wymowa: IPA: rɛ̃ˈɲifɛr

Tłumaczenia na język angielski:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  zool. zoologia ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
   
  zool. zoologia, zoologiczny Rangifer tarandus, ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  ''Rangifer tarandus''
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • rangifer   

Pozostałe znaczenia:

 
reindeer (an Arctic and Subarctic-dwelling deer)

Picture dictionary

reindeer
reindeer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Era Renifera
Era Renifera
Rudolf czerwononosy Renifer
Rudolph the Red-Nosed Reindeer

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "renifer", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ich praca opiera się na gromadzonej przez stulecia wiedzy o reniferach i ich mięsie
en The work of the reindeer herders is based on information collected over the centuries on reindeer and its meat
pl Z przeznaczonych na rzeź reniferów około ‧–‧ % to ‧–‧ miesięczne cielęta, które nie są dożywiane
en % of slaughter animals are ‧-‧ month old calves, to which additional feed has not been given
pl ubój i działania związane z uśmiercaniem zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, zgodnie z definicją pkt ‧.‧ załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w tym reniferów
en the slaughtering and related operations of farmed game as defined in point ‧.‧ of Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧, including reindeer
pl Z przeznaczonych na rzeź reniferów około ‧–‧ % to ‧–‧ miesięczne cielęta, których waga przy uboju wynosi około ‧ kg
en About ‧-‧ % of the slaughter animals are calves aged five to eight months, with a slaughter weight of about ‧ kg
pl w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegia
en on alleged State aid with regard to the Norwegian reindeer slaughter industry (Norway
pl Późniejsze wzmianki o suszonym mięsie renifera pochodzą przede wszystkim od ‧ i ‧ wiecznych podróżników
en After him, the earliest references to dried reindeer meat are mainly from explorers in the ‧th and ‧th centuries
pl W porównaniu do wołowiny lub wieprzowiny, mięso renifera obfituje w żelazo- jego zawartość to ‧–‧ mg/‧ g
en Compared to beef and pork, the iron level of reindeer meat is particularly high, i.e. ‧-‧ mg/‧ g
pl Hodowlę i ubój zwierząt oraz przetwórstwo (rozbiór) prowadzi się zgodnie z prawem wspólnotowym, uzupełniającym je ustawodawstwem krajowym oraz częściowo zgodnie z wytycznymi wydanymi przez zrzeszenie hodowców reniferów
en The animals are reared, slaughtered and processed (cut up) in accordance with Community legislation, supporting national legislation and in part on the basis of recommendations issued by the Reindeer Herders' Association
pl W zakładach przetwórczych, z których większość należy do rodzin będących właścicielami stad reniferów, nadal stosuje się tradycyjne metody wytwarzania mięsa renifera
en Traditional methods for preparing reindeer meat are still employed today in reindeer meat processing establishments, most of which belong to families owning reindeer
pl Dodatkowo należy zaznaczyć, czy jest to mięso dorosłego renifera, czy cielęcina
en Whether the meat has come from an adult animal or a calf is also indicated
pl usunięcie w szczególności strefy chronionej parku narodowego Pallas-Ounastunturi (F‧), gdyż objęcie jej wykazem jest niezgodne z prawem i narusza prawa skarżącego Unto Autto, hodowcy reniferów
en annul in particular the Pallas-Ounastunturin kansallispuisto protected site (FI‧) as infringing the rights of the applicant reindeer herder Unto Autto and unlawful
pl Nie, nie było reniferów
en No, no reindeer
pl Produkty wytwarzane przez ubojnie reniferów objęte są rozdziałami ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (SZ), dlatego nie wchodzą w przedmiotowy zakres zastosowania Porozumienia EOG
en The products produced by reindeer slaughtering companies fall under Chapters ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) and are thus outside the product coverage of the EEA Agreement
pl Poza pobieraniem próbek z mięsa i produktów mięsnych pochodzących od bydła mięsnego, świń, drobiu i owiec, znacząca liczba próbek powinna zostać pobrana z koniny, mięsa z reniferów, kóz, królików, sarniny i dziczyzny
en In addition to meat and meat products originating from beef cattle, pigs, poultry and sheep, significant number of samples should be taken from horsemeat, reindeer meat, goat meat, rabbit meat, venison and game
pl Mięso na Lapin Poron kylmäsavuliha pozyskuje się ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych w Finlandii na terenie hodowli reniferów, które są swobodnie wypasane na naturalnych pastwiskach wiosną, latem, jesienią i na początku zimy przed ubojem
