Tłumaczenia na język angielski:

  • diversification and development of rural economic activities   

Przykładowe zdania z "różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", pamięć tłumaczeniowa

add example
Oś ‧ wspomaga rozwój lokalnej infrastruktury i kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w celu poprawy warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich sektorach oraz różnicowanie działalności gospodarczejAxis ‧ helps to develop local infrastructure and human capital in rural areas to improve the conditions for growth and job creation in all sectors and the diversification of economic activities
Niniejszym znosi się wymóg zatwierdzenia ex ante przez Komisję działań w zakresie zarządzania, płatności i realizacji środka ‧ Inwestycje w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych, środka ‧ Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych oraz środka ‧ Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii przewidziany w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrThe requirement for ex ante approval by the Commission of managing, paying and implementing functions for measure ‧ Investments in agriculture holdings to restructure and to upgrade to Community standards, measure ‧ Investments in the processing and marketing of agricultural and fishery products to restructure these activities and to upgrade them to Community standards and measure ‧ Diversification and development of rural economic activities by the former Yugoslav Republic of Macedonia for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, is hereby waived
różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskichdiversification and development of rural economic activities
Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskichDiversification and development of rural economic activities
Weryfikacje dotyczące środka ‧ Inwestycje w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych, środka ‧ Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych oraz środka ‧ Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich zostały jednakże przeprowadzone przez Komisję w oparciu o system, który choć sprawny, nie jest jeszcze stosowany w odniesieniu do wszystkich istotnych elementówNonetheless the verifications carried out by the Commission for measure ‧ Investments in agriculture holdings to restructure and to upgrade to Community standards, measure ‧ Investments in the processing and marketing of agricultural and fishery products to restructure these activities and to upgrade them to Community standards and measure ‧ Diversification and development of rural economic activities are based on a system that is operational, but not yet operating, with regard to all relevant elements
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, niezbędne jest skupienie się na ograniczonej liczbie zasadniczych celów na poziomie wspólnotowym, dotyczących konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, gospodarowania gruntami, środowiska naturalnego, jakości życia i różnicowania działalności na tych obszarach, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji, od wyludniających się i podupadających oddalonych obszarów wiejskich aż po podmiejskie obszary wiejskie znajdujące się pod rosnącą presją centrów miejskichTo ensure the sustainable development of rural areas it is necessary to focus on a limited number of core objectives at Community level relating to agricultural and forestry competitiveness, land management and environment, quality of life and diversification of activities in those areas, taking into account the diversity of situations, ranging from remote rural areas suffering from depopulation and decline to peri-urban rural areas under increasing pressure from urban centres
Pomoc, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), można przyznawać na inwestycje, które mają na celu różnicowanie i rozwój działalności na obszarach wiejskich poprzezAssistance referred to in Article ‧(b), may be provided to investments aimed at diversification and development of rural economic activities by
mając na uwadze, że samorządy lokalne są już obecnie podmiotami kompetentnymi, posiadającymi długotrwałe doświadczenie w zakresie wspierania rozwoju: dysponują szeroka wiedzą we wszystkich dziedzinach rozwoju miejskiego i obszarów wiejskich od ponad trzydziestu lat oraz stale poszerzają i różnicują swoją działalność, tworząc w ten sposób sieć solidarności obejmującą cały świat; mając na uwadze, że wiele z tych działań jest obecnie wspieranych i finansowanych przez poszczególne państwawhereas local authorities are already skilled players with long experience in development aid: they have been experts in all areas of urban development and rural affairs for more than ‧ years and are constantly stepping up and diversifying their activities, thereby forming a solidarity network spanning the five continents; whereas many of these activities are currently supported and financed by the various States
Istnieje potrzeba towarzyszenia zmianom na obszarach wiejskich poprzez udzielanie tym obszarom pomocy w różnicowaniu działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej i rozwijaniu sektorów nierolniczych, wspieraniu zatrudnienia, poprawie podstawowych usług, w tym z lokalnym dostępem do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz w prowadzeniu inwestycji uatrakcyjniających obszary wiejskie w celu odwrócenia trendów upadku gospodarczego i społecznego oraz wyludniania terenów wiejskichThere is a need to accompany changes in rural areas by helping them to diversify farming activities towards non-agricultural activities and develop non-agricultural sectors, promote employment, improve basic services, including local access to Information and Communication Technologies (ICTs) and carry out investments making rural areas more attractive in order to reverse trends towards economic and social decline and depopulation of the countryside
