Tłumaczenia na język angielski:

  • flavouring crops (essential oils)   

Przykładowe zdania z "rośliny zapachowe (olejki eteryczne)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl D/‧ Rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze
en D/‧ Aromatic and medicinal plants and herbs
pl Główne rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze to
en The principal aromatic and medicinal plants and herbs are
pl Również specyficzny zapach tego czosnku w dużym stopniu zależy od warunków środowiskowych, ponieważ związki zapachowe odzwierciedlają poziom i aktywność enzymów decydujących o ich biosyntezie, a na te z kolei wpływa stan fizjologiczny rośliny, warunki glebowo-klimatyczne oraz tradycyjne procesy konserwacji i obróbki
en In addition, the distinctive aroma of the garlic is strongly influenced by the environmental factors, insofar as the aromatic components reflect the levels and activity of the enzymes involved in their biosynthesis and these, in turn, are influenced by the physiological state of the plant, the pedological and climatic conditions and the traditional processes of storage and processing
pl W produkcie z oznakowaniem ekologicznym nie można wykorzystywać żadnych substancji/zapachów, w przypadku których zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (‧. zmiana części I załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG) substancje zapachowe muszą być oznaczane na produkcie/opakowaniu (limit stężenia ‧,‧ %
en Any substances/fragrances that in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council (‧th amendment to Directive ‧/‧/EEC, Annex III, part I), requires the fragrance to be labelled on a product/packaging, shall not be used in the eco-labelled product (concentration limit ‧,‧ %
pl Począwszy od dnia ‧ lipca ‧ r., dyrektywa ‧/‧/EWG przewiduje ograniczenia sprzedaży konsumentom barwionych olejów z dodatkiem środków zapachowych, stosowanych w lampach dekoracyjnych, stanowiących zagrożenie przy aspiracji, oznakowanych zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia R
en Since ‧ July ‧ Directive ‧/‧/EEC restricts the sale to consumers of coloured and scented oils presenting an aspiration hazard for use in decorative lamps and labelled with the risk phrase R
pl w przypadku Quest: produkcja i sprzedaż substancji smakowych, kompozycji zapachowych i zapachowych związków chemicznych
en for Quest: manufacturing and sale of flavours, fragrances and aroma chemicals
pl Bukiet zapachowy jest przenikliwy i ostry
en The smell is pungent and sharp
pl Wszystkie składniki dodawane do produktu jako substancje zapachowe muszą być produkowane i/lub traktowane zgodnie z kodeksem praktyk Międzynarodowego Stowarzyszenia Substancji Zapachowych (IFA
en Any ingredients added to the product as a fragance must have been manufactured and/or handled following the code of practice of the International Fragrance Association
pl Heksahydrokumaryna (nr CAS ‧-‧-‧), jeżeli jest stosowany jako składnik zapachowy
en Hexahydrocoumarin (CAS No ‧-‧-‧), when used as a fragrance ingredient
pl Wyrażenie substancje zapachowe występujące w pozycji ‧ odnosi się tylko do substancji objętych pozycją ‧, do składników zapachowych wyodrębnionych z tych substancji lub do syntetycznych aromatów
en The expression odoriferous substances in heading ‧ refers only to the substances of heading ‧, to odoriferous constituents isolated from those substances or to synthetic aromatics
pl Powyższe próby dotyczyły zastosowania różnych typów wiórów i kawałków drewna dębowego w kontakcie z winem, badania substancji zapachowych wina poddawanego obróbce oraz wpływu tych elementów na jakość organoleptyczną wina po dojrzewaniu w różnych pojemnikach
en These trials covered the use of several types of oak shavings and chips in contact with the wine, the study of aromatic compounds in the treated wine and the influence of these elements on the organoleptic qualities of the wine after ageing in various containers
pl składników substancji pomocniczych, niezależnie od ich charakteru lub użytej ilości, włączając substancje barwiące, konserwanty, adiuwanty, stabilizatory, zagęszczacze, emulsyfikatory, substancje zapachowe i aromaty
en the constituents of the excipients, whatever their nature or the quantity used, including colouring matter, preservatives, adjuvants, stabilisers, thickeners, emulsifiers, flavouring and aromatic substances
pl Osiągnięcie przez produkt pełni cech smakowo-zapachowych, najlepszego stanu lub pożądanej jakości
en To bring a product to full flavour, the best state or desirable quality
pl Codzienna opieka na tym szczególnie wrażliwym etapie rozwoju warunkuje wykształcenie zachowań społecznych u psów dorosłych; wykazano, że nawet krótki okres opieki od pierwszego dnia po przyjściu szczenięcia na świat jest niezwykle ważny, ponieważ już młode zwierzęta są zdolne do reakcji na stymulację zapachową i dotykową
en Daily handling during this sensitive stage of development is a prerequisite for the social behaviour of the adult dog and it has been shown that a short period of handling, even from the first day after birth onwards, is of importance as the young animals are already able to respond to scent and tactile stimulation
pl sprawozdawczyni. - Panie przewodniczący! Środki aromatyzujące są zdefiniowane jako spożywcze dodatki zapachowe lub smakowe i są w większości mieszanką dużej liczby preparatów aromatycznych.
