Tłumaczenia na język angielski:

  • securities account   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Konwencja Haska w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej
Hague Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary

Przykładowe zdania z "rachunek papierów wartościowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dlatego też zakres wspomnianych środków powinien być jak najszerszy, obejmując wszystkie instytucje, których działalność polega na przyjmowaniu od ludności środków podlegających zwrotowi zarówno w postaci depozytów, jak i w innej postaci, na przykład poprzez ciągłą emisję obligacji i innych porównywalnych papierów wartościowych, oraz udzielaniu kredytów na własny rachunek
en The scope of those measures should therefore be as broad as possible, covering all institutions whose business is to receive repayable funds from the public, whether in the form of deposits or in other forms such as the continuing issue of bonds and other comparable securities and to grant credits for their own account
pl Rachunek powierniczy (safe custody account): rachunek papierów wartościowych prowadzony przez bank centralny, na którym instytucje kredytowe mogą lokować papiery wartościowe uważane za odpowiednie dla zabezpieczenia operacji banku centralnego
en Quick tenders are executed within a time frame of ‧ minutes and are restricted to a limited set of counterparties. Repo operation: a liquidity-providing reverse transaction based on a repurchase agreement
pl Definicja: podgrupa inne pieniężne instytucje finansowe (S. ‧) obejmuje wszystkie spółki lub quasi-spółki finansowe, z wyjątkiem tych zaklasyfikowanych do podgrupy banku centralnego, zaangażowane głównie w pośrednictwo finansowe, których działalność polega na gromadzeniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od jednostek instytucjonalnych innych niż pieniężne instytucje finansowe oraz na udzielaniu, na własny rachunek, pożyczek i/lub dokonywaniu inwestycji w papiery wartościowe
en Definition: The subsector other monetary financial institutions (S.‧) consists of all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank subsector, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from institutional units other than monetary financial institutions, and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities
pl dealerzy papierów wartościowych i instrumentów pochodnych (na własny rachunek
en security and derivative dealers (on own account
pl otwierania lub zarządzania rachunkami bankowymi, oszczędnościowymi lub rachunkami papierów wartościowych
en opening or management of bank, savings or securities accounts
pl W momencie otrzymania informacji przez rodzimy bank centralny od banku centralnego-korespondenta o otrzymaniu papierów wartościowych, rodzimy bank centralny doda te papiery wartościowe do rachunku łącznego kontrahenta
en Once the home central bank has been informed by the correspondent central bank that the securities have been received, it will add these securities to the pool account of the counterparty
pl Do MIF zalicza się instytucje kredytowe określone w prawie wspólnotowym posiadające status rezydenta oraz wszelkie inne instytucje finansowe posiadające status rezydenta, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF oraz udzielaniu kredytów lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek (przynajmniej w sensie ekonomicznym
en MFIs comprise resident credit institutions, as defined in Union law, and all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in economic terms), to grant credit and/or invest in securities
pl Osoby trzecie, takie jak wierzyciele posiadacza rachunku, dążący do zajęcia papierów wartościowych w celu zabezpieczenia lub zaspokojenia swoich roszczeń, mogą mieć konkurencyjne względem siebie uprawnienia do takich papierów wartościowych lub też przynajmniej uzasadniony interes w uzyskaniu informacji na temat miejsca ich położenia
en Third parties, such as an account holder's creditors seeking to attach securities to protect or satisfy a claim, might have competing rights in securities or, at least, a legitimate interest in ascertaining where securities are located
pl Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia wierzytelności
en The closure of securities accounts as a mean of securing the claims
pl uważa za sprawę kluczową zapewnienie ex ante bezpieczeństwa prawnego w kontekście międzynarodowym w odniesieniu do prawa właściwego dla niektórych zagadnień dotyczących posiadania, możliwości wniesienia sprzeciwu i przenoszenia papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej oraz zabezpieczeń ustanowionych na tych papierach wartościowych, a także ograniczenie zagrożeń systemowych, które mogą wynikać z niepewności utrzymującej się w tych dziedzinach
