Tłumaczenia na język angielski:

  • digestive tract motility   
  • gastrointestinal motility   
  • intestinal motility   
  • peristalsis     
    (noun   )
  • regurgitation   
    (noun   )
  • stomach motility   

Przykładowe zdania z "ruch robaczkowy jelit", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl − Zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia − Zaburzenia czynności nadnerczy − Zaburzenia koordynacji − Obrzęk mózgu − Podwójne widzenie, zapalenie oczu i powiek, mimowolny ruch gałek ocznych − Zmniejszona wrażliwość na dotyk − Zaparcia, zapalenie jelita cienkiego, niestrawność, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej − Zapalenie dziąseł − Obrzęk i zapalenie języka − Powiększenie wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa − Bóle stawów − Zapalenie nerek, białkomocz − Nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (ECG) − Zmiany chemiczne we krwi
en Enlarged lymph glands (sometimes painful)-Increase in a type of white blood cell which may be associated with allergic reaction, disorder of blood clotting system-Heart rhythm problems including very fast heartbeat, very slow heartbeat, fainting-Depressed function of the adrenal gland-Problem with coordination-Swelling of the brain-Double vision pain and inflammation of the eyes and eyelids, involuntary movement of the eye-Decreased sensitivity to touch-Constipation, inflammation of upper small intestine, dyspepsia, pancreatitis, peritonitis-Gingivitis,-Swelling and inflammation of the tongue-Enlarged liver, hepatitis, liver failure, gallbladder disease, gallstones-Joint pain-Inflammation of the kidney, proteins in the urine-Abnormal electrocardiogram (ECG)-Blood chemistry changes
pl • Zmiany świadomości z podwyższeniem temperatury ciała i drżeniem mięśni, spadek ciepłoty ciała, obrzęk całego ciała, zespół odstawienia leku, zmniejszona temperatura ciała, • Szybki, płytki oddech, trudności z oddychaniem w czasie snu, • Niedrożność jelit, • Zmniejszony przepływ krwi przez mózg, • Zmniejszenie liczby białych krwinek, nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu, • Rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni, zaburzenia ruchu, • Śpiączka spowodowana niewyrównaną cukrzycą, • Żółta barwa skóry i oczu (żółtaczka), • Zapalenie trzustki
en Rare (affects ‧ to ‧ users in ‧): Inability to reach orgasm, menstrual disorder Dandruff Drug allergy, coldness in arms and legs, lip swelling, lip inflammation Glaucoma, reduced visual clarity, eyelid margin crusting, eye rolling Lack of emotion Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased Fast shallow breathing, trouble breathing during sleep, chronic otitis media Obstruction of intestine, Reduced blood flow to the brain Decrease in white blood cells, inappropriate secretion of a hormone that controls urine volume Breakdown of muscle fibers and pain in muscles (rhabdomyolysis), movement disorder Coma due to uncontrolled diabetes Yellowing of the skin and the eyes (jaundice) Inflammation of the pancreas
pl U pacjentów leczonych prepratem Enbrel stwierdzono ciężkie infekcje, które obejmowały: zapalenie tkanki łącznej, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie płuc, zapalenie woreczka żółciowego, zapalenie szpiku, zapalenie żołądka, zapalenie wyrostka robaczkowego, paciorkowcowe zapalenie powięzi, zapalenie mięśni, wstrząs spetyczny, zapalenie uchyłka i ropień
en Serious infections experienced by Enbrel-treated patients included cellulitis, gastroenteritis, pneumonia, cholecystitis, osteomyelitis, gastritis, appendicitis, Streptococcal fasciitis, myositis, septic shock, diverticulitis and abscess
pl W badaniach klinicznych dotyczących powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych do najczęstszych rodzajów zakażeń u pacjentów leczonych tygecykliną należało powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego (‧ %) oraz- rzadziej- powikłane zapalenie pęcherzyka żółciowego (‧ %), ropień wewnątrzbrzuszny (‧ %), perforacja ściany jelita (‧ %) oraz występujące przed upływem ‧ godzin zakażenie w następstwie perforacji wrzodu żołądka lub dwunastnicy (‧ %
en In clinical trials in complicated intra-abdominal infections, the most common type of infection in tigecycline treated-patients was complicated appendicitis (‧ %), followed by other diagnoses less commonly reported such as complicated cholecystitis (‧ %), intra-abdominal abscess (‧ %), perforation of intestine (‧ %) and gastric or duodenal ulcer perforation less than ‧ hours (‧ %
pl Wśród ciężkich zdarzeń niepożądanych obserwowano ospę wietrzną z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które ustąpiły bez następstw klinicznych (patrz także punkt ‧. ‧), zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie żołądka i jelit, depresję/zaburzenia osobowości, owrzodzenia skóry, zapalenie przełyku/nieżyt żołądka, wstrząs septyczny w przebiegu zakażenia paciorkowcem grupy A, cukrzyca typu I, infekcje tkanek miękkich i ran po zabiegach chirurgicznych
