wymowa: IPA: ˈskʃɨp ˈːɔlnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • field horsetail   
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
   
  bot. botanika Equisetum arvense, roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • common horsetail   
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
   
  bot. botanika Equisetum arvense, roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • equisetum arvense   
 • horsetail   
  (noun   )

Picture dictionary

field horsetail, common horsetail
field horsetail, common horsetail

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skrzyp polny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl [ Skrzyp zawiasu ]
en [ Hinge Squeaking ]
pl Skrzyp, skrzyp, skrzyp, tłusty Laman Griffin
en Up in the loft with Laman Griffin!
pl Skrzypy kopalne w kolekcji Muzeum Paleobotanicznego Instytutu Botaniki UJ a współcześni przedstawiciele flory Polski - podobieństwa i różnice.
en Extinct Sphenophytina in the collection of Palebotanic museum of Botanic institute at Uniwersytet Jagiellonski and modern representatives of Polish flora - similarities and differences
pl Słyszałem skrzypienie butów
en That ain' t nothing but a little old cricket bug
pl Uważaj na schodach, skrzypią
en Careful.The stairs creak
pl Chodził teraz tam i z powrotem. Buty skrzypiały na posadzce. - Siadaj - rzuciła - irytujesz mnie! Usiadł.
en Charles was walking up and down the room; his boots creaked on the floor. < Sit down, > she said; < you fidget me. > He sat down again.
pl Przez ‧ lat słyszę tylko to skrzypienie
en Six years that' s all I' ve heard is squeakin '
pl Było przedziwnie cicho. Słyszałem skrzypienie własnych kroków na śniegu. – To naturalnie niczego nie dowodzi.
en It was so very silent. I could hear my own feet creaking in the snow. > < Of course it proves nothing.
pl Dom mamy był stary i skrzypiący jak ten
en You know, my mama' s house was old and noisy like this
pl Nie mogę wytrzymać odgłosu skrzypienia kredy po tablicy.
en What I can't bear is the sound of chalk squeaking on a chalkboard.
pl W tym domu zachodzi coś, co dalece wykracza poza... znane mi skrzypiące drzwi czy zimne miejsca
en There is a measurable physical science in this house that goes beyond...... any of the creaking doors or cold spots I' ve experienced
pl Czasem zadźwięczał dzwonek nad drzwiami szynku, a kiedy wiał wiatr, słychać było, jak skrzypią na prętach dwie mosiężne miski, służące za szyld fryzjerni.
en From time to time the bell of a public house door rang, and when it was windy one could hear the little brass basins that served as signs for the hairdresser’s shop creaking on their two rods.
pl Kilku towarzyszy z końca skrzydła dzieliło się przez okna swoimi przeżyciami. Usłyszałem skrzypienie wózka, wiedziałem, że to jedzie śniadanie, a tu jeszcze ani koców, ani materaca.
en A few of my comrades shared their experiences and injuries out the windows of a few cells down the wing. I heard the rattle of the trolley and I knew breakfast was coming, and still no blankets or mattress.
pl Tego okrzyku używaliśmy, gdy tylko ktoś dosłyszał szczęk kluczy, skrzypienie butów lub dojrzał przemykający po korytarzu cień.
en That was the call we used when someone detected the jingle of a key, the squeak of a boot or a passing shadow.
pl Usłyszał nad sobą odgłos delikatnie zamykanych drzwi, w korytarzu nad nim rozległy się kroki; schody zawsze skrzypiały, gdy ktoś schodził – jak nudne, jednostajne, nawet nie do zniesienia musi to być dla niektórych, myślał.
en A door was closed softly, footsteps passed along the corridor above; the stairs always creaked on the way down — he thought how to some people this would seem a dull and domestic, even an intolerable routine.
pl Jedno koło skrzypi, przednie
en Two- cylinder, chain drive
pl Konie dyszały. Skóra siodeł skrzypiała. Kiedy wjeżdżali w las, pokazało się słońce. - Bóg ma nad nami pieczę! - rzeki Rudolf. - Tak pan sądzi? - spytała.
en The horses were panting; the leather of the saddles creaked. Just as they were entering the forest the sun shone out. < God protects us! > said Rodolphe. < Do you think so? > she said.
pl Musisz posmarować drzwi, żeby nie skrzypiały w czasie mszy
en You must oil the doors so they will not squeak in the mass
pl [ skrzypienia deski ]
en [ board creaks ]
pl Kiedy skrzypi, deszcz albo śnieg są pewne
en When it squeaks, rain or snow is definitely coming
pl Ja słyszałem tylko skrzypienie
en I think that was you
pl Ale najciężej było podczas posiłków, nie mogła wręcz wytrzymać w tej ciasnej jadalni z oknem na ulicę, dymiącym piecykiem, skrzypiącymi drzwiami, spotniałymi ścianami, wilgotną posadzką; zdawało jej się, że cała gorycz życia leży przed nią na talerzu, sztukamięs buchał parą jak jej dusza kłębami wstrętu.
en But it was above all the meal-times that were unbearable to her, in this small room on the ground floor, with its smoking stove, its creaking door, the walls that sweated, the damp flags; all the bitterness in life seemed served up on her plate, and with smoke of the boiled beef there rose from her secret soul whiffs of sickliness.
pl Było jeszcze orzeczenie lekarskie, ale nie mogło ono stwierdzić nic ponad to, że Harry zmarł, powiedzmy w granicach pół godziny, i w każdym razie orzeczenie lekarskie było warte tylko tyle, co słowa doktora Winklera: tego czystego, opanowanego człowieka, skrzypiącego pośród swoich krucyfiksów.
en There was the medical evidence, but that could not prove more than that he had died, say, within a half-hour, and in any case the medical evidence was only as strong as Dr Winkler’s word: that clean, controlled man creaking among his crucifixes.
pl Martins szybko otworzył jakieś drzwi: na pół oczekiwał, że ujrzy umarłego raz jeszcze powstającego z martwych, ale to tylko doktor Winkler powstał z kuchennego stołka pod kuchennym piecem i skłonił się bardzo sztywno i poprawnie z charakterystycznym skrzypieniem celuloidu.
en Martins threw open a door; he had half expected to see the dead rise yet again, but it was only Dr Winkler who rose from a kitchen chair, in front of the kitchen stove, and bowed very stiffly and correctly with the same celluloid squeak.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 131 zdań frazy skrzyp polny.Znalezione w 0,369 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.