Tłumaczenia na język angielski:

  • flavouring crops (essential oils)   

Przykładowe zdania z "rośliny zapachowe (olejki eteryczne)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Również specyficzny zapach tego czosnku w dużym stopniu zależy od warunków środowiskowych, ponieważ związki zapachowe odzwierciedlają poziom i aktywność enzymów decydujących o ich biosyntezie, a na te z kolei wpływa stan fizjologiczny rośliny, warunki glebowo-klimatyczne oraz tradycyjne procesy konserwacji i obróbki
en In addition, the distinctive aroma of the garlic is strongly influenced by the environmental factors, insofar as the aromatic components reflect the levels and activity of the enzymes involved in their biosynthesis and these, in turn, are influenced by the physiological state of the plant, the pedological and climatic conditions and the traditional processes of storage and processing
pl Główne rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze to
en The principal aromatic and medicinal plants and herbs are
pl D/‧ Rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze
en D/‧ Aromatic and medicinal plants and herbs
pl Trzydzieści cztery substancje zapachowe, których stosowanie jest zakazane w przypadku kosmetyków, są dozwolone w zabawkach.
en Thirty-four aromas which are banned in cosmetics are permitted in toys.
pl substancji zapachowych nie można dodawać do zabawek, które zawierają ftalany, a które dziecko może brać do ust
en fragrances may not be added to toys, containing phthalates, which a child can place in its mouth
pl Ponadto świeże główki zawierają związki zapachowe na bazie siarki i siarkowe substancje lotne, które nadają charakterystyczny silny zapach temu rodzajowi czosnku
en In addition, the fresh bulbs contain sulphur-based essential oils and volatile sulphur compounds, which give this type of garlic its strong aroma
pl Takie gry zapachowe, zestawy kosmetyczne i gry smakowe nie są używane przez dzieci w wieku poniżej ‧ miesięcy i muszą być zgodne z pkt ‧ część B załącznika V
en Such olfactory board games, cosmetic kits and gustative games shall not be used by children under ‧ months and shall comply with point ‧ of Part B of Annex V
pl Inne składniki leku to: cukier (‧ g/‧ ml), parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, kwas cytrynowy bezwodny, cytrynian sodu, glikol propylenowy, woda, substancja smakowa i zapachowa truskawkowa, substancja smakowa i zapachowa bananowa
en The oral solution also contains the following other ingredients: sugar (sucrose ‧ g/‧ ml), methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, anhydrous citric acid, sodium citrate, propylene glycol, water, artificial strawberry and banana flavourings
pl Codzienna opieka na tym szczególnie wrażliwym etapie rozwoju warunkuje wykształcenie zachowań społecznych u kotów dorosłych; wykazano, że nawet krótki okres opieki w pierwszym dniu po przyjściu kocięcia na świat jest niezwykle ważny, ponieważ już młode zwierzęta są zdolne do reakcji na stymulację zapachową i dotykową
en Daily handling during this sensitive stage of development is a prerequisite for the social behaviour of the adult cat and it has been shown that a short period of handling even on the first day after birth is of importance as the young animals are already able to respond to scent and tactile stimulation
pl Jeżeli w oparciu o ocenę ryzyka poszczególne stężenia graniczne, dla uczulających składników kompozycji zapachowych będą później ustanawiane przez SCCNFP, Komisja powinna zaproponować adaptację, zgodnie z art. ‧ ust. ‧, takich granic, które zastąpią wzmiankowany powyżej limit ‧ %
en If individual risk-based concentration limits for the fragrance allergens are subsequently established by the SCCNFP, the Commission shall propose the adoption, in accordance with Article ‧), of such limits to replace the limit of ‧ % mentioned above
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie Eden przeciwko OHIM (Wspólnotowy znak towarowy- Zapachowy znak towarowy „Zapach dojrzałej truskawki”- Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji- Oznaczenie, którego nie da się przedstawić w formie graficznej- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧- Eden v OHIM (Community trade mark- Olfactory mark: Smell of ripe strawberries- Absolute ground for refusal- Sign not capable of being represented graphically- Article ‧(a) of Regulation (EC) No
pl glikolan, magnezu stearynian, kopolimer metakrylanu butylu, krospowidon, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, tlenek żelaza, mannitol, aspartam (E‧) i substancja smakowo-zapachowa Tutti-Frutti
en glycolate, magnesium stearate, butylated methacrylate copolymer, crospovidone, sodium hydrogen carbonate, citric acid, colloidal silicon dioxide, ferric oxide, mannitol, aspartame (E‧) and flavour Tutti-Frutti
pl Komisja potwierdza zamiar zajęcia się kwestią komponentów zapachowych w zabawkach w ramach rewizji dyrektywy Rady ‧/‧/EWG dotyczącej bezpieczeństwa zabawek
en The Commission confirms its intention to address the issue of fragrances in toys in the framework of the revision of Council Directive ‧/‧/EEC on the safety of toys
pl Docierały już do ciebie informacje dźwiękowe, zapachowe i dotykowe
en Why?You' ve already felt the information from sound, smell and touch
pl materiały stosowane w ściśle niezbędnych ilościach jako rozpuszczalniki lub nośniki kompozycji zapachowych i aromatycznych
en materials used in strictly necessary quantities as solvents or as carriers for perfume and aromatic compositions
pl Zastosowanie wybranych technik membranowych do odzyskiwania związków zapachowych z produktów spożywczych.
