Tłumaczenia na język angielski:

 • sect     
  (Noun  ) (noun   )
   
  religious movement
   
  religious movement
 • cult   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a sect
   
  a sect
 • persuasion   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sect
 
silna grupa pod wezwaniem
 
odłam wyznaniowy
 
groźna grupa wyznaniowa
 
zwykle niepochlebnie o odłamie wyznaniowym
 
Grupa religijna, odłam wyznaniowy
 
grupa religijna
 
Grupa religijna, która wyodrębniła się z macierzystego kościoła
 
Niewielka grupa izolująca się od ogółu
 
z guru na czele
 
Grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości
 
grupa poza kościołem
 
Religijna z guru
 
odizolowana społeczność
 
niewielka grupa wyznaniowa
 
odłam religijny
 
odłam religii
 
wąska grupa wyznawców
 
wyznawcy zapatrzeni w guru
 
religijni podejrzani
 
odłam wyznaniowy religii
 
odłam wyznaniowy jakiejś religii
 
Związek religijny
 
guru na jej czele
 
grupa z guru
 
ma guru
 
najwyższa prawda
 
wyznaniowy odłam
 
Religia nieuznawana oficjalnie
 
Wspólnota

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

sekta religijna
religious sect

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sekta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sekty we współczesnej Rosji. Na przykładzie funkcjonowania wybranych ruchów religijnych
en Sects in contemporary Russia. On the example of chosen religious movements
pl Zbieracie się tutaj jak sekta
en You' ve got people lining up like this is smallpox or something
pl Szukamy papieża. i zemsty na sekcie Abbadon
en Looking for the pope. and avenge us on Abbadon' s sect
pl Sekty - zagrożenie dla polskiej młodzieży.
en Sects - menace for polish youth
pl Jakaś sekta pierze tu mózgi
en We think this is a brainwashing facility for an evil cult
pl Funkcjonowanie ludzi w sekcie
en The functioning of people in the cult
pl Przyjęcie tego dokumentu w szczególności oznacza zgodę na równy dostęp pedofilów do miejsc pracy w bezpośrednim kontakcie z dziećmi gwarantowany prawnie, co oznacza zagrożenie dla dzieci, zgodę na wydawnictwa i publiczne wystąpienia faszystowskie i sekt religijnych, zakaz funkcjonowania ośrodków edukacyjnych lub charytatywnych prowadzonych przez kościoły w swych wspólnotach, co bardzo okaleczy działalność społeczną, a także otwarcie szerszych możliwości dyskryminacji chrześcijan.
en Adoption of that document would in particular mean consenting to the legally guaranteed, equal access of paedophiles to jobs where they would have direct contact with children, which would constitute a threat to children. It would mean consenting to the publications and public appearances of fascist groups and religious cults, a ban on educational and charitable centres run by churches in their communities, which would seriously hamper social action, and it would open up broader possibilities for discrimination against Christians.
pl Dołączyła do agresywnej sekty
en She' s joined a violent cult
pl w przypadku gatunkowych win musujących, o których mowa w punkcie I., zał. V, innych niż te, o których mowa w punkcie/d/-“gatunkowe wino musujące” lub “Sekt
en in the case of a quality sparkling wine referred to in point I of Annex V, other than referred to in (d) of this paragraph
pl Sekty religijne w Federacji Rosyjskiej
en Religious Sects In Russian Federation Today
pl Zagrożenia rodziny w obliczu działalności sekt. Studium socjologiczne
en Risk of family in the face of activities of sects. Sociological Studies.
pl W jaki sposób można się dostać do tej sekty?
en Suppose somebody wanted to join this cult
pl Obraz sekty Wissariona w reportażach Jacka Hugo- Badera i Jędrzeja Morawieckiego
en The Picture of Siberian Vissarion's Sect in Jacek Hugo-Bader's and Jędrzej Morawiecki's Reportages
pl Skutkiem takiego posunięcia byłoby to, że ekstremiści i sekty, na przykład scjentolodzy, na mocy dyrektywy mogliby się powołać na ochronę.
en The consequence of this would be that extremists and sects, such as Scientology, for example, would be able to invoke the protection of the directive.
pl Sekty destrukcyjne a przestępczość.
en Destructive setcs and crime.
pl Dlaczego mówisz sekta?
en Why do you call it a sect?
pl Mechanizmy psychomanipulacyjne w sektach
en The mechanisms of the psychomanipulation in sects
pl wino z (...), wyprodukowane w (...), produkt (...), sekt z (...) lub równoznaczne wyrażenie uzupełnione nazwą państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym winogrona są zbierane i przetwarzane na wino na tym terytorium
en the words wine of (...), produced in (...), product of (...) or sekt of (...), or expressed in equivalent terms, supplemented by the name of the Member State or third country where the grapes are harvested and turned into wine in that territory
pl Postawy młodzieży wobec sekt i nowych ruchów wyznaniowych a zaangażowanie w życie religijne
en Attitudes of young people to sects and new religious movements and involvement in religious life
pl Amway w Polsce- network marketing czy sekta ekonomiczna ?
en Amway in Poland- network marketing or economic sect ?
pl w tychże sektach... i przyjęcie mnie do wspólnoty... uznającej zwierzchnictwo Papieża. "
en among these sects... and greet me in the community... obedient to the Pope. "
pl Ochrona danych osobowych w Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie.
en Study on the Protection of Personal Data in the Information Centre for New Religious Movements and Sects in Cracow.
pl Kiedy miał ‧ lat opublikował w lokalnej gazecie pierwsza krótką historię, o złej sekcie, która spotykała sie w kościele
en When he was ‧ ‧ he published his first short story in the town paper, about an evil sect that met in a church
pl Nie możemy jednak zapomnieć, że największej przemocy ze strony terrorystów i sekt w Iraku, doznają w istocie muzułmanie, niezależnie od tego czy są wyznania szyickiego, sunnickiego, czy też innego.
en However, we cannot forget that those who have suffered most from the terrorist and sectarian violence in Iraq are, in fact, Muslims, whether they be Shiites, Sunnis or others.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 148 zdań frazy sekta.Znalezione w 0,368 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.