Tłumaczenia na język angielski:

 
accusative plural of róg
 
vocative plural of róg
 
nominative plural of róg

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

jest jeden tuż za rogiemthere is one just round the corner
przycinanie rogówpolling
przyprawiać komuś rogicuckold
przyprawiać rogicuckold
przyprawić komuś rogi; cuckold
róghorns; French horn; klaxon; ; hooter; ram; powder horn; horn; corner; angle; antler; bugle
róg alpejskialpine horn; ; alpenhorn; alphorn
róg mgłowyfoghorn
róg obfitości; horn of plenty; cornucopia
tuż za rogiemjust round the corner
tuż za rogiem; bliziutkoround the corner
usuwanie rogówdishorning; dehorning
usuwanie zawiązków rogówlivestock disbudding; dehorning
zaokrąglone rogirounded corners
zaraz za rogiemjust round the corner
złapać byka za rogitake the bull by the horns
złoty róggolden horn

Przykładowe zdania z "rogi", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wielkich rogów na północy, dziko dmuchającGreat horns in the north, wildly blowing
Działanie, gdy kursor znajdzie się przez ‧ sekund w prawym dolnym rogu ekranu. Screen saver categoryThe action to take when the mouse cursor is located in the bottom right corner of the screen for ‧ seconds
I tuż za rogiem... motelAnd just around the corner, the Lorraine Motel.The hotel balcony where Martin Luther King drew his last breath
To czego nie lubi to oglądać torreadora nabijanego na rogi bykaHe likes seeing bullfighters gored on TV
Niespodzianki za każdym rogiemI' il chase them anywhere, There' s time to spare
Można tu podejrzeć wpływ wyboru współczynnika kształtu obrazu na kadrowanie. Myszka może być użyta do przesuwania i zmiany rozmiaru kadrowanego obszaru. Przytrzymaj CTRL by równocześnie przesunąć przeciwny róg. Przytrzymaj SHIFT by przesunąć róg najbliższy wskaźnikowi myszyHere you can see the aspect ratio selection preview used for cropping. You can use the mouse to move and resize the crop area. Press and hold the CTRL key to move the opposite corner too. Press and hold the SHIFT key to move the closest corner to the mouse pointer
Przegrzeb to wszystko.Ja wezmę się za ten rógJust give it a clean sweep, and I' il get the corner here
Sądzę również, że Róg Afryki jest prawdopodobnie najuboższym regionem świata.I also think that the Horn of Africa is possibly the poorest region in the world.
odpady kości i rogów, nieobrobione, odtłuszczone, po prostej obróbce wstępnej (lecz nie cięte według kształtu), poddane traktowaniu kwasem lub odżelatynizowaneWaste of bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinized
kości i produktów kostnych, włączając kręgosłupy i czaszki, oraz rogów bydła, które zostały usunięte z czaszki za pomocą metody nienaruszającej otworów czaszkowychbone and bone products containing vertebral columns and skull, and bovine horns which have been removed from the skull using a method which has left the cranial cavity intact
Więc może od razu ustawimy tu w rogu EKG, a tam namiot z tlenem?Well, why don' t we get an EKG for the corner, an oxygen tent over there?
Rozumiem, że misja antypiracka UE mająca na celu ochronę przejścia morskiego w Rogu Afryki stanowi ważny krok.I understand that the EU anti-piracy mission to protect the sea passage in the Horn of Africa is an important step.
Dostępne krawędzie i rogi muszą być zaokrąglone i ścięteAccessible edges and corners shall be rounded and chamfered
- Tak, tak - dodał po powrocie i rozwinął wielką perkalową chustkę do nosa, przytrzymując jej róg zębami - rolnicy zaprawdę zasługują na współczucie!< Yes, > said he, when he returned to Emma, unfolding his large cotton handkerchief, one corner of which he put between his teeth, < farmers are much to be pitied. >
Mieszkałem na rogu Franklin i IvarI was living in an apartment house above Franklin and Ivar
mając na uwadze, że piractwo na pełnym morzu stanowi coraz większe zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa ludzi, zwłaszcza na morzach w pobliżu Somalii i Rogu Afryki, a także dla pomocy humanitarnej udzielanej ok. ‧,‧ mln ludzi, którzy potrzebują pomocywhereas piracy on the high seas represents a growing threat to human life and safety, particularly in the seas off Somalia and the Horn of Africa, including to humanitarian aid to some ‧ people who need assistance
jeżeli jednak przy niektórych częściach opończy (takich jak tylne klapy i wzmocnione rogi) nie byłoby możliwe ich połączenie w wymieniony sposób, wystarczy założyć tylko brzeg części wierzchniej i przyszyć ją zgodnie z rysunkiem nr ‧ załączonym do niniejszego regulaminuhowever, where in the case of certain parts of the sheet (such as flaps at the rear and reinforced corners) it is not possible to assemble the pieces in that way, it shall be sufficient to fold the edge of the top section and make the seams as shown in Sketch No ‧ appended to these Regulations
Więc potężny demon z rogami chodzi po Sunnydale i nikt tego nie zauważył?So a powerful demon with horns is walking around Sunnydale and nobody' s noticed?
To Skrzetuski chce ci rogi przyprawić?Skrzetuski is your rival?
Zostaw kucyka za rogiemLeave the pony round the corner
Tuż pod talerzem, na którym leży pizza, znajduje się prostokątne okienko w kolorze czerwonym z zaokrąglonymi rogami, zawierające napis w kolorze białym z czarną obwódką i z symetrycznie przesuniętym efektem cienia w kolorze zielonym z białą obwódką: PIZZA NAPOLETANA STGSlightly superimposed above the plate containing the pizza, there is a red rectangular window with very rounded corners containing the words in white surrounded by black, with a offset green shadow with a white border: PIZZA NAPOLETANA STG
decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiająca wymagania w odniesieniu do przywozu z państw trzecich kości i produktów z kości, rogów i produktów z rogów oraz kopyt i produktów z kopyt z wyłączeniem mączek z tych produktów, w celu dalszego przetwarzania nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧), zmienionaCommission Decision ‧/EC of ‧ June ‧ laying down the requirements for the importation from third countries of bones and bone products, horn and horn products and hooves and hoof products, excluding meals thereof, for further processing not intended for human or animal consumption (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
Samochód zlokalizowany... zbliźa się do rogu Wilshire i Santa Monica BoulevardVehicle has been code- fixed...... approaching the corner of Wilshire and Santa Monica Boulevard
Spotkajmy się o wpół na północy, na północnym roguMeet me in a half hour at the North by Northwest corner
Eksplozja i pożar na rogu ‧. i LarchWe got a fire and explosion at ‧th and Larch
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1141 zdań frazy rogi.Znalezione w 0,428 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.