wymowa: IPA: ˌspravjjɛˈdljivɔɕʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • justice         
  (Noun  ) (noun   )
   
  judgment and punishment of who wronged (an)other(s)
   
  fairness, especially with regard to punishment
   
  the civil power dealing with law
   
  state of being just or fair
   
  pot. potocznie władza sądownicza
   
  trwała i niewymuszona wola oddawania każdemu tego, co mu się należy;
   
  state of being just or fair
 • equity   
  (noun   )
 • fairer   
  (adjv   )
 • fairness     
  (noun   )
 • judicature   
  (noun   )
 • justness   
  (noun   )
 • rightfulness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
fairness, justice (state of being just or fair)
 
justice system
 
pot. potocznie działanie sprawiedliwe

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (41)

członek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościmember of the EC Court of Justice
Deklaracja NZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużycia władzyUN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
Departament Sprawiedliwości Stanów ZjednoczonychUnited States Department of Justice
dostęp do sprawiedliwościaccess to the courts
dostęp do wymiaru sprawiedliwościaccess to the courts
Europejski Trybunał SprawiedliwościCourt of Justice of the European Communities; European Court of Justice
Forum ds. Wymiaru SprawiedliwościJustice Forum
Kategoria:Sędziowie Międzynarodowego Trybunału SprawiedliwościJudges of the International Court of Justice
Kodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwościUN Code of Conduct for Law Enforcement Officials
Lista członków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichList of Members of the European Court of Justice
międzynarodowy trybunał sprawiedliwościinternational court of justice
Międzynarodowy Trybunał SprawiedliwościInternational Court of Justice
Międzyregionalny Instytut ONZ ds. Badań nad Przestępczością i Wymiarem SprawiedliwościUN Interregional Crime and Justice Research Institute
Ministerstwo SprawiedliwościMinistry of Justice of the Republic of Poland; Department of Justice
Ministrowie sprawiedliwości Wielkiej BrytaniiSecretary of State for Justice
Nauczyciel SprawiedliwościTeacher of Righteousness
odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępnereference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling
opinia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościopinion of the EC Court of Justice
Partia SprawiedliwościJustice Party
penalizacja czynów przeciwko wymiarowi sprawiedliwościcriminalization of obstruction of justice
po sprawiedliwościin justice
Podstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwościUN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
Porządek i SprawiedliwośćOrder and Justice
pracownik wymiaru sprawiedliwościpublic legal official
prawo do sprawiedliwościright to justice
Prawo i SprawiedliwośćLaw and Justice
przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwościarea of freedom, security and justice
rozmyślnie uchylać się od wymiaru sprawiedliwoścideliberately sought to evade justice
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichAdvocate General
Sojusz Prawdy i SprawiedliwościJustice and Truth Alliance
SprawiedliwośćRighteousness; Justice
sprawiedliwość naprawczarestorative justice
Sprawiedliwość pierwotnaOriginal Justice
Stały Trybunał Sprawiedliwości MiędzynarodowejPermanent Court of International Justice
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCICOURT OF JUSTICE
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichEuropean Court of Justice; Court of Justice of the European Communities
Wojskowa Rada Sprawiedliwości i DemokracjiMilitary Council for Justice and Democracy
współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnychjudicial cooperation in criminal matters
współpracujący z wymiarem sprawiedliwościrepetant collaborator
wymiar sprawiedliwościjustice
Zagadnienia ogólne sprawiedliwości i e-sprawiedliwościGeneral justice issues and e-justice

