Tłumaczenia na język angielski:

  • intestinal motility   

Przykładowe zdania z "ruch robaczkowy jelit", pamięć tłumaczeniowa

add example
• Zmiany świadomości z podwyższeniem temperatury ciała i drżeniem mięśni, spadek ciepłoty ciała, obrzęk całego ciała, zespół odstawienia leku, zmniejszona temperatura ciała, • Szybki, płytki oddech, trudności z oddychaniem w czasie snu, • Niedrożność jelit, • Zmniejszony przepływ krwi przez mózg, • Zmniejszenie liczby białych krwinek, nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu, • Rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni, zaburzenia ruchu, • Śpiączka spowodowana niewyrównaną cukrzycą, • Żółta barwa skóry i oczu (żółtaczka), • Zapalenie trzustkiRare (affects ‧ to ‧ users in ‧): Inability to reach orgasm, menstrual disorder Dandruff Drug allergy, coldness in arms and legs, lip swelling, lip inflammation Glaucoma, reduced visual clarity, eyelid margin crusting, eye rolling Lack of emotion Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased Fast shallow breathing, trouble breathing during sleep, chronic otitis media Obstruction of intestine, Reduced blood flow to the brain Decrease in white blood cells, inappropriate secretion of a hormone that controls urine volume Breakdown of muscle fibers and pain in muscles (rhabdomyolysis), movement disorder Coma due to uncontrolled diabetes Yellowing of the skin and the eyes (jaundice) Inflammation of the pancreas
− Zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia − Zaburzenia czynności nadnerczy − Zaburzenia koordynacji − Obrzęk mózgu − Podwójne widzenie, zapalenie oczu i powiek, mimowolny ruch gałek ocznych − Zmniejszona wrażliwość na dotyk − Zaparcia, zapalenie jelita cienkiego, niestrawność, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej − Zapalenie dziąseł − Obrzęk i zapalenie języka − Powiększenie wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa − Bóle stawów − Zapalenie nerek, białkomocz − Nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (ECG) − Zmiany chemiczne we krwiEnlarged lymph glands (sometimes painful)-Increase in a type of white blood cell which may be associated with allergic reaction, disorder of blood clotting system-Heart rhythm problems including very fast heartbeat, very slow heartbeat, fainting-Depressed function of the adrenal gland-Problem with coordination-Swelling of the brain-Double vision pain and inflammation of the eyes and eyelids, involuntary movement of the eye-Decreased sensitivity to touch-Constipation, inflammation of upper small intestine, dyspepsia, pancreatitis, peritonitis-Gingivitis,-Swelling and inflammation of the tongue-Enlarged liver, hepatitis, liver failure, gallbladder disease, gallstones-Joint pain-Inflammation of the kidney, proteins in the urine-Abnormal electrocardiogram (ECG)-Blood chemistry changes
U pacjentów leczonych prepratem Enbrel stwierdzono ciężkie infekcje, które obejmowały: zapalenie tkanki łącznej, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie płuc, zapalenie woreczka żółciowego, zapalenie szpiku, zapalenie żołądka, zapalenie wyrostka robaczkowego, paciorkowcowe zapalenie powięzi, zapalenie mięśni, wstrząs spetyczny, zapalenie uchyłka i ropieńSerious infections experienced by Enbrel-treated patients included cellulitis, gastroenteritis, pneumonia, cholecystitis, osteomyelitis, gastritis, appendicitis, Streptococcal fasciitis, myositis, septic shock, diverticulitis and abscess
W badaniach klinicznych dotyczących powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych do najczęstszych rodzajów zakażeń u pacjentów leczonych tygecykliną należało powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego (‧ %) oraz- rzadziej- powikłane zapalenie pęcherzyka żółciowego (‧ %), ropień wewnątrzbrzuszny (‧ %), perforacja ściany jelita (‧ %) oraz występujące przed upływem ‧ godzin zakażenie w następstwie perforacji wrzodu żołądka lub dwunastnicy (‧ %In clinical trials in complicated intra-abdominal infections, the most common type of infection in tigecycline treated-patients was complicated appendicitis (‧ %), followed by other diagnoses less commonly reported such as complicated cholecystitis (‧ %), intra-abdominal abscess (‧ %), perforation of intestine (‧ %) and gastric or duodenal ulcer perforation less than ‧ hours (‧ %
