Tłumaczenia na język angielski:

  • breeds   
    (verb, noun   )
  • breeds (animals)   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "rasa zwierząt", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kryteria wpisywania zwierząt z gatunku bydła do ksiąg zwierząt zarodowych powinny jednakże uwzględniać szczególną sytuację tworzenia nowych ras
en The criteria for entering bovine animals in herd-books should however consider the specific situation of establishing new breeds
pl Dana nazwa nie może zostać zarejestrowana jako nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, jeśli koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktu
en A name may not be registered as a designation of origin or a geographical indication where it conflicts with the name of a plant variety or an animal breed and as a result is likely to mislead the consumer as to the true origin of the product
pl szczegółowy Protokół eksperymentalny podający powody dla każdego pominięcia niektórych badań wymienionych powyżej, opis zastosowanych metod, aparatury oraz materiałów, szczegóły dotyczące gatunków, hodowli lub rasy zwierząt, gdzie zostały pozyskane, ich liczbę i warunki w jakich były przetrzymywane i karmione
en a detailed experimental protocol giving the reasons for any omission of certain tests listed above, a description of the methods, apparatus and materials used, details of the species, breed or strain of animals, where they were obtained, their number and the conditions under which they were housed and fed
pl W celu zakwalifikowania do głównej sekcji księgi zwierząt zarodowych danej rasy zwierzę musi
en To qualify for entry in the main section of the herd-book of its breed an animal must
pl Zwierzę rasy Bazadaise, Blonde d'Aquitaine lub stanowiące krzyżówkę tych dwóch ras
en Bazadais or Blonde d'Aquitaine cattle or crosses between these two breeds
pl zapobieganie chorobom opiera się na utrzymywaniu zwierząt w optymalnych warunkach poprzez właściwe położenie, optymalny projekt gospodarstw, stosowanie dobrych praktyk w zakresie hodowli i gospodarowania, w tym regularne czyszczenie i odkażanie obiektów, używanie pasz wysokiej jakości, zapewnienie odpowiedniej gęstości obsady oraz doboru ras i linii
en disease prevention shall be based on keeping the animals in optimal conditions by appropriate siting, optimal design of the holdings, the application of good husbandry and management practices, including regular cleaning and disinfection of premises, high quality feed, appropriate stocking density, and breed and strain selection
pl koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktu
en conflict with the name of a plant variety or an animal breed and as a result is likely to mislead the consumer as to the true origin of the product
pl mając na uwadze, że hodowla owiec i kóz, w tym hodowla tradycyjnych ras, odgrywa istotną rolę w ochronie środowiska naturalnego, między innymi poprzez utrzymywanie najmniej żyznych obszarów oraz zachowanie krajobrazów i ochronę wrażliwych ekosystemów, mając na uwadze, że obszary naturalne takie jak Dehesa zachowały się przez wieki dzięki hodowli owiec i kóz; mając ponadto na uwadze, że zwyczaje żywieniowe tych zwierząt, w których wypasanie odgrywa zasadniczą rolę, pomagają w utrzymaniu różnorodności biologicznej flory, chronią dziką faunę i oczyszczają obszary naturalne poprzez usuwanie suchej materii roślinnej, co jest kluczowym czynnikiem zapobiegania pożarom w krajach śródziemnomorskich
en whereas sheep and goat farming, including the farming of traditional breeds, play a key environmental role that includes the upkeep naturally of less fertile areas and the preservation of landscapes and sensitive ecosystems; whereas natural spaces of the pastureland type have been preserved for centuries thanks to sheep and goat farming; whereas, in addition, the eating patterns concerned, in which grazing plays a major role, help maintain the biodiversity of the flora, protect wild fauna, and clean up the natural spaces by removing dry vegetable material, a key factor for fire prevention in Mediterranean countries
pl Organizacje te powinny dysponować odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą w zakresie identyfikacji danych ras zwierząt
en The body concerned must possess the necessary skills and knowledge to identify animals of the breeds in question
pl z drugiej strony wynalazki, które dotyczą roślin lub zwierząt posiadają zdolność patentową pod warunkiem że stosowanie wynalazku nie jest technicznie ograniczone jedynie do pojedynczych odmian roślin lub ras zwierząt
en whereas on the other hand inventions which concern plants or animals are patentable provided that the application of the invention is not technically confined to a single plant or animal variety
pl W sektorze zwierząt hodowlanych, dostawom na Azory i Maderę zwierząt czystorasowych, zwierząt ras komercyjnych, produktów zwierząt hodowlanych pochodzących ze Wspólnoty, z wyjątkiem dostaw byków czystej krwi na Azory, przyznana zostanie pomoc
en In the livestock sector, aid shall be granted for the supply to the Azores and Madeira of pure-bred animals, animals of commercial breeds and livestock products, originating in the Community, excluding pure-bred bovine animals to the Azores
pl gromadzenie danych dotyczących wydajności zwierząt oraz ras, rozwój komputerowych programów w zakresie hodowli bydła i selekcji zwierząt, wykorzystujących jedną sieć komputerową
en to establish records of livestock yield and origins and improve software relating to breeding activities and animal selection programmes using a common IT network
pl Jagnięcina pochodząca ze zwierząt ras: rasa Aragonesa, ojinegra de Teruel i roya Bilbilitana
en Lamb meat from the following breeds: rasa Aragonesa, ojinegra de Teruel and roya Bilbilitana
pl będzie kolidować z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktu (art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en conflict with the name of a plant variety or an animal breed and as a result is likely to mislead the consumer as to the true origin of the product (Article ‧ of Regulation (EC) No
pl zmieniająca decyzje ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w odniesieniu do ksiąg zwierząt zarodowych dla ras z gatunku bydła
