Tłumaczenia na język angielski:

  • flavouring crops (essential oils)   

Przykładowe zdania z "rośliny zapachowe (olejki eteryczne)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Główne rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze to
en The principal aromatic and medicinal plants and herbs are
pl Również specyficzny zapach tego czosnku w dużym stopniu zależy od warunków środowiskowych, ponieważ związki zapachowe odzwierciedlają poziom i aktywność enzymów decydujących o ich biosyntezie, a na te z kolei wpływa stan fizjologiczny rośliny, warunki glebowo-klimatyczne oraz tradycyjne procesy konserwacji i obróbki
en In addition, the distinctive aroma of the garlic is strongly influenced by the environmental factors, insofar as the aromatic components reflect the levels and activity of the enzymes involved in their biosynthesis and these, in turn, are influenced by the physiological state of the plant, the pedological and climatic conditions and the traditional processes of storage and processing
pl D/‧ Rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze
en D/‧ Aromatic and medicinal plants and herbs
pl Używana jest głównie jako aromat chemiczny oraz utrwalacz w procesie przygotowywania mieszanek zapachowych, takich jak mieszanki wykorzystywane w produkcji detergentów, kosmetyków oraz w przemyśle perfumeryjnym
en Its main uses are as an aroma chemical and as a fixative in the preparation of fragrance compounds, such compounds being used in the production of detergents, cosmetics and fine fragrances
pl Podziały te opierają się raczej na oznakowaniu zapachowym a nie podziale fizycznym, jednak korzystne może być wprowadzenie częściowych barierek pozwalających zwierzętom na nawiązywanie lub unikanie kontaktu z innymi członkami grupy
en These divisions may be based on odour marks rather than physical division but partial barriers may be beneficial to allow the animals to initiate or avoid contact with other group members
pl Wrażenie to jest wynikiem odczucia składników produktu jako bodźców zapachowych, smakowych, czuciowych i kinestezyjnych dzięki obecności tych składników w odpowiednich stosunkach intensywności
en This sensation is produced by the perception of the product components as olfactory, gustatory, tactile and kinaesthetic stimuli because they are present in suitable concentration ratios
pl składnika(-ów) zaróbki, niezależnie od ich istoty lub użytej ilości, włączając substancje barwiące, konserwanty, adjuwanty, stabilizatory, zagęszczacze, emulsyfikatory, substancje zapachowe i aromaty, itd
en the constituent(s) of the excipients, whatever their nature or the quantity used, including colouring matter, preservatives, adjuvants, stabilizers, thickeners, emulsifiers, flavouring and aromatic substances, etc
pl produkt nie zawiera surfaktantów z rodziny alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO), substancje zapachowe zawierające aromatyczne nitrozwiązki, o których mowa w załączniku II, związek kompleksotwórczy EDTA i składniki zaklasyfikowane w dyrektywie ‧/EWG i ‧/EWG jako rakotwórcze, toksyczne dla procesów rozmnażania i mutagenne
en the product does not contain the surfactant alkylphenothoxylate (APEO), perfumes containing the aromatic nitro compounds referred to in Appendix II, the complex formation agent EDTA and ingredients classified as carcinogenic, mutagenic or teratogenic as defined in Directives ‧/EEC and ‧/EEC
pl To samo odnosi się do alergennych substancji zapachowych.
en The same applies to allergenic fragrances.
pl • Inne składniki leku to: dodatek smakowo-zapachowy Cotton Candy, edetynian disodu, kwas chlorowodorowy, metylu parahydroksybenzoesan (E‧), glikol propylenowy, propylu parahydroksybenzoesan (E‧), sodu wodorotlenek, sodu diwodorofosforan jednowodny, barwnik Sunset Yellow (E‧), woda oczyszczona, ksylitol (E
en The other ingredients are: cotton candy flavouring, disodium edetate, hydrochloric acid, methyl parahydroxybenzoate (E‧), propylene glycol, propyl parahydroxybenzoate (E‧), sodium hydroxide, sodium phosphate monobasic hydrate, sunset yellow (E‧), purified water, xylitol (E
pl materiałów stosowanych w ściśle niezbędnych ilościach jako rozpuszczalniki lub nośniki substancji zapachowych lub aromatycznych
en materials used in strictly necessary quantities as solvents or as carriers for perfume and aromatic compositions
pl Pomimo konieczności utrzymywania wysokich standardów sanitarnych, zaleca się utrzymywanie niektórych znaków zapachowych pozostawianych przez zwierzęta
en Although high hygiene standards should be maintained, it may be advisable to maintain some odour cues left by animals
pl celuloza mikrokrystaliczna skrobia preżelatynizowana skrobi sodowy glikolan magnezu stearynian kopolimer metakrylanu butylu krospowidon sodu wodorowęglan kwas cytrynowy krzemionka koloidalna bezwodna tlenek żelaza mannitol aspartam (E‧) substancja smakowo-zapachowa Tutti-Frutti
en microcrystalline cellulose pregelatinized starch sodium starch glycolate magnesium stearate butylated methacrylate copolymer crospovidone sodium hydrogen carbonate citric acid colloidal silicon dioxide ferric oxide mannitol aspartame (E‧) flavour Tutti-Frutti
pl Substancje zapachowe
en Fragrances
pl Substancje zapachowe mogące powodować alergie są zasadniczo również zakazane.