en Application of chosen membrane separation processes for the recovery of aroma compounds from the food products.
pl Substancje zmiękczające, zawiesiny, substancje zapachowe i dodatki pochodzenia naturalnego
en Softeners, lotions, fragrances and additives of natural origin
pl ogół doznań zapachowych, zależnych od odmiany oliwek, właściwych dla oliwy z oliwek uzyskanej z owoców zdrowych i świeżych, zielonych lub dojrzałych, odebranych bezpośrednio i/lub poprzez jamę nosowo-gardłową
en range of smells (dependent on variety) characteristic of oil from healthy fresh fruit, green or ripe, perceived directly and/or retronasally
pl Olejki zapachowe zawsze muszą być mieszane na początku.Potem dodajemy alkohol
en Essential oils are always to be mixed first, then the alcohol added
pl W celu zapewnienia większej przejrzystości dla konsumentów substancje zapachowe mogące powodować alergie powinny być wymieniane niezależnie od sposobu, w jaki zostały one dodane do detergentu
en To ensure better transparency to the consumer, allergenic fragrances in detergents should be declared irrespective of the way they are added to the detergent
pl Gatunków niedobranych, na przykład drapieżników i ich ofiar, lub też zwierząt wymagających różnych warunków bytowania, nie należy trzymać w tym samym pomieszczeniu ani też, w przypadku drapieżników i ich ofiar, w obrębie kontaktu wzrokowego, zapachowego lub głosowego
en Species that are incompatible, for example predator and prey, or animals requiring different environmental conditions, should not be housed in the same room nor, in the case of predator and prey, within sight, smell or sound
pl Bez uszczerbku dla ochrony, w szczególności, tajemnicy handlowej oraz praw własności intelektualnej, osoba odpowiedzialna zapewnia, że jakościowy i ilościowy skład produktu kosmetycznego, a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych, nazwa i numer kodu kompozycji oraz tożsamość dostawcy, jak również istniejące dane na temat działania niepożądanego i ciężkiego działania niepożądanego produktu kosmetycznego są łatwo dostępne publicznie za pośrednictwem wszystkich właściwych środków informacji
en Without prejudice to the protection, in particular, of commercial secrecy and of intellectual property rights, the responsible person shall ensure that the qualitative and quantitative composition of the cosmetic product and, in the case of perfume and aromatic compositions, the name and code number of the composition and the identity of the supplier, as well as existing data on undesirable effects and serious undesirable effects resulting from use of the cosmetic product are made easily accessible to the public by any appropriate means
pl Uważam, że w odniesieniu do kilku kwestii poczyniliśmy postępy, na przykład jeśli chodzi o zakaz stosowania w zabawkach rakotwórczych substancji chemicznych, co powoduje ogromną troskę o zdrowie dzieci, stopniowe zmniejszanie dopuszczalnej ilości metali ciężkich, jak kadm i ołów, w produkcji zabawek, zmniejszenie ilości substancji zapachowych i alergennych, oddzielnie oznakowanie dla zabawek dołączanych do żywności oraz surowsze wymogi bezpieczeństwa dotyczące wszystkich producentów zabawek.
en I believe that we have made progress on several issues, such as a ban on the carcinogenic chemicals used in toys, which give rise to great cause for concern about children's health, a gradual reduction in the heavy metals used in the manufacture of toys, such as cadmium and lead, a reduction in the list of aromatic and allergenic substances, separate labelling for toys contained in foods and stricter safety specifications for all toy manufacturers.
pl Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów
en Preparations containing all flavouring agents characterising a beverage
pl Mieszaniny substancji zapachowych
en Mixtures of odoriferous substances
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15804 zdań frazy rośliny zapachowe (olejki eteryczne).Znalezione w 2,539 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.