Tłumaczenia na język angielski:

  • diversification and development of rural economic activities   

Przykładowe zdania z "różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oś ‧ wspomaga rozwój lokalnej infrastruktury i kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w celu poprawy warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich sektorach oraz różnicowanie działalności gospodarczej
en Axis ‧ helps to develop local infrastructure and human capital in rural areas to improve the conditions for growth and job creation in all sectors and the diversification of economic activities
pl Niniejszym znosi się wymóg zatwierdzenia ex ante przez Komisję działań w zakresie zarządzania, płatności i realizacji środka ‧ Inwestycje w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych, środka ‧ Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych oraz środka ‧ Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii przewidziany w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The requirement for ex ante approval by the Commission of managing, paying and implementing functions for measure ‧ Investments in agriculture holdings to restructure and to upgrade to Community standards, measure ‧ Investments in the processing and marketing of agricultural and fishery products to restructure these activities and to upgrade them to Community standards and measure ‧ Diversification and development of rural economic activities by the former Yugoslav Republic of Macedonia for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, is hereby waived
pl Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
en Diversification and development of rural economic activities
pl różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
en diversification and development of rural economic activities
pl Weryfikacje dotyczące środka ‧ Inwestycje w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych, środka ‧ Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych oraz środka ‧ Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich zostały jednakże przeprowadzone przez Komisję w oparciu o system, który choć sprawny, nie jest jeszcze stosowany w odniesieniu do wszystkich istotnych elementów
en Nonetheless the verifications carried out by the Commission for measure ‧ Investments in agriculture holdings to restructure and to upgrade to Community standards, measure ‧ Investments in the processing and marketing of agricultural and fishery products to restructure these activities and to upgrade them to Community standards and measure ‧ Diversification and development of rural economic activities are based on a system that is operational, but not yet operating, with regard to all relevant elements
pl Pomoc, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), można przyznawać na inwestycje, które mają na celu różnicowanie i rozwój działalności na obszarach wiejskich poprzez
en Assistance referred to in Article ‧(b), may be provided to investments aimed at diversification and development of rural economic activities by
pl W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, niezbędne jest skupienie się na ograniczonej liczbie zasadniczych celów na poziomie wspólnotowym, dotyczących konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, gospodarowania gruntami, środowiska naturalnego, jakości życia i różnicowania działalności na tych obszarach, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji, od wyludniających się i podupadających oddalonych obszarów wiejskich aż po podmiejskie obszary wiejskie znajdujące się pod rosnącą presją centrów miejskich
en To ensure the sustainable development of rural areas it is necessary to focus on a limited number of core objectives at Community level relating to agricultural and forestry competitiveness, land management and environment, quality of life and diversification of activities in those areas, taking into account the diversity of situations, ranging from remote rural areas suffering from depopulation and decline to peri-urban rural areas under increasing pressure from urban centres
pl mając na uwadze, że samorządy lokalne są już obecnie podmiotami kompetentnymi, posiadającymi długotrwałe doświadczenie w zakresie wspierania rozwoju: dysponują szeroka wiedzą we wszystkich dziedzinach rozwoju miejskiego i obszarów wiejskich od ponad trzydziestu lat oraz stale poszerzają i różnicują swoją działalność, tworząc w ten sposób sieć solidarności obejmującą cały świat; mając na uwadze, że wiele z tych działań jest obecnie wspieranych i finansowanych przez poszczególne państwa
en whereas local authorities are already skilled players with long experience in development aid: they have been experts in all areas of urban development and rural affairs for more than ‧ years and are constantly stepping up and diversifying their activities, thereby forming a solidarity network spanning the five continents; whereas many of these activities are currently supported and financed by the various States
