Tłumaczenia na język angielski:

  • radio communication   

Pozostałe znaczenia:

 
radio communication
 
radio
 
przekazywanie dźwięków mowy, muzyki, umownych znaków, obrazów ruchomych i nieruchomych na odległość za pomocą fal radiowych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "radiokomunikacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl EKES popiera wniosek dotyczący tej decyzji, mając na uwadze, iż zagwarantuje on racjonalne, sprawiedliwe, skuteczne i oszczędne wykorzystanie częstotliwości w wypadku wszystkich usług radiokomunikacji
en The EESC supported the proposal for this decision, considering that it would guarantee the rational, equitable, effective and economic use of frequencies for all radiocommunications services
pl Uwagi do załącznika A.‧ sekcja ‧ Radiokomunikacja
en Notes for Annex A.‧ section ‧ Radiocommunication
pl Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie, by radiokomunikacja, w tym odbiór emisji radiowych i służba radiokomunikacyjna amatorska działająca zgodnie z regulacjami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, a także sieci telekomunikacyjne i sieci energetyczne, jak również urządzenia do nich dołączane, były chronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi
en Member States are responsible for ensuring that radiocommunications, including radio broadcast reception and the amateur radio service operating in accordance with International Telecommunication Union (ITU) radio regulations, electrical supply networks and telecommunications networks, as well as equipment connected thereto, are protected against electromagnetic disturbance
pl Radiokomunikacja
en Radiocommunications
pl COMSAR Podkomitet IMO ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa
en COMSAR, IMO’s Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue
pl przewoźnych lub przenośnych radiotelefonów do zastosowań cywilnych, (np. do zastosowania w cywilnych systemach radiokomunikacji komórkowej), w których nie ma możliwości szyfrowania przez abonentów końcowych (szyfrowanie typu
en Portable or mobile radiotelephones for civil use (e.g. for use with commercial civil cellular radiocommunications systems) that are not capable of end-to-end encryption
pl Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do usług teleksowych ani do naziemnej radiokomunikacji ruchomej
en This Directive shall not apply to the telex service or to terrestrial mobile radiocommunications
pl COMSAR, Podkomitet IMO ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa
en Comsar, IMO's Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue
pl Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) zaleciła, aby takiemu systemowi przeznaczyć częstotliwości od ‧ i ‧ MHz, zgodnie z rozporządzeniami o radiokomunikacji Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), przydzielającymi te częstotliwości również dla świadczenia usług radiowej telefonii ruchomej
en Whereas the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) has recommended that frequencies ‧ and ‧ MHz be allocated to such a system, in accordance with the International Telecommunications Union (ITU) Radio Regulations allocating such frequencies to mobile radio services use as well
pl Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie właściwej ochrony radiokomunikacji oraz urządzeń, aparatury lub systemów, których działanie może ulec pogorszeniu na skutek zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez aparaty elektryczne i elektroniczne, przed uszkodzeniem spowodowanym przez takie zakłócenia
en Whereas Member States are responsible for providing adequate protection for radiocommunications and the devices, apparatus or systems whose performance may be degraded by electromagnetic disturbance produced by electrial and electronic apparatus against the degradation caused by such disturbances
pl Compania Națională de Radiocomunicații Navale RADIONAV SA (przedsiębiorstwo państwowe radiokomunikacji morskiej RADIONAV S.A
en Compania Națională de Radiocomunicații Navale RADIONAV SA (National Company of Naval Radiocommunications RADIONAV SA
pl obowiązki w zakresie radiokomunikacji obejmują, w stosownych przypadkach, wachtowanie oraz techniczną konserwację i naprawy sprzętu wykonywane zgodnie z aktualnym brzmieniem Regulaminu Radiokomunikacyjnego, Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu ‧ (konwencja SOLAS ‧) oraz, według uznania każdego państwa członkowskiego, odpowiednich zaleceń IMO
en radio duties includes, as appropriate, watchkeeping and technical maintenance and repairs conducted in accordance with the Radio Regulations, the International Convention for the Safety of Life at Sea, ‧ (SOLAS ‧) and, at the discretion of each Member State, the relevant recommendations of the IMO, in their up-to-date versions
