Tłumaczenia na język angielski:

  • intestinal motility   

Przykładowe zdania z "ruch robaczkowy jelit", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl • Zmiany świadomości z podwyższeniem temperatury ciała i drżeniem mięśni, spadek ciepłoty ciała, obrzęk całego ciała, zespół odstawienia leku, zmniejszona temperatura ciała, • Szybki, płytki oddech, trudności z oddychaniem w czasie snu, • Niedrożność jelit, • Zmniejszony przepływ krwi przez mózg, • Zmniejszenie liczby białych krwinek, nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu, • Rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni, zaburzenia ruchu, • Śpiączka spowodowana niewyrównaną cukrzycą, • Żółta barwa skóry i oczu (żółtaczka), • Zapalenie trzustki
en Rare (affects ‧ to ‧ users in ‧): Inability to reach orgasm, menstrual disorder Dandruff Drug allergy, coldness in arms and legs, lip swelling, lip inflammation Glaucoma, reduced visual clarity, eyelid margin crusting, eye rolling Lack of emotion Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased Fast shallow breathing, trouble breathing during sleep, chronic otitis media Obstruction of intestine, Reduced blood flow to the brain Decrease in white blood cells, inappropriate secretion of a hormone that controls urine volume Breakdown of muscle fibers and pain in muscles (rhabdomyolysis), movement disorder Coma due to uncontrolled diabetes Yellowing of the skin and the eyes (jaundice) Inflammation of the pancreas
pl − Zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia − Zaburzenia czynności nadnerczy − Zaburzenia koordynacji − Obrzęk mózgu − Podwójne widzenie, zapalenie oczu i powiek, mimowolny ruch gałek ocznych − Zmniejszona wrażliwość na dotyk − Zaparcia, zapalenie jelita cienkiego, niestrawność, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej − Zapalenie dziąseł − Obrzęk i zapalenie języka − Powiększenie wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa − Bóle stawów − Zapalenie nerek, białkomocz − Nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (ECG) − Zmiany chemiczne we krwi
en Enlarged lymph glands (sometimes painful)-Increase in a type of white blood cell which may be associated with allergic reaction, disorder of blood clotting system-Heart rhythm problems including very fast heartbeat, very slow heartbeat, fainting-Depressed function of the adrenal gland-Problem with coordination-Swelling of the brain-Double vision pain and inflammation of the eyes and eyelids, involuntary movement of the eye-Decreased sensitivity to touch-Constipation, inflammation of upper small intestine, dyspepsia, pancreatitis, peritonitis-Gingivitis,-Swelling and inflammation of the tongue-Enlarged liver, hepatitis, liver failure, gallbladder disease, gallstones-Joint pain-Inflammation of the kidney, proteins in the urine-Abnormal electrocardiogram (ECG)-Blood chemistry changes
pl U pacjentów leczonych prepratem Enbrel stwierdzono ciężkie infekcje, które obejmowały: zapalenie tkanki łącznej, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie płuc, zapalenie woreczka żółciowego, zapalenie szpiku, zapalenie żołądka, zapalenie wyrostka robaczkowego, paciorkowcowe zapalenie powięzi, zapalenie mięśni, wstrząs spetyczny, zapalenie uchyłka i ropień
en Serious infections experienced by Enbrel-treated patients included cellulitis, gastroenteritis, pneumonia, cholecystitis, osteomyelitis, gastritis, appendicitis, Streptococcal fasciitis, myositis, septic shock, diverticulitis and abscess
pl Wśród ciężkich zdarzeń niepożądanych obserwowano ospę wietrzną z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które ustąpiły bez następstw klinicznych (patrz także punkt ‧. ‧), zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie żołądka i jelit, depresję/zaburzenia osobowości, owrzodzenia skóry, zapalenie przełyku/nieżyt żołądka, wstrząs septyczny w przebiegu zakażenia paciorkowcem grupy A, cukrzyca typu I, infekcje tkanek miękkich i ran po zabiegach chirurgicznych
en Severe adverse events reported included varicella with signs and symptoms of aseptic meningitis, which resolved without sequelae (see also section ‧), appendicitis, gastroenteritis, depression/personality disorder, cutaneous ulcer, oesophagitis/gastritis, group A streptococcal septic shock, type I diabetes mellitus, and soft tissue and post-operative wound infection
pl W badaniach klinicznych dotyczących powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych do najczęstszych rodzajów zakażeń u pacjentów leczonych tygecykliną należało powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego (‧ %) oraz- rzadziej- powikłane zapalenie pęcherzyka żółciowego (‧ %), ropień wewnątrzbrzuszny (‧ %), perforacja ściany jelita (‧ %) oraz występujące przed upływem ‧ godzin zakażenie w następstwie perforacji wrzodu żołądka lub dwunastnicy (‧ %
en In clinical trials in complicated intra-abdominal infections, the most common type of infection in tigecycline treated-patients was complicated appendicitis (‧ %), followed by other diagnoses less commonly reported such as complicated cholecystitis (‧ %), intra-abdominal abscess (‧ %), perforation of intestine (‧ %) and gastric or duodenal ulcer perforation less than ‧ hours (‧ %
pl Często: występujące u ‧ do ‧ na ‧ pacjentów • Zaburzenia równowagi, trudności z koordynacją ruchów, zaburzenia pamięci, senność, drżenie, zaburzenia myślenia lub problemy ze znalezieniem słów, szybkie i niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs) • Niewyraźne widzenie • Uczucie wirowania • Wymioty, zaparcia, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach (wzdęcia) • Świąd