pl Istnieje potrzeba towarzyszenia zmianom na obszarach wiejskich poprzez udzielanie im pomocy w różnicowaniu działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej i rozwijaniu sektorów nierolniczych, promowaniu zatrudnienia, poprawie podstawowych usług i dokonywaniu inwestycji czyniących obszary wiejskie bardziej atrakcyjnymi w celu odwrócenia trendów zanikania bytności gospodarczej i społecznej oraz wyludniania na terenach wiejskich
en There is a need to accompany changes in rural areas by helping them to diversify farming activities towards non-agricultural activities and develop non-agricultural sectors, promote employment, improve basic services and carry out investments making rural areas more attractive in order to reverse trends towards economic and social decline and depopulation of the countryside
pl Istnieje potrzeba towarzyszenia zmianom na obszarach wiejskich poprzez udzielanie tym obszarom pomocy w różnicowaniu działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej i rozwijaniu sektorów nierolniczych, wspieraniu zatrudnienia, poprawie podstawowych usług, w tym z lokalnym dostępem do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz w prowadzeniu inwestycji uatrakcyjniających obszary wiejskie w celu odwrócenia trendów upadku gospodarczego i społecznego oraz wyludniania terenów wiejskich
en There is a need to accompany changes in rural areas by helping them to diversify farming activities towards non-agricultural activities and develop non-agricultural sectors, promote employment, improve basic services, including local access to Information and Communication Technologies (ICTs) and carry out investments making rural areas more attractive in order to reverse trends towards economic and social decline and depopulation of the countryside
pl Aby w pełni wykorzystać efekt mnożnikowy w sensie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, lokalna infrastruktura na małą skalę wspierana programami rozwoju obszarów wiejskich może odgrywać zasadniczą rolę w łączeniu tych znacznych inwestycji z lokalnymi strategiami różnicowania i rozwoju potencjału rolnictwa i sektora spożywczego
en For the multiplier effect to be fully realised in terms of jobs and growth, small-scale local infrastructure, supported within rural development programmes, can play a vital role in connecting these major investments to local strategies for the diversification and development of agricultural and food-sector potential
pl poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz różnicowanie działalności gospodarczej
en improving quality of life in rural areas and diversification of the rural economy
pl poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej
en improving the quality of life in rural areas and encouraging diversification of economic activity
pl Pszczelarstwo to sektor rolnictwa, którego główne funkcje skupiają się na działalności gospodarczej i rozwoju obszarów wiejskich, produkcji miodu i innych wyrobów pszczelarskich oraz zachowanie równowagi ekologicznej
en Beekeeping is a sector of agriculture, the main functions of which are economic activity and rural development, the production of honey and other products of the hive and the maintenance of ecological balance
pl Stwierdza, że ze względu na te warunki działalność rolnicza jest tam zarazem trudna (niska rentowność gospodarcza) i niezbędna dla równowagi środowiska (przeciwdziałanie naturalnym zagrożeniom, ochrona różnorodności biologicznej, tworzenie otwartego i zróżnicowanego krajobrazu), a także dla rozwoju obszarów wiejskich w takich strefach
en notes that these make farming difficult (low economic returns) and yet indispensable to environmental balance (combating natural risks, protecting biodiversity, and providing open, diverse landscapes) and to the development of these rural areas
pl poprawy jakości życia i rozwoju kulturalnego na obszarach wiejskich oraz popierania rozwoju i dywersyfikacji działalności gospodarczej
en improving the quality of life in and the cultural development of rural areas and encouraging the development and the diversification of economic activity
pl Moim zdaniem ważne jest, by polityka rozwoju obszarów wiejskich miała na celu zmniejszanie różnic gospodarczych między obszarami miejskimi i wiejskimi poprzez określenie potencjału poszczególnych obszarów oraz działanie na rzecz rozwoju działalności charakterystycznej dla nich.
en I feel that it is important for rural development policy to aim at reducing the economic differences between urban and rural areas by identifying the typical potential of each area and encouraging the development of activities specific to them.
pl Jeśli chodzi o budżet, po pierwsze moim zdaniem ważne jest, by wszystkie podmioty w gospodarcze rolnej i rozwoju obszarów wiejskich, główni gwaranci ochrony środowiska, zredukowali bezsensowne ciężary administracyjne tak, by mogli skoncentrować się na działalności głównej, którą jest oczekiwane przez nas rolnictwo dobrej jakości, a co za tym idzie, rolnictwo przyjazne środowisku.
en On the subject of the budget, I feel firstly that it is vital that all players in the agricultural economy and rural development, the main guarantors of environmental protection, reduce useless administrative burdens so that they can focus on their main activity, which is continuing to achieve the quality agriculture we expect, and environment-friendly agriculture at that.
