wymowa: IPA: ˌspravjjɛˈdljivɔɕʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • justice         
  (Noun  ) (noun   )
   
  judgment and punishment of who wronged (an)other(s)
   
  fairness, especially with regard to punishment
   
  the civil power dealing with law
   
  state of being just or fair
   
  pot. potocznie władza sądownicza
   
  trwała i niewymuszona wola oddawania każdemu tego, co mu się należy;
   
  state of being just or fair
 • equity   
  (noun   )
 • fairer   
  (adjv   )
 • fairness     
  (noun   )
 • judicature   
  (noun   )
 • justness   
  (noun   )
 • rightfulness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
fairness, justice (state of being just or fair)
 
justice system
 
pot. potocznie działanie sprawiedliwe

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (41)

Deklaracja NZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużycia władzy
UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych
United States Department of Justice
dostęp do sprawiedliwości
access to the courts
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities; European Court of Justice
Kategoria:Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Judges of the International Court of Justice
Kodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwości
UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials
Lista członków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
List of Members of the European Court of Justice
międzynarodowy trybunał sprawiedliwości
international court of justice
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
International Court of Justice
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministry of Justice of the Republic of Poland; Department of Justice
Nauczyciel Sprawiedliwości
Teacher of Righteousness
odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne
reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling
opinia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
opinion of the EC Court of Justice
penalizacja czynów przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
criminalization of obstruction of justice
Podstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
rozmyślnie uchylać się od wymiaru sprawiedliwości
deliberately sought to evade justice
Sojusz Prawdy i Sprawiedliwości
Justice and Truth Alliance
Sprawiedliwość
Righteousness; Justice
sprawiedliwość naprawcza
restorative justice
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
Permanent Court of International Justice
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
European Court of Justice; Court of Justice of the European Communities
Wojskowa Rada Sprawiedliwości i Demokracji
Military Council for Justice and Democracy
współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych
judicial cooperation in criminal matters