Istnieje potrzeba towarzyszenia zmianom na obszarach wiejskich poprzez udzielanie im pomocy w różnicowaniu działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej i rozwijaniu sektorów nierolniczych, promowaniu zatrudnienia, poprawie podstawowych usług i dokonywaniu inwestycji czyniących obszary wiejskie bardziej atrakcyjnymi w celu odwrócenia trendów zanikania bytności gospodarczej i społecznej oraz wyludniania na terenach wiejskichThere is a need to accompany changes in rural areas by helping them to diversify farming activities towards non-agricultural activities and develop non-agricultural sectors, promote employment, improve basic services and carry out investments making rural areas more attractive in order to reverse trends towards economic and social decline and depopulation of the countryside
Aby w pełni wykorzystać efekt mnożnikowy w sensie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, lokalna infrastruktura na małą skalę wspierana programami rozwoju obszarów wiejskich może odgrywać zasadniczą rolę w łączeniu tych znacznych inwestycji z lokalnymi strategiami różnicowania i rozwoju potencjału rolnictwa i sektora spożywczegoFor the multiplier effect to be fully realised in terms of jobs and growth, small-scale local infrastructure, supported within rural development programmes, can play a vital role in connecting these major investments to local strategies for the diversification and development of agricultural and food-sector potential
poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczejimproving the quality of life in rural areas and encouraging diversification of economic activity
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz różnicowanie działalności gospodarczejimproving quality of life in rural areas and diversification of the rural economy
Uważa, że WPR, z dostosowanym drugim filarem, musi doprowadzić do rozwoju obszarów wiejskich uwzględniającego: wszystkie działania gospodarcze prowadzone na obszarach wiejskich, nowe warunki prowadzenia działalności rolniczej; bardziej kompleksowy rozwój obszarów wiejskich obejmujący całość obszarów wiejskich Unii i regiony o trudniejszych warunkach, takie jak obszary o niekorzystnych warunkach naturalnych (słabo zaludnione obszary, których rozwój utrudniony jest położeniem geograficznym, obszary górskie, wyspy czy obszary peryferyjne); obszary najbardziej dynamiczne, takie jak tereny podmiejskie zaopatrujące w żywność większość obywateli UE; wyzwania związane z rozwijaniem wiedzy; włączenie wymienionych obszarów do dużych jednostek geograficznych Uniifeels that the CAP, with a tailored second pillar, must result in a rural development geared to all economic activities in rural area and the new farming conditions, as well as to a more comprehensive rural development covering all rural areas in the EU, as well as to the most vulnerable areas such as those with natural handicaps (sparsely populated areas whose location holds back their development, upland, island and outermost areas) as well as to the most dynamic areas, such as periurban areas responsible for feeding the majority of EU citizens and up to the challenge of knowledge development, and integrating them into the major EU geographical groupings
zachęca państwa członkowskie do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej najbiedniejszych regionów w oparciu o ich bogactwo naturalne i kulturowe w celu rozwinięcia tradycyjnych, charakterystycznych dla danego regionu form działalności gospodarczej, wspierając jednocześnie zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich; w tym kontekście zwraca się do Komisji o wzmożenie działań na rzecz identyfikacji i wspierania środków służących zachowaniu specyficznego rzemiosła i zwyczajów, które przetrwały w oddalonych i pozostających na marginesie Europy regionachEncourages Member States to make the poorest regions more attractive to investors by drawing on those regions' natural and cultural assets in order to develop traditional forms of economic activity, while promoting balanced urban-rural development; accordingly urges the Commission to concentrate more on identifying and supporting measures to conserve the specific skills and customs still surviving in isolated regions of Europe which are lagging behind
Środki wymienione w sprawozdaniu obejmują: zachowanie i rozwijanie wyspecjalizowanego w rolnictwie kształcenie kobiet i skierowanego do nich doradztwa, ciągłość wsparcia UE dla rolnictwa oraz działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, rozwój najbardziej podstawowej infrastruktury oraz infrastruktury IT, możliwość skorzystania ze wczesnego przejścia na emeryturę i wiele innych środków.Measures listed in the report include the continuation and development of training and counselling provision for women that has a specific rural focus, continuity of EU support for agriculture and business in rural areas, the development of the most essential infrastructure and IT infrastructure, and the opportunity to take advantage of early retirement and many other measures.
Moim zdaniem ważne jest, by polityka rozwoju obszarów wiejskich miała na celu zmniejszanie różnic gospodarczych między obszarami miejskimi i wiejskimi poprzez określenie potencjału poszczególnych obszarów oraz działanie na rzecz rozwoju działalności charakterystycznej dla nich.I feel that it is important for rural development policy to aim at reducing the economic differences between urban and rural areas by identifying the typical potential of each area and encouraging the development of activities specific to them.
