Tłumaczenia na język angielski:

  • securities account   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Konwencja Haska w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej
Hague Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary

Przykładowe zdania z "rachunek papierów wartościowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl dostęp do kredytu śróddziennego jest ograniczony do przedsiębiorstw inwestycyjnych posiadających rachunek w centralnym depozycie papierów wartościowych, zaś dane przedsiębiorstwo inwestycyjne jest ograniczone terminem uzyskania płynności lub wysokość kredytu śróddziennego jest ograniczona od góry
en access to intraday credit is limited to investment firms which hold an account with a central securities depository, and the investment firm in question is subject to a liquidity deadline or the amount of intraday credit is subject to a ceiling
pl W momencie otrzymania informacji przez rodzimy bank centralny od banku centralnego-korespondenta o otrzymaniu papierów wartościowych, rodzimy bank centralny doda te papiery wartościowe do rachunku łącznego kontrahenta
en Once the home central bank has been informed by the correspondent central bank that the securities have been received, it will add these securities to the pool account of the counterparty
pl wszystkie pozostałe rezydenckie instytucje finansowe, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF, a także na udzielaniu kredytów na własny rachunek (przynajmniej w kategoriach ekonomicznych) lub inwestowaniu w papiery wartościowe
en all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and for their own account (at least in economic terms), to grant credits and/or to make investments in securities
pl Rachunek inwestycji portfelowych strefy euro obejmuje: i) udziałowe papiery wartościowe; oraz ii) dłużne papiery wartościowe w formie obligacji i bonów oraz instrumentów rynku pieniężnego, chyba że są one zaklasyfikowane albo jako inwestycje bezpośrednie, albo jako aktywa rezerwowe
en The euro-area portfolio investment account includes (i) equity securities and (ii) debt securities in the form of bonds and notes and money market instruments, unless they are categorised either as direct investment or as reserve assets
pl w przypadku zbywalnych lub innych papierów wartościowych, których istnienie albo zbycie zakłada wpis do rejestru lub na rachunek ustanowiony na podstawie przepisów lub umieszczonych w centralnym systemie depozytów, regulowanym prawem państwa członkowskiego, przepisy państwa członkowskiego mającego uprawnienia do prowadzenia takiego rejestru, rachunku lub systemu
en in regard to transferable or other securities, the existence or transfer of which presupposes entry in a register or account laid down by law or which are placed in a central deposit system governed by the law of a Member State, the law of the Member State under the authority of which the register, account or system is kept
pl BCK udziela rodzimemu bankowi centralnemu niezbędnych informacji o dostawie i kwalifikowalności papierów wartościowych, natomiast RBC przetwarza te informacje, przeprowadza wycenę ‧ i zasila kontrahenta w płynność (w formie wypłaty gotówki lub zwiększenia limitu kredytu w rachunku
en The CCB provides the necessary information to the HCB on the delivery and eligibility of the securities, while the HCB processes that information, conducts the valuation process ‧ and provides liquidity to the counterparty (i.e. a cash payment or an increase in a counterparty 's overdraft limit
pl Jeżeli występuje konieczność dotrzymania ostatecznych terminów rozliczeń, kontrahenci mogą wstępnie zdeponować aktywa w bankach centralnych-korespondentach na rachunku ich rodzimego banku centralnego z wykorzystaniem procedur CCBM,-* w systemie pooling, kontrahent w każdym czasie może przekazać papiery wartościowe do banku centralnego-korespondenta na rachunek rodzimego banku centralnego
en Central banks do not advance funds until they are certain that the counterparties » securities have been received by the correspondent central bank. Where necessary to meet settlement deadlines, counterparties may be able to pre-deposit assets with correspondent central banks for the account of their home central bank using the CCBM procedures
pl Dla potrzeb wyliczania agregatów monetarnych oraz rachunków finansowych unii walutowej (MUFA) krajowe banki centralne (KBC) przekazują uzupełniające przekroje statystyczne dla gotówki w obiegu, emisji dłużnych papierów wartościowych i pozostałych aktywów/pasywów
