Tłumaczenia na język angielski:

  • flavouring crops (essential oils)   

Przykładowe zdania z "rośliny zapachowe (olejki eteryczne)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Główne rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze to
en The principal aromatic and medicinal plants and herbs are
pl D/‧ Rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze
en D/‧ Aromatic and medicinal plants and herbs
pl Również specyficzny zapach tego czosnku w dużym stopniu zależy od warunków środowiskowych, ponieważ związki zapachowe odzwierciedlają poziom i aktywność enzymów decydujących o ich biosyntezie, a na te z kolei wpływa stan fizjologiczny rośliny, warunki glebowo-klimatyczne oraz tradycyjne procesy konserwacji i obróbki
en In addition, the distinctive aroma of the garlic is strongly influenced by the environmental factors, insofar as the aromatic components reflect the levels and activity of the enzymes involved in their biosynthesis and these, in turn, are influenced by the physiological state of the plant, the pedological and climatic conditions and the traditional processes of storage and processing
pl W przypadku gdy procedury doświadczalne lub względy weterynaryjne wymagają trzymania zwierząt w odosobnieniu, okres taki należy skrócić do niezbędnego minimum a zwierzętom należy zapewnić kontakt wzrokowy, słuchowy i zapachowy z przedstawicielami tego samego gatunku
en When experimental procedures or veterinary care require single housing, the duration should be minimised and the animals should remain in visual, auditory and olfactory contact with conspecifics
pl Wykaz jest podzielony na dwie części: jedna będzie obejmować zapachy i surowce zapachowe, a druga-pozostałe substancje
en The inventory shall be divided into two sections: one concerning perfume and aromatic raw materials and the second concerning other substances
pl Niemniej jednak Parlament ograniczył ich zastosowanie w większym stopniu niż przewidywał wniosek Komisji i mamy nadzieję, że lista będzie uaktualniania, jeśli w zabawkach będą stosowane inne substancje zapachowe mogące powodować alergie.
en Parliament has nonetheless restricted their use to a greater extent than under the Commission's proposal, and we hope that the list will be kept up-to-date if other allergenic fragrances begin to be used in toys.
pl Począwszy od dnia ‧ lipca ‧ r., dyrektywa ‧/‧/EWG przewiduje ograniczenia sprzedaży konsumentom barwionych olejów z dodatkiem środków zapachowych, stosowanych w lampach dekoracyjnych, stanowiących zagrożenie przy aspiracji, oznakowanych zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia R
en Since ‧ July ‧ Directive ‧/‧/EEC restricts the sale to consumers of coloured and scented oils presenting an aspiration hazard for use in decorative lamps and labelled with the risk phrase R
pl Tu są podstawowe środki do mycia, tu są czyszczące, środki zapachowe, do dezynfekcji, odplamiacze i szampony
en You have your general- purpose cleaners, your extraction cleaners, your odor control, disinfectants, stain removers and shampoos
pl Jak roślinność zaczyna się kończyć, uskrzydlone dorosłe osobniki uwalniają feromon- zapachową wiadomość, która mówi innym w grupie, że muszą ruszać dalej
en As the vegetation in one place begins to run out the winged adults release pheromones- scent messages, which tell others in the group that they must move on
pl Wyrażenie substancje zapachowe występujące w pozycji ‧ odnosi się tylko do substancji objętych pozycją ‧, do składników zapachowych wyodrębnionych z tych substancji lub do syntetycznych aromatów
en The expression odoriferous substances in heading ‧ refers only to the substances of heading ‧, to odoriferous constituents isolated from those substances or to synthetic aromatics
pl Należałoby ocenić całkowity zakaz stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych, toksycznych, alergennych i zapachowych z punktu widzenia praktycznego wdrożenia dyrektywy.
en The complete prohibition of carcinogenic, mutagenic, toxic, allergenic and fragrant substances should be evaluated from the view of the Directive's practical implementation.
