Tłumaczenia na język angielski:

 • hello                               
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  when answering the telephone
   
  when answering the telephone
 • sorry       
  (Interjection  ) (verb, adjv   )
   
  request to repeat
 • listen             
  (verb, ijec   )
 • pardon       
  (verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

lepiej słuchać, lepiej wyjaśniać, działać lokalnie
listening better, explaining better, going local
słuchać
obey; give ear; listen to; advert; attend; hang; hearken; pay heed; hark; hear; ; harken; listen in; to listen; listen; list
słucham proszę
beg pardon; I beg your pardon; pardon me
słuchanie
audition; hearing; listening

Przykładowe zdania z "słucham", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Słuchaj, bo potem zadam ci kilka pytań
en Listen, ' cause I' il ask questions later
pl Słuchaj, linia " Ktokolwiek kogo znam, a i sama mogłabym być jego żoną ", ukazuje twoją rolę
en Look, the Iine, " Whoe' er I woo, myself wold be his wife " defines yor character
pl Słuchaj, Chloe będzie na ślubie
en Chloe is coming to the wedding
pl Nie chcę tego słuchać!
en I don' t want to hearthis!
pl Słuchaj, będziesz zadowolona wiedząc co myślę
en Uh, I think our friend Sam Loomis didn' t know that Marion was here
pl Wraz z nowym traktatem lizbońskim UE musi słuchać i zapewniać włączenie praw dziecka w jej prace.
en With the new Lisbon Treaty the EU must listen and ensure that the rights of children are integrated into its work.
pl Słuchajcie
en Let me teII you something
pl Nigdy nie słuchałem
en I never listened
pl I gdy bóg mówi Hot Dog, ty słuchasz!
en And when God speaks, Hot Dog, you listen
pl W ogóle mnie nie słuchasz
en You' re missing the point
pl Wzywam zatem do opracowania zintegrowanej polityki, całościowej polityki, którą możemy dostosować do społeczeństwa, która musi słuchać naszych zaleceń i działać zgodnie z nimi.
en I am therefore calling for integrated policies, all-encompassing policies that we can adapt to society, which must listen to our recommendations and comply with them.
pl Dlatego procedury powinny zniechęcać do słuchania lub czytania zbyt skomplikowanych informacji w czasie prowadzenia pojazdu
en Therefore, the procedures should discourage listening to, or reading, complex information while driving
pl Słuchaj, chcę tylko wiedzieć czy byłaś dziś w kościele z JD
en Listen, I just want to know if you went down to the church with JD
pl Ludzie nie chcieliby słuchać poważnych rzeczy mówionych z takim wyrazem twarzy
en Most people wouldn' t want to be told by someone wearing that thing
pl Ostatecznie znaleźliśmy się tutaj dlatego, że od wielu lat decydenci nie chcieli słuchać rad naukowców.
en We have ended up here because for years now, we decision makers have refused to listen to scientific advice.
pl Słucha, faceci, to był wielki
en Listen, guys, this has been great
pl Słuchaj, tato, Mam dla ciebie propozycję
en Listen, Daddy, I' ve got a proposition for you
pl Słucham jak pracownik opowiada jak monety są wytwarzane
en I' m listening to a guide explain how coins are made
pl Słuchajcie, brak trafień w bazie z krwi znalezionej na samochodzie, ale pasuje ona do kobiecej krwi, którą Adam znalazł na odłamku kościanego guzika
en Adam' s searching for deaths around Brooklyn Bridge in the last year
pl "Zintegrowany system kontroli finansowej” - tak, wielu obywateli słuchających tego wystąpienia tu, w Europie, prawdopodobnie tak nie uważa - oznacza oczywiście, że wprowadzany jest całkowicie nowy i znacznie bardziej skuteczny sposób kontrolowania funduszy rolnych UE.
en The 'integrated financial control system' - and yes, this is probably not the view of many citizens out there in Europe who are following this speech - means of course that a completely new and much more effective way of controlling the EU's agricultural funds has been introduced.
pl Słuchaj, kiedy ci to oddam, będę miał ci coś do powiedzenia
en Listen, when I return this, I have somethin ' to tell you
pl Możesz sobie tu stać z tym swoim uśmieszkiem i słuchać, bo niczego nie zmyślam, jasne?
en Well, you can just stand there with that smirk on your face and listen because I ain' t making this stuff up, all right?
pl Jest dobrze, dobrze?Słuchaj
en You' re all right, right?
pl Nie słuchaj ich!
en Don' t listen to them!
pl Słucham pańskiej muzyki od dziecka
en I' ve listened to your stuff since I was a kid
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7108 zdań frazy słucham.Znalezione w 3,542 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.