en Considers it crucial to guarantee ex-ante legal certainty as regards the law applicable to certain matters relating to the holding, perfection and disposition of securities credited to an account and held with intermediaries and the collateralisation of such securities, in an international context, and to reduce the systemic risks which might result from uncertainties in this respect
pl rachunek papierów wartościowych prowadzony przez bank centralny, na którym instytucje kredytowe mogą lokować papiery wartościowe uważane za odpowiednie dla zabezpieczenia operacji banku centralnego
en Repurchase date
pl Jeżeli jako dodatkowe zabezpieczenie uczestnikom i/lub bankom centralnym Państw Członkowskich lub przyszłemu Europejskiemu Bankowi Centralnemu przekazane są, jak to jest opisane w ust. ‧, papiery wartościowe (w tym prawa z papierów wartościowych) a prawa tych podmiotów (lub prawa innego nominata, agenta lub osoby trzeciej działającej w ich imieniu) w odniesieniu do papierów wartościowych są zgodnie z prawem zapisane w rejestrze, na rachunku lub w centralnym systemie depozytowym zlokalizowanym w Państwie Członkowskim, to prawa takich podmiotów jako posiadaczy zabezpieczenia w stosunku do tych papierów wartościowych, są określone przez prawo tego Państwa Członkowskiego
en Where securities (including rights in securities) are provided as collateral security to participants and/or central banks of the Member States or the future European central bank as described in paragraph ‧, and their right (or that of any nominee, agent or third party acting on their behalf) with respect to the securities is legally recorded on a register, account or centralised deposit system located in a Member State, the determination of the rights of such entities as holders of collateral security in relation to those securities shall be governed by the law of that Member State
pl Dużo: papiery wartościowe, rachunek bieżący, ubezpieczenie na życie
en The lot: savings plan, current account, life insurance
pl oraz ii) wszystkie pozostałe rezydenckie instytucje finansowe, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF, a także na udzielaniu kredytów [ na własny rachunek (przynajmniej w kategoriach ekonomicznych)] lub inwestowaniu w papiery wartościowe
en ii) all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/ or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in economic terms), to grant credits and/ or to make investments in securities
pl Transfer aktywów zabezpieczających dokonywany jest za pośrednictwem rachunków rozliczeniowych papierów wartościowych kontrahentów w systemach SSS spełniających minimalne standardy ‧ ontrahenci, którzy nie mają rachunku depozytowego (opcjonalnie: rachunku powierniczego) w krajowym banku centralnym lub rachunku rozliczeniowego papierów wartościowych w systemie SSS spełniającego minimalne standardy EBC, mogą rozliczać transakcje z wykorzystaniem aktywów zabezpieczających poprzez rachunek rozliczeniowy papierów wartościowych lub rachunek depozytowy (opcjonalnie: rachunek powierniczy) instytucji kredytowej będącej ich korespondentem
en oney transactions relating to the use of Eurosystem standing facilities or to participation in open market operations are settled on the counterparties » accounts with the national central banks (or on the accounts of settlement banks participating in the TARGET system). Money transactions are settled only after (or at the moment of) the final transfer of the assets underlying the operation
pl Dochód z aktywów rezerwowych rejestrowany jest w pozycji pozostałe inwestycje rachunku dochodów z inwestycji, wraz z dochodami odsetkowymi z tytułu dłużnych papierów wartościowych zaliczanych do rezerw, zgodnie z zasadą memoriałową, przynajmniej raz na kwartał
en Income on reserve assets is to be recorded indistinguishably under the other investment item of the investment income account, including interest income on reserve holdings of debt securities, and on an accruals basis at least quarterly
pl średni koszt portfela papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji nie zmienia się do dnia rozliczenia; wpływ terminowych transakcji sprzedaży na rachunek zysków i strat oblicza się w dniu rozliczenia
en the average cost of the holding of the traded security shall not be affected until settlement; the profit and loss effects of forward sale transactions shall be calculated on the settlement date
pl Trybunał Obrachunkowy zapewnia, że wszystkie papiery wartościowe i środki pieniężne na rachunkach depozytowych lub w kasie są sprawdzane z dowodami podpisywanymi przez depozytariuszy lub z oficjalnymi notatkami dotyczącymi posiadanej gotówki i papierów wartościowych
en The Court of Auditors shall ensure that all securities and cash on deposit or in hand are checked against vouchers signed by the depositaries or against official memoranda of cash and securities held
pl Wszystkie krajowe banki centralne prowadzą wzajemne rachunki papierów wartościowych do celów ponadgranicznego wykorzystania kwalifikowanych aktywów
