Tłumaczenia na język angielski:

 • spread       
  (verb, noun, adjv   )
   
  ekon. ekonomia różnica między oferowanym przez instytucję finansową (np. bank) kursem sprzedaży waluty a kursem kupna;
   
  ekon. ekonomia różnica między oferowanym przez instytucję finansową (np. bank) kursem sprzedaży waluty a kursem kupna;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

spread kredytowycredit spread

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "spread", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na przykład, gdyby jednostka nie zrezygnowała z żadnych odsetek w momencie wygaśnięcia lub przeniesienia kontraktu o obsługę, cały spread odsetkowy byłby traktowany jako wydzielona należność z tytułu strip odsetkowegoFor example, if the entity would not give up any interest upon termination or transfer of the servicing contract, the entire interest spread is an interest-only strip receivable
Na tej podstawie właściwy spread, którym obciążono Royal Mail, mieścił się w przedziale ‧–‧ punktów bazowychOn this basis the relevant spread charged to Royal Mail ranged between ‧ and ‧ basis points
portfele Credit Spread Portfolio (CSP) i Public Sector Portfolio (PSP) (w kwocie szacowanej na około ‧ mld EUR na dzień ‧ grudnia ‧ rthe credit spread portfolio (CSP) and public sector portfolio (PSP) (estimated at approximately EUR ‧ billion at ‧ December
W odniesieniu do danych rynkowych z dnia ‧ grudnia ‧ r. (swap spread obligacji federalnych w wysokości ‧,‧ %) odpowiednią premię za ryzyko ‧-letnich cichych udziałów należy obliczyć w następujący sposób: ‧,‧ % +‧,‧ % = ‧,‧ %Taking the market data as at ‧ December ‧ (swap spread for Federal loans of ‧,‧ %), an appropriate risk premium for ‧-year silent partnership contributions would be ‧,‧ % + ‧,‧ % = ‧,‧ %
Wiemy, że euro traci na wartości w szybkim tempie na naszych oczach, oraz że wzrasta spread obligacji rządowych.We know that the euro is depreciating at a rapid rate before our eyes and that government bond spreads are rising.
Spread kredytowy wynoszący ‧,‧ % powyżej LIBOR, którym banki komercyjne obciążyły Royal Mail za pożyczki na znacznie krótszy okres, dowodzi, że ma to również zastosowanie do Royal Mail. TNT zauważyło również, że spread kredytowy wzrasta znacznie przy dłuższych okresach zapadalnościThat this also holds for Royal Mail is proven by the credit spread of ‧,‧ % above LIBOR that commercial banks charged to Royal Mail for the loans with a much shorter duration. TNT also noted that credit spreads increase significantly for longer maturities
Jednakże, jeśli premia lub dyskonto wynikają ze zmiany spread kredytowego ponad zmienną stopę procentową określoną dla instrumentu lub innej zmiennej, która nie jest przeszacowywana do stóp rynkowych, należy je amortyzować przez okres do terminu wymagalności instrumentuIf, however, the premium or discount results from a change in the credit spread over the floating rate specified in the instrument, or other variables that are not reset to market rates, it is amortised over the expected life of the instrument
W zakresie tego twierdzenia [...] zauważył przed przedstawieniem o wiele bardziej dokładnej analizy kosztów alternatywnych wynikających z warunku wiążącego, że stopa oprocentowania krótkoterminowego, które PI musiałaby zapłacić na rynku w z tytułu wynagrodzenia od Skarbu Państwa (constant maturity swap). wyniosłaby równowartość sześciomiesięcznego Euriboru (oprocentowanie pożyczek międzybankowych udzielanych na okres ‧ miesięcy) plus spread w wysokości ‧,‧ %Before presenting a much more detailed examination of the opportunity cost of the Obligation, [...] indicates that the short-term interest rate that PI would have to pay on the market in exchange for the yield paid by the Treasury (a constant maturity swap) is six-month Euribor plus a spread of ‧,‧ %
W oparciu o aktualne warunki rynkowe Włochy twierdzą, że wartość takiej transakcji wyniosłaby równowartość sześciomiesięcznego Euriboru plus spread równy ‧ % pod koniec ‧ r., ‧,‧ % pod koniec ‧ r. i ‧,‧ % na koniec października ‧ rOn the basis of current market conditions, Italy argues that the value of such a transaction would be six-month Euribor plus a spread of ‧ % at the end of ‧, ‧,‧ % at the end of ‧ and ‧,‧ % in October
Przyjęliśmy również zalecenie, aby położyć kres niespójności w zakresie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej oraz ryzyku zagrażającemu właściwemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, uwzględniając stałe zmniejszanie się konkurencyjności gospodarki greckiej i zwiększanie nierównowagi w bilansie handlowym, jak również duży spread na rynkach finansowych w porównaniu do wzorcowych obligacji.We also adopted the recommendation to put an end to the inconsistency with the broad guidelines of the economic policies and the risks of jeopardising the proper functioning of economic and monetary union, given the continuous loss of competitiveness of the Greek economy, and the widening of external imbalances as well as by the large spread in financial markets vis-à-vis benchmark bonds.
