Tłumaczenia na język angielski:

  • breeds   
    (verb, noun   )
  • breeds (animals)   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "rasa zwierząt", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W każdym z badań terenowych zwierzęta różnych ras, grup wiekowych i o różnej masie ciała, w sposób naturalny zarażone pasożytami bytującymi w przewodzie pokarmowym takimi jak robaki obłe i robaki płaskie, leczono preparatem Profender albo innym lekiem zarejestrowanym w Unii Europejskiej dla tego wskazania
en In each of the field studies, animals of various breeds, age groups and different weights that were naturally infected with parasitic gastrointestinal roundworms or tapeworms, were treated either with Profender or another medicine which is authorised in the European Union for this indication
pl Organ taki musi posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę do rozpoznawania zwierząt danej rasy
en The body concerned must possess the necessary skills and knowledge to identify animals of the breeds in question
pl Zgodnie z warunkami określonymi w art. ‧ ust. ‧ wsparcie techniczne będzie dostępne dla wszystkich właścicieli zwierząt wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy, a członkostwo w spółdzielni nie będzie warunkiem dostępu do usługi
en As provided for in Article ‧, technical assistance will be available to all owners of animals registered in the herd book for this breed, without membership of the Cooperative being a prerequisite for access to the service
pl zwraca uwagę, że w Międzynarodowym traktacie o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa Unia Europejska zobowiązała się do wdrożenia środków na rzecz zachowania zasobów genetycznych; wzywa Komisję do utworzenia specjalnych programów wsparcia sprzedaży, promujących stosowanie odmian roślin zagrożonych zmianami genetycznymi; podkreśla, że powinno to zwiększyć atrakcyjność uprawy przez rolników i ogrodników odmian wymienionych jako zasoby genetyczne roślin oraz utworzenia programów wspierania zbytu ras zwierząt użytkowych zagrożonych wyginięciem
en Points out that the European Union has undertaken, in the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, to carry out measures to conserve genetic resources; calls, therefore, on the Commission to create specific sales promotion programmes to encourage the use of plant varieties threatened with genetic erosion; stresses that this is intended to make it more attractive for farmers and horticulturalists to grow varieties listed as plant genetic resources, and that similar sales promotion programmes should be created for endangered breeds of farm animals
pl Warunki przyznawania pomocy ustanawia się, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące dostaw na Azory i Maderę, pozwalające na rozpoczęcie produkcji i genetycznego ulepszania zwierząt hodowlanych oraz zapotrzebowania na rasy najlepiej przystosowane do lokalnych warunków
en The terms for granting aid shall be laid down taking account, in particular, of the supply requirements of the Azores and Madeira for starting up production and genetic improvement of livestock and the need for the breeds best suited to local conditions
pl artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. otwierającego i przewidującego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich,przeznaczonych do innych celów niż ubój‧, stanowi, że w celu dostosowania się do zakazu uboju przywożonych zwierząt w danym okresie należy wprowadzić zabezpieczenie równe określonej kwocie opłat celnych WTC
en Whereas Article ‧) of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ opening and providing for the management of tariff quotas for the import of bulls, cows and heifers, other than for slaughter, of certain alpine and mountain breeds states that, in order to comply with the ban on slaughter of the imported animals within a certain period, a security equivalent to the specific amount of the CCT customs duties should be provided
pl Gospodarstwa hodowlane, w których utrzymywane jest bydło i kozy mleczne, gospodarstwa we wspólnocie autonomicznej Walencji posiadające zwierzęta rasy murcyjsko-granadyjskiej i rasy frisona wpisane do oficjalnych ksiąg genealogicznych rasy
en Holdings in the Autonomous Community of Valencia with dairy cattle and goats of the Frisian and Murciano-Granadina breeds listed in the official herd books for the breeds
pl z drugiej strony wynalazki, które dotyczą roślin lub zwierząt posiadają zdolność patentową pod warunkiem że stosowanie wynalazku nie jest technicznie ograniczone jedynie do pojedynczych odmian roślin lub ras zwierząt
en whereas on the other hand inventions which concern plants or animals are patentable provided that the application of the invention is not technically confined to a single plant or animal variety
