Tłumaczenia na język angielski:

 • sect     
  (Noun  ) (noun   )
   
  religious movement
   
  religious movement
 • cult   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a sect
   
  a sect
 • persuasion   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sect
 
silna grupa pod wezwaniem
 
odłam wyznaniowy
 
groźna grupa wyznaniowa
 
zwykle niepochlebnie o odłamie wyznaniowym
 
Grupa religijna, odłam wyznaniowy
 
grupa religijna
 
Grupa religijna, która wyodrębniła się z macierzystego kościoła
 
Niewielka grupa izolująca się od ogółu
 
z guru na czele
 
Grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości
 
grupa poza kościołem
 
Religijna z guru
 
odizolowana społeczność
 
niewielka grupa wyznaniowa
 
odłam religijny
 
odłam religii
 
wąska grupa wyznawców
 
wyznawcy zapatrzeni w guru
 
religijni podejrzani
 
odłam wyznaniowy religii
 
odłam wyznaniowy jakiejś religii
 
Związek religijny
 
guru na jej czele
 
grupa z guru
 
ma guru
 
najwyższa prawda
 
wyznaniowy odłam
 
Religia nieuznawana oficjalnie
 
Wspólnota

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

sekta religijna
religious sect

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sekta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sekty w opinii wybranych tygodników ogólnopolskich z lat 1995 - 2007.
en Sects in opinion of chosen ones polisch -wide weekly magazines from years 1995-2007.
pl Księżycowa Sekta rządzi od zmierzchu do świtu
en Moon Sect rules from dusk to dawn
pl Obraz sekt w ujęciu Kościoła katolickiego
en Secta in the Catholic church point of view
pl Psychomanipulacje w wybranych sektach religijnych.
en Psychomanipulation in chosen religious sects
pl Jestem Koun Ejo, uczeń Bucchi Kakuan sekty Dharma
en I am Koun Ejo, disciple of Bucchi Kakuan of the Dharma sect
pl Heretycka sekta zniszczona!
en A heretical sect destroyed!
pl A..., ty jesteś ten, który wypytywał o moją sektę
en You' re the one who asked my religion, right?
pl Działalność polityczno-religijna sekty Soka Gakkai
en Political and religious activity of Soka Gakkai
pl Sekty i nowe ruchy religijne w Polsce i na świecie
en Sects and the new religious movements in Poland and in the world
pl Sekty i ich ocena w kawrtalniku "Sekty i Fakty"
en Sects and their evaluation in quarterly journal "Sects and Facts"
pl Urwaliście się z jakiejś sekty?
en Did you guys get a group rate, or something?
pl Nie możemy jednak zapomnieć, że największej przemocy ze strony terrorystów i sekt w Iraku, doznają w istocie muzułmanie, niezależnie od tego czy są wyznania szyickiego, sunnickiego, czy też innego.
en However, we cannot forget that those who have suffered most from the terrorist and sectarian violence in Iraq are, in fact, Muslims, whether they be Shiites, Sunnis or others.
pl Sekty bądź radykalne ruchy polityczne mogą wykorzystać tę dyrektywę, a media nie będą miały prawa im się sprzeciwić.
en Sects or political extremists may exploit this directive and the mass media will not be able to refuse them.
pl Sekty i ugrupowania religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa na przykładzie Stanów Zjednoczonych
en Sects an religious groups in The United States of America as a threat to security
pl Sekty i nowe ruchy religijne w świadomości społecznej. Analiza porównawcza.
en Sects and NRM in social awareness.
pl Ejo, doceniam twoją prośbę, ale jako przewodnik sekty Dharma, jesteś odpowiedzialny za mnichów do niej należących
en Ejo, I appreciate your wishesBut you are a Buddhist leader and moreover, are responsible for the Dharma sect
pl odnotowując świadectwo złożone przez mnicha buddyjskiego Thich Thiena Minha, który opuścił niedawno obóz reedukacyjny po ‧ latach w niewoli, dotyczące straszliwych warunków w jakich znajdowali się więźniowie w obozie Z‧A w Xuan Loc, w szczególności księża rzymsko-katoliccy Pham Minh Tri i Nguyen Duc Vinh, przetrzymywani przez ponad ‧ lat, oraz członek buddyjskiej sekty Hoa Hao, Ngo Quang Vinh, mający ‧ lat
en taking note of the testimony given by the Buddhist monk, Thich Thien Minh, who recently left a reeducation camp after ‧ years in detention, concerning the terrible conditions endured by prisoners in the Z‧A camp in Xuan Loc, in particular the Roman Catholic priests, Pham Minh Tri and Nguyen Duc Vinh, who have been held for more than ‧ years, and a member of the Buddhist Hoa Hao sect, Ngo Quang Vinh, aged
pl Omówienie problematyki działalności sekt z uwzględnieniem Polski. Świadkowie Jehowy - religia, czy sekta?
en Discuss issues of sects including their situation in Poland. Jehovah's Witnesses - religion or sect?
pl Chyba zorganizował jakąś sektę
en I think he organized a sect.A sect?
pl Bądź osoby... może to jakaś sekta?
en It may have been the work of some kind of cult
pl Motyw sekty we współczesnej literaturze rosyjskiej na podstawie powieści A Warłamowa i W Sorokina.
en Theme sect in contemporary Russian literature based on the novel A Varlamov and the Sorokin.
pl Wizja apokalipsy w retoryce i działalności sekt. Analiza wybranych przykładów.
en Vision of the apocalypse in the rhetoric and activities of sects. Analysis of selected examples.
pl MKO jest zdegenerowaną organizacją, która jest właściwe sektą religijną i która bezlitośnie prześladuje swoich własnych członków, również w obozie.
en The MKO is a degenerate organisation, which is tantamount to a religious sect and which severely oppresses its own members, including within the camp.
pl Nie bój się,-... to nie jest żadna sekta.- Nie boję się
en Don' t be scared,... this is not satanic
pl Kiedy miał ‧ lat opublikował w lokalnej gazecie pierwsza krótką historię, o złej sekcie, która spotykała sie w kościele
en When he was ‧ ‧ he published his first short story in the town paper, about an evil sect that met in a church
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 148 zdań frazy sekta.Znalezione w 0,19 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.