en Common: affects ‧ to ‧ users in ‧ Problems in keeping your balance, difficulties in coordinating your movements, troubles with your memory, sleepiness, shaking (tremor), trouble thinking or finding words, rapid and uncontrollable movements of the eyes (nystagmus) Blurred vision A feeling of " spinning " (vertigo) Vomiting, constipation, excessive gas in the stomach or bowel Itching Fall Tiredness, difficulties in walking, unusual tiredness and weakness (asthenia) Depression
pl Powiadomienie o ruchu
en Traffic notice
pl Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu
en Effects on ability to drive and use machines
pl W rowerowym ruchu transgranicznym na obszarze Europy problemy pojawiają się przede wszystkim wtedy, gdy rowerzysta chciałby zabrać ze sobą za granicę swój własny rower i korzystać z międzynarodowych bardzo szybkich pociągów, które są bardzo ważnym elementem infrastruktury turystyki rowerowej
en Problems arise in cross-border cycle transport within Europe, especially when the cyclist wishes to take his own bicycle abroad with him using international high-speed trains, which are an important infrastructure component for cycle tourists
pl Wdrażanie ITS będzie polegać w dużej mierze na technologiach geolokalizacyjnych, takich jak nawigacja satelitarna i technologie bezstykowe, takie jak RFID, które ułatwią świadczenie różnych publicznych lub komercyjnych usług lokalizacyjnych (np. informacje na temat ruchu w czasie rzeczywistym, eFreight, eCall, eToll, rezerwacje parkingów itd
en The deployment of ITS will rely to a large extent on geolocalisation technologies, such as satellite-positioning and contact-less technologies, such as RFID, which will facilitate the provision of a variety of public and/or commercial location-based services (e.g. real-time traffic information, eFreight, eCall, eToll, parking reservation, etc
pl Dla HAŁASU Z RUCHU KOŁOWEGO
en For ROAD TRAFFIC NOISE
pl Skoro sprawozdanie pani poseł Zity Gurmai oferuje europejskim obywatelom możliwość skorzystania z potencjalnego bezpieczeństwa w ruchu drogowego w najbliższej przyszłości, głosowałam za jego przyjęciem.
en Since the report by the rapporteur, Mrs Zita Gurmai, offers European citizens the opportunity to benefit from the potential road traffic safety in the near future, I voted in favour of it.
pl zawarcia specjalnych porozumień o podziale zysków we wszelkim ruchu lotniczym na trasach wewnątrzwspólnotowych
en enter into special prorate agreements for behind and beyond traffic on the intra-EU routes
pl EKES wspiera także, jako instrument sterujący, mający na celu ograniczenie ruchu i propagowanie właściwych środków transportu, ideę stopniowego wyrównywania w górę opodatkowania paliw w UE, aby zapewnić jednolite warunki konkurencji oraz źródła finansowania publicznego transportu pasażerskiego
en As a guiding measure to prevent traffic and promote a modal shift, the EESC would like to see gradual upwards alignment of EU fuel taxation, thus ensuring uniform conditions for competition and creating financing sources for LPT
pl Kąty α‧ i α‧ muszą dla wszystkich stosowanych zazwyczaj w podczas ruchu pojazdu ustawień siedzenia przyjmować wartości w miedzy ‧° a ‧°
en The á‧ and á‧ angles must lie between ‧° and ‧° in all of the normal positions of use of the seat
pl wzywa Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu (SPLM) do pomocy przy jednoczeniu wszystkich ruchów rebelianckich w Darfurze w celu umożliwienia im udziału w negocjacjach międzynarodowych; wzywa społeczność międzynarodową do wywierania nacisku na grupy rebeliantów w celu ich zjednoczenia, a także wzywa rząd Sudanu, aby dał rebeliantom czas na przegrupowanie
en Calls on the Sudan People's Liberation Movement (SPLM) to help unify all Darfur rebel factions in order to enable them to take part in international negotiations; calls on the international community to bring pressure to bear on rebel groups to unify, and further calls on the GoS to allow the rebels time to regroup
pl Komisja przywiązuje wielką wagę do zachowania otwartości i neutralności internetu, z pełnym uwzględnieniem intencji współustawodawców, którzy pragną uczynić z neutralności sieci jeden z celów polityki i zasad regulacyjnych promowanych przez krajowe organy regulacyjne, a także do wzmocnienia związanych z tym wymogów w zakresie przejrzystości oraz dania krajowym organom regulacyjnym uprawnień pozwalających im zapobiegać pogarszaniu się jakości usług i utrudnianiu lub spowalnianiu ruchu w sieciach publicznych
en The Commission attaches high importance to preserving the open and neutral character of the Internet, taking full account of the will of the co-legislators now to enshrine net neutrality as a policy objective and regulatory principle to be promoted by national regulatory authorities, alongside the strengthening of related transparency requirements and the creation of safeguard powers for national regulatory authorities to prevent the degradation of services and the hindering or slowing down of traffic over public networks
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the establishment of a joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR
pl Decyzja Rady z dnia ‧ października ‧ r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotyczącego systemu ekopunktów stosowanego w chorwackim ruchu tranzytowym przez Austrię od dnia ‧ stycznia ‧ r
en Council Decision of ‧ October ‧ concerning the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Croatia concerning the system of ecopoints to be applied to Croatian transit traffic through Austria as from ‧ January
pl Mieszać ostrożnie zawartość kolby ruchem rotacyjnym przez ‧ minut, podczas których zawartość kolby powinna osiągnąć temperaturę łaźni
en MIX BY A ROTATORY MOVEMENT DURING THE FIRST FIVE MINUTES, IN WHICH TIME THE CONTENTS OF THE FLASK SHOULD HAVE ATTAINED THE TEMPERATURE OF THE BATH
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16372 zdań frazy ruch robaczkowy jelit.Znalezione w 11,851 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.