Tłumaczenia na język angielski:

  • skins   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "skóra zwierzęca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Trzy z tych badań były krótkoterminowe, trwały dwa tygodnie i objęły łącznie ‧ pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem nosa (katar sienny), podczas gdy czwarte trwało cztery tygodnie i objęło ‧ pacjentów z całorocznym uczuleniem, takim jak łupież zwierzęcy (skóra i włosy
en Three were short-term studies lasting two weeks and involved a total of ‧ patients with seasonal allergic rhinitis (hay fever), while the fourth lasted four weeks and involved ‧ patients with perennial (non-seasonal) allergies, such as allergies to animal dander (skin and hair
pl Wyroby włókiennicze, które zawierają nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego, takie jak futro lub skóra, powinny być w przyszłości jasno oznaczone na etykiecie.
en Textile products which comprise non-textile parts of animal origin, such as fur or leather, should, in future, state this clearly on the label.
pl SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE I ARTYKUŁY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW
en RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
pl Rodzaj towaru: Wpisać nieprzetworzony produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt przetworzony z poniższego wykazu: »produkty pszczelarskie«, »produkty z krwi«, »krew«, »mączka z krwi«, »karma dla zwierząt domowych w puszkach«, »pozostałości fermentacyjne«, »treść przewodu pokarmowego«, »gryzaki dla psów«, »mączka rybna«, »żelatyna«, »skwarki«, »skóry i skórki«, »hydrolizat białkowy«, »nawozy organiczne«, »karma dla zwierząt domowych«, »przetworzone białko zwierzęce«, »przetworzona karma dla zwierząt domowych«, »produkty przetworzone«, »surowa karma dla zwierząt«, »tłuszcze wytopione«
en Nature of commodity: Enter unprocessed animal by-product or processed product chosen among the following list: “apiculture products”, “blood products”, “blood”, “bloodmeal”, “canned petfood”, “digestion residues”, “digestive tract content”, “dogchews”, “fishmeal”, “gelatin”, “greaves”, “hides and skins”, “hydrolysed proteins”, “organic fertilizers”, “petfood”, “processed animal protein”, “processed petfood”, “processed products”, “raw petfood”, “rendered fats”
pl zwierzę gospodarskie: każde zwierzę trzymane, tuczone lub hodowane przez człowieka, wykorzystywane do produkcji żywności (obejmującej mięso, mleko i jaja), wełny, futer, piór, skór lub innego produktu pochodzenia zwierzęcego; g
en farmed animal: any animal that is kept, fattened or bred by humans and used for the production of food (including meat, milk and eggs), wool, fur, feathers, skins or any other product of animal origin
pl ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW
en ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
pl Dla przetworzonych trofeów zwierzęcych pochodzących od ptactwa i zwierząt kopytnych, czyli wyłącznie kości, rogów, kopyt, pazurów, poroża, zębów lub skór, wszystkie państwa trzecie
en For treated game trophies of birds and ungulates, being solely bones, horns, hooves, claws, antlers, teeth, hides or skins, any third country
pl W przypadku skór i skórek oraz otrzymanych z nich produktów przetworzonych wskazać ‧c lub ‧k, w zależności od tego, czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego otrzymano z
en In the case of hides and skins and processed products derived there from, indicate ‧c or ‧k whether the animal by-products derive from
pl Atraktanty i repelenty nie stosowane bezpośrednio na skórę ludzką lub zwierzęcą
en Attractants and repellents not applied directly on human or animal skin
pl Zdaniem panelu w celu umożliwienia po pewnym czasie zastąpienia dodawanej jako składnik do produktów ekologicznych żelatyny produkowanej z nieekologicznej zwierzęcej skóry i kości żelatyną produkowaną z ekologicznej świńskiej skóry, należy dodać do wykazu pewną liczbę substancji pomocniczych w przetwórstwie
en To be able to replace after a certain period of time gelatine made from non-organic animal skin or bones by gelatine produced from organic pig skin as an ingredient in organic products, a number of processing aids should be added to the list according to the panel
pl czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu, takie jak: sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, usuwanie skór i skórek lub określonego materiału mogącego stanowić zagrożenie
en handling of animal by-products after their collection, by way of operations such as sorting, cutting, chilling, freezing, salting, removal of hides and skins or of specified risk material
pl Aby uchronić konsumentów przed niezamierzonym zakupem wyrobów wykonanych z materiałów pochodzenia zwierzęcego (futro i skóra), poparłam przedmiotowe sprawozdanie, które zawiera wymóg obowiązkowego etykietowania poprzez umieszczanie sformułowania "części nietekstylne pochodzenia zwierzęcego”.
en In order to prevent consumers from inadvertently purchasing products made from animal-derived materials (fur and leather), I supported this report, which provides for mandatory labelling containing the phrase 'non-textile parts of animal origin'.