Ponadto dodatni spread odsetkowy ‧,‧ % przedstawia otrzymaną zapłatę za zapewnienie otrzymującemu korzystniejszych warunkówIn addition, the excess spread of ‧,‧ per cent represents consideration received for the credit enhancement
Jednostka może nie posiadać informacji pochodzących z bieżących transakcji, aby wyznaczyć odpowiedni spread kredytowy ponad bazową stopę procentową w celu wyznaczenia stopy dyskontowej używanej do kalkulacji wartości bieżącejAn entity may not have information from recent transactions to determine the appropriate credit spread over the basic interest rate to use in determining a discount rate for a present value computation
Spread w stosunku do obligacji skarbowych mieścił się w przedziale ‧–‧ punktów bazowych, co jest więc wystarczające w porównaniu z ‧ punktami bazowymi ustalonymi w zawiadomieniu w sprawie stóp referencyjnychThe spread over Government bonds ranged between ‧ and ‧ basis points, which is therefore sufficient in comparison with the ‧ basis points set in the reference rate notice
Wspomniana już rozpiętość swapu aktywów (Asset Swap Spread) opiera się na ratingach, które uwzględniają ewentualne wsparcie ze strony państwa, a tym samym nie odzwierciedlają wynikającej z wewnętrznej potrzeby stabilności BAWAG-PSKThe indicated Asset Swap Spread is based on ratings which take into account the potential support provided by the state and thus do not reflect the intrinsic stability of BAWAG-PSK
Natychmiast po transakcji wartość bilansowa składnika aktywów wynosi ‧ j.p., składająca się z kwoty ‧ j.p., odpowiadającej kosztowi przyporządkowanemu części zatrzymanej, oraz kwoty ‧ j.p., stanowiącej dodatkowe utrzymane zaangażowanie jednostki z tytułu podporządkowania zatrzymanego udziału z tytułu strat kredytowych (z uwzględnieniem dodatniego spread odsetkowego w wysokości ‧ j.pImmediately following the transaction, the carrying amount of the asset is CU‧ comprising CU‧, representing the allocated cost of the portion retained, and CU‧, representing the entity's additional continuing involvement from the subordination of its retained interest for credit losses (which includes the excess spread of CU
Alternatywnie, zakładając, że nie nastąpiła zmiana ryzyka kredytowego dłużnika i mającego zastosowanie spread kredytowego po powstaniu instrumentu dłużnego, oszacowanie bieżącej rynkowej stopy procentowej może zostać przeprowadzone przy zastosowaniu referencyjnej stopy procentowej odzwierciedlającej lepszą jakość kredytową niż bazowy instrument dłużny, utrzymując stały spread kredytowy oraz dokonując jednocześnie korekty z tytułu zmiany referencyjnej stopy procentowej od dnia powstania instrumentuAlternatively, provided there is no change in the credit risk of the debtor and applicable credit spreads after the origination of the debt instrument, an estimate of the current market interest rate may be derived by using a benchmark interest rate reflecting a better credit quality than the underlying debt instrument, holding the credit spread constant, and adjusting for the change in the benchmark interest rate from the origination date
SCR spread oznaczające podmoduł ryzyka spreaduSCR spread denotes the spread risk sub-module
Poziomem odniesienia dla oprocentowania/marży w ramach tego finansowania jest stopa LIBOR powiększona o spread pobierany przez bankiThe interest/mark-up for this financing is benchmarked to LIBOR rate plus a spread charged by the banks
Wycena i zabezpieczanie opcji na spreadPricing and hedging spread options
W przypadku braku przeciwnych dowodów wydaje się uzasadnione założenie, że nie nastąpiły żadne zmiany w spread kredytowym w stosunku do stanu z dnia udzielenia pożyczkiIt would be reasonable to assume, in the absence of evidence to the contrary, that no changes have taken place in the spread that existed at the date the loan was made
W zależności od wartości tych aktywów (która w oparciu o dostępne informacje wydawała się raczej duża) można by oczekiwać, że spread ponad LIBOR byłby obniżonyDepending on the strength of such assets (which, based on the information available, seemed to be rather strong) the spread over LIBOR would be expected to be reduced
Można stąd wnioskować, że pożyczki państwowe musiały zostać przyznane z zastosowaniem obniżonej stawki w stosunku do przeważających stóp procentowych w transakcjach międzybankowych, podczas gdy w normalnych okolicznościach spread kredytowy przy niezabezpieczonych kredytach dla przedsiębiorstw przekracza stopy procentowe transakcji międzybankowychFrom this, it could be derived that the State loans must have been concluded at a discount from the prevailing inter-bank rates while under normal circumstances corporate unsecured debt pays a credit spread above the inter-bank rates
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 22 zdań frazy spread.Znalezione w 0,387 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.