Tłumaczenia na język angielski:

  • securities account   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Konwencja Haska w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej
Hague Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary

Przykładowe zdania z "rachunek papierów wartościowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl EBC zauważa również obserwacje Komisji wyrażone w dokumencie „Conflict of laws: modernisation of the PRIMA-rule for intermediated securities » („Przepisy kolizyjne: modernizacja zasady PRIMA dla papierów wartościowych u instytucji pośredniczącej "), że w praktyce stosowania jednolitej regulacji kolizyjnej dla transgranicznych rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych we Wspólnocie w dalszym ciągu pojawiają się różnice pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wykładni pojęcia „miejsca położenia rachunku »
en The ECB also notes the observations made by the Commission in its paper « Conflict of laws: modernisation of the PRIMA-rule for intermediated securities » that the practical application of a single conflict of laws regime for cross-border securities clearing and settlement in the Community continues to reveal differences between Member States on the interpretation of « location of an account »
pl PI skorzystała z tego modelu w celu ustalenia długości utrzymywania pocztowych rachunków bieżących (klienci detaliczni) zarówno w okresie ‧–‧, kiedy obowiązywał warunek wiążący dla PI, który mówił o konieczności przekazywania środków pieniężnych zgromadzonych na pocztowych rachunkach bieżących do Skarbu Państwa (pasywne zarządzanie funduszami), jak i w okresie od dnia ‧ stycznia ‧ r., kiedy PI rozpoczęła inwestowanie środków pieniężnych zebranych od klientów prywatnych w rządowe papiery wartościowe strefy euro (aktywne zarządzanie funduszami
en This model has been used by PI in order to identify the behavioural lifetime of the funds collected in postal current accounts (retail customers both in the period ‧-‧, when PI was obliged to deposit the funds collected in postal current accounts with the Treasury (passive fund management), and in the period from ‧ January ‧, when PI began to invest the funds collected from private customers in euro area government bonds (active fund management
pl Zgodnie z wyżej wymienioną wspólną definicją do celów statystycznych, pieniężne instytucje finansowe obejmują instytucje kredytowe, zgodnie z ich definicją w prawie wspólnotowym, oraz wszystkie pozostałe instytucje finansowe o statusie rezydenta, których działalność polega na gromadzeniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż pieniężne instytucje finansowe oraz na udzielaniu, na własny rachunek (co najmniej w sensie ekonomicznym) pożyczki i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe
en Whereas the said common definition for statistical purposes specifies that Monetary Financial Institutions comprise credit institutions as defined in Community law, and all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than Monetary Financial Institutions and, for their own account (at least in economic terms), to grant credits and/or to make investments in securities
pl Firmy inwestycyjne, które nie zawierają transakcji instrumentami finansowymi na własny rachunek ani nie gwarantują emisji instrumentów finansowych, ale które przechowują środki lub papiery wartościowe klientów oraz oferują jedną lub więcej spośród niżej wymienionych usług, muszą dysponować kapitałem założycielskim w wysokości ‧ euro
en An investment firm that does not deal in any financial instruments for its own account or underwrite issues of financial instruments on a firm commitment basis, but which holds clients' money and/or securities and which offers one or more of the following services, shall have initial capital of ‧ Euro
pl W tym wariancie systemu CCBM aktywa, których nie można przetransferować za pośrednictwem systemu rozrachunku papierów wartościowych, przekazuje się na rachunek BCK. Metodę tę stosują banki centralne Francji (Banque de France), Holandii (De Nederlandsche Bank) oraz Irlandii (Central Bank and Financial Services Authority of Ireland), w celu wykorzystania-- odpowiednio-- francuskich wierzytelności sektora prywatnego (czyli podlegających prawu francuskiemu należności od dłużników ustanowionych we Francji), holenderskich weksli i wierzytelności sektora prywatnego oraz irlandzkich weksli własnych zabezpieczonych hipoteką