Wśród ciężkich zdarzeń niepożądanych obserwowano ospę wietrzną z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które ustąpiły bez następstw klinicznych (patrz także punkt ‧. ‧), zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie żołądka i jelit, depresję/zaburzenia osobowości, owrzodzenia skóry, zapalenie przełyku/nieżyt żołądka, wstrząs septyczny w przebiegu zakażenia paciorkowcem grupy A, cukrzyca typu I, infekcje tkanek miękkich i ran po zabiegach chirurgicznychSevere adverse events reported included varicella with signs and symptoms of aseptic meningitis, which resolved without sequelae (see also section ‧), appendicitis, gastroenteritis, depression/personality disorder, cutaneous ulcer, oesophagitis/gastritis, group A streptococcal septic shock, type I diabetes mellitus, and soft tissue and post-operative wound infection
Często: występujące u ‧ do ‧ na ‧ pacjentów • Zaburzenia równowagi, trudności z koordynacją ruchów, zaburzenia pamięci, senność, drżenie, zaburzenia myślenia lub problemy ze znalezieniem słów, szybkie i niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs) • Niewyraźne widzenie • Uczucie wirowania • Wymioty, zaparcia, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach (wzdęcia) • ŚwiądCommon: affects ‧ to ‧ users in ‧ Problems in keeping your balance, difficulties in coordinating your movements, troubles with your memory, sleepiness, shaking (tremor), trouble thinking or finding words, rapid and uncontrollable movements of the eyes (nystagmus) Blurred vision A feeling of " spinning " (vertigo) Vomiting, constipation, excessive gas in the stomach or bowel Itching Fall Tiredness, difficulties in walking, unusual tiredness and weakness (asthenia) Depression
zapewnienie udziału zainteresowanych stron z sektora zarządzania ruchem lotniczym w Europie, a zwłaszcza: instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, użytkowników przestrzeni powietrznej, stowarzyszeń pracowniczych, portów lotniczych, przemysłu wytwórczego, jak również odpowiednich instytucji naukowych lub środowiska naukowego zajmującego się odnośną dziedzinąensuring the involvement of the stakeholders of the air traffic management sector in Europe, in particular: air navigation service providers, airspace users, professional staff associations, airports, and manufacturing industry; as well as the relevant scientific institutions or the relevant scientific community
National Socialistic Black Metal - subkultura czy nowy ruch religijny?National Socialistic Black Metal - subculture or New religious movement?
Osłona wału pędnego oraz osłona przyłączenia zasilania powinny być umocowane i znajdować się w dobrym stanie, a także musi być zapewniona funkcjonalność urządzeń zabezpieczających oraz wszelkich elementów przenoszących ruch, poruszających się lub obracających, celem zagwarantowania ochrony operatoraThe power take-off drive shaft guard and the guard of the power input connection shall be fitted and in good condition and the protective devices and any moving or rotating power transmission parts shall not be affected in their function so as to ensure protection of the operator
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu realizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSProposal for a Council Regulation on the establishment of a Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Wymaga to wszechstronnych rozwiązań w zakresie sterowania prędkością ruchu oraz rozbudowy stref zamieszkania, gdzie ruch pieszy i rowerowy miałby pierwszeństwo przed samochodami, jak również rozbudowy stref pieszychThis requires the development of comprehensive traffic-calming measures, together with the development of play streets in which cyclists and pedestrians have priority over motor vehicles, and of pedestrian zones
Oczywiście nie mogłeś nie zauważyć, że otwarłem tradycyjnie.// Twój ruch świadczy zaś o upodobaniu do porządku i wysokich wymaganiach.// Twoje ruchy prowadzą nas wprost do klasycznej konfrontacji.// Zaczynasz się zastanawiać, jakie są moje prawdziwe zamiary.// Jak masz teraz odpowiedzieć?// To zmory, Dale.// Konsekwencja i przewidywalność tworzą szablony.// Obaj dobrze wiemy, że szablony czynią z nas łatwy cel.// Ty ze swoimi ranami, ja ze swoimi.// Przedstawię ci sytuację:// Moje konie ruszają do ataku.// Przed lauframi i wieżami otwiera się droga do objęcia wpływów.// Pionki oczywiście stracę.// Jestem nawet gotów poświęcić królową, gdyż zapewniam cię, drogi Dale,// osiągnę cel za wszelka cenę.// Król musi zginąć!Of course, you couldn' t help but take note of my emphatically traditional opening.I must say, your responding move was nothing if not reflective of your predilection for the tidy and fastidious. See how my response to you begins to lead us towards a classical confrontation?
Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***ICommunity vessel traffic monitoring ***I
z zadowoleniem przyjmuje konkluzje ze sprawozdania ESPON na temat przyszłych scenariuszy z zakresu rozwoju terytorium europejskiego do roku ‧, które dostarczają konkretnych danych wspierających debatę związaną z tą polityką, na temat kształtu polityki UE i polityki krajowej, celem stworzenia właściwego instrumentu służącego stawianiu czoła nowym wyzwaniom mającym silny wpływ terytorialny o charakterze lokalnym lub regionalnym, na przykład zmianom demograficznym, koncentracji miejskiej, ruchom migracyjnym, zmianom klimatu, oraz rozwinięciu optymalnych warunków, oraz celem umożliwienia obywatelom życia na odpowiednim poziomieWelcomes the conclusions of the ESPON report on future development scenarios for the European territory until ‧, which bring tangible data in support of the policy debate on the shape of EU and national policies, in orders to create the right instruments to meet new challenges having a major local or regional impact such as demographic change, urban concentration, migratory movements, and climate change, and to develop optimal conditions for a good quality of life for their citizens
Procedury zarządzania przestrzenią powietrzną i ruchem powietrznymAirspace management and air traffic management procedures
Na lądowych i portowych przejściach granicznych Państwa Członkowskie mogą dzielić ruch pojazdów na różne pasy dla pojazdów osobowych i ciężarowych oraz autobusów, przy wykorzystaniu znaków wskazanych w załącznikuAt land and seaport border crossing points, Member States may separate vehicle traffic into different lanes for light and heavy vehicles and buses, by using signs as shown in Annex
Wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa stanowi odejście od tradycyjnej obrony państw członkowskich Sojuszu Atlantyckiego i ruch w kierunku koncepcji bezpieczeństwa globalnego w XXI wieku.The implementation of this new security strategy represents a move from the traditional defence of member countries of the Atlantic Alliance to a concept of global security for the 21st century.
W przypadku siedzeń, które w celu zajęcia, kiedy pojazd nie jest w ruchu można zwrócić lub ustawić zwrócone w innych kierunkach, wymogi ppkt ‧.‧ odnoszą się jedynie do kierunków przeznaczonych do normalnego zajęcia, kiedy pojazd znajduje się w ruchu, zgodnie z niniejszą dyrektywąIn the case of seats capable of being turned to or placed in other orientations, for use when the vehicle is stationary, the requirements of Item ‧.‧ shall only apply to those orientations designated for normal use when the vehicle is travelling on a road, in accordance with this Directive
Monitorowanie i konserwacja nieruchomych i ruchomych elementów uczestniczących w ruchu pociągów muszą być zorganizowane, przeprowadzane i określane ilościowo w taki sposób, aby utrzymać ich funkcjonowanie w zamierzonych warunkachThe monitoring and maintenance of fixed or movable components that are involved in train movements must be organised, carried out and quantified in such a manner as to maintain their operation under the intended conditions
Kontrolerzy ruchu lotniczego, a także osoby i organizacje zaangażowane w szkolenie, testowanie, kontrolę oraz badania lekarskie kontrolerów ruchu lotniczego, spełniają stosowne zasadnicze wymagania określone w załączniku VbAir traffic controllers as well as persons and organisations involved in the training, testing, checking or medical assessment of air traffic controllers, shall comply with the relevant essential requirements set out in Annex Vb
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16372 zdań frazy ruch robaczkowy jelit.Znalezione w 13,827 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.