Tłumaczenia na język angielski:

  • breeds   
    (verb, noun   )
  • breeds (animals)   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "rasa zwierząt", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W odniesieniu do żywych zwierząt przeznaczonych do reprodukcji, w celu uniknięcia jakichkolwiek nadużyć, refundacje wywozowe dla hodowlanego bydła czystej rasy powinno się ograniczyć do jałówek i krów w wieku ‧ miesięcy lub poniżej
en As to live animals for reproduction, in order to prevent any abuse, export refunds for pure-bred breeding animals should be limited to heifers and cows of no more than ‧ months of age
pl Nazwy, które w części są homonimiczne z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt, mogą być rejestrowane, nawet jeśli dana odmiana lub rasa jest produkowana w celach handlowych na znaczną skalę również poza wyznaczonym obszarem geograficznym, pod warunkiem, że nie będzie to wprowadzało w błąd konsumentów prowadząc do mylenia produktów opatrzonych zarejestrowaną nazwą oraz danej odmiany lub rasy
en Names that are partly homonymous with names of plant varieties or animal breeds may be registered, even if the variety or breed is in significant commercial production also outside the area, provided consumers would not be liable to confuse the products bearing the registered name and the variety or the breed
pl Przeprowadzanie oficjalnych analiz kontrolnych w Księstwie Asturii, jako podstawowe narzędzie oceny genetycznej zwierząt hodowlanych gatunków i ras mlecznych, a zatem główny element programów podnoszenia jakości bydła
en Carrying out official milk control analyses in the Principality of Asturias, as a basic tool for the genetic evaluation of breeding animals of dairy species and breeds and, therefore, a basic element of any livestock improvement programme
pl Owce (Ovis aries) to zwierzęta pasące się na runi, które, ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi rasami, na przykład w charakterystyce okrywy, mogą być trzymane w zróżnicowanych warunkach klimatycznych
en Sheep (Ovis aries) are grazing animals which, because of differences between breeds, for example fleece characteristics, will thrive in a wide range of climatic conditions
pl Kryteria wpisywania zwierząt z gatunku bydła do ksiąg zwierząt zarodowych powinny jednakże uwzględniać szczególną sytuację tworzenia nowych ras
en The criteria for entering bovine animals in herd-books should however consider the specific situation of establishing new breeds
pl Określono rasę owiec mlecznych (rasa Lacaune oraz owiec czarnych wyhodowanych ze zwierząt ze standardowej rasy Lacaune), oraz pozostawiono okres pięciu lat na dostosowanie do wymogów tej normy
en The breed of milk-producing sheep is specified (the Lacaune breed and black sheep bred from animals of the Lacaune breed standard), with a five-year time limit for conforming to that standard
pl państwo członkowskie może podjąć decyzję o nie zabijaniu i nie niszczeniu zwierząt określonych na podstawie badania, o którym mowa w pkt ‧ lit. b) tiret drugie i trzecie, w przypadku gdy trudno uzyskać zastępcze owce znanego genotypu lub gdy częstotliwość występowania allela ARR w obrębie jednej rasy lub gospodarstwa jest niska lub gdy uznaje się to za konieczne celem uniknięcia chowu wsobnego lub na podstawie umotywowanej analizy wszystkich czynników epidemiologicznych
en a Member State may decide not to kill and destroy the animals, identified by the inquiry referred to in the second and third indents of point ‧(b) where it is difficult to obtain replacement ovine animals of a known genotype or where the frequency of the ARR allele within the breed or holding is low, or where it is deemed necessary in order to avoid inbreeding, or based on a reasoned consideration of all the epidemiological factors
pl każda pojedyncza dawka nasienia jest wyraźnie oznakowana w taki sposób, że może być łatwo ustalona data pobrania nasienia, rasa i znaki identyfikacyjne zwierzęcia dawcy oraz numer zezwolenia stacji
en each individual dose of semen is clearly marked in such a way that the date of collection of the semen, the breed and identification of the donor animal and the approval number of the centre can be readily established
pl koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktu
en conflict with the name of a plant variety or an animal breed and as a result is likely to mislead the consumer as to the true origin of the product
pl gromadzenie danych dotyczących produkcyjności zwierząt oraz ras, rozwój komputerowych programów w zakresie hodowli bydła i selekcji zwierząt, wykorzystujących jedną sieć komputerową
en to establish records of livestock yield and origins and to improve software relating to breeding activities and animal selection programmes using the joint IT network
