wymowa: IPA: sɔ̃w̃ˈɕatka

Tłumaczenia na język angielski:

 • neighbour           
  (Noun  ) (noun   )
   
  a person living on adjacent or nearby land
   
  a person living on adjacent or nearby land
   
  a person living on adjacent or nearby land
 • neighbor     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
neighbour
 
ogólnie : ktoś płci żeńskiej, kto ma działkę itp. obok innej albo siedzi obok kogoś w teatrze, szkole itp.
 
osoba płci żeńskiej, której dom / mieszkanie jest blisko czyjegoś domu / mieszkania
 
osoba płci żeńskiej, której dom/mieszkanie jest blisko czyjegoś domu/mieszkania

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

sasiadka
neighbour

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sąsiadka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jestem pani sąsiadką
en Was that man Iooking for me?
pl Dlatego chciałabym wyrazić uznanie dla wszystkich, których praca przyczyniła się do przyjęcia jednolitego stanowiska tutaj, w Parlamencie, a w szczególności pani poseł Françoise Grossetête, z którą przez rok w tym Parlamencie byłyśmy niemal sąsiadkami, a także wszystkim kontrsprawozdawcom; bez ich współpracy ten proces legislacyjny nie mógłby zakończyć się sukcesem.
en I would therefore also like to express my appreciation to everyone whose work contributed to the establishment of a single position here in Parliament and, in particular, to Mrs Françoise Grossetête, with whom I have been sitting almost side by side in this House for a year, and to all co-rapporteurs, without whose cooperation this legislative process could not have succeeded.
pl Tak.Jestem waszą nową sąsiadką
en I' m a new neighbor
pl To moja sąsiadka, Helen Patterson
en That' s my neighbor Helen Patterson
pl To nasza sąsiadka.
en She lives next door to us.
pl Zaglądały do niej panie Langlois, Caron, Dubreuil i Tuvache, a poczciwa pani Homais, która, w przeciwieństwie do innych, nigdy nie dawała wiary plotkom o sąsiadce, siedziała niezmiennie od drugiej do piątej.
en These were Madame Langlois, Madame Caron, Madame Dubreuil, Madame Tuvache, and regularly from two to five o‘clock the excellent Madame Homais, who, for her part, had never believed any of the tittle-tattle about her neighbour.
pl Nasza sąsiadka, pani White, lubi czytać.
en Mother White next door likes reading.
pl Jestem przy tobie, Abby./ Sąsiadka mówi, że widziała/ trzech niezidentyfikowanych mężczyzn, wysiadających z żółtego, może złotego Monte Carlo rocznik ' ‧ lub Grand Prix, wchodzących do budynku, w którym potem znaleziono Angela Tezo
en I got your back, Abby./ A neighbor says she saw/ three men she can' t identify...... get out of a yellow, possibly gold, ' ‧s Monte Carlo or Grand Prix...... and enter the building where Angel Tezo was later found shot dead
pl Suzy, jesteśmy teraz sąsiadkami!
en Suzy, we' re next- door neighbors
pl Stella, dzięki sąsiadce ofiary, Karen Winston, sporządziliśmy portret pamięciowy podejrzanego
en Hey, stella, vic' s neighbor, karen winston,Just provided a composite sketch of our suspect
pl Jadłem z tą sąsiadką
en I had lunch with that girl next door, you know
pl Potem pozbyła się rodziny Homais, po kolei podziękowała sąsiadkom za wizyty i nawet zaczęła rzadziej chadzać do kościoła, ku wielkiemu uznaniu aptekarza, który kordialnie skonstatował: - No i wyrwała się pani z sideł kleru!
en Then she got rid of the Homais family, successively dismissed all the other visitors, and even frequented church less assiduously, to the great approval of the druggist, who said to her in a friendly way - < You were going in a bit for the cassock! >
pl Przyczynek do studiów nad ceramiką z wczesnośredniowiecznego grodziska w Sąsiadce, woj. lubelskie.
en Study of the ceramics from the early medieval hillfort in Sąsiadka, Lubelskie Province.
pl Ja oraz hiszpańscy posłowie z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim poprzemy tę rezolucję, aby pomóc drogiej sąsiadce Portugalii i Maderze.
en I, along with the Spanish Members from the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, will support this resolution to help our dear neighbour Portugal, and Madeira.
pl Bez naszej sąsiadki, nie mogłyśmy przeżyć pięciu minut
en There were parts of it that I felt were almost about me
pl Teraz, jestem pewna, że to był wypadek, a ogień nie był zbyt duży, ale jeżeli pańska sąsiadka nie wyważyłaby drzwi, pańskie córki mogły umrzeć na skutek zaczadzenia
en Now, I' m sure it was an accident, and the fire wasn' t that bad, but if your neighbor had not broken down the door, your daughters could have died of smoke inhalation
pl Tak.Jest moją sąsiadką
en I' m trying to work on my karma
pl To ty jesteś tą sąsiadką?
en So you' re the little neighbourhood Lolita?
pl Może mogę pomóc, jestem sąsiadką
en Maybe I can help, I live next door
pl A to przypadek, że pana sąsiadka kupiła zatrutą herbatę?
en And it' s just a coincidence at your next- door neighbor bought the only tainted box?
pl Ja... byłam dla ciebie tylko kolejną sąsiadką
en I was just another neighbor to you
pl Moja sąsiadka, widziałam, jak wchodziła
en The girI from downstairs, I saw her come back here
pl Hey, sąsiadko
en Hey, neighbor
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 100 zdań frazy sąsiadka.Znalezione w 0,359 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.