wymowa: IPA: rɛ̃ˈɲifɛr

Tłumaczenia na język angielski:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  zool. zoologia ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
   
  zool. zoologia, zoologiczny Rangifer tarandus, ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  ''Rangifer tarandus''
   
  ''Rangifer tarandus''
 • caribou   
  (Noun  ) (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • rangifer   
 • Greenland caribou   
  (Noun  )
 • Rangifer tarandus   
  (Noun  )
 • deer       
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
reindeer (an Arctic and Subarctic-dwelling deer)

Picture dictionary

reindeer
reindeer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Era Renifera
Era Renifera
Rudolf czerwononosy Renifer
Rudolph the Red-Nosed Reindeer

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "renifer", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Renifery jedzą grzyby zawsze aż do pierwszych opadów śniegu i wygrzebują ich pozostałości spod śniegu jeszcze na przełomie jesieni i zimy
en The reindeer eat mushrooms until snowfall and dig out what mushrooms remain from under the snow, even in early winter
pl Z mięsa renifera przeznaczonego na Lapin Poron kuivaliha usuwa się tłuszcz powierzchniowy i wewnątrzmięśniowy, grube błony tkanki łącznej, ewentualne skrzepy krwi i znaki cechowania
en Surface and cavity fat, thick connective tissue membranes and any clotted blood and stamps are removed from the reindeer meat to be used as a raw material for Lapin Poron kuivaliha
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM (Przedstawienie renifera z czekolady
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ August ‧- Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v OHIM (Representation of a reindeer made of chocolate
pl Skoro nie mogę znaleźć renifera, muszę go zrobić
en lf I can' t find a reindeer...... l' il make one instead
pl Ustalono, że etykietowania mięsa z reniferów lub produktów z mięsa reniferów pochodzących ze szwedzkiej Laponii należy dokonywać z poszanowaniem art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en It was agreed that the detailed rules for the labelling of reindeer meat or products based on reindeer meat originating in Swedish Lapland should be made in compliance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Jesienią cielęcina zawiera o ‧–‧ % więcej białka niż mięso samicy renifera
en In the autumn calf meat contains ‧-‧ % more protein than the meat of a female reindeer
pl Produkcja wędzonego na zimno mięsa renifera wymaga umiejętnego wykorzystania ciepła oraz wiedzy na temat właściwości mięsa renifera
en The preparation of Lapin Poron kylmäsavuliha requires the skilful use of heat and familiarity with the characteristics of reindeer meat
pl Mięso na Lapin Poron kylmäsavuliha pozyskuje się ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych w Finlandii na terenie hodowli reniferów, które są swobodnie wypasane na naturalnych pastwiskach wiosną, latem, jesienią i na początku zimy przed ubojem
en Lapin Poron kylmäsavuliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
pl Skarga wniesiona dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez Lapin liitto (Radę Regionalną Laponii) oraz gminy Enontekiö, Inari, Utsjoki i Unto Autto, hodowcę reniferów przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en Action brought on ‧ April ‧ by Lapin liitto, Enontekiön kunta, Inarin kunta, Utsjoen kunta and Unto Autto against the Commission of the European Communities
pl Najstarsze wzmianki o suszonym mięsie renifera pochodzą z ‧ wiecznych ksiąg rachunkowych oraz z opisów dotyczących Finlandii w opublikowanej w roku ‧ książce Olausa Magnusa Historia narodów Północy
en The oldest information on dried meat is found in ‧th century account books and in the descriptions of Finland contained in the History of the Northern Peoples by Olaus Magnus, a book dating from
pl Substancja ta jest również ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek trzody chlewnej, owiec, jeleniowatych, w tym reniferów, z wyjątkiem owiec, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi
en This substance is also included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for porcine, ovine, deer, including reindeer, for muscle, fat, liver and kidney excluding ovines producing milk for human consumption
pl Spółdzielnie działają na terenie o ściśle określonych granicach i różnią się pod względem powierzchni oraz liczby reniferów
en These independent reindeer husbandry units have strictly defined boundaries and they vary in terms of their size and number of reindeer
pl Latem, przed ubojem, renifery wypasają się na bagnach, łąkach na brzegach rzek, na lapońskich górach zwanych tunturi i na obszarach wyrębów leśnych
en In the summer, before they arrive for slaughter, reindeer graze on marshes, riverside meadows, fells and forest clearings
pl Ważnym pożywieniem zimowym reniferów są porosty
en Lichens are important winter nutrition for reindeer
pl Światowy Kongres Ludności Ugrofińskiej w tym samym miejscu. Wśród ludności ugrofińskiej są pierwotni mieszkańcy tego regionu, pasterze reniferów w Chanty-Mansyjsku, którzy nadali nazwę temu miejscu położonemu wśród syberyjskich bagien i tundry.
en Among the Finno-Ugrian peoples are the original inhabitants of this region, the Khanty and Mansi reindeer herders who have given their name to this place, situated amidst the Siberian marshes and tundra.
pl " Wystawiają renifery, śpiewając pieśni o radości i pokoju. "
en They' re putting up reindeer Singing songs of joy, good peace
pl Skarga wniesiona dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez Lapin liitto (Radę Regionalną Laponii) oraz gminy Enontekiö, Inari, Utsjoki i Unto Autto, hodowcę reniferów przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa T
en Action brought on ‧ April ‧ by Lapin liitto, Enontekiön kunta, Inarin kunta, Utsjoen kunta and Unto Autto against the Commission of the European Communities (Case T
pl Zimą renifery jedzą również mech i dużo pędów oraz obgryzają gałązki drzew i krzewów
en In the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
pl Średnia waga samic przy uboju (dorosłych samic renifera) to około ‧ kg, a waga przy uboju większych samców może wynosić ‧–‧ kg
en The average weight of a slaughtered adult female is about ‧ kg; the slaughter weight of the largest male reindeer can be ‧-‧ kg
pl Paliskuntain yhdistys (Zrzeszenie Hodowców Reniferów
en Paliskuntain yhdistys (Reindeer Herders’ Association
pl przetwarzanie (rozbiór) i pakowanie wytwarzanego na obszarze hodowli reniferów mięsa odbywać się musi na ograniczonym geograficznie obszarze pokrywającym się z obszarem hodowli reniferów
en the processing (cutting) and packaging of reindeer meat from the Finnish reindeer husbandry area must occur in a delineated geographical area, i.e. the reindeer husbandry area
pl Na obszarach hodowli reniferów odpowiadających obecnym renifery były hodowane od osiemnastego wieku
en In the area corresponding to the current Finnish reindeer husbandry area, reindeer have been kept since the ‧th century
pl Jednak zawartość tłuszczu w mięsie renifera jest niższa
en Reindeer meat is low in fat
pl usunięcie w szczególności strefy chronionej parku narodowego Pallas-Ounastunturi (F‧), gdyż objęcie jej wykazem jest niezgodne z prawem i narusza prawa skarżącego Unto Autto, hodowcy reniferów
en annul in particular the Pallas-Ounastunturin kansallispuisto protected site (FI‧) as infringing the rights of the applicant reindeer herder Unto Autto and unlawful
pl Średnia waga krów (dorosłych samic renifera) to około ‧ kg, a waga przy uboju większych samców może wynosić ‧–‧ kg
en The average weight of the slaughtered adult female reindeer is about ‧ kg, and the slaughter weight of the largest male reindeer can be ‧-‧ kg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 160 zdań frazy renifer.Znalezione w 0,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.