Przykładowe zdania z "słowacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Enel SpA (Enel, Włochy) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Slovenske Elektrarne a.s. (SE, Słowacja) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze nabycia akcji
en On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the Italian undertaking Enel SpA (Enel) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the Slovak undertaking Slovenske Elektrarne a.s. (SE) by way of purchase of shares
pl Słowacja rozpoczęła w ‧ r. przygotowania do ogólnej amnestii dla osób, które nielegalnie posiadają BSiL
en Slovakia has started a preparation of the General pardon for all persons that have in possession illegal SALW in
pl Plynárenská ‧/B Bratislava Słowacja
en Plynárenská ‧/B Bratislava Slovak Republic
pl Ponadto, Republika Czeska, Estonia, Luksemburg, Austria i Słowacja zostają niniejszym upoważnione do przystąpienia do podstawowych instrumentów
en Furthermore, the Czech Republic, Estonia, Luxembourg, Hungary, Austria and Slovakia are hereby authorised to accede to the underlying instruments
pl Należy również podkreślić, że społeczności romskie mieszkają w wielu państwach członkowskich, takich jak Francja, Irlandia, Hiszpania, Słowacja, Republika Czeska czy Węgry.
en It should be also stressed that Roma communities live in many other Member States such as France, Ireland, Spain, Slovakia, the Czech Republic or Hungary.
pl Niemcy- Polska- Czechy- Słowacja- Austria- Węgry- Słowenia
en Germany- Poland- Czech Republic- Slovakia- Austria- Hungary- Slovenia
pl Ponadto Słowacja zamierza wprowadzić szczepienie dzikich świń w okręgach: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec i Poltár i w związku z tym przedstawiła również do zatwierdzenia plan szczepień interwencyjnych
en In addition, as Slovakia intends to introduce vaccination of feral pigs in the districts of Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec and Poltár it has also submitted a plan of emergency vaccination for approval
pl państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy
en the Member States of the European Union: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom
pl z zadowoleniem zauważa, że państwa członkowskie (Dania, Niderlandy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo) powzięły inicjatywę zatwierdzenia przyjęcia krajowej deklaracji w sprawie zarządzania wspólnotowymi środkami finansowymi, ale ubolewa, że pomimo tych inicjatyw większość pozostałych państw członkowskich sprzeciwia się jej wprowadzeniu, a Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja nie podjęły dotąd działań w celu opracowania skutecznego systemu krajowych deklaracji
en Welcomes the initiative taken by some Member States (Denmark, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom) to approve the adoption of a national declaration on the management of Community funding, but regrets the fact that, despite those initiatives, most other Member States are resisting its introduction, and deplores the fact that Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia and Finland have not yet taken steps to develop an effective system of national declarations
pl Niemcy, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Austria i Słowenia
en Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria and Slovenia
pl W tym przypadku ucierpiała także Słowacja, ponieważ zdarzenie miało miejsce blisko granicy, która zamierza w niedalekiej przyszłości otworzyć kopalnie, w których ta sama technologia będzie wykorzystywana do wydobywania złota.
en Slovakia is also affected in this issue as the accident occurred near the border, and it intends to open mines in the near future where the same technology would be used for gold mining.
pl Słowacja - kraj o zaledwie pięciu milionach mieszkańców, jest niepodległy od 15 lat.
en Slovakia, a country of just over five million people, has been independent for a mere 15 years.
pl Znak wyróżniający państwo: (B) Belgia, (BG) Bułgaria (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (IRL) Irlandia, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (M) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo
en Distinctive symbol of the State: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic, (DK) Denmark, (D) Germany, (EST) Estonia, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (IRL) Ireland, (I) Italy, (CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary, (M) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden, (UK) United Kingdom
pl państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania
en the Member States of the European Union: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom
pl zawiera miejsca przeznaczenia: Ceuta, Melilla, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Andora, Gibraltar, Stolica Apostolska, Malta, Turcja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Kanada, Cypr, Australia i Nowa Zelandia
en Holy See, the areas of the Republic of Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control and the United States of America
pl Słowacja: wykaz portów lotniczych Wspólnoty
en Slovakia: List of Community airports
pl Uwaga: Kategoria inne dotyczy stanowisk związanych z rozszerzeniem przyznanych obywatelom państw nienależących do UE-‧ lub stanowisk, co do których nie określono przynależności narodowej. UE-‧ = Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia
en Note: Other concerns enlargement posts assigned to nationalities that were not EU-‧ or enlargement posts without nationality assigned. EU-‧ = Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia
pl OFZ, Istebné, Słowacja
en OFZ, Istebné, Slovakia
pl Słowacja gwarantuje, że nie dokonuje wysyłki komórek jajowych ani zarodków trzody chlewnej do innych państw członkowskich ani krajów trzecich, chyba że te komórki jajowe i zarodki pochodzą od świń trzymanych w gospodarstwach zlokalizowanych poza obszarami określonymi w załączniku
en Slovakia shall ensure that no consignments of ova and embryos of swine are dispatched to other Member States and to third countries unless the ova and embryos originate from swine kept at a holding situated outside the areas described in the Annex
pl Biorąc pod uwagę poziom nadużyć finansowych w porównaniu z liczbą nieprawidłowości w sektorze środków własnych w państwach członkowskich, takich jak Austria, Hiszpania, Włochy, Rumunia i Słowacja, gdzie nadużycia stanowią ponad połowę ogólnej kwoty nieprawidłowości w każdym państwie członkowskim, nie wspominając o uchybieniach w zakresie nadzoru nad krajowymi władzami celnymi, sądzę, że należy wzmocnić systemy nadzoru nad władzami celnymi.
en Given the level of fraud compared to the number of irregularities in the own resources sector for the Member States of Austria, Spain, Italy, Romania and Slovakia, where fraud accounts for more than half the total amount of irregularities in each Member State, not to mention the deficiencies in national customs supervision, I think that customs supervision systems need to be strengthened.
pl Środki te przeznaczone są na sfinansowanie funduszy na likwidację elektrowni atomowych w Ignalinie (Litwa), Bohunicach (Słowacja) i Kozłoduju (Bułgaria) zgodnie z umowami zawartymi z tymi państwami członkowskimi
en This appropriation is intended to finance the Ignalina (Lithuania), Bohunice (Slovakia) and the Kozloduy (Bulgaria) nuclear power plant decommissioning funds, in accordance with the agreements signed with the Member States concerned
pl Klęski żywiołowe na dużą skalę miały miejsce w szczególności w takich krajach, jak Polska, Słowacja, Węgry i Rumunia, a bezpośrednie szkody przekroczyły zwyczajowy próg wynoszący 0,6 % dochodu narodowego brutto.
en In particular, in countries such as Poland, Slovakia, Hungary and Romania, there have been large-scale disasters and the direct damages exceed the usual threshold of 0.6% of Gross National Income.
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa i Albania) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Council Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects in central and eastern European countries (Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Romania, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania and Albania) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl  Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  Szwecja
en  Belgium  Bulgaria  Czech Republic  Germany  Estonia  Ireland  Greece  Spain  France  Italy  Cyprus  Latvia  Lithuania  Luxembourg  Hungary  Malta  Netherlands  Austria  Poland  Portugal  Romania  Slovenia  Slovakia  Finland  Sweden
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 853 zdań frazy słowacja.Znalezione w 0,525 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.