pl W całej nomenklaturze wyrażenie skóry futerkowe inne niż skóry surowe objęte pozycją ‧, dotyczy zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełną
en Throughout the nomenclature, references to furskins, other than to raw furskins of heading ‧, apply to hides or skins of all animals which have been tanned or dressed with the hair or wool on
pl Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi (w szczególności przetworzone białko zwierzęce, tłuszcze wytopione, karma dla zwierząt domowych, skóry i skórki, wełna) są ujęte w wykazie produktów w załączniku I do Traktatu
en Animal by-products not destined for human consumption (in particular processed animal protein, rendered fats, petfood, hides and skins and wool) are included in the list of products in Annex I to the Treaty
pl Wszystkie wyroby medyczne wyprodukowane z tkanki zwierzęcej lub pochodnych niezdolnych do życia znajdują się w klasie ‧ z wyjątkiem przypadków, w których takie wyroby są przeznaczone wyłącznie do kontaktu z nie uszkodzoną skórą
en All devices manufactured utilizing animal tissues or derivatives rendered non-viable are Class ‧ except where such devices are intended to come into contact with intact skin only
pl Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników
en Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
pl Kwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozamina) oraz kwasu D-glukuronowego obecnego w skórze, mazi stawowej oraz w pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjną
en Hyaluronic acid (glucosamineglucan (polysaccharide) with repeating unit consisting of an amino sugar (N-acetyl-D-glucosamine) and D-glucuronic acid present in the skin, synovial fluid and the umbilical cord, produced, for example, from animal tissue or by bacterial fermentation
pl uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji w zakresie, w jakim stwierdzono w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. ‧ ust. ‧ lit. h) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wydając swoją decyzję z dnia ‧ maja ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) w zakresie dotyczącym rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów z klasy ‧ skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie oraz z klasy ‧ odzież, obuwie, nakrycia głowy
en Set aside the decision of the Court of First Instance in so far as it held that the First Board of Appeal of OHIM had not infringed Article ‧(h) of the Community Trade Mark Regulation by adopting its decision of ‧ May ‧ (Case R ‧/‧-‧) in so far as it relates to the registration of the trade mark applied for in respect of goods in Classes ‧ Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery and ‧ Clothing, footwear, headgear
pl przetworzone białko zwierzęce przeznaczone do spożycia przez ludzi oznacza skwarki, mączkę mięsną oraz mączka ze skór wieprzowych określone w art. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/EWG
en processed animal protein intended for human consumption means greaves, meatmeal and pork-rind powder referred to in Article ‧ (b) of Directive ‧/EEC
pl w przypadku produkcji zwierzęcej, skóry, włosy, futro zwierzyny łownej oraz wosk i obornik
en in the case of animal production, hides, hair and the fur of dead game, and wax, manure and slurry
pl Wyroby medyczne produkowane z tkanek zwierzęcych niezdolnych do życia lub pochodnych uznanych za niezdolne do życia są wyrobami klasy ‧ zgodnie z zasadami klasyfikacji przedstawionymi w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG, z wyjątkiem przypadków, gdy takie wyroby są przeznaczone wyłącznie do kontaktu z nieuszkodzoną skórą
en Medical devices manufactured utilising non-viable animal tissues or derivatives rendered non-viable are Class ‧ devices in accordance with the classification rules set out in Annex ‧ to Directive ‧/EEC, except where such devices are intended to come into contact with intact skin only
pl skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i torby podróżne, torby uniwersalne i sportowe, sakwy, futerały podróżne, plecaki, plecaki turystyczne, saszetki na pasek, torby ze stelażem, plecaki, torby narciarskie, torby na książki, torby na ramię, worki marynarskie, torby rowerowe, torebki, torby na ubrania, worki na ubrania, walizki, walizki na kółkach, aktówki, portmonetki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, etui na wizytówki, portfele, uchwyty na banknoty, paski, wkładki i pasy oraz wszelkie towary związane z wymienionymi wyżej, o ile należą do klasy
en leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; all purpose bags and sporting bags, softluggage, luggage cases, backpacks, day packs, fanny packs, frame packs, knapsacks, ski packs, book bags, tote bags, duffle bags, bicycle bags, handbags, garment bags, clothing bags, suitcases, pullman cases, briefcases, wallets, umbrellas and parasols, business card cases and holders, billfolds and money clips, straps, pads and belts and all related goods to the before mentioned as far as included in class ‧; and
pl Rodzaj obróbki: Dla wyprawionych skór i skórek, które a) nie spełniają wymogów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧); lub b) nie zostały poddane pełnemu procesowi garbowania; lub c) nie są »wet blue«; lub d) nie są »skórami piklowanymi«; lub e) nie są wapnowane (traktowane wapnem i trzymane w solance o odczynie pH ‧–‧ przez co najmniej osiem godzin): wpisać rodzaj obróbki z poniższych: a) suszenie; b) solenie na sucho lub na mokro przynajmniej ‧ dni przez wysyłką; c) solenie przez siedem dni w soli morskiej z dodatkiem ‧-procentowego węglanu sodowego; lub d) konserwacja za pomocą innego procesu niż garbowanie ustalonego zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Treatment type: For treated hides and skins, which (a) are not fulfilling the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ No L‧, ‧.‧.‧, p. ‧) or (b) have not undergone the complete process of tanning or (c) are not ‘wet blue’; or (d) are not ‘pickled pelts’ or (e) are not limed (treated with lime and in brine at a pH of ‧ to ‧ for at least eight hours): enter treatment among the following: (a) dried; (b) dry-salted or wet-salted for at least ‧ days prior to dispatch; (c) salted for seven days in sea salt with the addition of ‧ % sodium carbonate; or (d) preserved by a process other than tanning specified in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13328 zdań frazy skóra zwierzęca.Znalezione w 5,251 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.