pl na mocy dyrektywy ‧/EWG dokument identyfikacyjny ma być wydawany przez władze hodowlane lub przez inny właściwy organ kraju pochodzenia zwierzęcia, który prowadzi księgi stadne lub rejestry danej rasy zwierząt, lub przez stowarzyszenie międzynarodowe albo organizację zajmującą się końmi do zawodów lub wyścigów konnych
en Whereas, pursuant to Directive ‧/EEC, the identification document is to be issued by the breeding authority or any other competent authority of the country of origin of the animal which manages the studbook or register for that breed of animal or any international association or organization which manages horses for competition or racing
pl tożsamość, rasa i liczba zwierząt we wszystkich stadach uczestniczących w programie hodowlanym
en the identity, breed and number of animals in all flocks participating in the breeding programme
pl Ceny bydła określone w ust. ‧, zarejestrowane w centrum lub centrach notowań zainteresowanych Państw Członkowskich są średnią, gdzie sytuacja tego wymaga, ważoną współczynnikami odzwierciedlającymi względną proporcję każdej rasy lub klasy jakości, zarejestrowanych cen bez podatku VAT dla tych zwierząt podczas okresu siedmiodniowego na etapie wprowadzania do rzeźni
en The prices of the bovine animals referred to in paragraph ‧ recorded in the quotation centre or centres of the Member States concerned shall be the average, where appropriate weighted by coefficients reflecting the relative proportion of each quality, of the prices recorded exclusive of VAT for these animals during a seven-day period at the slaughterhouse entry stage
pl Surowiec pochodzi ze świń rasy Bísaro zarejestrowanych w rejestrze zootechnicznym rasy lub ze świń będących wynikiem skrzyżowania (F‧) zwierząt, z których jedno jest rasy Bísaro i jest zarejestrowane w księdze dorosłych zwierząt rejestru zootechnicznego, hodowanych w gospodarstwach rolno-hodowlanych posiadających wystarczająco duży obszar do prowadzenia tradycyjnych, półekstensywnych systemów produkcji i umożliwiających zapewnienie tradycyjnej paszy dla zwierząt obszar odpowiadający tradycyjnym systemom produkcji, półekstensywnych i będących w stanie produkować tradycyjną paszę dla zwierząt
en The raw ingredients come from Bisaro pigs entered in the breed's zootechnical register or crossbred pigs (F‧) of animals one of whose parents is an animal of the Bisaro breed entered in the zootechnical register's book of adult animals, and which are reared on holdings encompassing an area that lends itself to traditional, semi-extensive farming systems, and features traditional sources of animal nutrition
pl szczegółowy Protokół eksperymentalny podający powody dla każdego pominięcia niektórych badań wymienionych powyżej, opis zastosowanych metod, aparatury oraz materiałów, szczegóły dotyczące gatunków, hodowli lub rasy zwierząt, gdzie zostały pozyskane, ich liczbę i warunki, w jakich były przetrzymywane i karmione, stwierdzający między innymi czy były wolne od specyficznych patogenów (SPF
en a detailed experimental protocol giving the reasons for any omission of certain tests listed above, a description of the methods, apparatus and materials used, details of the species, breed or strain of animals, where they were obtained, their number and the conditions under which they were housed and fed, stating inter alia whether they were free from specific pathogens (SPF
pl Dlatego też konieczne jest ponowne wprowadzenie odstępstwa, które miało zastosowanie przed zmianami odpowiednich przepisów załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustanowionymi rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, aby w przypadku gdy częstotliwość występowania allela ARR w obrębie jednej rasy lub gospodarstwa jest niska lub gdy uznaje się to za konieczne celem uniknięcia chowu wsobnego, umożliwić państwom członkowskim opóźnienie zniszczenia wymienionych zwierząt przez maksymalny okres pięciu lat hodowlanych od daty wydania wymienionego postanowienia
en It is therefore necessary to reintroduce the derogation that applied before the amendments made to the relevant provisions of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, by Regulation (EC) No ‧/‧, in order to allow Member States where the frequency of the ARR allele within the breed or holding is low, or where it is deemed necessary in order to avoid inbreeding, to delay the destruction of the animals concerned up to five breeding years, as from the date of that Order
pl w przypadku gdy allel ARR nie występuje lub częstotliwość jego występowania jest niska w obrębie jednej rasy lub gospodarstwa, lub też gdy uznaje się to za konieczne celem uniknięcia chowu wsobnego, państwo członkowskie może podjąć decyzję o opóźnieniu zniszczenia zwierząt wskazanych w pkt ‧.‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) o maksymalnie pięć lat hodowlanych, pod warunkiem że w gospodarstwie nie występują tryki hodowlane inne niż posiadające genotyp ARR/ARR
