Przykładowe zdania z "słowacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zwraca uwagę, że Finlandia, Francja, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Litwa (we współpracy z Łotwą i Estonią), Wielka Brytania, Polska i Czechy budują nowe elektrownie jądrowe, planują ich budowę lub rozważają taką możliwość
en Notes that Finland, France, Bulgaria, Romania, Slovakia, Lithuania (with the collaboration of Latvia and Estonia), the United Kingdom, Poland and the Czech Republic are building new nuclear power plants or are planning to build them or are investigating such a possibility
pl I wreszcie, jak powiedział pan komisarz Orban, UE wspiera dwujęzyczność i wielojęzyczność, podczas gdy Słowacja weszła na drogę monojęzyczności i asymilacji językowej.
en Finally, Commissioner Orban has said that the EU supports bilingualism and multilingualism, while Slovakia has embarked on a path towards monolingualism and linguistic assimilation.
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd (Słowacja) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Lesoochranárske zoskupenie VLK przeciwko Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
en Reference for a preliminary ruling from the Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) lodged on ‧ July ‧- Lesoochranárske Zoskupenie VLK v Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
pl Słowacja wydaje się stosunkowo dobrze przygotowana do udźwignięcia kosztów budżetowych starzenia się społeczeństwa
en Slovakia appears relatively well-placed to meet the budgetary cost of an ageing population
pl (SK) Od trzech i pół miesięcy Słowacja poddawana jest brutalnej kampanii dyskredytacji dotyczącej nowelizacji ustawy o języku państwowym.
en (SK) For three and a half months, Slovakia has been subjected to a brutal campaign of discreditation concerning the amendment to the national language law.
pl Słowacja dopilnowuje, aby
en Slovakia shall ensure that
pl  Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  Szwecja
en  Belgium  Bulgaria  Czech Republic  Germany  Estonia  Ireland  Greece  Spain France  Italy  Cyprus  Latvia  Lithuania  Luxembourg  Hungary  Malta  Netherlands  Austria  Poland  Portugal  Romania  Slovenia  Slovakia  Finland  Sweden
pl  Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  Szwecja
en  Belgium  Bulgaria  Czech Republic  Germany  Estonia  Ireland  Greece  Spain  France  Italy  Cyprus  Latvia  Lithuania  Luxembourg  Hungary  Malta  Netherlands  Austria  Poland  Portugal  Romania  Slovenia  Slovakia  Finland  Sweden
pl Pod punktem ‧. LUKSEMBURG-SŁOWACJA słowa brak konwencji zostają zastąpione poniższym tekstem
en in point‧. LUXEMBOURG-SLOVAKIA, the words no convention are replaced by the following
pl sekcja V. SŁOWACJA otrzymuje następujące brzmienie
en Section V. SLOVAKIA is replaced by the following
pl Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja oświadczają, że flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z Ody do Radości z ‧ Symfonii Ludwiga van Beethovena, dewiza Zjednoczona w różnorodności, euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień Europy obchodzony ‧ maja pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią
en Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Spain, Italy, Cyprus, Lithuania, Luxemburg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania, Slovenia and the Slovak Republic declare that the flag with a circle of twelve golden stars on a blue background, the anthem based on the Ode to Joy from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven, the motto United in diversity, the euro as the currency of the European Union and Europe Day on ‧ May will for them continue as symbols to express the sense of community of the people in the European Union and their allegiance to it
pl Słowacja- Republika Czeska- Niemcy- Austria
en Slovakia- Czech Republic- Germany- Austria
pl Państwa są wymienione w porządku alfabetycznym ich nazw w danym języku urzędowym, tj.: Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Zjednoczone Królestwo
en The countries are listed according to the alphabetical order of their names in the respective official language, i.e.: Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, The Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, United Kingdom
pl wzywa Łotwę, Maltę, Polskę, Republikę Czeską, Słowenię, Węgry i Cypr do szybkiej ratyfikacji wyżej wymienionego protokołu, jak to uczyniły Estonia (‧ lutego ‧ r.), Litwa (‧ maja ‧ r.) oraz Słowacja (‧ września ‧ r
en Calls on the Czech Republic, Cyprus, Latvia, Hungary, Malta, Poland and Slovenia to follow the lead given by Estonia (‧ February ‧), Lithuania (‧ May ‧) and Slovakia (‧ September ‧) and ratify the above-mentioned protocol promptly