pl podkreśla, że wśród najważniejszych wyzwań spójności terytorialnej znajdują się: zrównoważony rozwój, poziom dochodu na mieszkańca, dostępność, dostęp do dóbr i usług publicznych i wyludnianie się obszarów wiejskich, a cele te najskuteczniej można realizować m. in. poprzez wspieranie działalności gospodarczej na terenach wiejskich
en Stresses that sustainable development, per-capita income levels, accessibility, access to public goods and services and rural depopulation are among the biggest challenges for cohesion policy and can be most effectively improved through among other measures, support for economic activities in rural communities
pl podkreśla znaczenie rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej (takiej jak przetwarzanie i bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych, turystyka, usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa) na obszarach wiejskich dla zatrudnienia oraz zapobieżenia ubóstwu i opuszczaniu wsi; apeluje wobec tego o poprawę możliwości szkolenia zawodowego na obszarach wiejskich w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw
en Stresses the importance of agricultural and non-agricultural economic activities (such as processing and direct marketing of agricultural products, tourism, services, small and medium-sized industries) in rural areas in providing employment, preventing poverty and stemming the rural exodus; calls, therefore, for improved facilities for further vocational training in rural areas to support the development of businesses
pl Chociaż z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie, w którym chodzi o przyszłość rolnictwa, nie podzielam poglądu, jakoby w ramach wspólnej polityki rolnej udało się osiągnąć cele zapewnienia godnego poziomu życia, ustabilizowania rynków, produkowania wysokiej jakości żywności po rozsądnych cenach, rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej.
en While I welcome this report, which is concerned about the future of farming, I do not share the view that the common agricultural policy has succeeded in achieving the objectives of ensuring a fair standard of living, stabilising markets, producing high-quality food at reasonable prices, developing economic activity in rural areas and guaranteeing our food security and food sovereignty.
pl Niniejsza pomoc skierowana do stowarzyszeń rolnych o charakterze spółdzielczym służy wspieraniu działań, których strategicznym celem jest rozwój obszarów wiejskich poprzez zwiększenie konkurencyjności podmiotów spółdzielczych prowadzące do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i do zróżnicowania form działalności gospodarczej
en This aid focusing on agricultural cooperatives will boost rural development by increasing their competitiveness with a view to improving the quality of life in rural areas and promoting the diversification of economic activity
pl zachęca państwa członkowskie do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej najbiedniejszych regionów w oparciu o ich bogactwo naturalne i kulturowe w celu rozwinięcia tradycyjnych, charakterystycznych dla danego regionu form działalności gospodarczej, wspierając jednocześnie zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich; w tym kontekście zwraca się do Komisji o wzmożenie działań na rzecz identyfikacji i wspierania środków służących zachowaniu specyficznego rzemiosła i zwyczajów, które przetrwały w oddalonych i pozostających na marginesie Europy regionach
en Encourages Member States to make the poorest regions more attractive to investors by drawing on those regions' natural and cultural assets in order to develop traditional forms of economic activity, while promoting balanced urban-rural development; accordingly urges the Commission to concentrate more on identifying and supporting measures to conserve the specific skills and customs still surviving in isolated regions of Europe which are lagging behind
pl Środki wymienione w sprawozdaniu obejmują: zachowanie i rozwijanie wyspecjalizowanego w rolnictwie kształcenie kobiet i skierowanego do nich doradztwa, ciągłość wsparcia UE dla rolnictwa oraz działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, rozwój najbardziej podstawowej infrastruktury oraz infrastruktury IT, możliwość skorzystania ze wczesnego przejścia na emeryturę i wiele innych środków.
en Measures listed in the report include the continuation and development of training and counselling provision for women that has a specific rural focus, continuity of EU support for agriculture and business in rural areas, the development of the most essential infrastructure and IT infrastructure, and the opportunity to take advantage of early retirement and many other measures.
pl W przyszłości należy także udzielać wsparcia dla tworzenia i rozwoju innowacyjnych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
en There must also be support for the establishment and development of innovative rural businesses in the future.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2280175 zdań frazy różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.Znalezione w 589,371 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.