Tłumaczenia na język angielski:

  • scoliosis   
    (noun   ) []
     
    A medical condition in which a person's spine is curved from side to side, and may also be rotated. (source: Wikipedia)

Pozostałe znaczenia:

 
odchylenie kręgosłupa od pionu
 
wygięcie kręgosłupa
 
boczne skrzywienie kręgosłupa
 
med. medycyna, medyczny widoczne wygięcie kręgosłupa w lewo lub prawo od linii środkowej ciała;
 
zniekształcenie osi i podpory szkieletu
 
Wada kręgosłupa
 
skrzywienie kręgosłupa
 
Skrzywienie boczne kręgosłupa

Przykładowe zdania z "skolioza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Skuteczność metody WG Dobosiewicz w postępowaniu korekcyjnym u dziewcząt ze skoliozami idiopatycznymi.
en The efficiency of the Dobosiewicz method in corrective management of idiopathie scoliosis in girls.
pl Wpływ warunków fizycznych na występowanie skoliozy wśród młodzieży na podstawie badań w Gimnazjum nr 1 w Skawinie
en Effect of physical conditions on occurrence of scoliosis in adolescents based on screening performed at Gymnasium no 1 in Skawina
pl • U pacjentów, u których występował wcześniej nowotwór złośliwy, należy zwrócić szczególną uwagę na oznaki i symptomy nawrotu choroby. • U pacjentów, u których występowała wewnątrzczaszkowa zmiana chorobowa należy przeprowadzać częste kontrole postępu lub nawrotu owej zmiany chorobowej. • Przed rozpoczęciem leczenia należy koniecznie poinformować lekarza prowadzącego o istnieniu u pacjenta zespołu Prader-Willi’ ego. • U pacjentów w ciężkim stanie przebywających na oddziałach intensywnej terapii, lekarz powinien dokładnie rozważyć bezpieczeństwo kontynuacji leczenia somatropiną. • Jeżeli podczas leczenia pacjent zacznie utykać lub wystąpi u niego ból biodra lub kolana, natychmiast należy zasięgnąć porady lekarza. • W okresie szybkiego wzrostu skolioza może pogłębić się u każdego dziecka
en In patients with previous malignant disease, the doctor should give special attention to signs and symptoms of relapse. In patients with a history of brain lesions, the patient should be examined frequently for a progression or recurrence of the lesion. Children with Prader-Willi syndrome should not be treated with NutropinAq unless they are also suffering from growth hormone failure. In patients with acute critical illness in intensive care units, the doctor should carefully evaluate the safety of continuing somatropin treatment. If during growing a limp or hip or knee pain develops, please ask the doctor for advice. Scoliosis may progress in any child during rapid growth
pl Leczenie zachowawcze w przypadku skolioz idiopatycznych.
en Conservative treatment of idiopathic scoliosis
pl Rozwój morfofunkcjonalny dzieci ze skoliozą idiopatyczną.
en The morpho-functional development of children with idiopathic scoliosis.
pl Wiedziałeś, że ma skoliozę?
en Did you know he had scoliosis?
pl Terapeutyczne oklejanie i techniki rozciągające w wybranych dysfunkcjach kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego u dzieci i młodzieży ze skoliozą niskostopniową.
en Therapeutic Taping and Stretching Techniques in Selected Dysfunctions of Lumbo-Pelvic-Hip Complex in Children and Adolescents with Low-Grade Scoliosis.
pl Współczesne spojrzenie na leczenie zachowawcze skolioz idiopatycznych.
en Contemporary outlook on conservative treatment of idiopathic scolioses
pl Opisywano następujące zaburzenia kośćca: koślawość kolan, ból kończyn dolnych, przeprost w stawach, osteopenię, złamania kompresyjne i skoliozę
en Bone disorders reported were genu valgum, leg pain and hyperextensive joints, osteopenia, compression fractures, and scoliosis
pl Objawy skoliozy powinny być kontrolowane podczas leczenia. • U pacjentów przyjmujących NutropinAq, należy monitorować poziom nietolerancji glukozy
en Signs of scoliosis should be monitored during treatment. In patients receiving NutropinAq, evidence of glucose intolerance should be monitored
pl stawów, bóle nóg, złamanie kości, skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa), zniekształcenie i łamliwość kości, odbarwienie włosów, ciężkie reakcje uczuleniowe, senność, drgawki, nerwowość, omamy, zmniejszenie liczby białych krwinek, wrzody żołądka i jelit, objawiające się krwawieniem z przewodu pokarmowego, niekorzystne działanie na nerki objawiające się obrzękiem kończyn oraz zwiększeniem masy ciała
en fracture, scoliosis (deviation of the vertebral column), bone deformity and fragility, hair discoloration, severe allergic reaction, somnolence, fits, nervousness, hallucination, decrease in white blood cells, gastrointestinal ulcer manifested by bleeding in the digestive tract and effect on the kidney manifested by swelling of the extremities and weight gain
pl U pacjentów z zespołem Pradera-Willego często występuje boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza
en Scoliosis is common in patients with PWS
pl U pacjentów w okresie szybkiego wzrostu może dojść do postępu skoliozy (bocznego
en Progression of scoliosis (a spine curved sideways) can occur in patients who experience rapid
pl U pacjentów, u których wzrost jest gwałtowny, może dojść do złuszczenia głowy kości udowej i progresji skoliozy
en Slipped capital femoral epiphysis and progression of scoliosis can occur in patients who experience rapid growth
pl Objawy skoliozy powinny być kontrolowane podczas leczenia
en Signs of scoliosis should be monitored during treatment
pl Ocena skuteczności metody prof. Krystyny Dobosiewicz w leczeniu skoliozy idiopatycznej w aspekcie postawy ciała i wydolności układu oddechowego.
en Effectiveness of Krystyna Dobosiewicz method in idipathic scoliosis treating in aspect of body posture and efficiency of respiratory system.
pl Ocena skuteczności metody PNF w leczeniu skolioz.
en Evaluation the effectiveness of the PNF method for the treatment of scoliosis.
pl Nabyte patologie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem skolioz.
en The Acquired spine pathologies with particular reference to scoliosis.
pl Wpływ zabiegu operacyjnego na ocenę jakości życia związaną ze zdrowiem u osób ze skoliozą idiopatyczną.
en The impact of surgical treatment on health related quality of life in patients with adolescent idiopathic scoliosis.
pl Jakość życia młodzieży ze skoliozą idiopatyczną usprawnianych na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie-Placówka w Dzierżążnie.
en Quality of Life of Adolescents with Idiopathic Scoliosis Rehabilitated on the Pediatric Rehabilitation Ward of Specialist Hospital in Kościerzyna - a Facility in Dzierżążno.
pl Wpływ gimnastyki korekcyjnej w skoliozach idiopatycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
en The Influence of Corrective Exercise on Idiopathic Scoliosis in Pre-School Children.
pl Przepraszam, wiem że jest Pan zajęty, ale jest tu dziewczyna, ma ‧ lat i cierpi na poważną skoliozę powiązaną z zespołem VATER
en I know you' re very busy, but there' s a girl here with scoliosis from VATER syndrome
pl Postępowanie usprawniające w przypadku skoliozy leczonej zachowawczo.
en Streamline proceedings in the case of scoliosis treated conservatively.
pl Zastosowanie biofeedbacku w korekcji skolioz idiopatycznych.
en Biofeedback in correction of idiopathic scoliosis.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy skolioza.Znalezione w 0,311 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.