zaleca, by Komisja uwzględniła trzy kluczowe zagadnienia: a) budowanie potencjału oraz infrastruktury obszarów przybrzeżnych pod kątem przedsiębiorstw i społeczności- włącznie ze wsparciem dla innowacyjności, umiejętności i przedsiębiorczości, zwłaszcza dla potrzeb rozwoju nowych technologii morskich, w tym odpowiednie finansowanie takowej infrastruktury oraz rozwój wymaganych zasobów ludzkich; b) wykorzystanie obszarów morskich i przybrzeżnych do wsparcia rozwoju gospodarczego, włącznie ze wsparciem dla odnowy obszarów przybrzeżnych oraz działalności na obszarach wiejskich, przynoszącej pozytywne skutki społeczne i ekonomiczne; c) pomoc dla mieszkańców obszarów przybrzeżnych i interioru poprzez polepszenie komunikacji z pozostałymi obszarami wiejskimi, jak też miastami w danym regionierecommends that the Commission should take account of three key themes: a) building the Capacity and facility construction of Coastal Areas for businesses and communities- including support for innovation, skills and enterprise, especially for new maritime technology development including adequate resourcing for such facilities and development of required human resources; b) using the Sea and our Coasts to Support Economic Development including support for coastal regeneration, and countryside based activities where there are social and economic outputs, c) assisting Coastal Settlements and Hinterlands by supporting improved access with wider rural areas, as well as to regional towns and cities
Musimy uwzględnić tę różnorodność, aby w tych regionach, w których ona się ujawnia, działalność w ramach gospodarki rolnej różnego typu mogła doprowadzić do osiągnięcia celów nie tylko w zakresie dostaw na rynek, produkcji i bezpieczeństwa dostaw na rynek, lecz także mogła spowodować dążenie do lepszego rozpoznania problemów środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi oraz możliwości rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.We must take this diversity into account so that, in the regions where it expresses itself, these different types of agriculture can help achieve objectives not just regarding market supply, production and security of market supply, but also a move towards better recognition of the environment, the management of natural resources, and economic development capacities in rural areas.
Chociaż z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie, w którym chodzi o przyszłość rolnictwa, nie podzielam poglądu, jakoby w ramach wspólnej polityki rolnej udało się osiągnąć cele zapewnienia godnego poziomu życia, ustabilizowania rynków, produkowania wysokiej jakości żywności po rozsądnych cenach, rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej.While I welcome this report, which is concerned about the future of farming, I do not share the view that the common agricultural policy has succeeded in achieving the objectives of ensuring a fair standard of living, stabilising markets, producing high-quality food at reasonable prices, developing economic activity in rural areas and guaranteeing our food security and food sovereignty.
Jeśli chodzi o budżet, po pierwsze moim zdaniem ważne jest, by wszystkie podmioty w gospodarcze rolnej i rozwoju obszarów wiejskich, główni gwaranci ochrony środowiska, zredukowali bezsensowne ciężary administracyjne tak, by mogli skoncentrować się na działalności głównej, którą jest oczekiwane przez nas rolnictwo dobrej jakości, a co za tym idzie, rolnictwo przyjazne środowisku.On the subject of the budget, I feel firstly that it is vital that all players in the agricultural economy and rural development, the main guarantors of environmental protection, reduce useless administrative burdens so that they can focus on their main activity, which is continuing to achieve the quality agriculture we expect, and environment-friendly agriculture at that.
Kobiety przyczyniają się do ulepszania tradycyjnych modeli życia gospodarczego i stylu życia na obszarach wiejskich, przyczyniając się jednocześnie do stabilizacji i modernizacji form prowadzonej działalności gospodarczej, a w rezultacie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.Women have been contributing to advancing traditional economic models and lifestyles in rural areas, whilst also contributing to the stabilisation and modernisation of the business models involved, and, as a result, to the sustainable development of rural areas.
podkreśla znaczenie rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej (takiej jak przetwarzanie i bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych, turystyka, usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa) na obszarach wiejskich dla zatrudnienia oraz zapobieżenia ubóstwu i opuszczaniu wsi; apeluje wobec tego o poprawę możliwości szkolenia zawodowego na obszarach wiejskich w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstwStresses the importance of agricultural and non-agricultural economic activities (such as processing and direct marketing of agricultural products, tourism, services, small and medium-sized industries) in rural areas in providing employment, preventing poverty and stemming the rural exodus; calls, therefore, for improved facilities for further vocational training in rural areas to support the development of businesses
W przyszłości należy także udzielać wsparcia dla tworzenia i rozwoju innowacyjnych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.There must also be support for the establishment and development of innovative rural businesses in the future.
podkreśla rolę MŚP w rozwoju obszarów wiejskich, a także ich wkład w wyrównywanie różnic na poziomie regionów i społeczności lokalnych; wzywa Komisję, państwa członkowskie i władze regionalne i lokalne do położenia nacisku na zwiększanie konkurencyjności poprzez wspieranie również innych produktywnych sektorów oraz do wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich szczególnie poprzez likwidowanie barier administracyjnych, prawnych i związanych z planowaniem, zapewniając odpowiednią infrastrukturę IT i zwiększając bodźce do rozpoczynania nowej działalności przedsiębiorczej, a także do większego wsparcia działalności pozarolniczej, jednocześnie promując zróżnicowanie gospodarcze na tych obszarachDraws attention to the role played by SMEs in rural development and the contribution they make to convergence at regional and local levels; calls on the Commission, the Member States and regional and local authorities to lay the emphasis on strengthening competitiveness by also assisting other productive sectors and to foster entrepreneurship in rural areas, in particular by removing administrative, legal and planning barriers, providing adequate IT infrastructure and increasing the incentives to launch new entrepreneurial activities and also to offer more support to non-agricultural activities while promoting economic diversification in these areas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2280173 zdań frazy różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.Znalezione w 250,51 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.