en In drawing up the list of assets eligible for use in the monetary policy and intraday credit operations of the Eurosystem, it was decided to include assets in various countries which are ‧ ollowing the closure of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Securities Settlement Off ice (CBISSO), Irish government bonds have been transferred to Euroclear Bank. cECB Correspondent central banking model (CCBM) May
pl Określanie prawa właściwego dla uprawnień wynikających ze zdematerializowanych papierów wartościowych na podstawie odpowiedniego wyboru dokonanego w umowie pomiędzy posiadaczem rachunku a SSS lub CSD może w istocie teoretycznie prowadzić do sytuacji, w której aspekty właścicielskie papierów wartościowych zapisanych w ramach danego SSS lub CSD podlegają różnym systemom prawnym, w tym jednemu lub więcej systemowi prawnemu spoza obszaru, na którym ma siedzibę dany SSS lub CSD, bądź też nawet systemowi prawnemu spoza obszaru Wspólnoty
en Indeed, determining the law applicable to the rights resulting from book-entry securities on the basis of the law chosen in the agreement between the SSS or CSD and its account holder could theoretically lead to various laws governing these proprietary aspects within one SSS or CSD, including one or more laws from outside the jurisdiction where the SSS or CSD is located or even from outside the Community
pl Oznacza to, że każdy KBC prowadzi rachunek papierów wartościowych dla każdego z pozostałych KBC oraz dla EBC
en This means that each NCB has a securities account in its securities administration for each of the other NCBs and for the ECB
pl Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia wierzytelności
en The closure of securities accounts as a mean of securing the claims
pl Państwa Członkowskie mogą postanowić, że otwarcie postępowania upadłościowego wobec uczestnika nie uniemożliwia wykorzystania środków finansowych i papierów wartościowych dostępnych na rachunku rozliczeniowym tego uczestnika w celu wypełnienia jego zobowiązań w systemie w dniu otwarcia postępowania upadłościowego
en Member States may provide that the opening of insolvency proceedings against a participant shall not prevent funds or securities available on the settlement account of that participant from being used to fulfil that participant
pl W zakresie przewidywanego wpływu Konwencji na prawa osób trzecich, EBC odnotowuje w pierwszym rzędzie, iż w przypadku gdy wierzyciel posiadacza rachunku dokona zajęcia papierów wartościowych zapisanych na rachunku, prawo wskazane zgodnie z postanowieniami Konwencji będzie właściwe dla określenia pierwszeństwa uprawnień takiego wierzyciela w stosunku do zajętych papierów wartościowych, jak również obowiązków instytucji pośredniczącej wobec takiego wierzyciela (art. ‧ ust.‧ lit. d) do e) Konwencji
en In terms of the Convention's impact on the rights of third parties, the ECB notes, first of all, that where an account holder's creditor attaches the securities, the law determined under the Convention will determine the priority of the attaching creditor's interest in the securities and the intermediary's duties towards this creditor (Article ‧(d) and (e) of the Convention
pl Należy w związku z tym zauważyć, iż również Unidroit dostrzega niedoskonałości samodzielnej reformy w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego, podnosząc iż nawet w przypadku istnienia jednoznacznych i miarodajnych reguł kolizyjnych, możliwe jest, iż określona sytuacja będzie podlegała jednocześnie dwóm Zob. sprawozdanie z posiedzenia Eksperckiej Grupy Roboczej ( ‧ do ‧ stycznia ‧ r.) oraz związane z tym nieformalne prace Biura Stałego prowadzone w odniesieniu do prawa właściwego dla rozporządzeń papierami wartościowymi zapisanymi na rachunku w instytucji pośredniczącej, str
en In this regard, it is noted that Unidroit also recognises the inconvenience of a See the Report on the meeting of the Working Group of Experts ( ‧ to ‧ anuary ‧ ) and related informal work conducted by the Permanent Bureau on the law applicable to dispositions of securities held with an intermediary, p
pl monetarna instytucja finansowa (MIF) oznacza instytucję kredytową będącą rezydentem w myśl definicji określonej w prawie wspólnotowym lub inną instytucję finansową będącą rezydentem, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przyjmowaniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF, a także udzielaniu na własny rachunek (przynajmniej w sensie ekonomicznym) kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe