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sprawiedliwość", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości- Wspólna polityka imigracyjna (debataAnnual debate on the area of freedom, security and justice- Common immigration policy (debate
zapewnianie wsparcia dla wzmocnionych i skuteczniejszych kontaktów wymiaru sprawiedliwości BiH w sprawach karnych z policją, prowadzonych w ścisłej współpracy z EUPMprovide support for a reinforced and more effective BiH criminal justice/police interface, in close liaison with EUPM
Kolejną znaczącą kwotą ujętą w niniejszej pozycji jest ‧ mln EUR na rozbudowę budynku Trybunału Sprawiedliwości w LuksemburguThe other significant amount included here is EUR ‧ million, which concerns the extension of a Court of Justice building in Luxembourg
uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Ahaving regard to the recommendation for second reading of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (A
Rozstrzyganie sporów międzynarodowych przez Międzynarodowy Trybunał SprawiedliwościAdjudicating international disputes by International Court of Justice
przez cały okres swego istnienia Unia Europejska odgrywała znaczącą rolę w tworzeniu stale poszerzającej się przestrzeni pokoju i dobrobytu, demokracji i wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwathe European Union has, in the course of its history, played a substantial role in creating a continuously expanding area of peace and prosperity, democracy and freedom, justice and security
sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. - Panie przewodniczący! Luka prawna stworzona przez odnośne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wymagała zmiany dyrektywy będącej przedmiotem debaty.rapporteur for the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. - Mr President, the legal vacuum created by the relevant ruling of the European Court of Justice necessitated the amendment of the directive under debate.
Właściwym ministerstwem określonym w artykule ‧ ustęp ‧ Konwencji z ‧ roku jest w odniesieniu do Republiki Włoskiej Ministerstwo SprawiedliwościThe competent Ministry referred to in Article ‧) of the ‧ Convention as regards the Italian Republic shall be the Ministry of Justice
Dlatego głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym Trybunału Sprawiedliwości.That is why I voted for the report on the Court of Justice.
Węgry dotrzymują wszystkich swoich międzynarodowych zobowiązań prawnych i obowiązków, co jasno wynika z treści konstytucji, gdyby tak bowiem nie było, wówczas Komisja pozwała by Węgry do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, by formalnie je oskarżyć; ale wszyscy w tym Parlamencie wiemy, że tak się nie stało.Hungary is maintaining all her international legal obligations and commitments and, in fact, this is clearly stated in the text of the constitution, and if it were not the case, then the Commission would take it to the Court of Justice in Luxembourg to challenge it in a formal procedure; but we all know in this Chamber that this is not the case.
Sędzia składa rezygnację przesyłając ją w formie pisemnej do prezesa Trybunału Sprawiedliwości, który przekazuje ją do przewodniczącego RadyWhere a Judge resigns, his letter of resignation shall be addressed to the President of the Court of Justice for transmission to the President of the Council
wzywa do promowania i wspierania wysiłków zmierzających do zapewnienia, że reżim sankcji ONZ związanych z terroryzmem podlega przejrzystym i sprawiedliwym procedurom, zwłaszcza poprzez wprowadzenie procedury skutecznego powiadomienia oraz niezależnej rewizji sądowej, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskichpromote and support efforts towards ensuring that the United Nations terrorism-related sanctions regime is subject to transparent and equitable procedures, particularly by introducing an effective notification procedure and by establishing an independent judicial review, in line with the case-law of the Court of Justice of the European Communities
Druga strona postępowania: Trybunał SprawiedliwościOther party to the proceedings: Court of Justice of the European Communities
na piśmie - (HU) Popieram zamiar Komisji Europejskiej, która chce w budżecie na następny rok przeznaczyć większe środki na umocnienie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.in writing. - (HU) I welcome the intention of the European Commission to provide more resources for strengthening freedom, security and law in the draft budget for next year.
Służę sprawiedliwości a może zemście?To serve justice.Justice or vengeance?
Europejska przestrzeń sprawiedliwości musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i wspólnym uznawaniu orzeczeń sądowychThe European Area of Justice should be founded on trust and the mutual recognition of court rulings
mając na uwadze, że występują stałe i coraz większe obawy dotyczące osłabienia demokracji w Rosji, rosnącej kontroli państwa nad mediami, pogarszającego się klimatu dla działalności organizacji pozarządowych, ściślejszej kontroli politycznej nad wymiarem sprawiedliwości, rosnącymi utrudnieniami dla działań opozycji politycznej i innymi środkami, które znacznie rozszerzyły uprawnienia Kremlawhereas there are continuing and increasing concerns over the weakening of democracy in Russia, the increased State control of the media, the worsening climate for non-governmental organisations, the increased political control of the judiciary, the increased difficulties impeding the ability of the political opposition to operate, and other measures which have considerably strengthened the power of the Kremlin
uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i opinie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (Ahaving regard to the report of the Committee on Foreign Affairs and the opinions of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the Committee on Women's Rights and Gender Equality (A
Napadasz na mnie w tej świątyni sprawiedliwości?Are you assaulting me Up in this haven of justice?
zważywszy, że zgodnie z Instrukcjami dla sekretarza Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lipca ‧ r. (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧) (zwanymi dalej instrukcjami dla sekretarza) sekretarz czuwa nad zgodnością dokumentów dołączanych do akt sprawy z postanowieniami statutu Trybunału Sprawiedliwości, regulaminem i przyjętymi przez Sąd Pierwszej Instancji Praktycznymi instrukcjami dla stron (zwanymi dalej praktycznymi instrukcjami), jak również ze wspomnianymi instrukcjami dla sekretarza, oraz wzywa w szczególności do usunięcia wszelkich braków pism procesowych i innych dokumentów, a także – w braku takiego usunięcia – odmawia przyjęcia tych pism i dokumentów, jeśli nie są zgodne z postanowieniami statutu Trybunału lub regulaminuThe present directions reflect, explain and complement provisions in the Court's Rules of Procedure and are designed to enable lawyers and agents to allow for the constraints under which the Court operates, and particularly those attributable to translation requirements and the electronic processing of procedural documentation
w postępowaniu wszczętym przez organy wymiaru sprawiedliwości w związku z czynami, które są zagrożone karą na mocy prawa krajowego państwa wydającego, gdyż stanowią naruszenie przepisów prawa, w przypadku gdy wydana decyzja może skutkować wszczęciem postępowania przed sądem właściwym zwłaszcza w sprawach karnych, orazin proceedings brought by judicial authorities in respect of acts which are punishable under the national law of the issuing state by virtue of being infringements of the rules of law, and where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction, in particular, in criminal matters, and
obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji oraz przed Trybunałem Sprawiedliwościorder the Commission of the European Communities to pay the costs of the proceedings before the Court of First Instance and the Court of Justice
W dniu ‧ marca ‧ r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęło odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (druga izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie T-‧/‧ El Corte Inglés s.a. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), wniesione przez spółkę El Corte Inglés s.a., reprezentowaną przez adwokata J.L. Rivasa ZurdoOn ‧ March ‧ El Corte Inglés SA, represented by J. L. Rivas Zurdo, lawyer, brought before the Court of Justice of the European Communities an appeal against the judgment delivered on ‧ December ‧ by the Second Chamber of the Court of First Instance of the European Communities in Case T-‧/‧ El Corte Inglés SA and the Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs) (OHIM
Sekcja IV, Trybunał SprawiedliwościSection IV, Court of Justice
System SIS II najwyraźniej będzie kluczowym narzędziem we wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i w tym celu system ten musi być gotowy do działania możliwie jak najszybciej.Evidently, SIS II will be a key tool in the Common Space of Freedom, Security and Justice and, to that end, it is clearly essential that this system should be operational as soon as possible.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15756 zdań frazy sprawiedliwość.Znalezione w 2,612 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.