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sprawiedliwość", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niego
en When using videoconferencing for the purpose of remote interpretation, the competent authorities should be able to rely on the tools that are being developed in the context of European e-Justice (e.g. information on courts with videoconferencing equipment or manuals
pl Panie i panowie! Należę do tych, którzy są przekonani, że potrzebna jest nam pilnie reforma naszych systemów socjalnych; uważam także, iż całkowicie możliwe jest pogodzenie efektywności gospodarczej z nadzieją na ulepszenia socjalne oraz pogodzenie wolności ze sprawiedliwością, i właśnie dlatego musimy ustalić limity oraz minimalne standardy socjalne dla wszystkich państw członkowskich.
en Ladies and gentlemen, I am among those who are convinced that we need urgent reform of our social systems; I, too, believe it is entirely possible to reconcile economic efficiency with the hope for social improvements and to reconcile freedom with justice, which is precisely why we must establish limits and minimum social standards for all Member States.
pl uważa, że w celu zachowania wiarygodności wobec ludności Republiki Mołdowy UE powinna zaangażować się w rozwiązanie obecnego problemu w sposób proaktywny, głęboki i wszechstronny; wzywa Radę do rozważenia możliwości wysłania do Republiki Mołdowy misji dotyczącej państwa prawnego w celu wsparcia organów ścigania w procesie reform, zwłaszcza w obszarach policji i wymiaru sprawiedliwości
en Believes that, in order to preserve its credibility for the people of the Republic of Moldova, the EU should become involved in the management of the current situation in a proactive, profound and comprehensive way; urges the Council to consider the possibility of sending a Rule of Law Mission to the Republic of Moldova, in order to assist the law enforcement authorities in their reform process, especially in the police and justice areas
pl uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Kultury i Edukacji, a także Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A
en having regard to the report of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection and the opinions of the Committee on Culture and Education and of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (A
pl Dostosowanie ze względu na wpływ nieuczestniczenia niektórych Państw Członkowskich w polityce dotyczącej wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych od roku
en Adjustment for the impact of the non-participation of certain Member States in the justice and home affairs policy from
pl Projekt budżetu korygującego ‧/‧: Sekcja ‧ Trybunał Sprawiedliwości
en Draft amending budget No ‧/‧- Section ‧ Court of Justice
pl Zidentyfikowane przeze mnie dziedziny obejmują edukację, zdrowie, współpracę gospodarczą, handel, sprawiedliwość i prawa człowieka, i mogę powiedzieć, że we wszystkich tych dziedzinach posiadam ogromne doświadczenie.
en Issues that I have identified are education, health, economic development, trade, justice and human rights, all of them issues on which I can say that I have a great deal of experience.
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejską Sieć Migracji [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
en Report on the proposal for a Council decision establishing a European Migration Network [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
pl Ten epizod będzie miał tytuł ' Osobista sprawiedliwość. '
en Are you getting this, Ben?Come on!
pl Justisdepartementet (Ministerstwo Sprawiedliwości), Oslo
en Justisdepartementet (Ministry of Justice), Oslo
pl Jest to tym ważniejsze, że Turcja jako kandydat do członkowstwa w UE ma poważne braki w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, systemu karnego, ochrony mniejszości oraz wolności wyznania, nawet jeżeli nieobiektywny raport rzekomo niezależnej Komisji lub raport Ahtisaariego malują inny obraz.
en This is even more important given that Turkey is a candidate for accession to the EU with significant shortcomings in the areas of the administration of justice, the penal system, the protection of minorities and religious freedom, even if a biased report from an allegedly independent Commission or the Ahtisaari report give a different impression.
pl Tłumaczenie robocze, tłumaczenie ostateczne opublikowane zostanie w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
en Provisional translation; the definitive translation will be published in the European Court Reports
pl Reguły dotyczące systemu językowego stosowanego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej określa rozporządzenie Rady stanowiącej jednomyślnie
en The rules governing the language arrangements applicable at the Court of Justice of the European Union shall be laid down by a regulation of the Council acting unanimously
pl W dniu ‧ kwietnia ‧ r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez D. Maidani, działającej w charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga
en An action against the Grand Duchy of Luxembourg was brought before the Court of Justice of the European Communities on ‧ April ‧ by the Commission of the European Communities, represented by D. Maidani, acting as Agent, with an address for service in Luxembourg
pl mając na uwadze, że Plan Działania Rady i Komisji w sprawie sposobów najlepszego wdrażania postanowień Traktatu z Amsterdamu w sprawie utworzenia obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wzywa do większych wysiłków na rzecz uzgodnienia wspólnych definicji, kar finansowych i sankcji najpierw w ograniczonej liczbie dziedzin, takich jak handel ludźmi, w szczególności zaś wykorzystywanie seksualne kobiet, młodzieży i dzieci
en whereas the Vienna Action Plan of the Council and the Commission on how best to implement the provisions of the Treaty of Amsterdam on the creation of an area of freedom, security and justice calls for greater efforts to agree on common definitions, charges and penalties in the first instance in a limited number of sectors such as trafficking in human beings, particularly the sexual exploitation of women, adolescents and children
pl Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa w celu przyjęcia przez Radę projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