en where the frequency of the ARR allele within the breed or holding is low or absent, or where it is deemed necessary in order to avoid inbreeding, a Member State may decide to delay the destruction of the animals referred to in point ‧.‧ (b)(i) and (ii) for up to five breeding years provided that no breeding rams other than those of the ARR/ARR genotype are present on the holding
pl dotyczących rasy raza bovina di Lidia, dla zwierząt urodzonych w Hiszpanii
en regarding the breed raza bovina de Lidia, for animals born in Spain
pl jeśli zwierzęta z rodziny koniowatych tej rasy mają być wpisane lub zarejestrowane w sekcji specjalnej księgi stadnej prowadzonej przez organizację lub stowarzyszenie składające wniosek, dotyczący w szczególności tej sekcji, która z zasady ustanowionej w pkt ‧ lit. b) Załącznika przynależy do organizacji lub stowarzyszenia, które prowadzi księgę stadną pochodzenia rasy
en if equidae of that breed may be entered or registered in a specific section of a stud-book maintained by an organization or association which applies in particular for that section the principles laid down in accordance with point ‧ (b) of the Annex by the organization or association which maintains the stud-book of the origin of that breed
pl Samice mogą być wykorzystywane do pobierania zarodków lub komórek jajowych tylko wówczas, gdy zdaniem urzędowego lekarza weterynarii, spełnione zostaną wymogi zawarte w stosownych dyrektywach w sprawie handlu wewnątrzwspólnotowego zwierzętami żywymi do celów hodowli i produkcji dla danej rasy, mianowicie w dyrektywie ‧/EWG dla trzody chlewnej, w dyrektywie ‧/EWG dla koni i w dyrektywie ‧/EWG dla owiec i kóz, oraz wówczas, gdy pochodzą ze stada, które także spełnia wspomniane wymogi
en Females may be used for the collection of embryos or ova only if they meet, to the satisfaction of the official veterinarian, the requirements of the relevant Directives on intra-Community trade in live animals for breeding and production for the breed concerned, viz. Directive ‧/EEC for swine, Directive ‧/EEC for equids and Directive ‧/EEC for ovine and caprine animals and come from herds which also meet the said requirements
pl liczby, tożsamości i pochodzenia zwierząt objętych próbą w ramach programów monitorowania określonych w rozdziale A oraz, w miarę możliwości, informacje w sprawie wieku, rasy i wywiadu chorobowego
en the number, identity and origin of animals sampled in the framework of the monitoring programmes as referred to in Chapter A and, where possible, age, breed and anamnestic information
pl systemu zapisywania danych (np. dotyczących użytkowości), według których zwierzęta z rodziny koniowatych mogą być oceniane do celów poprawy, selekcji i zachowania rasy
en the system for providing data (on performance for instance) whereby equidae can be evaluated for the purpose of improvement, selection and breed preservation
pl wzywa do uwzględniania, przy opracowywaniu przepisów dotyczących zdrowia zwierząt, ich ochrony oraz wsparcia hodowli (np. programy hodowlane, prowadzenie ksiąg stadnych, kontrola wydajności), interesów hodowców i posiadaczy zwierząt na terenach górskich, w szczególności w przypadku ras rodzimych, wraz z obecnymi zagrożeniami i ograniczeniami, jakie ich dotyczą
en Calls for the interests of breeders and farmers of livestock, in particular of indigenous breeds, in mountain areas and in view of the current risks and pressures to which they are subject, to be taken into account in animal health, animal protection and animal breeding provisions, such as breeding programmes, the retention of herd books and compliance checks
pl Wybór ras przyczynia się również do zapobiegania cierpieniom zwierząt i unikania konieczności ich okaleczania
en The choice of breeds shall also contribute to the prevention of any suffering and to avoiding the need for the mutilation of animals
pl W odniesieniu do genetycznych zasobów zwierzęcych znajdujących się w gospodarstwach, wysiłki należy skupić na stworzeniu europejskiej sieci krajowych baz danych administracyjnych (nt. pochodzenia i statusu finansowania, stanu ras i poziomu ich zagrożenia, lokalizacji ksiąg zarodnych itp.), która powinna być zarządzana zgodnie z systemem DAD-IS, systemem informacyjnym działającym w ramach Światowej strategii gospodarowania genetycznymi zasobami zwierząt hodowlanych (AnGR
en For animal genetic resources maintained on farms, efforts should concentrate on a European network of national inventories of administrative aspects (origin and status of funding, state of breeds and their endangerment, location of herdbooks, etc.) which should be managed in conformity with DAD-IS, the information system for the Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (AnGR
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41126 zdań frazy rasa zwierząt.Znalezione w 4,708 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.