Tłumaczenia na język angielski:

  • fixed pressure water-spraying fire-extinguishing systems   

Przykładowe zdania z "stałe ciśnieniowe instalacje gaśnicze zraszające wodne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Stałe ciśnieniowe wodne zraszające systemy gaśnicze w pomieszczeniach maszynowych powinny być zgodne z wymaganiami kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego
en Fixed pressure water-spraying fire-extinguishing systems in machinery spaces shall comply with the provisions of the Fire Safety Systems Code
pl Stałe ciśnieniowe wodne zraszające systemy gaśnicze w pomieszczeniach maszynowych (R
en Fixed pressure water-spraying fire-extinguishing systems in machinery spaces (R ‧) NEW CLASS B, C AND D SHIPS CONSTRUCTED BEFORE ‧ JANUARY ‧ AND EXISTING B CLASS SHIPS
pl NOWE STATKI KLASY B, C I D ZBUDOWANE PRZED DNIEM ‧ STYCZNIA ‧ R. ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:.‧ Każdy stały ciśnieniowy wodny zraszający system gaśniczy w pomieszczeniach maszynowych powinien być wyposażony w dysze zraszające zatwierdzonego typu
en Any required fixed pressure water-spraying fire-extinguishing system in machinery spaces shall be provided with spraying nozzles of an approved type
pl Do ochrony pomieszczeń dla załogi, sterówek i pomieszczeń dla pasażerów jako na stałe zainstalowane systemy gaśnicze mogą służyć tylko specjalne automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe
en Fire protection in accommodation spaces, wheelhouses and passenger spaces is to be provided only by suitable automatic pressurised water sprinklers as permanently installed fire-fighting systems
pl będą zapewnione takie urządzenia pompujące, wymagane niniejszą regułą, które uwzględniają wymagania dotyczące stałych gaśniczych instalacji wodnych o stałym ciśnieniu
en the pumping arrangements required by this regulation take account of the requirements for any fixed pressure water spraying fire-extinguishing system
pl Takiego typu stały zraszania wodą pod ciśnieniem lub równoważny system gaśniczy powinien spełniać wymagania uchwały A.‧ (V) IMO oraz powinien uwzględniać
en Such fixed pressure water-spraying system or other equivalent fire-extinguishing system shall comply with the provisions of IMO Resolution A.‧ (V) and the IMO MSC/Circ
pl ciśnieniowy wodny system zraszający, spełniający wymagania regulacji ‧ pkt.‧, uwzględniając datę budowy statku
en a pressure water-spraying system complying with the relevant provisions of paragraph.‧ of regulation ‧, taking into consideration the date of construction of the ship
pl instalacje wody gaśniczej z wystarczającą liczbą hydrantów z zamocowanymi na stałe wężami gaśniczymi o długości co najmniej ‧ m wyposażonymi w prądownice umożliwiające wytwarzanie strumienia rozpylonego lub zwartego oraz odcięcie strumienia
en one fire extinguisher line with a sufficient number of hydrants with permanently connected fire hoses at least ‧ m in length and fitted with a nozzle capable of producing both a mist and a jet of water and incorporating a shut-off facility
pl Stałe instalacje gaśnicze na pianę ciężką w pomieszczeniach maszynowych (R
en Fixed low-expansion foam fire-extinguishing systems in machinery spaces (R
pl Urządzenia uruchamiające jakąkolwiek stałą instalację gaśniczą powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz powinny być zgrupowane w możliwie jak najmniejszej liczbie miejsc takich, że jest mało prawdopodobne, aby mogły być odcięte przez pożar powstały w pomieszczeniu chronionym
en The means of control of any fixed gas fire-extinguishing system shall be readily accessible and simple to operate and shall be grouped together in as few locations as possible at positions not likely to be cut off by a fire in a protected space
pl Przed grodzią zderzeniową od strony dziobu nie należy instalować awaryjnych źródeł energii elektrycznej, pomp pożarowych, pomp zęzowych, z wyjątkiem specjalnie przeznaczonych do obsługi pomieszczeń położonych przed grodzią zderzeniową, jakiejkolwiek stałej instalacji gaśniczej wymaganej w rozdziale ‧, jak również innych urządzeń awaryjnych ważnych dla bezpieczeństwa statku, z wyjątkiem wind kotwicznych
en Emergency sources of electrical power, fire pumps, bilge pumps except those specifically serving the spaces forward of the collision bulkhead, and fixed fire-extinguishing system required by Chapter ‧ and other emergency installations which are essential for the safety of the ship, except anchor windlasses, shall not be installed forward of the collision bulkhead
pl Dostawcy stałych systemów gaśniczych powinni dostarczyć opis instalacji, łącznie z wykazem czynności kontrolnych, w języku angielskim i w języku lub językach urzędowych państwa bandery
en Suppliers of fixed fire-extinguishing installations shall provide a description of the installation, including a checklist for maintenance, in English and in the official language(s) of the flag State
pl Jeżeli ilość wolnego powietrza, które znajduje się w zbiornikach powietrza w jakiejkolwiek przestrzeni jest taka, że w przypadku gdyby uwolniła się w tej przestrzeni w razie pożaru, mogłaby w poważnym stopniu wywrzeć ujemny wpływ na skuteczność stałej instalacji pożarowej, należy dostarczyć dodatkową ilość środka gaśniczego
