wymowa: IPA: ˈratuʃ

Tłumaczenia na język angielski:

 • city hall   
  (Noun  )
   
  the building that houses a city government
   
  archit. architektura, architektoniczny budynek, w którym swoją siedzibę mają władze miasta
   
  the building that houses a city government
 • town hall   
  (noun   )
   
  archit. architektura, architektoniczny budynek, w którym swoją siedzibę mają władze miasta
   
  a building that houses the local government offices of a town
 • city         
  (noun   )
 • guildhall   
  (noun   )

Picture dictionary

town hall, city hall
town hall, city hall

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

Ratusz w Bremie
Bremen City Hall
Ratusz w Poznaniu
Poznań City Hall

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ratusz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Cześć, Bill./ Wpadnij do ratusza
en Hi, Bill./ I need you to come down to City Hall
pl Wiem kto zrobił graffiti na ratuszu
en I know who' s responsible for the graffiti on the town hall
pl Wtedy Erik zdecydował udostępnić ratusz
en That was when Erik decided to let out the municipal hall
pl Po południu będę w ratuszu
en If someone looks for me, I' il be in the office
pl Ratusz jest upoważniony by to rozpatrzeć
en City Hall' s authorised to look into this
pl Przyjęcie w bremeńskim ratuszu na zakończenie postu: Z końcem ramadanu senat wolnego hanzeatyckiego miasta Bremen zaprasza muzułmańskich mieszkańców miasta na przyjęcie w ratuszu miasta, aby wraz z członkami innych wspólnot religijnych świętować koniec okresu postu
en Bremen town hall reception to mark the end of fasting: At the end of the fasting month of Ramadan, the senate of the Free Hanseatic City of Bremen invites the city's Muslim citizens to a reception in the town hall to join members of other religious communities in celebrating the festival marking the end of fasting
pl I przy ratuszu, który jak rozumiem jest celem do momentu zamknięcia wystawy
en And at the hall, which I understand is a target until the exhibition shuts
pl Pracuje w ratuszu
en She works at City Hall
pl Indianie urządzają piekło przed twoim ratuszem... a ty nic nie robisz!
en A bunch of lndians raising Cain in front of your city hall...... and you don' t do anything!
pl Pierwszy człowiek w ratuszu otrzyma nagrodę
en The first man in the City Hall shall have a reward
pl musi zostać poddana analizie raz do roku i musi spełniać kryteria wymienione w pkt ‧ poniżej, a świadectwa wydane przez organ zarządzający muszą zostać opublikowane w ratuszu gminy miejskiej Altamura
en it must be analysed once a year and must comply with the criteria set out in point ‧ below and the certificates issued by the managing body must be published at the town hall of the municipality of Altamura
pl nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: urząd, ratusz lub agencja rządowa
en optional) location of Internet use in the last three months: public office, town hall or government agency
pl Masz jeszcze kogoś w Ratuszu?
en Still got eyes inside City Hall?
pl Pamiętasz pomnik Billa Penna na ratuszu?
en Remember that statue of Billy Penn on top of City Hall?
pl Proszę się udać do ratusza
en Please proceed toward Town Hall in an orderly fashion
pl Miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innym miejscu (nieobowiązkowo: uwzględniając osobno bibliotekę publiczną; pocztę; ratusz lub agencję rządową; organizację społeczną lub wolontariat; kafejkę internetową
en location of Internet use in the last three months: elsewhere (optional: report separately for public library; post office; public office, town hall or government agency; community or voluntary organisation; Internet café
pl Tam jest Ratusz
en There' s the Town Hall
pl Może być ciężko wytłumaczyć to w ratuszu czemu Wabiki zostały odciągnięte od sprawy podpaleń bezdomnych by zająć się ‧- cio miesięcznymi raportami kradzieży
en Might have a hard time explaining ... why your crack Decoy Squad was pulled off the homeless case ... to file month- old robbery reports
pl To wielka przyjemność wyjść z ratusza... i przebywać wśród normalnych ludzi dla urozmaicenia
en And, you know, it' s so nice to get away from City Hall... and be around some normal people for a change
pl Chcesz brudu to idź do ratusza
en You want dirt, go to City Hall
pl Jeśli to co wziął z ratusza to były plany, to musimy wiedzieć co to za plany
en If they were plans he picked up from the town hall, we need to find out what they were for
pl Bułgarskie władze, zarówno rząd, jak i ratusz, nie zważają na liczne protesty składane przez grupy obywateli. Informacje o tej sytuacji dotarły drogą oficjalną i nieoficjalną do José Manuela Barroso, przedstawiciela Komisji Europejskiej, podczas jego ostatniej wizyty w naszym kraju.
en The government authorities in Bulgaria, both central and municipal, keep turning a blind eye to the numerous protests by citizens' groups which have finally had to approach Mr. Barroso, the European Commission representative, both through official and unofficial channels during his recent visit to our country.
pl Będziesz pracował w ratuszu
en You' d be working out of Homicide at City Hall
pl Ratusz jest w centrum miasta.
en The city hall is located at the center of the city.
pl Jest ratusz i to mniej więcej tyle
en Well, there' s a town hall but that' s about it
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 93 zdań frazy ratusz.Znalezione w 0,214 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.