Przykładowe zdania z "słowacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl dla Słowacja
en for Slovakia
pl Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja są Stronami Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu w dniu ‧ kwietnia ‧ r. (zwanej dalej Umową) i odpowiednio przyjmują oraz biorą pod uwagę w ten sam sposób, jak pozostałe Państwa Członkowskie Wspólnoty, teksty Umowy i załączonych do niej dokumentów
en The Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia shall be Parties to the Partnership and Cooperation Agreement, establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, signed in Luxembourg on ‧ April ‧ (hereinafter the Agreement) and shall respectively adopt and take note, in the same manner as the other Member States of the Community, of the texts of the Agreement and of the documents attached to it
pl Słowacja wprowadziła intensywny program badania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na terenie całego kraju, a szczególnie na obszarach zakażonych
en Slovakia put in place an intensive programme to survey classical swine fever in feral pigs in the whole country and especially in the infected area
pl Projekt ma na celu przeniesienie produkcji przedsiębiorstwa Glunz&Jensen A/S ze Zjednoczonego Królestwa i Danii do Presowa (Wschodnia Słowacja
en The project aims to relocate the production activities of Glunz&Jensen A/S from the UK and Denmark to Prešov (Eastern Slovakia
pl punkt LUKSEMBURG-SŁOWACJA z ‧ na
en of the point LUXEMBOURG-SLOVAKIA from ‧ to
pl Słowacja (od ‧ stycznia ‧ roku
en Slovakia (since ‧ anuary
pl Począwszy od ‧ maja ‧ r. w odniesieniu do dopuszczenia do swobodnego obrotu w nowym Państwie Członkowskim (którym jest Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja) wyrobów stalowych objętych niniejszym komunikatem Rady wymienionych w dodatku ‧, wymagane jest zezwolenie na przywóz, nawet jeżeli wyroby stalowe zostały wysłane przed tą datą
en As regards release for free circulation in a New Member States (that is: Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia) as of ‧ May ‧ of the steel products covered by this Council Communication as listed in Appendix ‧, an import authorisation is required, even if the steel products have been shipped before that date
pl Rosja-Ukraina-Słowacja-Węgry-Słowenia-Włochy
en Russia-Ukraine-Slovakia-Hungary-Slovenia-Italy
pl  Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  Szwecja
en  Belgium  Bulgaria  Czech Republic  Germany  Estonia  Ireland  Greece  Spain France  Italy  Cyprus  Latvia  Lithuania  Luxembourg  Hungary  Malta  Netherlands  Austria  Poland  Portugal  Romania  Slovenia  Slovakia  Finland  Sweden
pl Państwa te podzielono na cztery grupy, przy czym mój kraj, Słowacja, zajął niestety niechlubne miejsce dopiero w trzeciej grupie, jako że zainwestował jedynie 0,48 % wobec 2 % pierwotnie przeznaczonych w strategii Europa 2020 na naukę, edukację i badania.
en The countries were divided into four groups, and my own country, Slovakia, unfortunately obtained a very unflattering place in only the third group, investing just 0.48% of the original 2% it had committed to investing in science, education and research in Europe 2020.
pl Kraje Europy Środkowej - Czechy, Słowacja i inne - mają większe doświadczenie we współpracy na rzecz rozwoju.
en Central European countries - the Czech Republic, Slovakia and others - have had more experience of participating in development cooperation.
pl Jestem zadowolona, że wszyscy słowaccy posłowie zdołali przekonać Parlament Europejski, z pomocą wyważonego sprawozdania naszego kolegi, pana Davida Casa, że Słowacja należy do pomyślnego "e” klubu.
en I am glad that all the Slovak Members managed to persuade the European Parliament, with the help of the balanced report by our colleague, Mr David Casa, that Slovakia belongs in the successful 'e' club.
