wymowa: IPA: /ˈs̪t̪ajɲa/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • stable   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  building for animals with hoofs
   
  A building or structure usually with stalls that is used to house and feed horses, cattle or other animals.
   
  budynek, pomieszczenie dla koni, niekiedy też dla innych zwierząt gospodarskich (bydła, owiec)
   
  budynek, pomieszczenie dla koni;
   
  building for animals with hoofs
 • barn   
  (noun   )
 • horse stables   
 • mew   
  (verb, noun   )
 • stables   
 • stall   
  (verb, noun   )
 • stud   
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stable

Picture dictionary

stable
stable

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

przegroda w stajni
stalls; stall
stajnia Augiasza
Augean stables
stajnia uwięziowa
tethered stalls

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stajnia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pomóż mojemu przyjacielowi zabrać konie do stajni
en Please help my friend take the horses to the stables
pl Szukajcie w stajniach, zagrodach, i magazynach!
en Look in the stables, in every corral, in the store!
pl Czy pan komisarz podziela pogląd, że jest ona przejawem czyszczenia stajni, który należy przyjąć z zadowoleniem, i sygnałem, że wreszcie rozpocznie się proces sądowy wymierzony przeciwko korupcji głęboko zakorzenionej wewnątrz pewnych części tureckiego państwa?
en Does he agree that it is a welcome sign of the cleansing of the stables and a signal that the judicial process is finally starting to attack deep corruption inside parts of the Turkish State?
pl Stajnia jak każda inna
en It' s just a barn like any other
pl Pod mostkiem płynęła rzeka; we mgle widać było kryte słomą zabudowania rozrzucone na łące zamkniętej łagodnymi lesistymi stokami, z tyłu zaś, w starodrzewiu, biegły dwoma równymi rzędami wozownie i stajnie, zachowane przy rozbiórce dawnej rezydencji.
en A river flowed under a bridge; through the mist one could distinguish buildings with thatched roofs scattered over the field bordered by two gently sloping, well timbered hillocks, and in the background amid the trees rose in two parallel lines the coach houses and stables, all that was left of the ruined old chateau.
pl Późno już, mam zawroty głowy od smrodu stajni
en Long hours, giddy at the smell of the barn
pl Ten, co prowadzi stajnie?
en He runs the livery?
pl Gdybyś był naprawdę zakochany, to w porównaniu do czegoś innego byłoby to jak złoto i ołów, jak wino i błoto, jak górskie powietrze i smród stajni
en If you were really in love... this would be to the other as gold to lead... as fine wine to muddy water... as mountain air to the stench of stables
pl d) od przyjazdu do kraju wysyłki, przebywał w gospodarstwach objętych nadzorem weterynaryjnym, był umieszczony w wydzielonych stajniach bez możliwości kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia
en d) since its entry into the country of dispatch, it has been resident on holdings under veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equidae of lower health status
pl Znalazłem to na ziemi w stajni
en I found it on the ground in the stable
pl ludzie szeryfa czekają na was przy stajni
en Marshal' s got men waiting to waylay you back at the livery
pl Zabierzcie ich do stajni
en Take them down to the livery stable
pl Lord Attilla ppoprzysiągł obrócić kościoły Rzymu w stajnie!
en Lord Attilla swore to turn Rome' s churches into horse stables!
pl Ze idzie do stajni po drugiej stronie ulicy
en Going to the stable across the street
pl W okresie izolacji koń jest trzymany w stajniach chronionych przed nosicielami chorób, co najmniej w okresie od dwóch godzin przed zachodem słońca do dwóch godzin po wschodzie słońca następnego dnia
en During the isolation period the horse shall be confined to the vector-protected stables at least from two hours prior to sunset until two hours after sunrise the next day
pl Ja, niżej podpisany, poświadczam, że wyżej opisany koń spełnia wymagania pkt ‧ lit. a), b), c), e), f), g) i h) załącznika ‧ do decyzji ‧/EWG i był trzymany w oficjalnie zatwierdzonym gospodarstwie pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii od momentu wwozu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu... (mniej niż ‧ dni) i został w tym czasie umieszczony w wydzielonej stajni bez możliwości kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia, z wyjątkiem czasu trwania zawodów
en I, the undersigned, certify that the above horse meets the requirements set out in point ‧ (a), (b), (c), (e), (f), (g) and (h) of Annex ‧ to Decision ‧/EEC and that it has been kept on officially approved holdings under official veterinary supervision since entering the territory of the United States of America on... (less than ‧ days) and during that period has been kept in separated stabling out of contact with equidae of lower health status, except during the competitions
pl są utrzymywane w stajni lub na pastwisku, a dokument identyfikacyjny może być niezwłocznie okazany przez posiadacza
en stabled or on pasture, and the identification document can be produced without delay by the keeper
pl Byliśmy strażnikami i czyściliśmy stajnie przez prawie dwa lata
en We' ve been standing guard and cleaning stables for nearly two years
pl Do gościa ze Stajni Tumbleweed
en A guy over at, uh, Tumbleweed Stables
pl Jeżeli konieczne są ćwiczenia, są one wykonywane w nakreślonych granicach na terenie stacji kwarantanny pod urzędową kontrolą weterynaryjną, po zastosowaniu skutecznych środków odstraszających owady przed wyprowadzeniem konia ze stajni i w ścisłej izolacji od zwierząt z rodziny koniowatych, które nie są przygotowywane do wywozu na mocy warunków co najmniej tak rygorystycznych, jak warunki wymagane dla odprawy czasowej i stałego przywozu do Wspólnoty
en If exercise is required, it shall be done within the delineated perimeters of the quarantine premises under official veterinary supervision, following the application of effective insect repellents prior to the removal from the stables, and in strict isolation from equidae not being prepared for export under conditions at least as strict as required for temporary admission and imports into the Community
pl W stajni po drugiej stronie ulicy
en In the stable across the street
pl stajnie jeździeckie, stajnie wyścigowe, tereny jeździeckie, tereny wykorzystywane do wyścigów konnych, jeśli nie prowadzą działalności hodowlanej
en riding stables, racing stables, gallops (i.e. land used for exercising racehorses), if they do not have breeding activities
pl Raz przyszła panienka do stajni, gdzie on czyścił konia
en One day the girl appeared in the stable and said
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 157 zdań frazy stajnia.Znalezione w 0,376 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.