Tłumaczenia na język angielski:

  • cuckoldom   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
accusative plural of róg
 
vocative plural of róg
 
nominative plural of róg

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (23)

jest jeden tuż za rogiem
there is one just round the corner
łosie rogi
Platycerium; genus Platycerium
przycinanie rogów
polling; dehorning; dishorning; livestock disbudding
róg
horns; French horn; klaxon; ; hooter; ram; powder horn; horn; corner; angle; antler; bugle; corner kick; street corner; turning point; nook; hornpipe; pibgorn; stockhorn; chock; trumpet
róg alpejski
alpine horn; ; alpenhorn; alphorn
róg Amaltei
cornucopia; horn of plenty
róg barytonowy
baritone; baritone horn
róg obfitości
; horn of plenty; cornucopia
tuż za rogiem
just round the corner
usuwanie rogów
dishorning; dehorning; polling; livestock disbudding
usuwanie zawiązków rogów
livestock disbudding; dehorning; polling; dishorning
wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego
acute anterior poliomyelitis; infantile paralysis; polio; poliomyelitis
zaokrąglone rogi
rounded corners
zaraz za rogiem
just round the corner
złapać byka za rogi
take the bull by the horns;
złoty róg
golden horn
zrzucanie rogów
ecdysis; molting; moulting

Przykładowe zdania z "rogi", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszystkie powierzchnie sprzętu do pobierania próbek oraz pojemników na próbki są czyste i suche, gładkie i wolne od pęknięć, o zaokrąglonych rogach
en All surfaces of sampling equipment and sample containers shall be clean and dry, smooth and free from crevices, corners shall be rounded
pl Sytuacja w Rogu Afryki (debata)
en Situation in the Horn of Africa (debate)
pl mając na uwadze, że piractwo stanowi następne poważne wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa w regionie Rogu Afryki; mając na uwadze, że walki z piractwem nie uda się wygrać jedynie metodami wojskowymi, ale wynik jej zależy głównie od skutecznego promowania pokoju, rozwoju i budowania państwowości w Somalii; mając na uwadze, że wskutek piractwa Światowy Program Żywnościowy (WFP) musiał zawiesić dostawę pomocy żywnościowej dla Somalii, co pogorszyło i tak już niepewną sytuację humanitarną
en whereas piracy is another major security challenge for the Horn of Africa region; whereas the fight against piracy cannot be won only by military means, but depends mainly on success in promoting peace, development and state-building in Somalia; whereas as a result of piracy the World Food Programme (WFP) has had to suspend delivery of food aid to Somalia, worsening an already precarious humanitarian situation
pl Pliki, które widzisz w górnej części programu & k‧b;, mogą zostać przeciągnięte myszką do jego dolnej części. Ewentualnie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku i wybrać Dodaj do projektu. Aby uporządkować kolejność ścieżek audio na płycie, możesz przeciągnąć ścieżki lewym przyciskiem myszy. Właściwości ścieżek audio możesz zmieniać, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Właściwości. Kiedy uznasz, że wszystkie niezbędne modyfikacje zostały dokonane, kliknij na przycisk Nagrywaj..., znajdujący się w prawym, dolnym rogu programu
en The files you see on the top-part of & k‧b; can be dropped with the mouse to the bottom-widget. Another way is to right-click on a file an select Add to Project. In order to rearrange the order of the audio-tracks you can simply move the tracks with the left mouse-button. The properties of the tracks can be changed by clicking with the & RMB; and choosing Properties. As soon as you like the arrangement of the tracks click on Burn... in the right-bottom corner
pl Nie, nie w rogu!Weź jedno
en No, not in the corner!
pl mając na uwadze, że kraje Rogu Afryki należą do różnych regionalnych organizacji i inicjatyw gospodarczych, takich jak Wspólnota Wschodnioafrykańska (EAC), Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA) oraz inicjatywa dotycząca dorzecza Nilu
en whereas the countries of the Horn of Africa belong to different regional economic organisations and initiatives such as the East Africa Community (EAC), the Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa) and the Nile Basin Initiative
pl Zza rogu wyjeżdża jasny wóz!
en There' s a light- colored van coming around the corner!
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ kwietnia ‧ r.- ARA przeciwko OHIM- Allrounder (Przedstawienie litery A z dwoma rogami
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ April ‧- ARA v OHIM- Allrounder (Representation of the letter A with two horns
pl Ma ‧ rogi na głowie-/I ‧ pod brodą
en { y: i} Got three horns above-{ y: i} And eleven below
pl Działanie, gdy kursor znajdzie się przez ‧ sekund w prawym górnym rogu ekranu
en The action to take when the mouse cursor is located in the top right corner of the screen for ‧ seconds
pl Ten w prawym rogu
en His brother.The writer Quilty
pl Widok podziału wg górnego, prawego rogu
en Viewport of top-right compartment
pl Zaraz za rogiem jest ogromny park
en There' s a great park around the corner
pl Kościół jest zaraz za rogiem
en " The church was up the block and around the corner upon the ‧ train
pl osobne pomieszczenie do przechowywania tłuszczu oraz skór, rogów i kopyt
en separate rooms for the storage of fat and for the storage of hides, horns and hooves
pl Na róg Post i Fillmore
en Post and Fillmore
pl Może być za rogiem
en He could be right around the corner
pl Wpół do pierwszej zatrzymałem motor na rogu Sparkwood i ‧- ej
en About ‧: ‧, I stopped the bike at the light at Sparkwood and
pl Bo wystajesz na rogu z tymi tłumokami
en You know why?Why don' t you? Because you hang out with them coconuts on the corner
pl opakowania mają wspólną część, stanowiącą ‧ % górnej powierzchni opakowań, w kształcie trójkąta w lewym górnym rogu, zgodnie z warunkami określonymi w załączonej dyrektywie w sprawie krojenia i pakowania Prosciutto di Parma, na którego czarnym lub przezroczystym tle znajduje się znak korony książęcej oraz zapisy
en packages display a section equal to ‧ % of the surface of the upper section of the packages made up of a triangle positioned at the top left-hand corner, with a black or transparent background, within the limits and under the conditions laid down by the annexed Directive on the slicing and packaging of Prosciutto di Parma, bearing the duke’s crown logo and the wording
pl Na rogu Temple i Mercer
en Corner of Temple and Mercer
pl To pewnie ten klub na rogu
en It must be coming from that nightclub on the corner
pl przypomina, że zrównoważone podejście do ustanowienia trwałego pokoju w Rogu Afryki wymaga połączenia wszystkich istniejących instrumentów UE i ram prawnych dla Afryki; wzywa do pełnego wdrożenia art. ‧-‧ umowy z Kotonu
en Recalls that conceiving a sustainable approach to the establishment of lasting peace in the Horn of Africa requires the conjunction of all existing EU instruments and legal frameworks for Africa; calls for full implementation of Articles ‧ to ‧ of the Cotonou Agreement
pl kartki pisma procesowego kolejno ponumerowane w prawym górnym rogu w porządku rosnącym
en the pages of the pleading must be numbered consecutively in the top right-hand corner
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1141 zdań frazy rogi.Znalezione w 0,52 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.