while the servant-girl brought a bundle of straw and threw it as best she could into the manger.
pl W stajni po drugiej stronie ulicy
en In that livery stable across the street
pl Pani baronessie Ashton chcę powiedzieć tylko jedno: niestety przez ostatnie 36 lat Turcja, kraj kandydujący do przystąpienia do Unii Europejskiej, niszczyła religijne pomniki na Cyprze i zmieniała chrześcijańskie kościoły na meczety i stajnie, a ostatnio przerwała msze odprawiane w święta Bożego Narodzenia i w święto Trzech Króli w chrześcijańskich kościołach w okupowanych miastach Rizokarpaso i Yalusa.
en I would say to Lady Ashton: unfortunately, for the last 36 years, Turkey, a candidate country for accession to the European Union, has been destroying religious monuments in Cyprus and turning Christian churches into mosques and stables, and it recently put an end to Christmas and Epiphany masses in Christian churches in occupied Rizokarpaso and Yialousa.
pl Jak jest w Stajniach Tumbleweed?
en How is Tumbleweed Stables?
pl Ktoś zakradł się do stajni z benzyną
en Someone got into the stable with some gasoline
pl Jeżeli konieczne są ćwiczenia, są one wykonywane w nakreślonych granicach na terenie stacji kwarantanny pod urzędową kontrolą weterynaryjną, po zastosowaniu skutecznych środków odstraszających owady przed wyprowadzeniem konia ze stajni i w ścisłej izolacji od zwierząt z rodziny koniowatych, które nie są przygotowywane do wywozu na mocy warunków co najmniej tak rygorystycznych, jak warunki wymagane dla odprawy czasowej i stałego przywozu do Wspólnoty
en If exercise is required, it shall be done within the delineated perimeters of the quarantine premises under official veterinary supervision, following the application of effective insect repellents prior to the removal from the stables, and in strict isolation from equidae not being prepared for export under conditions at least as strict as required for temporary admission and imports into the Community
pl Chodźmy do innej stajni
en Come on, let' s look at another barn
pl Z położonej dalej, na pół zrujnowanej dużej izby, gdzie stał piec chlebowy, wychodziło się wprost na podwórze, przed stajnię; sama izba służyła obecnie za drwalnię, piwnicę i składzik, zalegało ją stare żelastwo, puste beczki, połamane narzędzia ogrodnicze i jakieś zakurzone przedmioty, których przeznaczenia nie dawało się odgadnąć.
en Then, opening on the yard, where the stable was, came a large dilapidated room with a stove, now used as a wood-house, cellar, and pantry, full of old rubbish, of empty casks, agricultural implements past service, and a mass of dusty things whose use it was impossible to guess.
pl System obsługi klientów - budowanie wizerunku i przewagi konkurencyjnej na przykładzie pensjonatu dla koni „Stajnia Kamila”
en Customer service system- creating the image and competitive advantage on the example of a horse motel- 'Stajnia Kamila'
pl d) od momentu wjazdu do państwa trzeciego wysyłki, jego terytorium lub części, przebywał w gospodarstwach pod nadzorem weterynaryjnym, i w tym okresie trzymany był w oddzielnej stajni i nie miał styczności ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia, z wyjątkiem zawodów odbywających się w ramach opisanych powyżej zawodów jeździeckich
en d) since its entry into the third country, territory or part thereof of dispatch, it has been resident on holdings under veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equidae of a lower health status, except during the competitions held in the framework of the equestrian events specified above
pl W stajni po drugiej stronie ulicy
en In the stable across the street
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 157 zdań frazy stajnia.Znalezione w 0,491 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.