pl Obszary powierzchni wskazane powyżej mogą różnić się w zależności nie tylko od rasy, rozmiaru, warunków fizycznych oraz długości strzyża zwierząt, ale również od warunków meteotrologicznych oraz czasu trwania podróży
en The surface area indicated above may vary depending on the breed, the size, the physical condition and the length of fleece of the animals, as well as on the meteorological conditions and the journey time
pl Dążenie do wyższej wartości dodanej z najlepszych zwierząt (często wybranych w wyniku surowej segregacji) skłania coraz większą liczbę hodowców do produkcji jałówek Génisse Fleur d’Aubrac, które charakteryzują się najlepszym uformowaniem przy jednoczesnym zachowaniu delikatnych kości i smaku mięsa rasy Aubrac
en The search for higher added value from the best animals (often using a strict selection procedure) is encouraging an increasing number of farmers to breed Génisses Fleur d’Aubrac, which have a better conformation than the Aubrac breed yet keep its fine bone structure and flavour
pl Nazwa odmiany roślin lub rasy zwierząt może być używana w nazwie gwarantowanej tradycyjnej specjalności, pod warunkiem że nie wprowadza ona w błąd co do właściwości produktu
en The name of a plant variety or breed of animal may form part of the name of a traditional speciality guaranteed, provided that it is not misleading as regards the nature of the product
pl szczegółowy protokół doświadczalny opisujący zastosowane metody, aparaturę i materiały, dane takie jak: gatunek, wiek, waga, płeć, liczba, rasa lub odmiana zwierząt, ich identyfikacja, dawka, droga i schemat podawania
en a detailed experimental protocol giving a description of the methods, apparatus and materials used, details such as species, age, weight, sex, number, breed or strain of animals, identification of animals, dose, route and schedule of administration
pl Na terenie tego rolno-leśno-pasterskiego kompleksu od wieków rozwija się szeroko zakrojona hodowla, w ramach której szczególnie wyróżnia się chów i eksploatacja świń rasy iberyjskiej, z wykorzystaniem potencjału żywieniowego owoców dębu dla potrzeb karmienia zwierzęcia, bez którego cały ekosystem byłby skazany na zaniknięcie
en As part of this system of agriculture, forestry and grazing livestock have been reared free-range since ancient times, the most outstanding example of which, in particular, is the rearing and farming of Iberian pigs, making the most of the nutritional potential of the acorn, and without the presence of the pig, this ecosystem would appear destined to disappear
pl W przypadku gdy system pobierania próbek opisany w pkt ‧ i ‧ ujawni brak zwierząt z allelem ARR, proces pobierania próbek od danej rasy należy zintensyfikować
en Where the sampling regime described in points ‧ and ‧ reveals no animals within a breed carrying the ARR allele, the breed shall be subjected to intensified sampling
pl Pomoc, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, przeznaczona na wspieranie nowatorskich praktyk w zakresie hodowli zwierząt, opartych na programach reprodukcji koni czystej rasy galicyjskiej (Pura Raza Gallega) znajdujących się w posiadaniu różnych hodowców
en to promote innovative animal breeding practices based on breeding programmes to interbreed Pura Raza Gallega horses held by different breeders, as provided for in Article ‧(c) of Regulation (EC) No
pl określenie celów swojej hodowli, co w przypadku zakładania księgi zwierząt zarodowych dla nowej rasy obejmuje szczegółowe określenie okoliczności tworzenia nowej rasy
en the definition of its breeding objectives, which in case of the establishment of a herd-book for a new breed, shall include the detailed circumstances of establishment of the new breed
pl W odniesieniu do genetycznych zasobów zwierzęcych znajdujących się w gospodarstwach, wysiłki należy skupić na stworzeniu europejskiej sieci krajowych baz danych administracyjnych (nt. pochodzenia i statusu finansowania, stanu ras i poziomu ich zagrożenia, lokalizacji ksiąg zarodnych itp.), która powinna być zarządzana zgodnie z systemem DAD-IS, systemem informacyjnym działającym w ramach Światowej strategii gospodarowania genetycznymi zasobami zwierząt hodowlanych (AnGR
en For animal genetic resources maintained on farms, efforts should concentrate on a European network of national inventories of administrative aspects (origin and status of funding, state of breeds and their endangerment, location of herdbooks,...) which should be managed in conformity with DAD-IS, the information system for the Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (AnGR
pl Urząd ten nie zauważa też żadnych zagrożeń środowiskowych - i ma to korzyści: ochrona zwierząt o wysokiej wartości i ich genów; zachowywanie, a nawet odtwarzanie zagrożonych ras; eliminacja niebezpiecznych patogenów i ich międzynarodowego przenoszenia; poprawa produktywności i konkurencyjności; oraz wspieranie badań i rozwoju w Europie, a nie gdzie indziej.
