wymowa: IPA: ˈskʃɨp ˈːɔlnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • field horsetail   
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
   
  bot. botanika Equisetum arvense, roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • common horsetail   
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
   
  bot. botanika Equisetum arvense, roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • equisetum arvense   
 • horsetail   
  (noun   )

Picture dictionary

common horsetail, field horsetail
common horsetail, field horsetail

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skrzyp polny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Skrzyp, skrzyp, skrzyp, tłusty Laman Griffin
en Up in the loft with Laman Griffin!
pl [ Skrzyp zawiasu ]
en [ Hinge Squeaking ]
pl Skrzypy kopalne w kolekcji Muzeum Paleobotanicznego Instytutu Botaniki UJ a współcześni przedstawiciele flory Polski - podobieństwa i różnice.
en Extinct Sphenophytina in the collection of Palebotanic museum of Botanic institute at Uniwersytet Jagiellonski and modern representatives of Polish flora - similarities and differences
pl Niech skrzypi
en Let' s get cracking
pl Strasznie skrzypią
en It' s for your wheels
pl Jedno koło skrzypi, przednie
en Two- cylinder, chain drive
pl Podczas, gdy chatka przeraźliwie skrzypiała
en The cabin moaned and groaned
pl Czasem zadźwięczał dzwonek nad drzwiami szynku, a kiedy wiał wiatr, słychać było, jak skrzypią na prętach dwie mosiężne miski, służące za szyld fryzjerni.
en From time to time the bell of a public house door rang, and when it was windy one could hear the little brass basins that served as signs for the hairdresser’s shop creaking on their two rods.
pl Martins szybko otworzył jakieś drzwi: na pół oczekiwał, że ujrzy umarłego raz jeszcze powstającego z martwych, ale to tylko doktor Winkler powstał z kuchennego stołka pod kuchennym piecem i skłonił się bardzo sztywno i poprawnie z charakterystycznym skrzypieniem celuloidu.
en Martins threw open a door; he had half expected to see the dead rise yet again, but it was only Dr Winkler who rose from a kitchen chair, in front of the kitchen stove, and bowed very stiffly and correctly with the same celluloid squeak.
pl Usłyszał nad sobą odgłos delikatnie zamykanych drzwi, w korytarzu nad nim rozległy się kroki; schody zawsze skrzypiały, gdy ktoś schodził – jak nudne, jednostajne, nawet nie do zniesienia musi to być dla niektórych, myślał.
en A door was closed softly, footsteps passed along the corridor above; the stairs always creaked on the way down — he thought how to some people this would seem a dull and domestic, even an intolerable routine.
pl Słyszy pan jak skrzypią mi stawy?
en Do you hear how my joints creak?
pl Słychać tylko skrzypienie starych kości... i szelest kwiatów przed zmrokiem
en Nothing but the sound of old bones creaking...... and the flowers turning in for the night
pl Tego okrzyku używaliśmy, gdy tylko ktoś dosłyszał szczęk kluczy, skrzypienie butów lub dojrzał przemykający po korytarzu cień.
en That was the call we used when someone detected the jingle of a key, the squeak of a boot or a passing shadow.
pl Było jeszcze orzeczenie lekarskie, ale nie mogło ono stwierdzić nic ponad to, że Harry zmarł, powiedzmy w granicach pół godziny, i w każdym razie orzeczenie lekarskie było warte tylko tyle, co słowa doktora Winklera: tego czystego, opanowanego człowieka, skrzypiącego pośród swoich krucyfiksów.
en There was the medical evidence, but that could not prove more than that he had died, say, within a half-hour, and in any case the medical evidence was only as strong as Dr Winkler’s word: that clean, controlled man creaking among his crucifixes.
pl Dom mamy był stary i skrzypiący jak ten
en You know, my mama' s house was old and noisy like this
pl MASZYNA SKRZYPI I BEKNIĘCIE
en MACHlNE GROANS AND BELCHES
pl Kilku towarzyszy z końca skrzydła dzieliło się przez okna swoimi przeżyciami. Usłyszałem skrzypienie wózka, wiedziałem, że to jedzie śniadanie, a tu jeszcze ani koców, ani materaca.
en A few of my comrades shared their experiences and injuries out the windows of a few cells down the wing. I heard the rattle of the trolley and I knew breakfast was coming, and still no blankets or mattress.
pl Przez ‧ lat słyszę tylko to skrzypienie
en Six years that' s all I' ve heard is squeakin '
pl Chodził teraz tam i z powrotem. Buty skrzypiały na posadzce. - Siadaj - rzuciła - irytujesz mnie! Usiadł.
en Charles was walking up and down the room; his boots creaked on the floor. < Sit down, > she said; < you fidget me. > He sat down again.
pl – Nie ciągnij – zalecił Brian – poluźnij linkę, tak właśnie, wyplątuje się, wciągnij teraz. Kątem oka zauważyłem przemykający cień i usłyszałem skrzypienie butów.
en < Don’t pull it, > Brian said. < Flick the line a little. That’s it. It’s sorting itself out. Try it now, > he said. I caught a glimpse of a moving shadow and the squeak of a boot.
pl Naprzeciwko domu wyjął z rękawa chusteczkę i wytarł nos. To był prawdopodobnie znak, że wszystko jest w porządku, bo Castle natychmiast usłyszał skrzypienie schodów w domu.
en When he was opposite the house he took a handkerchief from his sleeve and wiped his nose. It was probably an all-clear signal, for Castle almost immediately heard a creak-creak descending the stairs inside.
pl – Bardzo dziękuję, że pan mnie przyjął. – Doktor Winkler skłonił się, a wtedy rozległo się leciutkie skrzypienie, jakby jego koszula była zrobiona z celuloidu.
en < Well, it’s good of you to have seen me. > Dr Winkler bowed. When he bowed there was a very slight creak as though his shirt were made of celluloid.
pl [ skrzypienia deski ]
en [ board creaks ]
pl Już więcej nie skrzypią
en Thats the skweakin sorted out
pl Musisz posmarować drzwi, żeby nie skrzypiały w czasie mszy
en You must oil the doors so they will not squeak in the mass
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 131 zdań frazy skrzyp polny.Znalezione w 0,922 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.