pl W związku z powyższym Słowacja złożyła ostatnio do zatwierdzenia plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w okręgowych ośrodkach administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA) następujących okręgów: Trnava (w tym okręgi Piešťany, Hlohovec i Trnava), Levice (w tym okręg Levice), Nitra (w tym okręgi Nitra i Zlaté Moravce), Topoľčany (w tym okręg Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (w tym okręg Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (w tym okręgi Trenčín i Bánovce nad Bebravou), Prievidza (w tym okręgi Prievidza i Partizánske), Púchov (w tym okręgi Púchov i Ilava), Žiar nad Hronom (w tym okręgi Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (w tym okręgi Zvolen i Detva), Banská Bystrica (w tym okręgi Banská Bystrica i Brezno), Lučenec (w tym okręg Lučenec i Poltár) oraz Veľký Krtíš
en Accordingly, Slovakia has now submitted for approval a plan for the eradication of classical swine fever in feral pigs in the District Veterinary and Food Administrations (DVFA) of Trnava (comprising Piešťany, Hlohovec and Trnava districts), Levice (comprising Levice district), Nitra (comprising Nitra and Zlaté Moravce districts), Topoľčany (comprising Topoľčany district), Nové Mesto nad Váhom (comprising Nové Mesto nad Váhom district), Trenčín (comprising Trenčín and Bánovce nad Bebravou districts) Prievidza (comprising Prievidza and Partizánske districts), Púchov (comprising Púchov and Ilava districts), Žiar nad Hronom (comprising Žiar nad Hronom, Žarnovica and Banská Štiavnica districts), Zvolen (comprising Zvolen and Detva districts), Banská Bystrica (comprising Banská Bystrica and Brezno districts), Lučenec (comprising Lučenec and Poltár districts), Krupina and Veľký Krtíš
pl Po Słowenii właśnie dołączyła do nas Słowacja.
en Following Slovenia, Slovakia has just joined us.
pl Ponadto, Republika Czeska, Estonia, Luksemburg, Austria i Słowacja zostają niniejszym upoważnione do przystąpienia do podstawowych instrumentów
en Furthermore, the Czech Republic, Estonia, Luxembourg, Hungary, Austria and Slovakia are hereby authorised to accede to the underlying instruments
pl Słowacja poinformowała Komisję o zamiarze przystąpienia jej agencji interwencyjnej do zwiększenia o ‧ ton ilości zgłoszonej do przetargu na wywóz
en Slovakia has informed the Commission of the intention of its intervention agency to increase by ‧ tonnes the quantity put out to tender for export
pl Krasowa hydrogeologia dolnej części Jánskiej Doliny, Niżne Tatry, Słowacja
en Kras hydrogeology in low segment of Jánska valley, Low Tatras, Slovakia
pl W nowych krajach członkowskich, takich jak Polska, Litwa, Łotwa i Słowacja dotyczy to blisko 80% ich mieszkańców.
en In the new Member States, such as Poland, Lithuania, Latvia and Slovakia, this is true of almost 80% of the population.
pl w sekcji V. SŁOWACJA wprowadza się następujące zmiany
en Section V. SLOVAKIA is replaced by the following
pl Panie przewodniczący, chciałabym wyrazić wielką radość oraz wdzięczność z powodu faktu, że Słowacja i jej sąsiedzi należą do UE.
en Mr President, I would like to express my great joy and gratitude for the fact that Slovakia, together with its neighbours, belongs to the EU.
pl Strona skarżąca: Frantisek Doktor (Bratysława, Słowacja) (przedstawiciele: S. Rodrigues, R. Albelice i Ch. Bernard-Glanz, avocats
en Applicant: František Doktor (Bratislava, Slovakia) (represented by: S. Rodrigues, R. Albelice and C. Bernard-Glanz, lawyers
pl Dlatego też zwracam się do Komisji z następującym apelem: najwyższy czas, aby zarówno Bułgaria jak i Słowacja uruchomiły swoje całkowicie bezpieczne elektrownie jądrowe, zapewniając sobie ochronę przez brakiem energii!
en This is why I am making the following appeal to the Commission: it is high time to allow both Bulgaria and Slovakia to open their totally safe nuclear power plants, providing them with a safeguard against their energy shortage.
pl Ze względu na to, że Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Polska i Słowacja nie złożyły ostatecznych deklaracji wydatków oraz końcowych wniosków o dokonanie płatności przed dniem ‧ października ‧ r., zamknięcie przedmiotowych programów trzeba będzie zaproponować w późniejszej decyzji
en Due to the fact that Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, Poland and Slovakia did not submit the final declaration of expenditure and final payment claim before ‧ October ‧, the respective programmes will have to be proposed for closure in a future Decision
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 853 zdań frazy słowacja.Znalezione w 0,504 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.