Tłumaczenia na język angielski:

  • rehabilitation   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
działalność wychowawcza ludzi źle przystosowanych do środowiska
 
Przestępców, ma na celu przywrócenie ich społeczeństwu
 
Reedukacja osadzonego

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

resocjalizacja zawodowavocational rehabilitation

Przykładowe zdania z "resocjalizacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Efekty resocjalizacji w zakładach karnych na przykładzie opinii byłych więźniów Zakładu Karnego w RawiczuThe effects of the penitentiary rehabilitation in the opinion of ex-cons of the Penitentiary in Rawicz
projekty szkolenia, edukacji, leczenia i rehabilitacji uzależnionych, w tym projekty resocjalizacji osób uzależnionych i włączenie ich do środowiska pracy i środowiska społecznegoprojects for training, education, health-promotion and rehabilitation of addicts, including projects for the reintegration of addicts into working life and society
Wzajemne uznawanie i nadzorowanie wykonywania kar z zawieszeniem wykonania, kar warunkowych, kar alternatywnych i decyzji o warunkowym zwolnieniu ma służyć zarówno zwiększeniu szans osoby skazanej na resocjalizację, umożliwiając jej zachowanie więzi rodzinnych, językowych, kulturowych i innych, jak i poprawie kontroli przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych i dzięki temu przeciwdziałać powrotowi do przestępstwa, a tym samym odpowiednio służyć ochronie ofiar i ogółu społeczeństwaThe aim of mutual recognition and supervision of suspended sentences, conditional sentences, alternative sanctions and decisions on conditional release is to enhance the prospects of the sentenced person’s being reintegrated into society, by enabling that person to preserve family, linguistic, cultural and other ties, but also to improve monitoring of compliance with probation measures and alternative sanctions, with a view to preventing recidivism, thus paying due regard to the protection of victims and the general public
Kuratela sądowa w profilaktyce społecznej i resocjalizacji osób dorosłych (aspekt socjopedagogiczny).Judicial supervision in social prevention and adults rehabilitation (sociopedagogical aspect).
Sprawcy przestępstw zorganizowanych jako wyzwanie dla resocjalizacjiThe perpetrators of organized crime as a challenge for rehabilitation
Arteterapia jako metoda twórczej resocjalizacji na łamach czasopisma "Opieka Wychowanie Terapia" w latach 1989 -2012Art Therapy as Creative Resocialization Method in ''Care Education Therapy'' (''Opieka Wychowanie Terapia'') Magazine in 1989 - 2012
Mama mówi, że to się nazywa " resocjalizacja. "Mama said they call it " resocializing. "
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Możliwości resocjalizacji skazanychServing a punishment of imprisonment in a system of programmatic influence. Possibilities of prisoners' rehabilitation
Wpływ oddziaływań duszpasterskich na resocjalizację więźniów w świetle współczesnej literatury pastoralnej i penitencjarnejInfluence of patoral actions on prisoner's reclamation in the light of modern pastoral and penal literature.
Celem niniejszej decyzji ramowej jest ułatwienie resocjalizacji osób skazanych, skuteczniejsza ochrona ofiar i ogółu społeczeństwa oraz ułatwienie stosowania odpowiednich warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych w przypadku sprawców przestępstw, którzy nie mieszkają w państwie skazaniaThis Framework Decision aims at facilitating the social rehabilitation of sentenced persons, improving the protection of victims and of the general public, and facilitating the application of suitable probation measures and alternative sanctions, in case of offenders who do not live in the State of conviction
On tu jest dla resocjalizacji?He here for rehabilitation?
Metody resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie.Methods of resocialization of persons socially inadequate.
ograniczenie popytu, w szczególności poprzez analizę zjawiska lokalnego, wprowadzenie środków kontroli handlu i spożycia środków odurzających i substancji psychotropowych, leczenie i resocjalizacja narkomanów, a także ograniczenie ryzykademand reduction, in particular through analysis of local patterns, the introduction of measures to control trade in and consumption of narcotics and psychotropic substances, treatment and reintegration of drug addicts, as well as risk limitation
Celem kary śmierci w ogóle nie jest resocjalizacja i właśnie dlatego musimy zainterweniować z całą stanowczością i zdecydowaniem, a także głośno dać do zrozumienia, jakie jest nasze zdanie w tej sprawie.A death sentence has absolutely no rehabilitation purpose, which is why we need to intervene with the utmost firmness and determination and to make our voice heard in this respect.
Aby im w tym pomóc, należy stworzyć specjalne "ośrodki resocjalizacji” z odpowiednim, przyjaznym zapleczem.In order to help with this, there should be 'halfway houses' which have appropriate, supportive surroundings.
Skuteczność metody "Metamorfozy" w resocjalizacji dziewcząt uzależnionych od narkotykówThe effectiveness of the
Alternatywne formy resocjalizacji nieletnich - opinie wychowawców i nauczycieliAlternative forms of juvenile rehabilitation - educator's and teacher's opinions
możliwości resocjalizacji przestępców w opinii skazanych i społeczeństwathe possibilities of offender rehabilitation in the opinion of the convicted and the society
Resocjalizacja penitencjarna dorosłych sprawców i jej wymiar praktyczny w PolsceRehabilitation of adult prisoners and its practical aspects in Poland
Te wasze fikuśne pomysły o resocjalizacjiYou fellas with your fancy ideas of rehabilitation
Resocjalizacja Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie KoneckimThe rehabilitation of pupils of educational youth center in Rusinów Konecki
Formy sztuk wizualnych w terapii osób niedostosowanych społecznie. Graffiti jako metoda resocjalizacji nieletnichForms of visual arts in the treatment of socially maladjusted. Graffiti as a method of rehabilitation of minors
Zaburzenia osobowości skazanych na przykładzie Zakładu Karnego we Wronkach- skuteczność resocjalizacji więźniów z oddziału terapeutycznegoPersonality disorders of prisoners on the example of the penitentiary in Wronki - the effectiveness of rehabilitation of prisoners from the therapeutic ward
Zabójstwo z lubieżności i na tle seksualnym- motywy działania sprawców, tworzenie ich portretu psychologicznego na podstawie profilowania kryminalnego oraz szanse na resocjalizacjęThe lust murder and on the sexual background - motive operation perpetrator, creation of their psychological portrait on the base of criminal profiling and their chances on resocialization
Metody resocjalizacji więźniów na tle przemian systemu penitencjarnegoMethods for rehabilitation of prisoners on the background of the penitentiary system
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 310 zdań frazy resocjalizacja.Znalezione w 0,24 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.