Tłumaczenia na język angielski:

  • hide       
    (verb, noun   )
  • hides and skins   
  • skin           
    (verb, noun   )
  • skins   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "skóra zwierzęca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników
en Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
pl Dla przetworzonych trofeów zwierzęcych pochodzących od ptactwa i zwierząt kopytnych, czyli wyłącznie kości, rogów, kopyt, pazurów, poroża, zębów lub skór, wszystkie państwa trzecie
en For treated game trophies of birds and ungulates, being solely bones, horns, hooves, claws, antlers, teeth, hides or skins, any third country
pl Handel surowymi lub chłodzonymi skórami i skórkami podlega tym samym warunkom zdrowotnym, które stosuje się do świeżego mięsa na podstawie dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
en Trade in fresh or chilled hides and skins is subject to the same health conditions as those applicable to fresh meat pursuant to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption
pl Atraktanty i repelenty nie stosowane bezpośrednio na skórę ludzką lub zwierzęcą
en Attractants and repellents not applied directly on human or animal skin
pl Aby uchronić konsumentów przed niezamierzonym zakupem wyrobów wykonanych z materiałów pochodzenia zwierzęcego (futro i skóra), poparłam przedmiotowe sprawozdanie, które zawiera wymóg obowiązkowego etykietowania poprzez umieszczanie sformułowania "części nietekstylne pochodzenia zwierzęcego”.
en In order to prevent consumers from inadvertently purchasing products made from animal-derived materials (fur and leather), I supported this report, which provides for mandatory labelling containing the phrase 'non-textile parts of animal origin'.
pl dyplom artystyczny: W zwierzęcej skórze(fotografia); teoretyczna część dyplomu: Idea korespondencji sztuk w epoce baroku
en The Arts integration in the baroque period.
pl w przypadku produkcji zwierzęcej, skóry, włosy, futro zwierzyny łownej oraz wosk i obornik
en in the case of animal production, hides, hair and the fur of dead game, and wax, manure and slurry
pl Trzy z tych badań były krótkoterminowe, trwały dwa tygodnie i objęły łącznie ‧ pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem nosa (katar sienny), podczas gdy czwarte trwało cztery tygodnie i objęło ‧ pacjentów z całorocznym uczuleniem, takim jak łupież zwierzęcy (skóra i włosy
en Three were short-term studies lasting two weeks and involved a total of ‧ patients with seasonal allergic rhinitis (hay fever), while the fourth lasted four weeks and involved ‧ patients with perennial (non-seasonal) allergies, such as allergies to animal dander (skin and hair
pl całe, łamane i skruszone kości, peptony mięsne, żelatyna zwierzęca, mączka mięsna, mączka ze skóry wieprzowej, plazma krwi, krew wysuszona, wysuszona plazma krwi, białka komórkowe, ekstrakty z kości i podobne produkty
en whole, broken or crushed bones, meat peptones, animal gelatin, meat powder, pork-rind powder, blood plasma, dried blood, dried blood plasma, cellular proteins, bone extracts and similar products
pl Kwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozamina) oraz kwasu D-glukuronowego obecnego w skórze, mazi stawowej oraz w pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjną
en Hyaluronic acid (glucosamineglucan (polysaccharide) with repeating unit consisting of an amino sugar (N-acetyl-D-glucosamine) and D-glucuronic acid present in the skin, synovial fluid and the umbilical cord, produced, for example, from animal tissue or by bacterial fermentation
pl W całej nomenklaturze wyrażenie skóry futerkowe inne niż skóry surowe objęte pozycją ‧, dotyczy zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełną
en Throughout the nomenclature, references to furskins, other than to raw furskins of heading ‧, apply to hides or skins of all animals which have been tanned or dressed with the hair or wool on
pl Rodzaj obróbki: Dla wyprawionych skór i skórek, które a) nie spełniają wymogów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧); lub b) nie zostały poddane pełnemu procesowi garbowania; lub c) nie są »wet blue«; lub d) nie są »skórami piklowanymi«; lub e) nie są wapnowane (traktowane wapnem i trzymane w solance o odczynie pH ‧–‧ przez co najmniej osiem godzin): wpisać rodzaj obróbki z poniższych: a) suszenie; b) solenie na sucho lub na mokro przynajmniej ‧ dni przez wysyłką; c) solenie przez siedem dni w soli morskiej z dodatkiem ‧-procentowego węglanu sodowego; lub d) konserwacja za pomocą innego procesu niż garbowanie ustalonego zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Treatment type: For treated hides and skins, which (a) are not fulfilling the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ No L‧, ‧.‧.‧, p. ‧) or (b) have not undergone the complete process of tanning or (c) are not ‘wet blue’; or (d) are not ‘pickled pelts’ or (e) are not limed (treated with lime and in brine at a pH of ‧ to ‧ for at least eight hours): enter treatment among the following: (a) dried; (b) dry-salted or wet-salted for at least ‧ days prior to dispatch; (c) salted for seven days in sea salt with the addition of ‧ % sodium carbonate; or (d) preserved by a process other than tanning specified in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi (w szczególności przetworzone białko zwierzęce, tłuszcze wytopione, karma dla zwierząt domowych, skóry i skórki, wełna) są ujęte w wykazie produktów w załączniku I do Traktatu