en For the purposes of the compilation of the monetary aggregates and the monetary union financial accounts (MUFA) of the euro area, the national central banks (NCBs) report statistical information on supplementary breakdowns of currency in circulation, debt securities issued and remaining assets/liabilities
pl oraz ii) wszystkie pozostałe rezydenckie instytucje finansowe, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF, a także na udzielaniu kredytów [ na własny rachunek (przynajmniej w kategoriach ekonomicznych)] lub inwestowaniu w papiery wartościowe
en ii) all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/ or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in economic terms), to grant credits and/ or to make investments in securities
pl Oznacza to, że każdy KBC prowadzi rachunek papierów wartościowych dla każdego z pozostałych KBC oraz dla EBC
en This means that each NCB has a securities account in its securities administration for each of the other NCBs and for the ECB
pl W tym celu wystarczy udowodnić, że zabezpieczenie w formie rejestrowanych papierów wartościowych zostało zapisane na dobro lub w formie uznania odpowiedniego rachunku oraz że zabezpieczenie gotówkowe zostało zapisane na dobro lub w formie uznania wyznaczonego rachunku
en For this purpose, it is sufficient to prove that the book entry securities collateral has been credited to, or forms a credit in, the relevant account and that the cash collateral has been credited to, or forms a credit in, a designated account
pl Przedmiotem regulacji Konwencji nie jest wyłącznie wskazanie prawa właściwego dla określenia charakteru prawnego- oraz skutków dla instytucji pośredniczącej- uprawnień wynikających z zapisania papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych lub rozporządzenia takimi papierami wartościowymi
en The Convention determines not only the law applicable to the legal nature and effects against an intermediary of the rights resulting from a credit of securities to a securities account or of a disposition of securities held with an intermediary
pl Do MIF zalicza się instytucje kredytowe określone w prawie wspólnotowym posiadające status rezydenta oraz wszelkie inne instytucje finansowe posiadające status rezydenta, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF oraz udzielaniu kredytów lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek (przynajmniej w sensie ekonomicznym
en MFIs comprise resident credit institutions, as defined in Union law, and all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in economic terms), to grant credit and/or invest in securities
pl prowadzenie transakcji na własny rachunek lub na rachunek klientów w zakresie instrumentów rynku pieniężnego, dewiz, kontraktów terminowych i opcji finansowych, instrumentów związanych z kursami walut i stopami procentowymi oraz zbywalnych papierów wartościowych
en trading on own account or on account of customers in money market instruments, foreign exchange, financial futures and options, exchange and interest rate instruments, and transferable securities
pl Jeżeli jednak akcjonariusz posiada akcje spółki zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, ograniczenie to nie stanowi przeszkody do ustanowienia przez akcjonariusza na każde walne zgromadzenie oddzielnego pełnomocnika w odniesieniu do akcji zapisanych na każdym z rachunków
en However, if a shareholder has shares of a company held in more than one securities account, such limitation shall not prevent the shareholder from appointing a separate proxy holder as regards shares held in each securities account in relation to any one general meeting
pl Państwa Członkowskie mogą obniżyć kwotę określoną w ust. ‧ do wysokości ‧ ECU, jeśli dane przedsiębiorstwo nie posiada zezwolenia ani na przechowywanie środków lub papierów wartościowych klientów, ani na prowadzenie transakcji na własny rachunek, ani na przejmowanie emisji
en Member States may reduce the amount referred to in paragraph ‧ to ECU ‧ where a firm is not authorized to hold clients
pl Dochód z aktywów rezerwowych rejestrowany jest w pozycji pozostałe inwestycje rachunku dochodów z inwestycji, wraz z dochodami odsetkowymi z tytułu dłużnych papierów wartościowych zaliczanych do rezerw, zgodnie z zasadą memoriałową, przynajmniej raz na kwartał
en Income on reserve assets is to be recorded indistinguishably under the other investment item of the investment income account, including interest income on reserve holdings of debt securities, and on an accruals basis at least quarterly
pl Zasada zawarta w dyrektywie ‧/WE, według której prawem mającym zastosowanie do rejestrowanych papierów wartościowych przewidzianych jako zabezpieczenie jest prawo miejsca właściwego ze względu na znajdujący się odpowiedni rejestr, rachunek lub scentralizowany system depozytowy, powinna zostać rozszerzona w celu stworzenia pewności prawnej dotyczącej korzystania z posiadanych papierów wartościowych w kontekście transgranicznym i wykorzystanych jako zabezpieczenie finansowe na podstawie zakresu niniejszej dyrektywy
