wymowa: IPA: [ˈsmutnɨ] ˈsmutnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • sad       
  (Adjective, Adjectival  ) (advb, verb, adjv   ) []
   
  feeling sorrow
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
   
  feeling sorrow
   
  feeling sorrow
 • sorrowful     
  (adjv   )
 • unhappy     
  (adjv   ) []
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • miserable       
  (adjv   )
 • brokenhearted   
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
 • rueful   
  (adjv   )
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
 • bleak       
  (adjv   )
 • deplorable     
  (adjv   )
 • dismal   
  (adjv   )
 • dreary       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gloomy       
  (adjv   )
 • lugubrious     
  (adjv   )
 • melancholic   
  (noun, adjv   )
 • mournful     
  (adjv   )
 • pitiable     
  (adjv   )
 • somber   
  (adjv   )
 • sullen     
  (adjv   )
 • doleful   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • dolorous   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • blue           
  (verb, noun, adjv   )
 • boring       
  (noun, adjv   )
 • brutal     
  (adjv   )
 • cheerless   
  (adjv   )
 • comfortless   
  (adjv   )
 • cross         
  (verb, noun, adjv   )
 • dark         
  (noun, adjv   )
 • depressed   
  (adjv   )
 • desolate     
  (verb, adjv   )
 • dim     
  (verb, adjv   )
 • disagreeable     
  (adjv   )
 • distasteful   
  (adjv   )
 • distressful   
  (adjv   )
 • disturbed     
  (adjv   )
 • downhearted   
  (adjv   )
 • griefed   
 • grievous   
  (adjv   )
 • gruff   
  (adjv   )
 • harsh     
  (adjv   )
 • horrible       
  (adjv   )
 • joyless   
  (adjv   )
 • lamentable   
  (adjv   )
 • melancholy       
  (advb, noun, adjv   )
 • morose       
  (adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • obscure     
  (verb, adjv   )
 • obsequious       
  (adjv   )
 • pathetic     
  (adjv   )
 • peevish   
  (adjv   )
 • pettish   
  (adjv   )
 • petulant   
  (adjv   )
 • rough         
  (verb, noun, adjv   )
 • sorry       
  (verb, adjv   )
 • soulful   
  (adjv   )
 • sour       
  (verb, adjv   )
 • stodgy   
  (adjv   )
 • surly   
  (adjv   )
 • tearful   
  (adjv   )
 • unkind   
  (adjv   )
 • unpleasant     
  (adjv   )
 • upset           
  (verb, noun, adjv   )
 • wistful   
  (adjv   )
 • woeful   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
sad

Picture dictionary

doleful, unhappy, sad, dolorous
doleful, unhappy, sad, dolorous
brokenhearted, sad, rueful
brokenhearted, sad, rueful

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

smutnej pamięci
of sad memory
smutnym głosem
in a sad voice
to smutne, że
it's sad that

