Tłumaczenia na język angielski:

 • table of contents   
  (Noun  ) (noun   )
   
  organized list summarizing book of document
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.
   
  lista rozdziałów z podanymi numerami ich stron, umieszczany na początku lub końcu danej publikacji;
   
  organized list summarizing book of document
 • Contents   
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.

Pozostałe znaczenia:

 
table of contents

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "spis treści", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przy każdym wydaniu poprawionych stron lub skonsolidowanej, uaktualnionej wersji dokonuje się zmiany w spisie treści do pakietu informacyjnego dołączonego do świadectwa homologacji typu WE, podając najnowsze daty dokonanych zmian lub datę skonsolidowanej, uaktualnionej wersji
en Each time amended pages or a consolidated, updated version are issued, the index to the information package attached to the EC type-approval certificate shall also be amended to show the most recent dates of amendment, or the date of the consolidated, updated version
pl Spis treści ulotki
en In this leaflet
pl W spisie treści wprowadza się następujące zmiany
en The summary is amended as follows
pl AstroInfo: Spis treści
en AstroInfo: Table of Contents
pl Poniższe informacje, o ile można je zastosować, muszą być dostarczone w ‧ egzemplarzach i zawierać spis treści
en The following information, if applicable, must be supplied in triplicate and include a list of contents
pl SPIS TREŚCI
en TABLE OF CONTENTS
pl Patrz: spis treści s
en See table of contents p
pl Następujące informacje, w stosownych przypadkach, muszą być przedstawione w trzech egzemplarzach oraz zawierać spis treści
en The following information, if applicable, must be supplied in triplicate and include a list of contents
pl Podkreślam również to, co padało w tej dyskusji, że cały czas my traktujemy nasze prace i naszą dyskusję jako pewien spis treści i wywołanie dla Komisji.
en I would also like to stress a point that has arisen in this discussion, which is that we always treat our work and our discussion as a sort of contents list and prompt for the Commission.
pl W załączeniu znajduje się spis treści akt homologacji typu, przesłanych do właściwych władz, który może zostać udostępniony na życzenie
en The index to the type-approval file sent to the competent authority, which may be obtained on request, is attached
pl Wyczerpujący spis treści
en Overall table of contents
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13575 zdań frazy spis treści.Znalezione w 5,853 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.