en The principle in Directive ‧/EC, whereby the law applicable to book entry securities provided as collateral is the law of the jurisdiction where the relevant register, account or centralised deposit system is located, should be extended in order to create legal certainty regarding the use of such securities held in a cross-border context and used as financial collateral under the scope of this Directive
pl Pozycje zapisane na specjalnych rachunkach aktualizacji wyceny złota, walut i papierów wartościowych są obniżane proporcjonalnie w przypadku obniżenia pozycji odpowiadających im aktywów
en The holdings on special revaluation accounts for gold, for currencies and for securities shall be reduced pro rata in the event of a reduction in the holdings of the relevant assets
pl Zmiany w wartości godziwej pieniężnych papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej i sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, które powiązane są z różnicami kursowymi, ujmuje się w rachunku zysków i strat
en Changes in the fair value of monetary securities denominated in a foreign currency and classified as available-for-sale that relate to a translation difference are recognised in the economic outturn account
pl Ponadto, o ile strona transakcji na zdematerializowanych papierach wartościowych może przynajmniej umownie zobowiązać swojego kontrahenta do zapewnienia informacji co do prawa właściwego dla umowy rachunku papierów wartościowych, Konwencja nie zapewnia tego typu prawa do informacji w odniesieniu do osób trzecich
en Moreover, while a party to a book-entry securities transaction could at least contractually oblige its counterparty to provide information regarding the law chosen in the relevant account agreement, the Convention lacks transparency vis-à-vis third parties
pl Transfer aktywów podstawowych dokonywany jest za pośrednictwem rachunków rozliczeń papierów wartościowych kontrahentów w systemach SSS spełniających minimalne standardy EBC [‧]
en The transfer of underlying assets is executed via the counterparties
pl W przypadku gdy zabezpieczeniem na rzecz uczestników, operatorów systemu lub banków centralnych państw członkowskich lub Europejskiego Banku Centralnego są, jak opisano w ust. ‧, papiery wartościowe w tym prawa z papierów wartościowych, a prawa tych podmiotów lub prawa jakiegokolwiek innego powiernika, agenta lub osoby trzeciej działającej w ich imieniu w odniesieniu do tych papierów wartościowych są zgodnie z prawem wpisane do rejestru, na rachunku lub w centralnym systemie depozytowym zlokalizowanym w państwie członkowskim, prawa takich podmiotów jako posiadaczy zabezpieczenia w stosunku do tych papierów wartościowych są określone przez prawo tego państwa członkowskiego
en Where securities including rights in securities are provided as collateral security to participants, system operators or to central banks of the Member States or the European Central Bank as described in paragraph ‧, and their right or that of any nominee, agent or third party acting on their behalf with respect to the securities is legally recorded on a register, account or centralised deposit system located in a Member State, the determination of the rights of such entities as holders of collateral security in relation to those securities shall be governed by the law of that Member State
pl Pierwotne usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe mają miejsce wtedy, kiedy następuje zmiana w sytuacji rachunku papierów wartościowych przechowywanych przez emitujący CSD (w przypadku papierów wartościowych emitowanych zgodnie z prawem niemieckim jest nią CBF
en Primary clearing and settlement occurs when there is a change in the position of a securities account held with the issuer CSD (CBF for securities issued according to German law
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ umowy ramowej EFSF może zawrzeć z EBC umowę, na podstawie której EBC będzie występował jako jego agent płatności oraz może wyznaczyć EBC do prowadzenia jego rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych
en Pursuant to Article ‧ of the EFSF Framework Agreement, EFSF may contract the ECB to act as its paying agent and may appoint the ECB to maintain its bank and securities accounts
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23219 zdań frazy rachunek papierów wartościowych.Znalezione w 11,052 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.