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smutny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To są ludzkie oczy, smutne, prawda?
en Look.He has human eyes. They look sad, don' t they?
pl Ponieważ ci smutni, tłuści, starzy ludzie lubią kiedy im się zobowiązujesz
en Because those sad, fat, old men like it when you swear at them
pl Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy jestem nagradzany takimi oklaskami i kusi mnie, panie Verhofstadt, by usiąść, ale moja smutna opowieść ma niestety ciąg dalszy.
en Well, I must say that is the first time I have ever received such applause and I am tempted, Mr Verhofstadt, to sit down but, if I may, sadly, the story continues.
pl To bardzo smutna nowina, która stanowi przyczynek do tej szczególnej farsy, nazywanej przez niektórych wyborami w Birmie.
en That is very sad news which we have to add to that special joke that some call elections in Burma.
pl l obaj będziemy smutni na wieki
en And we' il both be sad forever
pl Hej, dlaczego jesteś smutny?
en Hey, why are you angry?
pl To takie smutne
en That is so sad
pl Noc sprawia, że czuję się smutny
en Nighttime makes me sad
pl Przepraszam!Przepraszam! Czy ta smutna historia cię rozpala?
en Excuse me!/ Excuse me!/ Is this tragic story turning you on?
pl Nie bawi cię rozmowa ze smutnym pianistą?
en Play something else.You don' t like this boozy, after- hours musician banter?
pl w imieniu grupy UEN. - Panie przewodniczący! Nie ma wątpliwości, że przedmiotowe sprawozdanie zostało przedstawione w bardzo interesującym momencie, kiedy to doświadczamy bezprecedensowego wstrząsu gospodarczego, a ostatnie wydarzenia uświadamiają nam smutną prawdę o ograniczeniach, słabych stronach i nadużyciach występujących w wielu sektorach rynku finansowego.
en on behalf of the UEN Group. - Mr President, certainly this report has come at a very interesting time, as we are experiencing a time of unprecedented economic upheavals, and recent events have made us sadly aware of some of the shortcomings, weaknesses and abuses in many sectors of the financial market.
pl Smutną ale prawdziwą
en Sad but true
pl Upłynęło szesnaście lat i zginęło 300 000 osób i nadszedł czas, aby kraje UE wykazały, że wyciągnęły lekcję ze smutnej przeszłości.
en Sixteen years and 300 000 deaths have intervened and it is time for the EU countries to show they have learned the lessons of that sad past.
pl Oczywiście smutny
en Of course sad
pl Doświadczenia mojego kraju ze zbrodniczą ideologią komunizmu to powód, dla którego obywatele Czech odczuwają tak wielką solidarność z Kubańczykami; dlatego też jesteśmy bardzo wyczuleni na napływające ostatnio z Kuby smutne wieści.
en The experience which my country had with the criminal ideology of communism is the reason for the great solidarity of Czech citizens with the Cuban people, and we are therefore very sensitive to the sad news that has recently come out of Cuba.
pl Wszystkie te smutne wydarzenia kolejny raz kierują nasza uwagę na fakt, że państwo musi wzmocnić kontrole regulacyjne oraz przeciwdziałać wszelkim niedociągnięciom czy nadużyciom w możliwie najbardziej zdecydowany sposób.
en All these sad events call our attention time and again to the fact that the state must strengthen regulatory inspections, and act against all deficiencies or abuses in the strictest possible manner.
pl (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałabym powiedzieć, że jest rzeczą bardzo smutną, iż powstają kompromisy, których później się nie przestrzega - a także, że jest to szczególnie smutne, gdy pomyślimy, że rodzina al-Kurd to nie tylko nazwisko, ale ludzie zmuszeni do życia - i tutaj zwracam się do pana posła Casci - zmuszeni do życia nawet nie w namiocie, ponieważ nie wolno im nawet pozostać w swoim namiocie.
en (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to say that it is very sad that compromises are made and then not abided by, and that it is very sad particularly when you think that the al-Kurd family is not just a name, but people who are forced to live - and here I am addressing you, Mr Casaca - forced to live not even in a tent, because they are not even permitted to remain in their tent.
pl Niestety w Europie Środkowo-Wschodniej wciąż szerzy się skrajna i populistyczna polityka. Niemniej z Europy Zachodniej docierają do nas czasami równie smutne wieści.
en Unfortunately, extremist and populist politics continue to spread in central and eastern Europe, but sometimes the picture we get from western Europe is a sad one too.
pl To znaczy...Ja kiedyś byłam bardzo smutna
en I mean, I' ve been really sad before
pl Wygląda na smutną
en She looks up
pl Nie obraź się, ale masz smutny dom
en It' s a lonely house you got
pl Wiąże się to z wyjątkową i tragiczną historią Rosji w XX wieku oraz z koniecznością zrozumienia i przezwyciężenia krwawej i smutnej przeszłości.
en This is linked to the unique nature of Russia's tragic history in the 20th century, to the need to comprehend and overcome the bloody and dirty past.
pl Ktoś tu ma smutną minkę
en Somebody' s got a frowny face
pl Chcę położyć kres twemu smutnemu związkowi ze mną
en I only wish to end the hapless years you spent with me
pl Jak bajka- jest trochę smutna, ale jest w niej też dużo radości
en Like a fable, there is sorrow... and, like a fable, it is full of wonder and happiness
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1119 zdań frazy smutny.Znalezione w 0,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.