wymowa: IPA: swɔ̃ɲ /s̪wɔɲ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • elephant     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  mammal
   
  mammal
   
  mammal
   
  zool. zoologia duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  A mammal of the order Proboscidea, having a trunk, and two large ivory tusks jutting from the upper jaw. Elephants are the largest land animals now existing.
   
  zool. zoologia, zoologiczny duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  mammal
 • elephants   
  (noun   )
   
  common name for animals

Pozostałe znaczenia:

 
elephant
 
pot. potocznie ktoś bardzo duży, gruby
 
samiec słonia

Picture dictionary

elephant
elephant
elephant
elephant

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

Babar - król słoni
Babar: King of the Elephants
biały słoń
white elephant
Człowiek słoń
The Elephant Man
Gambit słonia
Elephant Gambit
jak słoń w składzie porcelany
like a bull in a china shop
Order Słonia
Order of the Elephant
słoń afrykański
african elephant; loxodonta africana
słoń azjatycki
asiatic elephant
słoń bojowy
war elephant
słoń indyjski
indian elephant; elephas maximus
Słoń indyjski
Asian elephant
słoń morski
elephant seal

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słoń", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Moim jedynym przyjacielem był wspaniały afrykański słoń
en My only real friend was a magnificent African bull elephant
pl Co to?Kupiłeś ojcu różowego słonia?
en You bought him a pink elephants
pl Był sobie raz słoń, i był szczęśliwy, bo miał balon.Och, nie!
en There' s the elephant, he' s happy with his balloon
pl Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie: Graficzne międzynarodowe i krajowe znaki towarowe przedstawiające słonia i słowny krajowy znak towarowy elefanten dla towarów należących do klas ‧ i
en Trade mark right of applicant for the declaration: international and national figurative marks representing an elephant and the national word mark elefanten for goods in Classes ‧ and
pl A ja myślałem, że już ustrzeliłeś tego swojego słonia
en Well, I thought you' d have your big tusker by now
pl Pani komisarz! Dziękuję pani za bardzo długie i szczegółowe wystąpienie, które bardzo doceniam, ale mogę stwierdzić tylko jedno: że nie dostrzegła pani słonia w salonie.
en Commissioner, thank you for your very long and detailed presentation, which I appreciate very much, but can I just say that you missed the elephant in the room.
pl Słoń) tak, spróbowałem tego
en ELEPHANT) Yes, I tried that
pl Zabiłem ponad ‧ słoni
en I' ve killed more than ‧ of them
pl Panie Przewodniczący! Chciałbym powiedzieć panu komisarzowi, że w sprawozdaniu w sprawie nowej strategii energetycznej pominięto słonia w salonie: szczyt wydobycia ropy naftowej.
en Mr President, I should like to say to the Commissioner that the new energy strategy report ignores the elephant in the living room: peak oil.
pl Słoń powinien być mój!
en The elephant has to be my!
pl Macie słonie afrykańskie?
en Do you have African elephants?
pl To był olbrzymi, ró żowy słoń
en It' s a big pink elephant
pl Od ‧ lat nikt nie używa słoni górniczych E
en Nobody' s used an E- ‧ elephant drilling rig in over ‧ years
pl Jak słonie, te wody, przebyły olbżymią odległość, żeby tu dopłynąć
en Like the elephants, these waters have travelled great distances to reach here
pl Nie miałem takiego przybitego klienta, od kiedy słoń usiadł na żonę rolnika
en I haven' t seen a customer so depressed...... since the elephant sat on that farmer' s wife
pl Serio!Goliłem słonie
en I used to shave elephants
pl Słonie są obecnie największymi zwierzętami lądowymi.
en Elephants are the largest land animals alive today.
pl Wiesz, " Wędruj sam jeden, jakby słoń po lesie, nie czyniąc zła, niewiele pragnień mając "
en You know, Let one walk alone, committing no sin, with few wishes, like an elephant in the forest. "
pl Włosy słonia, sznur, wózek
en Elephant hair, twine, dolly
pl " Wędruj sam jeden, jakby słoń po lesie... "
en " Let one live alone doing no evil, care- free, " [ Trans
pl W rzeczywistości wystarczy tylko przejrzeć Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), by zdać sobie sprawę, że być może jest ona opracowana pod kątem słoni i niedźwiedzi polarnych, ale nie jest oczywiście dostosowana do potrzeb gatunków objętych rybołówstwem komercyjnym.
en In fact, one only has to skim through the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) to realise that it is perhaps designed for elephants and polar bears, but it is not, of course, designed for commercial fishing species.
pl Słoń afrykański
en African elephant
pl Na skorupie wielkiego żółwia przemierzają kosmos/ cztery gigantyczne słonie,/ na których barkach/ spoczywa Świat Dysku
en Drifting onwards through space atop the sheII of the great turtle are four giant elephants, upon whose broad shoulders rests the Discworld
pl Druga propozycja dotyczy słoni i handlu kością słoniową.
en The second is elephants and the ivory trade.
pl Jest mnóstwo słoni w cyrku
en There' s a whole lotta of irr- elephants in a circus
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 296 zdań frazy słoń.Znalezione w 0,551 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.