Tłumaczenia na język angielski:

  • breeds   
    (verb, noun   )
  • breeds (animals)   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

rasy zwierząt gospodarskichlivestock breeds

Przykładowe zdania z "rasa zwierząt", pamięć tłumaczeniowa

add example
koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktuconflict with the name of a plant variety or an animal breed and as a result is likely to mislead the consumer as to the true origin of the product
szczegółowy Protokół eksperymentalny podający powody dla każdego pominięcia niektórych badań wymienionych powyżej, opis zastosowanych metod, aparatury oraz materiałów, szczegóły dotyczące gatunków, hodowli lub rasy zwierząt, gdzie zostały pozyskane, ich liczbę i warunki w jakich były przetrzymywane i karmionea detailed experimental protocol giving the reasons for any omission of certain tests listed above, a description of the methods, apparatus and materials used, details of the species, breed or strain of animals, where they were obtained, their number and the conditions under which they were housed and fed
zachowanie i udoskonalanie łotewskich ras zwierząt hodowlanych oraz ich puli genetycznejto maintain and improve pedigree animals and their gene pool in Latvia
w którym wprowadzono lub zarejestrowano zwierzę hodowlane czystorasowe danej rasy z gatunku bydła z podaniem przodkówin which pure-bred breeding animals of a given breed of the bovine species are entered or registered with mention of their ancestors
Decyzja ‧/‧/EWG nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących zakładania ksiąg zwierząt zarodowych dla nowych ras i zezwala jedynie na wpisywanie do głównej sekcji księgi zwierząt zarodowych danej rasy zwierząt czystorasowych tej samej rasyDecision ‧/‧/EEC does not contain specific provisions for the establishment of herd-books for new breeds, and only allows pure-bred animals of the same breed for entry into the main section of the herd-book of a particular breed
Hodowcy wykorzystują jedynie zwierzęta ras mięsnych (mamki) lub ich krzyżówkiFarmers exclusively use animals bred from beef breeds (sucklers) or from beef breed crossbreeds
Rodzajem trzody chlewnej, której mięso nadaje się do wytwarzania szynek i łopatek objętych chronioną nazwą pochodzenia, jest świnia rasy iberyjskiej we wszystkich jej szczepach, przy czym dopuszcza się zwierzęta mające co najmniej ‧ % tej rasy i co najwyżej ‧ % domieszki ras Duroc i Duroc Jersey, o ile pochodzą od macior czystej rasy iberyjskiej zgodnie z postanowieniami dekretu królewskiego ‧/‧ z dnia ‧ listopada i przeszły przez wszystkie etapy rozwoju w swoim życiu, to jest od urodzenia aż do ostatecznego utuczenia, na obszarze geograficznym wyznaczonym i zdefiniowanym w niniejszym dokumencie, w gospodarstwach zarejestrowanych pod nazwą pochodzenia Los PedrochesThe kind of animal suitable for providing parts for the manufacture of hams and shoulder hams protected by the designation of origin is the Iberian breed of pig, of all strains, which is at least ‧ % Iberian pig and a maximum ‧ % Duroc or Duroc Jersey, provided the dam is pure Iberian as required by Royal Decree No ‧ of ‧ November ‧ and has spent every stage of its life in the geographical area defined and delimited in the present document from birth to final fattening on holdings registered for the Los Pedroches designation of origin
Zgodnie z warunkami określonymi w art. ‧ ust. ‧ wsparcie techniczne będzie dostępne dla wszystkich właścicieli zwierząt wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy, a członkostwo w stowarzyszeniu nie będzie warunkiem dostępu do usługiPursuant to the condition stipulated in Article ‧, technical assistance will be available to all owners of animals registered in the herd-book for this race, without membership of the Association being a prerequisite for using the service
kiedy rasy zagrożone są wyginięciem, jak określono w załączniku ‧ do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, przy czym w takim przypadku zwierzęta tej rasy nie muszą być nieródkamiwhen breeds are in danger of being lost to farming as laid down in Annex ‧ to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ and in that case animals of those breeds must not necessarily be nulliparous
Plan wspierania i zachowania rasy owiec guirra, obejmujący koszty kwalifikowalne identyfikowania zwierząt i porad technicznych w celu prowadzenia księgi hodowlanej (art. ‧), koszty szkolenia hodowców w zakresie technik oceny osobników, koszty prowadzenia owczarni i zarządzania nimi oraz koszty popularyzacji rasy i szerzenia wiedzy o niej poprzez organizowanie pokazów i wystaw, a także koszty drukowanie publikacji (artPlan for the promotion and conservation of the ovine breed Guirra, including the eligible costs of identifying animals and technical advice for the maintenance of the flock-book (Article ‧), training breeders in techniques for assessing specimens, caring for and running sheep farms, and publicising and increasing knowledge of the breed by organising trade fairs and exhibitions and printing publications (Article
Warunki przyznawania pomocy ustanawia się, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące dostaw na Azory i Maderę, pozwalające na rozpoczęcie produkcji i genetycznego ulepszania zwierząt hodowlanych oraz zapotrzebowania na rasy najlepiej przystosowane do lokalnych warunkówThe terms for granting aid shall be laid down taking account, in particular, of the supply requirements of the Azores and Madeira for starting up production and genetic improvement of livestock and the need for the breeds best suited to local conditions
