Tłumaczenia na język angielski:

  • scoliosis   
    (noun   ) []
     
    A medical condition in which a person's spine is curved from side to side, and may also be rotated. (source: Wikipedia)

Pozostałe znaczenia:

 
odchylenie kręgosłupa od pionu
 
wygięcie kręgosłupa
 
boczne skrzywienie kręgosłupa
 
med. medycyna, medyczny widoczne wygięcie kręgosłupa w lewo lub prawo od linii środkowej ciała;
 
zniekształcenie osi i podpory szkieletu
 
Wada kręgosłupa
 
skrzywienie kręgosłupa
 
Skrzywienie boczne kręgosłupa

Przykładowe zdania z "skolioza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Postępowanie rehabilitacyjne w młodzieńczych skoliozach idiopatycznych.
en Rehabilitation procedures in juvenile idiopathic scolioses
pl U pacjentów w okresie szybkiego wzrostu może dojść do postępu skoliozy (bocznego
en Progression of scoliosis (a spine curved sideways) can occur in patients who experience rapid
pl Objawy skoliozy powinny być kontrolowane podczas leczenia. • U pacjentów przyjmujących NutropinAq, należy monitorować poziom nietolerancji glukozy
en Signs of scoliosis should be monitored during treatment. In patients receiving NutropinAq, evidence of glucose intolerance should be monitored
pl Masaż jako forma terapii w leczeniu skolioz.
en Massage as a form of therapy in the treatment of scoliosis.
pl Wpływ gimnastyki korekcyjnej w skoliozach idiopatycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
en The Influence of Corrective Exercise on Idiopathic Scoliosis in Pre-School Children.
pl Wpływ skoliozy na kształtowanie się łuków stopy.
en influences scoliosis on formation foot arch.
pl Nabyte patologie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem skolioz.
en The Acquired spine pathologies with particular reference to scoliosis.
pl Współczesne spojrzenie na leczenie zachowawcze skolioz idiopatycznych.
en Contemporary outlook on conservative treatment of idiopathic scolioses
pl Skuteczność postępowania korekcyjnego wg metody SpineCor w skoliozach idiopatycznych.
en The effectivness of the correcting SpineCor method for idiopathic scoliosis.
pl Rehabilitacja dzieci ze skoliozą idiopatyczną.
en Rehabilitation of children with idiopathic scoliosis
pl Fizjoterapia w skoliozach idiopatycznych.
en „Physiotherapy of idiopathic scoliosis
pl Terapeutyczne oklejanie i techniki rozciągające w wybranych dysfunkcjach kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego u dzieci i młodzieży ze skoliozą niskostopniową.
en Therapeutic Taping and Stretching Techniques in Selected Dysfunctions of Lumbo-Pelvic-Hip Complex in Children and Adolescents with Low-Grade Scoliosis.
pl Ocena skuteczności metody PNF w leczeniu skolioz.
en Evaluation the effectiveness of the PNF method for the treatment of scoliosis.
pl U pacjentów z zespołem Pradera-Willego często występuje boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza
en Scoliosis is common in patients with PWS
pl Wiedziałeś, że ma skoliozę?
en Did you know he had scoliosis?
pl Ocena skuteczności metody prof. Krystyny Dobosiewicz w leczeniu skoliozy idiopatycznej w aspekcie postawy ciała i wydolności układu oddechowego.
en Effectiveness of Krystyna Dobosiewicz method in idipathic scoliosis treating in aspect of body posture and efficiency of respiratory system.
pl U pacjentów, u których wzrost jest gwałtowny, może dojść do złuszczenia głowy kości udowej i progresji skoliozy
en Slipped capital femoral epiphysis and progression of scoliosis can occur in patients who experience rapid growth
pl Wpływ warunków fizycznych na występowanie skoliozy wśród młodzieży na podstawie badań w Gimnazjum nr 1 w Skawinie
en Effect of physical conditions on occurrence of scoliosis in adolescents based on screening performed at Gymnasium no 1 in Skawina
pl Zastosowanie biofeedbacku w korekcji skolioz idiopatycznych.
en Biofeedback in correction of idiopathic scoliosis.
pl stawów, bóle nóg, złamanie kości, skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa), zniekształcenie i łamliwość kości, odbarwienie włosów, ciężkie reakcje uczuleniowe, senność, drgawki, nerwowość, omamy, zmniejszenie liczby białych krwinek, wrzody żołądka i jelit, objawiające się krwawieniem z przewodu pokarmowego, niekorzystne działanie na nerki objawiające się obrzękiem kończyn oraz zwiększeniem masy ciała
en fracture, scoliosis (deviation of the vertebral column), bone deformity and fragility, hair discoloration, severe allergic reaction, somnolence, fits, nervousness, hallucination, decrease in white blood cells, gastrointestinal ulcer manifested by bleeding in the digestive tract and effect on the kidney manifested by swelling of the extremities and weight gain
pl Wpływ zabiegu operacyjnego na ocenę jakości życia związaną ze zdrowiem u osób ze skoliozą idiopatyczną.
en The impact of surgical treatment on health related quality of life in patients with adolescent idiopathic scoliosis.
pl Nie wykazano jednak, aby leczenie somatropiną zwiększało częstość występowania lub stopień ciężkości skoliozy
en However, somatropin treatment has not been shown to increase the frequency of occurrence or the severity of scoliosis
pl Skoliozy idiopatyczne - diagnostyka i leczenie.
en Idiopathic scoliosis - diagnosis and treatment.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy skolioza.Znalezione w 0,407 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.