en Allergenic fragrances are also essentially prohibited.
pl Zapachowe świece, huh?
en Scented candles, huh?
pl w przypadku Givaudan: produkcja i sprzedaż substancji smakowych, kompozycji zapachowych i zapachowych związków chemicznych
en for Givaudan: manufacturing and sale of flavours, fragrances and aroma chemicals
pl Heksahydrokumaryna (nr CAS ‧-‧-‧), jeżeli jest stosowany jako składnik zapachowy
en Hexahydrocoumarin (CAS No ‧-‧-‧), when used as a fragrance ingredient
pl Produkt ten ma również inne właściwości zapachowe, które wynikają z naturalnego zakwasu mleczarskiego zastosowanego przy produkcji sera Mozzarella di Bufala, którego właściwości, w tym zapachowe, mają te same proporcje serwatki łagodnej, która zostanie zastosowana do wytwarzania ChNP Ricotta di Bufala Campana
en It even has distinct aromatic characteristics that are attributable to the natural starter whey used for the production of buffalo mozzarella whose characteristics, including aromatics, are transferred proportionally into the sweet whey used for the production of Ricotta di Bufala Campana PDO
pl glikolan, magnezu stearynian, kopolimer metakrylanu butylu, krospowidon, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, tlenek żelaza, mannitol, aspartam (E‧) i substancja smakowo-zapachowa Tutti-Frutti
en glycolate, magnesium stearate, butylated methacrylate copolymer, crospovidone, sodium hydrogen carbonate, citric acid, colloidal silicon dioxide, ferric oxide, mannitol, aspartame (E‧) and flavour Tutti-Frutti
pl bogaty w substancje zapachowe
en rich in flavours
pl w załączniku II, numer porządkowy ‧, słowa Olejek cytronellowy (Lippia citriodora Kunth.) (CAS nr ‧-‧-‧), kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy zastępuje się słowami Eteryczne olejki werbenowe (Lippia citriodora Kunth.) i pochodne inne niż absolut (CAS nr ‧-‧-‧), kiedy są stosowane jako składnik zapachowy
en In Annex II, reference number ‧, Verbena oil (Lippia citriodora Kunth.) (CAS No ‧-‧-‧), when used as a fragrance ingredient is replaced by Verbena essential oils (Lippia citriodora Kunth.) and derivatives other than absolute (CAS No ‧-‧-‧), when used as a fragrance ingredient
pl Jeżeli w oparciu o ocenę ryzyka poszczególne stężenia graniczne, dla uczulających składników kompozycji zapachowych będą później ustanawiane przez SCCNFP, Komisja powinna zaproponować adaptację, zgodnie z art. ‧ ust. ‧, takich granic, które zastąpią wzmiankowany powyżej limit ‧ %
en If individual risk-based concentration limits for the fragrance allergens are subsequently established by the SCCNFP, the Commission shall propose the adoption, in accordance with Article ‧), of such limits to replace the limit of ‧ % mentioned above
pl Agarbatti i pozostałe preparaty zapachowe, które działają w wyniku spalania
en Agarbatti and other odoriferous preparations which operate by burning
pl Siedem spośród tych ‧ składników zapachowych jest już uwzględnionych w załączniku II, a jedna z nich (‧-metylokumaryna) jest ujęta pod odniesieniem nr ‧ część ‧ załącznika III, który ogranicza już jej wykorzystywanie do produktów stosowanych do higieny jamy ustnej
en Of these ‧ fragrance ingredients, seven are already included in Annex ‧ and one (‧-methylcoumarin) under reference No ‧ in Annex III, Part ‧, which already restricts its use to oral hygiene products
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15804 zdań frazy rośliny zapachowe (olejki eteryczne).Znalezione w 4,371 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.