en Where the volume of free air contained in air receivers in any space is such that, if released in such space in the event of fire, such release of air within that space would seriously affect the efficiency of the fixed fire-extinguishing system, an additional quantity of fire-extinguishing medium shall be provided
pl Ze względu na utratę stateczności, co mogłoby nastąpić wskutek nagromadzenia dużych ilości wody na pokładzie lub szczycie zbiornika w efekcie działania stałego systemu ciśnieniowego zraszania wodą, administracja państwa bandery może wymagać zamontowania urządzeń pompowych i drenażowych, oprócz wymagań regulacji ‧/C
en In view of the serious loss of stability which could arise due to large quantities of water accumulating on the deck or tank top consequent on the operation of the fixed pressure water-spraying system, the Administration of the flag State may require pumping and drainage facilities to be provided additional to the requirements of regulation ‧/C
pl Każde pomieszczenie kategorii specjalnej powinno być wyposażone w zatwierdzony, stały, ręcznie sterowany system ciśnieniowego zraszania wodą, który powinien chronić wszystkie części pokładów i platform, na których przewozi się pojazdy w danym pomieszczeniu
en Each special category space shall be fitted with an approved fixed pressure water-spraying system for manual operation which shall protect all parts of any deck and vehicle platform in such space
pl Ze względu na poważną utratę stateczności, która mogłaby powstać wskutek nagromadzenia dużych ilości wody na pokładzie lub pokładach w efekcie działania stałego systemu ciśnieniowego zraszania wodą, należy przewidzieć szpigaty zapewniające szybkie odprowadzenie tak zebranej wody bezpośrednio za burtę
en In view of the serious loss of stability which could arise due to large quantities of water accumulating on the deck or decks consequent on the operation of the fixed pressure water-spraying system, scuppers shall be fitted so as to ensure that such water is rapidly discharged directly overboard
pl inny sprzęt bezpieczeństwa, taki jak automatyczna ciśnieniowa instalacja tryskaczowa lub pompy gaśnicze
en other safety equipment such as automatic pressurised sprinkler systems or fire extinguishing pumps
pl agregaty pianowe zatwierdzonego typu w każdym pomieszczeniu, o pojemności co najmniej ‧ litrów każdy lub równoważne, w wystarczającej liczbie, aby pianę lub równoważny środek gaśniczy można było skierować na każdą część ciśnieniowych instalacji paliwa ciekłego i instalacji smarowania, przekładnię i inne miejsca zagrożone pożarem
en In each such space, approved foam-type fire extinguishers, each of at least ‧ litres capacity, or equivalent, sufficient in number to enable foam or its equivalent to be directed on to any part of the fuel and lubricating oil pressure systems, gearing and other fire hazards
pl W maszynowniach kategorii A o kubaturze powyżej ‧ m‧/min powinien, oprócz wymaganego niniejszą regułą stałego systemu gaśniczego, znajdować się stały wodny system gaśniczy do użytku miejscowego lub równoważny system, zatwierdzony na podstawie wytycznych IMO, patrz: MSC/Okólnik
en Machinery spaces of category A above ‧ m‧ in volume shall, in addition to the fixed fire-extinguishing system required in this regulation, be protected by an approved type of fixed water-based or equivalent local application fire-fighting system, based on the guidelines developed by IMO, see MSC/Circ
pl Nie akceptujemy faktu, że testy stosowane na szczeblu europejskim stały się ćwiczeniem z zakresu komunikacji dla jednostki kryzysowej przemysłu jądrowego, której przykładem prezydent Sarkozy posłuży się na następnym szczycie G-8, by sprzedać jeszcze więcej europejskich reaktorów wodnych ciśnieniowych.
en We refuse to accept the fact that the tests applied at European level have become a communications exercise by a crisis unit for the nuclear industry, which Mr Sarkozy will showcase at the next G8 in order to sell even more European pressurised water reactors (PWRs).
pl Próbę wodną na rozerwanie należy przeprowadzać w dwóch następujących po sobie etapach przy użyciu instalacji do prób umożliwiającej stały wzrost ciśnienia aż do rozerwania butli oraz rejestrację krzywej przebiegu ciśnienia w czasie
en The hydraulic pressure bursting test must be carried put in thwo successive stages, using a test-rig which allows pressure in the cylinder to be increased at an even rate until the cylinder bursts and the curve of pressure variation against time to be recorded
pl Próbę wodną na rozerwanie należy przeprowadzać w dwóch następujących po sobie etapach przy użyciu instalacji próbnej umożliwiającej stały wzrost ciśnienia aż do rozerwania butli oraz rejestrację krzywej przebiegu ciśnienia w czasie
en The hydraulic pressure bursting test must be carried out in two successive stages, using a test-rig which allows pressure to be increased at an even rate until the cylinder bursts and the curve of pressure variation against time to be recorded
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 49668 zdań frazy stałe ciśnieniowe instalacje gaśnicze zraszające wodne.Znalezione w 10,637 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.