Tłumaczenia na język angielski:

 • sect     
  (Noun  ) (noun   )
   
  religious movement
   
  religious movement
 • cult   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a sect
   
  a sect
 • persuasion   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sect
 
religijni podejrzani
 
odłam wyznaniowy jakiejś religii
 
Niewielka grupa izolująca się od ogółu
 
groźna grupa wyznaniowa
 
odłam wyznaniowy
 
grupa poza kościołem
 
niewielka grupa wyznaniowa
 
silna grupa pod wezwaniem
 
odizolowana społeczność
 
wyznaniowy odłam
 
Religijna z guru
 
Wspólnota
 
wyznawcy zapatrzeni w guru
 
zwykle niepochlebnie o odłamie wyznaniowym
 
guru na jej czele
 
najwyższa prawda
 
Grupa religijna, odłam wyznaniowy
 
Grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości
 
grupa religijna
 
odłam wyznaniowy religii
 
Związek religijny
 
Religia nieuznawana oficjalnie
 
grupa z guru
 
ma guru
 
wąska grupa wyznawców
 
odłam religii
 
z guru na czele
 
odłam religijny
 
Grupa religijna, która wyodrębniła się z macierzystego kościoła

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

sekt
sekta religijnareligious sect
sektę

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sekta", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gatunkowych win musujących można pominąć odniesienie do kategorii produktu winiarskiego dla win, których etykiety zawierają określenie SektFor quality sparkling wines, the reference to the category of the grapevine product may be omitted for wines whose labels include the term Sekt
Destrukcyjne oddziaływanie sekt na funkcjonowanie rodziny w świetle wybranej literaturydestructive influence of sects on funcioning of family in the light of selected literature
Sekty - geneza i ideologia.Sects - genesis and ideology.
Sekty i nowe ruchy religijne w świadomości społecznej. Analiza porównawcza.Sects and NRM in social awareness.
Polityka państwa polskiego w sprawie sekt w okresie III Rzeczpospolitej PolskiejThe policy of the Polish state toward sects in the Third Polish Republic
Nowe ruchy religijne (sekty) jako przedmiot paniki morlanej w dyskursie medialnym.New religious movements (sects) as an issue of moral panic in media discourse.
Wstąpiłeś do sekty, czy wymyśliłeś swojąSo what, did you join a cult or invent your own
Przynależność do sekty jako czynnik destabilizacji rodzinySect-affiliation as a factor for family destabilization.
wino z (...), wyprodukowane w (...), produkt (...), sekt z (...) lub równoznaczne wyrażenie uzupełnione nazwą państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym winogrona są zbierane i przetwarzane na wino na tym terytoriumthe words wine of (...), produced in (...), product of (...) or sekt of (...), or expressed in equivalent terms, supplemented by the name of the Member State or third country where the grapes are harvested and turned into wine in that territory
Sekty i ugrupowania religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa na przykładzie Stanów ZjednoczonychSects an religious groups in The United States of America as a threat to security
wówczas zaczął się na nowo przedział między obydwoma władzami; aczkolwiek jest mniej widoczny u Mahometan niż u chrześcijan, istnieje jednak, zwłaszcza w sekcie Alego; i są państwa, jak na przykład Persja, gdzie ustawicznie daje się odczuwać.the division between the two powers began again; and, although it is less apparent among the Mahometans than among the Christians, it none the less exists, especially in the sect of Ali, and there are States, such as Persia, where it is continually making itself felt.
To Mistrz tajnej sekty buddyjskiejHe is a Master of a secret sect of Buddhism
Sekty religijne we współczesnych społeczeństwach. Wędrówka dusz?Religious sects in contemporary societies. Journey of soul?
Analiza kryminologiczna zjawiska sekt i nowych ruchów religijnych w PolsceCriminological analysis of the phenomenon of sects and new religious movements in Poland
Odrzucałeś nasz buddyzm sekty Hieizan, głosząc, że twoje nauki są prawdziwymi naukami Buddy i dezorientując ludziYou have been dismissing our legitimateHieizan Buddhism, proclaiming that yours is the only true Buddhism and confusing the people
Po lewej, strażnicy pracujący dla twojej sektyTo the left... the Range Rover goons work for your sect, the Noelites
Kiedy miał ‧ lat opublikował w lokalnej gazecie pierwsza krótką historię, o złej sekcie, która spotykała sie w kościeleWhen he was ‧ ‧ he published his first short story in the town paper, about an evil sect that met in a church
Działasz w jakiejś sekcie?Are you involved in some kind of cult?
Zagrozenia działalnością sekt wśród młodzieży. Propozycje działań profilaktyczno-pedagogicznych w świetle literatury przedmiotu.Sects' activities as threat to the young. Suggestions of prevention education activities in light of the literature on the subject
Brzmi jak cholerna sektaThey sound like a friggin ' cult
Po lewej, strażnicy pracujący dla twojej sektyTo the left the Range Rover goons work for your sect the Noelites
Nowe ruchy religijne na terytorium Federacji Rosyjskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego (na przykładzie sekty Wissariona)Vissarion's sect as an example of new religious movements in post-soviet Russia
Z Mansonem mieszkało do trzydziestu osób z sekty' At it' s peak, there were ‧ people in the Manson family. '
Religia i sekty w sferze publicznej.Religion and sect in the public sphere.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 148 zdań frazy sekta.Znalezione w 0,661 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.