en Report on the initiative by the French Republic, Ireland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom with a view to the adoption of a framework decision on the retention of data processed and stored in connection with the provision of publicly available electronic communications services or data on public communications networks for the purpose of prevention, investigation, detection and prosecution of crime and criminal offences including terrorism [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
pl Jeżeli dana osoba znajduje się na terytorium państwa wykonującego i musi zostać przesłuchana w charakterze świadka lub biegłego przez organy wymiaru sprawiedliwości państwa wydającego, organ wydający może – jeżeli nie jest pożądane lub możliwe, by osoba ta stawiła się osobiście na terytorium jego państwa – wydać europejski nakaz dochodzeniowy w celu przesłuchania świadka lub biegłego drogą wideokonferencji, zgodnie z ust. ‧–
en If a person is in the territory of the executing State and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of the issuing State, the issuing authority may, where it is not desirable or possible for the person to be heard to appear in its territory in person, issue an EIO in order to hear the witness or expert by videoconference, as provided for in paragraphs ‧ to
pl wzywa ONZ i Komisję do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w sprawie wyrzucania toksycznych odpadów i prowadzenia nielegalnych połowów wzdłuż wybrzeża somalijskiego, do określenia odpowiedzialności na wszystkich szczeblach, do popierania starań o postawienie przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za te przestępstwa oraz do zagwarantowania kompleksowego rozwiązywania problemu zanieczyszczenia środowiska
en Calls on the UN and the Commission to carry out a full investigation of toxic waste dumping and illegal fishing along the Somali coast, to establish responsibilities at all levels, to support the efforts to bring to justice those responsible for these crimes and to ensure that environmental contamination is comprehensively dealt with
pl * Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr ‧/‧ Unii Europejskiej na rok budżetowy ‧, Sekcja ‧ Trybunał Sprawiedliwości- Ustanowienie Trybunału Służby Cywilnej (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(BUD))- Komisja Budżetowa
en * Report on Draft amending budget No ‧/‧ of the European Union for the financial year ‧, Section ‧ Court of Justice- Establishment of the Civil Service Tribunal (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(BUD))- Committee on Budgets
pl Trybunał Sprawiedliwości
en Court of Justice
pl Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawy C-‧ i C-‧ Bagnasco [‧]), skutki dla handlu między Państwami Członkowskimi wywierane są wówczas, gdy można przewidzieć z odpowiednim stopniem prawdopodobieństwa w oparciu o zestaw obiektywnych czynników prawnych i faktycznych, że dane postępowanie może wywoływać wpływ na model wymiany między PaństwamiCzłonkowskimi w taki sposób, który mógłby zaszkodzić realizacji celu wspólnego rynku we wszystkich Państwach Członkowskich
en According to the European Court of Justice (Cases C-‧ and C-‧ Bagnasco [‧]), there is effect on trade between Member States where it is possible to foresee with a sufficient degree of probability on the basis of a set of objective factors of law or fact that the conduct in question may have an influence on the pattern of trade between Member States, such as might prejudice the realisation of the aim of a single market in all the Member States
pl Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu ‧ marca ‧ r. z myślą o przyjęciu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata ‧-‧ program szczegółowy służący zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochronie ofiar i grup ryzyka (Daphne III), będący częścią programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedliwość (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧A(COD
en Common position adopted by the Council on ‧ March ‧ with a view to adoption of a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period ‧-‧ a specific programme to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne ‧ programme) as part of the general programme Fundamental Rights and Justice (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧A(COD
pl Misja winna udzielać rady i pomocy bezpośrednio właściwym władzom kongijskim oraz za pośrednictwem komitetu monitorującego reformę policji i mieszanego komitetu ds. wymiaru sprawiedliwości, dbając o promocję polityki zgodnej z prawami człowieka oraz międzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi i zasadami dobrych rządów, przejrzystości i poszanowania państwa prawnego
en The mission must provide advice and assistance directly to the responsible Congolese authorities and through the police reform monitoring committee (CSRP) and the joint committee on justice, while taking care to promote policies compatible with human rights and international humanitarian law, democratic standards and the principles of good governance, transparency and respect for the rule of law
pl Do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich można wnieść skargi o unieważnienie działań podjętych przez Agencję i wiążących prawne strony trzecie, skargi o zaniechanie działania oraz skargi w sprawie szkód wyrządzonych przez Agencję w ramach prowadzonej przez nią działalności
en Actions may be brought before the Court of Justice of the European Communities for the annulment of acts of the Agency which are legally binding on third parties, for failure to act and for damages caused by the Agency in the course of its activities
pl Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego możemy wykorzystać tę historyczną chwilę i stworzyć żywotną i silną przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
en After the Treaty of Lisbon enters into force, we can seize the historical moment to create a vital and strong area of freedom, security and justice.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15756 zdań frazy sprawiedliwość.Znalezione w 5,391 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.