pl Węgry- Słowacja
en Hungary- Slovakia
pl Do dnia ‧ stycznia ‧ r. kiedy to powstały dwa niezależne państwa, Republika Czeska i Republika Słowacka, Słowacja stanowiła część Czechosłowacji
en Slovakia was once part of Czechoslovakia, which split on ‧ January ‧ into two independent States- the Czech Republic and the Slovak Republic
pl Węgry, Rumunia i Słowacja mogą stosować obniżoną stawkę podatku akcyzowego, nie mniejszą niż ‧ % podstawowej krajowej stawki podatku akcyzowego na alkohol etylowy, w odniesieniu do alkoholu etylowego produkowanego przez gorzelnie należące do producentów owoców produkujące rocznie ponad ‧ hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez gospodarstwa domowe producentów owoców
en Hungary, Romania and Slovakia may apply a reduced rate of excise duty, of not less than ‧ % of the standard national rate of excise duty on ethyl alcohol, to ethyl alcohol produced by fruit growers' distilleries producing, on an annual basis, more than ‧ hectolitres of ethyl alcohol from fruit supplied to them by fruit growers' households
pl Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ maja ‧ r.- Słowacja przeciwko Komisji
en Order of the Court of First Instance of ‧ May ‧- Slovak Republic v Commission
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiająca środki przejściowe w sprawie wprowadzenia do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacja (zwanych dalej nowymi Państwami Członkowskimi) przewiduje środki mające na celu ułatwienie przejścia od systemu istniejącego w nowych Państwach Członkowskich do systemu wynikającego z zastosowania wspólnotowych przepisów weterynaryjnych
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ laying down transitional measures for the marketing of certain products of animal origin obtained in the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia (hereinafter the new Member States) provides for measures to facilitate the transition from the existing regime in the new Member States to that resulting from the application of the Community veterinary legislation
pl Parma Włochy Słowacja
en Italy Slovakia
pl Nic dziwnego, że Hiszpania niepokoi się o kraj Basków i Katalonię, a Słowacja - o swoją mniejszość węgierską.
en Not surprisingly, Spain is concerned about the Basque Country and Catalonia, and Slovakia about its Hungarian minority.
pl (SK) Pani Przewodnicząca! Z opublikowanego przez agencję Reutera protokołu z negocjacji pomiędzy ministrami finansów strefy euro przeprowadzonych na początku września bieżącego roku wynika, że powiedział Pan, Panie Trichet, iż nie zgodziłby się Pan na przyjęcie Słowacji do strefy euro, gdyby Pan wiedział, że Słowacja nie zgodzi się na udzielenie dobrowolnej pomocy finansowej rządowi greckiemu.
en (SK) Madam President, according to the minutes of the negotiations held between euro area finance ministers from the beginning of September this year, published by the Reuters press agency, you apparently stated, Mr Trichet, that if you had known that Slovakia would not agree to provide voluntary financial assistance to the Greek Government, you would never have agreed to Slovakia being accepted into the euro area.
pl Duslo AS (Słowacja
en Duslo AS (Slovakia
pl Austria- Węgry- Słowacja- Polska
en Austria- Hungary- Slovakia- Poland
pl Wnoszący odwołanie: František Doktor (Bratysława, Słowacja)(przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, adwokaci
en Appellant: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakia) (represented by S. Rodrigues and C. Bernard-Glanz, lawyers
pl Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo, jak również Norwegia, Szwajcaria i Turcja (uczestniczące państwa) zgodziły się na koordynację i wspólną realizację działań mających na celu wniesienie wkładu do EMRP
en Belgium, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Spain, France, Italy, Hungary, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom, as well as Norway, Switzerland and Turkey (the participating States) have agreed to coordinate and implement jointly activities aimed at contributing to the EMRP
pl Słowacja uczestniczy w pracach związanych z bronią strzelecką i lekką w ramach różnych forów międzynarodowych, takich jak UE, ONZ, OBWE, NATO i Porozumienie z Wassenaar
en In the field of small arms and light weapons, Slovakia participates in the framework of different international fora, such as the EU, UN, OSCE, NATO and Wassenaar Arrangement
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 853 zdań frazy słowacja.Znalezione w 0,878 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.