Tłumaczenia na język angielski:

 
accusative plural of róg
 
vocative plural of róg
 
nominative plural of róg

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

jest jeden tuż za rogiem
there is one just round the corner
róg
horns; French horn; klaxon; ; hooter; ram; powder horn; horn; corner; angle; antler; bugle
róg alpejski
alpine horn; ; alpenhorn; alphorn
róg obfitości
; horn of plenty; cornucopia
tuż za rogiem
just round the corner
usuwanie rogów
dishorning; dehorning
usuwanie zawiązków rogów
livestock disbudding; dehorning
zaokrąglone rogi
rounded corners
zaraz za rogiem
just round the corner
złapać byka za rogi
take the bull by the horns
złoty róg
golden horn

Przykładowe zdania z "rogi", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mają troje oczu i sześć rogów?
en Do they have three eyes and six horns?
pl Poślizg na rogu
en And he couldn' t answer
pl Chomikowski, chora członkini rady... ze śmiesznymi rogami
en It' s Hämsterviel, you absurd Grand Councilwoman with your large pointy collar
pl W tym duchu Komisja wspiera państwa propozycję wyznaczenia specjalnego przedstawiciela w regionie Rogu Afryki.
en In this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn.
pl Jak coś zanjdziesz, to połóż w rogu, ok?
en If you find anything, just put them in the corner, OK?
pl & Lewy górny róg strony
en Top-left of the page
pl Zaraz za rogiem
en I told you he was right around the corner
pl Okay.Przepraszam za tą sytuację z rogiem
en I' il see what I can do
pl Koncepcje rozwoju mogą być różne, natomiast wartości nie możemy zmienić i chcemy, żeby te wartości - powszechne, uniwersalne - stały się chlebem powszednim w Rogu Afryki.
en Concepts of development may vary, but values do not change, and we would like these values - common and universal - to become the daily bread in the Horn of Africa.
pl To musi być tańszy róg mantykory
en It' s got to be the cheaper manticore horn
pl Jednak czasami trzeba chwycić byka za rogi i przewidzieć rzeczywiste wyzwania.
en Sometimes, however, you need to take your courage in both hands and anticipate the real challenges.
pl Nie chcieli, żebyśmy widzieli tamten róg
en What' s in that corner they don' t want us to see?
pl Na rogu Temple i Mercer
en Corner of Temple and Mercer
pl Twoje pytanie wyświetla się w lewym górnym rogu. Wpisz odpowiedź w polu edycyjnym. Użyj Quiz Sprawdź, lub klawisza Enter, żeby zobaczyć, czy odpowiedź jest poprawna
en Your question is shown on the top left. Type your answer in the edit field. Use Quiz Check or Enter to see if the answer is correct
pl Składniki pochodzenia zwierzęcego identyfikuje się w oparciu o typowe właściwości możliwe do identyfikacji mikroskopowej (m.in. ścięgna i inne cząstki mięsa, chrząstki, kości, rogi, włosie, szczecina, krew, pierze, skorupki jaj, ości ryb, łuski
en The constituents of animal origin are identified on the basis of typical, microscopically identifiable characteristics (i.e. muscle fibres and other meat particles, cartilage, bones, horn, hair, bristles, blood, feathers, egg shells, fish bones, scales
pl Skręcamy za rogiem ...
en We' re rounding the corner
pl Pozwolę sobie zacząć od sytuacji w poszczególnych krajach, a następnie omówić strategię regionalną dla Rogu Afryki.
en Let me comment on the situation by country before concluding with remarks on the regional strategy for the Horn.
pl Skręć w prawo za rogiem
en Just hang a right at the corner
pl " Ten w rogu z dużym nosem "
en " The one in the corner with the big nose. "
pl Sytuacja w Rogu Afryki
en Situation in the Horn of Africa
pl Panie Rotcod, ci ludzie w rogu czekają!
en Mr. Rotcod, that party in the corner is waiting!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1141 zdań frazy rogi.Znalezione w 1,097 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.