Ojcem zwierzęcia musi być byk wpisany z tytułu pochodzenia do księgi zwierząt hodowlanych rasy Rouge des présThe animal's sire must be a bull registered in the herd book of the Rouge des prés breed of origin
Ponadto należy wybierać rasy zwierząt, zwracając uwagę na zdolność zwierząt do przystosowania się do lokalnych warunkówMoreover, the choice of breeds should take account of their capacity to adapt to local conditions
wzywa do uwzględniania, przy opracowywaniu przepisów dotyczących zdrowia zwierząt, ich ochrony oraz wsparcia hodowli (np. programy hodowlane, prowadzenie ksiąg stadnych, kontrola wydajności), interesów hodowców i posiadaczy zwierząt na terenach górskich, w szczególności w przypadku ras rodzimych, wraz z obecnymi zagrożeniami i ograniczeniami, jakie ich dotycząCalls for the interests of breeders and farmers of livestock, in particular of indigenous breeds, in mountain areas and in view of the current risks and pressures to which they are subject, to be taken into account in animal health, animal protection and animal breeding provisions, such as breeding programmes, the retention of herd books and compliance checks
W odniesieniu do genetycznych zasobów zwierzęcych znajdujących się w gospodarstwach, wysiłki należy skupić na stworzeniu europejskiej sieci krajowych baz danych administracyjnych (nt. pochodzenia i statusu finansowania, stanu ras i poziomu ich zagrożenia, lokalizacji ksiąg zarodnych itp.), która powinna być zarządzana zgodnie z systemem DAD-IS, systemem informacyjnym działającym w ramach Światowej strategii gospodarowania genetycznymi zasobami zwierząt hodowlanych (AnGRFor animal genetic resources maintained on farms, efforts should concentrate on a European network of national inventories of administrative aspects (origin and status of funding, state of breeds and their endangerment, location of herdbooks, etc.) which should be managed in conformity with DAD-IS, the information system for the Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (AnGR
Wyrób wędliniarski wędzony z mięsa i tłuszczu wieprzowego zwierząt rasy bísara lub zwierząt pochodzących z krzyżówek tej rasy i posiadających co najmniej ‧ % krwi rasy bísara oraz odsączonego przecieru z dyniA smoked sausage, made from the pig meat and pig fat of the Bisaro breed or of cross-breeds that must be ‧ % Bisaro, and drained squash, made into a soft and dry paste in which small pieces of meat shreds are visible, stuffed into a hog casing (large intestine
być nadzorowane w taki sposób, że jest utrzymywany rejestr dotyczący bydła przebywającego w stacji, podający szczegóły odnośnie do rasy, daty urodzenia, oznakowania zwierzęcia, a także wszystkich przeprowadzanych kontroli w kierunku chorób i wszystkich szczepień dla każdego zwierzęciabe so supervised that a record is kept of all bovine animals at the centre, giving details of the breed, date of birth and identification of each of the animals, and also a record of all checks for diseases and all vaccinations carried out for each animal
Przy wyborze ras lub odmian należy brać pod uwagę zdolność zwierząt do przystosowania się do miejscowych warunkówIn the choice of breeds or strains, account must be taken of the capacity of animals to adapt to local conditions
cechy produkcji mlecznej dla zwierząt ras mlecznychmilk production traits for animals of dairy breeds
Jednakże w przypadku, jeżeli jedna rasa na terytorium Wspólnoty posiada kilka organizacji lub stowarzyszeń obejmujących całe terytorium, to przepisy proceduralne organizacji lub zrzeszenia mogą wymagać, aby zwierzęta z rodziny koniowatych urodziły się na danym terytorium, aby kwalifikowały się do wprowadzenia do deklaracji urodzeńHowever, in the event that for one breed in the territory of the Community there are several organizations or associations covering the whole of that territory, the rules of procedure of an organization or association may provide that equidae must be born in a given territory to qualify for entry for birth declaration purposes
Organ taki musi posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę do rozpoznawania zwierząt danej rasyThe body concerned must possess the necessary skills and knowledge to identify animals of the breeds in question
Niniejsze rozporządzenie pozostanie bez wpływu na przepisy oparte na przesłankach innych niż odnoszące się do wymogów dotyczących zdrowia zwierząt oraz mające na celu ograniczenie przemieszczania niektórych gatunków lub ras zwierząt domowychProvisions based on considerations other than those relating to animal health requirements, and intended to restrict the movement of certain species or breeds of pet animals, shall not be affected by this Regulation
Xygalo Siteias jest wyjątkowym produktem wytwarzanym w oparciu o długą tradycję chowu zwierząt i serowarstwa w geograficznym regionie Sitia oraz z zastosowaniem specjalnej techniki produkcji i mleka o szczególnych cechach, które związane są z lokalnymi rasami kóz i owiec, tradycyjną metodą chowu, klimatem i florąXygalo Siteias is a special product prepared on the basis of the long-established tradition of livestock farming and cheese-making in the geographical region of Siteia, using special manufacturing technology and milk with special characteristics attributable to local breeds of goat and sheep, the traditional rearing method, and the climate and flora
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41126 zdań frazy rasa zwierząt.Znalezione w 13,511 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.