en rapporteur. - Mr President, flavourings are defined as the addition of odour or taste to meals and are mostly a mixture of a large number of aromatic preparations.
pl w celu przeanalizowania jej właściwości zapachowych, smakowych, czuciowych i kinestezyjnych przy użyciu formularza przedstawionego na rysunku ‧, na którym powinien odnotować ich obecność i wartość, jaką przypisuje ich intensywności
en He shall analyse the olfactory, gustatory, tactile and kinaesthetic perceptions with the aid of the sheet shown under Figure ‧ in which he shall record the
pl Red (zawiera czerwony tlenek żelaza (E‧) i hypromelozę (E‧), substancja smakowo-zapachowa Tutti-Frutti i bezwodny kwas cytrynowy
en Opatint Red (containing red iron oxide (E‧) and hypromellose (E‧)), flavour Tutti-Frutti, and citric acid anhydrous
pl Przez nos do serca. Czy jest możliwe nieświadome warunkowanie reakcji emocjonalnych na bodxce zapachowe?
en The way to man's heart is through his nose. Is unconscious conditioning of emotional reactions to odor stimuli possible?
pl Takie gry zapachowe, zestawy kosmetyczne i gry smakowe nie są używane przez dzieci w wieku poniżej ‧ miesięcy i muszą być zgodne z pkt ‧ część B załącznika V
en Such olfactory board games, cosmetic kits and gustative games shall not be used by children under ‧ months and shall comply with point ‧ of Part B of Annex V
pl te substancje zapachowe są wyraźnie oznakowane na opakowaniu, a opakowanie zawiera ostrzeżenie określone w pkt ‧ części B załącznika V
en those fragrances are clearly labelled on the packaging, and the packaging contains the warning set out in point ‧ of Part B of Annex V
pl Substancja zapachowa, olejek aromatyczny lub barwnik są uważane za pojedynczy składnik i w wykazie nie umieszcza się substancji w nich zawartych, z wyjątkiem tych substancji zapachowych mogących powodować alergie, które występują w wykazie substancji w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG, jeżeli całkowite stężenie w detergencie substancji zapachowej mogącej powodować alergie przewyższa wartość graniczną, o której mowa w części A
en A perfume, an essential oil, or a colouring agent shall be considered to be a single ingredient and none of the substances that they contain shall be listed, with the exception of those allergenic fragrance substances that appear on the list of substances in Annex III, Part ‧ to Directive ‧/‧/EEC if the total concentration of the allergenic fragrance substance in the detergent exceeds the limit mentioned in section A
pl Dlatego też ograniczenia nie powinny kończyć się na stosowaniu określonych substancji jako związków zapachowych w produktach kosmetycznych
en Therefore, the restrictions should not be limited to the use of the identified substances as fragrance compounds in cosmetic products
pl Chcieliśmy wprowadzenia surowszego przepisu dotyczącego substancji zapachowych mogących powodować alergie, który zabraniałby stosowania wszystkich rodzajów alergenów z wyjątkiem bardzo wyjątkowych przypadków.
en We had wanted to see a more stringent regulation of allergenic fragrances in which all allergens were prohibited except in very specific cases.
pl Jeżeli w oparciu o ocenę ryzyka poszczególne stężenia graniczne, dla uczulających składników kompozycji zapachowych będą później ustanawiane przez SCCNFP, Komisja powinna zaproponować adaptację, zgodnie z art. ‧ ust. ‧, takich granic, które zastąpią wzmiankowany powyżej limit ‧ %
en If individual risk-based concentration limits for the fragrance allergens are subsequently established by the SCCNFP, the Commission shall propose the adoption, in accordance with Article ‧), of such limits to replace the limit of ‧ % mentioned above
pl perswazja w reklamie prasowej – analiza porównawcza technik wykorzystywanych na rynku kosmetyki białej, kolorowej i zapachowej.
en persuasion in press advertising – comparative analysis of techniques used in parfums, white and colour cosmetic’s market
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15804 zdań frazy rośliny zapachowe (olejki eteryczne).Znalezione w 6,368 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.