Tłumaczenia na język angielski:

  • rehabilitation   
    (Noun  ) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
działalność wychowawcza ludzi źle przystosowanych do środowiska
 
Przestępców, ma na celu przywrócenie ich społeczeństwu
 
Reedukacja osadzonego

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

resocjalizacja zawodowa
vocational rehabilitation

Przykładowe zdania z "resocjalizacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie stwarzamy pozorów resocjalizacji
en We make no pretense of rehabilitation
pl Panie Velka, zadaniem tej komisji jest... ocenić pańską resocjalizację, nic więcej
en Mr Velka, this board' s only concern... is to find evidence ofyour rehabilitation, that' s all
pl Podczas takich konsultacji właściwy organ państwa wykonującego może przedstawić właściwemu organowi państwa wydającego uzasadnioną opinię, stwierdzając, że wykonanie kary w państwie wykonującym nie ułatwiłoby ani resocjalizacji osoby skazanej, ani jej pełnej reintegracji społecznej
en During such consultation, the competent authority of the executing State may present the competent authority of the issuing State with a reasoned opinion, that enforcement of the sentence in the executing State would not serve the purpose of facilitating the social rehabilitation and successful reintegration of the sentenced person into society
pl Rola duszpasterstwa więziennego w resocjalizacji i terapii skazanych
en The role of prison ministry in rehabilitation and therapy of inmates
pl Wpływ warunków życia więziennego na proces readaptacji społecznej w opinii studentów resocjalizacji
en Impact of prison life conditons on the process of social readaptation in the opinion of resocialization students
pl Resocjalizacja przez sport
en Correction through sport
pl Zgodnie z zaleceniem Rady Europy nr R ‧ w sprawie rejestrów karnych i resocjalizacji osób skazanych, głównym celem prowadzenia rejestrów karnych jest dostarczanie informacji organom sądowym na temat przeszłości kryminalnej osoby, w stosunku do której toczy się postępowanie, umożliwiając im dostosowanie decyzji do indywidualnej sytuacji
en Under Council of Europe Recommendation No R ‧ on the criminal record and rehabilitation of convicted persons, the main aim of establishment of the criminal record is to inform the authorities responsible for the criminal justice system of the background of a person subject to legal proceedings with a view to adapting the decision to be taken to the individual situation
pl Metody resocjalizacji więźniów na tle przemian systemu penitencjarnego
en Methods for rehabilitation of prisoners on the background of the penitentiary system
pl W Europie i na Zachodzie oczywiste jest, że resocjalizacja to ważny i podstawowy element kary.
en In Europe and the Western world, rehabilitation is clearly an important, basic aspect of a sentence.
pl Rola duchownych i religii w procesie resocjalizacji
en The role of the clergy and religion in the process of resocialisation
pl Arteterapia w procesie resocjalizacji na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku.
en Art therapy in Social Rehabilitation on the Example of Youths Correctional Institute in Wloclawek.
pl Wpływ kulturotechniki na resocjalizację dorosłych i młodzieży
en The impact of kulturotechnics social rehabilitation of adults and adolescents
pl Resocjalizacja poprzez sport w warunkach Zakładu Karnego we Wronkach
en Rehabilitation through sport in the conditions of the prison in Wronki
pl Myślałam, że w czasie resocjalizacji... więźniowie nie mają świadomości
en I thought during rehabilitation...... the prisoners were not conscious
pl Resocjalizacja przestępców w warunkach izolacji więziennej. Teoria i praktyka.
en Resocialization of criminal in conditions of prison isolation. Theory and practice.
pl promowania środków mających na celu skuteczną resocjalizację przestępców, w szczególności młodocianych przestępców
en promoting measures aiming at effective re-socialisation of offenders, in particular of juvenile offenders
pl Skuteczność metod resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
en effectiveness methods for rehabilitation of socially maladjusted youth in care center
pl Rola wychowawcy penitencjarnego w resocjalizacji skazanych
en The role of correction officer in rehabilitation of sentenced people.
pl Te wasze fikuśne pomysły o resocjalizacji
en You fellas with your fancy ideas of rehabilitation
pl Resocjalizacja to farsa
en The concept of rehabilitation is a farce
pl Rozumienie szczęścia przez młodych ludzi - porównanie opinii studentów Wydziału Zarządzania i Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji odnośnie zadowolenia z życia
en Understanding the happiness of young people – comparing the opinion of students from the Faculty of Management and the Institution of Social Prevention and Rehabilitation with regards to life satis-faction.
pl Terroryzm nowym wyzwaniem dla resocjalizacji
en Terrorism as a new challenge for rehabilitation
pl Duszpasterstwo więzienne w procesie resocjalizacji
en Prison ministry in social rehabilitation
pl Resocjalizacja skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności
en Rehabilitation form sentenced to penalty of life imprisomentis
pl Ma to poważne uzasadnienie, gdyż ułatwi jego resocjalizację po wyjściu z więzienia: ktoś przeniesiony do państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, będzie miał o wiele łatwiejszy dostęp do języka, znajomych i rodziny i znajdzie się w znanym sobie środowisku.
en This is very reasonable because we can see that rehabilitating him will become much easier when he comes out of prison: someone transferred to the Member State of their nationality will have much easier access to the language, and their friends and relatives, and will be in a familiar environment.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 310 zdań frazy resocjalizacja.Znalezione w 0,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.