pl glikolan, magnezu stearynian, kopolimer metakrylanu butylu, krospowidon, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, tlenek żelaza, mannitol, aspartam (E‧) i substancja smakowo-zapachowa Tutti-Frutti
en glycolate, magnesium stearate, butylated methacrylate copolymer, crospovidone, sodium hydrogen carbonate, citric acid, colloidal silicon dioxide, ferric oxide, mannitol, aspartame (E‧) and flavour Tutti-Frutti
pl Jeśli wyrób zawiera substancje zapachowe, to zaznacza się to na opakowaniu
en If the product contains perfume, it shall be indicated on the packaging
pl Wyrażenie preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe objęte pozycją ‧ dotyczy między innymi: torebek zapachowych, preparatów zapachowych działających w wyniku spalania; papierów perfumowanych i papierów impregnowanych lub powleczonych kosmetykami; roztworów do soczewek kontaktowych lub sztucznych oczu; waty, filcu i włóknin, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami lub kosmetykami; preparatów toaletowych dla zwierząt
en The expression perfumery, cosmetic or toilet preparations in heading ‧ applies, inter alia, to the following products: scented sachets; odoriferous preparations which operate by burning; perfumed papers and papers impregnated or coated with cosmetics; contact lens or artificial eye solutions; wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with perfume or cosmetics; animal toilet preparations
pl Używana jest głównie jako aromat chemiczny oraz utrwalacz w procesie przygotowywania mieszanek zapachowych, takich jak mieszanki wykorzystywane w produkcji detergentów, kosmetyków oraz w przemyśle perfumeryjnym
en Its main uses are as an aroma chemical and as a fixative in the preparation of fragrance compounds, such compounds being used in the production of detergents, cosmetics and fine fragrances
pl wykaz składników stosowanych w produktach kosmetycznych musi zawierać sekcję dotyczącą surowców zapachowych i aromatycznych oraz sekcję dotyczącą innych substancji
en Whereas the inventory of ingredients used in cosmetic products must include a section on perfume and aromatic raw materials and a section on other substances
pl Jeżeli dodano przy stężeniach przekraczających ‧ % wagowo substancje pochodzące z kompozycji zapachowych mogące powodować alergie występujące na liście substancji w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/EWG, zmienionego dyrektywą ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧] w celu włączenia substancji pochodzących z kompozycji zapachowych mogących powodować alergie z wykazu po raz pierwszy ustanowionego przez Komitet Naukowy ds. Kosmetyków i Produktów Nieżywnościowych (SCCNFP) w jego opinii SCCNFP/‧, należy umieścić je w wykazie stosując nazewnictwo tej dyrektywy, jak również wszystkie inne składniki zapachowe następnie dodawane do części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/EWG dostosowującą niniejszy załącznik do postępu technicznego
en If added, as such, at concentrations exceeding ‧ % by weight, the allergenic fragrances that appear on the list of substances in Annex III, Part ‧ of Directive ‧/EEC, as a result of its amendment by Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council to include the allergenic perfume ingredients from the list first established by the Scientific Committee on Cosmetics and Non Food Products (SCCNFP) in its opinion SCCNFP/‧, shall be listed using the nomenclature of that Directive, as shall any other fragrances that are subsequently added to Annex III, Part ‧ of Directive ‧/EEC by adaptation of that Annex to technical progress
pl Należy również zmienić numer porządkowy ‧ w załączniku II, aby wskazać, że stosowanie eterycznych olejków werbenowych (Lippia citriodora Kunth.) i pochodnych innych niż absolut jako składnika zapachowego jest zakazane
en It is also appropriate to amend reference number ‧ of Annex ‧ in order to specify that the substances Verbena essential oils (Lippia citriodora Kunth.) and derivatives other than absolute are prohibited when used as a fragrance ingredient
pl Heksahydrokumaryna (nr CAS ‧-‧-‧), jeżeli jest stosowany jako składnik zapachowy
en Hexahydrocoumarin (CAS No ‧-‧-‧), when used as a fragrance ingredient
pl Komisja potwierdza zamiar zajęcia się kwestią komponentów zapachowych w zabawkach w ramach rewizji dyrektywy Rady ‧/‧/EWG dotyczącej bezpieczeństwa zabawek
en The Commission confirms its intention to address the issue of fragrances in toys in the framework of the revision of Council Directive ‧/‧/EEC on the safety of toys
pl Środki zapachowe
en Fragrances
pl celuloza mikrokrystaliczna skrobia preżelatynizowana skrobi sodowy glikolan magnezu stearynian kopolimer metakrylanu butylu krospowidon sodu wodorowęglan kwas cytrynowy krzemionka koloidalna bezwodna tlenek żelaza mannitol aspartam (E‧) substancja smakowo-zapachowa Tutti-Frutti
en microcrystalline cellulose pregelatinized starch sodium starch glycolate magnesium stearate butylated methacrylate copolymer crospovidone sodium hydrogen carbonate citric acid colloidal silicon dioxide ferric oxide mannitol aspartame (E‧) flavour Tutti-Frutti
pl Uważam, że w odniesieniu do kilku kwestii poczyniliśmy postępy, na przykład jeśli chodzi o zakaz stosowania w zabawkach rakotwórczych substancji chemicznych, co powoduje ogromną troskę o zdrowie dzieci, stopniowe zmniejszanie dopuszczalnej ilości metali ciężkich, jak kadm i ołów, w produkcji zabawek, zmniejszenie ilości substancji zapachowych i alergennych, oddzielnie oznakowanie dla zabawek dołączanych do żywności oraz surowsze wymogi bezpieczeństwa dotyczące wszystkich producentów zabawek.
en I believe that we have made progress on several issues, such as a ban on the carcinogenic chemicals used in toys, which give rise to great cause for concern about children's health, a gradual reduction in the heavy metals used in the manufacture of toys, such as cadmium and lead, a reduction in the list of aromatic and allergenic substances, separate labelling for toys contained in foods and stricter safety specifications for all toy manufacturers.
pl Substancje zapachowe w kosmetykach oraz bezpieczeństwo ich stosowania.
en Fragrances in Cosmetics and the Safety of Their Use.
pl Wprowadza się specjalne oznakowanie w celu informowania konsumentów o substancjach zapachowych i środkach konserwujących, które obecnie stosowane są w detergentach
en Specific labelling is introduced to inform consumers about fragrance substances and preservation agents that are present in detergents
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15804 zdań frazy rośliny zapachowe (olejki eteryczne).Znalezione w 2,568 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.