pl kompatybilność elektromagnetyczna sprzętu regulowanego na podstawie odpowiednich sekcji kanadyjskiej ustawy o radiokomunikacji
en electromagnetic compatibility of equipment regulated under sections of the Canadian Radiocommunications Act
pl Specyfikacja taka powinna uwzględniać wszystkie wykorzystywane standardowo w pojazdach funkcje radiokomunikacji mobilnej
en This should cover all mobile radio services normally used in vehicles
pl urządzenia wykorzystujące technologię UWB oznacza urządzenia zawierające zintegrowane lub stanowiące wyposażenie dodatkowe rozwiązania radiokomunikacji bliskiego zasięgu, służące do celowego wytwarzania i emitowania energii fal radiowych w zakresie częstotliwości o szerokości przekraczającej ‧ MHz, który może obejmować większą liczbę zakresów częstotliwości przeznaczonych na potrzeby usług radiokomunikacyjnych
en equipment using ultra-wideband technology means equipment incorporating, as an integral part or as an accessory, technology for short-range radiocommunication, involving the intentional generation and transmission of radio-frequency energy that spreads over a frequency range wider than ‧ MHz, which may overlap several frequency bands allocated to radiocommunication services
pl Radiokomunikacja i radionawigacja
en Radio communication and navigation
pl radiokomunikacja
en Radio communications
pl RADIOKOMUNIKACJA I RADIOOPERATORZY
en RADIO COMMUNICATION AND RADIO PERSONNEL
pl Toteż Wspólnota powinna być właściwie reprezentowana w działalności wszystkich właściwych organizacji i konferencji międzynarodowych odnoszących się ds. zarządzania spektrum radiowym, takich jak Międzynarodowa Unia Telekomunikacji (ITU) i jej Światowe Konferencje Radiokomunikacji
en The Community should therefore be adequately represented in the activities of all relevant international organisations and conferences related to radio spectrum management matters, such as within the International Telecommunication Union (ITU) and its World Radiocommunications Conferences
pl Światowa konferencja na temat radiokomunikacji zorganizowana w czerwcu ‧ r
en The World Radio Communication Conference, held in June
pl COMSAR, Podkomitet IMO ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa
en COMSAR, IMO's Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue
pl Istniejące mechanizmy negocjacji i przygotowań do Światowych Konferencji Radiokomunikacji ITU dały doskonałe wyniki dzięki woli współpracy w ramach Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) i w przygotowaniach zostały uwzględnione interesy Wspólnoty
en The existing preparation and negotiation mechanisms for ITU World Radiocommunication Conferences have generated excellent results due to willing cooperation within the CEPT, and the Community
pl WYKAZ NORM DOTYCZĄCYCH NADAJNIKÓW RADIOWYCH NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE RADIOKOMUNIKACJI
en RADIO TRANSMITTERS STANDARDS LIST UNDER RADIOCOMMUNICATION REGULATIONS
pl Przeglądy specjalne służą zapewnieniu, aby spełnione były wymagania ustawowe, w szczególności dotyczące budowy, zanurzenia (podziałowego) i stabilności maszyn i instalacji elektrycznych, obciążenia, stabilności, ochrony przeciwpożarowej, maksymalnej liczby pasażerów, urządzeń ochrony życia, przewozu towarów niebezpiecznych, radiokomunikacji i nawigacji i służą temu celowi oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, obejmują co najmniej
en The specific surveys are to ensure that statutory requirements, in particular those for construction, subdivision and stability, machinery and electrical installations, loading, stability, fire protection, maximum number of passengers, life saving appliances and the carriage of dangerous goods, radiocommunications and navigation are fulfilled and are for that purpose, and where applicable at least to include
pl koleje żelazne i transport lądowy, przebiegające przez terytorium więcej niż jednej wspólnoty autonomicznej; powszechne przepisy komunikacyjne; ruch uliczny i poruszanie się środków lokomocji o napędzie motorowym; poczta i telekomunikacja; kable napowietrzne, podmorskie i radiokomunikacja,
en Railways and land transport crossing through the territory of more than one Self-governing Community; general system of communications; motor vehicle traffic; Post Office services and telecommunications; air and underwater cables and radiocommunications.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25 zdań frazy radiokomunikacja.Znalezione w 0,262 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.