en monetary financial institution (MFI) means a resident credit institution as defined in Community law, or another resident financial institution whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for its own account (at least in economic terms), to grant credits and/or make investments in securities
pl Z tego względu dyrektywy Wspólnoty, na które wpływ miała konwencja haska w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej, zostały przyjęte na mocy art. ‧ traktatu WE
en Thus, the Community Directives affected by the Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights of Securities held with an Intermediary were adopted on the basis of Article ‧ of the EC Treaty
pl pod koniec kwartału, aktualizacja wyceny papieru wartościowego dokonywana jest na bazie pozycji netto wynikającej z bilansu i sprzedaży tego samego papieru wartościowego wykazanej na rachunkach pozabilansowych
en at the quarter-end the revaluation of a security shall be made on the basis of the net position resulting from the balance sheet and from the sales of the same security recorded in the off-balance-sheet accounts
pl prowizje i inne koszty oraz dochody z tytułu transakcji płatności, opłat administracyjnych za prowadzenie rachunków oraz prowizji za przechowywanie i obsługę administracyjną papierów wartościowych
en commissions and other charges and income in respect of payment transactions, account administration charges and commissions for the safe custody and administration of securities
pl MIF obejmują posiadające status rezydenta instytucje kredytowe określone w prawie wspólnotowym oraz wszystkie inne posiadające status rezydenta instytucje finansowe, które prowadzą działalność w zakresie przyjmowania lokat i/ lub bliskich substytutów lokat od podmiotów innych niż MIF, jak również udzielanie kredytów i/ lub inwestowanie w papiery wartościowe na własny rachunek (przynajmniej w znaczeniu ekonomicznym
en MFIs comprise resident credit institutions, as defined in Community law, and all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/ or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in economic terms), to grant credit and/ or invest in securities
pl Zmiany w wartości godziwej pieniężnych papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej i sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, które powiązane są z różnicami kursowymi, ujmuje się w rachunku wyniku ekonomicznego
en Changes in the fair value of monetary securities denominated in a foreign currency and classified as available-for-sale that relate to a translation difference are recognised in the economic outturn account
pl Zgodnie z obecnymi zasadami prawa wspólnotowego, prawo właściwe dla systemu rozrachunku papierów wartościowych (securities settlement system, SSS) lub centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD) jest tożsame z prawem właściwym dla aspektów właścicielskich (proprietary aspects) uprawnień związanych ze zdematerializowanymi papierami wartościowymi zapisanymi na rachunku w takim SSS lub CSD (tj. dla aspektów takich uprawnień dotyczących określenia podmiotu uprawnionego z papierów wartościowych)--- rozwiązanie to zapewnia pewność prawną oraz przejrzystość, Zob
en Under the current Community regime, the jurisdiction whose law governs a securities settlement system (SSS) or a CSD coincides with the jurisdiction whose law governs the proprietary aspects of the rights resulting from book-entry securities held with that SSS or CSD, thereby ensuring legal certainty and transparency, and avoiding systemic risk
pl Jeżeli występuje konieczność dotrzymania ostatecznych terminów rozliczeń, kontrahenci mogą wstępnie zdeponować aktywa w bankach centralnych-korespondentach na rachunku ich rodzimego banku centralnego z wykorzystaniem procedur CCBM,-w systemie zabezpieczeń łącznych, kontrahent w każdym czasie może przekazać papiery wartościowe do bank centralny-korespondenta na rachunek rodzimego banku centralnego
en Where necessary to meet settlement deadlines, counterparties may be able to pre-deposit assets with correspondent central banks for the account of their home central bank using the CCBM procedures,-in a pooling system, the counterparty is at any time able to provide the correspondent central bank with securities for the account of the home central bank