en amending Decisions ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC as regards herd-books for animals of the bovine species
pl państwo członkowskie może podjąć decyzję o niezabijaniu i nieniszczeniu zwierząt zidentyfikowanych w następstwie dochodzenia, o którym mowa w pkt ‧ lit. b) tiret drugie i trzecie, w przypadku gdy trudno uzyskać zastępcze owce znanego genotypu lub gdy częstotliwość występowania allelu ARR w obrębie jednej rasy lub gospodarstwa jest niska, lub gdy uznaje się to za konieczne w celu uniknięcia chowu wsobnego lub na podstawie umotywowanej analizy wszystkich czynników epidemiologicznych
en a Member State may decide not to kill and destroy the animals, identified by the inquiry referred to in the second and third indents of point ‧(b) where it is difficult to obtain replacement ovine animals of a known genotype or where the frequency of the ARR allele within the breed or holding is low, or where it is deemed necessary in order to avoid inbreeding, or based on a reasoned consideration of all the epidemiological factors
pl gatunku, rasie, dacie urodzenia i tożsamości każdego zwierzęcia dawcy
en the species, breed, date of birth and identification of each donor animal
pl Rasy i typy genetyczne świń dopuszczone do produkcji zwierząt, których mięso stanowi surowiec do produkcji szynki Crudo di Cuneo, to tradycyjne rasy Large White italiana i Landrace italiana zgodnie z uszlachetnieniem wg Libro Genealogico Italiano (LGI – Włoskiej Księgi Genealogicznej) lub potomstwo knurów tych ras, potomstwo knurów rasy Duroc italiana zgodnie z uszlachetnieniem wg Włoskiej Księgi Genealogicznej oraz potomstwo knurów innych ras lub knurów hybrydowych pod warunkiem, że osobniki te pochodzą ze schematów selekcji lub krzyżówek opracowanych w celach zgodnych z Włoską Księgą Genealogiczną dla produkcji wieprzowiny tłustej
en The breeds or genetic types to which animals intended for the production of Crudo di Cuneo ham must belong are the traditional Italian Large White and Landrace breeds, as improved by the Italian herd book, or offspring of boars of those breeds, offspring of boars of the Italian Duroc breed, as improved by the herd book, and offspring of boars of other breeds or of mixed-breed boars, provided they come from selection or cross-breeding schemes whose aims are in keeping with those of the herd book for the production of heavy pigs
pl Pomoc, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r., przeznaczona na wspieranie nowatorskich praktyk w zakresie hodowli zwierząt, opartych na programach reprodukcji koni czystej rasy galicyjskiej (Pura Raza Gallega) znajdujących się w posiadaniu różnych hodowców
en The promotion of innovative animal breeding practices, based on breeding programmes to interbreed Pura Raza Gallega horses held by different breeders, as provided for in Article ‧(c) of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December
pl Wybór ras przyczynia się również do zapobiegania cierpieniom zwierząt i unikania konieczności ich okaleczania
en The choice of breeds shall also contribute to the prevention of any suffering and to avoiding the need for the mutilation of animals
pl W celu stopniowego udoskonalania istniejących ras decyzja ‧/‧/EWG zezwala na wprowadzanie do dodatkowej sekcji księgi zwierząt zarodowych wyłącznie samic innych ras lub niebędących czystej rasy
en With a view to the progressive improvement of existing breeds, Decision ‧/‧/EEC allows the entry into the supplementary section of a herd-book of females from other breeds or non pure-bred females only
pl Kierownik badań starannie opracowuje protokół z próby, który zawiera ogólne dane opisowe, na przykład zastosowane metody, aparatura i materiały, szczegóły dotyczące gatunku, rasy lub szczepu zwierząt, ich liczby i warunków, w jakich były przetrzymywane i karmione
en The trial protocol shall be carefully drawn up by the study director with regard to general descriptive data, for example methods, apparatus and materials used, details of the species, breed or strain of the animals, their number and the conditions under which they were housed and fed
pl każda pojedyncza dawka nasienia jest wyraźnie oznakowana w taki sposób, że może być łatwo ustalona data pobrania nasienia, rasa i znaki identyfikacyjne zwierzęcia dawcy oraz numer zezwolenia stacji
en each individual dose of semen is clearly marked in such a way that the date of collection of the semen, the breed and identification of the donor animal and the approval number of the collection centre can be readily established
pl Obszar geograficzny produkcji surowca (rozród, hodowla, tuczenie i ubój zwierząt oraz rozbiór i otrzymywanie nóg i łopatek) jest naturalnie ograniczony przez rozmieszczenie geograficzne terenów zwanych montado, położenie gospodarstw rolnych, które w są zdolne do funkcjonowania w warunkach górskich, a także przepisy dotyczące uboju, rozbioru i uzyskiwania kończyn świń rasy Alentejana
en The boundaries of the geographical area in which the raw materials are produced (i.e. where the animals are born, reared, fattened and slaughtered, the carcases are butchered and the legs and feet are obtained) are set naturally, by the location of the montado (oak plantation and pig pasture), by the presence of holdings able to practise a montanheira type of farming, and by the rules governing slaughter and cutting and the production of Alentejo pig's legs and shoulders
pl Kluczowe czynniki przy ustalaniu jakości świń iberyjskich Los Pedroches, determinujące jednocześnie późniejszą jakość organoleptyczną szynek i łopatek iberyjskich, są następujące: rasa, wiek zwierząt, sposób ich żywienia oraz ekstensywny typ hodowli na etapie ostatecznego tuczenia
en The key factors when determining the quality of Iberian pigs from Los Pedroches and thus the subsequent organoleptic quality of the Iberian pig hams and shoulders are: the breed, the age of the animals and the feeding and rearing under a free-range system in their final fattening stage
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41126 zdań frazy rasa zwierząt.Znalezione w 8,585 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.