en Animal by-products not destined for human consumption (in particular processed animal protein, rendered fats, petfood, hides and skins and wool) are included in the list of products in Annex I to the Treaty
pl Wytwarzanie żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych
en Manufacture of gelatine and of glue from hides, skin and bones
pl Artykuły ze skóry wyprawione; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników
en Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
pl W przypadku skór i skórek oraz otrzymanych z nich produktów przetworzonych wskazać ‧c lub ‧k, w zależności od tego, czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego otrzymano z
en In the case of hides and skins and processed products derived there from, indicate ‧c or ‧k whether the animal by-products derive from
pl ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW
en ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
pl uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji w zakresie, w jakim stwierdzono w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. ‧ ust. ‧ lit. h) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wydając swoją decyzję z dnia ‧ maja ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) w zakresie dotyczącym rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów z klasy ‧ skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie oraz z klasy ‧ odzież, obuwie, nakrycia głowy
en Set aside the decision of the Court of First Instance in so far as it held that the First Board of Appeal of OHIM had not infringed Article ‧(h) of the Community Trade Mark Regulation by adopting its decision of ‧ May ‧ (Case R ‧/‧-‧) in so far as it relates to the registration of the trade mark applied for in respect of goods in Classes ‧ Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery and ‧ Clothing, footwear, headgear
pl przetworzone białko zwierzęce przeznaczone do spożycia przez ludzi oznacza skwarki, mączkę mięsną oraz mączka ze skór wieprzowych określone w art. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/EWG
en processed animal protein intended for human consumption means greaves, meatmeal and pork-rind powder referred to in Article ‧ (b) of Directive ‧/EEC
pl czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu, takie jak: sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, usuwanie skór i skórek lub określonego materiału mogącego stanowić zagrożenie
en handling of animal by-products after their collection, by way of operations such as sorting, cutting, chilling, freezing, salting, removal of hides and skins or of specified risk material
pl Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników
en Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
pl Rodzaj towaru: Wpisać nieprzetworzony produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt przetworzony z poniższego wykazu: »produkty pszczelarskie«, »produkty z krwi«, »krew«, »mączka z krwi«, »karma dla zwierząt domowych w puszkach«, »pozostałości fermentacyjne«, »treść przewodu pokarmowego«, »gryzaki dla psów«, »mączka rybna«, »żelatyna«, »skwarki«, »skóry i skórki«, »hydrolizat białkowy«, »nawozy organiczne«, »karma dla zwierząt domowych«, »przetworzone białko zwierzęce«, »przetworzona karma dla zwierząt domowych«, »produkty przetworzone«, »surowa karma dla zwierząt«, »tłuszcze wytopione«
en Nature of commodity: Enter unprocessed animal by-product or processed product chosen among the following list: “apiculture products”, “blood products”, “blood”, “bloodmeal”, “canned petfood”, “digestion residues”, “digestive tract content”, “dogchews”, “fishmeal”, “gelatin”, “greaves”, “hides and skins”, “hydrolysed proteins”, “organic fertilizers”, “petfood”, “processed animal protein”, “processed petfood”, “processed products”, “raw petfood”, “rendered fats”
pl odmowę rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ Emilio Pucci również dla wszystkich towarów z klasy ‧: Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprzęże i wyroby rymarskie i z klasy ‧: tkaniny i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły, jedynych klas, w zakresie których OHIM zatwierdziła rejestrację
en refusal of registration of Community trade mark ‧ Emilio Pucci in respect of all the goods in Class ‧: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery and of Class ‧: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; the only classes in respect of which registration was allowed by OHIM
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13328 zdań frazy skóra zwierzęca.Znalezione w 2,835 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.