Tłumaczenia na język angielski:

  • skins   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "skóra zwierzęca", pamięć tłumaczeniowa

add example
SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE I ARTYKUŁY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓWRAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabnikówArticles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
W przypadku przetworzonych trofeów zwierzęcych pochodzących od ptactwa i zwierząt kopytnych, czyli wyłącznie kości, rogów, kopyt, pazurów, poroża, zębów lub skór i skórek, wszystkie państwa trzecieFor treated game trophies of birds and ungulates, being solely bones, horns, hooves, claws, antlers, teeth, hides or skins, any third country
W całej nomenklaturze wyrażenie skóry futerkowe inne niż skóry surowe objęte pozycją ‧, dotyczy zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełnąThroughout the nomenclature, references to furskins, other than to raw furskins of heading ‧, apply to hides or skins of all animals which have been tanned or dressed with the hair or wool on
dyplom artystyczny: W zwierzęcej skórze(fotografia); teoretyczna część dyplomu: Idea korespondencji sztuk w epoce barokuThe Arts integration in the baroque period.
Kwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozamina) oraz kwasu D-glukuronowego obecnego w skórze, mazi stawowej oraz w pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjnąHyaluronic acid (glucosamineglucan (polysaccharide) with repeating unit consisting of an amino sugar (N-acetyl-D-glucosamine) and D-glucuronic acid present in the skin, synovial fluid and the umbilical cord, produced, for example, from animal tissue or by bacterial fermentation
czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu, takie jak: sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, usuwanie skór i skórek lub określonego materiału mogącego stanowić zagrożeniehandling of animal by-products after their collection, by way of operations such as sorting, cutting, chilling, freezing, salting, removal of hides and skins or of specified risk material
Wyroby włókiennicze, które zawierają nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego, takie jak futro lub skóra, powinny być w przyszłości jasno oznaczone na etykiecie.Textile products which comprise non-textile parts of animal origin, such as fur or leather, should, in future, state this clearly on the label.
ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓWARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
tusze zwierzęce, skóry i skórki, pokarm dla zwierząt domowych, kości oraz produkty kostne, przetworzone białko zwierzęce, krew i produkty krwiopochodne, smalec i wytopione tłuszcze, surowce do produkcji pasz, farmaceutyczne i techniczne zastosowanie oraz produkty otrzymane z mięsa drobiowegoanimal casings, hides and skins, pet food, bones and bone products, processed animal protein, blood and blood products, lard and rendered fats, raw materials for feedingstuffs, pharmaceutical or technical use and products obtained from poultrymeat
Jednakże wyroby medyczne zawierające tkanki pochodzenia zwierzęcego, w przypadku gdy urządzenie ma wejść w kontakt jedynie z nieuszkodzoną skórą, zostaną objęte zakresem niniejszego załącznika sektorowegoHowever, medical devices incorporating tissues of animal origin and where the device is intended to come into contact with intact skin only, will be included within the scope of this Sectoral Annex
Rodzaj obróbki: Dla wyprawionych skór i skórek, które a) nie spełniają wymogów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧); lub b) nie zostały poddane pełnemu procesowi garbowania; lub c) nie są »wet blue«; lub d) nie są »skórami piklowanymi«; lub e) nie są wapnowane (traktowane wapnem i trzymane w solance o odczynie pH ‧–‧ przez co najmniej osiem godzin): wpisać rodzaj obróbki z poniższych: a) suszenie; b) solenie na sucho lub na mokro przynajmniej ‧ dni przez wysyłką; c) solenie przez siedem dni w soli morskiej z dodatkiem ‧-procentowego węglanu sodowego; lub d) konserwacja za pomocą innego procesu niż garbowanie ustalonego zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrTreatment type: For treated hides and skins, which (a) are not fulfilling the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ No L‧, ‧.‧.‧, p. ‧) or (b) have not undergone the complete process of tanning or (c) are not ‘wet blue’; or (d) are not ‘pickled pelts’ or (e) are not limed (treated with lime and in brine at a pH of ‧ to ‧ for at least eight hours): enter treatment among the following: (a) dried; (b) dry-salted or wet-salted for at least ‧ days prior to dispatch; (c) salted for seven days in sea salt with the addition of ‧ % sodium carbonate; or (d) preserved by a process other than tanning specified in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i torby podróżne, torby uniwersalne i sportowe, sakwy, futerały podróżne, plecaki, plecaki turystyczne, saszetki na pasek, torby ze stelażem, plecaki, torby narciarskie, torby na książki, torby na ramię, worki marynarskie, torby rowerowe, torebki, torby na ubrania, worki na ubrania, walizki, walizki na kółkach, aktówki, portmonetki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, etui na wizytówki, portfele, uchwyty na banknoty, paski, wkładki i pasy oraz wszelkie towary związane z wymienionymi wyżej, o ile należą do klasyleather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; all purpose bags and sporting bags, softluggage, luggage cases, backpacks, day packs, fanny packs, frame packs, knapsacks, ski packs, book bags, tote bags, duffle bags, bicycle bags, handbags, garment bags, clothing bags, suitcases, pullman cases, briefcases, wallets, umbrellas and parasols, business card cases and holders, billfolds and money clips, straps, pads and belts and all related goods to the before mentioned as far as included in class ‧; and
