Tłumaczenia na język angielski:

  • scoliosis   
    (Noun  ) (noun   ) []
     
    A medical condition in which a person's spine is curved from side to side, and may also be rotated. (source: Wikipedia)

Pozostałe znaczenia:

 
odchylenie kręgosłupa od pionu
 
wygięcie kręgosłupa
 
boczne skrzywienie kręgosłupa
 
med. medycyna, medyczny widoczne wygięcie kręgosłupa w lewo lub prawo od linii środkowej ciała;
 
zniekształcenie osi i podpory szkieletu
 
Wada kręgosłupa
 
skrzywienie kręgosłupa
 
Skrzywienie boczne kręgosłupa

Przykładowe zdania z "skolioza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Fizjoterapia w skoliozach idiopatycznych.
en „Physiotherapy of idiopathic scoliosis
pl Rehabilitacja dzieci ze skoliozą idiopatyczną.
en Rehabilitation of children with idiopathic scoliosis
pl Jakość życia młodzieży ze skoliozą idiopatyczną usprawnianych na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie-Placówka w Dzierżążnie.
en Quality of Life of Adolescents with Idiopathic Scoliosis Rehabilitated on the Pediatric Rehabilitation Ward of Specialist Hospital in Kościerzyna - a Facility in Dzierżążno.
pl Zastosowanie biofeedbacku w korekcji skolioz idiopatycznych.
en Biofeedback in correction of idiopathic scoliosis.
pl U pacjentów w okresie szybkiego wzrostu może dojść do postępu skoliozy (bocznego
en Progression of scoliosis (a spine curved sideways) can occur in patients who experience rapid
pl Masaż jako forma terapii w leczeniu skolioz.
en Massage as a form of therapy in the treatment of scoliosis.
pl U pacjentów z zespołem Pradera-Willego często występuje boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza
en Scoliosis is common in patients with PWS
pl Terapeutyczne oklejanie i techniki rozciągające w wybranych dysfunkcjach kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego u dzieci i młodzieży ze skoliozą niskostopniową.
en Therapeutic Taping and Stretching Techniques in Selected Dysfunctions of Lumbo-Pelvic-Hip Complex in Children and Adolescents with Low-Grade Scoliosis.
pl Skuteczność metody WG Dobosiewicz w postępowaniu korekcyjnym u dziewcząt ze skoliozami idiopatycznymi.
en The efficiency of the Dobosiewicz method in corrective management of idiopathie scoliosis in girls.
pl Leczenie zachowawcze skolioz - wybrane metody.
en Conservative treatment of scoliosis - selected methods.
pl Wiedziałeś, że ma skoliozę?
en Did you know he had scoliosis?
pl U pacjentów, u których wzrost jest gwałtowny, może dojść do złuszczenia głowy kości udowej i progresji skoliozy
en Slipped capital femoral epiphysis and progression of scoliosis can occur in patients who experience rapid growth
pl Epidemiologia, diagnostyka i leczenie w skoliozie idiopatycznej.
en Epidemiology,diagnostics and treatment in idiopathic scoliosis.
pl Ćwiczenia asymetryczne w leczeniu skoliozy.
en Asymmetric exercises in the treatment of scoliosis.
pl • U pacjentów, u których występował wcześniej nowotwór złośliwy, należy zwrócić szczególną uwagę na oznaki i symptomy nawrotu choroby. • U pacjentów, u których występowała wewnątrzczaszkowa zmiana chorobowa należy przeprowadzać częste kontrole postępu lub nawrotu owej zmiany chorobowej. • Przed rozpoczęciem leczenia należy koniecznie poinformować lekarza prowadzącego o istnieniu u pacjenta zespołu Prader-Willi’ ego. • U pacjentów w ciężkim stanie przebywających na oddziałach intensywnej terapii, lekarz powinien dokładnie rozważyć bezpieczeństwo kontynuacji leczenia somatropiną. • Jeżeli podczas leczenia pacjent zacznie utykać lub wystąpi u niego ból biodra lub kolana, natychmiast należy zasięgnąć porady lekarza. • W okresie szybkiego wzrostu skolioza może pogłębić się u każdego dziecka
en In patients with previous malignant disease, the doctor should give special attention to signs and symptoms of relapse. In patients with a history of brain lesions, the patient should be examined frequently for a progression or recurrence of the lesion. Children with Prader-Willi syndrome should not be treated with NutropinAq unless they are also suffering from growth hormone failure. In patients with acute critical illness in intensive care units, the doctor should carefully evaluate the safety of continuing somatropin treatment. If during growing a limp or hip or knee pain develops, please ask the doctor for advice. Scoliosis may progress in any child during rapid growth
pl Rozwój morfofunkcjonalny dzieci ze skoliozą idiopatyczną.
en The morpho-functional development of children with idiopathic scoliosis.
pl Nie wykazano jednak, aby leczenie somatropiną zwiększało częstość występowania lub stopień ciężkości skoliozy
en However, somatropin treatment has not been shown to increase the frequency of occurrence or the severity of scoliosis
pl Postępowanie rehabilitacyjne w młodzieńczych skoliozach idiopatycznych.
en Rehabilitation procedures in juvenile idiopathic scolioses
pl Postępowanie usprawniające w przypadku skoliozy leczonej zachowawczo.
en Streamline proceedings in the case of scoliosis treated conservatively.
pl Ocena skuteczności metody PNF w leczeniu skolioz.
en Evaluation the effectiveness of the PNF method for the treatment of scoliosis.
pl Leczenie zachowawcze w przypadku skolioz idiopatycznych.
en Conservative treatment of idiopathic scoliosis
pl Opisywano następujące zaburzenia kośćca: koślawość kolan, ból kończyn dolnych, przeprost w stawach, osteopenię, złamania kompresyjne i skoliozę
en Bone disorders reported were genu valgum, leg pain and hyperextensive joints, osteopenia, compression fractures, and scoliosis
pl Objawy skoliozy powinny być kontrolowane podczas leczenia. • U pacjentów przyjmujących NutropinAq, należy monitorować poziom nietolerancji glukozy
en Signs of scoliosis should be monitored during treatment. In patients receiving NutropinAq, evidence of glucose intolerance should be monitored
pl Skuteczność postępowania korekcyjnego wg metody SpineCor w skoliozach idiopatycznych.
en The effectivness of the correcting SpineCor method for idiopathic scoliosis.
pl Skoliozy idiopatyczne - diagnostyka i leczenie.
en Idiopathic scoliosis - diagnosis and treatment.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy skolioza.Znalezione w 0,243 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.