Tłumaczenia na język angielski:

  • rehabilitation   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Przestępców, ma na celu przywrócenie ich społeczeństwu
 
działalność wychowawcza ludzi źle przystosowanych do środowiska
 
Reedukacja osadzonego

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

resocjalizacja zawodowavocational rehabilitation

Przykładowe zdania z "resocjalizacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stosunek służby więziennej do współczesnych koncepcji resocjalizacjiThe attitude of the prison service to modern concepts of rehabilitation
uważa, że zatrzymywanie nieletnich przestępców powinno być stosowane jedynie w ostateczności i na jak najkrótszy okres oraz wzywa o wprowadzenie alternatywnych rozwiązań dla więzienia nieletnich; nalega, by zagwarantowano środki resocjalizacji, takie jak działania na rzecz społeczeństwa dla zapewnienia reintegracji społecznej i zawodowej tych osóbTakes the view that detention of young offenders should only be a measure of last resort, lasting for the shortest time possible, and calls in consequence for alternatives to imprisonment to be provided for minors; insists that rehabilitation measures such as community service should be implemented in order to achieve the reintegration of these young people into society and employment
Rola duchownych i religii w procesie resocjalizacjiThe role of the clergy and religion in the process of resocialisation
Miejsce wolontariatu w procesie resocjalizacji osadzonych kobiet. Na przykładzie Zakładu KarnegoA place of wolunteering in the process of resocialisation of women based on the example of the penal institution in Lubliniec
Metody resocjalizacji więźniów na tle przemian systemu penitencjarnegoMethods for rehabilitation of prisoners on the background of the penitentiary system
Kariery zawodowe absolwentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i ResocjalizacjiProfessional careers of the graduates from the Institute of Social Prevention and Resocialization.
Zdaniem EKES-u, przygotowanie wspólnej strategii walki z przestępczością nieletnich powinno być celem, któremu należy poświęcić w UE jak najwięcej uwagi, nie tylko dlatego, że dotyczy szczególnie wrażliwej części ludności (młodociani i nieletni należący często do kategorii zagrożonych wykluczeniem społecznym), ale także dlatego, że zapobieganie i praca prowadzona obecnie z nieletnimi i młodymi sprawcami wykroczeń oznacza, oprócz próby ich resocjalizacji, zapobieganie przestępczości dorosłych w przyszłościThe EESC believes that shaping a common strategy to combat juvenile delinquency should be amongst the European Union's objectives to which most attention is given: not only because it affects a particularly vulnerable sector of the population (minors and young people, frequently belonging to groups at risk of social exclusion), but also because taking preventive action for today's young offenders means not only seeking their social rehabilitation, but also preventing the adult crime of tomorrow
Długoterminowe kary pozbawienia wolności w opinii studentów resocjalizacjiOpinions on the factors of Long Term Sentences by a Rehabilitation Students
Formy sztuk wizualnych w terapii osób niedostosowanych społecznie. Graffiti jako metoda resocjalizacji nieletnichForms of visual arts in the treatment of socially maladjusted. Graffiti as a method of rehabilitation of minors
Wychowawczy charakter sportu i resocjalizacja nieletnich poprzez kulturę fizycznąEducative character of sport and rehabilitation of juveniles through physical culture
Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji osób nieletnich.Role of judicial curator in process resocialization of juvenile person.
On tu jest dla resocjalizacji?He here for rehabilitation?
Czynniki warunkujące proces resocjalizacji w zakładach karnych (na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu)Factors conditioning the process of resocialization in Penal Institutions (using Penal Institution in Nowy Sącz as an example)
Resocjalizacja Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie KoneckimThe rehabilitation of pupils of educational youth center in Rusinów Konecki
Dożywotnie pozbawienie wolności. Resocjalizacja czy eliminacja- badanie opinii studentówThe penalty of life imprisonment. Rehabilitation or elimination. Survey of students
Metoda resocjalizacji tweórczej w terapii osób wykorzystywanych seksualnieCreative rehabilitation method in the treatment of sexually exploited individuals
Funkcje założone zakładów karnych w Polsce a wpływ podkultury więziennej na proces resocjalizacjiFeatures founded prisons in Poland and the impact of prison subculture on the process of rehabilitation
Dogoterapia w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie w Polsce i na świecie.Pet Therapy in the rehabilitation of socially maladjusted in Poland and abroad.
Te wasze fikuśne pomysły o resocjalizacjiYou fellas with your fancy ideas of rehabilitation
Resocjalizacja w więziennictwie stanowym Stanów Zjednoczonych AmerykiRahbilitation in the prison state of the United States of America
Wykorzystanie sportu w procesie resocjalizacji i profilaktykiThe use of sport in the process of rehabilition and prevention
Zatrudnienie skazanych jako jedna z metod resocjalizacji na przyładzie Zakładu Karnego w WłocławkuEmployment of inmates as one of the methods of (socialization) rehabilitation - the case of Włocławek prison
Nie wystarczy gadać o resocjalizacjiYou can' t just talk about rehabilitation
Mama mówi, że to się nazywa " resocjalizacja. "Mama said they call it " resocializing. "
Rozumienie szczęścia przez młodych ludzi - porównanie opinii studentów Wydziału Zarządzania i Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji odnośnie zadowolenia z życiaUnderstanding the happiness of young people – comparing the opinion of students from the Faculty of Management and the Institution of Social Prevention and Rehabilitation with regards to life satis-faction.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 310 zdań frazy resocjalizacja.Znalezione w 0,525 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.