en Nor does it see any environmental risks - and there are benefits: safeguarding high-value animals and their genetics, conserving and even reintroducing endangered breeds, eliminating dangerous pathogens and their transfer internationally, improving productivity and competitivity, and encouraging research and development in Europe rather than elsewhere.
pl Żaden z przepisów niniejszej sekcji nie nakłada na Stronę WE i państwa CARIFORUM sygnatariuszy obowiązku stosowania ochrony oznaczeń geograficznych, o których mowa w sekcji B, w odniesieniu do produktów winnych, roślinnych i zwierzęcych, dla których odpowiednie oznaczenie jest identyczne z nazwą odmian winogron, odmian roślin albo ras zwierząt istniejących na terytorium Strony WE lub danego państwa CARIFORUM sygnatariusza od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy
en Nothing in this Section shall require the EC Party and the Signatory CARIFORUM States to apply the protection of geographical indications referred to in section B with respect to products of the vine, plants or animals for which the relevant indication is identical with the name of a grape variety, plant variety or animal breed existing in the territory of the EC Party or the Signatory CARIFORUM State concerned as of the date of entry into force of this Agreement
pl Świnie rasy Alentejana są zwierzętami, które najlepiej wykorzystują istniejące warunki naturalne, ponieważ ich hodowla może być realizowana na świeżym powietrzu, gdzie żywią się one głównie naturalnymi produktami montado (szczególnie trawami, żołędziami, zbożami, roślinami strączkowymi i małymi zwierzętami), w ramach systemu hodowli zwanego montanheira
en The Alentejo pig is the animal that best exploits those natural conditions, since it can be reared in the open and allowed to feed mainly on the natural products associated with that environment (grasses, acorns, cereals and pulses and small animals) under a specific system known as montanheira
pl Zagwarantowanie prowadzenia i aktualizacji archiwów ksiąg genealogicznych ras i gatunków hodowanych na terytorium prowincji Trento, oraz przeprowadzenie badań morfofunkcjonalnych w celu dokonania oceny przyrostu i produkcyjności zwierząt
en To ensure that up-to-date records are kept for the herd books relating to the breeds and species of livestock interest that are raised in Trento province, and to ensure that morpho-functional tests are carried out in order to gauge the animals' growth and productivity
pl Wynalazki, które dotyczą roślin lub zwierząt mają zdolność patentową, jeśli możliwość technicznego wykonania wynalazku nie ogranicza się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt
en Inventions which concern plants or animals shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety
pl Gospodarstwa, w których mają być pobrane próbki, można wyznaczać na podstawie wiedzy zdobytej na miejscu lub wszelkich innych istotnych informacji, jak dotyczących rodzajów stosowanych systemów tuczenia, rasy lub płci zwierząt
en Farms for on farm sampling can be chosen using local knowledge or any other relevant information such as type of fattening system, breed and sex of animal
pl hodowla zwierząt gospodarskich ras lokalnych, pochodzących z danego obszaru i zagrożonych wyginięciem
en to rear farm animals of local breeds indigenous to the area and in danger of being lost to farming
pl Bez uszczerbku dla wszelkich kryteriów jakich należy spełniać przy wpisywaniu zwierząt koniowatych do ksiąg rodowodowych dla niektórych specyficznych ras, nasienie zwierząt z gatunku owiec, kóz i koni, musi
en Semen of the ovine, caprine and equine species must, without prejudice to any criteria to be complied with for the entry of equids in stud books for certain specific breeds
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41126 zdań frazy rasa zwierząt.Znalezione w 14,337 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.