en Severe adverse events reported included varicella with signs and symptoms of aseptic meningitis, which resolved without sequelae (see also section ‧), appendicitis, gastroenteritis, depression/personality disorder, cutaneous ulcer, oesophagitis/gastritis, group A streptococcal septic shock, type I diabetes mellitus, and soft tissue and post-operative wound infection
pl Często: występujące u ‧ do ‧ na ‧ pacjentów • Zaburzenia równowagi, trudności z koordynacją ruchów, zaburzenia pamięci, senność, drżenie, zaburzenia myślenia lub problemy ze znalezieniem słów, szybkie i niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs) • Niewyraźne widzenie • Uczucie wirowania • Wymioty, zaparcia, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach (wzdęcia) • Świąd
en Common: affects ‧ to ‧ users in ‧ Problems in keeping your balance, difficulties in coordinating your movements, troubles with your memory, sleepiness, shaking (tremor), trouble thinking or finding words, rapid and uncontrollable movements of the eyes (nystagmus) Blurred vision A feeling of " spinning " (vertigo) Vomiting, constipation, excessive gas in the stomach or bowel Itching Fall Tiredness, difficulties in walking, unusual tiredness and weakness (asthenia) Depression
pl Żadnego ruchu, póki tam nie dotrę
en Seal the building
pl Występek spowodowania wypadku w ruchu lądowym w świetle polskiego prawa karnego.
en Misdeed of causing an accident in the land move in the light of the Polish criminal law.
pl Ponadto Komisja zaproponowała, by organ zarządzający określał klasy rodzajowe ruchu towarowego obowiązujące w całym korytarzu transportu towarowego
en Furthermore, the Commission proposed that the governance body should define the standard categories of freight traffic, which should be valid in the whole of the freight corridor
pl Punkt zastosowania obciążenia jest ta część konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu, która z największym prawdopodobieństwem uderzy o ziemię jako pierwsza w wypadku upadku ciągnika na boki podczas jego ruchu do przodu, zazwyczaj krawędź górna
en The load application point is that part of the roll-over protection structure likely to hit the ground first if the tractor overturned sideways while travelling forward, normally the upper edge
pl płatności (premia emerytalna) dla byłych deportowanych lub internowanych członków ruchu oporu (lub ich potomków
en payments (pension bonus) to former members of the Resistance (or to their survivors) who were deported or interned
pl Oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego powinny wykazać, na poziomie strategicznym, jaki jest wpływ różnych planowanych wariantów danego projektu infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego, oraz odgrywać decydującą rolę przy wytyczaniu przebiegu dróg
en Road safety impact assessments should demonstrate, on a strategic level, the implications on road safety of different planning alternatives of an infrastructure project and they should play an important role when routes are being selected
pl przepisy i ograniczenia dotyczące ruchu i nawigacji
en traffic and navigation regulations and restrictions
pl Kolejnym priorytetem powinno być również udoskonalenie zarządzania ruchem lotniczym przy wykorzystaniu projektu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej oraz programu SESAR ze względu na związane z tym możliwości redukcji emisji
en Given its emission reduction potential, improved air traffic management should also be a priority, using the Single Sky Initiative and the SESAR programme
pl z zadowoleniem przyjmuje spotkanie ministrów spraw zagranicznych Konga i Rwandy, które miało miejsce we wrześniu ‧ r., i zwraca się do władz rwandyjskich o konkretny wkład w próby rozwiązania konfliktu w Północnym Kiwu, zwłaszcza w postaci śledztw, rozbrojenia, demobilizacji i odesłania do kraju przebywających w Północnym Kiwu członków ruchu Interhamwe
en Welcomes the meeting held in September ‧ between the Congolese and Rwandan Foreign Ministers and calls on the Rwandan authorities to play a tangible role in the various efforts to resolve the conflict in North Kivu, particularly as regards prosecutions, disarmament, demobilisation and the repatriation of Interhamwes present in North Kivu
pl Osobnym wymogiem stawianym infrastrukturze komunikacyjnej będzie ustalenie priorytetu dla ruchu sieciowego
en As a derived requirement, the Communication Infrastructure will also support the possibility of traffic prioritisation
pl ruch tranzytowy
en transit traffic
pl Zawsze w ruchu, skarbie
en Always busy, sugar
pl NIE MA PODBOJU BEZ TRUDUJesteśmy ruchem o Lepsze Warunki Zdrowia
en We demand they use nontoxic gunpowder!
pl Na drodze szybkiego ruchu, wypchniemy go z drogi
en When we get to the expressway, I' m gonna run him off the road
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16372 zdań frazy ruch robaczkowy jelit.Znalezione w 7,961 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.