Tłumaczenia na język angielski:

 • sect     
  (Noun  ) (noun   )
   
  religious movement
   
  religious movement
   
  religious movement
 • cult   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a sect
   
  a sect
   
  a sect
 • persuasion   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sect
 
silna grupa pod wezwaniem
 
odłam wyznaniowy
 
groźna grupa wyznaniowa
 
zwykle niepochlebnie o odłamie wyznaniowym
 
Grupa religijna, odłam wyznaniowy
 
grupa religijna
 
Grupa religijna, która wyodrębniła się z macierzystego kościoła
 
Niewielka grupa izolująca się od ogółu
 
z guru na czele
 
Grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości
 
grupa poza kościołem
 
Religijna z guru
 
odizolowana społeczność
 
niewielka grupa wyznaniowa
 
odłam religijny
 
odłam religii
 
wąska grupa wyznawców
 
wyznawcy zapatrzeni w guru
 
religijni podejrzani
 
odłam wyznaniowy religii
 
odłam wyznaniowy jakiejś religii
 
Związek religijny
 
guru na jej czele
 
grupa z guru
 
ma guru
 
najwyższa prawda
 
wyznaniowy odłam
 
Religia nieuznawana oficjalnie
 
Wspólnota

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

sekta religijna
religious sect

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sekta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nowe ruchy religijne (sekty) jako przedmiot paniki morlanej w dyskursie medialnym.
en New religious movements (sects) as an issue of moral panic in media discourse.
pl Plus, jest sekta i... łysy ksiądz, rzeź w kościele
en Plus, there' s the sect and... the bald priest, the slaughter in the church
pl To prawda, że Organizacja Mudżahedinów Ludowych nie jest już na liście terrorystów, ale to nadal kierująca się nieprzejrzystymi zasadami sekta, brutalnie traktująca tych swoich członków, którzy chcą z niej wystąpić.
en It is true that the People's Mujahedin are no longer on the terrorist list, but they are still an opaque cult which brutalises those of its members who wish to defect.
pl wówczas zaczął się na nowo przedział między obydwoma władzami; aczkolwiek jest mniej widoczny u Mahometan niż u chrześcijan, istnieje jednak, zwłaszcza w sekcie Alego; i są państwa, jak na przykład Persja, gdzie ustawicznie daje się odczuwać.
en the division between the two powers began again; and, although it is less apparent among the Mahometans than among the Christians, it none the less exists, especially in the sect of Ali, and there are States, such as Persia, where it is continually making itself felt.
pl Korporacja: fabryka, sekta, teatr absurdu?Z przykładami z podwórka korporacji japońskiej
en With focus on specifics of working in a Japanese corporation
pl Świadkowie Jehowy - zwiazek wyznaniowy czy niebezpieczna sekta? Krytyczna analiza dostępnych na rynku polskim podręczników dla początkujących Świadków Jehowy w kontekście nauki Kościoła katolickiego.
en Jehovah's witnesses- A religious association or a dangerous sect? Critical analysis of the manuals available on the Polish market addressed to the beginning Jehovah's witnesses in view of Catholic Church's teaching.
pl Z Mansonem mieszkało do trzydziestu osób z sekty
en ' At it' s peak, there were ‧ people in the Manson family. '
pl Sekty i ugrupowania religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa na przykładzie Stanów Zjednoczonych
en Sects an religious groups in The United States of America as a threat to security
pl Sektę?- Nie wiem, coś takiego
en Don' t know, something like that
pl Sekta psycholi
en Yeah.Psycho- cult
pl Brzmi jak cholerna sekta
en They sound like a friggin ' cult
pl Buddyjska sekta Fuke. Żebraczy zakon samurajów.
en The Buddhist sect Fukeshu. Samurai group of begging monks.
pl Psychomanipulacje w wybranych sektach religijnych.
en Psychomanipulation in chosen religious sects
pl Dokumentacja działalności polskich sekt i alternatywnych ruchów religijnych: przegląd źródeł i piśmiennictwa za lata 2000-2010
en Activity of sects and alternative religious movements in Poland: review of documentary sources covering the period of 2000–2010.
pl Dołączyła do agresywnej sekty
en She' s joined a violent cult
pl Nowe ruchy religijne na terytorium Federacji Rosyjskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego (na przykładzie sekty Wissariona)
en Vissarion's sect as an example of new religious movements in post-soviet Russia
pl MKO jest zdegenerowaną organizacją, która jest właściwe sektą religijną i która bezlitośnie prześladuje swoich własnych członków, również w obozie.
en The MKO is a degenerate organisation, which is tantamount to a religious sect and which severely oppresses its own members, including within the camp.
pl Gdybym wiedział, założyłbym żydowski odłam sekty
en If i had known, i would have started a breakaway jewish sect
pl Buddyjskie praktyki medytacyjne w sektach tendai i soto w Japonii
en Buddhist practice of mediation in tendai and soto sects in Japan
pl Polityka państwa polskiego w sprawie sekt w okresie III Rzeczpospolitej Polskiej
en The policy of the Polish state toward sects in the Third Polish Republic
pl Destrukcyjne funkcje sekty. Studium na przykładzie Scjentologii
en Destructive functions of a sect. A study on the basis of the example of Scientology.
pl Kilka dni za kratkami, a kazdy bogobojny bialy uswiadamia sobie, ze nasz system karny nie istnialby bez istotnego wkladu afroamerykanskiej sekty
en Few days on the inside, any God- fearing white man realizes the correctional system' s got a serious lean toward the African- American persuasion
pl To jest Chińska sekta wojskowa...... symbolizuje też rzekę Amur
en That' s a Chinese military sect...... however it also symbolises the river Amur
pl wino z (...), wyprodukowane w (...), produkt (...), sekt z (...) lub równoznaczne wyrażenie uzupełnione nazwą państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym winogrona są zbierane i przetwarzane na wino na tym terytorium
en the words wine of (...), produced in (...), product of (...) or sekt of (...), or expressed in equivalent terms, supplemented by the name of the Member State or third country where the grapes are harvested and turned into wine in that territory
pl Po lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
en To the left... the Range Rover goons work for your sect, the Noelites
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 148 zdań frazy sekta.Znalezione w 0,296 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.