pl Niezależnie już nawet od możliwych zakazów ujawniania informacji obowiązujących odpowiednią instytucję pośredniczącą z mocy prawa lub też z mocy odpowiednich postanowień umowy rachunku papierów wartościowych, niezwykle utrudnione będzie żądanie przez osoby trzecie od posiadacza rachunku informacji na temat prawa właściwego wskazanego w umowie pomiędzy posiadaczem rachunku a obsługującą go instytucją pośredniczącą
en Besides possible statutory disclosure prohibitions applying to the relevant intermediary and/or provisions to that effect in the account agreement, it will be very difficult for third parties to request information from the account holder regarding the law chosen in the agreement between the account holder and its intermediary
pl Konwencja ustala jednocześnie trzy dodatkowe zasady określania prawa właściwego mające zastosowanie w przypadku, gdy strony umowy rachunku papierów wartościowych nie dokonały wyraźnego wyboru prawa właściwego
en The Convention sets out three fall-back rules to determine the applicable law where the parties to the account agreement have not expressly chosen the applicable law
pl W piśmie [...] z dnia ‧ stycznia ‧ r.: [...] stwierdza się, że środki pieniężne pochodzące z rachunków bieżących należy uznać za trwałe ze względu na bezterminowy warunek wiążący oraz tendencję zwyżkową średnich wartości depozytów na tych rachunkach oraz traktować jako potwierdzenie stabilności środków dla Skarbu Państwa; Skarb Państwa, chcąc zastąpić tę formę zbiórki zasobów finansowych, musiałby uciec się do emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych; w związku z powyższym, biorąc pod uwagę związane z tym koszty, wydaje się logiczne i słuszne ustalenie stopy wynagrodzenia z tytułu oszczędności zgromadzonych na rachunkach bieżących PI w oparciu o zwrot z dłużnych długoterminowych rządowych papierów wartościowych. [...] dokonuje analizy porównawczej między wynagrodzeniem wynikającym z zarządzania finansowego Poste Vita SpA i zyskiem określonym na podstawie porozumienia
en Letter from [...], ‧ January ‧: [...] is of the opinion that the funds collected in postal current accounts can be considered permanent, because the Obligation is unlimited in time and because the upward trend in average deposits confirms the stability of these resources for the Treasury; if the Treasury were to replace this particular technical form of collection, it would issue long-term debt securities; given the cost of replacement, it seems reasonable that the rate of remuneration of the funds collected in PI’s current accounts should be calculated on the basis of the return on long-term government bonds. [...] compares the returns under the Agreement with the returns from the financial business of Poste Vita SpA
pl uwzględniając Konwencję haską w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej (zwaną dalej konwencją haską w sprawie papierów wartościowych)oraz sprawozdanie wyjaśniające
en having regard to the Hague Convention on the law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary (hereinafter the Hague Securities Convention), and its Explanatory Report
pl W szczególności zawiera ona informacje o miejscu przekazania aktywów z zastosowaniem systemu CCBM (np. rachunek) i szczegółowe informacje o obowiązującej procedurze (w tym o terminach składania zleceń obowiązujących we właściwych zagranicznych systemach rozrachunku papierów wartościowych
en he table on the following pages provides the main information required for a delivery of collateral on day S. In particular, it shows where to deliver assets using the CCBM (e.g. the account), and details of the procedure to be followed (such as cut-off times in the foreign SSS used
pl Przepisy art. ‧ ust. ‧ powinny odnosić się jedynie do rejestru, rachunku lub scentralizowanego systemu depozytowego, dowodzącego istnienia praw własności lub praw do dostawy lub transferu odpowiednich papierów wartościowych
en Whereas the provisions of Article ‧) should only apply to a register, account or centralized deposit system which evidences the existence of proprietary rights in or for the delivery or transfer of the securities concerned
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23219 zdań frazy rachunek papierów wartościowych.Znalezione w 4,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.