Wytwarzanie żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcychManufacture of gelatine and of glue from hides, skin and bones
Wyroby medyczne produkowane z tkanek zwierzęcych niezdolnych do życia lub pochodnych uznanych za niezdolne do życia są wyrobami klasy ‧ zgodnie z zasadami klasyfikacji przedstawionymi w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG, z wyjątkiem przypadków, gdy takie wyroby są przeznaczone wyłącznie do kontaktu z nieuszkodzoną skórąMedical devices manufactured utilising non-viable animal tissues or derivatives rendered non-viable are Class ‧ devices in accordance with the classification rules set out in Annex ‧ to Directive ‧/EEC, except where such devices are intended to come into contact with intact skin only
WYKAZ PRODUKTÓW WYŁĄCZONYCH Do celów zdefiniowania pola badania, następujące pozycje wyłącza się ze standardowego wykazu produktów rolnych wymienionych powyżej: ‧ ‧ Słoma i plewy zbóż, niepreparowane‧.‧ Wino z produkowanych przez siebie winogron‧ Moszcz winny ‧ Wino gatunkowe ‧ Wino stołowe ‧ Pozostałe ‧ ‧ Oliwa z produkowanych przez siebie oliwek‧ Oliwa z oliwek, surowa ‧ Oliwa z oliwek, nierafinowana ‧ ‧ Różne produkty pochodzenia zwierzęcego ‧ Żaby i ślimaki (inne niż ślimaki morskie) ‧ Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego ‧ Kokony jedwabnika ‧ Różne wydzieliny zwierzęce ‧ ‧ Skóry, skóry surowe i futra ‧ Skóry zwierząt hodowanych lub schwytanych w pułapkę (norki, bobry, piżmoszczury, lisy itp.) ‧ Skóry jagniąt i królików‧ Różne pozostałe skóry zwierzęceLIST OF PRODUCTS EXCLUDED
przywożenia i wywożenia z terenu gospodarstwa mięsa lub tusz, produktów mięsnych, mleka lub przetworów mlecznych, nasienia, zarodków lub komórek jajowych zwierząt gatunków wrażliwych lub paszy zwierzęcej, narzędzi, przedmiotów i innych materiałów, jak wełny, skór, skórek, szczeciny lub odpadków zwierzęcych, gnojowicy, gnoju, obornika lub czegokolwiek, z czym może przenosić się wirus pryszczycymovement from the holding of meat or carcasses, meat products, milk or milk products, semen, ova or embryos of animals of susceptible species or of animal feed, utensils, objects or other substance, such as wool, hides and skins, bristles or animal waste, slurry, manure or anything liable to transmit foot-and-mouth disease virus
W przypadku skór i skórek oraz otrzymanych z nich produktów przetworzonych wskazać ‧c lub ‧k, w zależności od tego, czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego otrzymano zIn the case of hides and skins and processed products derived there from, indicate ‧c or ‧k whether the animal by-products derive from
Rodzaj towaru: Wpisać nieprzetworzony produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt przetworzony z poniższego wykazu: »produkty pszczelarskie«, »produkty z krwi«, »krew«, »mączka z krwi«, »karma dla zwierząt domowych w puszkach«, »pozostałości fermentacyjne«, »treść przewodu pokarmowego«, »gryzaki dla psów«, »mączka rybna«, »żelatyna«, »skwarki«, »skóry i skórki«, »hydrolizat białkowy«, »nawozy organiczne«, »karma dla zwierząt domowych«, »przetworzone białko zwierzęce«, »przetworzona karma dla zwierząt domowych«, »produkty przetworzone«, »surowa karma dla zwierząt«, »tłuszcze wytopione«Nature of commodity: Enter unprocessed animal by-product or processed product chosen among the following list: “apiculture products”, “blood products”, “blood”, “bloodmeal”, “canned petfood”, “digestion residues”, “digestive tract content”, “dogchews”, “fishmeal”, “gelatin”, “greaves”, “hides and skins”, “hydrolysed proteins”, “organic fertilizers”, “petfood”, “processed animal protein”, “processed petfood”, “processed products”, “raw petfood”, “rendered fats”
Wszystkie wyroby medyczne wyprodukowane z tkanki zwierzęcej lub pochodnych niezdolnych do życia znajdują się w klasie ‧ z wyjątkiem przypadków, w których takie wyroby są przeznaczone wyłącznie do kontaktu z nie uszkodzoną skórąAll devices manufactured utilizing animal tissues or derivatives rendered non-viable are Class ‧ except where such devices are intended to come into contact with intact skin only
W celu zapewnienia większego stopnia spójności w traktowaniu substancji porównywalnych i ograniczenia zwolnienia do substancji o niższym stopniu ryzyka do załącznika V należy dodać niektóre otrzymywane ze źródeł naturalnych, niezmodyfikowane chemicznie oleje, tłuszcze i woski roślinne oraz oleje, tłuszcze i woski zwierzęce, jak również glicerynę, które nie wykazują właściwości niebezpiecznych innych niż palność i powodowanie podrażnień skóry lub oczuCertain vegetable oils, fats and waxes and animal oils, fats and waxes, as well as glycerol, that are obtained from natural sources, which are not chemically modified and which do not have any hazardous properties beyond flammability and skin or eye irritancy, should be added to Annex V in order to provide a more consistent treatment of comparable substances and to limit the exemption to substances with lower hazard properties
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13328 zdań frazy skóra zwierzęca.Znalezione w 2,321 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.