Tłumaczenia na język angielski:

  • toss   
    (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Rozhuśtać
 
Rozbujać
 
Rozchybotać
 
Rozchwiać

Przykładowe zdania z "rozkołysać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ta lista ma mnie rozkołysać
en This bucket list is for those about to rock
pl Pojazd ustawiony na stanowisku pomiarowym, z kołami na podłożu, należy rozkołysać poprzez chwilowe zmiany obciążenia
en With the vehicle standing on the measuring site and the wheels on the ground, rock the vehicle by temporarily varying the load
pl Znów mrok zapada; lecz teraz już wiem,/ Że dwadzieścia stuleci kamiennego snu/ Rozkołysała w koszmar dziecinna kolebka.../ I cóż za bestia, której czas wreszcie powraca,/ Pełznie w stronę Betlejem, by tam się narodzić?
en " the darkness drops again. " but now I know" that twenty centuries of stony sleep " were vexed to nightmare by a rocking cradle
pl To tutaj cała kistoria rock and rolla miała się zmienić, a Liverpool miał się stać rozkołysanym miastem, które stworzy nowy rodzaj rock and rolla... i zaniesie go do Ameryki, ojczyzny tej muzyki
en From here, the whole history of rock ' n ' roll was to change... and Liverpool was to become the rocking city... create a type of rock ' n ' roll and take it right back... to the home of rock ' n ' roll in America
pl Pojazd należy ustawić na stanowisku pomiarowym, jeżeli to konieczne z kołami umieszczonymi na ruchomych podstawach, które muszą zostać użyte wtedy, gdy ich brak powodowałby ograniczenie ruchów zawieszenia, co mogłoby wpłynąć na wynik pomiarów, należy rozkołysać pojazd w sposób ciągły przez przynajmniej trzy pełne cykle
en With the vehicle standing on the measuring site and, if necessary, with the wheels resting on floating platforms (which must be used if their absence would lead to restriction of the suspension movement likely to affect the results of measurements), rock the vehicle continuously for at least three complete cycles
pl Pojazd należy ustawić na stanowisku pomiarowym, koła powinny znajdować się na podłożu, należy rozkołysać pojazd poprzez chwilowe zmienianie nacisku
en With the vehicle standing on the measuring site and the wheels on the ground, rock the vehicle by temporarily varying the load
pl A jak rozkołyszą, i zobaczą, co wylezie na ten boży świat to tak zakwaczą, zagęgają, gę, gę, gę
en They will stir up that freedom
pl Przed każdym pomiarem, pojazd musi być rozkołysany zgodnie z postanowieniami pkt ‧.‧. poniżej
en Before each measurement, the vehicle shall be rocked as specified in paragraph ‧.‧. below
pl A w porcie, pośród wózków i baryłek, na ulicach i po bramach, osłupiali mieszczanie wytrzeszczali oczy na widok czegoś tak na prowincji niezwykłego, jak kareta o zaciągniętych storach, pojawiająca się to tu, to tam, zamknięta niczym grobowiec i rozkołysana jak statek.
en And on the harbour, in the midst of the drays and casks, and in the streets, at the corners, the good folk opened large wonder-stricken eyes at this sight, so extraordinary in the provinces, a cab with blinds drawn, and which appeared thus constantly shut more closely than a tomb, and tossing about like a vessel.
pl Noc w noc wstawałem z łóżka, przychodziłem aż tu, wpatrywałem się w pani dom, w dach lśniący księżycem, w drzewa ogrodu rozkołysane przed pani oknem, w małą lampkę, płomyczek, co błyszczał za szybą wśród mroku.
en At night-every night-I arose; I came hither; I watched your house, its glimmering in the moon, the trees in the garden swaying before your window, and the little lamp, a gleam shining through the window-panes in the darkness.
pl Przed każdym pomiarem pojazd musi być rozkołysany zgodnie z postanowieniami pkt ‧.‧ poniżej
en Before each measurement, the vehicle shall be rocked as specified in paragraph
pl Jeździ zdecydowanie przez cały czas a tłum właśnie się rozkołysał
en [ Brian ]She skates all out all the time and this crowd is just rocking out
pl Trzciny świszczały nad samą ziemią, liście buków szumiały zdjęte nagłym dreszczem, a przez rozkołysane wierzchołki biegł głuchy pomruk. Emma wstawała, otuliwszy ramiona szalem.
en The rushes, close to the ground, whistled; the branches trembled in a swift rustling, while their summits, ceaselessly swaying, kept up a deep murmur. Emma drew her shawl round her shoulders and rose.
pl W chwilę potem odgłos samolotu przekraczającego barierę dźwięku zagłuszył słowa hymnu, zatrząsł starym szkłem zachodniego okna i rozkołysał hełm krzyżowca wiszący na filarze, przywracając Castle’a dorosłemu światu.
en Then a sonic boom scattered the words of the hymn and shook the old glass of the west window and rattled the crusader’s helmet which hung on a pillar, and he was reminded again of the grown-up world.
pl Od szykownych przyjęć na Park Avenue...... po zakochane pary, które chcą zawrzeć związek w rozkołysanym świecie
en From the parties of the Park Avenue smart set...... to sweethearts who want to be married in the swing of things
pl Objadał z jeżyn krzaki nad rowami, pilnował z tyczką indyków, roztrząsał siano, biegał po lesie, a kiedy padał deszcz, grał w klasy w kościelnej kruchcie; w wielkie święta błagał zakrystiana, żeby mu dał podzwonić, lubił uwiesić się całym ciałem na grubym sznurze i czuć, jak rozkołysany dzwon unosi go do góry.
en He ate blackberries along the hedges, minded the geese with a long switch, went haymaking during harvest, ran about in the woods, played hop-scotch under the church porch on rainy days, and at great fetes begged the beadle to let him toll the bells, that he might hang all his weight on the long rope and feel himself borne upward by it in its swing.
pl Wyciągnąłem rękę na zewnątrz i rozkołysałem obciążoną linkę tak, by pokonała dzielące nas pięć stóp. Ciężarek kilka razy uderzył o rękę Séana, nim ten w końcu go złapał.
en I put my arm out the open window and began swinging the weighted line across the five foot gap. It hit Seán’s hand a few times before he caught hold of it.
pl Przed każdym pomiarem pojazd musi zostać rozkołysany, jak to określono w ppkt
en Before each measurement, the vehicle shall be rocked as specified in item
pl Powiedział: – Dawniej zakochani to robili, ale teraz nie mają na to pieniędzy, biedacy – i z okna unoszącego się, rozkołysanego wagonika spojrzał w dół na malejące postacie ludzkie z wyrazem przypominającym szczere współczucie.
en He said, < Lovers used to do this in the old days, but they haven’t the money to spare, poor devils, now, > and he looked out of the window of the swaying, rising car at the figures diminishing below with what looked like genuine commiseration.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 22 zdań frazy rozkołysać.Znalezione w 0,352 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.