en All national central banks maintain securities accounts with each other for the purpose of the cross-border use of eligible assets
pl prowadzenie transakcji na własny rachunek lub na rachunek klientów w zakresie instrumentów rynku pieniężnego, dewiz, kontraktów terminowych i opcji finansowych, instrumentów związanych z kursami walut i stopami procentowymi oraz zbywalnych papierów wartościowych
en trading on own account or on account of customers in money market instruments, foreign exchange, financial futures and options, exchange and interest rate instruments, and transferable securities
pl Konwencja ma na celu ustalenie powszechnie obowiązujących reguł kolizyjnych, które mają określać prawo właściwe- w przypadkach, w których występuje element międzynarodowy- dla rozstrzygania niektórych zagadnień związanych z zapisywaniem na rachunku, przenoszeniem oraz używaniem w roli zabezpieczenia papierów wartościowych (securities) zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez instytucję pośredniczącą (dalej zwanych zdematerializowanymi papierami wartościowymi
en The Convention intends to establish a universally applicable conflict-of-law regime that determines the law applicable to certain issues in respect of the holding, transfer and collateralisation of securities credited to a securities account (hereinafter book-entry securities) held with an intermediary in an international context
pl Wartość wszystkich papierów wartościowych jest określana na podstawie cen wyznaczonych przez EBC, a każdy uczestniczący KBC przekazuje papiery wartościowe i środki pieniężne na rachunki określone przez EBC
en The value of all securities shall be calculated on the basis of prices designated by the ECB, and each participating NCB shall transfer securities and cash to such accounts as are specified by the ECB
pl Ponadto, w związku z szeroką definicją wymogu charakteru międzynarodowego (internationality) określonego w art. ‧ Konwencji jako obejmującego wszystkie przypadki wyboru pomiędzy prawem różnych Państw, Konwencja znajdzie zastosowanie w zakresie wykraczającym poza tradycyjny zakres zastosowania reguł kolizyjnych i w istocie odnosić się będzie do wszelkich przypadków dotyczących zdematerializowanych papierów wartościowych zawierających element międzynarodowy (zob. ust. ‧-‧ do ‧-‧ Uzasadnienia projektu Konwencji Haskiej w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej (poniżej Uzasadnienie projektu Konwencji Haskiej), jak również ust. ‧-‧ i ‧-‧ Uzasadnienia, wyjaśniające zakres wymogu charakteru międzynarodowego
en Also, in view of the broad definition of the internationality requirement in Article ‧ of the Convention as 'all cases involving a choice between the laws of different States', the Convention would apply beyond the traditional conflict-of-laws cases to any case involving book-entry securities containing a foreign element (see paragraphs ‧-‧ to ‧-‧ of the Explanatory Report on the Hague Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary (hereinafter the Hague Convention Report), and paragraphs ‧-‧ and ‧-‧ illustrating the scope of the internationality requirement
pl W zakresie przewidywanego wpływu Konwencji na prawa osób trzecich, EBC odnotowuje w pierwszym rzędzie, iż w przypadku gdy wierzyciel posiadacza rachunku dokona zajęcia papierów wartościowych zapisanych na rachunku, prawo wskazane zgodnie z postanowieniami Konwencji będzie właściwe dla określenia pierwszeństwa uprawnień takiego wierzyciela w stosunku do zajętych papierów wartościowych, jak również obowiązków instytucji pośredniczącej wobec takiego wierzyciela (art. ‧ ust.‧ lit. d) do e) Konwencji
en In terms of the Convention's impact on the rights of third parties, the ECB notes, first of all, that where an account holder's creditor attaches the securities, the law determined under the Convention will determine the priority of the attaching creditor's interest in the securities and the intermediary's duties towards this creditor (Article ‧(d) and (e) of the Convention
pl W porównaniu z tak ukształtowanymi obecnymi zasadami, nie jest jasne czy Konwencja--- która mogłaby, jak się wydaje, wzmocnić pewność prawną w zakresie praktycznych trudności związanych z określeniem miejsca prowadzenia rachunku papierów wartościowych dla celów prawa prywatnego międzynarodowego--- nie stworzy jednocześnie niepewności prawnej poprzez potencjalne umożliwienie wystąpienia w ramach jednego SSS lub CSD różnorodnych kolizji pomiędzy znajdującymi zastosowanie rozbieżnymi systemami prawnymi
en uncertainty by possibly allowing various conflicts between divergent applicable laws to occur within the same SSS or CSD
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23219 zdań frazy rachunek papierów wartościowych.Znalezione w 9,715 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.