en Lapin Poron kylmäsavuliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
pl Każdy przedsiębiorca zajmujący się reniferami jest członkiem takiej spółdzielni, których jest łącznie ‧, z czego ‧ w okręgu Lappi, a ‧ w okręgu Oulu
en Each reindeer herder is a member of a cooperative, of which there are ‧ in total, ‧ in the province of Lapland and ‧ in the province of Oulu
pl Ogolić kilka reniferów, dać posypkę na ciasteczka, powiesić gwiazdy, bo elfy nie sięgają.Nic trudnego
en Shave a few reindeer, sprinkle the doodads on the cookies...... put the stars up where the little guys can' t reach them
pl Odbiorca domniemanej pomocy w omawianej sprawie to przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie uboju reniferów
en The alleged aid recipient in the present case is a company involved in the slaughtering of reindeers
pl Pierwsza pisemna wzmianka o reniferze jako pożywieniu i o wyjątkowych właściwościach odżywczych jego mięsa pochodzi z roku ‧ i znajduje się w opisach dotyczących Finlandii w książce Olausa Magnusa Historia narodów Północy
en The first literary reference to the reindeer as food and the excellence of reindeer meat as food dates from ‧, from the descriptions of Finland in the History of the Northern Peoples by Olaus Magnus
pl skór lub skórek, z włosem lub wełną, surowych, garbowanych lub wykończonych (dział ‧); do działu ‧ należy jednak klasyfikować surowe skóry i skórki z włosem lub wełną, bydlęce (włącznie z bawolimi), zwierząt jednokopytnych, owcze lub jagnięce (z wyjątkiem jagniąt astrachańskich, karakułowych, perskich lub podobnych, jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich), kozie lub koźlęce (z wyjątkiem kóz i koźląt jemeńskich, mongolskich lub tybetańskich), świńskie (włącznie z pekari), z kozic, gazel, wielbłądów (włącznie z dromaderami), reniferów, łosi, jeleni, saren lub psów
en hides or skins, with the hair or wool on, raw, tanned or dressed (Chapter ‧); the following are, however, to be classified in Chapter ‧, namely, raw hides and skins with the hair or wool on, of bovine animals (including buffalo), of equine animals, of sheep or lambs (except Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian or similar lambs, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lambs), of goats or kids (except Yemen, Mongolian or Tibetan goats and kids), of swine (including peccary), of chamois, of gazelle, of camels (including dromedaries), of reindeer, of elk, of deer, of roebucks or of dogs
pl Skarga wniesiona dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez Lapin liitto (Radę Regionalną Laponii) oraz gminy Enontekiö, Inari, Utsjoki i Unto Autto, hodowcę reniferów przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa T
en Action brought on ‧ April ‧ by Lapin liitto, Enontekiön kunta, Inarin kunta, Utsjoen kunta and Unto Autto against the Commission of the European Communities (Case T
pl mięso reniferów musi być produkowane przez zawodowych hodowców reniferów, zamieszkujących tereny hodowli reniferów w Finlandii, którzy znają ustawodawstwo dotyczące gospodarki związanej z reniferami i działają w sposób zorganizowany zgodnie z przepisami zawartymi w fińskich regulacjach prawnych dotyczących hodowli reniferów
en reindeer meat is produced by professional reindeer rearers living in Finland's reindeer husbandry area who are familiar with the legislation on reindeer rearing and who operate in an organised manner as required by Finnish reindeer husbandry legislation
pl Drobnowłókniste mięso renifera ma dużą wartość energetyczną, która niemal odpowiada bardziej tłustej wołowinie
en Delicate reindeer meat is high in energy content, nearly equivalent to fattier beef
pl Z mięsa renifera przeznaczonego na Lapin Poron kuivaliha usuwa się tłuszcz powierzchniowy i wewnątrzmięśniowy, grube błony tkanki łącznej, ewentualne skrzepy krwi i znaki cechowania
en Surface and cavity fat, thick connective tissue membranes and any clotted blood and stamps are removed from the reindeer meat to be used as a raw material for Lapin Poron kuivaliha
pl Wędzone na zimno mięso renifera musi być wytwarzane późną jesienią lub zimą, przy ujemnych temperaturach otoczenia i po zamarznięciu gruntu, tak by używane w procesie wędzenia powietrze było suche
en Lapin Poron kylmäsavuliha must be prepared in sub-zero weather after the ground has frozen in late autumn or in the winter in order to ensure that the air used in the smoking process is dry
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 160 zdań frazy renifer.Znalezione w 0,346 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.